Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 337/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)

Částka 112/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.01.2002 (381/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

337

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 11. prosince 1997,

kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

(Katalog odpadů)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 3, § 4 odst. 1 a § 11 odst. 5 písm. a), b), c) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech:


§ 1

(1) Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Červený seznam odpadů je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Zelený seznam odpadů je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(4) Žlutý seznam odpadů je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

(5) Seznam nebezpečných odpadů podléhajících zpřísněnému režimu je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Ministr:

Ing. Skalický v. r.


Příloha č. 1

Katalog odpadů

Přehled skupin odpadů

01 00 00Odpady z geologického průzkumu: z těžby, úpravy a zpracování nerostů
02 00 00Odpady z primární produkce zemědělské a zahradnické, z lesního hospodářství, z rybářství a z výroby a zpracování potravin
03 00 00Odpady ze zpracování dřeva
04 00 00Odpady z kožedělného a z textilního průmyslu
05 00 00Odpady ze zpracování ropy, z čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí
06 00 00Odpady z anorganických chemických výrob
07 00 00Odpady z organických chemických výrob
08 00 00Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
09 00 00Odpady z fotografického průmyslu
10 00 00Anorganické odpady z tepelných procesů
11 00 00Anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů
12 00 00Odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů
13 00 00Odpady olejů (kromě jedlých olejů a olejů uvedených ve skupinách 05 00 00 a 12 00 00)
14 00 00Odpady organických látek používaných jako rozpouštědla (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 00 00 a 08 00 00)
15 00 00Odpadní obaly, sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny jinde neuvedené
16 00 00Odpady jinde v Katalogu neuvedené
17 00 00Stavební a demoliční odpady
18 00 00Odpady z humánní a veterinární léčebné péče (bez odpadů z přípravy jídel)
19 00 00Odpady ze zařízení na úpravu odpadů, ze zařízení ke zneškodňování odpadů, z čistíren odpadních vod a z vodárenství
20 00 00Odpady komunální, podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek tečhto odpadů

