Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 338/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Částka 112/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.01.2002 (383/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

338

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 11. prosince 1997

o podrobnostech nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 8, § 5 odst. 1 písm. g), § 6 odst. 1 písm. g), odst. 3, 4, § 7 odst. 2, odst. 4 písm. d), § 8 odst. 2, § 11 odst. 5 písm. d), § 18 odst. 2, § 19 odst. 1, 2, 5, § 20 odst. 1, 3, § 21 odst. 1, 2, § 29 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, (dále jen "zákon"):


ODDÍL PRVNÍ

PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY

§ 1

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů

§ 2

Sklady a shromažďovací prostředky obsahující nebezpečné odpady musí být vybaveny identifikačním listem odpadu podle přílohy č. 2 této vyhlášky a zvenčí označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti podle zvláštního předpisu.1)

§ 3

(1) Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů jsou zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže. Svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

(2) Technické požadavky na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů:

a) odlišení od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, např. tvarově, popisem nebo barevně,

b) zajištění ochrany odpadu před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky umístěny mimo chráněné prostory,

c) odolnost proti poškození při manipulaci s nimi,

d) odolnost proti chemickým vlivům,

e) v případě, že slouží jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí.

(3) Shromažďovací prostředek nebezpečných odpadů je možno vyprázdnit pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání s nebezpečným odpadem nebo může sám být přepravním obalem nebo může být vyprázdněn do skladu nebezpečných odpadů nebo umístěn do skladu jako skladovací prostředek.

§ 4

(1) Sklady, jejich části a skladovací prostředky nebezpečných odpadů musí:

a) zajistit, aby odpady v nich uložené byly vzájemně odděleny a utěsněny tak, aby bylo zabráněno mísení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostoru,

b) zabezpečit svým provedením, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních předpisů,2)

c) zabezpečit skladování jednotlivých druhů nebezpečných odpadů za stejných podmínek jako skladování látek, výrobků a přípravků majících stejné nebezpečné vlastnosti.

(2) Provozní řád pro sklad nebezpečných odpadů, jehož návrh tvoří přílohu žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, musí obsahovat následující údaje:

a) datum uvedení skladu do provozu,

b) seznam skladovaných odpadů podle Katalogu odpadů a způsob jejich skladování s technickým popisem zařízení skladu včetně druhů skladovacích obalů a způsobu manipulace se skladovanými odpady,

c) maximální množství jednotlivých druhů skladovaných odpadů,

d) způsob vedení evidence skladovaných odpadů,

e) postup v případě havárie,

f) zajištění bezpečnosti a hygieny práce,3)

g) identifikační listy skladovaných odpadů.

ODDÍL DRUHÝ

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ KE ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ A ZAŘÍZENÍ K ÚPRAVĚ A VYUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, ZPŮSOB HODNOCENÍ ODPADŮ PODLE VYLUHOVATELNOSTI A SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO UKLÁDAT NA SKLÁDKY

§ 5

Obecné technické požadavky na zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů a k zneškodňování odpadů

(1) Zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů a k zneškodňování odpadů (dále jen "zařízení") může být zřízeno pouze v souladu se schválenou projektovou dokumentací dle zvláštních předpisů.4)

(2) Zařízení musí být označeno informační tabulí čitelnou z veřejného prostranství, na níž jsou následující informace:

a) název zařízení,

b) název, sídlo nebo místo nebo bydliště provozovatele zařízení, včetně jména a telefonního spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,

c) orgán státní správy, který vydal souhlas s provozem zařízení a provozním řádem zařízení, včetně telefonního spojení,

d) provozní doba zařízení.

(3) Zařízení musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a okolí.

(4) Při provozu zařízení musí být vždy přítomen pracovník určený zařízení obsluhovat.

(5) Obsah žádosti o udělení souhlasu s provozem zařízení a provozním řádem zařízení je shodný s obsahem žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky. Její přílohou je i návrh provozního řádu zařízení.

§ 6

Provozní řád a provozní deník zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů a k zneškodňování odpadů

(1) Obsah provozního řádu zařízení včetně způsobu dokladování kvality odpadů ze strany původců a oprávněných osob a způsobu nakládání s odpady během jejich přejímky provozovatelem zařízení je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) Provozovatel zařízení vede provozní deník provozu tohoto zařízení. Obsah provozního deníku je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

Požadavky na skládky odpadů a způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti

§ 7

Obecné požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické zabezpečení provozu skládky, těsnění, monitoring a způsoby uzavření a rekultivace skládky jsou stanoveny v závazných technických normách.5)

§ 8

(1) Pro účely zneškodnění odpadů uložením na skládky odpadů se odpady ukládají podle druhů a kategorií tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek nebo k narušení těsnosti, stability a konstrukce skládky.

(2) Přijímání odpadů na skládky jednotlivých skupin se posuzuje podle druhu a kategorie odpadů podle Katalogu odpadů a dále podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou podle přílohy č. 4 této vyhlášky.

(3) Skládky se dělí podle způsobu technického zabezpečení a provozování do těchto skupin:

skupina S I - určená pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy číslo I,

skupina S II - určená pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy číslo II,

skupina S III- určená pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijetí na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě vodného výluhu a pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy číslo III,

skupina S IV- určená pro odpady kategorie nebezpečný odpad.

(4) Každá ze skládek s těsněním odpovídajícím skupinám S I až S IV může být i jednodruhová, se specifickým technickým řešením, režimem provozu a monitorování, na níž je možno přijímat vždy pouze jeden druh odpadu nebo odpady srovnatelné svým původem, složením a vlastnostmi.

(5) Odpady, které nelze hodnotit na základě vodného výluhu, směsný komunální odpad a odpady s proměnlivými fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi (např. odpady z drcení autovraků), nemohou být ukládány na skládky skupin S I a S II.

(6) Před přijetím na skládku se odpad pro splnění požadovaných podmínek může upravit stabilizací tak, že výsledkem úpravy je jeho převedení do stavu s trvale sníženou vyluhovatelností škodlivých látek. Příjem upraveného odpadu na skládky je posuzován s využitím stejných metod a podmínek jako u neupravených odpadů.

(7) Odpady upravené stabilizací, které jsou přijímány na skládky v průběhu technologického procesu stabilizace, mohou být na skládce umístěny pouze tak, aby bylo možné plnit podmínky a postupy přejímky odpadů uvedené v příloze č. 3 této vyhlášky, po dokončení technologického procesu stabilizace odpadů.

(8) Odpady lze na skládky přijímat za těchto podmínek:

a) odpady kategorie ostatní odpad, s výjimkou odpadů splňujících podmínku dle odstavce 5, je možné přijímat na jednotlivé skupiny skládek v návaznosti na hodnocení jejich vyluhovatelnosti,

b) odpady kategorie ostatní odpad s nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být přijímány na skládky odpovídající vyšší třídě vyluhovatelnosti včetně skládek skupiny S IV, ale odpady zařazené do vyšší třídy vyluhovatelnosti nesmí být přijímány na skládky odpovídající nižší třídě vyluhovatelnosti,

c) odpady kategorie nebezpečný odpad je možné přijímat pouze na skládky skupiny S IV,

d) odpady, které nelze ukládat na skládky nebo které lze ukládat pouze po úpravě nebo podle § 9 této vyhlášky, jsou stanoveny v příloze č. 5 této vyhlášky.

Zvláštní způsoby ukládání odpadů na skládky odpadů

§ 9

(1) Odpady lze ukládat na skládky i v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, dostatečně odolných vůči mechanickému poškození.

(2) Nebezpečné odpady mohou být ukládány v kontejnerech nebo nádobách na skládkách skupiny S III. Na skládkách skupiny S III nemohou být ani s využitím kontejnerů a nádob ukládány odpady obsahující nadlimitní množství škodlivin, uvedené ve skupině B přílohy č. 5 této vyhlášky.

(3) Upravené odpady obsahující nadlimitní množství škodlivin, uvedené ve skupině B přílohy č. 5 této vyhlášky, mohou být v kontejnerech nebo nádobách ukládány pouze na skládkách skupiny S IV.

(4) Odpady obsahující nadlimitní množství škodlivin, uvedené ve skupině C přílohy č. 5 této vyhlášky, mohou být ukládány v kontejnerech nebo nádobách na skládkách odpovídajících jejich třídě vyluhovatelnosti.

(5) Vnitřní izolace kontejnerů a nádob musí být odolná vůči korozivním účinkům uložených odpadů a nahrazuje jednu z technických bariér odpovídající skupiny skládky.

(6) Kontejnery a nádoby se vždy umísťují do zvlášť vyčleněného prostoru skládky, samostatně sledovaného a monitorovaného.

(7) Jednodruhová skládka může být řešena i jako skládka určená pro oddělené skládkování více druhů odpadů v samostatných prostorech (i kontejnerech a nádobách) určených pro oddělené ukládání odpadů uvnitř jedné skládky, pokud technické provedení jednotlivých prostor zabrání smíchání a sloučení odpadů do nich ukládaných po celou dobu jejich uložení.

§ 10

Seznam vybraných druhů odpadů, které smějí být přijímány na skládky pouze ve stabilizovaném stavu, je uveden ve skupině D přílohy č. 5 této vyhlášky. Tyto odpady lze přijímat pouze na skládky odpovídající vždy o jeden stupeň vyšší třídě vyluhovatelnosti, než do níž byly odpady zařazeny po své úpravě nebo v kontejnerech a nádobách podle § 9.

§ 11

Požadavky na zařízení ke spalování odpadů

Odpady se zneškodňují spalováním jen v zařízeních k tomuto účelu určených a splňujících požadavky stanovené zvláštními předpisy.6) V zařízeních, která nebyla původně pro spalování odpadů určena, lze spalovat odpady, jen jsou-li splněny požadavky stanovené zvláštními předpisy6) a příslušný orgán udělí k provozování těchto zařízení souhlas.

ODDÍL TŘETÍ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOVOZ, VÝVOZ A TRANZIT ODPADŮ A ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ ODPADŮ PŘES HRANICE STÁTŮ

§ 12

Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů

(1) Žádost o udělení souhlasu k dovozu odpadů musí obsahovat tyto náležitosti:

a) název, sídlo nebo místo nebo bydliště žadatele a jeho identifikační číslo,

b) druh a kategorii odpadů podle Katalogu odpadů a množství odpadů,

c) způsob využití odpadů,

d) doklad o oprávnění k nakládání s odpady,

e) souhlas příslušného okresního úřadu k nakládání s nebezpečnými odpady,

f) druh, kategorii, množství a způsob využití odpadů vzniklých po zpracování dovezeného odpadu,

g) trasu přepravy odpadů na místo jejich využití, včetně hraničních přechodů (u nebezpečných odpadů),

h) vyplněný doklad podle přílohy č. 6 této vyhlášky. Tento doklad se vyplňuje zvlášť pro každý druh odpadu a zemi vývozu,

i) doklad o schválení trvalého provozu zařízení na využití dováženého odpadu,

j) informaci o roční kapacitě zpracovatelského zařízení a údaj o množství zpracovaného odpadu za uplynulý rok,

k) doklad o smluvním zajištění dodávky.

(2) Náležitosti oznámení o dovozu či tranzitu odpadů (§ 11 odst. 4 zákona) jsou stejné jako náležitosti žádosti o udělení souhlasu uvedené v odstavci 1.

(3) Žádost o udělení souhlasu k vývozu odpadů musí obsahovat tyto náležitosti:

a) název, sídlo nebo místo nebo bydliště žadatele a jeho identifikační číslo,

b) druh a kategorii odpadů podle Katalogu odpadů a množství odpadů,

c) trasu přepravy odpadů, včetně hraničních přechodů (u nebezpečných odpadů),

d) vyplněný doklad podle přílohy č. 6 této vyhlášky. Tento doklad se vyplňuje zvlášť pro každý druh odpadu a zemi dovozu,

e) souhlas příslušných orgánů zemí tranzitu a dovozu,

f) doklad o smluvním zajištění využití odpadů,

g) doklad o pojištění,

h) doklad o oprávnění k nakládání s odpady,

i) souhlas příslušného okresního úřadu k nakládání s nebezpečnými odpady.

(4) Žádost o udělení souhlasu k tranzitní přepravě odpadů musí obsahovat tyto náležitosti:

a) název, sídlo nebo místo nebo bydliště žadatele a jeho identifikační číslo,

b) druh a kategorii odpadů podle Katalogu odpadů a množství odpadů,

c) způsob a trasu přepravy odpadů přes území České republiky, včetně hraničních přechodů,

d) souhlas příslušných orgánů zemí tranzitu a dovozu,

e) potvrzení, že pokud odpady nebudou dovozcem přijaty, budou vývozcem vzaty na vlastní náklady zpět,

f) vyplněný doklad podle přílohy č. 6 této vyhlášky. Tento doklad se vyplňuje zvlášť pro každý druh odpadu,

g) doklad o smluvním zajištění tranzitované dodávky.

(5) Souhlas k dovozu nebo vývozu odpadů podle zákona nenahrazuje povolení k dovozu nebo vývozu podle zvláštních předpisů.7)

§ 13

Evidence odpadů při přepravě odpadů přes hranice států

(1) Evidenční list pro přepravu odpadů přes hranice státu (dále jen "evidenční list") podle přílohy č. 7 této vyhlášky vyplňuje žadatel v pěti stejnopisech.

(2) Evidenční list je součástí průvodní dokumentace každé zásilky odpadů po dobu její přepravy, tj. od původce odpadů po jeho příjemce.

ODDÍL ČTVRTÝ

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNO UPLATNIT SLEVU Z POPLATKU ZA ULOŽENÍ ODPADŮ

§ 14

(1) Slevu z poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku je možno uplatnit v případě, že obec stanovila obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, a za předpokladu, že tříděním odpadu byla

a) odstraněna složka nebezpečného odpadu (druhy nebezpečného odpadu podskupiny 20 01 podle Katalogu odpadů) v minimální výši 1 kg na obyvatele a rok,

b) využita nebo předána k využití složka odpadu využitelná jako druhotná surovina (druhy odpadu podskupiny 20 01 dle Katalogu odpadů) v minimální výši 35 kg na obyvatele a rok.

(2) Sleva z poplatku se nevztahuje na odpad komunálního charakteru získaný obcí na základě smlouvy ve smyslu § 9 odst. 5 zákona.

(3) Obec vede o sběru, třídění, využití nebo předání k využití či předání nebezpečného podílu komunálního odpadu ke zneškodnění samostatnou evidenci podle přílohy č. 8 této vyhlášky.

(4) Nárok na slevu oznámí obec jako původce komunálního odpadu příjemci poplatku spolu s doklady potvrzujícími tento nárok. Příjemce poplatku do jednoho měsíce od přijetí oznámení zašle potvrzení nároku na slevu žádající obci a provozovateli skládky. V případě, že příjemce poplatku nesouhlasí s předloženým nárokem na slevu, zašle příslušnému okresnímu úřadu žádost o řešení sporu. Stejnou žádost zašle okresnímu úřadu žádající obec, pokud do jednoho měsíce od oznámení nároku na slevu neobdrží od příjemce poplatku potvrzení tohoto nároku.

(5) Výše slevy je při splnění podmínky dle odstavce 1 písm. a) 70 % poplatku, při splnění podmínek odstavce 1 písm. a) a b) 100 % poplatku.

ODDÍL PÁTÝ

SEZNAM ODPADŮ, U NICHŽ JE OPRÁVNĚNÁ OSOBA POVINNA PŘI JEJICH ODBĚRU A VÝKUPU VÉST EVIDENCI OSOB, OD KTERÝCH ODPAD ODEBRALA NEBO VYKOUPILA

§ 15

Oprávněná osoba provádějící sběr nebo výkup odpadů je v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 3 zákona povinna vést evidenci fyzických a právnických osob a zjišťovat jejich totožnost v případě příjmu následujících druhů odpadů dle Katalogu odpadů:

Kód druhu odpaduNázev druhu odpadu
17 04 01měď, bronz, mosaz
17 04 02hliník
17 04 03olovo
17 04 04zinek
17 04 06cín
17 04 07směsi kovů (17 04 01 - 06)
17 04 08kabely.

ODDÍL ŠESTÝ

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ A OBALŮ, PŘÍPUSTNÝ OBSAH OLOVA, KADMIA, RTUTI A ŠESTIMOCNÉHO CHROMU V POUŽÍVANÝCH OBALECH A ROZSAH VYUŽÍVÁNÍ OBALŮ A JEJICH RECYKLOVÁNÍ

§ 16

(1) Značení materiálové identifikace musí být na obalu nebo jeho etiketě dobře viditelné, snadno čitelné, náležitě odolné, trvanlivé, a to i po otevření obalu.

(2) Značení materiálové identifikace se provádí grafickou značkou a číselným nebo abecedním kódem podle ČSN 77 0052.

(3) Pokud bude obal sloužit jako přepravní, musí jeho značení odpovídat zvláštním předpisům.

§ 17

Součet obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v používaných obalech nesmí, s výjimkou skla, překročit:

- 600 ppm do 30. června 1998,

- 250 ppm do 30. června 1999,

- 100 ppm do 30. června 2001.

§ 18

(1) Podíl využívaného obalového odpadu z veškerých obalových materiálů obsažených v obalovém odpadu musí od 1. ledna 2001 činit nejméně 35 % hmotnostních.

(2) Podíl recyklovaného obalového odpadu z veškerých obalových materiálů obsažených v obalovém odpadu musí od 1. ledna 2001 činit nejméně 15 % hmotnostních.

ODDÍL SEDMÝ

ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ

§ 19

(1) Pro účely evidence odpadů se odpady zařazují podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů.

(2) Evidenci odpadů vedou:

a) původci odpadů,

b) oprávněné osoby, které provádějí sběr a výkup odpadů,

c) oprávněné osoby, které provádějí úpravu, využívání a zneškodňování odpadů,

d) oprávněné osoby, které provádějí přepravu a dopravu nebezpečných odpadů.

(3) Původci odpadů a oprávněné osoby uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) vedou evidenci odpadů průběžně v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 8 této vyhlášky. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Evidence odpadů podle § 3 odst. 3 zákona se vede zvlášť.

(4) Evidenci podle odstavce 3 vedou původci a oprávněné osoby při každé produkci a nakládání s odpady za odpady vlastní a odpady převzaté od jiných právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

(5) Původci odpadů a oprávněné osoby při splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 2 zákona zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 9A této vyhlášky. Hlášení se vede zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. Hlášení se zasílá okresnímu úřadu místně příslušnému podle sídla samostatné provozovny. Okresní úřad může po vzájemné dohodě přijmout hlášení na technickém nosiči dat.

(6) Provozovatelé zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů a k zneškodňování odpadů zasílají údaje o zařízení do dvou měsíců od zahájení nebo ukončení provozu a do 15. února 1998 u již provozovaných zařízení příslušnému okresnímu úřadu v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 9B této vyhlášky.

(7) Původci odpadů a oprávněné osoby uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) vedou evidenci shromažďovacích míst nebezpečných odpadů.

(8) Oprávněné osoby uvedené v odstavci 2 písm. d) ohlašují evidenci o přepravě nebezpečného odpadu v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 10 této vyhlášky. Údaje se pro každou přepravu ohlašují zvlášť, a to sedmi stejnopisy evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území České republiky, který je uveden v příloze č. 10.

(9) Evidenci podle odstavců 3 a 6 uchovávají ti, kteří ji vedou, po dobu minimálně pěti let, provozovatelé skládek minimálně 70 let po ukončení rekultivace.


§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Ministr:

Ing. Skalický v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID), Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ČSN 65 6690 Ropné oleje.

2) Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

5) Např. ČSN 83 8030 Skládkování odpadů.

6) Např. zákon č. 309/1991 Sb., zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

7) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

A. Obsah provozního řádu zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů a k zneškodňování odpadů

(1) a) identifikační údaje provozovatele zařízení (název, sídlo nebo místo nebo bydliště a identifikační číslo, včetně jména, bydliště a telefonního spojení osoby nebo osob, které jsou oprávněny jednat jménem provozovatele ),

b) identifikační údaje vlastníka zařízení,

c) okresní úřad, který vydal souhlas k provozu zařízení a schválil jeho provozní řád, jeho sídlo a telefonní spojení,

d) údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu,

e) charakter, účel a stručný technický popis zařízení, popis technologického postupu,

f) základní údaje o kapacitě zařízení,

g) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které se budou na zařízení využívat nebo upravovat nebo zneškodňovat,

h) způsob ukládání odpadů na skládce včetně situačního zakreslení,

i) organizační a technologické zabezpečení provozu zařízení,

j) opatření pro případ havárie,

k) povinnosti obsluhy zařízení,

l) povinnosti při údržbě zařízení,

m) způsob dokladování kvality odpadů ze strany původců nebo oprávněných osob a způsob nakládání s odpady během přejímky provozovatelem zařízení,

n) způsob kontroly odpadů, které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti, odpadů podléhajících rychlým změnám a odpadů v uzavřených kontejnerech a nádobách,

o) způsob vedení evidence přijatých, zneškodněných a upravených odpadů,

p) způsob zabezpečení technické kontroly provozu včetně monitorování vlivů na životní prostředí podle zvláštních předpisů,

q) popis manipulace s odpadem v zařízení,

r) opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí,

s) opatření proti prášení, zápachu, obtížným živočichům a hmyzu,

t) opatření k zajištění bezpečnosti a hygieny práce10)

u) opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob,

v) způsob provozování vodohospodářských zařízení,

w) datum a číslo jednací rozhodnutí o kolaudaci stavby.

(2) Provozní řád skládky odpadů obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 i další náležitosti uvedené v platných technických normách.

B. Způsob dokladování kvality odpadů ze strany původců nebo oprávněných osob a způsob nakládání s odpady během jejich přejímky provozovatelem zařízení

(1) V případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení (za předpokladu, že se druh odpadu a jeho složení v průběhu dalších dodávek nebude měnit), předkládá původce nebo oprávněná osoba, s ohledem na druh zařízení, provozovateli zařízení následující doklady

a) identifikační údaje původce nebo oprávněné osoby (název, sídlo nebo místo nebo bydliště a identifikační číslo),

b) zatřídění odpadu podle Katalogu odpadů, jeho hmotnost a skutečné vlastnosti,

c) popis technologií, při nichž odpad vznikl,

d) doklad o vlastnostech a o chemickém složení odpadu, zaměřený na zjištění podmínek vylučujících odpad z ukládání na skládky podle přílohy č. 5 této vyhlášky,

e) protokol o výsledcích výluhových zkoušek, kromě odpadů podle § 8 odst. 5 této vyhlášky,

f) doklad o fyzikálním, případně i chemickém složení odpadu a všechny informace, požadované v provozním řádu spalovny jako nezbytné k posouzení jeho vhodnosti pro zamýšlený spalovací proces (např. "spalovací zkoušky"),

g) u nebezpečného odpadu výčet nebezpečných vlastností odpadu a látky s nimiž nesmí být odpad smíšen, bezpečnostní opatření, která je nutno dodržovat při manipulaci s ním,

h) protokol o odběru vzorku a protokoly o výsledcích provedených zkoušek.

(2) Způsob nakládání s odpady během přejímky provozovatelem zařízení:

a) kontrola dokumentace odpadů a kontrola hmotnosti odpadů,

b) vizuální kontrola každé dodávky odpadů a namátková kontrola odpadů k ověření shody odpadů s popisem uvedeným v dokladech předložených původcem nebo oprávněnou osobou. Tato kontrola spočívá v odběru vzorku odpadů a v ověření, zda dodávaný odpad odpovídá podmínkám, za nichž je zařízení provozováno a charakteristikám, které jsou uvedeny v dokumentech popisujících odpad. Kontrolní zkoušky by měly být zaměřeny na ukazatele rozhodující pro přijetí odpadů do zařízení,

c) provozovatel zařízení vydá písemné potvrzení o příjmu každé dodávky odpadů.

C. Obsah provozního deníku zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů a k zneškodňování odpadů

(1) Provozní deník obsahuje následující záznamy:

a) druh a množství odpadů (v hmotnostních jednotkách) přijatých k využití, úpravě nebo zneškodnění, včetně sídla (bydliště) původce odpadů, nebo oprávněné osoby a způsob naložení s odpady,

b) výsledky analýzy odpadů specifikovaných v provozním řádu zařízení,

c) technické údaje o provozu zařízení,

d) provozní poruchy a havárie a způsob jejich odstranění,

e) časové využití zařízení, popřípadě jeho odstavení,

f) provedené údržby zařízení,

g) provedené kontroly a revize,

h) výsledky monitorování vlivu zařízení na životní prostředí.

(2) Součástí provozního deníku jsou technické údaje o zařízení a jména pracovníků určených k obsluze zařízení.

10) Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 4

Hodnocení vyluhovatelnosti odpadů

1. Předběžná úprava vzorku

Odpady tuhé - vzorek se drtí jen tehdy, je-li to nezbytné pro odběr vzorku a provedení analýzy - zpravidla pouze v případech, kdy zrnitost materiálu je větší než 5 mm. Vzorek se nemele. Jemnozrnný materiál vzniklý při drcení se přimísí do vzorku. Způsob odběru vzorku a jeho úpravy může být stanoven individuálně s ohledem na vlastnosti odpadu a technologii jeho vzniku osobou pověřenou dle § 4 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

2. Postup přípravy vodného výluhu

Vodný výluh se připraví podle následujících zásad:

poměr tuhá fáze: voda je 1:10

používá se láhev z inertního materiálu

 třepání se provádí otáčením láhve o 180 ° 5 - 10 krát za minutu po 24 dobu hodin

 pro oddělení kapalné a tuhé fáze po odstředění se použijí :

- filtry ze skelných vláken s velikostí pórů 0,7 - 1,3 μm pro stanovení organických látek a anorganických makrosložek

- ultrafiltry z inertního materiálu s velikostí pórů 0,45 μm pro stanovení stopových prvků

- papírové filtry s velikostí pórů 0,5 m pro ekotoxikologické testy

Vodný výluh pro biologické testy se připravuje obdobným způsobem. K oddělení fází je možné použít i papírové filtry střední porozity.

3. Analytické metody pro rozbory vodných výluhů odpadů Výluhy se analyzují metodami pro analýzu vody, přičemž pro případ sporu jsou rozhodčí metody uvedeny v tabulce č. 1. K rozborům lze použít i jiných srovnatelných metod, pro daný účel validovaných. V případě rozdílných výsledků budou jako referenční použity metody rozhodčí.

4. Limitní hodnoty ukazatelů jednotlivých tříd vyluhovatelnosti:

V tabulkách č. 2 - 4 jsou uvedeny limitní hodnoty ukazatelů chemických látek (škodlivin), uvolněných do prvního vodného výluhu (1:10). Tyto hodnoty představují nejvyšší přípustné hodnoty koncentrací těchto látek ve výluzích pro třídy vyluhovatelnosti I - lIl. Do čtvrté třídy vyluhovatelnosti se zařazují odpady, které překračují limitní hodnoty ukazatelů pro třídu vyluhovatelnosti lIl.

Příloha č. 4

Tabulka č. 1

Rozhodčí analytické metody:

UKAZATELNORMANORMA
TŘÍDA VYLUHOVATELNOSTII.II. a III.
PHČSN ISO 10523 (75 7365)ČSN ISO 10523 (75 7365)
konduktivitaČSN EN 27888ČSN EN 27888
pachČSN 83 0520-32
ekotoxicitametodický návod MŽPmetodický návod MŽP
PAUDIN 38 407 - F 8+)DIN 38 407 - F 8
fenolový indexČSN ISO 6439 (75 7528)ČSN ISO 6439 (75 7528)
CHSK - CrČSN 83 0530-29BČSN 83 0530-29B
NELDIN 38 409 - H 18DIN 38 409 - H 18
AOXČSN EN 1485 (75 7581)ČSN EN 1485 (75 7581)
tenzidy aniontovéČSN EN 903 (75 7534)ČSN EN 903 (75 7534)
BTEXlSO 11 423ISO 11 423
AlČSN 83 0530 č.38/2DIN 38 406 - E 19-1
AsČSN EN ISO 11969 (75 7403)ČSN EN ISO 11969 (75 7403)
BaDIN 38 406 - E 19-3DIN 38 406 - E 19-1
BeDIN 38406 - E 19-3DIN 38 406 - E 19-1
PbDIN 38 406 - E 6-3ČSN ISO 8288-(75 7382)
CdČSN EN ISO 5961 (75 7418)ČSN EN ISO 5961 (75 7418)
Cr celkovýDIN 38 406 - E 10-2ISO 9174
Cr šestimocnýČSN ISO 11083
FeČSN 83 0540 č.15/1ČSN 83 0540 č.15/1
CoDIN 38 406 - E 19-3ČSN ISO 8288 (75 7382)
CuDIN 38 406 - E 19-3ČSN ISO 8288 (75 7382)
NiDIN 38 406 - E 19-3ČSN ISO 8288 (75 7382)
HgČSN ISO 5666-1 (75 7438)ČSN ISO 5666-1 (75 7438)
SeČSN ISO 9965 (75 7480)ČSN ISO 9965 (75 7480)
AgDIN 38 306 - E 19-3ČSN 83 0520 č.42 B
TlDIN 38 406 - E 26DIN 38 406 - E 26
VDIN 38 406 - E 19-3DIN 38 406 - E 19-3
ZnČSN ISO 8288 (75 7382)ČSN ISO 8288 (75 7382)
fluoridyČSN ISO 10359-2 (75 7430)ČSN ISO 10359-2 (75 7430)
amonné iontyČSN ISO 5664 (75 7449)ČSN ISO 5664 (75 7449)
chloridyČSN ISO 9297 (75 7420)ČSN ISO 9297 (75 7420)
kyanidy celkovéČSN ISO 6703-1 (75 7414)ČSN ISO 6703-1(75 7414)
kyanidy volnéČSN ISO 6703-2 (75 7414)ČSN lSO 6703-2 (75 7414)
dusičnanyČSN ISO 7890-3 (75 7453)ČSN ISO 7890-3 (75 7453)
dusitanyČSN EN 26 777 (75 7452)ČSN EN 26 777 ( 75 7452)
fosforečnanyČSN 83 0540-14ČSN 83 0540-14
síranyČSN ISO 9280 (75 7476)ČSN ISO 9280 (75 7476)
sulfidyČSN ISO 10530 (75 7475)ČSN ISO 10530 (75 7475)
PCB (6 kongenerů, suma)DIN 38 407 - F 2DIN 38 407 - F 2
TCEČSN 75 7550ČSN 75 7550
PCEČSN 75 7550ČSN 75 7550
DOCISO 8245ISO 8245

Tabulka č. 2

Třída vyluhovatelnosti I

Ukazateljednotkalimitní hodnota l/llimitní hodnota l/ll
pH5,5 - 116,5 - 8
konduktivitamS/m15040
pachžádnýžádný
ekotoxicitaTUnegativnínegativní
PAUmg/l0,0020,0002
fenolový indexmg/l0,10,005
CHSK - Crmg/l40,08,0
NELmg/l0,20,05
AOXmg/l0,030,03
tenzidy aniontovémg/l0,50,2
BTEXmg/l0,050,03
Almg/l2,00,2
Asmg/l0,10,05
Bmg/l-1,0
Bamg/l1,01,0
Bemg/l0,0050,005
Pbmg/l0,10,05
Cdmg/l0,0050,005
Cr celkovýmg/l0,10,05
Femg/l5,00,1
Comg/l0,10,05
Cumg/l1,00,1
Mnmg/l1,00,1
Nimg/l0,10,1
Hgmg/l0,0020,001
Semg/l0,050,01
Agmg/l0,10,05
Tlmg/l0,020,01
Vmg/l0,20,05
Znmg/l5,05,0
fluoridymg/l3,01,5
amonné iontymg/l3,00,5
chloridymg/l+100,0
kyanidy celkovémg/l0,10,05
kyanidy volnémg/l0,020,01
dusičnanymg/l100,050,0
dusitanymg/l1,00,01
fosforečnanymg/l5,00,1
síranymg/l+250,0
DOCmg/l10,01,5
PCB-6 kongenerů (suma)mg/l0,00020,00002
TCEmg/l-0,03
PCEmg/l-0,01

Vysvětlivky:

Limitní hodnota l/l - vodný výluh musí vyhovovat limitním hodnotám l/l.

Limitní hodnota l/ll - v případech, kdy odpady přicházejí do styku s podzemní vodou, musí výluhy odpadů vyhovovat limitním hodnotám l/ll.

Tabulka č. 3

Třída vyluhovatelnosti II

Ukazateljednotkalimitní hodnota
pH5,5 - 13
konduktivitamS/m300
ekotoxicitaTU1,0
PAUmg/l0,003
fenolový indexmg/l1,0
NELmg/l5,0
AOXmg/l0,1
tenzidy aniontovémg/l2,0
Almg/l10,0
Asmg/l0,1
Bamg/l10,0
Bemg/l0,005
Pbmg/l0,5
Cdmg/l0,05
Cr celkovýmg/l1,0
Comg/l0,5
Cumg/l1,0
Mnmg/l10,0
Nimg/l0,5
Hgmg/l0,005
Semg/l0,1
Agmg/l0,1
Tlmg/l0,1
Vmg/l0,2
Znmg/l5,0
fluoridymg/l5,0
amonné iontymg/l5,0
kyanidy celkovémg/l0,5
kyanidy volnémg/l0,1
dusitanymg/l1,0
fosforečnanymg/l10,0
sulfidymg/l1,0
DOCmg/l30,0
PCB-6 kongenerů (suma)mg/l0,0003

Tabulka č. 4

Třída vyluhovatelnosti lII

Ukazateljednotkalimitní hodnota
pH5,5 - 13
rozpuštěné látkymg/l20 000
PAUmg/l0,005
fenolový indexmg/l100,0
NELmg/l100,0
AOXmg/l5,0
Asmg/l5,0
Bamg/l50,0
Bemg/l0,5
Pbmg/l10,0
Cdmg/l0,5
Cr celkovýmg/l50,0
Comg/l10,0
Cumg/l10,0
Nimg/l50,0
Hgmg/l0,05
Semg/l5,0
Agmg/l5,0
Tlmg/l2,0
Vmg/l20,0
Znmg/l100,0
fluoridymg/l50,0
kyanidy celkovémg/l20,0
kyanidy volnémg/l10,0
PCB-6 kongenerů (suma)mg/l0,0005

Použité zkratky k tabulkám č. 2 - 4:

PAU - Polycyklické aromatické uhlovodíky

NEL - nepolární extrahovatelné látky

AOX - adsorbovatelné organické halogeny

BTEX - benzen, toluen, ethylbenzen, xylen

TOC - celkový organicky vázaný uhlík

PCB - polychlorované bifenyly (kongenery č.28, 52, 101, 138, 153, 180)

TCE - 1,1,2 - trichlorethen

PCE - 1,1,2,2 - tetrachlorethen

PCN - polycyklické naftaleny

EOX - extrahovatelné organické látky

DOC - rozpuštěný organický uhlík

LD - letální dávka

LD 50 - dávka, po které uhyne 50 % jedinců v daném časovém úseku

LC - letální koncentrace

LC 50 - koncentrace, po které uhyne 50 % jedinců v daném časovém úseku

TU - toxická jednotka, která je dána vztahem

+  - limitováno vodivostí

- není limitováno

+) Stanovuje se suma následujících uhlovodíků: fluoranten (F), benzo(b)fluoranten (BbF), benzo(k)fluoranten (BkF), benzo(a)pyren (BaP), benzo(ghi)perylen (BP), indeno (1,2,3-cd)pyren (IP)

Příloha č. 5

A. Odpady, které nesmějí být ukládány na skládkách všech skupin

1. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje ve značné míře kapalnou fázi. Za kapalný se nepovažuje kašovitý odpad, který po uložení tuhne.

2. Nebezpečný odpad, který je v podmínkách skládky výbušný, vysoce hořlavý, oxidující, uvolňující při styku s vodou či vzduchem jedovaté plyny, akutně toxický, obsahující prokázané karcinogeny, mutageny, teratogeny nebo látky s embryotoxickým účinkem a infekční podle definic nebezpečných vlastností odpadu.

3. Odpady prudce reagující s vodou nebo organickými látkami.

4. Chemické a biologické látky, jejichž složení nebylo zjištěno anebo jsou nové a jejich účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy, vznikající zejména při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti.

5. Veškerá léčiva.11)

6. Odpady silně zapáchající.12)

7. Nádoby a zařízení s obsahem plynu pod tlakem.

8. Odpady obsahující organokovové sloučeniny.

9. Olověné a nikl-kadmiové akumulátory.

10. Veškeré odpady ze zpracování dehtů.

11. Biocidy (pesticidy).

12. Vytříděné využitelné odpady (např. sběrový papír, textilní materiály, pneumatiky a jejich odřezky, kompostovatelné odpady).

13. Vyřazená zařízení (podskupina č. 1602 dle Katalogu odpadů).

14. Odpady obsahující více než:

100 mg/kg sušiny PAT

100 mg/kg sušiny PCB

500 mg/kg sušiny EOX (CI, F)

5000 mg/kg sušiny BTEX

50 000 mg/kg sušiny NEL

10 000 mg/kg sušiny volných kyanidů

B. Odpady, které smějí být ukládány pouze po úpravě stabilizací na jednodruhových skládkách nebezpečných odpadů

- blíže nespecifikované laboratorní chemikálie (katalogová čísla 16 05 02, 16 05 03)

- odpady obsahující více než:

50 mg/kg sušiny PCB

10 mg/kg sušiny dioxinů a dibenzofuranů

20 mg/kg sušiny PAU

1 mg/kg sušiny EOX (CI, F)

10 mg/kg sušiny volných kyanidů

50 mg/kg sušiny PCN

C. Odpady, které smějí být ukládány pouze na jednodruhových skládkách

- odpady obsahující více než:

20 mg/kg sušiny rtuti (ve formě sulfidů 3 000 mg/kg sušiny)

500 mg/kg sušiny arzenu

5 000 mg/kg sušiny olova

500 mg/kg sušiny kadmia

5 000 mg/kg sušiny mědi

500 mg/kg sušiny kobaltu

5 000 mg/kg sušiny chromu

2 000 mg/kg sušiny niklu

50 mg/kg sušiny stříbra

5 000 mg/kg sušiny zinku

10 000 mg/kg sušiny barya

D. Odpady, které musí být před uložením na skládku upraveny stabilizací

- azbestový prach nebo vlákna

- odpady obsahující NEL v koncentraci vyšší než 5 000 mg/kg sušiny

- nebezpečné odpady podskupin č. 06 02 a 06 03 dle Katalogu odpadů

- nebezpečné odpady katalogových čísel:

05 07 01 Odpady s obsahem rtuti

06 04 04 Odpady s obsahem rtuti

15 02 01 Sorbenty, čistící, filtrační materiály, ochranné tkaniny

20 01 21 Zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti

19 01 03 Popílek

19 01 04 Prach z kotlů

19 01 05 Filtrační koláče z čištění plynů

19 01 07 Tuhé odpady z čištění plynů

19 01 09 Katalyzátory z čištění plynů, např.z odstraňování NOx

19 02 01 Kaly ze srážecích procesů

19 04 02 Popílek a další odpady z čištění spalin

19 04 03 Nevitrifikovaná tuhá fáze

19 08 04 Kaly z čištění průmyslových odpadních vod

19 08 07 Roztoky a kaly z regenerace ionexů

11) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

12) § 1 odst. 2 směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 58/1981 sb. Hygienické předpisy (reg. částka 14/1981 Sb.).

Příloha č. 6

Vysvětlivky k příloze č. 6

1. Doklad k žádosti o souhlas s pohybem odpadu přes hranice států je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

2. Ministerstvo vyplní číslo jednací.

3. Žadatel vyplní položky 1 až 23.

a) V položce 3 se uvede, zda se jedná o jednorázovou nebo hromadnou přepravu, zda se jedná o využití nebo o zneškodnění odpadu. V případě, že se jedná o využití odpadu se uvede zda toto zpracovatelské zařízení je autorizováno.

b) V položce 5 se uvede předpokládané množství odpadů, a to vždy v hmotnostní jednotce - kg.

c) V položce 7 se uvede předpokládaný dopravce. Pokud je dopravců více, uvedou se na přiloženém listě.

d) V položce 8 je nutno uvést platnost povolení provozu zařízení a registrační číslo autorizace tohoto zařízení.

e) V položce 9 se uvede kód zneškodnění (D) nebo využití (R) spolu s příslušným číslem dle vysvětlivek na druhé straně formuláře a uvede se použitá technologie.

f) V položce 11 se uvede kód způsobu přepravy dle vysvětlivek uvedených na druhé straně formuláře.

g) V položce 12 se uvede kód způsobu balení dle vysvětlivek uvedených na druhé straně formuláře.

h) V položce 14 se uvede kód fyzikální charakteristiky odpadu dle vysvětlivek uvedených na druhé straně formuláře.

i) V položce 15 se uvedou následující identifikační kódy odpadu kód odpadu podle Katalogu země vývozu kód odpadu podle Katalogu země dovozu mezinárodní kód odpadu IWIC. Podrobnosti uvedeny v návodu č. 1 na vyplnění příloh č. 6 a 7 (Mezinárodní identifikační kód odpadu) této vyhlášky kód odpadu podle Evropského katalogu odpadů

j) V položce 16 se zaškrtnutím políčka vyznačí, zda odpad je uveden v příloze č.4 vyhlášky, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Žlutý seznam odpadů) nebo v příloze č.2 výše uvedené vyhlášky (Červený seznam odpadů) a uvede se příslušný kód podle seznamu. To znamená, že se uvede celé číslo před názvem položky, např. AA010 ex 261900.

k) V položce 17 se uvede kód Y podle návodu č. 2 na vyplnění příloh č. 6 a 7 (Seznam odpadů podléhajících zpřísněné kontrole).

l) V položce 18 se uvede kód nebezpečné vlastnosti (H) podle vysvětlivek uvedených na druhé straně formuláře. m)V položce 19 se uvede UN číslo podle ADR a UN třída dle vysvětlivek uvedených na druhé straně formuláře.

n) V položce 20 se uvede kód země vývozu, dovozu nebo tranzitní přepravy podle vysvětlivek uvedených na druhé straně formuláře a název příslušných hraničních přechodů.

o) V položce 21 se uvádí název celního úřadu vstupu do zemí EU a název celního úřadu na výstupu ze zemí EU.

p) Kompetentní úřady vyplní položky 24 až 26.

Příloha č. 7

Vysvětlivky k příloze č. 7

1. Evidenční list pro přepravu odpadů přes hranice států je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.

1) Odesílatel odpadu vyplní v Evidenčním listu pro přepravu odpadu přes hranice států (dále Evidenční list) položky 1 až 4, 8, 9, 13 až 22 průpisem do pěti listů.

2) Dopravce 1 vyplní v Evidenčním listu položky 5 a 10, dopravce 2 položky 6 a 11.
Poslední dopravce vyplní položky 7 a 12 V položkách 10, 11, 12 se uvede způsob přepravy, SPZ vozidla, datum přepravy a podpis zástupce dopravce.
U více než tří dopravců je nutno přiložit údaje požadované v položkách 6 a 11 a postupovat analogicky podle výše uvedeného, tzn. na přiloženém listu se uvedou údaje v položkách 6a, 11a , 6b, 11b, atd.

3) Odesílatel si ponechá dopravcem 1 potvrzený list 5 ( poslední) pro svou evidenci.

4) Dopravce 2 potvrdí převzetí odpadu dopravci 1 průpisem do 4 listů. Dopravce 1 si ponechá dopravcem 2 potvrzený list 4 pro svou evidenci.

5) Poslední dopravce potvrdí převzetí odpadu průpisem do 1 - 3 listů. Dopravce 2 si ponechá posledním dopravcem potvrzený list 3 pro svou evidenci.

6) Příjemce odpadu potvrdí převzetí zásilky odpadů od dopravce v položce 23 průpisem do dvou listů v připadě, že odpady budou před předáním do zpracovatelského zařízení skladovány. Poslední dopravce si ponechá list 2 pro svou evidenci. Příjemce odpadu si ponechá list 1 pro svou evidenci.
V případě, že příjemcem odpadu je zpracovatelské zařízení, vyplňují se položky 23 a 24 průpisem do dvou listů. Poslední dopravce si ponechá list 2 pro svou evidenci a příjemce odpadu si ponechá list 1 pro svou evidenci.

7) Přijemce odpadu je povinen zaslat kopii listu 1 do 3 dnů od převzetí zásilky odpadu odesílateli, ministerstvu a kompetentním úřadům dotčených zemí. Adresy kompetentních úřadů dotčených zemí jsou uvedeny v rozhodnutí ministerstva o souhlasu s pohybem odpadu.

8) Příjemce odpadu je povinen do 180 dní od převzetí zásilky odpadu zaslat kopii listu 1, ve které vyplní položku 25, ministerstvu a kompetentním úřadům dotčených zemí. Příjemce odpadu je povinen archivovat list 1 tři roky.

Návod č. 1 na vyplnění příloh č. 6 a 7

Mezinárodní identifikační kód odpadu

Pro klasifikaci odpadů při jejich pohybu přes hranice států se zavádí Mezinárodní identifikační kód odpadu (lnternational Waste Identification Code, IWIC). IWIC se sestavuje v šesti krocích z jednotlivých dílčích kódů, které jsou od sebe odděleny dvojitou šikmou čarou. Dílčí kódy jsou uvedeny v tabulkách č. 1 - 6.

Tabulka 1 - Skupiny odpadů určené k využití či zneškodnění

Tabulka 2 - Způsoby využívání a zneškodňování odpadů

Tabulka 3 - Typy odpadů, které mohou být nebezpečné

Tabulka 4 - Složky potenciálně nebezpečných odpadů

Tabulka 5 - Přehled nebezpečných vlastností

Tabulka 6 - Činnosti, při kterých mohou vznikat nebezpečné odpady

V zápisu IWIC pro konkrétní odpad budou nehodící se symboly proškrtnuty.

1. Z tabulky 1 se vybere jedna nebo nanejvýš dvě položky a ta (ty) se označí písmenem Q s příslušným číslem (čísly), čímž vznikne dílčí kód Q___+___.

2. V tabulce 2 se zvolí jeden se způsobu využití nebo zneškodnění odpadu a označí se písmenem D (podle tabulky 2.A) nebo R (v souladu s tabulkou 2.B) s příslušným číslem, čímž vznikne dílčí kód D___ nebo R ___. Po 1. a 2. kroku obdržíme obecný zápis Q___+___//D,R___.

3. Je-li odpad kapalný, označíme jej písmenem L, je-li blátivý (kal) písmenem P a je-li tuhý (vč. prášku) písmenem S. Když pak k jednomu z uvedených písmen přidáme příslušné číslo typu odpadů podle tabulky 3, obdržíme dílčí kód L___ nebo P___ anebo S___. Po třech krocích bude mít obecný zápis první části IWIC podobu:

Q___+___//D,R___//L,P,S___.

4. Dále se uvede, zda odpad obsahuje jednu nebo více (maximálně tři) složek uvedených v tabulce 4. Tyto složky se označí písmenem C s příslušným číslem, takže dílčí kód pro tento krok má tvar: C___+___+___. Jestliže odpad neobsahuje žádnou ze složek uvedených v tabulce 4, označí se kódem "CO". Po čtyřech krocích bude mít neúplný zápis IWIC obecnou podobu: Q___+___//D,R___//L,P,S___//C___+___+___.

5. Z tabulky 5 se stanoví jedna nebo dvě rozhodující nebezpečné vlastnosti odpadu, které jsou označeny písmenem H a příslušným číslem, takže dílčí kód pro tento krok bude mít tvar: H___+___.

Zápis po pěti krocích bude: Q___+___//D,R___//L,P,S___//C___+___+___//H___+___.

6. V tabulce 6 se vyhledá činnost, při které odpad vzniká, a ta bude označena dílčím kódem A a příslušným číslem. Po šesti krocích bude IWIC ve tvaru:

Q___+___//D,R___//L,P,S___//C___+___+___//H___+___//A___.

TABULKA č. 1

SKUPINY ODPADŮ URČENÉ K VYUŽITÍ ČI ZNEŠKODNĚNÍ

Q1Zbytky z výroby jinak dále nespecifikované
Q2Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti
Q3Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby
Q4Materiály rozlité, ztracené nebo jinou nehodou znehodnocené, včetně materiálů,zařízení apod., jež byly v důsledku nehody znečištěny
Q5Materiály znečistěné či znehodnocené v důsledku plánovaných činností (např.odpad po čistících operacích, obalové materiály, kontejnery)
Q6Nepoužitelné části (např. vyřazené baterie, vyčerpané katalyzátory)
Q7Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečistěné kyseliny, znečištěná rozpouštědla, vyčerpané temperovací soli)
Q8Zbytky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky)
Q9Zbytky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček, prach z odlučovačů, upotřebené filtry)
Q10Zbytky z obrábění/povrchové úpravy (např. třísky z obrábění, galvanické kaly, okuje)
Q11Zbytky ze zpracování surovin (např. těžební zbytky, odpady z naftových polí)
Q12Znehodnocené materiály (např. oleje znečistěné PCB)
Q13Jakékoli materiály, látky nebo produkty, jejichž použití bylo v zemi vývozu zakázáno
Q14Výrobky, pro které není další použití (např. vyřazené předměty ze zemědělství, domácností, kanceláří, obchodů)
Q15Materiály, látky a produkty vzniklé při sanaci kontaminované zeminy
Q16Jakékoliv materiály, látky a produkty, které původce nebo vývozce prohlásí za odpady a které nejsou výše uvedeny

TABULKA č. 2

ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU

2.A POSTUPY, KTERÉ NEVEDOU K MOŽNOSTI ZNOVUZÍSKÁNÍ ZDROJŮ, RECYKLOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ ODPADU, PŘÍMÉMU OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ NEBO JINÉMU VYUŽITÍ

Tabulka 2.A zahrnuje všechny činnosti při zneškodňování odpadů, které se používají v praxi, i když z hlediska ochrany životního prostředí nevyhovují.

D1Nadúrovňové nebo podúrovňové skládkování
D2Přímé zpracování v půdě, tj. biologický rozklad kapalin nebo kalů v půdě
D3Hluboká injektáž, tj. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných dolů nebo přirozeně vzniklých úložišť aj.
D4Povrchové nádrže, tj. umístění kapalin nebo kalů do prohlubní, nádrží nebo lagun apod.
D5Speciální skládky, tj. umístění do speciálně vybudovaných prostor, které jsou kryté a isolované vzájemně od sebe a od životního prostředí apod.
D6Vypouštění do vodního recipientu vyjma moří/oceánů
D7Vypouštění do moří/oceánů, včetně vpravování do mořského dna
D8Biologické zpracování, jinde v této tabulce neuvedené, při němž vznikají sloučeniny nebo směsi, které jsou zneškodňovány pomocí některého ze způsobů uvedených v Tab. 2.A
D9 Fyzikálně chemické zpracování jinde v této tabulce neuvedené, při němž vznikají sloučeniny nebo směsi, které jsou zneškodňovány některým ze způsobů uvedeným v Tab. 2.A (např. odpařování, sušení, kalcinace, neutralizace, srážením)
D10Spalování na pevnině
D11Spalování na moři
D12Trvalé ukládání (tj. uložení v obalech v dolech aj.)
D13Směšování nebo míchání před použitím kteréhokoliv způsobu uvedené v Tab. 2.A
D14Přeložení, resp. výměna obalu před použitím kteréhokoliv způsobu uvedeného v Tab. 2.A
D15Skladování až do zpracování některou operací uvedenou v Tab. 2.A

2.B POSTUPY, KTERE MOHOU VÉST K ZNOVUZÍSKÁNÍ ZDROJŮ, RECYKLOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ, PŘÍMÉMU ZNOVUPOUŽITÍ NEBO JINÉMU VYUŽITÍ

Tabulka 2.B zahrnuje všechny způsoby využívání odpadů

R1Použití jako palivo (vyjma přímého spalování) nebo jako jiný zdroj energie
R2Regenerace rozpouštědla
R3Získávání organických látek, jiných něž rozpouštědel
R4Získávání kovů a sloučenin kovů
RSZískávání jiných anorganických látek
RBRegenerace kyselin a zásad
R7Získávání složek použitých ke snížení znečištění
R8Získávání složek z upotřebených katalyzátorů
R9Přečištění použitého oleje nebo jiné opětovné použití upotřebeného oleje
R10Aplikace do půdy prospěšná zemědělství nebo životnímu prostředí
R11Použití zbytkových látek získaných některým z postupů označeným kódem R1 až R10
R12Předání odpadů pro zpracování některým z postupů označených kódem R1 až R11
R13Shromažďování látek pro některý z postupů uvedených v Tab. 2.B

TABULKA č. 3

TYPY ODPADŮ, KTERÉ MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ (mohou být ve formě kapaliny, kalu nebo pevné látky)*)

Kód**)
1specifické odpady z nemocnic, klinik a ostatních zdravotnických zařízení
2Odpad z výroby a přípravy farmaceutických produktů
3Odpadní farmaceutické látky, léky a drogy
4Odpad z výroby, přípravy a použití pesticidů a fytofarmaceutik
5Odpad z výroby, přípravy a použití chemických prostředků na ochranu dřeva
6Odpad z výroby, přípravy a použití organických rozpouštědel
7Odpad z tepelného zpracování a temperovacích operací s obsahem kyanidů
8Odpadní minerální oleje nevhodné pro jejich původní použití
9Odpadní směsi oleje a vody, uhlovodíků a vody, emulze
10Odpadní látky a předměty s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) a/nebo polychlorovaných terfenylů (PCT) a/nebo polybromovaných bifenylů (PBB)
11Odpadní dehtové zbytky, vznikající při čistění, destilaci a jakémkoliv pyrolytickém zpracování
12Odpad z výroby, přípravy a použití inkoustů, barviv, pigmentů, barev, laků a nátěrů
13Odpad z výroby, přípravy a použití pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel
14Odpadní chemické látky vznikající při výzkumu a vývoji nebo vyúkové činnosti, které jsou nové a/nebo jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známé
15Látky výbušné povahy, které nepodléhají jiným právním předpisům
16Látky z výroby, přípravy a použití fotografických chemikálií a materiálů pro fotografické zpracování
17Odpad vznikající při povrchové úpravě kovů a plastů
18Zbytky vznikající při průmyslovém zneškodňování odpadů

Materiály, které obsahují některou složku uvedenou v Tab. č. 4

19Živočišná nebo rostlinná mýdla, tuky a vosky
20Nehalogenované organické látky, nepoužívané jako rozpouštědla
21Anorganické látky bez obsahu kovů
22Popel a/nebo škvára
23Zemina, písek a jíl včetně hlušiny
24Temperovací sole bez obsahu kyanidů
25Kovový prach, prášek
26Upotřebené katalyzátory
27Kapaliny nebo kaly s obsahem kovů
28Zbytky z čištění, vyjma (29) a (30)
29Kaly z čištění plynů
30Kaly z úpravy vody a úpraven průmyslových odpadních vod
31Zbytky z dekarbonizace
32Zbytky iontoměničů
33Kaly z čištění městských odpadních vod
34Odpadní vody, v Tab. 3 neuvedené
35Zbytky z čistění nádrží a/nebo zařízení
36Znečištěná zařízení
37Znečištěné kontejnery, které obsahují jednu nebo více složek uvedených v Tab. č.4
38Baterie a akumulátory
39Rostlinné oleje
40Materiály, které byly vytříděny z komunálního odpadu a které mají některou z vlastností uvedených v Tab. 5
41Jakékoliv další odpady, které obsahují některou ze složek uvedených v Tab. č. 4

TABULKA č. 4

SLOŽKY POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

KódSložky*
C1Berylium, sloučeniny berylia (Y20)
C2Sloučeniny vanadu
C3Sloučeniny šestimocného chromu (Y21)
C4Sloučeniny kobaltu
C5Sloučeniny niklu
C6Sloučeniny mědi (Y22)
C7Sloučeniny zinku (Y23)
C8Arzen, sloučeniny arzenu (Y24)
C9Selen, sloučeniny selenu (Y25)
C10Sloučeniny stříbra
C11Kadmium, sloučeniny kadmia (Y26)
C12Sloučeniny cínu
C13Antimon, sloučeniny antimonu (Y27)
C14Telur, sloučeniny teluru (Y28)
C15Barium, sloučeniny baria, kromě síranu barnatého
C16Rtuť, sloučeniny rtuti (Y29)
C17Thalium, sloučeniny thalia (Y30)
C18Olovo, sloučeniny olova (Y31)
C19Anorganické sulfidy
C20Anorganické sloučeniny fluoru kromě fluoridu vápenatého (Y32)
C21Anorganické kyanidy (33)
C22Následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík (vyjma chemicky vázaných)
C23Kyselé roztoky nebo kyseliny v tuhé formě (Y34)
C24Zásadité roztoky nebo zásady v tuhé formě (Y35)
C25Azbest (prach a vlákna) (Y36)
C26Organické sloučeniny fosforu (Y37)
C27Karbonyly kovů (Y19)
C28Peroxidy
C29Chlorečnany
C30Chloristany
C31Azidy
C32Polychlorované bifenyly (PCB) a/nebo polychlorované terfenyly (PCT) a/nebo polybromované bifenyly (PBB) (Y10)
C33Farmaceutické nebo veterinární přípravky
C34Biocidy a fytofarmaka
C35Infekční látky
C36Kreosoty
C37Isokyanatany, thiokyanatany
C38Organické kyanidy (Y38)
C39Fenoly, sloučeniny fenolu včetně chlorovaných fenolů (Y39)
C40Étery (Y40)
C41Halogenovaná organická rozpouštědla (Y41)
C42Organická rozpouštědla kromě halogenovaných (Y42)
C43Halogenované organické sloučeniny vyjma těch sloučenin, které jsou uvedeny v této tabulce (Y45)
C44Aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické organické sloučeniny
C45Organické sloučeniny dusíku; zejména alifatické aminy
C46Organické sloučeniny dusíku; zejména aromatické aminy
C47Látky výbušné povahy (Y15)
C48Organické sloučeniny síry
C49Všechny látky ze skupiny polychlorovaných dibenzo-furanů (Y43)
C50Všechny látky ze skupiny polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (Y44)
C51Uhlovodíky a jejich kyslíkaté, dusíkaté a/nebo sirné sloučeniny, které nejsou jmenovitě uvedeny v Tab. č. 4

* Odpovídající kód dle návodu č. 2 na vyplnění příloh č. 6 a 7 je uveden v závorce

TABULKA č. 5

PŘEHLED NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ

Tabulka slouží pouze pro sestavení Mezinárodního kódu odpadu IWIC (příloha č.5)

KódVlastnosti
H1.1Výbušnost
Výbušná látka nebo odpad je pevná nebo kapalná látka nebo odpad (nebo směs látek nebo odpadů), která je sama schopna chemické reakce produkující plyn při takové teplotě a tlaku a takovou rychlostí, že může způsobit poškození okolí.
H3Hořlavost kapalin
Slovo hořlavost má stejný význam jako zápalnost. Hořlavé kapaliny jsou kapaliny nebo směsi kapalin popř. kapaliny obsahující pevné látky v roztoku nebo suspenzi (např. nátěrové hmoty a jiné, ale nezahrnující látky nebo odpady, které jsou jinak klasifikovány na základě jejich nebezpečné charakteristiky), které uvolňují hořlavé páry při teplotě nepřesahující 60,5 °C při zkoušce v uzavřeném kelímku a nepřesahující 65,6 °C při zkoušce v otevřeném kelímku. (Protože výsledky zkouše v otevřeném kelímku a zkoušek v uzavřeném kelímku nejsou přesně srovnatelné a dokonce jednotlivé výsledky stejné zkoušky jsou často rozdílné, předpisy odlišující se od výše uvedených hodnot, které berou v úvahu tyto rozdíly, jsou v souladu s touto definicí).
H4.1Hořlavost pevných látek
Pevné látky nebo odpadní pevné látky, jiné než ty, které se klasifikují jako výbušniny, které jsou za podmínek, jimž jsou vystaveny při přepravě, snadno zápalné nebo mohou způsobit požár, popř. přispívat k požáru třením.
H4.2Schopnost látek nebo odpadů se samovolně vznítit
Látky nebo odpady podléhající samovolnému ohřevu při normálních podmínkách, kterým jsou vystaveny při přepravě, nebo ohřívajících se při styku se vzduchem, které jsou náchylné k samovolnému vznícení.
H4.3Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku s vodou hořlavé plyny
Látky nebo odpady, které reakcí s vodou jsou náchylné k samovolnému vznícení nebo uvolnění hořlavých plynů v nebezpečném množství.
H5.1Oxidační schopnost
Látky nebo odpady, které zatímco samy nemusí být zápalné, mohou poskytovat kyslík nebo přispívají ke spalování jiných materiálů.
H5.2Tepelná nestálost organických peroxidů
Organické látky nebo odpady, které obsahují peroxidickou vazbu -O-O-, jsou tepelně nestálé látky, které mohou podléhat exotermickému samozrychlujícímu rozkladu.
H6.1Akutní toxicita
Látky nebo odpady, které mohou způsobit úmrtí nebo vážné poškození lidského zdraví, jestliže jsou požity nebo vdechovány nebo při styku s pokožkou.
H6.2Infekčnost
Látky nebo odpady obsahující živé mikroorganismy nebo jejich toxiny, které jsou známé nebo podezřelé z vyvolávání onemocnění u zvířat a lidí.
H8Žíravost
Látky nebo odpady, které chemickou aktivitou mohou způsobit těžké poškození, jestliže přijdou do styku s živou tkání, nebo v případě úniku mohou poškodit nebo dokonce zničit ostatní zboží nebo dopravní prostředky. Rovněž mohou způsobovat jiná rizika.
H10Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny
Látky nebo odpady, které reakcí se vzduchem nebo vodou uvolňují jedovaté plyny v nebezpečném množství.
H11Chronická toxicita a pozdní účinek
Látky nebo odpady, které, když jsou vdechovány nebo požity nebo když proniknou pokožkou, mohou vyvolat opožděné nebo chronické účinky včetně karcinogenity.
H12Ekotoxicita
Látky nebo odpady, které, když jsou uvolněny, představují okamžité nebo opožděné nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo jedovatými účinky na biotické systémy.
H13Následná nebezpečnost
Látky nebo odpady schopné jakýmkoli způsobem uvolňovat po zneškodnění (uložení) jiné materiály, tj. např. výluhy.

TABULKA č. 6

ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MOHOU VZNIKAT NEBEZPEČNÉ ODPADY

ZEMĚDĚLSTVÍ
A100Zemědělství, lesnictví
A101 rostlinná výroba
A102 živočišná výroba
A103 lesnictví a těžba dřeva
A110Výroba potravin
A111 výroba masa a masných výrobků
A112 zpracování mléka
A113 výroba živočišných a rostlinných olejů a tuků
A114 výroba cukru
A115 ostatní
A120Výroba nápojů
A121 výroba destilovaných alkoholických nápojů
A122 výroba piva
A123 výroba jiných nápojů
A130Výroba krmiv
DOBÝVÁNÍ ENERGETICKÝCH SUROVIN, VÝROBA ELEKTŘINY, VÝROBA VODY
A150Dobývání uhlí
A151 dobývání uhlí a výroba briket
A152 výroba koksu
A160Dobývání ropy
A161 dobývání ropy a zemního plynu
A162 rafinace ropy
A163 skladování ropy a produktů z rafinace zemního plynu
A170Výroba elektřiny
A171 centrální tepelná zařízení
A172 centrální vodní zařízení
A173 centrální jaderná zařízení
A173 Jiná centrální elektrická zařízení
A180Výroba vody
VÝROBA KOVŮ
A200Dobývání rud
A210Hutnictví železa
A211 výroba litiny (vysoké pece)
A212 výroba surové oceli (surové železo)
A213 primární přeměna oceli (válcovny)
A220Hutnictví neželezných kovů
A221 výroba hliníku
A222 metalurgie hliníku
A223 metalurgie olova a zinku
A224 metalurgie drahých kovů
A225 metalurgie jiných neželezných kovů
A226 výroba feroslitin
A227 výroba elektrod
A230Slévárenství a zpracování kovů
A231 odlévání železa
A232 odlévání neželezných kovů
A233 zpracování kovů (nezahrnující obrábění)
A240Výroba mechanických, elektrických a elektronických výrobků
A241 obrábění
A242 tepelné zpracování
A243 povrchová úprava kovů
A244 nanášení barev
A245 montáž, elektrická instalace
A246 výroba baterií a suchých článků
A247 výroba elektrických drátů a kabelů (plátování, pokovování, izolace)
A248 výroba elektronických dílů
VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ , KERAMIKY A SKLA
A260Důlní a povrchová těžba nerud
A270Stavební materiály, keramika, sklo
A271 výroba vápna, cementu a sádry
A272 výroba keramických produktů
A273 výroba produktů obsahujících azbestový cement
A274 výroba jiných stavebních materiálů
A275 výroba a zpracování skla
A280Pozemní a inženýrské stavby
VÝROBA CHEMICKÝCH VÝROBKŮ
A300Výroba základních chemických látek
A301 výroba a zpracování chlóru
A351 výroba průmyslových hnojiv
A401 výroba základních anorganických chemických látek
A451 zpracování uhlí a ropy
A501 výroba plastů v primární formě
A551 výroba základních organických chemických látek
A601 výroba základních látek pro výrobu detergentů
A651 výroba léčiv, pesticidů, biocidů
A669 výroba ostatních chemických látek
ZPRACOVÁNÍ CHEMICKÝCH VÝROBKŮ
A700Výroba inkoustů, laků, barev, lepidel
A701 výroba inkoustů
A702 výroba barev
A703 výroba laků
A704 výroba lepidel
A710Výroba fotografických produktů
A711 výroba fotografických desek
A712 výroba chemických výrobků pro fotografické účely
A720Výroba parfemů, mýdel a detergentů
A721 výroba mýdel
A722 výroba detergentů
A723 výroba parfemů
A730Výroba pryžových a plastových výrobků
A731 výroba pryžových produktů
A732 výroba plastových výrobků
A740Výroba azbestocementových výrobků
A750Výroba výbušnin a výbušných předmětů
TEXTILNÍ A ODĚVNÍ PRŮMYSL, ZPRACOVÁNÍ KOŽEŠIN, VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ USNÍ
A760Textilní a oděvní průmysl
A761 česání a mykání textilních vláken
A762 úprava, předení, tkaní textilních vláken
A763 bělení, barvení, tištění textilních materiálů
A764 oděvní průmysl
A770Výroba a zpracování usní, zpracování kožešin
A771 výroba usní, úprava kůží
A772 zpracování kožešin
A773 výroba usňové obuvi a jiných výrobků z usní
PRŮMYSL DŘEVAŘSKÝ A VÝROBA NÁBYTKU
A780Průmysl dřevařský a výroba nábytku
A781 výroba pilařská, výroba dřevěných panelů
A782 zpracování dřeva a výroba nábytku
A790Příbuzná odvětví
PAPÍRENSKÝ A POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL, VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI
A800Výroba papíru a lepenky
A801 výroba vlákniny
A802 výroba papíru a lepenky
A803 výroba zboží z papíru a lepenky
A810 Polygrafický průmysl, vydavatelství
A811 tisk, vydavatelství
A812 fotografické laboratoře
OBCHODNÍ SLUŽBY
A820Prádelny, chemické čištění a barvení
A830Obchodní podniky
A840Prodej, údržba a oprava motorových vozidel, doprava
A841 prodej, údržba a oprava motorových vozidel
A842 doprava
A850 Hotely, kavárny, restaurace
SLUŽBY VŠEOBECNÉ
A860Zdravotnictví
A861 zdravotnictví (zejména zdravotnická zařízení ambulantní péče, lůžkové péče,
lékárenské péče, odborné léčebné ústavy)
A870Výzkum
A871 výzkum (včetně laboratoří)
A880Administrativní činnosti, kanceláře
DOMÁCNOSTI
A890Domácnosti
ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ A ODPADNÍCH VOD
A900Čištění a údržba veřejných ploch
A910Čištění odpadních vod
A920Zneškodňování komunálního a jemu podobnému odpadu z obcí
A930Zpracování odpadů z průmyslu
A931 spalování
A932 fyzikálně chemické zpracování
A933 biologické zpracování
A934 solidifikace odpadů
A935 shromažďování a/nebo úprava odpadů
A936 skládkování
REGENERACE - OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
A940Regenerace odpadních materiálů
A941 regenerace olejů
A942 regenerace rozpouštědel
A943 regenerace ionexových pryskyřic
A950Opětovné použití odpadních materiálů

Návod č. 2 na vyplnění příloh 6 a 7

SEZNAM ODPADŮ PODLÉHAJÍCÍCH ZPŘÍSNĚNÉ KONTROLE

Toky odpadů:

Y1klinické odpady z nemocnic, klinik a ostatních zdravotnických zařízení
Y2odpad z výroby a přípravy farmaceutických produktů
Y3odpadní farmaceutické látky a léky
Y4odpad z výroby, přípravy a použití pesticidů a fytofarmaceutik
Y5odpad z výroby, přípravy a použití chemických prostředků na ochranu dřeva
Y6odpad z výroby, přípravy a použití organických rozpouštědel
Y7odpad z tepelného zpracování a temperovacích operací s obsahem kyanidů
Y8odpadní minerální oleje nevhodné pro jejich původní použití
Y9odpadní směsi oleje a vody, uhlovodíků a vody, emulze
Y10odpadní látky a předměty s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) a/nebo polychlorovaných terfenylů (PCT) a/nebo polybromovaných bifenylů (PBB)
Y11odpadní dehtové zbytky, vznikající při čistění, destilaci a jakémkoliv pyrolytickém zpracování
Y12odpad z výroby, přípravy a použití inkoustů, barviv, pigmentů, barev, laků a nátěrů
Y13odpad z výroby, přípravy a použití pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel
Y14odpadní chemické látky vznikající při výzkumu a vývoji nebo výukové činnosti, které jsou nové a/nebo jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známé
Y15látky výbušné povahy, které nepodléhají jiným právním předpisům
Y16látky z výroby, přípravy a použití fotografických chemikálií a materiálů pro fotografické zpracování
Y17odpad vznikající při povrchové úpravě kovů a plastů
Y18zbytky vznikající při průmyslovém zneškodňování odpadů

Odpady obsahující jako složky:

Y19karbonyly kovů
Y20berylium, sloučeniny berylia
Y21sloučeniny šestimocného chromu
Y22sloučeniny mědi
Y23sloučeniny zinku
Y24arsen, sloučeniny arsenu
Y25selen, sloučeniny selenu
Y26kadmium, sloučeniny kadmia
Y27antimon, sloučeniny antimonu
Y28telur, sloučeniny teluru
Y29rtuť, sloučeniny rtuti
Y30thalium, sloučeniny thalia
Y31olovo, sloučeniny olova
Y32anorganické sloučeniny fluoru kromě fluoridu vápenatého
Y33anorganické kyanidy
Y34kyselé roztoky nebo kyseliny v tuhé formě
Y35zásadité roztoky nebo zásady v tuhé formě
Y36azbest (prach a vlákna)
Y37organické sloučeniny fosforu
Y38organické kyanidy
Y39fenoly, sloučeniny fenolu včetně chlorovaných fenolů
Y40étery
Y41halogenovaná organická rozpouštědla
Y42organická rozpouštědla kromě halogenovaných
Y43všechny výrobky ze skupiny polychlorovaných dibenzo-furanů
Y44všechny výrobky ze skupiny polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů
Y45halogenové organické sloučeniny vyjma tečh sloučenin, které jsou uvedeny v této tabulce (např. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

* - pro kapaliny se uvádí před číselným kódem písmeno L
- pro kaly se uvádí před číselným kódem písmeno P
- pro pevné látky se uvádí před číselným kódem písmeno S

** Položky 1 až 18 v Tab. 3 odpovídají položkám Y1 až Y18 v návodu č. 2 na vyplnění příloh č. 6 a 7

Příloha č. 8

Průběžná evidence odpadů

Průběžná evidence odpadů musí obsahovat tyto údaje:

a) Název původce nebo oprávněné osoby a její IČO,

b) název provozovny,

c) úplná adresa provozovny,

d) osoba oprávněná jednat jménem původce nebo oprávněné osoby,

e) pořadové číslo záznamu,

f) kód a kategorie odpadu dle Katalogu odpadu. V případě změny kategorie odpadu se uvede číslo rozhodnutí a název nebo jméno pověřené osoby,

g) datum každého vzniku, příjmu nebo předání odpadu ( při průběžném vzniku odpadu se vede zápis 1× týdně),

h) množství vzniklého nebo přijatého odpadu ( při průběžném vzniku týdenní produkce),

i) způsob naložení s odpadem ( možno použít kódy z přílohy č. 9A),

j) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo zneškodnění,

k) IČO a název každé oprávněné osoby, které byl odpad předán k dalšímu využití nebo zneškodnění (neuvádí se dopravce).

Pro vedení průběžné evidence odpadů lze použít formulář dle přílohy č.9A této vyhlášky.

Příloha č. 9A

1. Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 9A

Firma (název) - vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa původce nebo oprávněné osoby.

IČO - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Kód okresu - uvádí se kód okresu, na jehož území se firma nachází, podle podle čiselníku okresů ČR.

Číslo samostatné provozovny - vyplňuje se v případě, je-li zavedeno uvnitř podniku.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa samostatné provozovny.

Kód okresu samostatné provozovny - uvádí se kód okresu, na jehož území se provozovna firmy nachází, podle číselníku okresů ČR.

Místo nakládání s odpadem - je určeno názvem a kódem obce, kde odpad vzniká nebo je s ním nakládáno.

Kód ZÚJ - je kód obce, tj. místa vzniku nebo nakládání s odpadem. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

Ve sloupci 1 se uvádí pořadové číslo druhu odpadu.

Ve sloupci 2 se uvádí kód druhu odpadu podle Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3 se uvádí název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno uvést i zkrácený název).

Ve sloupci 4 se uvádí kategorie odpadu podle Katalogu odpadů. V případě změny kategorie odpadu se uvede ve sloupci 9 pořadové číslo poznámky a pod tímto číslem se uvede v přiloženém komentáři číslo osvědčení a jméno pověřené osoby, která o změně kategorie odpadu rozhodla.

Ve sloupci 5 se uvádí celkové množství jednoho druhu odpadu (v tunách, na čtyři desetinná místa) vyprodukovaného původcem, v případě převzetí odpadu se uvede celkové množství jednoho druhu odpadu převzaté od jednoho původce.

Ve sloupci 6 se uvádí množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání (dle sloupce 7) a to pro každý způsob na zvláštní řádek a samostatně pro odpady vyprodukované a odpady převzaté od jiného původce.

Ve sloupci 7 se uvádí jednotlivé způsoby nakládání s odpady kódy dle tabulky č. 1 a to každý způsob nakládání na zvláštní řádek. K těmto kódům se vztahují příslušná množství odpadů uvedená ve sloupci 6.

Ve sloupci 8 se uvádí IČO a obchodní název každého příjemce odpadu v případech předání odpadu jiné oprávněné osobě za účelem dalšího využití nebo zneškodnění, tzn. neuvádí se dopravce. V případě převzetí odpadu se uvede IČO a obchodní název každého původce, od kterého byl odpad převzat. V případě předání nebo převzetí od soukromé osoby se uvede příjmení osoby a v případě dovozu nebo vývozu odpadu se uvede název státu dovozu, vývozu. IČO a název se tedy vyplňují u kódů X50, 200 a 260.

Ve sloupci 9 se uvádí poznámky k nakládání s jednotlivými odpady ve formě pořadových čísel. Text poznámek je připojen v přiloženém komentáři, který je součástí výkazu.

Kódování způsobů nakládání s odpady

Způsob nakládání s odpady se označuje třímístným číselným kódem, přičemž první číslice označuje původ odpadu, další dvě číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

1 = pro vlastní odpad

2 = pro odpad převzatý od jiné firmy

3 = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku to znamená že:

1XY = vlastní odpad s nímž bylo naloženo způsobem XY

2XY = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem XY

3XY = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku / skladu /, se kterým bylo naloženo způsobem XY

Příloha č. 9A

TABULKA č. 1

Způsob nakládání s odpademkód
produkce odpadu100
úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupyX10
- tříděníX11
- recyklace, získávání složekX12
- regenerace / kyselin, zásad, rozpouštědel apod. /X13
- solidifikace, vitrifikace, bitumenizaceX14
- chemická úpravaX15
úprava a/nebo využití biologickými metodamiX20
- kompostováníX21
- biologická dekontaminaceX22
- anaerobní rozkladX23
zneškodněníX30
- spalováníX31
- spalování a termické zneškodnění s využitím teplaX32
- skládkováníX33
- ukládání do podzemních prostorX34
skladováníX40
předání jiné oprávněné osobě / kromě přepravce, dopravce /X50
převzetí (shromažďování, sběr, výkup) od jiné oprávněné osoby - bez úpravy260
předání jiné oprávněné osobě
využití jako druhotná surovinaX70
dovoz odpadu280
vývoz odpaduX90
převzetí odpadu od jiné oprávněné osoby200

2. V případě většího počtu vykazovaných odpadů lze pokračovat na dalších stránkách, kde se v horní části každé stránky uvede pouze IČO firmy, číslo provozovny, za kterou je hlášení podáváno, a pořadové číslo stránky.

3. Součástí tohoto výkazu musí být komentář k objasnění poznámek ve sloupci 9.

Příloha č. 9B

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 9B

Firma (název) - vyplňuje se název firmy tak, jak je zapsáno v obchodnim rejstřiku nebo v živnostenském listu.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa firmy.

IČO - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Kód okresu - uvádí se kód okresu, na jehož území se firma nachází, podle číselníku okresů ČR.

Číslo firmy - vyplňuje se v případě, je-li zavedeno uvnitř podniku.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovny.

Kód okresu provozovny - uvádí se kód okresu, na jehož území se provozovna nachází, podle číselniku okresů ČR.

Místo nakládání s odpadem - je určeno názvem a kódem obce, kde je s odpadem nakládáno.

Kód ZÚJ - je kód obce, tj. místa nakládání s odpadem. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

Kód druhu zařízení - druh zařízení k úpravě, využívání a zneškodňování odpadů se označuje dvoumístným číselným kódem podle způsobu nakládání s odpadem.

Kód zařízení k úpravě, využití a zneškodnění odpadůKód
úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy10
- třídění11
- recyklace, získávání složek12
- regenerace / kyselin, zásad, rozpouštědel apod. /13
- solidifikace, vitrifikace, bitumenizace14
- chemická úprava15
úprava a/nebo využití biologickými metodami20
- kompostování21
- biologická dekontaminace22
- anaerobní rozklad23
zneškodnění30
- spalování31
- spalování nebo termické zneškodnění s využitím tepla32
- skládkování33
- ukládání do podzemních prostor34

Název výrobce technologie - uvádí se obchodní název.

Rok zahájení provozu - uvádí se rok zahájení provozu.

Rok ukončení provozu - uvádí se rok ukončení provozu.

Projektovaná kapacita za rok v tunách - uvádí se roční projektovaná kapacita v tunách nebo celková kapacita skládky v m3

Skutečná kapacita za rok v tunách - uvádí se skutečně zpracované nebo uložené (skládkované) množství v tunách za vykazovaný rok.

Identifikační kód zařízení - (vyplňuje okresní úřad).

Vykazovaný rok - uvádí se rok, za který jsou udaje vykazovány.

V případě zneškodňování odpadů skládkováním se dále uvádí:

Místní název skládky - uvádí se název skládky.

Skupina skládky.

Příloha č. 10

Způsob vyplňování evidenčního listu uvedeného v příloze č. 10

Odesílatel odpadu vyplní v Nákladním listu položky označené 1 až 5, 8 až 18 a 21 průpisem do všech sedmi listů. V položce 21 odesílatel uvede prohlášení, že nebezpečné odpady podávané k přepravě je dovoleno přepravovat silniční dopravou podle dohody ADR, a že jejich stav, úprava, obal a bezpečnostní značky odpovídají této dohodě.

Dopravce vyplní v Nákladním listu položky 6, příp. 7 a 19 průpisem do všech sedmi listů.

Odesílatel si ponechá dopravcem potvrzený list 1 pro svou evidenci, list 2 zašle, v souladu s § 21 odst. 3 zákona o odpadech, okresnímu úřadu příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení.

Dopravce převezme listy 3 - 7 spolu se zásilkou.

Příjemce odpadu potvrdí převzetí zásilky od dopravce v položce 20. průpisem do 3 - 7 listů .

Příjemce odpadu zašle, podle § 21 odst.4 zákona o odpadech, list 3 okresnímu úřadu příslušnému podle místa zahájení přepravy a list 4 odesílateli odpadů, a to do 10 dnů od převzetí odpadu.

Příjemce odpadu si ponechá list 7 pro svou evidenci. Dopravce si ponechá pro svou evidenci list 5, další dopravce list 6.

Přesunout nahoru