Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 341/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí

Částka 113/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 12.02.1999 (24/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

341

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. listopadu 1997,

kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Na základě podpůrných programů podle § 2 odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a programů pomoci podle § 2 odst. 4 tohoto zákona poskytuje stát na základě kritérií stanovených tímto nařízením finanční podporu (dále jen "podpora").

§ 2

(1) Podporu lze poskytnout osobám, které

a) zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu1) na zemědělských pozemcích včetně dalších pozemků na ostatních plochách2) (dále jen "zemědělské pozemky") o celkové výměře 2 ha a výše, s výjimkou pozemků určených k realizaci opatření orgánů ochrany přírody. Zemědělské hospodaření na pozemcích na ostatních plochách v územním obvodu obce potvrdí žadateli příslušný obecní nebo městský úřad, ve vojenských újezdech pověřený orgán Ministerstva obrany, nebo

b) zabezpečují změnu struktury zemědělské výroby zalesněním, včetně ochrany založených lesních kultur, na základě vlastnického práva k zalesňovaným pozemkům.

(2) Podporu podle tohoto nařízení nelze poskytnout státním podnikům, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, s výjimkou obcí, zemědělských, veterinárních a lesnických vysokých škol nebo fakult a organizací v působnosti Ministerstva obrany.

§ 3

(1) Podporu může Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") nebo Ministerstvo obrany přiznat na základě žádosti osoby uvedené v § 2 (dále jen "žadatel").

(2) Podpora se přizná na období jednoho kalendářního roku. Lze ji uvolňovat zálohově.

(3) Na rozhodování o přiznání podpory se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.3)

§ 4

(1) Žádost o podporu podává žadatel ministerstvu, popřípadě Ministerstvu obrany, jde-li o organizaci v jeho působnosti. Žádost se podává v kalendářním roce, na který má být podpora poskytnuta, a to nejpozději

a) do konce února u podpory uvedené v § 2 odst. 1 písm. a),

b) do 30. června u podpory uvedené v § 2 odst. 1 písm. b).

Není-li žádost ministerstvu, popřípadě Ministerstvu obrany v těchto lhůtách doručena, podpora se na příslušný rok neposkytne.

(2) Žádost o podporu musí být doložena příslušnými doklady podle příloh č. 1 až 10, pokud zvláštní předpis2) nestanoví jinak. Čestné prohlášení o splnění podmínek přiznání podpory podává žadatel nejpozději do 30. září kalendářního roku, na který je podpora poskytnuta.

(3) Pokud je žádost neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany ji vrátí do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s výzvou k odstranění těchto vad. Nedojde-li k jejich odstranění do sedmi dnů od doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě.

(4) Žadatel o podporu podle § 11 písm. a) a b) a podle § 17 písm. a) až d) je povinen při podání žádosti poskytnout ministerstvu, popřípadě Ministerstvu obrany informace uvedené v příloze č. 8.

§ 5

Podporu lze poskytnout, jestliže

a) žádost splňuje kritéria, náležitosti a lhůty stanovené tímto nařízením,

b) žadatel se zavazuje splnit podmínky hospodaření stanovené zvláštními předpisy,4)

c) žadatel má ke dni podání žádosti vypořádány své splatné závazky vůči Státnímu fondu tržní regulace, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., Pozemkovému fondu České republiky a závazky vyplývající z již uzavřených dotačních smluv a půjček (návratných finančních výpomocí) a z restitučních a transformačních předpisů.5)

§ 6

(1) Výše podpory se určí pro kalendářní rok ve Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky, a to:

a) pro podporu podle § 2 odst. 1 písm. a) v peněžním ocenění jednoho bodu (§ 10),

b) pro podporu podle § 2 odst. 1 písm. b) v sazbách v Kč za technickou jednotku provedeného výkonu, na který se podpora vztahuje (§ 10).

(2) Finanční ocenění podpory se vyjádří v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů.

§ 7

Dojde-li ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany k závěru, že kritéria pro poskytnutí podpory nejsou splněna, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze podporu poskytnout. Toto sdělení musí zaslat žadateli bez zbytečného odkladu.

§ 8

(1) Ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany je oprávněno provádět v průběhu příslušného kalendářního roku kontroly na pozemcích a v objektech, které souvisejí s předmětem podpory.

(2) Jestliže žadatel dosáhl přiznání podpory na základě nepravdivých údajů jím uvedených anebo jestliže nesplnil některé z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno, je povinen veškerou poskytnutou podporu vrátit v plné výši a zaplatit stanovené penále.6) Žadatel, který nesplnil kritéria tohoto nařízení, je povinen tuto skutečnost oznámit ministerstvu, popřípadě Ministerstvu obrany a příslušnému finančnímu úřadu.

§ 9

(1) Příjemce podpory účtuje podporu podle zvláštních předpisů.7) Finanční prostředky jsou poukazovány na účet příjemce podpory.

(2) Odvody podpor včetně penále za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu se odvádějí na účet příslušného finančního úřadu, odvody podpor v běžném roce se odvádějí na účet, ze kterého byly podpory poskytnuty.

ČÁST DRUHÁ

PODPŮRNÉ PROGRAMY K PODPOŘE AKTIVIT PODÍLEJÍCÍCH SE NA UDRŽOVÁNÍ KRAJINY

§ 10

Finanční vyjádření podpory

Podpora ze státního rozpočtu se poskytuje ve finančních částkách odvozených od bodového hodnocení, jehož výše je uvedena v § 13 odst. 1 a 2, a podle sazeb uvedených v § 13 odst. 3.

§ 11

Druhy podpůrných programů

Podpůrné programy se stanoví na:

a) údržbu zemědělských pozemků s průměrnou cenou těchto pozemků v katastrálním území podle zvláštního předpisů8) 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší, v požadovaném stavu v souladu se zvláštními předpisy.4) Podpora nebude přiznána na zemědělské pozemky využívané jako orná půda v rozporu se zvláštním zákonem,2)

b) vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v systému ekologického zemědělství v katastrálním území s průměrnou cenou zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu8) 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší,

c) změna struktury zemědělské výroby zalesněním včetně ochrany založených lesních kultur na zemědělských pozemcích v katastrálním území s průměrnou cenou podle zvláštního předpisu8) 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší.

§ 12

Kritéria přiznání podpory

(1) Kritériem pro přiznání podpory podle § 11 písm. a) a b) je udržování celé výměry zemědělských pozemků žadatele v požadovaném stavu v souladu se zvláštními předpisy.4) Ve sporných případech vydá odborné stanovisko orgán příslušný podle zvláštních předpisů.4)

(2) Kritériem pro přiznání podpory podle § 11 písm. b) je kromě kritéria uvedeného v předchozím odstavci zařazení žadatele do Seznamu producentů, zpracovatelů a obchodníků s bioprodukty, který vyhlašuje ministerstvo v předchozím kalendářním roce pro rok následující. Tento seznam se zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky.

(3) Kritériem pro přiznání podpory podle § 11 písm. c) je použití uznaných, geneticky vhodných, výsadby schopných sadebních materiálů.9)

§ 13

Hodnocení plnění kritérií

(1) U podpůrného programu podle § 11 písm. a) je hospodaření na 1 ha zemědělských pozemků s průměrnou cenou zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu8) od 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší ohodnoceno 1 bodem.

(2) U podpůrného programu podle § 11 písm. b) je hospodaření na 1 ha zemědělských pozemků s průměrnou cenou zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu8) od 4,01 Kč a výše za 1 m2 ohodnoceno 10 body.

(3) U podpůrného programu podle § 11 písm. c) jsou provedené výkony ohodnoceny sazbou v Kč na technickou jednotku.

§ 14

Výpočet podpory

Výše podpory se vypočte

a) u podpory podle § 11 písm. a) a b) jako násobek bodového ohodnocení předmětů podpor a výše finančního ocenění jednoho bodu stanoveného podle § 6 odst. 1 písm. a),

b) u podpory podle § 11 písm. c) jako násobek počtu technických jednotek provedeného výkonu a sazby v Kč na technickou jednotku stanovené podle § 6 odst. 1 písm. b).

ČÁST TŘETÍ

PROGRAMY POMOCI PRO PODPORU MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ

§ 15

Vymezení méně příznivé oblasti

Do méně příznivé oblasti patří katastrální území, ve kterých průměrná cena zemědělských pozemků stanovená zvláštním předpisem8) je nižší nebo rovna 4,00 Kč za 1 m2.

§ 16

Finanční vyjádření podpory

Podpora ze státního rozpočtu se poskytuje ve finančních částkách odvozených od bodového hodnocení, jehož výše je uvedena v § 22 odst. 1 až 4 a podle sazeb uvedených v § 22 odst. 5. Vyhlášení hodnoty bodu a sazeb pro příslušný kalendářní rok upravuje § 6 odst. 1 tohoto nařízení.

§ 17

Druhy programů pomoci

Programy pomoci se stanoví na:

a) údržbu zemědělských pozemků v méně příznivé oblasti přispívající k udržení krajiny v požadovaném stavu v souladu se zvláštními předpisy.4) Podpora nebude přiznána na zemědělské pozemky využívané jako orná půda v rozporu se zvláštním zákonem,2)

b) rozšíření chovu skotu masných plemen v méně příznivé oblasti přispívajícího k přirozenému využití produkce travních porostů, zajištění stálých pracovních příležitostí a k trvalému udržení krajiny v kulturním stavu,

c) vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v systému ekologického zemědělství v méně příznivých oblastech,

d) rozšíření chovu ovcí v méně příznivé oblasti přispívajícího k přirozenému využití produkce trvalých travních porostů a k trvalému udržení krajiny v kulturním stavu na pozemcích s průměrnou cenou podle zvláštního předpisu8) do 3,10 Kč za 1 m2,

e) změnu struktury zemědělské výroby zalesněním včetně ochrany založených lesních kultur v méně příznivých oblastech.

Kritéria pro přiznání podpory

§ 18

(1) Kritéria pro přiznání podpory podle § 17 písm. a) až d) jsou:

a) intenzita chovu hospodářských zvířat ve vlastnictví žadatele nebo chovaných na základě dohody o smluvním pastevním odchovu v rozsahu 0,1 až 1,0 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělských pozemků v méně příznivé oblasti, na kterých žadatel hospodaří, vykázaná ke dni podání žádosti fyzickou přítomností nebo smlouvou o výpasu chovaných zvířat, dosažená v průběhu celého roku, na který bylo požádáno o podporu. Započítávají se jen hospodářská zvířata chovaná v méně příznivé oblasti v rámci okresu a vedená zde v zootechnické evidenci, přičemž podíl chovaných prasat a drůbeže může dosahovat maximálně 50 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Přepočet druhů a kategorií hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky je uveden v příloze č. 4,

b) udržování celé výměry zemědělských pozemků žadatele v požadovaném stavu v souladu se zvláštními předpisy.4) Ve sporných případech vydá odborné stanovisko orgán příslušný podle zvláštních předpisů.4) U trvalých travních porostů (porosty s převahou travin) lze poskytnout podporu pouze na plochy s vytrvalými lučními a pastevními porosty.

(2) Pro přiznání podpory podle § 17 písm. e) platí ustanovení § 12 odst. 3 obdobně.

§ 19

Kritériem pro přiznání podpory podle § 17 písm. b) je kromě kritérií uvedených v § 18 odst. 1 požadavek, aby tele mělo minimální podíl krve masného plemene 50 % nebo více. Otcem telete musí být registrovaný plemeník.10) Tele musí být narozeno v období od 1. září předcházejícícho roku do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém je požádáno o podporu, odchováno s matkou, a to pouze v oblastech s cenou zemědělských pozemků podle § 15. Minimální počet odchovaných telat pro přiznání podpory je 5 kusů.

§ 20

Kritériem pro přiznání podpory podle § 17 písm. c) je kromě kritérií uvedených v § 18 odst. 1 zařazení žadatele do Seznamu producentů, zpracovatelů a obchodníků s bioprodukty, který vyhlašuje ministerstvo v předchozím kalendářním roce pro rok následující ve Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky.

§ 21

Kritériem pro přiznání podpory podle § 17 písm. d) je kromě kritérií uvedených v § 18 odst. 1 chov minimálně 5 kusů ovcí. Podpora se poskytuje na 1 kus zvířete - ovce bez dalšího členění, chované v katastrálním území s průměrnou cenou zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu8) do 3,10 Kč za 1 m2.

§ 22

Hodnocení plnění kritérií

(1) U programu pomoci podle § 17 písm. a) je hospodaření na 1 ha trvalého travního porostu v katastrálním území s průměrnou cenou zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu8) do 2,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 18 body, v cenovém rozmezí od 2,01 do 3,10 Kč za 1 m2 17 body, v cenovém rozmezí od 3,11 do 3,50 Kč za 1 m2 11,5 bodu. Hospodaření na 1 ha dalších zemědělských pozemků s průměrnou cenou do 3,50 Kč za 1 m2 je ohodnoceno 2,5 bodu. Hospodaření na 1 ha zemědělských pozemků v cenovém rozmezí od 3,51 do 4,00 Kč za 1 m2 je ohodnoceno 2 body.

(2) U programu pomoci podle § 17 písm. b) se přiřazuje hodnota bodů na 1 kus telete takto: při průměrné ceně zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu8) do 2,00 Kč za 1 m2 35 bodů, od 2,01 do 3,10 Kč za 1 m2 31 bodů, od 3,11 do 3,50 Kč za 1 m2 26 bodů, od 3,51 do 4,00 Kč za 1 m2 8,5 bodu.

(3) U programu pomoci podle § 17 písm. c) se přiřazuje 10 bodů na každý 1 ha takto obhospodařovaného zemědělského pozemku.

(4) U programu pomoci podle § 17 písm. d) se přiřazují 4 body na 1 kus zvířete v kategorii ovce chované v oblasti s cenou zemědělského pozemku podle zvláštního předpisu8) do 3,10 Kč za 1 m2.

(5) U programu pomoci podle § 17 písm. e) jsou provedené výkony ohodnoceny sazbou v Kč na technickou jednotku.

§ 23

Výpočet podpory

Výše podpory se vypočte

a) u podpory podle § 17 písm. a) až d) jako násobek bodového ohodnocení předmětů podpor a výše finančního ocenění jednoho bodu stanoveného podle § 6 odst. 1 písm. a),

b) u podpory podle § 17 písm. e) jako násobek počtu technických jednotek provedeného výkonu a sazby na technickou jednotku.


ČÁST ČTVRTÁ

§ 24

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

(2) Podpora podle tohoto nařízení se poskytne v kalendářním roce 1998.


Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 odst. 3 a 6 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

4) Např. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 30 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

10) Zákon ČNR č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/1997 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/1997 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/1997 Sb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 341/1997 Sb.

Doklady k žádosti o poskytnutí podpory podle § 11 písm. a), b) a § 17 písm. a) až d)

a) Doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním důvodu hospodaření na zemědělských pozemcích, popřípadě seznam těchto dokladů, jehož úplnost a pravdivost je stvrzena v čestném prohlášení uvedeném v příloze č. 1.

b) Situační plánek či mapový podklad, který lze zanést do mapového podkladu příslušného územního odboru Ministerstva zemědělství a Ministerstva obrany.

V případě uplatnění žádosti o podporu podle § 17 písm. b) chovu skotu masných plemen v méně příznivé oblasti je součástí žádosti doklad o použití masného plemene registrovaného býka k plemenitbě.

V případě změn údajů nastalých v průběhu roku, týkajících se telat masných plemen, budou předloženy upravené verze příslušných příloh jako příloha k čestnému prohlášení o splnění podmínek pro přiznání podpory.

V případě uplatnění žádosti o podporu podle § 17 písm. d) je součástí žádosti programu chovu v méně příznivé oblasti doklad o početním stavu chovaných ovcí vedený na evidenční kartě. V případě změn údajů nastalých v průběhu roku, týkajících se ovcí, budou předloženy upravené verze příslušných tabulek přílohy č. 3 jako příloha k čestnému prohlášení o splnění podmínek pro přiznání podpory.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 341/1997 Sb.

Doklady k žádosti o poskytnutí podpory na program změny struktury zemědělské výroby zalesněním včetně ochrany založených lesních kultur podle § 11 písm. c) a § 17 písm. e)

a) Doklad o vlastnictví zalesňovaného pozemku podle katastrálního území, čísla a výměry parcel, které budou zalesňovány v příslušném roce (např. výpis z katastru nemovitostí),

b) doklad o odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu (souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k tomuto odnětí podle § 9 zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů),

c) rozhodnutí o využití území [§ 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů],

d) závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zalesňování, pokud je předmětem zalesnění pozemek nad 0,5 ha (§ 4 odst. 3 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů),

e) souhlas příslušného orgánu státní správy lesního hospodářství k zalesnění pozemku, event. rozhodnutí tohoto orgánu o prohlášení pozemku za součást lesního půdního fondu [§ 29 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)],

f) projekt zalesnění ( s uvedením opakovaného zalesnění) a projekt na ochranu lesní kultury a oplocení. Projekt do výměry 3 ha souvislé plochy schvaluje odborný lesní hospodář. Projekt nad 3 ha souvislé plochy vyhotovuje subjekt, který má k této činnosti oprávnění, a to na základě objednávky žadatele o podporu,

g) vyplněná příloha č. 5 (ke každému projektu samostatně).

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 341/1997 Sb.

Přesunout nahoru