KATALOG ODPADŮ

Kód druh odpaduNázev druhu odpaduKategorie odpaduKód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy
1234
01 00 00ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŽBY, ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ
01 01 00ODPADY Z TĚŽBY NEROSTŮ
01 01 01odpad z těžby rud0
01 01 02odpad z těžby nerud0
01 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
01 02 00ODPADY Z ÚPRAVY NEROSTŮ
01 02 01odpad z úpravy rud0
01 02 02odpad z úpravy nerud0
01 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
01 03 00ODPADY Z DALŠÍHO FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ RUD
01 03 01hlušina0
01 03 02rudný prachN
01 03 03červený kal z výroby hliníkuN
01 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
01 04 00ODPADY Z DALŠÍHO FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NERUD
01 04 01štěrk a/nebo kamenivo0
01 04 02písek a/nebo jíl0
01 04 03nerudný prach0
01 04 04odpad ze zpracování draselných solí a kamenné soli0
01 04 05odpad z praní a z čištění nerud0
01 04 06odpad ze zpracování kamene0
01 04 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
01 05 00VRTNÉ KALY A OSTATNÍ VRTNÉ ODPADY
01 05 01odpad s obsahem ropných látekN-
01 05 02odpad s obsahem barytu0
01 05 03odpad s obsahem chloridů0
01 05 04vrtné kaly s obsahem sladké vody0
01 05 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
02 00 00ODPADY Z PRIMÁRNÍ PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÉ A ZAHRADNICKÉ, Z LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, Z RYBÁŘSTVÍ A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
02 01 00ODPADY Z PRIMÁRNÍ PRODUKCE
02 01 01kal z praní a z čištění0
02 01 02živočišná tkáň0
02 01 03rostlinná tkáň0
02 01 04plast (s výjimkou obalů)0
02 01 05agrochemický odpad (včetně znečištěných obalů)NY4
02 01 06zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy); kapalný odpad, shromažďovaný odděleně a zpracovávaný mimo místo vzniku0
02 01 07odpad z lesního hospodářství0
02 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
02 02 00ODPADY Z PRODUKCE A ZE ZPRACOVÁNÍ MASA, RYB A OSTATNÍCH POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
02 02 01kal z praní a z čištění0
02 02 02živočišná tkáň0
02 02 03surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využitíN-
02 02 04kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku0
02 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
02 03 00ODPADY Z PRODUKCE A ZE ZPRACOVÁNÍ OVOCE, ZELENINY, OBILOVIN, JEDLÝCH OLEJŮ, KAKAA, KÁVY A TABÁKU; ODPADY Z TABÁKOVÉHO PRŮMYSLU
02 03 01kal z praní, z čištění, z loupání, z odstřeďování a ze separace0
02 03 02konzervační činidloN-
02 03 03extrakční činidlo a/nebo odpad z extrakce0
02 03 04surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití0
02 03 05kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku0
02 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
02 04 00ODPADY Z CUKROVARNICKÉHO PRŮMYSLU
02 04 01zemina z čištění a z praní řepy0
02 04 02uhličitan vápenatý0
02 04 03kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku0
02 04 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
02 05 00ODPADY Z MLÉKÁRENSKÉHO PRŮMYSLU
02 05 01surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití0
02 05 02kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku0
02 05 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
02 06 00ODPADY Z PEKÁREN A VÝROBY CUKROVINEK
02 06 01surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití0
02 06 02konzervační činidloN-
02 06 03kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku0
02 06 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
02 07 00ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ (S VÝJÍMKOU KÁVY, ČAJE A KAKAA)
02 07 01odpad z praní, z čistění a z mechanického zpracování surovin0
02 07 02destilační zbytek z výroby lihovin0
02 07 03odpad z chemických procesůN-
02 07 04surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití0
02 07 05kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku0
02 07 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
03 00 00ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
03 01 00ODPADY Z PILAŘSKÉHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, Z VÝROBY DESEK A NÁBYTKU
03 01 01kůra a/nebo korek0
03 01 02piliny0
03 01 03hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha0
03 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
03 02 00ODPADY Z IMPREGNACE DŘEVA
03 02 01nehalogenované organické činidlo k impregnaci dřevaNY5
03 02 02chlorované organické činidlo k impregnaci dřevaNY5
03 02 03organokovové činidlo k impregnaci dřevaNY5
03 02 04anorganické činidlo k impregnaci dřevaNY5
03 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
03 03 00ODPADY Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY
03 03 01kůra0
03 03 02zbytek a kal ze surového louhu (při sulfátové výrobě celulózy)0
03 03 03kal z chlornanového a z chlorového běleníN-
03 03 04kal z ostatních postupů bělení0
03 03 05kal z odstraňování tiskařských barev při recyklaci papíruN-
03 03 06kal z výroby buničiny a papíru0
03 03 07výmět z recyklace papíru a lepenky0
03 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
04 00 00ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO A Z TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
04 01 00ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO PRŮMYSLU
04 01 01klihovka, holinová štípenka, holinaO
04 01 02odpad z loužení a z odchlupování včetně chlupového kaluN-
04 01 03odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fázeNY41, Y42
04 01 04činicí břečka s obsahem chromuNY21
04 01 05činicí břečka bez chromuO
04 01 06kal s obsahem chromuNY21
04 01 07kal bez chromuO
04 01 08useň (postružiny, odřezky, prach z broušení, štípenka) s obsahem chromuNY2l
04 01 09odpad z úpravy a z apretaceNY2l
04 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
04 02 00ODPADY Z TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
04 02 01surové textilní vlákno a ostatní přírodní vláknitý materiál převážně rostlinného původuO
04 02 02surové textilní vlákno převážně živočišného původuO
04 02 03surové textilní vlákno převážně syntetickéO
04 02 04směsné surové textilní vlákno před předením a tkanímO
04 02 05zpracované textilní vlákno převážně rostlinného původuO
04 02 06zpracované textilní vlákno převážně živočišného původu0
04 02 07zpracované textilní vlákno převážné syntetické0
04 02 08zpracované směsné textilní vlákno0
04 02 09kompozitní tkanina (impregnovaná tkanina, elastomer, plastomer)0
04 02 10organická látka přírodního původu (např. tuk, vosk)0
04 02 11halogenovaný odpad z apretace a ze zušlechťováníNY45
04 02 12nehalogenovaný odpad z apretace a ze zušlechťování0
04 02 13barvivo a/nebo pigmentNY12
04 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
05 00 00ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, Z ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
05 01 00ODPADY S OBSAHEM ROPNÝCH LÁTEK
05 01 01kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vznikuN-
05 01 02kal z odsolovacích zařízeníN-
05 01 03kal z nádrží na ropné látkyN-
05 01 04kyselinový odpad z alkylace a z polymeraceN-
05 01 05únik ropných látekNY8
05 01 06kal z provozů, zařízení a údržbyN-
05 01 07kyselý dehetNY11
05 01 08ostatní dehetNY11
05 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
05 02 00ODPADY BEZ ROPNÝCH LÁTEK
05 02 01kal z napájecí vody pro kotle0
05 02 02odpad z chladicích kolon0
05 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
05 03 00UPOTŘEBENÉ KATALYZÁTORY
05 03 01katalyzátor s obsahem drahých kovůN-
05 03 02katalyzátor bez drahých kovůN-
05 04 00UPOTŘEBENÉ FILTRAČNÍ HLINKY
05 04 01filtrační hlinkaN-
05 05 00ODPADY Z ODSIŘOVÁNÍ ROPY
05 05 01odpad s obsahem síryN-
05 05 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
05 06 00ODPADY Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
05 06 01kyselé dehtyNY11
05 06 02asfalt0
05 06 03ostatní dehtyNY11
05 06 04odpad z chladicích kolon0
05 06 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedenýY11
05 07 00ODPADY Z ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU
05 07 01odpad s obsahem rtutiNY29
05 07 02odpad s obsahem síry0
05 07 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
05 08 00ODPADY Z REGENERACE OLEJŮ
05 08 01upotřebená filtrační hlinkaN-
05 08 02kyselé dehtyNY11
05 08 03ostatní dehtyNYl11
05 08 04odpad z regenerace olejů s obsahem vodyNY9
05 08 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
06 00 00ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH VÝROB
06 01 00ODPADNÍ KYSELINY A JEJICH ROZTOKY
06 01 01kyselina sírová a kyselina siřičitáNY34
06 01 02kyselina chlorovodíkováNY34
06 01 03kyselina fluorovodíkováNY34
06 01 04kyselina fosforečná a/nebo kyselina fosforitáNY34
06 01 05kyselina dusičná a/nebo kyselina dusitáNY34
06 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
06 02 00ODPADNÍ ALKÁLIE, JEJICH ROZTOKY A SUSPENZE
06 02 01hydroxid vápenatýNY35
06 02 02uhličitan sodnýNY35
06 02 03hydroxid amonnýNY35
06 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
06 03 00ODPADNÍ SOLI A JEJICH ROZTOKY
06 03 01uhličitan (kromě vápenatého uvedeného v kódu 02 04 02)NY35
06 03 02roztok s obsahem síranů, siřičitanů a sulfidůNY20 až Y32
06 03 03sůl s obsahem síranů, siřičitanů a sulfidůNY20 až Y32
06 03 04roztok s obsahem chloridů, fluoridů a jiných halogenidůNY20 až Y32
06 03 05sůl s obsahem chloridů, fluoridů a jiných halogenidůNY20 až Y32
06 03 06roztok s obsahem fosforečnanů a solí příbuznýchNY20 až Y32
06 03 07fosforečnan a/nebo soli příbuznéNY20 až Y32
06 03 08roztok s obsahem dusičnanů a sloučenin příbuznýchNY20 až Y32
06 03 09sůl s obsahem nitridůNY20 až Y32
06 03 10sůl s obsahem amonných sloučeninNY20 až Y32
06 03 11sůl a/nebo roztok s obsahem kyanidůNY33
06 03 12sůl a/nebo roztok s obsahem organických sloučeninNY37 až Y39
06 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
06 04 00ODPADY S OBSAHEM KOVŮ
06 04 01oxid kovuNY20 až Y31
06 04 02sůl kovu (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 03 00)NY20 až Y32
06 04 03odpad s obsahem arzenuNY24
06 04 04odpad s obsahem rtutiNY29
06 04 05odpad s obsahem ostatních těžkých kovůNY20 až Y32
06 04 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
06 05 00KALY ZE ZPRACOVÁNÍ KAPALNÉHO ODPADU V MÍSTĚ JEHO VZNIKU
06 05 01kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vznikuNY20 až Y32
06 06 00ODPADY Z CHEMICKÝCH PROCESŮ VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ SÍRY A Z ODSIŘOVACÍCH PROCESŮ
06 06 01odpad s obsahem síryN-
06 06 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
06 07 00ODPADY Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ HALOGENŮ
06 07 01odpad s obsahem azbestu z elektrolýzyNY36
06 07 02aktivní uhlí z výroby chlóruNY34
06 07 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
06 08 00ODPADY Z VÝROBY KŘEMÍKU A JEHO SLOUČENIN
06 08 01odpad z výroby křemíku a jeho sloučeninNY25, Y28
06 09 00ODPADY Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ FOSFORU
06 09 01sádra s obsahem fosforu0
06 09 02struska s obsahem fosforuN-
06 09 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
06 10 00ODPADY Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ DUSÍKU A Z VÝROBY PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV
06 10 01odpad z výroby a zpracování dusíku a z výroby průmyslových hnojivN-
06 11 00ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTŮ A KALIDEL
06 11 01sádra z výroby oxidu titaničitého0
06 11 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
06 12 00ODPADY Z VÝROBY, Z POUŽÍVÁNÍ A Z REGENERACE KATALYZÁTORŮ
06 12 01upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovůN-
06 12 02upotřebený katalyzátor bez drahých kovůN-
06 12 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
06 13 00ODPADY Z OSTATNÍCH ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH VÝROB
06 13 01anorganický pesticid, biocid a činidlo k impregnaci dřevaNY4, Y5
06 13 02upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného v kódu 06 07 02)N-
06 13 03saze0
06 13 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
07 00 00ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH VÝROB
07 01 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN
07 01 01promývací voda, matečný louhNY9
07 01 02kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vznikuN-
07 01 03organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina a matečný louhNY41
07 01 04ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyNY42
07 01 05použitý katalyzátor s obsahem drahých kovůN-
07 01 06použitý katalyzátor bez drahých kovůN-
07 01 07destilační a reakční zbytky obsahující halogenyNY45
07 01 08ostatní destilační a ostatní reakční zbytkyNY11
07 01 09filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbentNY45
07 01 10ostatní filtrační koláče, ostatní sorbentyNY42
07 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
07 02 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ PLASTŮ, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKEN
07 02 01promývací voda a matečný louhNY9
07 02 02kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vznikuNY17
07 02 03organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louhNY41
07 02 04ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné louhyNY42
07 02 05upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovůN-
07 02 06upotřebený katalyzátor bez drahých kovůN-
07 02 07destilační a reakční zbytky obsahující halogenyNY41, Y45
07 02 08ostatní destilační a ostatní reakční zbytkyNY13, Y42
07 02 09filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbentNY41, Y45
07 02 10ostatní filtrační koláče, ostatní sorbentyNY42
07 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
07 03 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH BARVIV A PIGMENTŮ (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH V PODSKUPINĚ 06 11 00)
07 03 01promývací voda, matečný louhNY12
07 03 02kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vznikuNY12
07 03 03organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louhNY12
07 03 04ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhyNY12
07 03 05použitý katalyzátor s obsahem drahých kovůNY12
07 03 06použitý katalyzátor bez drahých kovůNY12
07 03 07destilační a reakční zbytky obsahující halogenyNY12
07 03 08ostatní destilační a ostatní reakční zbytkyNY12
07 03 09filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbentNY12
01 03 10ostatní filtrační koláče, ostatní sorbentyNY12
07 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
07 04 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH PESTICIDŮ (KROMĚODPADU UVEDENÉHO V KÓDU 02 01 05)
07 04 01promývací voda, matečný louhNY4
07 04 02kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vznikuNY4
07 04 03organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louhNY4
07 04 04ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné louhyNY4
07 04 05upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovůNY4
07 04 06upotřebený katalyzátor bez drahých kovůNY4
07 04 07destilační a reakční zbytky obsahující halogenyNY4
07 04 08ostatní destilační a ostatní reakční zbytkyNY4
07 04 09filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbentNY4
07 04 10ostatní filtrační koláče, ostatní sorbentyNY4
07 04 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
07 05 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ
07 05 01promývací voda, matečný louhNY2
07 05 02kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vznikuNY2
07 05 03organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louhNY2
07 05 04ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné louhyNY2
07 05 05upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovůNY2
07 05 06upotřebený katalyzátor bez drahých kovůNY2
07 05 07destilační a reakční zbytky obsahující halogenyNY2
07 05 08ostatní destilační a ostatní reakční zbytkyNY2
07 05 09filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbentNY2, Y45
07 05 01ostatní filtrační koláče, ostatní sorbentyNY2
07 05 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
07 06 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ A KOSMETIKY
07 06 01promývací voda, matečný louhNY9
07 06 02kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vznikuN-
07 06 03organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louhNY4l
07 06 04ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné touhyNY42
07 06 05upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovůN-
07 06 06upotřebený katalyzátor bez drahých kovůN-
07 06 07destilační a reakční zbytky obsahující halogenyNY45
07 06 08ostatní destilační a ostatní reakční zbytkyNY42
07 06 09filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbentNY45
07 06 10ostatní filtrační koláče, ostatní sorbentyNY42
07 06 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
07 07 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A BLÍŽE NESPECIFIKOVANÝCH CHEMICKÝCH VÝROBKŮ
07 07 01promývací voda, matečný louhNY9,Y20 až Y32
07 07 02kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vznikuNY18
07 07 03organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louhNY41
07 07 04ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné touhyNY42
07 07 05upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovůNY20 až Y31
07 07 06upotřebený katalyzátor bez drahých kovůNY20 až Y31
07 07 07destilační a reakční zbytky obsahující halogenyNY45
07 07 08ostatní destilační a ostatní reakční zbytkyNY42
07 07 09filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbentNY45
07 07 10ostatní filtrační koláče, ostatní sorbentyNY42
07 07 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
08 00 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT, LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ BAREV A LAKŮ
08 01 01barva s obsahem halogenovaných rozpouštědel a/nebo lak s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY12
08 01 02barva bez halogenovaných rozpouštědel a/nebo lak bez halogenovaných rozpouštědelNY12
08 01 03barva rozpustná ve vodě a/nebo lak rozpustný ve voděNY12
08 01 04prášková barvaNY12
08 01 05vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lakNY12
08 01 06kal z odstraňování barev a/nebo laků s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY12
08 01 07kal z odstraňování barev a/nebo laků bez halogenovaných rozpouštědelNY12
08 01 08vodný kal s obsahem barev a/nebo lakůNY12
08 01 09odpad z odstraňování barev a/nebo laků (kromě odpadů uvedených v kódech 08 01 05 a
08 01 06)
NY12
08 01 10vodná suspenze s obsahem barev a/nebo lakůNY12
08 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
08 02 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ OSTATNÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT (VČETNĚ KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ)
08 02 01prášková barvaNY12
08 02 02vodný kal s obsahem keramických materiálůO
08 02 03vodná suspenze s obsahem keramických materiálů0
08 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
08 03 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ TISKAŘSKÝCH BAREV
08 03 01tiskařská barva s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY12
08 03 02tiskařská barva bez haloqenovaných rozpouštědelNY12
08 03 03vodou ředitelná tiskařské barvaNY12
08 03 04vytvrzená tiskařská barva0
08 03 05kal tiskařských barev s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY12
08 03 06kal tiskařských barev bez halogenovaných rozpouštědelNY12
08 03 07vodný kal s obsahem tiskařských barevNY12
08 03 08kapalný odpad s obsahem tiskařských barev a vodyNY12
08 03 09toner (včetně obalu)0
08 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
08 04 00ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ LEPIDEL A TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ
08 04 01lepidlo s obsahem halogenovaných rozpouštědel a/nebo těsnicí materiál s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY41
08 04 02lepidlo bez halogenovaných rozpouštědel a/nebo těsnicí materiál bez halogenovaných rozpouštědelNY42
08 04 03vodou ředitelné lepidlo a/nebo vodou ředitelný těsnicí materiálNY13
08 04 04vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí materiál0
08 04 05kal lepidel a/nebo těsnicích materiálů s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY42
08 04 06kal lepidel bez halogenovaných rozpouštědel a/nebo těsnicích materiálů bez halogenovaných rozpouštědelNY13
08 04 07vodný kal s obsahem lepidel a/nebo těsnicích materiálůNY13
08 04 08kapalný odpad s obsahem lepidel, těsnicích materiálů a/nebo vodyNY13
08 04 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
09 00 00ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRRŮMYSLU
09 01 00ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
09 01 01vodný roztok vývojek a/nebo aktivátorůNY16
09 01 02vodný roztok vývojek ofsetových desekNY16
09 01 03roztok vývojek v rozpouštědlechNY16
09 01 04roztok ustalovačůNY16
09 01 05bělicí roztok a/nebo roztok bělicích ustalovačůNY16
09 01 06roztok s obsahem stříbra ze zpracování fotochemického odpadu v místě jeho vznikuNY16
09 01 07fotografický film a/nebo fotografický papír s obsahem stříbra nebo jeho sloučeninO
09 01 08fotografický film a/nebo fotografický papír bez stříbra nebo jeho sloučeninO
09 01 09fotopřístroj pro jedno použití s galvanickým článkemN
09 01 10fotopřístroj pro jedno použití bez galvanického článkuO
09 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 00 00ANORGANICKÉ ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
10 01 00ODPADY ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINĚ 19 00 00)
10 01 01popel, struska, škvára ze spalovacího zařízeníO
10 01 02popílek ze spalování uhlíN-
10 01 03popílek ze spalování rašelinyO
10 01 04popílek ze spalování olejeN-
10 01 05tuhý reakční produkt z odsiřování spalin obsahující sloučeniny vápníkuO
10 01 06ostatní tuhé odpady z čištění plynůN-
10 01 07kalový reakční produkt z odsiřování spalin obsahující sloučeniny vápníkuO
10 01 08ostatní kaly z čištění plynůN-
10 01 09kyselina sírováNY34
10 01 10upotřebený katalyzátorN-
10 01 11vodný kal z čištění kotlůO
10 01 12vyzdívka a/nebo žárovzdorný materiálN-
10 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 02 00ODPADY Z VÝROBY ŽELEZA A OCELI
10 02 01odpad z úpravy struskyO
10 02 02neupravená struskaO
10 02 03tuhý odpad z čištění plynůN-
10 02 04kal z čištění plynůN-
10 02 05ostatní kalyO
10 02 06vyzdívka a/nebo žárovzdorný materiálO
10 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený-
10 03 00ODPADY Z HUTNÍHO ZPRACOVÁNÍ HLINÍKU
10 03 01odpad z výroby anod (kromě odpadu uvedeného v kódu 10 03 02)NY11
10 03 02anodaO
10 03 03stěrNY32
10 03 04struska a/nebo stěr z prvního taveníNY32
10 03 05prach oxidu hlinitéhoO
10 03 06grafitový a/nebo ohnivzdorný materiál z elektrolýzyO
10 03 07vyzdívka pecí (pánví)NY32
10 03 08solná struska z druhého taveníNY32
10 03 09stěr z druhého taveníNY32
10 03 10odpad z úpravy solných strusek a/nebo stěrů z druhého taveníN-
10 03 11prach z čištění spalinNY32
10 03 12ostatní prachNY32
10 03 13tuhý odpad z čištění plynůNY32
10 03 14kal z čištění plynůNY32
10 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 04 00ODPADY Z METALURGIE OLOVA
10 04 01struska (z prvního a/nebo z druhého tavení)NY31
10 04 02stěr a/nebo pěna (z prvního a/nebo z druhého tavení)NY31
10 04 03arzeničnanNY24
10 04 04prach z čištění spalinNY31
10 04 05ostatní prachNY31
10 04 06tuhý odpad z čištění plynůNY31
10 04 07kal z čištění plynůNY31
10 04 08vyzdívka a/nebo žárovzdorný materiálNY31
10 04 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 05 00ODPADY Z HUTNÍHO ZPRACOVÁNÍ ZINKU
10 05 01struska (z prvního a/nebo z druhého tavení)NY23
10 05 02stěr a/nebo pěna (z prvního a/nebo z druhého tavení)NY23
10 05 03prach z čištění spalinNY23
10 05 04ostatní prachNY23
10 05 05tuhý odpad z čištění plynůNY23
10 05 06kal z čištění plynůNY23
10 05 07vyzdívka a/nebo žárovzdorný materiálO
10 05 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 06 00ODPADY Z HUTNÍHO ZPRACOVÁNÍ MĚDI
10 06 01struska (z prvního a/nebo z druhého tavení)NY22
10 06 02stěr a/nebo pěna (z prvního a/nebo z druhého tavení)NY22
10 06 03prach z čištění spalinNY22
10 06 04ostatní prachNY22
10 06 05odpad z elektrolytické rafinaceNY22
10 06 06tuhý odpad z čištění plynůNY22
10 06 07kal z čištění plynůNY22
10 06 08vyzdívka a/nebo žárovzdorný materiálO
10 06 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 07 00ODPADY Z HUTNÍHO ZPRACOVÁNÍ STŘÍBRA, ZLATA, PLATINY
10 07 01struska (z prvního a/nebo z druhého tavení)O
10 07 02stěr a/nebo pěna (z prvního a/nebo z druhého tavení)NY31
10 07 03tuhý odpad z čištění plynůNY31
10 07 04ostatní prachNY31
10 07 05kal z úpravy plynůNY31
10 07 06vyzdívka a/nebo žárovzdorný materiálO
10 07 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 08 00ODPADY Z HUTNÍHO ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH NEŽELEZNÝCH KOVŮ
10 08 01struska (z prvního a/nebo z druhého tavení)NY20 až Y32
10 08 02stěr a/nebo pěna (z prvního a/nebo z druhého tavení)NY20 až Y32
10 08 03prach ze spalinNY20 až Y32
10 08 04ostatní prachNY20 až Y32
10 08 05tuhý odpad z čištění plynůNY20 až Y32
10 08 06kal z čištění plynůNY20 až Y32
10 08 07vyzdívka a/nebo žárovzdorný materiálNY20 až Y32
10 08 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 09 00SLÉVÁRENSKÉ ODPADY ŽELEZNÝCH KOVŮ
10 09 01neupotřebená licí forma s obsahem organických pojiv a/nebo neupotřebené jádro s obsahem organických pojivNY13
10 09 02upotřebená licí forma s obsahem organických pojiv a/nebo upotřebené jádro s obsahem organických pojivNY13
10 09 03pecní struskaO
10 09 04prach z pecíO
10 09 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 10 00SLÉVÁRENSKÉ ODPADY NEŽELEZNÝCH KOVŮ
10 10 01neupotřebená licí forma s obsahem organických pojiv a/nebo neupotřebené jádro s obsahem organických pojivNY13
10 10 02upotřebená licí forma s obsahem organických pojiv a/nebo upotřebené jádro s obsahem organických pojivNY13
10 10 03pecní struskaO
10 10 04prach z pecíO
10 10 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 11 00ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENĚNÝCH VÝROBKŮ
10 11 01sklářský kmen před tepelným zpracovánímO
10 11 02skloO
10 11 03vláknitý materiál na bázi sklaO
10 11 04prach z čištění spalinO
10 11 05ostatní prachO
10 11 06tuhý odpad z čištění plynůO
10 11 07kal z čištění plynůO
10 11 08vyzdívka a/nebo žárovzdorný materiálO
10 11 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 12 00ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY A STAVIV
10 12 01surová směs před tepelným zpracovánímO
10 12 02prach z čištění spalinO
10 12 03ostatní prachO
10 12 04tuhý odpad z čištění plynůO
10 12 05kal z čištění plynůO
10 12 06vyřazená formaO
10 12 07vyzdívka a/nebo žárovzdorný materiálO
10 12 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
10 13 00ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA, SÁDRY A PŘEDMĚTŮ Z NICH VYROBENÝCH
10 13 01surová směs před tepelným zpracovánímO
10 13 02odpad z výroby azbestocementuN-
10 13 03ostatní směsné materiály na bázi cementuO
10 13 04odpad z kalcinace a/nebo z hašení vápnaO
10 13 05tuhý odpad z čištění plynůO
10 13 06ostatní prachO
10 13 07kal z čištění plynůO
10 13 08vyzdívka a/nebo žárovzdorný materiálO
10 13 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
11 00 00ANORGANICKÉ ODPADY S OBSAHEM KOVŮ ZE ZPRACOVÁNÍ KOVŮ, Z POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ, Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
11 01 00ODPADY Z POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ
11 01 01kyanidový (alkalický) odpad s obsahem těžkých kovů kromě chromuNY17
11 01 02kyanidový (alkalický) odpad bez těžkých kovůNY17
11 01 03odpad s obsahem chromu a bez kyanidůNY17
11 01 04odpad bez chromu a kyanidůNY17
11 01 05kyselý mořicí roztokNY17
11 01 06kyselina blíže nespecifikovanáNY17
11 01 07alkálie blíže nespecifikovanáNY17
11 01 08kal z fosfátováníNY17
11 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
11 02 00ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
11 02 01kal z hydrometalurgie mědiNY22
11 02 02kal z hydrometalurgie zinku (včetně jarositového a/nebo goethitového kalu)NY23
11 02 03odpad z výroby anod pro vodné elektrolytické procesyN-
11 02 04kal blíže nespecifikovanýNY22, Y23
11 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
11 03 00ODPADY Z POPOUŠTĚNÍ
11 03 01odpad s obsahem kyanidůNY7
11 03 02ostatní odpadNY35
11 04 00OSTATNÍ ANORGANICKÉ ODPADY S OBSAHEM KOVŮ BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ
11 04 01ostatní anorganický odpad s obsahem kovů blíže nespecifikovanýNY20 až Y31
12 00 00ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z OBRÁBĚNÍ KOVŮ A PLASTŮ
12 01 00ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z OBRÁBĚNÍ (NAPŘ. KOVÁNÍ, SVAŘOVÁNÍ, LISOVÁNÍ, TAŽENÍ, ŘEZÁNÍ A PILOVÁNÍ)
12 01 01piliny a/nebo třísky železných kovůO
12 01 02ostatní železný kovO
12 01 03piliny a/nebo třísky neželezných kovůO
12 01 04ostatní neželezný kovO
12 01 05plastO
12 01 06řezný olej s obsahem halogenů (neemulgovaný)NY45
12 01 07řezný olej bez halogenů (neemulgovaný)NY9
12 01 08řezná emulze s obsahem halogenůNY45
12 01 09řezná emulze bez halogenůNY9
12 01 10syntetická řezná kapalinaNY9
12 01 11kal z obráběníNY17
12 01 12upotřebený vosk a tukNY17
12 01 13odpad ze svařováníO
12 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
12 02 00ODPADY Z MECHANICKÉHO OPRACOVÁNÍ POVRCHU ( NAPŘ. OTRYSKÁVÁNÍ, BROUŠENÍ, HONOVÁNÍ, LAPOVÁNÍ, LEŠTĚNÍ)
12 02 01otryskávací písekO
12 02 02kal z broušení a honování a lapováníNY17
12 02 03kal z leštěníNY17
12 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
12 03 00ODPADY Z ODMAŠŤOVÁNÍ VODOU A VODNÍ PAROU
12 03 01prací vodaNY9
12 03 02odpad z odmašťování vodní parouNY9
12 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
13 00 00ODPADY OLEJŮ (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A OLEJŮ UVEDENÝCH VE SKUPINĚ 05 00 00 a 12 00 00)
13 01 00HYDRAULICKÉ OLEJE, BRZDOVÉ KAPALINY
13 01 01hydraulický olej s obsahem PCB a/nebo PCTNY10
13 01 02ostatní chlorovaný hydraulický olej (kromě emulze)NY45
13 01 03nechlorovaný hydraulický olej (kromě emulze)NY8
13 01 04chlorovaná emulzeNY45
13 01 05nechlorovaná emulzeNY9
13 01 06minerální hydraulický olejNY8
13 01 07ostatní hydraulické olejeNY8
13 01 08brzdová kapalinaNY8
13 02 00MOTOROVÉ, PŘEVODOVÉ A MAZACÍ OLEJE
13 02 01chlorovaný motorový, převodový a/nebo mazací olejNY45
13 02 02nechlorovaný motorový, převodový a/nebo mazací olejNY8
13 02 03ostatní motorové, převodové a/nebo mazací olejeNY8
13 03 00IZOLAČNÍ A TEPLONOSNÉ OLEJE A JINÉ KAPALINY
13 03 01izolační a/nebo teplonosný olej a jiná podobná kapalina s obsahem PCB a/nebo PCTNY10
13 03 02ostatní chlorované izolační a/nebo teplonosné oleje a jiné podobné kapalinyNY45
13 03 03nechlorovaný izolační a/nebo teplonosný olej a jiná podobná kapalinaNY8
13 07 04syntetický izolační a/nebo teplonosný olej a jiná podobná kapalinaNY8
13 03 05minerální izolační a/nebo teplonosný olej a jiná podobná kapalinaNY8
13 04 00OLEJE Z LODNÍHO DNA
13 04 01olej ze dna lodí vnitrozemské plavbyNY8
13 04 02olej z tryskového čištění bočin a dna lodíNY8
13 04 03olej ze dna ostatních lodíNY8
13 05 00ODPAD Z ODLUČOVAČŮ OLEJE
13 05 01tuhý podíl z odlučovačů olejeN-
13 05 02kal z odlučovačů olejeN-
13 05 03kal z lapáků nečistotN-
13 05 04kal a/nebo emulze z odsolovacích zařízeníN-
13 05 05ostatní emulzeNY9
13 06 00OLEJE BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ
13 06 01olej blíže nespecifikovanýNY8, Y9
14 00 00ODPADY ORGANICKÝCH LÁTEK POUŽÍVANÝCH JAKO ROZPOUŠTĚDLA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)
14 01 00ODPADY Z ODMAŠŤOVÁNÍ KOVŮ A Z ÚDRŽBY STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
14 01 01chlorfluoruhlovodíkNY41
14 01 02ostatní halogenovaná rozpouštědla a/nebo jejich směsiNY41
14 01 03ostatní rozpouštědla a/nebo jejich směsiNY6
14 01 04vodná směs halogenovaných rozpouštědelNY45
14 01 05vodná směs nehalogenovaných rozpouštědelNY6
14 01 06kal s obsahem halogenovaných rozpouštědel a/nebo tuhý odpad s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY45
14 01 07kal s obsahem nehalogenovaných rozpouštědel a/nebo tuhý odpad s obsahem nehalogenovaných rozpouštědelNY6
14 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
14 02 00ODPADY Z ČIŠTĚNÍ TEXTILU A Z ODMAŠŤOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH LÁTEK
14 02 01halogenované rozpouštědlo a/nebo jeho směsiNY41
14 02 02směs rozpouštědel bez halogenovaných rozpouštědel a/nebo organická kapalina bez halogenovaných rozpouštědelNY42
14 02 03kal s obsahem halogenovaných rozpouštědel a/nebo tuhý odpad s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY45
14 02 04kal s obsahem ostatních rozpouštědel a/nebo tuhý odpad s obsahem ostatních rozpouštědelNY6
14 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
14 03 00ODPADY Z ELEKTRONICKÉHO PRŮMYSLU
14 03 01chlorfluoruhlovodíkNY41
14 03 02ostatní halogenovaná rozpouštědlaNY41
14 03 03rozpouštědla bez halogenovaných rozpouštědel a/nebo jejich směsiNY42
14 03 04kal s obsahem halogenovaných rozpouštědel a/nebo tuhý odpad s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY45
14 03 05kal s obsahem ostatních rozpouštědel a/nebo tuhý odpad s obsahem ostatních rozpouštědelNY6
14 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
14 04 00ODPADY CHLADICÍCH MÉDIÍ A HNACÍCH MÉDIÍ ROZPRAŠOVAČŮ AEROSOLŮ A ROZPRAŠOVAČŮ PĚN
14 04 01chlorfluoruhlovodíkNY41
14 04 02ostatní halogenovaná rozpouštědla a/nebo jejich směsiNY41
14 04 03ostatní rozpouštědla a/nebo jejich směsiNY42
14 04 04kal s obsahem halogenovaných rozpouštědel a/nebo tuhý odpad s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY45
14 04 05kal s obsahem ostatních rozpouštědel a/nebo tuhý odpad s obsahem ostatních rozpouštědelNY6
14 04 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
14 05 00ODPADY Z REGENERACE ROZPOUŠTĚDEL A Z REGENERACE CHLADICÍCH MÉDIÍ
14 05 01chlorfluoruhlovodíkNY41
14 05 02halogenované rozpouštědlo a/nebo jeho směsiNY41
14 05 03ostatní rozpouštědla a/nebo jejich směsiNY42
14 05 04kal s obsahem halogenovaných rozpouštědelNY45
14 05 05kal s obsahem ostatních rozpouštědelNY6
14 05 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
15 00 00ODPADNÍ OBALY, SORBENTY, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ TKANINY JINDE NEUVEDENÉ
15 01 00ODPADY OBALŮ
15 01 01papírový a/nebo lepenkový obal0
15 01 02plastový obal0
15 01 03dřevěný obal0
15 01 04kovový obal0
15 01 05kompozitní obal0
15 01 06směs obalových materiálů0
15 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
15 02 00SORBENTY, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ TKANINY
15 02 01sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná tkaninaN-
16 00 00ODPADY JINDE V KATALOGU NEUVEDENÉ
16 01 00VYŘAZENÁ VOZIDLA
16 01 01automobilový katalyzátor s obsahem drahých kovůO
16 01 02automobilový katalyzátor bez drahých kovůO
16 01 03pneumatikaO
16 01 04autovrakO
16 01 05lehká frakce z drcení autovrakůO
16 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
16 02 00VYŘAZENÁ ZAŘÍZENÍ
16 02 01transformátor s obsahem PCB a/nebo PCT a/nebo kondenzátor s obsahem PCB a/nebo PCTNY10
16 02 02ostatní elektronická zařízení (např. vyřazené desky s tištěnými spoji)O
16 02 03zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíkůNY45
16 02 04zařízení s obsahem volného azbestuNY36
16 02 05ostatní vyřazená zařízeníO
16 02 06odpad ze zpracování azbestuNY36
16 02 07odpad ze zpracování použitých plastůO
16 02 08zbytek z drcení vyřazených zařízeníO
16 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
16 03 00VADNÉ ŠARŽE
16 03 01vadnášarže anorganických látekNY20 až Y36
16 03 02vadnášarže organických látekNY37 až Y42, Y45
16 04 00ODPADY VÝBUŠNIN A VÝBUŠNÝCH PŘEDMĚTŮ
16 04 01pyrotechnická složNY15
16 04 02bezdýmový prach a tuhá pohonná hmotaNY15
16 04 03odpad z výroby a zpracování výbušnin a výbušných předmětůNY15
16 04 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
16 05 00CHEMIKÁLIE
16 05 01průmyslový plyn ve vysokotlakých a nízkotlakých nádobách a průmyslových aerosolových nádobáchNY15
16 05 02ostatní odpad s obsahem anorganických chemikálií (např. blíže nespecifikované laboratorní chemikálie, hasicí prášky)NY14
16 05 03ostatní odpad s obsahem organických chemikáli např. blíže nespecifikované laboratorní chemikálie)NY14
16 06 00GALVANICKÉ ČLÁNKY
16 06 01sekundární: olověný akumulátorNY31
16 06 02sekundární: nikl-kadmiový akumulátorNY26
16 06 03primární: suchý galvanický článek s obsahem rtutiNY29
16 06 04suchý a mokrý alkalický galvanický článekNY35
16 06 05ostatní neuvedené galvanické články0
16 06 06elektrolyt z galvanických článkůNY34
16 07 00ODPADY Z ČIŠTĚNÍ PŘEPRAVNÍCH A SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05 00 00 A 12 00 00)
16 07 01odpad z čištění lodních cisteren obsahující chemikálieN-
16 07 02odpad z čištění lodních cisteren obsahující olejeNY9
16 07 03odpad z čištění železničních a automobilových cisteren obsahující olejeNY9
16 07 04odpad z čištění železničních a automobilových cisteren obsahující chemikálieN-
16 07 05odpad z čištění skladovacích nádrží obsahující chemikálieN-
16 07 06odpad z čištění skladovacích nádrží obsahující olejeNY8, Y9
16 07 07tuhý odpad z lodních nákladůN-
16 07 99odpad druhové blíže neurčený nebo výše neuvedený
17 00 00STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
17 01 00BETON, HRUBÁ A JEMNÁ KERAMIKA A VÝROBKY ZE SÁDRY A AZBESTU
17 01 01betonO
17 01 02cihlaO
17 01 03keramikaO
17 01 04sádrová stavební hmotaO
17 01 05azbestová stavební hmotaO
17 01 05odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
17 02 00DŘEVO, SKLO, PLASTY
17 02 01dřevoO
17 02 02skloO
17 02 03plastO
17 03 00ASFALT, DEHET, VÝROBKY Z DEHTU
17 03 01asfalt s obsahem dehtuN-
17 03 02asfalt bez dehtuO
17 03 03dehet a/nebo výrobky z dehtuNY11
17 04 00KOVY, SLITINY KOVŮ
17 04 01měď, bronz, mosazO
17 04 02hliníkO
17 04 03olovoO
17 04 04zinekO
17 04 05železo a/nebo ocelO
17 04 06cínO
17 04 07směs kovůO
17 04 08kabelyO
17 04 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
17 05 00ZEMINA VYTĚŽENÁ
17 05 01zemina a/nebo kamenyO
17 05 02vytěžená hlušinaO
17 06 00IZOLAČNÍ MATERIÁLY
17 06 01izolační materiál s obsahem azbestuNY36
17 06 02ostatní izolační materiályO
17 07 00SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD
17 07 01směsný stavební a/nebo demoliční odpadN-
18 00 00ODPADY Z HUMÁNNÍ A VETERINÁRNÍ LÉČEBNÉ PÉČE A Z VÝZKUMU S NÍM SPOJENÉHO (KROMĚ ODPADŮ Z PŘÍPRAVY JÍDEL)
18 01 00SPECIFICKÝ ODPAD ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE
18 01 01ostré předmětyNY1
18 01 02patologicko-anatomický odpad, biologicky kontaminovaný odpadNY1
18 01 03ostatní odpad, na jehož shromažďování a zneškodňování jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska předcházení infekcímNY1
18 01 04odpad, na jehož shromažďování a zneškodňování nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska předcházení infekcímO
18 01 05vyřazené chemikálie a/nebo nepoužitelná léčivaNY3
18 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
18 02 00ODPADY Z VÝZKUMU, DIAGNOSTIKY, LÉČENÍ A PREVENCE CHOROB ZVÍŘAT
18 02 01ostré předmětyNY1
18 02 02ostatní odpad, na jehož shromažďování a zneškodňování jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska předcházení infekcímNY1
18 02 03odpad, na jehož shromažďování a zneškodňování nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska předcházení infekcímO
18 02 04vyřazené chemikálie a/nebo nepoužitelná léčivaNY1
18 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
19 00 00ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU ODPADŮ, ZE ZAŘÍZENÍ KE ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A Z VODÁRENSTVÍ
19 01 00ODPADY Z TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ
19 01 01popel, struska, škváraNY18
19 01 02železný materiál získaný z popeleO
19 01 03popílekNY18
19 01 04prach z kotlůNY18
19 01 05filtrační koláč z čištění plynůNY18
19 01 06vodný kapalný odpadNY18
19 01 07tuhý odpad z čištění plynůNY18
19 01 08odpad z pyrolýzyNY18
19 01 09katalyzátor z čištění plynů (např. z odstraňování NOx)N-
19 01 10aktivní uhlí z čištění spalinNY18
19 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
19 02 00ODPADY ZE SPECIÁLNÍCH FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ÚPRAV ODPADŮ Z PRŮMYSLU (NAPŘ. ODSTRAŇOVÁNÍ CHROMU ČI KYANIDŮ, NEUTRALIZACE)
19 02 01kal ze srážecích procesůNY18
19 02 02upravená směs odpadů pro konečné zneškodněníNY18
19 02 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
19 03 00STABILIZOVANÉ ODPADY (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH V PODSKUPINĚ 19 04 00)
19 03 01odpad stabilizovaný, solidifikovaný hydraulickými pojivyNY20 až Y33
19 03 02odpad stabilizovaný, solidifikovaný organickými pojivyNY20 až Y33
19 03 03odpad stabilizovaný biologickou úpravouNY20 až Y33
19 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
19 04 00VITRIFIKOVANÉ ODPADY A ODPADY Z VITRIFIKACE
19 04 01vitrifikovaný odpadO
19 04 02popílek a další odpad z čištění spalinNY18
19 04 03nevitrifikovaná tuhá fázeNY18
19 04 04odpadní voda z ochlazování vitrifikovaného odpaduNY18
19 04 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
19 05 00ODPADY Z KOMPOSTOVÁNÍ ODPADŮ
19 05 01vytříděná nekompostovatelná složka komunálních a jím podobných odpadůNY46
19 05 02vytříděná nekompostovatelná složka odpadů živočišného a rostlinného původuN-
19 05 03kompost nevyhovující jakostiN-
19 05 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
19 06 00ODPADY Z ANAEROBNÍ ÚPRAVY ODPADŮ
19 06 01stabilizovaný kal z komunálních a podobných čistíren odpadních vodO
19 06 02odpad z anaerobní úpravy odpadů živočišného a/nebo rostlinného původuO
19 06 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
19 07 00PRŮSAKOVÁ VODA ZE SKLÁDEK
19 07 01průsaková voda ze skládekNY18
19 08 00ODPADY Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD JINDE NEUVEDENÉ
19 08 01shrabky z česlíO
19 08 02písek z lapákůO
19 08 03směs tuků a olejů z odlučovačůNY9
19 08 04kal z čištění průmyslových odpadních vodNY20 až Y35
19 08 05stabilizovaný kal z čištění komunálních odpadních vodO
19 08 06upotřebená ionexová pryskyřiceNY13
19 08 07roztok a kal z regenerace ionexůNY34
19 08 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
19 09 00ODPADY Z ÚPRAVY PITNÉ VODY A Z ÚPRAVY VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
19 09 01tuhý odpad z česlí a filtrůO
19 09 02kal z čiření vodyO
19 09 03kal z dekarbonizaceO
19 09 04upotřebené aktivní uhlíN-
19 09 05upotřebená ionexová pryskyřiceO
19 09 06roztok a kal z regenerace ionexůNY34
19 09 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
20 00 00ODPADY KOMUNÁLNÍ A JIM PODOBNÉ ODPADY ZE ŽIVNOSTÍ, Z ÚŘADŮ A Z PRŮMYSLU, VČETNĚ ODDĚLENĚ SBÍRANÝCH SLOŽEK TĚCHTO ODPADŮ
20 01 00ODPAD ZÍSKANÝ ODDĚLENÝM SBĚREM
20 01 01papír a/nebo lepenkaO
20 01 02skloO
20 01 03drobné plastové předmětyO
20 01 04ostatní plastyO
20 01 05drobné kovové předměty (např. plechovky)O
20 01 06ostatní kovO
20 01 07dřevoO
20 01 08organický, kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací)O
20 01 09olej a/nebo tukNY9
20 01 10oděvO
20 01 11textilní materiálO
20 01 12barva, lepidlo, pryskyřiceNY12, Y13
20 01 13rozpouštědloNY41, Y42
20 01 14kyselinaNY34
20 01 15hydroxidNY35
20 01 16detergenty, odmašťovací přípravkyN-
20 01 17fotochemikálieNY16
20 01 18lékyNY3
20 01 19pesticidyNY4
20 01 20galvanický článek elektrický suchý a/nebo mokrýNY26,Y31,Y34
20 01 21zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtutiNY29
20 01 22nádobka od sprejeO
20 01 23zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíkůNY45
20 01 24elektrotechnický odpad (např. vyřazené desky s tištěnými spoji)O
20 01 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený
20 02 00ODPADY Z ÚDRŽBY ZELENĚ V ZAHRADÁCH A PARCÍCH (VČETNĚ HŘBITOVŮ)
20 02 01kompostovatelný odpadO
20 02 02zemina a/nebo kamenyO
20 02 03ostatní nekompostovatelný odpadO
20 03 00OSTATNÍ ODPAD Z OBCÍ
20 03 01směsný komunální odpadOY46
20 03 02odpad z tržišťO
20 03 03uliční smetkyO
20 03 04kal ze septiků a/nebo žump, odpad z chemických toaletO
20 03 05autovrakO
20 03 99odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený

U každého druhu odpadu je uveden šestimístný kód, v němž:

- prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů,

- druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů,

- třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů.

Příloha č. 2

ČERVENÝ SEZNAM ODPADŮ1) (Způsob kódování odpadů odpovídá Červenému seznamu OECD) 2)

Kód odpadu
dle OECD
Položka
dle celního sazebníku
Název odpadu
123
RAODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
RA010Odpady, látky a předměty, obsahující, tvořené nebo kontaminované polychlorovanými bifenyly (PCB) a/nebo polychlorovanými terfenyly (PCT)
a/nebo polybromovanými bifenyly (PBB), včetně jakýchkoliv jiných polybromovaných analogů těchto sloučenin, s úrovní koncentrace rovnou nebo vyšší než 50 mg.kg-1.
RA020Odpadní dehty (s výjimkou uvedených v AC020), které vznikají při rafinaci, destilaci nebo pyrolytickém zpracování organických látek
RBODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
RB010Azbest (prach nebo vlákna)
RB020Keramická vlákna s fyzikálně-chemickými vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu
RCODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT BUĎ ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY
Odpady, které obsahují, jsou tvořeny nebo kontaminovány následujícími látkami:
RC010- jakýmikoliv kongenery polychlorovaných dibenzofuranů
RC020- jakýmikoliv kongenery polychlorovaných dibenzodioxinů
RC030Kaly s obsahem sloučenin olova použitými jako antidetonátor
RC040Peroxidy jiné než peroxid vodíku

Příloha č. 3

ZELENÝ SEZNAM ODPADŮ 1)

Jsou-li odpady uvedené v tomto seznamu znečištěny jinými látkami, které zvyšují rizikovost natolik, že

a) by měly být zahrnuty do Žlutého seznamu nebo do Červeného seznamu, nebo

b) nelze je recyklovat v souladu s předpisy o ochraně zdraví lidí a životního prostředí, pak pro jejich pohyb přes hranice státu nelze použít systém stanovený pro odpady uvedené v Zeleném seznamu.

(Způsob kódování odpovídá Zelenému seznamu OECD) 2)

Kód odpadu
dle OECD
Položka
dle celního sazebníku
Název odpadu
123
GAODPADY KOVŮ A KOVOVÝ CH SLITIN V METALICKÉ PODOBĚ, V NEDISPERZNÍ FORMĚ3)
Následující odpad a úlomky drahých kovů a jejich slitin:
GA010ex 711210- zlata
GA020ex 711220- platiny (výraz “platina“ zahrnuje platinu, iridium, osmium, palladium, rhodium a ruthenium)
GA030ex 711290- ostatních drahých kovů, např. stříbra
Pozn : Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny
Následující odpad neželezných kovů a jejich slitin:
GA120740400Odpad mědi
GA130750300Odpad niklu
GA140760200Odpad hliníku
GA150780200Odpad olova
GA160790200Odpad zinku
GA170800200Odpad cínu
GA180ex 810191Odpad wolframu
GA190ex 810291Odpad molybdenu
GA200ex 810310Odpad tantalu
GA210810420Odpad hořčíku ( s výjimkou odpadů, které patří do AA190 )
GA220ex 810510Odpad kobaltu
GA230ex 810600Odpad bismutu
GA250ex 810810Odpad titanu
GA260ex 810910Odpad zirkonia
GA270ex 811000Odpad antimonu
GA280ex 811100Odpad manganu
GA290ex 811211Odpad beryllia
GA300ex 811220Odpad chromu
GA310ex 811230Odpad germania
GA320ex 811240Odpad vanadu
ex 811291Odpady:
GA330- hafnia
GA340- india
GA350- niobu
GA360- rhenia
GA370- gallia
GA400ex 280490Odpad selenu
GA410ex 280450Odpad telluru
GA420ex 280530Odpad kovů vzácných zemin
GA4307204Odpad železa a oceli
GBODPADY S OBSAHEM KOVU, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A RAFINACI KOVŮ
GB010262011Tvrdý zinek
GB020Stěry a strusky s obsahem zinku
GB021- zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)
GB022- zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)
GB023- zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)
GB024- zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem - přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)
GB040ex 262090Strusky z výroby drahých kovů a mědi pro další rafinaci
GB050ex 262090Cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5% cínu
GCOSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOVU
GC010Elektrické montážní celky sestávající pouze z kovů nebo slitin
GC030ex 890800
GC050Upotřebené katalyzátory z fluidního katalytického krakování (FCC - Fluid Catalytic Cracking), ( např. oxid hlinitý, zeolity )
GC060Upotřebené katalyzátory s obsahem jakéhokoliv z kovů:
- drahé kovy:
zlato stříbro
- kovy platinové skupiny
ruthenium rhodium
palladium osmium
iridium platina
- kovy přechodných skupin
skandium titan
vanad chrom
mangan železo
kobalt nikl
měď zinek
yttrium zirkonium
niob molybden
hafnium tantal
wolfram rhenium
- lanthanidy ( kovy vzácných zemin ):
lanthan cer
praseodym neodym
samarium europium
gadolinium terbium
dysprosium holmium
erbium thulium
ytterbium lutetium
GC070ex 261900Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegovaných ocelí) s výjimkou strusek, které vznikají specielně pro dosažení národních
a odpovídajících mezinárodních požadavků a norem) 5)
GC080ex 261900Válcovenské okuje ( železné ) Odpady následujících kovů a jejich slitin v metalické podobě, v disperzní formě:
GC090Odpad molybdenu
GC100Odpad wolframu
GC110Odpad tantalu
GC120Odpad titanu
GC130Odpad niobu
GC140Odpad rhenia
GC150Odpad zlata
GC160Odpad platiny ( výraz “ platina “ zahrnuje platinu, iridium, osmium, palladium, rhodium a ruthenium )
GC170Ostatní drahé kovy, např. stříbro
Pozn: Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů a jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny
GDODPADY Z TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ, V NEDISPERZNÍ FORMĚ
GD010ex 250490Odpady přírodního grafitu
GD020ex 251400Odpady břidlice, včetně odpadů z hrubého osekání, sekání, řezání nebo dělení jiným způsobem
GD030252530Slídový odpad
GD040ex 252930Odpad leucitu, nefelinu a nefelinického syenitu
GD050ex 252910Odpad živce
GD060ex 252921 ex 252922Odpad kazivce
GD070ex 281122Odpady oxidu křemičitého v pevné formě s výjimkou těch, které jsou používány ve slévárenství
GESKLENĚNÉ ODPADY V NEDISPERZNÍ FORMĚ
GE010ex 700100Úlomky skla a jiné odpady a střepy skla, s výjimkou skla z obrazovek a jiného aktivovaného (s aktivní vrstvou) skla
GE020Odpady skelných vláken
GFKERAMICKÉ ODPADY V NEDISPERZNÍ FORMĚ
GF010Keramické odpady, které byly po formování vypalovány, včetně keramických nádob (před a/nebo po použití)
GF020ex 811300Odpady a úlomky cermetů ( kompozitů kovu a keramiky)
GF030Keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá
GGOSTATNÍ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
GG020Odpady sádry, vzniklé při demolici budov
GG050Konce anod z petrolejového koksu a/nebo bitumenu
GG060ex 2803Upotřebené aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v procesech zpracování potravin a při výrobě vitaminů
GG080ex 262100Chemicky stabilizované strusky z výroby mědi, které obsahují značné množství železa (přes 20%) a byly upraveny
podle průmyslových norem (tzn. DIN 4301 a DIN 8201), určené především pro stavební účely a jako brusný prostředek
GG090Síra v pevném stavu
GG100Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH < 9)
GG110ex 262100Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu hlinitého
GG120Chlorid sodný, draselný a vápenatý
GG130Karborundum (karbid křemíku)
GG140Ú lomky betonu
GG150ex 262090Skleněné střepy, obsahující lithium-tantal a lithium-niob
GG160Živičné materiály ( odpad asfaltu ) ze stavby silnic a jejich oprav, neobsahující dehet
GIODPADY PAPÍRU, LEPENKY A PAPÍROVÝ CH VÝROBKŮ
GI0104707Odpad a výmět papíru a lepenky :
GI011470710- neběleného silného papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky
GI012470720- jiného papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z bělené buničiny nebarvené ve hmotě
GI013470730- papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z mechanické vlákniny (např. novin, časopisů a podobných tiskovin)
GI014470790- ostatní, např.:
1. laminovaná lepenka
2. netříděný odpad a výmět
GJTEXTILNÍ ODPADY
GJ0105003Odpad hedvábí (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, odpadu příze a trhaniny)
GJ011500310- nemykaný nebo nečesaný
GJ012500390- ostatní
GJ0205103Odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti včetně odpadu příze, ale s výjimkou trhaniny
GJ021510310- výčesky vlny nebo jemné zvířecí srsti
GJ022510320- ostatní odpad vlny nebo jemné zvířecí srsti
GJ023510330- odpad hrubé zvířecí srsti
GJ0305202Odpad bavlny (včetně odpadu příze a trhaniny):
GJ031520210- odpad příze (včetně odpadních vláken)
GJ032520291- trhanina
GJ033520299- ostatní odpad bavlny
GJ040530130Koudel a odpad lnu
GJ050ex 530290Koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) pravého konopí (Cannabis sativa L.)
GJ060ex 530390Koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, pravého konopí a ramie)
GJ070ex 530490Koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) sisalu a jiných textilních vláken rodu Agave
GJ080ex 530519Koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) kokosu
GJ090ex 530529Koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee)
GJ100ex 530599Koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) ramie a jiných textilních rostlinných vláken, jinde nespecifikovaných nebo nezahrnutých
GJ1105505Odpad chemických vláken (včetně výčesků, odpadu příze a trhaniny):
GJ111550510- syntetických vláken
GJ112550520- umělých vláken
GJ120630900Obnošené oděvy a jiné opotřebované textilní výrobky
GJ130ex 6310Použité hadry, odpady motouzů, šňůr, provazů nebo lan, a opotřebované výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan z textilních materiálů
GJ131ex 631010- tříděné
GJ132ex 631090- ostatní
GJ140ex 6310Odpadní textilní podlahové krytiny, koberce
GKODPADY PRYŽE
GK010400400Odpady, úlomky a odřezky pryže, včetně granulátu (ostatní než tvrdé pryže)
GK030ex 401700Odpad a úlomky tvrdé pryže (např. ebonit)
GLODPAD NEIMPREGNOVANÉ HO KORKU A DŘEVA
GL010ex 440130Piliny, dřevěné štěpky nebo třísky, volné nebo upravené do svazků, briket, pelet, nebo podobných tvarů
GL020450190Odpad korku: drcený, granulovaný nebo mletý korek
GMODPADY VZNIKAJÍCÍ V ZEMĚDĚLSKO - POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU
GM070ex 2307Zbytky po lisování vína
GM080ex 2308Suchý a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, volné nebo ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat,
jinde neuvedené nebo nespecifikované
GM090152200Degras; zbytky ze zpracování živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných vosků
GM10050690Odpady kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (ale nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu
GM110ex 051191Odpad ryb
GM120180200Kakaové skořápky, slupky, a ostatní kakaové odpady
GM130Odpad ze zemědělsko-potravinářského průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, které splňují národní a mezinárodní požadavky
a normy pro lidskou nebo zvířecí spotřebu
GM140ex 1500Odpad rostlinných a živočišných jedlých olejů a tuků ( např. fritovací oleje)
GNODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VYDĚLÁVÁ NÍ KŮŽÍ A KOŽEDĚLNÉ ČINNOSTI A PŘI POUŽÍVÁ NÍ KOŽENÝCH PŘEDMĚTŮ
GN010ex 050200Odpad štětin a chlupů z domácích nebo divokých prasat, jezevčí a jiné chlupy k výrobě košťat, kartáčů a štětců
GN 020ex 050300Odpad žíní, též ve štůčkách, s podložkou nebo bez podložky
GN 030ex 050590Odpad z kůže a jiných částí ptačího těla, s pery nebo s prachovým peřím, ptačí péra a části ptačích per (též přistřižené), prachové peří,
surové nebo jen čištěné, dezinfikované nebo preparované
GOJINÉ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
GO010ex 050100Odpady vlasů
GO020Odpadní sláma
GO030Deaktivované mycelium z výroby penicilinu, používané jako krmivo
GO040Odpadní fotografický film a papír ( včetně podkladu a fotosenzitivní vrstvy), obsahující i neobsahující stříbro, ale neobsahující stříbro
ve volné iontové formě
GO050Fotoaparáty k jednomu použití, bez baterií

Příloha č. 4

ŽLUTÝ SEZNAM ODPADŮ1) (Způsob kódování odpovídá Zelenému a Žlutému seznamu OECD)2)

kód odpadu
dle OECD
Položka
dle celního sazebníku
Název odpadu
123
GAODPADY KOVŮ A KOVOVÝ CH SLITIN V METALICKÉ PODOBĚ, V NEDISPERZNÍ FORMĚ3)
Následující odpad neželezných kovů a jejich slitin
GA240ex 810710Odpad kadmia
GBODPADY S OBSAHEM KOVU, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A RAFINACI KOVŮ
GB025- Zinkové stěry
GB030Hliníkové stěry (s výjimkou tečh, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství).
GCOSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOVU
GC020Elektronický kovový odpad (např. tištěné spoje, elektronické součástky, drát, atd.)
a demontované elektronické součástky vhodné k získání drahých a ostatních kovů
GC040Vraky motorových vozidel bez kapalin
GGOSTATNÍ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
GG010Částečně čištěný síran vápenatý z odsíření kouřových plynů (FGD - Flue Gas Desulphurisation )
GG030ex 2621Popel a strusky z topenišť uhelných elektráren
GG040ex 2621Popílek z uhelných elektráren
GHODPADY TUHÝCH PLASTŮ
Následující seznam není plně vyčerpávající :
GH0103915Odpad, odřezky a úlomky plastů:
GH011ex 391510- polymerů ethylenu
GH012ex 391520- polymerů styrenu
GH013ex 391530- polymerů vinylchloridu
GH014ex 391590- polymerů nebo kopolymerů např.
- polypropylen
- polyethylentereftalát
- kopolymery akrylonitrilu
- kopolymery butadienu
- kopolymery styrenu
- polyamidy
- polybutylentereftalát
- polykarbonáty
- polyfenylensulfidy
- akrylové polymery
- parafiny (C10-C13)6)
- polyuretany (neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky)
- polysiloxany (silikony)
- polymethylmethakrylát
- polyvinylalkohol
- polyvinylbutyral
- polyvinylacetát
- polytetrafluorethylen (teflon, PTFE)
GH015ex 391590Pryskyřice nebo výrobky z jejich kondenzace, např.:
- močovinoformaldehydové pryskyřice
- fenolformaldehydové pryskyřice
- melaminformaldehydové pryskyřice
- epoxidové pryskyřice
- alkydové pryskyřice
- polyamidy
GKODPADY PRYŽE
GK020401220Použité pneumatiky
GNODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VYDĚLÁVÁNÍ KŮŽÍ A KOŽEDĚLNÉ ČINNOSTI A PŘI POUŽÍVÁ NÍ KOŽENÝCH PŘEDMĚTŮ
GN040ex 411000Postružiny a jiné odpady kůží nebo umělé kůže, které nejsou vhodné k výrobě koženého zboží, s výjimkou kožedělných kalů
AAODPADY S OBSAHEM KOVU
AA010ex 261900Struska, okuje a jiné odpady z výroby železa a oceli4)
AA020ex 262019Popely a zbytky obsahující zinek4)
AA030262020Popely a zbytky s obsahem olova4)
AA040ex 262030Popely a zbytky obsahující měď4)
AA050ex 262040Popely a zbytky obsahující hliník4)
AA060ex 262050Popely a zbytky s obsahem vanadu4)
AA070262090Popely a zbytky s obsahem kovů nebo sloučenin kovů, jinde neuvedené nebo nezahrnuté4)
AA080ex 811291Odpad thalia a zbytky s obsahem thalia
AA090ex 280480Odpady a zbytky arsenu4)
AA100ex 280540Odpady a zbytky rtuti4)
AA110Zbytky z produkce oxidu hlinitého, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
AA120Galvanické kaly
AA130Kapaliny z moření kovů
AA140Zbytky z loužení při zpracování zinku, prachy a kaly jako jarosit, hematit, goethit atd.
AA150Pevné zbytky drahých kovů, obsahující stopy anorganických kyanidů
AA160Popel, kaly, prach a jiné zbytky s obsahem drahých kovů jako je:
AA161- popel ze spalování desek s tištěnými spoji
AA162- popel ze spalování fotografických filmů
AA170Olověné akumulátory, celé nebo drcené
AA180Upotřebené baterie a akumulátory, celé nebo drcené, s výjimkou olověných akumulátorů a odpad z výroby baterií a akumulátorů,
jinde neuvedený nebo nezahrnutý
AA190810420Odpad hořčíku, který je hořlavý, samozápalný, nebo který uvolňuje při styku s vodou hořlavé plyny v nebezpečném množství
ABODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
AB010262100Struska, popel a zbytky jinde neuvedené nebo nezahrnuté4)
AB020Zbytky ze spalování komunálních/domovních odpadů
AB030Odpady z povrchové úpravy kovů z nekyanidových technologií
AB040ex 700100Odpad skla z obrazovek a jiného aktivovaného skla
AB050ex 252921Kaly fluoridu vápenatého
AB060Jiné anorganické sloučeniny fluoru v kapalné formě nebo jako kal
AB070Slévárenský písek
AB080Upotřebené katalyzátory vyjma těch, které jsou uvedeny v Zeleném seznamu
AB090Odpady hydratovaného oxidu hlinitého
AB100Odpady oxidu hlinitého
AB110Zásadité roztoky
AB120Anorganické halogenidové sloučeniny jinde neuvedené nebo nezahrnuté
AB130Použité otryskávací materiály
AB140Sádra vzniklá při chemických průmyslových procesech
AB150Nečištěný siřičitan vápenatý a síran vápenatý z odsíření kouřových plynů ( FGD - Flue Gas Desulphurisation)
ACODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
AC010ex 271390Odpad z výroby a zpracování petrolejového koksu a živice, s výjimkou konců anod
AC020Živičné odpady (odpad asfaltu) jinde neuvedené nebo nezahrnuté
AC030Odpadní oleje, které nejsou vhodné k původnímu účelu
AC040Kaly z olovnatého benzinu
AC050Teplonosné kapaliny
AC060Hydraulické kapaliny
AC070Brzdové kapaliny
AC080Nemrznoucí kapaliny
AC090Odpady z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexů, změkčovadel,klihů a lepidel
AC100ex 391590Nitrocelulóza
AC110Fenoly a sloučeniny obsahující fenoly včetně chlorovaných fenolů, ve formě kapalin nebo kalů
AC120Polychlorované naftaleny
AC130Ethery
AC140Triethylaminové katalyzátory, používané k přípravě slévárenské formovací směsi
AC150Fluorované a chlorované uhlovodíky
AC160Halony
AC170Odpady impregnovaného korku a impregnovaného dřeva
AC180ex 411000Prach z kůže, popel, kaly a prášek z kůže
AC190Lehká frakce z drcení autovraků
AC200Organické sloučeniny fosforu
AC210Nehalogenovaná rozpouštědla
AC220Halogenovaná rozpouštědla
AC230Halogenované nebo nehalogenované bezvodé destilační zbytky, vzniklé při recyklaci organických rozpouštědel
AC240Odpady z výroby alifatických halogenovaných uhlovodíků
(chlormethanu, dichlorethanu, vinylchloridu, allylchloridu, vinylidenchloridu a epichlorhydrinu)
AC250Povrchově aktivní látky
AC260Prasečí kejda, výkaly
AC270Čistírenské kaly
ADODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT BUĎ ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY
AD010Odpady z výroby a přípravy farmaceutických výrobků
AD020Odpady z výroby, přípravy a používání biocidů a prostředků na ochranu rostlin
AD030Odpady z výroby, přípravy a používání výrobků ke konzervaci dřeva Odpady, které obsahují níže uvedené látky, skládají se z nich nebo jsou jimi znečištěné:
AD040- anorganické kyanidy, s výjimkou pevných zbytků s obsahem drahých kovů, které obsahují stopy anorganických kyanidů
AD050- organické kyanidy
AD060Odpadní směsi a emulze olejů a vody, uhlovodíků a vody
AD070Odpady z výroby, přípravy a používání inkoustů, barviv, pigmentů nátěrových barev, laků a fermeží
AD080Odpady výbušné povahy, pokud nepodléhají zvláštním právním předpisům
AD090Odpady z výroby, přípravy a používání reprografických a fotografických chemikálií a materiálů, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
AD100Odpady z povrchové úpravy plastů bez použití kyanidů
AD110Roztoky kyselin
AD120Iontoměničové pryskyřice
AD130Fotoaparáty k jednomu použití, s bateriemi
AD140Odpady z průmyslového čištění kouřových plynů, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
AD150Přírodní materiály používané jako filtrační média (biofiltry)
AD160Komunální/domovní odpady7)
AD170ex 2803Upotřebené aktivní uhlí, které vykazuje nebezpečné vlastnosti a vznikající při použití v anorganickém chemickém průmyslu,
organickém chemickém průmyslu a farmaceutickém průmyslu, úpravě odpadních vod, při procesech čištění

Vysvětlivky k přílohám č. 2, 3 a 4

1) Spolu s kódem OECD je uváděno i číselné označení podle Harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, tam kde je to možné. Toto číselné označení se vztahuje na odpady i zboží. Tyto seznamy obsahují pouze odpady, neobsahují položky, které nejsou odpadem. Označení "ex" v položce dle celního sazebníku (nařízení vlády č. 303/1998 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)) znamená, že název položky v těchto seznamech odpadů je pouze součástí názvu položky Harmonizovaného systému s příslušným číselným označením a přesně neodpovídá názvu položky v sazebníku.

2) Rozhodnutí Rady OECD C(92)39/Final ve znění rozhodnutí Rady OECD C(98)202/Final. Kód OECD se skládá ze dvou písmen (jedno pro seznam G - Zelený (Green), A - Žlutý (Amber) nebo R - Červený (Red) a jedno pro kategorii odpadu: A, B, C ...), následovaných číslem.

3) Nedisperzní znamená, že odpad neobsahuje jakékoliv odpady ve formě prášků, kalů, prachů nebo pevná uzavřená tělesa, obsahující nebezpečné kapaliny.

4) Tato položka zahrnuje odpady ve formě popela, zůstatků, strusek, stěrů, pěny, okují, prachu, prášků, kalů a koláčů, pokud nejsou výslovně uvedeny jinde.

5) Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

6) Tyto parafíny nejsou polymerizovány a užívají se jako plastifikátory.

7) Podle Basilejské úmluvy podléhají domovní odpady (v této úmluvě definované jako "ostatní odpady") kontrole při pohybu odpadů přes hranice států. Proto podle rozhodnutí Rady OECD C(92)39/Final podléhají všechny domovní odpady (a ne pouze ty, které mají nebezpečné vlastnosti) kontrole odpovídající odpadům zařazeným ve (Žlutém seznamu odpadů.

Příloha č. 5

Seznam nebezpečných odpadů podléhajících zpřísněnému režimu

Kód odpadu dle Katalogu odpadůNázev druhu odpaduKategorie odpaduKód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy2)
1234
06 03 11soli a roztoky s obsahem kyanidůNY33
06 04 03odpady s obsahem arzenuNY24
06 04 04odpady s obsahem rtutiNY29
11 01 01kyanidové (alkalické) odpady s obsahem těžkých kovů kromě chromuNY17
11 01 02kyanidové (alkalické) odpady bez obsahu těžkých kovůNY17
11 03 01odpady s obsahem kyanidůNY7
13 01 01hydraulické oleje s obsahem PCB a PCTNY10
13 03 01izolační a teplonosné oleje a jiné kapaliny s obsahem PCB nebo PCTNY10
14 01 01chlorfluoruhlovodíkyNY41
14 03 01chlorfluoruhlovodíkyNY41
14 04 01chlorfluoruhlovodíkyNY41
14 05 01chlorfluoruhlovodíkyNY41
16 02 01transformátory a kondenzátory s obsahem PCB nebo PCTNY10
16 02 03zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíkůNY45
Přesunout nahoru