Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 335/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

Částka 111/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 31.12.1997
Zrušeno k 01.12.2018 (248/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

335

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 12. prosince 1997,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí:


ODDÍL 1

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE A KONCENTRÁTY K PŘÍPRAVĚ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) nealkoholickým nápojem – nápoj obsahující nejvýše 0,5 % objemových ethanolu (měřeno při teplotě 20 °C), vyrobený zejména z pitné vody, pramenité vody, přírodní minerální vody, nebo kojenecké vody,1) ovocné, zeleninové, rostlinné nebo živočišné suroviny, přírodních sladidel,1c) sladidel, medu a dalších látek, a popřípadě sycený oxidem uhličitým,

b) koncentrátem k přípravě nealkoholických nápojů – výrobek obsahující, po úpravě naředěním ke konečné spotřebě ve výrobcem doporučeném poměru, nejvýše 0,5 % objemových ethanolu (měřeno při teplotě 20 °C) a suroviny uvedené pod písmenem a),

c) nápojovým koncentrátem – zahuštěná směs jednotlivých surovin používaných k výrobě nealkoholických nápojů, určená k přípravě nápojů ředěním,

d) ovocnou nebo zeleninovou šťávou - zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých částí zralého a zdravého, čerstvého, chlazeného nebo zmraženého ovoce nebo zeleniny, a to jednoho nebo více druhů, s charakteristickou barvou, vůní a chutí, které jsou typické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními způsoby ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; rajčata se pro účely této vyhlášky považují za ovoce,

e) ovocnou šťávou z citrusových plodů – šťáva získaná z endokarpu jejich vnitřní části; limetková šťáva však může být získávána z celého plodu,

f) ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy (ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrátu) - výrobek získaný z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním takového podílu pitné vody10), jaký byl odstraněn při koncentraci šťávy; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny,

g) nápojem v prášku – směs jednotlivých surovin uvedených pod písmenem a) ve formě prášku, granulí nebo komprimátů, určená k přípravě nealkoholických nápojů rozpuštěním,

h) koncentrovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou – výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním specifického podílu obsahu vody; je-li výrobek určen ke konečné spotřebě, nesmí být snížení objemu menší než 50 %; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy vráceny,

i) sušenou ovocnou nebo zeleninovou šťávou (ovocnou nebo zeleninovou šťávou v prášku, dehydratovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou) – výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním téměř veškerého obsahu vody,

j) nektarem - nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný v souladu s přílohou č. 1 tabulkou 1 přídavkem pitné vody a popřípadě též cukrů nebo medu k ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě, sušené ovocné nebo zeleninové šťávě, k ovocné dřeni nebo zeleninové dřeni, ke koncentrované ovocné nebo zeleninové dřeni, k ovocné šťávě extrahované vodou nebo ke směsi těchto výrobků; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; aniž je dotčeno nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin11), při výrobě ovocných nektarů bez přídavku cukrů nebo se sníženou energetickou hodnotou mohou být cukry zcela nebo zčásti nahrazeny náhradními sladidly podle nařízení o potravinářských přídatných látkách12),

k) ovocnou šťávou extrahovanou vodou - výrobek získaný difúzí pomocí vody z celého dužnatého ovoce, z nějž nelze šťávu odstranit žádnými fyzikálními prostředky, nebo z celého dehydratovaného ovoce,

l) ovocným nebo zeleninovým nápojem – ochucený nealkoholický nápoj, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů a surovin uvedených pod písmenem a),

m) limonádou – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem uhličitým,

n) minerální vodou ochucenou – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní minerální vody, nápojových koncentrátů, nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla s původním obsahem oxidu uhličitého,

o) pramenitou vodou ochucenou – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pramenité vody, nápojových koncentrátů, nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem uhličitým,

p) sodovou vodou – nápoj vyrobený z pitné vody a oxidu uhličitého, u kterého obsah oxidu uhličitého činí nejméně 4 g/l,

q) pitnou vodou ochucenou – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, obsahující pouze přídavek látek určených k aromatizaci, popřípadě též obohacený potravním doplňkem, zpravidla sycený oxidem uhličitým.

§ 2

Členění na skupiny a podskupiny

Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 2.

§ 3

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se stanoví tyto další požadavky na označování:

a) nealkoholický nápoj a koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů, s výjimkou nápojového koncentrátu, se označí názvem podskupiny, nebo v případě, že příloha č. 2 neobsahuje název podskupiny, názvem skupiny,

b) nápojový koncentrát se označí názvem podskupiny, nebo v případě, že potravina nesplňuje požadavky stanovené na podskupinu, označí se názvem skupiny,

c) pochází-li ovocná nebo zeleninová šťáva, ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrátu, koncentrovaná ovocná nebo zeleninová šťáva, sušená ovocná nebo zeleninová šťáva, koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná šťáva extrahovaná vodou nebo nealkoholický nápoj ze šťávy jednoho druhu ovoce nebo zeleniny, nahradí se v označení slovo ovocná nebo zeleninová názvem použitého druhu ovoce nebo zeleniny,

d) nealkoholický nápoj a koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů se označí údajem o energetické hodnotě, s výjimkou sodové vody,

e) je-li u ovocného a zeleninového nápoje, šťávy nebo nektaru obsah oxidu uhličitého nejméně 2 g/l, uvede se údaj, že se jedná o sycený nápoj,

f) je-li u limonády, minerální vody ochucené, pramenité vody ochucené nebo pitné vody ochucené obsah oxidu uhličitého nižší než 2 g/l, uvede se údaj, že se jedná o nesycenou limonádu, nesycenou minerální vodu ochucenou, nesycenou pramenitou vodu ochucenou, nebo nesycenou pitnou vodu ochucenou,

g) u ovocného nektaru se uvede minimální obsah ovocné šťávy, ovocné dřeně nebo směsi těchto složek slovy „podíl ovocné složky: nejméně ... %“, která se uvedou ve stejném zorném poli jako název výrobku,

h) u nápoje v prášku se uvede údaj, zda přípravou vznikne nápoj šumivý,

i) u minerálních vod ochucených se uvede

1. údaj, že se jedná o sycený nápoj, jestliže byl nápoj dodatečně dosycen oxidem uhličitým,

2. lokalita (obec nebo místo), kde se zdroj jímá,

3. název zdroje,

4. údaj o analytickém složení udávající charakteristické složky minerální vody, s označením laboratoře,

5. vyznačení zvýšeného obsahu iontů, u nichž je to pro použitý typ minerální vody požadováno zvláštním právním předpisem,1)

