Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 348/1997 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998

Částka 114/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

348

ZÁKON

ze dne 12. prosince 1997

o státním rozpočtu České republiky na rok 1998

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1998 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 536 635 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 536 635 000 000 Kč s bližším členěním v příloze č. 1.

(2) Celkový přehled příjmů je uveden v příloze č. 2 a jejich výše podle kapitol státního rozpočtu v příloze č. 3.

(3) Celkový přehled výdajů podle kapitol státního rozpočtu je uveden v příloze č. 4.

(4) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 5.

(5) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi v celkové výši 9 350 000 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů, a to dotacemi v celkové výši 8 564 000 000 Kč uvedenými v příloze č. 7.

(7) Rozdělení kapitálových výdajů je uvedeno v příloze č. 8.

(8) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu kultury České republiky ve výši 222 600 000 Kč a Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 1 138 000 000 Kč. Z dotace Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství je částka ve výši 9 400 000 Kč určena na krytí jeho správních výdajů.

§ 2

Součástí dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí, jejíž výše v úhrnech po jednotlivých okresech je uvedena v příloze č. 6 tohoto zákona, jsou příspěvky ze státního rozpočtu k částečné úhradě osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy obcemi v každém okrese.1) Výše těchto příspěvků se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 9. Přednosta příslušného okresního úřadu a v hlavním městě Praze a městech Brně, Ostravě a Plzni jejich primátoři2) mohou v odůvodněných případech rozhodnout o odchylkách od částek uvedených v příloze č. 9 až o 15 %.

§ 3

(1) Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné ukazatele státního rozpočtu dané § 1 tohoto zákona z důvodu organizačních nebo metodických změn. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.

(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu České republiky na rok 1997, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod a nebyly vyčerpány do 31. prosince 1997, byly použity v roce 1998 stejnými subjekty ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v roce 1997.

(3) Prostředky státního rozpočtu České republiky podle odstavce 2, které nebudou vyčerpány na řešení povodňových škod vzniklých v roce 1997, mohou být použity na řešení povodňových škod vzniklých v roce 1998.

§ 4

(1) Ministerstvo financí může vydat v průběhu roku 1998 státní dluhopisy až do výše 15 000 000 000 Kč na úhradu jistin státního dluhu.

(2) Ministerstvo financí může řešit krytí případného schodku státního rozpočtu za rok 1997 vydáváním státních dluhopisů. Tyto dluhopisy jsou splatné do konce roku 1998.

§ 5

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1998 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 10.

§ 6

Vláda nařízením stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů a pro ohřev teplé užitkové vody.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 348/1997 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv mil. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem536 635
Výdaje státního rozpočtu celkem536 635
v tom:
- běžné výdaje490 331
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- obcí v úhrnech po jednotlivých okresech9 350
- okresních úřadů8 564
- kapitálové výdaje46 304

Příloha č. 2 k zákonu č. 348/1997 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv mil. Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY (daně, poplatky, pojistné)511 572
Daně z příjmů67 900
v tom:daň z příjmů fyzických osob33 100
daň z příjmů právnických osob34 800
Daň z přidané hodnoty128 000
Spotřební daně74 000
Správní a soudní poplatky4 900
Silniční daň4 400
Poplatek za užívání dálnic a silnic1 800
Clo15 200
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí4 300
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti209 472
z toho:pojistné na důchodové pojištění160 179
Ostatní daňové příjmy1 600
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY21 478
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem,
přijaté sankční platby, vratky transferů a ostatní nedaňové příjmy
9 704
z toho:
Odvody příspěvkových organizací10
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku2 400
Přijaté sankční platby1 100
Přijaté splátky půjček11 774
v tom:
Splátky půjček od subjektů z tuzemska 2 800
Splátky půjček ze zahraničí 8 974
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY634
PŘIJATÉ DOTACE2 951
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM536 635

Příloha č. 3 k zákonu č. 348/1997 Sb.

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
KapitoIaPříjmy celkemv tom
daňové příjmyz toho:nedaňové a kapitálové příjmypřijaté dotace
pojistné na důchodové pojištění
Kancelář prezidenta republiky230230
Poslanecká sněmovna Parlamentu10 30010 300
Senát Parlamentu5 3675 367
Úřad vlády8 0008 000
Bezpečnostní informační služba77 07077 070
Ministerstvo zahraničních
věcí
40 00040 000
Ministerstvo obrany2 690 2821 882 487 *)1 439 549807 795
Ministerstvo financí642 856471 934 *)360 891170 922
Ministerstvo práce a sociálních
věcí
203 768 175203 621 181 *)155 705 344146 994
Ministerstvo vnitra3 473 1713 033 171 *)2 319 484440 000
Ministerstvo životního prostředí24 40024 400
Ministerstvo pro místní rozvoj7 0207 020
Grantová agentura651651
Ministerstvo průmyslu a obchodu81 22681 226
Ministerstvo dopravy a spojů260 302260 302
Ministerstvo zemědělství76 45076 450
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy231 182231 182
Ministerstvo kultury00
Ministerstvo zdravotnictví51 90051 900
Ministerstvo spravedlnosti773 278463 278 *)354 271310 000
Úřad pro státní informační systém600600
Úřad průmyslového vlastnictví19 00019 000
Český statistický úřad12 00012 000
Český úřad zeměměřický a katastrální57 72057 720
Český báňský úřad2 5002 500
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže00
Ústavní soud733733
Akademie věd134 523134 523
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání8282
Správa státních hmotných rezerv258 000258 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost790790
Nejvyšší kontrolní úřad2 2702 270
Všeobecná pokladní správa323 924 922302 100 00018 873 9222 951 000
CELKEM536 635 000511 572 051160 179 53922 111 9492 951 000

Příloha č. 4 k zákonu č. 348/1997 Sb.

CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
KapitolaBěžné výdajeKapitálové výdajeVýdaje celkem
Kancelář prezidenta republiky149 584170 300319 884
Poslanecká sněmovna Parlamentu729 071110 000839 071
Senát Parlamentu390 940273 947664 887
Úřad vlády157 24527 910185 155
Bezpečnostní informační služba577 019111 131688 150
Ministerstvo zahraničních věcí3 217 350553 5943 770 944
Ministerstvo obrany29 961 2856 915 78036 877 065
Ministerstvo financí8 022 7591 174 1029 196 861
Ministerstvo práce a sociálních věcí188 932 1932 093 247191 025 440
Ministerstvo vnitra23 607 4422 485 94026 093 382
Ministerstvo životního prostředí1 907 829633 8742 541 703
Ministerstvo pro místní rozvoj1 250 1243 613 3424 863 466
Grantová agentura691 956179 345871 301
Ministerstvo průmyslu a obchodu6 809 689129 5546 939 243
Ministerstvo dopravy a spojů13 028 63310 550 81223 579 445
Ministerstvo zemědělství13 796 4542 058 81515 855 269
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy58 581 6113 141 05161 722 662
Ministerstvo kultury3 097 931975 6044 073 535
Ministerstvo zdravotnictví3 048 4272 922 4195 970 846
Ministerstvo spravedlnosti9 057 0551 039 80310 096 858
Úřad pro státní informační systém60 65016 89677 546
Úřad průmyslového vlastnictví92 183092 183
Český statistický úřad523 40753 297576 704
Český úřad zeměměřický a katastrální1 446 388278 9681 725 356
Český báňský úřad60 1214 26064 381
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže33 3972 00035 397
Ústavní soud60 3516 17566 526
Akademie věd1 830 204316 9202 147 124
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání27 2411 39028 631
Správa státních hmotných rezerv1 188 154272 8231 460 977
Státní úřad pro jadernou bezpečnost152 30234 303186 605
Nejvyšší kontrolní úřad248 06520 070268 135
Všeobecná pokladní správa117 594 3236 135 945123 730 268
CELKEM490 331 38346 303 617536 635 000

Příloha č. 5 k zákonu č. 348/1997 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem230
Výdaje celkem319 884
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem149 584
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci33 260
z toho:platy zaměstnanců28 847
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)11 159
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb583
Kapitálové výdaje celkem170 300
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě33 260
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě28 847
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány239 853
Celkové výdaje na lesní hospodářství19 900
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby750
Investiční programy podle přílohy č. 8170 300

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem10 300
Výdaje celkem839 071
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem729 071
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci209 460
z toho:platy zaměstnanců88 470
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)73 215
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 906
Kapitálové výdaje celkem110 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy poslanců120 000
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)48 000
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby51 934
Investiční programy podle přílohy č. 8110 000

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 367
Výdaje celkem664 887
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem390 940
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci105 158
z toho:platy zaměstnanců52 681
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)36 806
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 027
Kapitálové výdaje celkem273 947
Specifické dílčí ukazatele
Platy senátorů50 557
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)24 807
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby3 520
Investiční programy podle přílohy č. 8273 947

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8 000
Výdaje celkem185 155
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem157 245
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci65 629
z toho:platy zaměstnanců55 580
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)22 970
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 112
Kapitálové výdaje celkem27 910
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj2 306
v tom:institucionální prostředky2 139
účelové prostředky167
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě65 629
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě55 580
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)27 910

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem77 070
Výdaje celkem688 150
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem577 019
Kapitálové výdaje celkem111 131
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj1 136
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky1 136
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)111 131

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem40 000
Výdaje celkem3 770 944
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem3 217 350
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci341 117
z toho:Platy zaměstnanců339 236
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)119 387
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 786
Kapitálové výdaje celkem553 594
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj13 912
v tom:institucionální prostředky6 219
účelové prostředky7 693
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě341 117
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě339 236
Rozvojová zahraniční pomoc21 856
Běžné výdaje zastupitelských úřadů2 052 340
Náhrady zvýšených životních výdajů zaměstnanců v zahraničí981 764
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)553 594

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 690 282
z toho: Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti1 882 487
z toho:Pojistné na důchodové pojištění1 439 549
Výdaje celkem36 877 065
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem29 961 285
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8 911 544
z toho:Platy zaměstnanců7 984 397
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)2 823 767
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb161 042
Kapitálové výdaje celkem6 915 780
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj195 178
v tom:institucionální prostředky173 300
účelové prostředky21 878
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)2 508 631
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě **)2 253 300
Důchody2 307 446
Ostatní sociální dávky1 140 941
Rozvojová zahraniční pomoc0
Vojenské výdaje32 724 357
z toho:Podpora činnosti Civilní ochrany ČR260 206
Výdaje na civilní ochranu628 321
Dotace vojenským lesům76 000
Běžné výdaje na sportovní reprezentaci0
Program protidrogové politiky, sociální prevence a prevence kriminality0
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)6 915 780

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem642 856
z toho pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti471 934
z toho pojistné na důchodové pojištění360 891
Výdaje celkem9 196 861
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem8 022 759
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci4 053 761
z toho:platy zaměstnanců4 034 155
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)1 418 816
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb80 684
Kapitálové výdaje celkem1 174 102
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)4 048 087
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě **)4 028 671
Ostatní sociální dávky9 500
Program protidrogové politiky, sociální prevence a prevence kriminality2 450
Ostatní věcné výdaje celkem: ***)2 459 998
v tom:Ministerstvo financí509 030
Územní finanční orgány1 073 800
Generální ředitelství cel856 361
Majetkový úřad20 807
Investiční programy podle přílohy č. 81 174 102

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem203 768 175
z toho:Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti203 621 181
z toho:Pojistné na důchodové pojištění155 705 344
Výdaje celkem191 025 440
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem188 932 193
z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 873 867
z toho:Platy zaměstnanců1 867 716
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)655 785
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb37 473
Kapitálové výdaje celkem2 093 247
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj18 393
v tom:institucionální prostředky13 787
účelové prostředky4 606
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 748 106
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě1 742 787
Důchody153 597 669
Ostatní sociální dávky25 574 160
Pasivní politika zaměstnanosti3 900 000
Aktivní politika zaměstnanosti1 000 000
Běžné výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem288 423
Zabezpečení systému státní sociální podpory - běžné výdaje23 398
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek436 216
Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby630 126
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)2 093 247

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 473 171
z toho:Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti3 033 171
z toho:Pojistné na důchodové pojištění2 319 484
Výdaje celkem26 093 382
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem23 607 442
z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11 624 601
z toho:Platy zaměstnanců11 173 055
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)3 910 569
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb223 461
Kapitálové výdaje celkem2 485 940
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj17 740
v tom:institucionální prostředky9 900
účelové prostředky7 840
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)11 283 718
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě **)10 844 930
Důchody1 661 503
Ostatní sociální dávky1 049 610
Běžné výdaje na sportovní reprezentaci0
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)2 485 940

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem24 400
Výdaje celkem2 541 703
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem1 907 829
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci233 408
z toho: platy zaměstnanců231 317
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)81 694
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 627
Kapitálové výdaje celkem633 874
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj296 756
v tom:institucionální prostředky153 338
účelové prostředky143 418
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě153 463
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě152 364
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program péče o krajinu151 000
Sanace lokalit po Sovětské armádě88 290
Příspěvky zoologickým zahradám0
Příspěvky na činnost národních parků KRNAP, Šumava, Podyjí151 841
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím26 620
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)633 874

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7 020
Výdaje celkem4 863 466
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem1 250 124
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci78 963
z toho:Platy zaměstnanců76 223
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)27 637
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 525
Kapitálové výdaje celkem3 613 342
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě67 473
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě65 733
Běžné výdaje: Program obnovy venkova250 000
Program podpory oprav bytového fondu240 000
Příspěvek na činnost České centrály cestovního ruchu83 000
Územní plánování43 000
Půjčky obcím na opravy a modernizaci bytového fondu300 000
Investiční programy podle přílohy č. 83 613 342

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem651
Výdaje celkem871 301
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem691 956
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8 887
z toho:platy zaměstnanců4 569
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)3 130
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb140
Kapitálové výdaje celkem179 345
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj691 956
v tom:institucionální prostředky18 959
účelové prostředky672 997
Investiční programy podle přílohy č. 8179 345

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem81 226
Výdaje celkem6 939 243
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem6 809 689
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci278 885
z toho:platy zaměstnanců274 732
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)97 610
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 495
Kapitálové výdaje celkem129 554
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj934 165
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky934 165
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě275 659
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě271 951
Rozvojová zahraniční pomoc0
Běžné výdaje aparátu na podporu proexportní politiky157 500
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím8 569
Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny4 000
Prostředky na výkon státní správy v oblasti metrologie22 650
Útlum hornictví4 351 000
v tom:uhelné2 907 000
z toho:obligatorní sociální a zdravotní výdaje podle usnesení vlády 401/1997974 700
rudné125 000
z toho:obligatorní sociální a zdravotní výdaje podle usnesení vlády 401/199720 800
uranové1 319 000
z toho:obligatorní sociální a zdravotní výdaje podle usnesení vlády 429/1993421 900
Programy zateplování a úspor energie325 000
Svoz a odvoz radioaktivního odpadu17 000
Správa skládek pro s.p. Diamo35 000
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)129 554

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a spojů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem260 302
Výdaje celkem23 579 445
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem13 028 633
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci304 048
z toho: platy zaměstnanců299 543
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)106 418
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 992
Kapitálové výdaje celkem10 550 812
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj69 260
v tom:institucionální prostředky14 600
účelové prostředky54 660
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě202 647
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě199 924
Rozvojová zahraniční pomoc0
Osobní železniční doprava5 800 000
v tom:podíl na nákladech dopravní cesty2 100 000
příspěvek na ztrátu dopravce z provozu osobní dopravy3 700 000
Dotace na kombinovanou dopravu88 000
Správa, údržba, opravy a investorství na pozemních komunikacích6 340 000
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím4 664
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)10 550 812

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem76 450
Výdaje celkem15 855 269
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem13 796 454
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci916 807
z toho:platy zaměstnanců911 241
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)320 882
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb18 225
Kapitálové výdaje celkem2 058 815
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj436 253
v tom:institucionální prostředky153 422
účelové prostředky282 831
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě783 732
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě779 259
Rozvojová zahraniční pomoc0
Údržba a opravy zemědělských vodních toků52 680
Dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s.3 350 000
Přímé dotace agrokomplexu celkem5 128 000
z toho:dotace na posílení příjmů zemědělských výrobců3 518 500
Přímé dotace lesnímu hospodářství930 000
Přímé dotace vodnímu hospodářství100 000
Údržba a provoz vodní cesty101 830
Protipovodňová opatření23 000
Prostředky na činnost učňovských zařízení1 465 400
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 300
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)2 058 815

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem231 182
Výdaje celkem61 722 662
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem58 581 611
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11 968 751
z toho:platy zaměstnanců11 878 957
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)4 188 328
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb237 569
Kapitálové výdaje celkem3 141 051
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj1 497 930
v tom:institucionální prostředky815 371
účelové prostředky682 559
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě513 188
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě509 749
Výdaje celkem na programy:
- program protidrogové politiky, sociální prevence a prevence kriminality14 843
- rozvojová zahraniční pomoc0
- 2 programy v rámci EU103 213
Běžné výdaje na sportovní reprezentaci - Vysokoškolské sportovní centrum40 000
Prostředky poskytované na sportovní reprezentaci - občanská sdružení28 062
Běžné výdaje celkem v kapitole podle jednotlivých oblastí školství57 652 560
Vysoké školy - běžné výdaje celkem9 720 690
Regionální školství - běžné výdaje celkem46 685 970
Ostatní přímo řízené organizace - běžné výdaje celkem853 379
Podpora zájmové činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy392 521
Investiční programy podle přílohy č. 8 a 9 (vč. výzkumu a vývoje)3 141 051

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem4 073 535
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem3 097 931
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41 192
z toho:platy zaměstnanců39 561
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)14 418
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb793
Kapitálové výdaje celkem975 604
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj81 811
v tom:institucionální prostředky18 317
účelové prostředky63 494
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě41 192
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě39 561
Rozvojová zahraniční pomoc0
Výdaje na církve520 000
z toho prostředky na platy duchovních a ostatní platby za provedenou práci443 000
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby1 030
Výdaje na programy a programové okruhy:
Podpora regionálních divadel53 000
Program záchrany architektonického dědictví335 000
Církevní kulturní památky36 000
Havarijní - střešní fond35 000
Program restaurování movitých kulturních památek30 000
Výkup předmětů kulturní hodnoty25 000
Preventivní ochrana movitého kulturního dědictví zabezpečovací technikou (EZS, EPS, ISO)83 700
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón320 000
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny20 000
Výdaje na tisk národnostních a etnických menšin0
Program na podporu rozvoje informační sítě veřejných knihoven21 013
Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů10 000
Kulturní aktivity91 300
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)975 604

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem51 900
Výdaje celkem5 970 846
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem3 048 427
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci246 527
z toho: Platy zaměstnanců240 189
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)86 284
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 931
Kapitálové výdaje celkem2 922 419
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj561 725
v tom:institucionální prostředky250 287
účelové prostředky311 438
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě106 505
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě100 684
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky, sociální prevence a prevence kriminality33 000
Ústavní péče celkem450 692
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem1 173 407
Zdravotnické programy celkem190 000
z toho:Národní program zdraví28 000
Ostatní činnosti ve zdravotnictví489 681
Národní plán pomoci zdravotně postiženým31 000
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)2 922 419

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem773 278
z toho:Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti463 278
z toho:Pojistné na důchodové pojištění354 271
Výdaje celkem10 096 858
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem9 057 055
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci4 715 426
z toho:Platy zaměstnanců3 097 881
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)1 650 399
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb92 411
Kapitálové výdaje celkem1 039 803
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj10 248
v tom:institucionální prostředky7 600
účelové prostředky2 648
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)4 689 245
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě **)3 073 005
Platy soudců1 510 866
Platy státních zástupců482 752
Důchody178 977
Ostatní sociální dávky136 659
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím169
Běžné výdaje soudů3 935 130
Běžné výdaje státních zastupitelství978 995
Běžné výdaje ostatních organizací justiční části279 080
Běžné výdaje vězeňství3 863 850
Odměny odsouzených75 330
Odchodné12 730
Program protidrogové politiky, sociální prevence a prevence kriminality6 865
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)1 039 803

Ukazatele kapitoly 342 Úřad pro státní informační systém

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem600
Výdaje celkem77 546
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem60 650
z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci23 555
z toho:Platy zaměstnanců22 298
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)8 244
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb447
Kapitálové výdaje celkem16 896
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě23 555
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě22 298
Investiční programy podle přílohy č. 816 896

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem19 000
Výdaje celkem92 183
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem92 183
z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci45 540
z toho:platy zaměstnanců45 144
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)15 940
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb903
Kapitálové výdaje celkem0
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě45 540
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě45 144
Investiční programy podle přílohy č. 80

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12 000
Výdaje celkem576 704
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem523 407
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci302 860
z toho:platy zaměstnanců289 046
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)106 008
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 061
Kapitálové výdaje celkem53 297
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě299 666
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě287 164
Služby zpracování dat3 560
Běžné výdaje na činnost IVVM5 553
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů31 300
Investiční programy podle přílohy č. 853 297

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem57 720
Výdaje celkem1 725 356
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem1 446 388
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci832 712
z toho:platy zaměstnanců832 460
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)291 401
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb16 650
Kapitálové výdaje celkem278 968
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj16 530
v tom:institucionální prostředky7 695
účelové prostředky8 835
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě832 712
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě832 460
Běžné výdaje na digitalizaci katastru nemovitostí264 912
Běžné výdaje na vytvoření Základní báze geografických dat18 246
Běžné výdaje na Informační systém katastru nemovitostí47 948
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)278 968

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 500
Výdaje celkem64 381
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem60 121
z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 575
z toho:Platy zaměstnanců36 531
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)12 801
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb731
Kapitálové výdaje celkem4 260
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě36 575
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě36 531
Běžné výdaje na činnost ústředí ČBÚ15 897
Běžné výdaje na činnost obvodních báňských úřadů44 224
Investiční programy podle přílohy č. 84 260

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Příjmy celkem0
Výdaje celkem35 397
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem33 397
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci18 244
z toho:platy zaměstnanců18 024
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)6 386
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb360
Kapitálové výdaje celkem2 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě18 244
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě18 024
Investiční programy podle přílohy č. 82 000

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem733
Výdaje celkem66 526
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem60 351
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci26 793
z toho:platy zaměstnanců13 274
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)9 380
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb524
Kapitálové výdaje celkem6 175
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě26 793
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě13 274
Platy soudců13 172
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)1 888
Investiční programy podle přílohy č. 86 175

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem134 523
Výdaje celkem2 147 124
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem1 830 204
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci553 187
z toho:platy zaměstnanců543 032
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)192 036
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 861
Kapitálové výdaje celkem316 920
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj1 830 204
v tom:institucionální prostředky1 443 645
účelové prostředky386 559
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 200
Investiční programy podle přílohy č. 8316 920

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem82
Výdaje celkem28 631
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem27 241
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8 448
z toho:Platy zaměstnanců5 600
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)2 957
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb112
Kapitálové výdaje celkem1 390
Specifické dílčí ukazatele
Investiční programy podle přílohy č. 81 390

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem258 000
Výdaje celkem1 460 977
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem1 188 154
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci63 137
z toho:Platy zaměstnanců62 765
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)22 098
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 263
Kapitálové výdaje celkem272 823
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě63 137
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě62 765
Investiční programy podle přílohy č. 8272 823

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem790
Výdaje celkem186 605
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem152 302
z toho:Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 551
z toho:Platy zaměstnanců49 443
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 090
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb976
Kapitálové výdaje celkem34 303
Specifické dílčí ukazatele
Běžné výdaje na výzkum a vývoj16 650
v tom:institucionální prostředky7 150
účelové prostředky9 500
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě33 268
z toho:Platy zaměstnanců ve státní správě33 184
Investiční programy podle přílohy č. 8 (vč. výzkumu a vývoje)34 303

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 270
Výdaje celkem268 135
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Běžné výdaje celkem248 065
z toho: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci133 933
z toho:platy zaměstnanců120 276
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)46 877
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 405
Kapitálové výdaje celkem20 070
Specifické dílčí ukazatele
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím100
Platy funkcionářů NKÚ11 907
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 160
Investiční programy podle přílohy č. 820 070

Příloha č. 6 k zákonu č. 348/1997 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH OKRESECH

v mil. Kč
OkresNeinvestiční účelové dotace na:DOTACE ze SR celkem
ústavy sociální péče
*/
domovy důchodců
*/
sociální dávky
*/
školství */vybraná zdravotnická zařízení
*/
výkon státní správyhasičské záchranné sbory **/
Praha111.8142275155.5336.2318.81 339.3
Benešov16.613.618.10.548.8
Beroun10.310.915.30.537
Kladno8.274.42130.50.7134.8
Kolín10.627.813.92.519.50.474.7
Kutná Hora9.126.511.515.90.463.4
Mělník30.313.919.30.463.9
Mladá Boleslav18.516.622.80.458.3
Nymburk31.511.72.816.60.663.2
Praha-východ9.312.72.218.70.843.7
Praha-západ2.41210.515.40.640.9
Příbram3016.821.90.569.2
Rakovník22.28.5110.542.2
České Budějovice9.934.427.736.20.5108.7
Český Krumlov21.310.611.90.444.2
Jindřichův Hradec2213.919.10.455.4
Pelhřimov2.713.811.515.10.643.7
Písek24.810.914.40.450.5
Prachatice5.313.78.510.50.738.7
Strakonice117.514.110.814.40.658.4
Tábor324.215.9210.464.5
Domažlice9.89.311.90.631.6
Cheb4.921.413.217.80.457.7
Karlovy Vary132.51824.81.377.6
Klatovy15.823.113.318.10.771
Plzeň1.317.85721.96.747.644.8197.1
Plzeň-jih11.59.613.71.336.1
Plzeň-sever9.710.914.80.736.1
Rokycany15.66.69.30.632.1
Sokolov39.816.219.31.376.6
Tachov22.58.710.40.642.2
Česká Lípa331.11821.41.474.9
Děčín4.515.67520.427.21.6144.3
Chomutov17.824.980.321.125.51.6171.2
Jablonec nad Nisou211318.10.652.7
Liberec57.223.3532.51119
Litoměřice0.554.81723.20.495.9
Louny6.611.37512.917.50.6123.9
Most9.782.318.524.40.4135.3
Teplice9.983.518.426.10.6138.5
Ústí nad Labem9.33042.517.424.10.4123.7
Havlíčkův Brod25.115.319.50.460.3
Hradec Králové1.435.422.932.90.693.2
Chrudim36.516.621.50.575.1
Jičín21.618.512.115.90.468.5
Náchod4.13717.422.91.382.7
Pardubice46.82433.10.4104.3
Rychnov nad Kněžnou2.118.212.416.11.149.9
Semily3.46.124.111.915.40.561.4
Svitavy15.146.616.420.90.599.5
Trutnov1.84818.124.80.593.2
Ústí nad Orlicí14.227.147.62228.30.6139.8
Blansko8.428.617.1220.676.7
Brno3.759.122053.36.9108.2101.7552.9
Brno-venkov41.223.232197.4
Břeclav12.159.820.125.40.5117.9
Hodonín79.127330.5139.6
Jihlava2.911.448.416.922.20.4102.2
Kroměříž9.850.51822.20.4100.9
Prostějov1.858.216.922.50.6100
Třebíč42.920.2240.487.5
Uherské Hradiště51.923.629.60.4105.5
Vyškov42.61417.60.774.9
Zlín62.730.840.10.4134
Znojmo43.619.423.20.486.6
Žďár nad Sázavou1.13.539.721.825.60.692.3
Bruntál2.516.8621821.60.9121.8
Frýdek-Místek6.542.7119.23746.60.8252.8
Jeseník1.529.17.18.70.446.8
Karviná4.7218.844.158.10.4326.1
Nový Jičín399.726.332.81.6163.4
Olomouc2.188.335.245.70.5171.8
Opava90.930.5370.5158.9
Ostrava21.963.3219.248.98.690.4102.7555
Přerov1.110.96621.128.10.9128.1
Šumperk71.720.325.90.8118.7
Vsetín73.923.730.21.5129.3
Úhrn219.6675.53 990.11 558.234.72 255.5616.49 350.0

Příloha č. 7 k zákonu č. 348/1997 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ

v mil. Kč
OkresNeinvestiční účelové dotace na:DOTACE
ze SR celkem
ústavy sociální péče
*/
domovy důchodců
*/
sociální dávky
*/
dopravní obslužnost
*/
vybraná zdravotnická zařízení
*/
hasičské záchranné sbory okresůúzemní vyrovnávací dotace
**/
Benešov17,57,421,325,251,9123,3
Beroun3,18,813,710,123,258,9
Kladno24,633,023,610,63,556,245,5197,0
Kolín9,83,89,29,427,726,886,7
Kutná Hora10,64,210,510,631,839,7107,4
Mělník4,114,46,710,528,464,1
Mladá Boleslav11,316,811,512,11,934,287,8
Nymburk3,521,714,58,825,438,1112,0
Praha-východ6,312,47,713,328,267,9
Praha-západ4,710,37,011,32,526,514,676,9
Příbram7,131,214,020,625,622,5121,0
Rakovník6,112,57,711,418,319,175,1
České Budějovice2,925,119,619,957,9125,4
Český Krumlov7,03,724,332,49,376,7
Jindřichův Hradec15,524,214,024,231,455,2164,5
Pelhřimov11,019,29,214,12,832,834,5123,6
Písek6,98,68,215,027,47,773,8
Prachatice11,67,319,623,639,6101,7
Strakonice18,94,912,029,521,086,3
Tábor1,918,78,813,829,672,8
Domažlice6,08,212,919,325,271,6
Cheb17,18,48,614,75,028,816,799,3
Karlovy Vary17,68,712,524,73,824,291,5
Klatovy11,48,930,128,528,3107,2
Plzeň - město0,60,6
Plzeň-jih14,55,47,514,619,862,2124,0
Plzeň-sever5,08,45,314,22,217,079,0131,1
Rokycany33,65,46,617,219,181,9
Sokolov4,47,67,27,826,453,4
Tachov4,17,55,521,419,210,868,5
Česká Lípa11,58,88,913,424,76,273,5
Děčín23,715,010,09,73,833,839,1135,1
Chomutov6,614,79,720,128,279,3
Jablonec nad Nisou2,812,615,06,325,962,6
Liberec8,016,814,88,531,379,4
Litoměřice22,810,713,211,336,714,0108,7
Louny8,016,630,435,490,4
Most14,215,910,76,37,628,182,8
Teplice5,422,010,57,74,430,680,6
Ústí nad Labem17,55,444,867,7
Havlíčkův Brod8,811,28,913,625,334,4102,2
Hradec Králové11,122,919,69,449,3112,3
Chrudim18,912,927,511,026,267,0163,5
Jičín8,59,124,235,176,9
Náchod3,520,518,09,72,225,239,2118,3
Pardubice5,528,517,29,25,935,3101,6
Rychnov nad Kněžnou20,511,314,48,421,527,2103,3
Semily1,711,48,57,724,614,468,3
Svitavy15,78,415,42,428,066,7136,6
Trutnov7,622,620,012,24,531,61,099,5
Ústí nad Orlicí27,011,239,777,9
Blansko20,711,717,113,228,069,3160,0
Brno - město6,36,3
Brno-venkov6,519,712,816,932,0149,8237,7
Břeclav7,46,710,529,778,7133,0
Hodonín23,117,717,910,52,228,070,6170,0
Jihlava6,08,614,72,639,571,4
Kroměříž32,018,319,58,730,175,0183,6
Prostějov23,928,521,111,01,634,246,3166,6
Třebíč12,620,710,316,438,157,1155,2
Uherské Hradiště37,427,915,311,828,092,1212,5
Vyškov0,421,46,48,72,224,657,5121,2
Zlín8,131,017,516,31,352,7126,9
Znojmo22,427,05,618,78,529,999,3211,4
Žďár nad Sázavou9,916,012,521,933,676,0169,9
Bruntál16,36,126,624,44,731,3101,3210,7
Frýdek-Místek10,320,720,431,93,787,0
Jeseník5,39,77,39,615,546,493,8
Karviná2,828,233,111,84,248,221,9150,2
Nový Jičín6,822,616,915,726,283,9172,1
Olomouc31,526,223,620,54,750,9157,4
Opava41,232,530,412,33,826,5104,7251,4
Ostrava - město5,15,1
Přerov30,524,313,613,532,280,6194,7
Šumperk6,218,217,016,14,724,460,8147,4
Vsetín8,127,414,815,12,825,022,8116,0
Úhrn807,71 051,9949,91 012,895,82 201,62 444,38564,0

Příloha č. 8 k zákonu č. 348/1997 Sb.

