Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 342/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají

Částka 113/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.04.2012 (104/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

342

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 12. prosince 1997,

kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 16 odst. 3 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Uznávání nemocí z povolání provádějí zdravotnická zařízení uvedená v příloze této vyhlášky (dále jen "středisko nemocí z povolání"), a to na základě posouzení zdravotnickým zařízením, jehož součástí je oddělení nebo klinika nemocí z povolání nebo pracovního lékařství,1) (dále jen "pracovně lékařské pracoviště").

(2) Uznávání nemocí z povolání vojáků v činné službě,2) žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky v činné službě,3) občanských zaměstnanců Ministerstva obrany a Armády České republiky, občanských zaměstnanců ostatních rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, a státních podniků, jejichž zakladatelem je Ministerstvo obrany,4) (dále jen "vojáci a občanští zaměstnanci") provádí oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice v Praze (dále jen "vojenské středisko nemocí z povolání").

§ 2

Posuzování nemocí z povolání

(1) Pracovně lékařské pracoviště posuzuje onemocnění, u něhož vzniklo podezření, že se jedná o nemoc z povolání (dále jen "onemocnění"), z podnětu ošetřujícího lékaře5) nebo fyzické osoby (dále jen "osoba") trpící onemocněním. Posouzení onemocnění provádí

a) pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu se nachází pracoviště, na němž osoba trpící onemocněním vykonává práci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu v době podání žádosti o uznání nemoci z povolání,

b) pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo sídla nebo místo podnikání zaměstnavatele osoby trpící onemocněním, která vykonávala nebo vykonává práci v zahraničí,

c) pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo sídla nebo místo podnikání zaměstnavatele, u kterého osoba trpící onemocněním, která trvale pobývá v zahraničí, naposledy vykonávala práci,

d) pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo trvalého pobytu ostatních osob trpících onemocněním, které vykonávaly práci.

(2) Příslušné pracovně lékařské pracoviště provádí posouzení onemocnění osob uvedených v odstavci 1 na základě zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění, výsledku lékařských vyšetření a dále na základě ověření podmínek vzniku onemocnění.

(3) Podmínky vzniku onemocnění ověřuje

a) krajská hygienická stanice, v jejímž správním území je pracoviště, na němž osoba trpící onemocněním vykonává nebo vykonávala práci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu,

b) Státní úřad pro jadernou bezpečnost8) u onemocnění, které mohlo vzniknout v souvislosti s prací s ionizujícím zářením nebo radioaktivními látkami,

c) krajská hygienická stanice, v jejímž správním území je příslušné pracovně lékařské pracoviště uvedené v odstavci 1 písm. b), a to na základě údajů o podmínkách vzniku onemocnění sdělených písemně tímto pracovištěm a zaměstnavatelem a za využití informací o podmínkách výkonu práce dostupných ze zahraničí.

(4) Po posouzení onemocnění příslušné pracovně lékařské pracoviště postoupí případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání lékařského posudku9) (dále jen "posudek") středisku nemocí z povolání, v jehož územním obvodu má sídlo, (dále jen "příslušné středisko nemocí z povolání").

§ 3

Uznávání nemocí z povolání

(1) Příslušné středisko nemocí z povolání při ověření závěrů příslušného pracovně lékařského pracoviště vychází z postoupené zdravotnické a spisové dokumentace.

(2) Příslušné středisko nemocí z povolání v případě nepřesného nebo neúplného posouzení onemocnění doplní potřebné podklady nebo vrátí případ k došetření příslušnému pracovně lékařskému pracovišti.

(3) Po ověření závěrů posouzení onemocnění (§ 2 odst. 4) vydá příslušné středisko nemocí z povolání

a) posudek,9) kterým se uznává nemoc z povolání, a jeho stejnopis zašle osobě trpící nemocí z povolání, osobě, pro kterou v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti, a příslušnému pracovně lékařskému pracovišti nebo

b) posudek,9) kterým se neuznává nemoc z povolání, a jeho stejnopis zašle osobě trpící onemocněním; posudek obsahuje poučení o možnosti jeho přezkoumání.

(4) Jde-li o uznání nemoci z povolání osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), použijí se ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

§ 4

Posuzování a uznávání nemocí z povolání vojáků a občanských zaměstnanců

(1) Při posuzování onemocnění vojáků a občanských zaměstnanců postupuje vojenské pracovně lékařské pracoviště podle § 2 odst. 2; podmínky vzniku onemocnění ověřuje na základě zhodnocení provedeného orgánem ochrany veřejného zdraví Ministerstva obrany.10)

(2) Po posouzení onemocnění příslušné vojenské pracovně lékařské pracoviště postoupí případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání posudku vojenskému středisku nemocí z povolání.

(3) Po ověření závěrů posouzení vydá vojenské středisko nemocí z povolání posudek podle § 3 odst. 3 a jeho stejnopis zašle osobě trpící nemocí z povolání nebo osobě trpící onemocněním a osobě, pro kterou v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti.

§ 4a

Lékařské vyšetření pro potřeby posouzení vzniku nemoci z povolání osoby, která je občanem jiného členského státu Evropské unie s povolením k přechodnému pobytu nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky,10a) jejíž onemocnění, u kterého je podezření na nemoc z povolání, vzniklo při výkonu práce v jiném členském státu Evropské unie, provádí příslušné středisko nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo pobytu této osoby. Lékařské vyšetření se provádí na základě žádosti kompetentní instituce.10b)


Společná ustanovení

§ 5

Posudek obsahuje

a) náležitosti podle zvláštního právního předpisu stanovícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace10c),

b) datum zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání včetně stupně závažnosti poruchy, pokud ho zvláštní právní předpis stanovící seznam nemocí z povolání vymezuje11).

§ 6

Posudek, kterým byla uznána nemoc z povolání, zašle příslušné středisko nemocí z povolání nebo vojenské středisko nemocí z povolání

a) praktickému lékaři, který poskytuje osobě trpící nemocí z povolání primární zdravotní péči11a),

b) příslušnému lékaři závodní preventivní péče12), jde-li o zaměstnance, a

c) orgánu uvedenému v § 2 odst. 3.

§ 7

Zjistí-li se na základě nového vyšetření, že osoba, jejíž onemocnění bylo uznáno za nemoc z povolání, již netrpí touto nemocí, příslušné středisko nemocí z povolání nebo vojenské středisko nemocí z povolání vydá posudek podle § 3 odst. 3 písm. b). Posudek vydaný11a) příslušným pracovně lékařským pracovištěm nebo vojenským střediskem nemocí z povolání zašle toto pracoviště nebo středisko posudek zaměstnavateli nebo vojenskému útvaru, u kterého osoba trpící nemocí z povolání naposledy vykonávala práci (službu) za podmínek, za kterých vznikají nemoci z povolání.

§ 8

Evidenci osob, jejichž onemocnění bylo uznáno za nemoc z povolání, vede příslušné pracovně lékařské pracoviště, u vojáků a občanských zaměstnanců vojenské středisko nemocí z povolání, které těmto osobám poskytuje dispenzární péči. Při evidenci všech osob, jejichž onemocnění bylo uznáno jako nemoc z povolání, se postupuje podle zvláštního právního předpisu.13)

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 250/2007 Sb. Čl. II

Pokud nebyl podle vyhlášky č. 342/1997 Sb, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění účinném přede dnem 1. prosince 2007, vydán posudek, postupuje se podle této vyhlášky, ve znění účinném ode dne 1. prosince 2007.


Ministr:
PhDr. Stráský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

2) § 20 odst. 2 branného zákona.

3) § 53 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

4) Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

5) § 18 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

8) § 3 odst. 2 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

8a) § 67b odst. 10 písm. g) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

9) § 77 až 77b zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 285/2000 Sb.

10) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10b) Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady (EEC) 574/72 stanovující postup při provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/17.

10c) Příloha č. 1 bod 8 vyhlášky č. 385/2006 Sb, o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2007 Sb.

11) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

11a) § 18 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. § 19 zákona č. 48/1997 Sb.

12) § 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 14/1997 Sb.

13) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.


Příloha k vyhlášce č. 342/1997 Sb.

Seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, klinika nemocí z povolání

pro obvody Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, okresy Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ a Rakovník

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika nemocí z povolání

pro obvody Praha 3, Praha 4, Praha 9, Praha 10, okresy Benešov, Kolín, Kutná Hora a Praha-východ

Oblastní nemocnice Příbram, a. s., oddělení nemocí z povolání

pro okres Příbram

Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje, oddělení nemocí z povolání

pro okres Kladno

Nemocnice České Budějovice, a. s., oddělení pracovního lékařství

pro Jihočeský kraj a okres Pelhřimov

Fakultní nemocnice Plzeň, klinika pracovního lékařství

pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., oddělení nemocí z povolání

pro Ústecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, a.s., oddělení nemocí z povolání

pro Liberecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové, klinika nemocí z povolání

pro Královéhradecký kraj

Pardubická krajská nemocnice, a.s., Centrum pracovního lékařství

pro Pardubický kraj a okres Havlíčkův Brod

Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, klinika pracovního lékařství

pro Jihomoravský kraj a okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou

Nestátní zdravotnické zařízení provozovatele MUDr. Libuše Adámkové

pro Zlínský kraj

Fakultní nemocnice Olomouc, klinika pracovního lékařství

pro Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Ostrava, klinika pracovního a preventivního lékařství

pro Moravskoslezský kraj s výjimkou okresů Frýdek-Místek a Karviná

Hornická poliklinika s. r. o., oddělení nemocí z povolání

pro Ostravu-město

Karvinská hornická nemocnice a. s., oddělení nemocí z povolání a pracovního lékařství

pro okres Karviná

Nemocnice Podlesí, a. s., oddělení nemocí z povolání

pro okres Frýdek-Místek

Ústřední vojenská nemocnice v Praze, oddělení nemocí z povolání

pro vojáky a občanské zaměstnance

Přesunout nahoru