6. informace o provedených úpravách podle zvláštního právního předpisu,1)

j) u pramenitých vod ochucených se uvede

1. údaj, že se jedná o sycený nápoj, jestliže byl nápoj dodatečně dosycen oxidem uhličitým,

2. lokalita (obec nebo místo), kde se zdroj jímá, a název zdroje,

3. informace o provedených úpravách podle zvláštního právního předpisu,1)

k) limonáda, k jejíž výrobě byla použita ovocná nebo zeleninová šťáva nebo její koncentrát, se označí jako ovocná nebo zeleninová limonáda,

l) nápojový koncentrát se označí jako ovocný nebo zeleninový nápojový koncentrát, jestliže po jeho předepsaném naředění obsahuje získaný nápoj ovocnou nebo zeleninovou šťávu,

m) nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený, vyrobený z ovocné nebo zeleninové šťávy nebo jejich koncentrátů, ochucený látkou určenou k aromatizaci s charakterem jiného druhu ovoce nebo zeleniny než použitá základní ovocná nebo zeleninová složka, se označí jako ovocný nebo zeleninový nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj s deklarovanou příchutí,

n) nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů, se označí jako nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený s přídavkem ovocné nebo zeleninové šťávy nebo pouze jako nápojový koncentrát či ochucený nealkoholický nápoj,

o) nápojový koncentrát nebo limonáda ochucené látkou určenou k aromatizaci nebo emulzí, které nahrazují ovocnou nebo zeleninovou složku použitou v názvu, se označí jako nápojový koncentrát nebo limonáda s deklarovanou příchutí,

p) u koncentrované ovocné šťávy neurčené ke konečné spotřebě se uvede údaj o množství přidané citrónové nebo limetkové šťávy a okyselujících látek povolených podle nařízení o potravinářských přídatných látkách12); tento údaj se uvede na obalu, etiketě připojené k obalu nebo na průvodním dokladu,

q) u směsi ovocné šťávy a ovocné šťávy z koncentrátu a u ovocného nektaru získaného zcela nebo zčásti z jednoho nebo z více koncentrovaných výrobků se uvede údaj „z koncentrátu nebo koncentrátů“ anebo „zčásti z koncentrátu nebo koncentrátů“; tento údaj se uvede jasně viditelnými písmeny v blízkosti názvu výrobku a musí dobře vynikat na pozadí,

r) u ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné šťávy, sušené ovocné šťávy, ovocné šťávy extrahované vodou a ovocného nektaru, vyráběných ze dvou nebo více druhů ovoce, se uvede u názvu výrobku seznam použitých druhů ovoce podle použitého množství v sestupném pořadí; u výrobků vyráběných ze tří nebo více druhů ovoce lze označení druhů ovoce nahradit slovy „z několika druhů ovoce“ nebo jiným označením odpovídajícím významu nebo počtu použitých druhů ovoce; použití citrónové nebo limetkové šťávy nebo koncentrované citrónové nebo limetkové šťávy v množství do 3 g/l (vyjádřeno jako bezvodá kyselina citrónová) se nepovažuje za přídavek citrónové nebo limetkové šťávy.

(2) U minerální vody ochucené a u pramenité vody ochucené

a) lze v označení použít doplňující údaje podle zvláštního právního předpisu,1) pouze pokud odpovídají kritériím stanoveným ve zvláštním právním předpisu,1)

b) může být uveden název lokality (obec nebo místo) jako součást označení pouze za předpokladu, že se jedná o nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní minerální vody nebo z pramenité vody pocházející z lokality uvedené v názvu výrobku. Název nesmí být zavádějící nebo klamavý, pokud jde o místo zdroje přírodní minerální vody nebo pramenité vody použité k výrobě.

(3) V názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení, s výjimkou minerální vody ochucené, se nesmí používat označení "minerálka", "minerální voda", nebo výrazy obdobného významu.

(4) V názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení, s výjimkou ovocné a zeleninové šťávy, se nesmí používat označení "džus", "juice", "100 %", "stoprocentní", nebo výrazy obdobného významu.

(5) V názvu sodové vody a pitné vody ochucené ani v jejich označení se nesmí uvádět zeměpisné údaje.

(6) Pro nápojový koncentrát obsahující více než 50 % hmotnostních přírodních sladidel lze použít název sirup.

(7) Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky jsou uvedeny v příloze č. 2a.

§ 4

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové nektary jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 1.

(2) Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 2.

(3) Smyslové požadavky na jakost nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů jsou uvedeny v příloze č. 2.

(4) Minerální voda ochucená a pramenitá voda ochucená musí splňovat chemické požadavky pro balené vody stanovené zvláštním právním předpisem1).

(5) Pitná voda ochucená musí splňovat požadavky na pitnou vodu podle zvláštního právního předpisu.2g)

§ 4a

Technologické požadavky

(1) Jsou-li ovocné nebo zeleninové šťávy zpracovávány z ovoce nebo zeleniny s jádry, peckami a kůrou, nesmějí být části jader, pecek a kůry obsaženy ve šťávě. První věta se nevztahuje na případy, kdy části jader, pecek nebo kůry nelze odstranit vhodným výrobním postupem. Směs ovocné šťávy a ovocné dřeně je při výrobě ovocné šťávy přípustná.

(2) Ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy musí vykazovat přinejmenším organoleptické, fyzikální, chemické a výživové vlastnosti odpovídající průměrným hodnotám šťávy získané z téhož druhu ovoce nebo zeleniny podle § 1 písm. d). Směs ovocné šťávy nebo koncentrované ovocné šťávy s ovocnou dření nebo koncentrovanou ovocnou dření je při výrobě ovocné šťávy z koncentrátu povolena.

(3) Další technologické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 5

Uvádění do oběhu

Nealkoholický nápoj v průsvitném obalu se musí skladovat a přepravovat chráněný před přímým slunečním světlem.

ODDÍL 2

OVOCNÁ VÍNA, OSTATNÍ VÍNA A MEDOVINA

§ 6

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) ovocným vínem nápoj vyrobený alkoholovým kvašením šťávy z ovoce, s výjimkou hroznů révy vinné, kterou je možno před kvašením upravit přídavkem vody a cukru,

b) sladovým vínem nápoj vyrobený alkoholovým kvašením sladových výluhů pomocí sulfitových kvasinek,

c) medovinou nápoj vyrobený alkoholovým kvašením včelího medu rozředěného ve vodě,

d) bylinným vínem - nápoj vyrobený z cukru zkvašeného s přídavkem vody, nebo vyrobený ze sladového vína, macerací částí bylin nebo dřevin, s výjimkou hroznů révy vinné, nebo přidáním jejich výluhů; úprava přidáním lihu, lihovin nebo jiných alkoholických nápojů není přípustná,

e) likérovým vínem ovocným - nápoj vyrobený z nekvašené šťávy z ovoce, s výjimkou šťávy z hroznů révy vinné, nebo z nekvašené šťávy z plodů černého bezu s přidáním lihu podle § 16 písm. a) nebo destilátu a cukru,

f) cidrem - nápoj vyrobený úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvé nebo koncentrované jablečné šťávy nebo sušené jablečné šťávy, ke které byla přidána voda, nebo jejich směsi; přídavek vody, cukru a nejvýše 25 % objemových hruškové šťávy, a to před i po kvašení, aromatizace přírodními aromatickými látkami z ovoce a přídavek regulátorů kyselosti jsou možné; přípustné je též přidání čerstvé nebo koncentrované jablečné šťávy po kvašení a upravení obsahu oxidu uhličitého jeho přidáním nebo částečným či úplným odstraněním,

g) ovocným vínem stolním ovocné víno, které nebylo po prokvašení přislazeno,

h) ovocným vínem polosladkým ovocné víno, doslazené přidáním cukru na hodnotu stanovenou v příloze č. 3 tabulce 2,

i) ovocným vínem dezertním - ovocné víno s přidáním cukru a lihu podle § 16 písm. a) na hodnoty stanovené v příloze č. 3 tabulce 2,

j) ovocným vínem dezertním kořeněným ovocné dezertní víno s přidáním koření nebo výluhů vyrobených z tohoto koření,

k) ovocným vínem perlivým ovocné víno sycené oxidem uhličitým na nejméně 0,1 MPa, popřípadě doslazené.

l) perry - nápoj vyrobený úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvé nebo koncentrované hruškové šťávy nebo sušené hruškové šťávy, ke které byla přidána voda, nebo jejich směsi; přídavek vody, cukru a nejvýše 25 % objemových jablečné šťávy, a to před i po kvašení, aromatizace přírodními aromatickými látkami z ovoce a přídavek regulátorů kyselosti jsou možné; přípustné je též přidání čerstvé nebo koncentrované hruškové šťávy po kvašení a upravení obsahu oxidu uhličitého jeho přidáním nebo částečným či úplným odstraněním,

§ 7

Členění na druhy a skupiny

Členění na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 4.

§ 8

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) jsou tyto další požadavky na označování

a) obsah etanolu se uvede v procentech objemových vyjádřených číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol „%“ doplněný slovem „objemových“ nebo zkratkou „obj.“ nebo „vol.“; před číselným údajem může být uvedeno „alkohol“ nebo „alk.“ nebo „alc.“; absolutní hodnota odchylky obsahu etanolu od údaje uvedeného na obalu smí být nejvýše 1 %,

b) je-li v názvu ovocného vína použito označení určitého druhu ovoce, že nejméně 95 % hmotnostních podílu ovocné šťávy pochází z uvedeného druhu.

(2) Ovocná vína ostatní se označí vždy názvem druhu a skupiny.

(3) Přípustná záporná objemová odchylka od jmenovitého objemu (objemu uvedeného na obalu), měřená při 20 °C, je uvedena v příloze č. 7a.

(4) Při označování vín uvedených v příloze č. 4 musí být pojem "víno" spojen vždy s označením vyjadřujícím příslušnou skupinu nebo druh ovocného vína nebo ostatního vína. Samotný pojem "víno" bez uvedení přívlastku smí být používán pouze pro révové víno.

§ 9

Požadavky na jakost

Smyslové a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulkách 1 a 2.

§ 10

Technologické požadavky

(1) Na výrobu ovocného vína z jednoho druhu ovoce se použije množství ovocné šťávy v poměru stanoveném v příloze č. 3 tabulce 3.

(2) Na výrobu 1000 litrů medoviny se použije nejméně 280 kilogramů včelího medu.

ODDÍL 3

PIVO A NÁPOJE NA BÁZI PIVA

§ 11

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) pivem pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu; slad lze do výše jedné třetiny hmotnosti celkového extraktu původní mladiny nahradit extraktem, zejména cukru, obilného škrobu, ječmene, pšenice nebo rýže; u piv ochucených může být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů,

b) sladem obilná zrna ječmene, pšenice nebo jiných obilovin, u nichž sladováním došlo k enzymatickým přeměnám endospermu a k vytvoření typických chuťových, aromatických látek a barvicích látek,

c) pivem spodně kvašeným pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek spodního kvašení,

d) pivem svrchně kvašeným pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek svrchního kvašení a případně i spontánní mikroflóry mléčných nebo octových bakterií,

e) světlým pivem pivo vyrobené převážně ze světlých sladů,

f) tmavým a polotmavým pivem pivo vyrobené z tmavých sladů, sladů karamelových, případně barevných sladů ve směsi se světlými slady,

g) řezaným pivem pivo vyrobené při stáčení smíšením světlých a tmavých piv,

h) stolním pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny do 6 % hmotnostních včetně,

i) výčepním pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 7 až 10 % hmotnostních,

j) ležákem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 11 až 12 % hmotnostních,

k) pivem speciálním pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 13 % hmotnostních a vyšším,

l) porterem tmavé pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 18 % hmotnostních a vyšším,

m) pivem se sníženým obsahem alkoholu pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 % objemových (1,0 % hmotnostních),

n) nealkoholickým pivem pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 % objemových (0,4 % hmotnostních),

o) pivem z jiných obilovin pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého sladu jiné obiloviny než ječmene nebo pšenice vyšším než jedna třetina hmotnosti extraktu,

p) pšeničným pivem pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého pšeničného sladu vyšším než jedna třetina hmotnosti celkově dodaného extraktu,

q) kvasnicovým pivem pivo vyrobené dodatečným přídavkem čisté kvasničné kultury nebo podílu rozkvašené mladiny do hotového piva,

r) pivem ochuceným pivo vyrobené s přídavkem látek určených k aromatizaci, potravních doplňků, potravin nebo surovin s vlastním aromatem, lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů uvedených v § 16. Obsah alkoholu pocházejícího z lihovin a ostatních alkoholických nápojů přitom nesmí překročit obsah alkoholu v původním pivu,

s) sladinou výluh ze sladu získaný za použití pivovarské technologie,

t) nápojem na bázi piva kvašený sladový nápoj nebo míchaný nápoj z piva,

u) kvašeným sladovým nápojem nápoj vyrobený ze sladiny pivovarskou technologií, popřípadě ochucený,

v) míchaným nápojem z piva (Beercooler) nápoj vyrobený smícháním piva s nealkoholickým nápojem nebo s nápojovým koncentrátem pro přípravu nealkoholických nápojů a sodovou vodou.

§ 12

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

(1) Druh

a) pivo,

b) nápoj na bázi piva.

(2) Pivo se člení na tyto skupiny:

a) stolní pivo,

b) výčepní pivo,

c) ležák,

d) speciální pivo,

e) porter,

f) pivo se sníženým obsahem alkoholu,

g) nealkoholické pivo.

(3) Nápoje na bázi piva se člení na tyto skupiny:

a) kvašený sladový nápoj,

b) míchaný nápoj z piva.

(4) Skupiny piva se dále mohou členit na tyto podskupiny:

a) pšeničné pivo,

b) pivo z jiných obilovin,

c) kvasnicové pivo,

d) ochucené pivo.

§ 13

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se u piva dále uvede

a) název druhu a skupiny, popřípadě také podskupiny, podle § 12,

b) obsah alkoholu v procentech objemových vyjádřený číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol „%“ doplněný slovem „objemových“ nebo zkratkou „obj.“ nebo „vol.“; před číselným údajem může být uvedeno „alkohol“ nebo „alk.“ nebo „alc.“,

c) způsob kvašení, jde-li o pivo vyrobené svrchním kvašením nebo kvašením v lahvi,

d) údaj "nefiltrované", pokud nebyla provedena filtrace,

e) údaj, zda jde o pivo světlé, tmavé, polotmavé nebo řezané,

f) údaj o použití přírodní minerální vody,1a) pokud byla k výrobě použita.

(2) Ke zpřesnění označení skupiny piva lze použít výhradně hodnotu extraktu původní mladiny vyjádřenou číselným údajem v hmotnostních procentech nebo tomu odpovídající slovní údaj podle přílohy č. 5.

(3) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se u nápojů na bázi piva dále uvede

a) název skupiny,

b) obsah alkoholu v procentech objemových.

(4) U míchaných nápojů z piva se uvede označení odpovídající skupině piva podle § 12 odst. 2.

(5) Přípustné záporné objemové odchylky od deklarovaného objemu jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 2.

(6) Pivo z jiných obilovin musí být v názvu označeno druhem obiloviny, z níž bylo vyrobeno.

§ 14

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost piva jsou uvedeny v přílohách č. 5 a 6.

(2) Tmavá a polotmavá piva nelze vyrábět přibarvováním světlých piv.

(3) Kvašený sladový nápoj musí splňovat fyzikální a chemické požadavky na pivo podle přílohy č. 5. Ukazatel skutečného prokvašení se nestanoví.

(4) Míchaný nápoj z piva musí splňovat fyzikální a chemické požadavky na ochucená piva, nealkoholická piva, piva se sníženým obsahem alkoholu nebo stolní piva podle přílohy č. 5. Ukazatel skutečného prokvašení se nestanoví.

§ 15

Uvádění do oběhu

Pivo a nápoje na bázi piva musí být chráněny před přímým slunečním světlem a poškozením vlivem mrazu.

ODDÍL 4

KONZUMNÍ LÍH, LIHOVINY A OSTATNÍ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

§ 16

Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) konzumním lihem líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu,

b) ostatními alkoholickými nápoji nápoje obsahující více než 1,2 % objemových a méně než 15 % objemových etanolu, kromě vaječného likéru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9), piva, vína a částečně prokvašeného hroznového moštu - burčáku,

c) ostatními alkoholickými nápoji se sníženým obsahem alkoholu nápoje obsahující více než 0,5 % objemových etanolu a nejvýše 1,2 % objemových etanolu,

d) borovičkou průtahovou nebo též borovičkovou průtahovou pálenkou lihovina vyrobená destilací plodů jalovce v lihu zředěném vodou, přičemž výrobek lze přibarvit lihovinovým kulérem; přidání jalovcového oleje není přípustné,

e) borovičkou kvasnou lihovina vyráběná z rozemletých bobulí jalovce zkvašených po přidání vody, přičemž přídavek cukru je nepřípustný; vzniklá zápara se destiluje bez přidání lihu a jalovcový olej je při destilaci oddělen; takto získaný borovičkový destilát je řezán, přičemž hotový výrobek musí obsahovat nejméně 5 % objemových etanolu z borovičkového destilátu,

f) tuzemákem lihovina vyrobená z lihu, vody a rumových trestí, jejichž základ tvoří octan a mravenčan etylnatý, barvená lihovinovým kulérem, přičemž přídavek vanilinu, vanilky a cukru je možný,

g) názvem „Zlatá voda“ likér s přídavkem lístkového zlata s obsahem etanolu nejméně 38 % objemových.

§ 17

Členění na druhy a skupiny

Členění konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 7, aniž jsou tím dotčena zvláštní pravidla kategorizace lihovin stanovená v přílohách II a III přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9).

§ 18

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně, ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím lihoviny9) se na obalu dále označí

a) obsah etanolu v procentech objemových vyjádřený číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol „%“ doplněný slovem „objemových“ nebo zkratkou „obj.“ nebo „vol.“; před číselným údajem může být uvedeno „alkohol“ nebo „alk.“ nebo „alc.“,

b) jako destiláty odrůdově čisté, pojmenované podle určité odrůdy rostlinného druhu, pouze výrobky vyrobené výhradně z označené odrůdy.

(2) Jako součást názvu výrobku je možno použít slovo „starý“ pouze u destilátů, které zrály nejméně jeden rok před stočením, s výjimkou lihoviny „Stará myslivecká“.

(3) Lihovinu, která splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9) na „Geist“, lze označit ve stejném zorném poli jako „ovocný průtahový destilát“.

(4) Lihovinu, která splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9) na „ovocný destilát“, lze označit ve stejném zorném poli jako „pálenka“.

(5) Lihoviny neuvedené v této vyhlášce nebo v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím lihoviny9) lze označit jejich obchodním názvem odvozeným od základní použité suroviny nebo technologie, případně jejich smyšleným názvem.

(6) Aniž je dotčen přímo použitelný předpis Evropské unie upravující lihoviny9), nelze používat názvy lihovin, u kterých jsou v této vyhlášce nebo v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím lihoviny9) uvedeny požadavky na složení, smyslové nebo jiné požadavky, pro jiné výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají, a to v jakékoli odvozené podobě, včetně zdrobnělin a různých přívlastků, jež by spotřebitele mohly uvést v omyl.

(7) Přípustná záporná objemová odchylka, měřená při 20 °C, je uvedena v příloze č. 7a.

(8) Absolutní hodnota kladné i záporné odchylky obsahu etanolu v procentech objemových od obsahu etanolu vyznačeného na obalu je přípustná nejvýše 0,3 % objemových. U alkoholických nápojů obsahujících macerované ovoce nebo části rostlin je přípustná hodnota 1,5 % objemových.

(9) U lihovin nemusí být ve složení uvedena voda.

§ 19

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 8.

(2) Smyslové požadavky na jakost:

a) vzhled, barva, vůně a chuť výrobků musí být charakteristické pro deklarovaný druh a skupinu výrobků a musí být bez cizích vůní a chutí,

b) částečné oddělení složek emulzních likérů způsobené skladováním musí být odstranitelné krátkým zatřepáním, po kterém bude obnoven emulzní stav likéru.

§ 20zrušeno

ODDÍL 5

KVASNÝ OCET

§ 21

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kvasným octem okyselující potravina vyrobená výlučně biologickým procesem kysání lihu obohaceného živinami za pomoci octových bakterií,

b) kvasným octem lihovým kvasný ocet vyrobený kysáním kvasného lihu pocházejícího ze škrobnatých nebo cukerných surovin,

c) kvasným octem vinným kvasný ocet vyrobený kysáním lihu obsaženého v révovém víně, které bylo kysáno společně s ředěným kvasným lihem,

d) kvasným octem ovocným kvasný ocet vyrobený kysáním lihu obsaženého v ovocném nebo sladovém víně, které bylo kysáno společně s ředěným kvasným lihem,

e) kvasným octem ochuceným kvasný ocet ochucený výtažky z koření nebo bylin, popřípadě bylinami nebo plody rostlin.

§ 22

Členění na skupiny a podskupiny

Členění na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 9.

§ 23

Technologické požadavky

(1) Při výrobě kvasného octa vinného a kvasného octa ovocného se k zakysání používá kvasný ocet lihový, přičemž kyselina octová obsažená v hotovém výrobku může pocházet z kvasného octa lihového v podílu nejvýše 49 %.

(2) Přibarvování kvasného octa lihového cukrovým octovým kulérem je přípustné.

§ 24

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se na obalu dále uvede

a) označení druhem a skupinou nebo druhem, skupinou a podskupinou,

b) údaj o kyselosti kvasného octa v procentech.

(2) Přípustná záporná objemová odchylka balení je -5 %.

(3) Přípustná záporná odchylka obsahu kyseliny octové v procentech objemových, od obsahu kyseliny octové uvedené na obalu, je nejvýše 0,2 %.

§ 25

Požadavky na jakost

Smyslové a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 10.

ODDÍL 6

DROŽDÍ

§ 26

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) droždím kvasinky Sacharomyces cerevisiae Hansen, rasy drožďárenské, získané biotechnologickým postupem množení čistých kvasničných kultur vypěstovaných na cukerných substrátech obohacených živinami, stimulátory a pomocnými látkami,

b) pekařským droždím čerstvým kvasinky uvedené pod písmenem a) schopné způsobit kynutí těst,

c) pekařským droždím sušeným (vitálním, sušeným droždím) kvasinky pod písmenem b) upravené sušením,

d) sušeným droždím jedlým kvasinky uvedené pod písmenem a), upravené sušením a neschopné způsobit kynutí těst.

§ 27

Členění skupiny a podskupiny

Členění skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 11.

§ 28

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se dále uvede

a) název druhu a skupiny,

b) datum použitelnosti.

(2) Přípustná záporná hmotnostní odchylka balení je -5 %.

§ 29

Požadavky na jakost

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 12.

§ 30

Technologické požadavky

Pekařské droždí sušené se balí do neprodyšně uzavřených obalů.

§ 31

Uvádění do oběhu

(1) Pekařské droždí čerstvé se skladuje při teplotách v rozmezí od +1 °C do +10 °C. Pekařské droždí čerstvé nelze skladovat ani dopravovat společně s nebalenými potravinami nebo látkami s výraznými pachy a vůněmi.

(2) Pekařské droždí sušené a sušené droždí jedlé se skladuje v suchu při teplotách do +20 °C.


§ 32

Přechodné ustanovení

Označení nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů, ovocných vín, ostatních vín a medoviny, piva, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, kvasného octa a droždí, balených v období od 1. ledna 1998 do 31. března 1998, se posuzuje pouze podle § 6 zákona.

§ 33

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 3, 8, 13, 18, 24 a 28, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1998.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 45/2000 Sb. Čl. II

(1) Potraviny vyrobené přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. dubna 2001, s výjimkou označení potravin uvedených v dosavadním znění § 18 písm. d) a e).

(3) Označení potravin uvedených v dosavadním znění v § 18 písm. d) a e) lze používat do 31. prosince 2002.

(4) U likérů vyrobených na bázi destilátů lze ve složeném názvu používat do 31. prosince 2002 název destilátu, a to i v případě, že etanol tohoto výrobku pochází z méně než 100 % a více než 50 % z uvedeného destilátu.

(5) V případě, že aromatizované likéry nesplňují požadavky § 18 odst. 7, lze je uvádět do oběhu pod složeným názvem, který obsahuje výraz "vodka", pouze do 31. prosince 2002.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 57/2003 Sb. Čl. II

1. Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat nejpozději do 30. dubna 2004, s výjimkou destilátů uvedených v čl. II bodě 3 a tuzemského rumu podle čl. II bodu 4.

3. Destiláty řezané a destiláty řezané jemné označené podle § 18 odst. 1 písm. d) a e) vyhlášky č. 335/1997 Sb. a vyrobené nebo dovezené do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu nejpozději do 31. prosince 2003.

4. Tuzemský rum odpovídající definici § 16 písm. nn) vyhlášky č. 335/1997 Sb. a vyrobený do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu nejpozději do 31. prosince 2003.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 289/2004 Sb. Čl. II

1. Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat nejpozději do 31. prosince 2004.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 330/2013 Sb. Čl. II

1. Sdělení „od 28. dubna 2015 neobsahují žádné ovocné šťávy přidané cukry“ může být uváděno na etiketě na stejném místě jako název výrobku vymezeného v § 1 písm. d), f), h), i), nebo k) do 28. října 2016.

2. Potraviny uvedené do oběhu nebo označené v souladu s vyhláškou č. 335/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do 28. dubna 2015.


Ministr:
Ing. Lux v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary, ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu

Tabulka 1

Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary

Ovocné nektary vyrobené zMinimální obsah šťávy, dřeně nebo jejich směsi (% objemové konečného výrobku)
I. Ovoce s kyselou šťávou nevhodnou k přímé spotřebě
Maracuja (plody mučenky)25
Quito naranjillos25
Černý rybíz25
Bílý rybíz25
Červený rybíz25
Angrešt30
Rakytník25
Trnky30
Slívy30
Švestky30
Jeřabiny30
Šípky40
Višně35
Třešně40
Borůvky40
Bezinky50
Maliny40
Meruňky40
Jahody40
Ostružiny40
Brusinky30
Kdoule50
Citrony a limety25
Jiné ovoce této kategorie25
II. Ovoce s nízkým obsahem kyselin nebo s vysokým podílem dřeně či aromatických látek, se šťávou nevhodnou k přímé spotřebě
Mango25
Banány25
Kvajáva25
Papája25
Liči25
Azerola (neapolské mišpule)25
Plod láhevníku (Annona musricata, anona ostnitá)25
Plod láhevníku (Annona reticulata, anona síťovaná)25
Cukrová jablka (Annona cheimola, anona čerimoja)25
Granátová jablka25
Plody akašu (Anacardium occidentale, ledvinovník západní)25
Španělské švestky (mombín)25
Umbu25
Jiné ovoce této kategorie25
III. Ovoce se šťávou vhodnou k přímé spotřebě
Jablka50
Hrušky50
Broskve50
Citrusové plody s výjimkou citronů a limet50
Ananas50
Rajčata50
Jiné ovoce této kategorie50

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky na ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu

Obecný název ovoceBotanický název ovoceMinimální hodnota ve stupních Brixe pro ředěnou ovocnou šťávu a ředěné ovocné dřeně
Jablka (*)Malus domestica Borkh.11,2
Meruňky (**)Prunus armeniaca L.11,2
Banány (**)Musa x paradisiaca L. (s výjimkou plantejnů)21,0
Černý rybíz (*)Ribes nigrům L.11,0
Hroznové víno (*)Vitis vinifera L. nebo hybridy Vitis labrusca L. nebo hybridy15,9
Grapefruity (*)Citrus × paradisi Macfad.10,0
Kvajáva(**)Psidium guajava L.8,5
Citrony (*)Citrus limon (L.) Burm.f.8,0
Mango (**)Mangifera indica L.13,5
Pomeranče (*)Citrus sinensis (L.) Osbeck11,2
Plody mučenky (*)Passiflora edulis Sims12,0
Broskve (**)Prunus persica (L.) Batsch var. persica10,0
Hrušky (**)Pyrus communis L.11,9
Ananas (*)Ananas comosus (L.) Merr.12,8
Maliny (*)Rubus idaeus L.7,0
Višně (*)Prunus cerasus L.13,5
Jahody (*)Fragaria x ananassa Duch.7,0
Rajčata (*)Lycopersicon esculentum, Milí.5,0
Mandarinky (*)Citrus reticulata Blanco11,2

Poznámka:

Pro produkty označené hvězdičkou (*), které jsou vyráběny jako šťáva, se minimální relativní hustota určuje v poměru k hustotě vody při 20/20 °C. Pro produkty označené dvěma hvězdičkami (**), které jsou vyráběny jako dřeň, se určuje pouze minimální nekorigovaná hodnota Brix (bez korekce kyselosti).

Jestliže je šťáva z koncentrátu vyrobena z ovoce, které není uvedeno v tabulce 2, rozumí se minimální hodnotou Brix ředěné šťávy hodnota Brix šťávy získané z ovoce, které bylo použito pro vyrobení koncentrátu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů na skupiny a podskupiny a požadavky na jejich jakost

ČleněníSmyslové požadavky
DruhSkupinaPodskupinaVzhledChuť a vůně
Nealkoholický nápojovocná nebo zeleninová šťávačirý až kalný, případně s obsahem protlaku, dřeně nebo kousků ovoce nebo zeleniny, bez cizích příměsíodpovídající použitým složkám bez cizích příchutí a pachů
nektarčirý až kalný, případně s obsahem protlaku, dřeně nebo kousků ovoce nebo zeleniny, bez cizích příměsí
nealkoholický nápoj ochucenýovocný nebo zeleninový nápojčirý až kalný, případně s mírným sedimentem, bez cizích příměsí
limonáda
minerální voda ochucená
pitná voda ochucená
pramenitá voda ochucená
sodová vodačirý až jiskrný bez sedimentu a cizích příměsíčistá bez cizích příchutí a pachů
Koncentrát k přípravě nealkoholických nápojůovocný nebo zeleninový koncentrátopalizující až kalný se sedimentem, bez cizích příměsíodpovídající použitým složkám bez cizích příchutí a pachů
nápojový koncentrátsirupčirý až kalný, případně s mírným sedimentem, bez cizích příměsí
nápoj v práškuprášek, granule nebo tablety, bez cizích příměsí
sušená ovocná nebo zeleninová šťávabez cizích příměsí a pachů

Příloha č. 2a k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky

odchylka
Přepravní obaly (sudy, cisterny, apod.)1 %
Spotřebitelské obaly (láhve, plechovky, sáčky apod.):
do 50 g nebo 50 ml9 %
nad 50 g nebo 50 ml do 100 g nebo 100 ml4,5 g nebo 4,5 ml
nad 100 g nebo 100 ml do 200 g nebo 200 ml4,5 %
nad 200 g nebo 200 ml do 300 g nebo 300 ml9 g nebo 9 ml
nad 300 g nebo 300 ml do 500 g nebo 500 ml3%
nad 500 g nebo 500 ml do 1000 g nebo 1000 ml15 g nebo 15 ml
nad 1,0 kg nebo 1,0 litr1,5 %

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Požadavky na jakost ovocných vín, ostatních vín a medoviny

Tabulka 1

Smyslové požadavky

vzhledbarvavůně a chuť
ovocná vína a ostatní ovocná vína mimo ovocných vín sladovýchčirý, jiskrnýodpovídající šťávě použitého druhu ovoceharmonická u dezertních kořeněných ovlivněná použitým kořením
medovina a sladová vínačirý, jiskrný, přípustná opalescencezlatohnědáharmonická

Tabulka 2

Chemické požadavky

druh vínaobsah
etanolu v %
objemových
obsah
těkavých
kyselin
(×) v g/l
nejvýše
obsah cukru v
g/l
ovocná vína
stolní
nejméně 101,3nejvýše 20
ovocná vína
polosladká
nejméně 111,3více než 20,
nejvýše 80
ovocná vína
dezertní
nejméně 141,3více než 80
ovocná vína
dezertní
kořeněná
nejméně 141,3X
ovocná vína
likérová
nejvýše 201,7X
ovocná vína
perlivá
nejvýše 121,3X
cidry a perrynejméně 1,2
a nejvýše 8,5
1,4X
sladovénejméně 13,51,355, odchylka
+/-5
bylinnénejméně 141,7nejvýše 120
medovinanejméně 101,6nejméně 40

x) Stanovuje a vyhodnocuje se jako kyselina octová

Tabulka 3

Množství ovocné šťávy v ovocných vínech z jednoho druhu ovoce

ovocné víndruh ovocemnožství ovocné šťávy v litrech na 1000 l výrobku nejméně
rybízovérybíz300
třešňovétřešně700
višňovévišně550
jablečnéjablka600
hruškovéhrušky800
šípkovéšípky700
borůvkovéborůvky500

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Členění na druhy a skupiny

druhskupina
ovocná vínastolní
polosladká
dezertní
dezertní kořeněná
neperlivá
ostatní ovocná vínasladová
bylinná
likérová
cidr a perry
medovina

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Tabulka 1

Ukazatel Skupina piva
nealkoholickáse sníženým obsahem alkoholustolnívýčepníležákyspeciální portery
Skutečné prokvašení % tmavá pivanestanoveno min. 45
ostatní pivanestanoveno min. 50 nestanoveno
Alkohol2) v % objemových max. 0,50,5-1,2více než 1,2
Extrakt původní mladiny3) v % hmotnostních nestanoveno max. 67 až 1011 až 12 min. 13min. 18

Poznámka:

1) U údajů, s výjimkou údajů uvedených v poznámkách 2 a 3, označených na obale v množstevních jednotkách, se připouští absolutní hodnota kladné i záporné odchylky 10 % relativních, pokud není uvedeno, že jde o průměrné hodnoty.

2) U piv s obsahem alkoholu do 1,2 % včetně se připouští absolutní hodnota kladné i záporné odchylky 0,3 % objemových od deklarované hodnoty, u piv s obsahem alkoholu nad 1,2 do 5,5 % objemových včetně se připouští absolutní hodnota kladné i záporné odchylky 0,5 % objemových od deklarované hodnoty a u piv s obsahem alkoholu nad 5,5 % objemových se připouští absolutní hodnota kladné i záporné odchylky 1,0 % objemových od deklarované hodnoty, přičemž musí být dodrženy minimální nebo maximální stanovené hodnoty.

3) Obsah extraktu původní mladiny, stanovený výpočtem podle velkého Ballingova vzorce, se posuzuje hodnotou zaokrouhlenou na celé číslo směrem dolů.

Tabulka 2

Přípustné záporné objemové odchylky od deklarovaného objemu

obaly; deklarovaný obsahnejvýše přípustná záporná odchylka
přepravní obaly (sudy, cisterny apod.)- 1,0 %
spotřebitelské obaly (láhve, plechovky, minisoudky apod.):
0,25 l- 3,6 %
0,33 l, 0,375 l, 0,5 l- 3,0 %
0,75 l- 2,0 %
1,0 l až 5,0 l- 1,5 %

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Smyslové požadavky na jakost piva

skupiny a podskupiny pivavzhled piva
obecně všechny skupiny, kromě dále
specifikovaných
čiré až slabě opalizující, zahřátím
odstranitelný chladový zákal není považován
za závadu
pšeničné pivočiré až slabě zakalené
kvasnicové a nefiltrované pivoslabě zakalené až zakalené
skupiny pivachuť a vůně piva:
obecně všechny skupiny pivsladová a chmelová, bez cizích vůní a příchutí
s jemnou až výraznou hořkostí, s řízem
vyvolaným CO2;
přípustné jsou velmi slabé příchutě a vůně:
esterová (ovocná)
kvasničná
pasterační (oxidační)
a po přídatných látkách
u dále specifikovaných piv se rovněž
připouští:
chuť a vůně:
polotmavé, řezané a tmavé pivomírně nasládlá, karamelová
nealkoholické pivomladinová nebo slabě karamelová
kvasnicové pivovýrazněji kvasnicová
ochucené pivoodpovídající druhu a charakteru použitých
složek
to znamená po látkách aromatických, popřípadě po potravinách nebo surovinách s vlastním aromatem
svrchně kvašené pivoslabě ovocná až nakyslá

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Členění konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů na druhy a skupiny

Druh Skupina
konzumní líh
lihovina tuzemák
ovocný průtahový destilát - Geist
pálenka - ovocný destilát
borovička kvasná
borovička průtahová
Zlatá voda
ostatní alkoholické nápoje
ostatní alkoholické nápoje se sníženým obsahem alkoholu

Příloha č. 7a k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Nejvyšší přípustná záporná objemová odchylka od jmenovitého objemu

Jmenovitý objem (Vn)Přípustná záporná odchylka nejvýše
obsahu v mililitrechjako % Vnv mililitrech
od 5 do 509-
nad 50 do 100-4,5
nad 100 do 2004,5-
nad 200 do 300-9
nad 300 do 500--
nad 500 do 1 000-15
nad 1 000 do 10 0001,5 -

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

LihovinaObsah etanolu v % objemových v hotovém výrobku nejméněExtrakt v g/l nejvýšeCukr jako invertní v g/l
tuzemák37,58max. 5
ovocný průtahový destilát - Geist37,55neomezen
borovička kvasná37,5-max. 4
borovička průtahová37,5-neomezen

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Ocet kvasnýlihovýochucený.
vinný
ovocný

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Smyslové a chemické požadavky na jakost

Tabulka 1

Smyslové požadavky

ocetvzhledbarvavůně a chuť
kvasný lihovýčirá tekutina, výskyt jemného sedimentu přípustnýbezbarvá nebo slabě žlutá až žlutohnědáoctová, podle použitých surovin, bez cizích pachů a příchutí
kvasný vinný a ovocnýčirá tekutina, výskyt jemného sedimentu přípustnýodstín odpovídající použitým surovinámoctová, podle použitých surovin, bez cizích pachů a příchutí
kvasný ochucenýčirá až opalizující tekutina, výskyt jemného sedimentu je přípustnýodstín odpovídající použitým surovinámoctová, podle použitých surovin, bez cizích pachů a příchutí

Tabulka 2

Chemické požadavky

ocetkyselost jako kyselina octová v % nejvýšeextrakt v % nejméně
kvasný lihový a kvasný ochucený10-
kvasný vinný a ovocný a kvasný nebo ovocný ochucený100,1

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Droždípekařskéčerstvé
sušené
jedlésušené

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost

Tabulka 1

Smyslové požadavky

droždíbarvavzhledvůně a chuť
pekařské čerstvésvětlešedá až světlehnědábez povlaku a jednotlivých kolonií plísníčistá, bez známek rozkladu
pekařské sušenésvětlešedá až světlehnědásuché granulečistá, bez známek rozkladu
sušené jedlésvětlehnědádrobné lupínky až prachčistá, bez známek rozkladu

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky

droždísušina v % nejméněmohutnost kynutípopel v sušině v % nejvýšečistota
pekařské čerstvé25max. 70 min.9obsah nepravých kvasinek rodu Torula,Mycoderma, Candida, Pichia je přípustný jen v množství,které nepříznivě neovlivní vlastnosti droždí
pekařské sušené90max. 70 min.9
sušené jedlé909

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Další technologické požadavky na nealkoholické nápoje

1. Složení
a) Při přípravě ovocných šťáv, ovocných dření a ovocných nektarů se použijí druhy ovoce odpovídající botanickým názvům uvedeným v příloze 1 tabulce 1 a v názvu produktu se pak uvede název příslušného ovoce nebo obecný název produktu. U druhů ovoce nezařazených do přílohy 1 tabulky 2 se použije správný botanický nebo obecný název.
b) Hodnotou Brix ovocné šťávy se rozumí hodnota Brix šťávy získané z ovoce; nesmí se upravovat, s výjimkou směsi se šťávou ze stejného druhu ovoce.
c) Minimální hodnota Brix stanovená v příloze 1 tabulce 1 pro ředěné ovocné šťávy a ředěné ovocné dřeně nezahrnuje rozpustné sušiny jakýchkoli přidaných nepovinných složek a přídatných látek.
2. Povolené složky
a) Do produktů uvedených v § 1 písm. d), f), h), i), j) a k) mohou být přidány pouze tyto složky:
- vitamíny a minerální látky povolené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
- potravinářské přídatné látky povolené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách
- pro úpravu kyselé chuti: citrónová šťáva nebo limetková šťáva nebo koncentrovaná citrónová nebo limetková šťáva do výše 3 g na litr šťávy, vyjádřeno jako bezvodá kyselina citrónová; a dále:
— v případě ovocných a zeleninových šťáv, ovocných a zeleninových šťáv z koncentrátu a koncentrovaných ovocných šťáv a zeleninových šťáv: vrácené aroma, dužnina a buňky,
— v případě hroznové šťávy: vrácené soli kyseliny vinné,
— v případě ovocných a zeleninových nektarů: vrácené aroma, dužnina a buňky; cukry nebo med nejvýše do 20 % celkové hmotnosti hotového produktu; nebo náhradní sladidla.
b) Tvrzení, že do ovocného nektaru nebyly přidány cukry, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud nebyly do produktu přidány žádné monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro své sladivé vlastnosti, včetně náhradních sladidel vymezených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. Pokud se cukry v ovocném nektaru vyskytují přirozeně, mělo by na etiketě být rovněž uvedeno „obsahuje přirozeně se vyskytující cukry“.
c) V případě rajčatové šťávy a rajčatové šťávy z koncentrátu je možno použit jedlou sůl, koření a aromatické byliny.
3. Povolené způsoby zpracování a látky
V případě produktů uvedených v § 1 písm. d), f), h), i), j) a k) mohou být použity pouze tyto způsoby zpracování a mohou být do nich přidány pouze tyto látky:
— mechanické způsoby oddělování,
— obvyklé fyzikální postupy výroby koncentrovaných ovocných šťáv, včetně přímého odstranění vody z jedlých částí plodů s výjimkou vinných hroznů, pokud jsou takto získané ovocné šťávy v souladu s § 1 písm. d) a f),
— v případě hroznové šťávy, která byla sířena oxidem siřičitým, se povoluje odsíření fyzikálními prostředky za předpokladu, že celkové množství S02 přítomného v hotovém produktu nepřekročí 10 mg/l,
— enzymatické přípravky: pektinázy (pro rozložení pektinu), proteinázy (pro rozložení bílkovin) a amylázy (pro štěpení škrobu) splňující požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinářských enzymech
— jedlá želatina,
— taniny,
— sol (koloidní roztok) kyseliny křemičité,
— aktivní uhlí,
— dusík,
— bentonit jako adsorpční jíl,
— chemicky inertní pomocné filtrační látky a srážecí činidla (mj. perlit, promytá křemelina, celulosa, nerozpustný polyamid, polyvinylpolypyrolidon, polystyren), které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
— chemicky inertní pomocné adsorpční látky, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a které se používají ke snížení obsahu limonoidů a naringinu v citrusové šťávě, aniž by výrazně ovlivnily obsah limonoidních glykosidů, kyselin, cukrů (včetně oligosacharidů) nebo minerálních látek
— navíc koření, byliny a jedlá sůl, pokud její množství nepřekročí 3 % hmotnosti potraviny při výrobě zeleninové šťávy.
4. Suroviny
Ovoce - všechny druhy ovoce. Ovoce musí být zdravé, přiměřeně zralé, čerstvé nebo konzervované fyzikálními prostředky nebo úpravou použitou v souladu s právními předpisy Unie, včetně úpravy po sklizni.
Ovocná dřeň - zkvasitelný, ale nezkvašený produkt získaný vhodnými fyzikálními postupy, např. pasírováním, drcením, mletím jedlých částí celého nebo loupaného ovoce bez oddělení šťávy.
Koncentrovaná ovocná dřeň - produkt získaný z ovocné dřeně fyzikálním odstraněním určitého podílu přirozeného obsahu vody. Koncentrované ovocné dřeni může být navráceno aroma, získané vhodnými fyzikálními prostředky podle bodu 3 odrážky druhé a obnovené ze stejného druhu ovoce.
Aroma - aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, získává se aroma určené k navrácení během zpracování ovoce za použití vhodných fyzikálních postupů. Tyto fyzikální postupy se mohou uplatňovat pro udržení, uchování nebo stabilizování kvality aromátu a zahrnují zejména lisování, extrakci/vyluhování, destilaci, filtraci, adsorpci, odpařování, frakcionaci a koncentraci.
Aroma se získává z jedlých částí ovoce; může to však být rovněž z oleje lisovaného za studena z kůry citrusových plodů a směsi z pecek.
Cukry - produkty dle vyhlášky1c), dále fruktózový sirup a cukry pocházející z ovoce.
Med - produkt dle vyhlášky1c).
Dužnina nebo buňky - produkty získané z jedlých částí plodu stejného druhu bez odstranění šťávy.
V případě citrusových plodů jsou dužninou nebo buňkami také váčky šťávy získané z endokarpu.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.

1c) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

2f) Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.

2g) Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

4) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin.

8) Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.

10) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.

Přesunout nahoru