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ

v tisících Kč
Evidenční číslo programuNázev investičního programuNávratná finanční výpomocSystémová investiční dotaceIndividuální investiční dotaceKapitálové výdaje celkem
301010Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu146 692146 692
301020Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech18 15518 155
301030Pořízení a technická obnova strojů a zařízení Kanceláře prezidenta5 4535 453
Kancelář prezidenta republiky celkem170 300170 300
302010Pořízení a technická obnova investičního majetku Poslanecké sněmovny Parlamentu87 00023 000110 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem87 00023 000110 000
303010Pořízení a technická obnova investičního majetku Senátu Parlamentu97 015176 932273 947
Senát Parlamentu celkem97 015176 932273 947
304010Pořízení a technická obnova investičního majetku Úřadu vlády26 01526 015
304920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu1 8951 895
Úřad vlády celkem27 91027 910
305010Pořízení a technická obnova investičního majetku Bezpečnostní informační služby105 903105 903
305920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu5 2285 228
Bezpečnostní informační služba celkem111 131111 131
306010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí na území ČR206 58425 000231 584
306020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí321 510321 510
306920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu500500
Ministerstvo zahraničních věcí celkem528 59425 000553 594
307010Transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu vojenského letectva254 000254 000
307020Pořízení a technická obnova investičního majetku systému civilní ochrany181 000181 000
307030Pořízení a technická obnova investičního majetku vojenského školství32 00032 000
307040Pořízení a technická obnova investičního majetku vojenského zdravotnictví331 000436 200767 200
307110Pořízení a tech. obnova invest. majetku kategorie tepelných a energetických zařízení562 310562 310
307120Pořízení a tech. obnova invest. majetku určeného k ochraně životního prostředí68 70068 700
307130Pořízení a tech. obnova invest. majetku bytového hospodářství2 5002 500
307140Pořízení a tech. obnova invest. majetku vyvolané redislokací a reorganizací AČR166 100166 100
307150Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro přípravu a výdej stravy vojsk184 271184 271
307160Pořízení a tech. obnova invest. majetku velení, správy, zásobování a výcviku vojsk355 580355 580
307210Pořízení a tech. obnova invest. majetku pozemního vojska520 210520 210
307220Pořízení a tech. obnova invest. majetku letectva a PVO1 668 0801 668 080
307230Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro logistické zabezpečení619 01134 567653 578
307240Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro zabezpečení celoresortních programů104 750104 750
307250Pořízení a tech. obnova invest. majetku zpravodajské služby a vojenské policie388 464388 464
307260Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro informační systémy440 230440 230
307270Pořízení a tech. obnova invest. majetku spojovacích prostředků451 775451 775
307920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu115 032115 032
Ministerstvo obrany celkem6 445 013470 7676 915 780
312010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva financí30 02530 025
312020Pořízení a technická obnova informačních a výpočetních systémů Ministerstva financí
312110Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních orgánů318 44893 900412 348
312120Pořízení a technická obnova strojů a zařízení územních finančních orgánů127 300127 300
312130Pořízení a technická obnova informačního systému správy daní (ADIS)
312210Výstavba a technická obnova budov a staveb správy cel401 542109 455510 997
312220Pořízení a technická obnova strojů a zařízení správy cel93 43293 432
312230Pořízení a technická obnova informačního systému správy cel (CIS)
312810Výstavba celostátní komunikační sítě (WAN)
Ministerstvo financí celkem970 747203 3551 174 102
313010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva práce a sociálních věcí8 9508 950
313020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy sociálního zabezpečení302 70068 700371 400
313030Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy služeb zaměstnanosti165 884165 884
313040Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě ústavů sociální péče718 613796 2001 514 813
313060Realizace informačního systému MPSV
313070Pořízení a tech. obnova invest. majetku charitativních organizací a občanských sdružení30 60030 600
313910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu1 6001 600
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem1 228 347864 9002 093 247
314110Obnova vozového parku policie444 465444 465
314130Technické zabezpečení útvarů policie489 957489 957
314210Pořízení a technická obnova movitého investičního majetku v uprchlických táborech3 6583 658
314220Pořízení a tech. obnova movitého investičního majetku ve školských a vzdělávacích zařízeních24 83524 835
314230Pořízení a tech. obnova movitého invest. majetku ve zdravot.,léčebných a soc. zař. MV9 3009 300
314240Pořízení a tech. obnova movitého invest. majetku správy a zásobování v působnosti MV48 13848 138
314310Pořízení a technická obnova strojů Hlavní správy požární ochrany MV9 3379 337
314320Pořízení a technická obnova strojů a zařízení v působnosti civilně správního úseku MV18 12418 124
314430Pořízení a technická obnova spojovací techniky38 04038 040
314510Výkup a náhrada objektů a nemovitostí vydaných v restitucích2 6912 691
314520Rekonstrukce a modernizace skladů PH, čistíren odpadních vod a kanalizací, plynofikace149 844149 844
314530Výstavba obvodních oddělení Policie ČR29 435148 900178 335
314540Náhrada nájmů za nebytové prostory a objekty vlastními objekty121 987120 000241 987
314550Rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy objektů267 129140 000407 129
314610Pořízení a technická obnova invest. majetku Hasičských záchranných sborů okresů400 000400 000
314910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu16 94616 946
314920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu3 1543 154
Ministerstvo vnitra celkem2 077 040408 9002 485 940
315010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva životního prostředí160 114160 114
315020Pořízení a tech. obnova invest. majetku chráněných krajinných oblastí národních parků67 76067 760
315030Pořízení a tech. obnova invest. majetku Českého hydrometeorologického ústavu12 00012 000
315050Revitalizace říčních systémů1 400348 600350 000
315910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu35 00035 000
315920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu9 0009 000
Ministerstvo životního prostředí celkem1 400632 474633 874
317010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva pro místní rozvoj15 34215 342
317420Výstavba nájemních bytů ve vlastnictví obcí2 928 0002 928 000
317530Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou670 000670 000
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem3 613 3423 613 342
321910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu2 8002 800
321920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu176 545176 545
Grantová agentura celkem179 345179 345
322010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu46 59946 599
322020Sanace těžby uranu ve s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem52 95552 955
322920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu30 00030 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem129 554129 554
327010Pořízení a tech. obnova invest. majetku v rozpočtových organizacích MDS45 32045 320
327110Pořízení a tech. obnova invest. majetku správy a údržby silnic524 111524 111
327120Výstavba čtyřproudých silnic pro motorová vozidla282 718282 718
327130Program zlepšení stavu mezinárodních silnic v ČR550 15115 000565 151
327140Výstavba a technická obnova státní silniční sítě ČR556 130556 130
327150Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst41 200183 652224 852
327210Výstavba dálnice D 5 Praha - Rozvadov604 66072 515677 175
327220Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí nad Labem-státní hranice402 88465 750468 634
327230Výstavba dálnice R 35 Hradec Králové - Lipník n.Bečvou200 718500 000700 718
327240Výstavba dálnice D 47 Vyškov-Ostrava -státní hranice179 500179 500
327250Výstavba dálnice D11 Praha-Hradec Králové - státní hranice15 45015 450
327270Výstavba dálničního okruhu kolem hl.m.Prahy390 32515 000405 325
327280Výstavba dálnice D 1123 070734 701857 771
327290Rekonstrukce a modernizace dálničních staveb, včetně odvodů a výkupů dokonč. staveb569 516569 516
327310Modernizace tranzit.železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav295 0491 154 9511 450 000
327320Program rekonstrukce vybraných železničních tratí441 596441 596
327330Program obnovy a modernizace železničních kolej. vozidel Českých drah pro osob. dopravu500 000500 000
327340Modernizace tranzitního železničního koridoru Bohumín- Přerov-Břeclav218 5601 128 9251 347 485
327350Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících150 000150 000
327410Transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu36 80036 800
327420Výstavba a technická obnova budov a staveb České správy letišť116 900116 900
327520Rozvoj vodních cest205 000205 000
327610Rozvoj kombinované dopravy119 000119 000
327710Program státní podpory obnovy vozidel autobusové dopravní obslužnosti90 00090 000
327910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu10 82010 820
327920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu10 84010 840
Ministerstvo dopravy a spojů celkem6 680 3183 870 49410 550 812
329010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství220 000220 000
329020Pořízení a tech. obnova invest. majetku v zařízeních učňovského školství v působnosti MZe110 000110 000
329030Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod330 925564 856257 0061 152 787
329040Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod105 446165 067100 100370 613
329060Protipovodňová opatření135 00065 000200 000
329910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu2 4482 448
329920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu2 9672 967
Ministerstvo zemědělství celkem436 3711 200 338422 1062 058 815
333010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě vysokých škol773 474338 0781 111 552
333020Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě regionálního školství945 52743 900989 427
333030Výstavba a technická obnova sportovních zařízení98 09698 096
333040Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě stát.organizací MŠMT121 52970 315191 844
333050Výstavba a technická obnova zařízení dětí a mládeže17 93417 934
333060Pořízení a tech. obnova invest. majetku sportovní reprezentace a střediska vrchol. sportu36 95636 956
333070Pořízení a tech. obnova invest. majetku učňovského školství350 808350 808
333080Pořízení a tech. obnova invest. majetku zdravotnického školství38 31438 314
333920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu306 120306 120
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem2 688 758452 2933 141 051
334010Pořízení a tech. obnova invest. majetku knihoven, muzeí, galerií a divadel v působnosti MK114 774275 000389 774
334020Pořízení zabezpečovacích systémů a zařízení požární signalizace78 00078 000
334030Program záchrany architektonického dědictví335 000335 000
334040Obnova nemovitých kulturních památek78 00078 000
334050Pořízení a tech. obnova invest. majetku organizací MK30 00050 00080 000
334920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu14 83014 830
Ministerstvo kultury celkem572 604403 000975 604
335010Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ556 2812 143 7222 700 003
335020Vybavení nemocnic,poliklinik a záchranné služby stroji a zařízeními49 00049 000
335040Státní podpora humanitárních projektů22 00022 000
335050Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací zřízených MZ19 52319 523
335120Soubor projektů NPO podle usnesení vlády č. 493/19936 0006 000
335130Státní podpora občanských sdružení46 00046 000
335140Pořízení a tech. obnova invest. majetku Národní lékařské knihovny3 0003 000
335920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu76 89376 893
Ministerstvo zdravotnictví celkem778 6972 143 7222 922 419
336010Pořízení a tech. obnova invest. majetku soudů a státních zastupitelství175 408165 000340 408
336020Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Vězeňské služby321 295377 650698 945
336910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu150150
336920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu300300
Ministerstvo spravedlnosti celkem497 153542 6501 039 803
342010Pořízení a tech. obnova investičního majetku ve správě Úřadu pro státní informační systém16 89616 896
Úřad pro státní informační systém celkem16 89616 896
344010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví celkem
345010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Českého statistického úřadu53 29753 297
345020Výstavba informačního systému ČSÚ
Český statistický úřad celkem53 29753 297
346010Program digitalizace katastru nemovitostí
346030Pořízení a tech. obnova invest. majetku k realizaci úkolů stanovených zák. č. 72/1994 Sb.29 170249 365278 535
346910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu433433
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem29 603249 365278 968
348010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě ČBÚ4 2604 260
Český báňský úřad celkem4 2604 260
353010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě ÚHS2 0002 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem2 0002 000
358010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ústavního soudu6 1756 175
Ústavní soud celkem6 1756 175
361910Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací vědy a výzkumu247 000247 000
361920Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu69 92069 920
Akademie věd celkem316 920316 920
372010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě Rady pro rozhlas. a televizní vysílání1 3901 390
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem1 3901 390
374010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy státních hmotných rezerv66 62366 623
374020Pořízení a tech. obnova invest. majetku systému hospodářské mobilizace206 200206 200
Správa státních hmotných rezerv celkem272 823272 823
375010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost34 30334 303
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem34 30334 303
381010Realizace informačního systému Nejvyššího kontrolního úřadu
381020Pořízení a tech. obnova invest. majetku NKÚ20 07020 070
Nejvyšší kontrolní úřad celkem20 07020 070
398020Technická opatření v pásmech ochrany vod20 00020 000
398030Podpora podniků zaměstnávajících zdravotně postižené občany150 000150 000
398060Státní informační systém165 397165 397
398070Rezerva na financování programů rozvoje informačních systémů a vzdělávacích programů1 604 4881 604 488
398090Investiční rezervy v kapitole VPS1 030 0601 030 060
398110Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti OkÚ a obcí1 306 4001 306 400
398210Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí948 200948 200
398310Vodohospodářské stavby komunální ekologie150 000150 000
398320Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství54 40054 400
398340Protiradonová opatření82 00082 000
398430Výstavba a technická obnova staveb MHD550 000550 000
398440Obnova vozidel MHD75 00075 000
Všeobecná pokladní správa celkem3 826 9452 309 0006 135 945
Kapitálové výdaje státního rozpočtu celkem437 77133 300 36212 565 48446 303 617

Příloha č. 9 k zákonu č. 348/1997 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém okrese

Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území. Sazby příspěvku ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:

PůsobnostSazba v Kč na 100 obyvatel*/
obce se samostatnou působností (všechny obce)1 100,- Kč
obce s působností matričního úřadu2 200,- Kč
obce s působností stavebního úřadu6 550,- Kč
obce s pověřeným obecním úřadem **/10 500,- Kč
obce s působností okresního úřadu ***/7 550,- Kč

Příloha č. 10 k zákonu č. 348/1997 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1998 a způsobu kontroly jejich využití podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto "Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1998 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen "příspěvky") na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,

f) hrazení bystřin,

g) podporu ohrožených druhů zvířat,

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů1) (dále jen "plán") v digitální formě nebo

i) ostatní hospodaření v lesích.

(2) Příspěvky podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,2)

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pro obranu státu,3)

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b).

(3) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl4) nebo

b) je zmocněna písemnou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(4) Pokud je žadatelem obec, přikládá k žádosti čestné prohlášení týkající se jejího hospodaření; vzor čestného prohlášení je uveden v části 3.

(5) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(6) Žádost o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel

a) územnímu odboru Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek nebo

b) Ministerstvu obrany.

(7) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vrátí ji příslušné ministerstvo žadateli k odstranění nedostatků a určí lhůtu k jejich odstranění, která nesmí být kratší než 30 dnů; jestliže žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, bude žádost zamítnuta.

(8) Přiznané příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků vypočítávaných sazbou po projednání žádosti,

b) u ostatních příspěvků na základě předloženého vyúčtování po provedení prací.

(9) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů.

(10) Kontrolu dodržení podmínek stanovených těmito pravidly vykonává podle zvláštního předpisu5) příslušné ministerstvo (odstavec 2).

(11) Při zjištění, že porušením těchto pravidel byl příspěvek čerpán v nesprávně vyšší částce nebo použit k jinému účelu, než na který byl poskytnut, oznámí příslušné ministerstvo (odstavec 2) písemně tuto skutečnost finančnímu úřadu, který postupuje podle zvláštního předpisu.6)

(12) Zjistí-li skutečnosti uvedené v odstavci 11 žadatel sám, je povinen neoprávněně přijatou část příspěvku vrátit do 30 dnů ode dne zjištění a současně zaplatit penále podle zvláštního předpisu7) v poloviční výši.

(13) Žádosti o vybrané příspěvky, podané podle dřívějších předpisů8) po 30. září 1997 v zákonné lhůtě, mohou být uhrazeny z prostředků roku 1998.

(14) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního předpisu.9)

(15) Sazby příspěvků podle jednotlivých titulů vyhlásí Ministerstvo zemědělství ve věstníku ministerstva.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova,

b) umělá obnova - první,

c) umělá obnova - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek za účelem zajištění kultur a nárostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů.

Kritéria příspěvku:

- imisní pásmo10) ohrožení A,

- imisní pásmo ohrožení B.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba imisní pásmo
AB
1. Přirozená obnova
- meliorační a zpevňující dřeviny11)Kč/sazeniciAa1
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAa2
2.Umělá obnova - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb1
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb2
3.Umělá obnova - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAc1
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc2
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeníKč/haAd1
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd2
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd3
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd4
5. Zřizování nových oplocenek za účelem zajištění kultur a nárostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyššímKč/kmA e1
6.Hnojení a vápnění lesních porostů
- leteckéKč/haAf1
- pozemníKč/haAf2
- k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf3

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedené práce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem nebo osnovou12) jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,

- přirozená a umělá obnova je podle těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,13)

- příspěvek na přirozenou obnovu se poskytuje na skutečný počet jedinců, nejvýše však do stanoveného minimálního počtu jedinců na jeden hektar,14) pokud žádost byla podána do dvou let po smýcení hlavního porostu.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu15) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa s výjimkou státního podniku Lesy České republiky.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- list o původu použitých sazenic,16) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu lesa do 30. června 1998,

- v ostatních případech do tří měsíců po splnění předmětu příspěvku.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova,

b) umělá obnova - první,

c) umělá obnova - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů17) v zákonné lhůtě,18)

- výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou dle předpisu plánu nebo osnovy,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- cena lesního pozemku19) v Kč/m2,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných20) [lesy ochranné],

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení21) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích22) [lesy zvláštního určení],

- zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany [lesy vojenské],

- předání nezajištěných kultur při předání lesů nebo vrácení užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 1996 [lesy restituční],

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích [lesy hospodářské].

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceCena lesního pozemku doLesy
2 Kč/m23 Kč/m2ochrannézvl. určenívojenskérestitučníhospodářské
23OUZRH
1.Přirozená obnova
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBa1
- ostatní dřevinyKč/sazeniciBa2
2.Umělá obnova - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb1
- ostatní dřevinyKč/sazeniciBb2
3.Umělá obnova - opakovaná Kč/sazenici
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1
- ostatní dřevinyKč/sazeniciBc2
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd1
- ostatní dřevinyKč/haBd2
5.Odstraňování porostů v rámci rekonstrukceKč/haBe1
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf1
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf2

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedené práce nebo splněného cíle.

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem nebo osnovou jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,

- příspěvek na přirozenou obnovu se poskytuje na skutečný počet jedinců, nejvýše však do stanoveného minimálního počtu jedinců na jeden hektar, pokud žádost byla podána do dvou let po smýcení hlavního porostu,

- při překryvu několika kritérií použije žadatel výhodnější sazbu.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa s výjimkou státního podniku Lesy České republiky.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- list o původu použitých sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění porostu a na přirozenou obnovu lesa do 30. června 1998,

- v ostatních případech do tří měsíců po splnění předmětu příspěvku.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- velikost celkového sdruženého majetku k 1. lednu 1998,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 1998 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Velikost sdruženého
majetku v hektarech
Technické jednotkyIndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb1
3.nad 1000Kč/haCc1

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a velikosti výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 1998 zaokrouhlené na celé hektary nahoru ve vztahu na velikost sdruženého majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně pěti vlastníků lesa,

- minimální výměra sdruženého majetku 150 ha,

- sdružení vlastníků spravuje pozemky, které tvoří funkční celek s určenou nepřerušenou hranicí,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v daném regionu,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. března 1998.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovým systémem v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) vyklizování nebo přibližování dříví strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku v lesním porostu,

d) likvidace klestu štěpkováním před obnovou lesa s rozptýlením štěpky v lesním porostu.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných [lesy ochranné],

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích [lesy zvláštního určení],

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích [lesy hospodářské].

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotky
IndikaceLesy
ochrannézvl. určenéhospodářské
OUH
1. Vyklizování nebo přibližování dříví (viz písm. a)Kč/m3 Da 1
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm (viz písm. b)Kč/m3Db1
3.Vyklizování nebo přibližování strojem (viz písm. c)Kč/m3Dc1
4.Likvidace klestu štěpkováním (viz písm. d)Kč/haDd1

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedené práce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a soulad uvedených údajů s plánem nebo osnovou jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří podle platného plánu nebo osnovy,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel sazbu pro něj výhodnější.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa s výjimkou státního podniku Lesy České republiky.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do tří měsíců po splnění předmětu příspěvku.

E. Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa Předmět příspěvku:

a) výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,

b) opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,23)

c) výstavba a opravy retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy dvou hektarů, které souvisí bezprostředně s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a úpravou jejich vodního režimu,

d) výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest nutných z hlediska ochrany půdy, vody a vodního režimu včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich,

e) práce k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.

Kritéria příspěvku:

- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,

- akce vyvolané povodněmi v červenci 1997,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,

- ostatní akce.

Výše příspěvku:

- 80 % přímých nákladů a příslušného podílu nepřímých nákladů vynaložených na předmět příspěvku (dále jen "úplné vlastní náklady"); žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem procenta a úplných vlastních nákladů lomené 100.

Podmínky přiznání příspěvku:

- komplexnost řešení s ohledem na podmínky v dané lokalitě,

- hospodárné využití prostředků,

- náklady na projektovou dokumentaci, na majetkoprávní vypořádání a geodetické zaměření nejsou předmětem příspěvku,

- lesní cesta, na jejíž opravu je příspěvek žádán, musí být hmotným investičním majetkem ve vlastnictví nebo v nájmu žadatele.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,

- projektová dokumentace v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy24) nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech,

- rozpočet akce s vyčíslením potřeb investičních prostředků a neinvestičních prostředků,

- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek,

- stavební povolení, ohlášení stavby nebo prohlášení žadatele, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- protokol o zjištěných škodách na zvířatech, zásobách, stavbách a mechanizačních prostředcích, způsobených záplavami v červenci 1997 na území České republiky, pokud jde o akce vyvolané povodněmi v červenci 1997.

Termín podání žádosti o přiznání příspěvku:

- do 27. února 1998 - rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek, a akce vyvolané povodněmi v červenci 1997,

- do 31. března 1998 - akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,

- do 29. května 1998 - ostatní akce včetně rozpracovaných, povodňových a neuspokojených akcí, které byly podány po výše uvedených termínech.

Termín předložení vyúčtování vynaložených úplných vlastních nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 13. listopadu 1998.

F. Příspěvek na hrazení bystřin

Předmět příspěvku:

- výstavba a opravy objektů hrazení bystřin.

Kritéria příspěvku:

- akce vyvolané povodněmi v červenci 1997,

- ostatní akce.

Výše příspěvku:

- 80 % úplných vlastních nákladů; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem procenta a úplných vlastních nákladů lomené 100.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků,

- náklady na projektovou dokumentaci, na majetkoprávní vypořádání a geodetické zaměření nejsou předmětem příspěvku.

Žadatel:

- správce vodního toku, který vykonává právo hospodaření ve státních lesích.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,

- projektová dokumentace v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a zjednodušená dokumentace v ostatních případech,

- rozpočet akce s vyčíslením potřeb investičních prostředků a neinvestičních prostředků,

- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek,

- stavební povolení nebo ohlášení stavby, pokud je vyžadováno podle zvláštních předpisů,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,

- protokol o zjištěných škodách na zvířatech, zásobách, stavbách a mechanizačních prostředcích, způsobených záplavami v červenci 1997 na území České republiky, pokud jde o akce vyvolané povodněmi v červenci 1997.

Termín podání žádosti o přiznání příspěvku:

- do 27. února 1998 - akce vyvolané povodněmi v červenci 1997,

- do 29. května 1998 - ostatní akce včetně povodňových akcí, které byly podány po výše uvedeném termínu,

- na nově vzniklé živelní pohromy se termíny nevztahují.

Termín předložení vyúčtování vynaložených úplných vlastních nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 13. listopadu 1998.

G. Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat

Předmět příspěvku:

a) nákup ohrožených druhů zvířat za účelem vypuštění v lokalitách jejich přirozeného výskytu (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního, koroptve polní, dropa velkého),

b) úhrada krmiv a léčiv v chovech před vypuštěním (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního, koroptve polní, dropa velkého),

c) úhrada krmiv a léčiv v oborních chovech kozy bezoárové a bílého jelena,

d) budování hnízdišť sov čeledi Strigidae.

Výše příspěvku:

- 80 % úplných vlastních nákladů; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem procenta a úplných vlastních nákladů lomené 100.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků,

- zvířata, na která je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel).

Žadatel:

- uživatel honitby.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,

- kalkulace úplných vlastních nákladů,

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní zpracovaný plán opatření pro běžný rok.

Termín podání žádosti o přiznání příspěvku:

- do 29. května 1998.

Termín předložení vyúčtování vynaložených úplných vlastních nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 13. listopadu 1998.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

- zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.numerická data plánu v digitální forměKč/haH11
2.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH21

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 1998.

Další podmínky pro ponechání vyplaceného příspěvku:

- předání plánu v digitální formě orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat,

- soulad výstupů se schváleným standardem,

- předání dokladu o schválení a převzetí dat plánu podepsaného příslušným orgánem státní správy lesů příslušnému ministerstvu do šesti měsíců po skončení platnosti původního plánu.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30. června 1998.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin (semenné sady),

b) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku:

- 90 % schválených úplných vlastních nákladů; žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem procenta a úplných vlastních nákladů lomené 100.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- osoba, na kterou se podle zvláštního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- kalkulace úplných vlastních nákladů,

- registr investic Ministerstva financí v případě, že je požadován investiční příspěvek.

Termín podání žádosti o přiznání příspěvku:

- do 29. května 1998,

- na kalamity se termín nevztahuje.

Termín předložení vyúčtování vynaložených úplných vlastních nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 13. listopadu 1998.

Poznámky pod čarou

1) § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 321/1992 Sb.

2) § 5b zákona ČNR č. 425/1990 Sb., ve znění zákona č. 254/1994 Sb.

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti je podle rozpočtové skladby platné od 1. ledna 1997 součástí daňových příjmů

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) vč. správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

**) vč. správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (tj. soudy, státní zastupitelství a vězeňství)

***) běžné výdaje celkem bez platů zaměstnanců a ostatních plateb za vykonanou práci, pojistného placeného zaměstnavatelem, převodu FKSP a bez ostatních sociálních dávek

*/) Účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 1998

**/) § 24 odst. 1 písm. f) a g) a § 43 odst. 1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

*) Účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 1998

**) Rozdělení dotace schvaluje na návrh přednosty ve smyslu § 18 b zák. ČNR č. 425/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, okresní shromáždění

*) Sazby se podle rozsahu působnosti obce sčítají.

**) § 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

***) § 5b zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

1) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

2) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 10 až 18 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

6) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

8) § 7, 8 a 10 přílohy č. 10 k zákonu č. 315/1996 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1997.

9) § 22 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

10) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

11) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

12) § 25 zákona č. 289/1995 Sb.

13) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

14) Příloha č. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb.

15) Zákon č. 289/1995 Sb. 16) Příloha č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb.

16) Příloha č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb.

17) § 16 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb.

18) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

19) Vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

20) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

23) Nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk — Králíky.
Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.

24) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru