Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 340/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití

Částka 112/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.01.2002 (383/2001 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

340

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 11. prosince 1997,

kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití

Ministerstvo životního prostředí stanoví v dohodě s Ministerstvem financí podle § 32 odst. 6 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Provozovatel skládky zřídí u banky1) ode dne účinnosti této vyhlášky zvláštní (dále jen "vázaný") účet pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu (dále jen "finanční rezerva").

(2) Smlouva s bankou o zřízení vázaného účtu musí obsahovat i ustanovení, že se jedná o vázaný účet ve smyslu § 32 zákona. Dispozice s účtem ode dne jeho zřízení je možná jen se souhlasem okresního úřadu příslušného podle umístění skládky (§ 26 odst. 2 zákona).

§ 2

(1) Výše finanční rezervy činí:

a) 60 Kč za jednu tunu uloženého nebezpečného nebo komunálního odpadu,

b) 20 Kč za jednu tunu uloženého ostatního odpadu.

(2) Úroky z peněžních prostředků finanční rezervy jsou její součástí.

(3) Peněžní prostředky se do finanční rezervy neodvádí z odpadů ukládaných podle § 29 odst. 3 zákona.

§ 3

(1) Peněžní prostředky vytvářené finanční rezervy převádí provozovatel skládky na vázaný účet zřízený podle § 1 této vyhlášky vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce.

(2) Provozovatel skládky informuje příslušný okresní úřad o výši vytvořené finanční rezervy současně s ohlašováním odpadů podle části páté zákona.

§ 4

Žádost provozovatele skládky o souhlas příslušného okresního úřadu s čerpáním prostředků z finanční rezervy podle § 32 odst. 4 zákona musí obsahovat:

a) pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o povolení rekultivačních prací,2)

b) projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový harmonogram rekultivačních prací.

§ 5

(1) V rámci souhlasu s čerpáním prostředků z finanční rezervy se stanoví v souladu s projektovou dokumentací rekultivačních prací podmínky pro postupné uvolňování prostředků až do výše 90 procent rozpočtových nákladů na provedení rekultivačních prací s tím, že zbývajících deset procent bude uvolněno až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení rekultivačních prací.

(2) V souhlasu s čerpáním prostředků z finanční rezervy stanoví příslušný okresní úřad termíny kontrol stavu prací a čerpání prostředků.

§ 6

Tvorba finanční rezervy je výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů3) u poplatníků daní z příjmů. Další podrobnosti týkající se tvorby a výše finanční rezervy, její průkaznost a zrušení se řídí zvláštním předpisem.4)

§ 7

U již provozovaných skládek se finanční rezerva vytváří ode dne účinnosti této vyhlášky. U nově zřizovaných skládek se finanční rezerva začne vytvářet ode dne zahájení navážení odpadů na skládku podle zvláštních předpisů.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Ministr:

Ing. Skalický v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

2) TNO 83 8035 Uzavírání a rekultivace skládek.

3) § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru