Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 329/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

Částka 110/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 31.12.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

329

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 11. prosince 1997,

kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena:


ODDÍL 1

ŠKROB A VÝROBKY ZE ŠKROBU

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) škrobem přírodní prášek získaný izolací ze škrobnatých surovin rostlinného původu,

b) pudingem v prášku výrobek ze škrobu ve formě polotovaru s přídavkem dalších látek, určený pro kulinární úpravu,

c) maltodextrinem práškový výrobek ze škrobu získaný enzymatickou hydrolýzou škrobu,

d) dextrózovým ekvivalentem (DE) obsah redukujících cukrů v sušině v procentech vyjádřený jako glukóza, který určuje stupeň hydrolýzy škrobu.

§ 2

Členění na druhy a skupiny

Členění na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 1.

§ 3

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin2) jsou tyto další požadavky na označení:

a) škrob se označí názvem druhu a skupiny,

b) výrobky ze škrobu se označí pouze názvem skupiny,

c) maltodextriny se označí i dextrózovým ekvivalentem.

(2) Mléčným pudingem v prášku se označí výrobek ze škrobu s obsahem nejméně 10 % hmotnostních sušeného mléka.

(3) Čokoládovým pudingem v prášku se označí výrobek ze škrobu s obsahem nejméně 20 % hmotnostních odtučněného kakaového prášku.

(4) Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení škrobu a výrobků ze škrobu jsou uvedeny v příloze č. 2 tabulce 4.

§ 4

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 2.

(2) Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3.

ODDÍL 2

LUŠTĚNINY

§ 5

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) luštěninami vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin,

b) předvařenými luštěninami luštěniny technologicky upravené tak, aby se zkrátila doba jejich varu,

c) luštěninami loupanými celá technologicky upravená zrna bez vnější slupky, půlená technologicky upravená zrna bez vnější slupky s oddělenými dělohami,

d) luštěninovou moukou loupané luštěniny mleté na stejnorodý prášek, popřípadě tříděné podle velikosti částic, ze sójové mouky odhořčené,

e) luštěninovými vločkami příčně řezaná a mačkaná zrna luštěnin, ze sóji odhořčená,

f) vlákninovým luštěninovým koncentrátem stejnorodý prášek získaný mletím a proséváním luštěnin a vnějších slupek luštěnin,

g) minerálními nečistotami zemina, písek, prach nebo kaménky,

h) cizorodými příměsmi organické příměsi zdravotně závadné, organické příměsi jiného než rostlinného původu a anorganické příměsi jiného než minerálního původu,

i) sójovým výrobkem potravina vyrobená z tepelně zpracované sóji, sójové mouky nebo sójové bílkoviny,

j) tofu - sójovým výrobkem potravina oddělená srážením,

k) tempeh - sójovým výrobkem tepelně upravená fermentovaná sója nebo jiná luštěnina, obilnina nebo jejich kombinace,

l) natto - sójovým výrobkem sójový fermentovaný výrobek,

m) sójovou omáčkou - sójovým výrobkem fermentovaná omáčka ze sójových bobů nebo ze směsi sójových bobů a pšenice,

n) miso - sójovým výrobkem fermentovaná pasta ze sójových bobů nebo ze směsi sójových bobů a jiných obilnin.

§ 6

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Členění na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 4.

§ 7

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin2) jsou tyto další požadavky na označení:

a) luštěniny se vždy označují názvem skupiny,

b) mlýnské výrobky z luštěnin se označí názvem skupiny a botanickým druhem,

c) sójové výrobky se označí názvem druhu nebo skupiny.

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení luštěnin, výrobků z luštěnin a sójových výrobků jsou uvedeny v příloze č. 5.

§ 8

Požadavky na jakost

(1) Luštěniny, předvařené luštěniny a loupané luštěniny nesmějí vykazovat cizí pachy, nesmějí být nakyslé, nažluklé nebo nahořklé, případně vykazovat jinou cizí příchuť a obsahovat cizorodou příměs. Jednotlivá zrna nebo jejich části nesmí být zjevně naplesnivělé nebo plesnivé. Míchat zrna různé barvy, odrůd a ročníku sklizně je nepřípustné. Vzhled, barva, vůně a chuť musí, s výjimkou povolených odchylek, odpovídat u luštěnin skupině a u technologicky upravených luštěnin nebo jejich zrn podskupině.

(2) Luštěniny nesmí obsahovat živé škůdce; v 1 kg se připouští nejvýše tři kusy volných mrtvých škůdců. V procentech hmotnosti mohou luštěniny obsahovat nejvýše 15 % půlek nebo zrn s prasklou slupkou a 5 % zrn slabě znečištěných zeminou.

(3) Předvařené luštěniny nesmí obsahovat živé ani mrtvé škůdce a zrna znečištěná zeminou. Mohou obsahovat zrna svraštělá, popraskaná a s oddělenými dělohami a po dovaření podle návodu jednotlivá tužší nebo rozvařená zrna.

(4) Luštěniny loupané nesmí obsahovat živé ani mrtvé škůdce. Mohou obsahovat nejvýše 2 % hmotnosti neloupaných zrn. Luštěniny loupané celé mohou dále obsahovat nejvýše 20 % hmotnosti zrn s oddělenými dělohami.

(5) Mlýnské výrobky z luštěnin musí odpovídat barvou, vůní a chutí charakteru základní suroviny. Nesmějí vykazovat cizí pachy a jinou cizí příchuť. Nesmějí obsahovat živé nebo mrtvé škůdce. K výrobě sójových výrobků je nepřípustné použití pokrutin po získání oleje.

(6) Požadavky na jakost luštěnin, mlýnských výrobků z luštěnin a sójových výrobků jsou uvedeny v příloze č. 6 tabulkách 1 až 3.

ODDÍL 3

OLEJNATÁ SEMENA

§ 9

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) olejnatými semeny (dále jen "semena") suchá, čištěná a tříděná semena olejnin neloupaná nebo loupaná, určená pro přímou spotřebu,

b) příměsmi semena mechanicky poškozená, zlomky semen, semena nevyzrálá a nevyvinutá, semena se zřejmými znaky klíčení, semena zapařená nebo připálená se změněnou barvou slupky, ale neporušeným jádrem,

c) nečistotami semena zapařená nebo připálená, semena se změněnou barvou slupky a s částečně porušeným (nahnědlým) jádrem, semena bez jader, semena jiných rostlin a tobolky, úbory, slupky, stonky, listy nebo jejich části,

d) anorganickými nečistotami prach, písek, zemina, kaménky, skleněné nebo kovové částice.

§ 10

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Členění na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 7.

§ 11

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin2) jsou tyto další požadavky na označení:

a) olejnatá semena se označují názvem skupiny a podskupiny,

b) zda jde o semena loupaná nebo neloupaná.

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení olejnatých semen jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 12

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 9.

(2) S výjimkou povolených odchylek musí vzhled, barva, vůně a chuť semen odpovídat deklarovanému druhu, přičemž semena nesmějí vykazovat cizí pach, být nakyslá, nažluklá nebo nahořklá, popřípadě s jinou cizí příchutí; dále nesmí obsahovat živé i mrtvé škůdce v jakémkoli stadiu vývoje, anorganické nečistoty, semena zjevně naplesnivělá nebo plesnivá a semena shnilá, zapařená nebo spálená se změněnou barvou slupky a současně se zcela porušeným (hnědým až tmavým) jádrem.

(3) Chemické konzervování semen je nepřípustné.

(4) Pro použití v potravinářství lze použít pouze semeno máku setého (Papaver somniferum L.) semenného, olejného typu pocházející z odrůd, které obsahují max. 0,8 % morfinových alkaloidů v sušině tobolky (makovici) a na povrchu makového semene není obsah morfinových alkaloidů vyšší než 25 mg/kg.

§ 13

Skladování

Semena se skladují při teplotě do 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.


§ 14

Přechodné ustanovení

Označení škrobu a výrobků ze škrobu, luštěnin a olejnatých semen balených v období od 1. ledna 1998 do 31. března 1998 se posuzuje jen v rozsahu § 6 zákona.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 3, 7 a 11, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1998.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 418/2000 Sb. Čl. II

(1) Potraviny uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat nejpozději do 31. prosince 2001.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 399/2013 Sb. Čl. III

Potraviny označené podle vyhlášky č. 329/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze uvádět do oběhu nejpozději do 1. července 2014. Potraviny, které byly uvedeny do oběhu před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.


Ministr:
Ing. Lux v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Členění na druhy a skupiny

DruhSkupina
Škrobbramborový
pšeničný
kukuřičný
ostatní
Výrobek ze škrobupudingy v prášku
maltodextriny

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

Tabulka 1 - Škrob bramborový, pšeničný a kukuřičný

UkazatelŠkrob bramborovýŠkrob pšeničnýŠkrob kukuřičný
Obsah sušiny v %nejméně 80,0nejméně 86,0nejméně 86,0
Celkový obsah popela v sušině %nejvýše 0,5nejvýše 0,4nejvýše 0,5
Obsah N-látek v sušině %nejvýše 0,15nejvýše 0,55nejvýše 1,0
Množství stipů viditelných pouhým okem na 1 dm2nejvýše 200--

Výrobky ze škrobu

Tabulka 2 - Pudingy

VýrobekObsah sušiny v% nejméněObsah popela v sušině v % nejvýšeObsah škrobové složky v % nejméně
Puding v prášku na vaření82,04,065,0
Puding v prášku za studena88,06,060,0

Tabulka 3 - Maltodextriny

VýrobekObsah sušiny v% nejméněObsah popela v sušině v % nejvýšeDextrinový ekvivalent (DE) % nejvýše
Maltodextriny89,01,020,0

Tabulka 4 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení škrobu a výrobků ze škrobu

hmotnost balení v gmaximální přípustná
záporná hmotnostní odchylka od hmotnosti
deklarované na obalu v %
do 1005
nad 100 do 2503
nad 250 do 5002
nad 500 do 10001

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Smyslové požadavky na jakost

Škrob bramborový. pšeničný a kukuřičný

Přírodní bramborový, pšeničný a kukuřičný škrob je velmi jemný sypký prášek, bez mechanických nečistot a cizích příměsí. Barvy u bramborového škrobu bílé, u pšeničného škrobu bílé s odstínem do šeda a u kukuřičného škrobu bílé s odstínem do žluta, vůně po použité rostlině, bez chuti a zápachu.

Výrobky ze škrobu

1. Pudingy v prášku isou sypkým práškem bez cizích nečistot a příměsí s přísadami tvořícílni rozpadavé hrudky s jemnými částicemi užitých přísad. Po kulinární přípravě dle návodu je hmota pudingu pružná, nelepivá, případně pouze částečně lepivá.

2. Maltodextriny jsou práškem bez nežádoucích příměsí a mechanických nečistot, barvy bílé s odstínem do šeda nebo žluta podle použitého škrobu s neutrální vůní.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Členění luštěnin na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Luštěninahrách žlutýpředvařené
hrách zelenýloupané celé
čočka velkozrnnáloupané půlené
čočka drobnozrnná
fazole bílé
fazole barevné
cizrna
bob
sója
Mlýnský výrobek z luštěninmouky
vločky
vlákninový koncentrát
Sójový výrobeksójový nápoj
zakysaný sójový výrobek
tofu
sojanéza
tempeh
natto
sójová omáčka
miso

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení luštěnin

DruhHmotnost baleníPřípustná záporná hmotnostní odchylka
Luštěniny,
výrobky
z luštěnin
sójové výrobky
do 250 g- 4,0 %
251 - 500 g- 2,0 %
501 - 2000 g- 1,0 %
nad 2000 g- 0,5 %

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Smyslové a fyzikální požadavky na jakost luštěnin, luštěnin předvařených a luštěnin loupaných

Tabulka 1

Skupina nebo podskupinaBarvaPropad sítemVlhkost % nejvýše
jednotlivých zrnhmotnost zrn jiné barvy nejvýšes kruhovými otvory o průměru mm% hmotnosti nejvýše
Hrách žlutýhněděžlutá, oranžová, žlutá5% hrachu zeleného4,5416,0
Hrách zelenýsvětle zelená, olivová, zelená5% hrachu žlutého4,5416,0
Fazole bílébílá6% barevných3,5416,0
Fazole barevnéjednotná podle odrůdy6 % jiné barvy3,5416,0
Sójajednotná podle odrůdy-3,5413,0
Cizrna--5,0414,0
Bob--6,0416,0
Čočka velkozrnnájednotná podle odrůdy-6,02015,0
2,54
Čočka drobnozrnnájednotná podle odrůdy-6,0více než 2015,0
2,54
luštěniny předvařenéjednotná podle suroviny10 % jiné barvy1,00,510, 0
Luštěniny loupané celéjednotná podle suroviny10 % jiné barvy1,00,515,0
Luštěniny loupané půlenéjednotná podle suroviny10 % jiné barvy1,00,515,0

Tabulka 2

Jakostní znakLuštěninyLuštěniny předvařenéLuštěniny loupané
Nečistoty *1, % hmotnosti nejvýšecelkem 1,0 z toho: minerální 0,5organické 0,5 minerální 0,5celkem 1,0 z toho: minerální 0,2
Závažně poškozená zrna *2 nebo jejich deklarované části celkem,6,0-1,0
% hmotnosti nejvýšečočka : 0, 1--
z toho: muškovitá zrnaostatní : 0,5
Lehce poškozená zrna *3 nebo jejich deklarované části celkem, % hmotnosti nejvýše12,0-20,0
z toho: a) požraných škůdci3,0-3,0
b) zlomky3,03,03,0
Vařivost provedená za stanovených podmínek a v předepsané době, % početní nejméně90--

Poznámka

*1 Nečistoty jsou nečistoty minerální a organické celkem, přičemž organickými nečistotami jsou lodyhy, listy, slupky, všechna cizí zrna a semena nebo jejich části.

*2 Závažně poškozená zrna jsou zrna luštěnin poškozená chorobami, samozahříváním nebo sušením se zřejmě změněnou barvou slupky a současně porušeným jádrem, u loupaných luštěnin pouze se zřejmě změněnou barvou děloh, dále zrna se zřejmými znaky klíčení a zrna muškovitá - celá zrna obsahující mrtvého zrnokaze (Bruchidae) v kterémkoliv stadiu vývoje.

*3 Lehce poškozená zrna jsou zrna se zřejmě změněnou barvou slupky a neporušeným jádrem, zrna luštěnin s výrazně zvrásněnou slupkou a současně se zvrásněným jádrem, zrna nevyvinutá, mechanicky poškozená pokud poškození dosahuje nejvýše čtvrtiny jádra a dělohy nejsou odděleny, zrna požraná škůdci a zlomky zrn nebo jejich deklarovaných částí menších než polovina deklarovaného celku.

Tabulka 3

Sójový výrobekBílkovina v % hmotnosti min.Tuk v sušině v % hmotnosti max.Sušina v % hmotnosti min.
Sójový nápoj1,830,04,0
Sójový nápoj v prášku20,030,090,0
Zakysaný sójový výrobek2,550,08,0
Tofu4,540,010,0
Sojanéza1,0
Tempeh10,050,027,0
Miso9,0
Sójová omáčka2,3
Natto15,0

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Členění olejnatých semen na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Olejnaté semenomákmodrý
bílý
barevný*
slunečnice
tykev
sezam
len
hořčicebílá
černá

* barevný: šedý, oranžový, okrový, růžový

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení olejnatých semen

DruhHmotnost baleníPřípustná záporná hmotnostní odchylka
Olejnatá semenado 50 g- 5,0 %
51- 200 g- 3,0 %
201 - 500 g- 2,0 %
nad 500 g- 1,0 %

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost olejnatých semen

Tabulka 1 - Semeno máku setého (Papaver somniferum L.) semenného, olejného typu

Barva semenmodránejvýše 0,2 % hmotnosti máku bílého
bílá nebo směs barevnad 0,2 % hmotnosti máku bílého
Vlhkost1. jakostnejvýše 8,0 % hmotnosti
2. jakostnejvýše 10,0 % hmotnosti
Semena nevybarvená tmavá až černánejvýše 5,0 % hmotnosti
Příměsi a nečistoty celkemnejvýše 8,0 % hmotnosti
z toho:
a)semena nevyzrálá rezavé barvynejvýše 5,0 % hmotnosti
b)poškozená semenanejvýše 3,0 % hmotnosti
c)nečistoty celkem 1.jakostnejvýše 0,2 % hmotnosti
celkem 2. jakostnejvýše 1,0 % hmotnosti
d)semena blínu černého (Hyoscyamus niger L.)nejvýše 0,00 % hmotnosti
e)semena laskavce a merlíkunejvýše 0,2 % hmotnosti
f)anorganické nečistotynejvýše 0,0 % hmotnosti
g)obsah kadmianejvýše 0,8 mg/kg
h)obsah arsenunejvýše 0,1 mg/kg
i)obsah rtutinejvýše 0,012 mg/kg
j)obsah olovanejvýše 1,0 mg/kg
k)obsah morfinových alkaloidůnejvýše 25 mg/kg

Tabulka 2 - Ostatní semena

SemenoVlhkost v % nejvýšePříměsi v % nejvýšeNečistoty v % nejvýše
slunečnice (Heliantus annus L.)8,04,01,0
tykve (Cucurbita)10,04,01,0
sezamu (Sesamum indicum L.)10,04,01,0
lnu (Linum usitatissimum L.)9,02,01,0
hořčice (Sinapis alba L., Brassica nigra L., Brassica juncca L.)10,03,00,5
Světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.)10,04,01,0

Poznámky pod čarou

2) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru