Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 325/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky

Částka 109/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 31.12.1997
Zrušeno k 01.05.2004 (344/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

325

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 10. prosince 1997,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro tabákové výrobky:


Tabákové výrobky

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) cigaretami tabákové výrobky válcového tvaru, vyrobené strojově z jemně řezané tabákové náplně a obalu z cigaretového papíru spojeného ve směru povrchové přímky válce lepeným spojem, které mohou být opatřeny náustkem nebo filtrem, spojeným s cigaretou náustkovým papírem,

b) cigarilos (doutníčky) tabákové provazce obalené krycím listem z tabáku nebo rekonstituovaného (homogenizovaného) tabáku ve velikosti cigarety, které mohou být opatřeny náustkem, filtrem, náustkem s filtrem anebo slámkou,

c) doutníky tabákové provazce obalené krycím listem nebo krycím a obalovým listem z tabáku nebo rekonstituovaného (homogenizovaného) tabáku, které mohou být opatřeny náustkem, filtrem, náustkem s filtrem anebo slámkou,

d) cigaretovým tabákem řezaná tabáková směs k ručnímu balení cigaret, kde šířka řezu je v rozmezí 0,5 až 1,2 mm,

e) dýmkovým a lulkovým tabákem řezaná tabáková směs ke kouření v dýmkách nebo lulkách, kde šířka řezu je nejméně 1,2 mm,

f) šňupavým tabákem práškový nebo granulovaný tabák, upravený ke šňupání anebo k nosní aplikaci,

g) žvýkacím tabákem tabák v kotoučích, svitcích, pásech, kostkách nebo plátcích, upravený ke žvýkání,

h) rekonstituovaným (homogenizovaným) tabákem tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu,

i) surovým tabákem přirozeně nebo uměle sušené tabákové listy rostliny druhu Nicotiana tabacum, určené pro průmyslové zpracování,

j) řezanou náplní tabák řezaný ze surového tabáku nebo ze surového tabáku a tabákové fólie na šířku řezu 0,5 až 1,2 mm, míchaný, vlhčený a ochucený, určený pro průmyslovou výrobu cigaret,

k) pomocnými materiály pro výrobu tabákových výrobků materiály, které jsou součástí těchto výrobků, zejména cigaretový papír, filtr, filtrační materiál, obalový papír filtru, náustkový papír, lepidla, náustky,

l) umělým obalovým materiálem obnovený tabák (tabáková fólie), který u doutníků a cigarilos nahrazuje krycí tabákový list nebo list přebalu,

m) filtrem součást cigaret, doutníků nebo cigarilos určená ke snížení obsahu škodlivých látek v kouři, který tímto filtrem prochází,

n) náustkem součást pevně spojená s cigaretami, doutníky nebo cigarilos, která se při kouření dostává do bezprostředního kontaktu s ústy,

o) náustkovým papírem papír, který se obalí kolem filtru a připojí se tak na konec cigaretové tyčinky,

p) obalovým papírem obal, ve kterém je zabalen materiál filtru,

r) cigaretovým papírem speciální papír, určený pro průmyslovou výrobu a ruční balení cigaret,

s) dehtem surový, bezvodý a beznikotinový kondenzát kouře,

t) nikotinem alkaloidy tabáku.

§ 2

Členění na druhy a skupiny

Členění tabákových výrobků na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 1.

§ 3

Označování

(1) Kromě údajů, stanovených zákonem a ve zvláštním předpise,1) se na obalu tabákových výrobků uvádí

a) označení názvem druhu tabákového výrobku,

b) u tabáku označení i názvem skupiny,

c) u cigaret průměrný obsah dehtu a nikotinu

1. "Dehet: x mg/cig.", kde x je celé číslo,

2. "Nikotin: x mg/cig.", kde x se uvádí na jedno desetinné místo,

d) množství v kusech u balení cigaret, cigarilos a doutníků na balení pro konečnou spotřebu,

e) množství v gramech u balení ostatních tabákových výrobků pro konečnou spotřebu.

§ 4

(1) Na balení tabákových výrobků pro konečnou spotřebu, určených ke kouření, musí být na největší ploše vytištěno obecné zdravotní varování "Kouření vážně poškozuje zdraví" a na ostatních tabákových výrobcích pro konečnou spotřebu obecné zdravotní varování "Tabák vážně poškozuje zdraví".

(2) U balení cigaret, doutníků, cigarilos, cigaretového, dýmkového a lulkového tabáku pro konečnou spotřebu musí obsahovat druhá největší plocha střídavě jedno z následujících zvláštních zdravotních varování

a) "Kouření způsobuje rakovinu",

b) "Kouření způsobuje srdeční choroby",

c) "Kouření způsobuje smrtelná onemocnění",

d) "Nekuřte, chcete-li zůstat zdraví!".

(3) Balení šňupavého a žvýkacího tabáku, určená pro konečnou spotřebu, musí nést následující zvláštní zdravotní varování "Způsobuje rakovinu".

(4) Každé obecné a zvláštní zdravotní varování musí být uvozeno textem "Ministerstvo zdravotnictví varuje:".

(5) Označení musí být tištěna na kontrastním pozadí a mimo místa, kde může dojít k jejich poškození při otevírání balení.

(6) Každé obecné a zvláštní zdravotní varování musí pokrývat na cigaretách nejméně 4 % každé velké plochy krabičky, na ostatních tabákových výrobcích nejméně 1 % z celkového povrchu balení.

§ 5

Požadavky na jakost

(1) Průměrný obsah dehtu v cigaretách se stanovuje nejvýše na hodnotu 12 mg na cigaretu, která se zjišťuje podle technických norem.2)

(2) Vlhkost tabáku v cigaretách se musí pohybovat v rozmezí 10 až 14 %.

(3) Seznam látek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 2.

(4) Seznam látek, které je zakázáno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 3.

§ 6

Uvádění do oběhu

Tabákové výrobky se skladují a přepravují v suchých, čistých a dobře větratelných prostorách, prostých škůdců a odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi.


§ 7

Přechodná ustanovení

(1) Průměrný obsah dehtu v cigaretách vyrobených do 31. prosince 1999 se stanovuje nejvýše na hodnotu 14 mg na cigaretu.

(2) Cigarety vyrobené do 31. března 1998, které nesplňují požadavky uvedené v odstavci 1 mohou být uváděny do oběhu po dobu šesti měsíců po tomto datu.

(3) Cigarety vyrobené do 31. prosince 1999 splňující požadavky uvedené v odstavci 1 mohou být uváděny do oběhu po dobu šesti měsíců po tomto datu.

(4) Tabákové výrobky nesplňující požadavky uvedené v § 4 mohou být vyráběny do 31. května 1998 a uváděny do oběhu po dobu šesti měsíců po tomto datu.

(5) Označení tabákových výrobků balených v období od 1. ledna 1998 do 31. března 1998 se posuzuje jen v rozsahu § 6 zákona.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1998.


Ministr:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e".

2) ČSN ISO 4387, 10315, 10362-1, 10362-2 a 3402. Ověřování musí probíhat podle normy ČSN ISO 8243.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 325/1997 Sb.

Členění tabákových výrobků na druhy a skupiny

DruhSkupina
Tabákcigaretový
dýmkový a lulkový
šňupavý
žvýkací
Cigarety
Cigarilos (doutníčky)
Doutníky

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 325/1997 Sb.

Seznam látek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků

1.

a) Látky povolené při výrobě tabákových výrobků

1. Aromatické a chuťové látky přírodního původu nebo přírodně identické.

2. Umělá sladidla a ostatní škrobové látky povolené k použití pro výrobu potravin podle zvláštního předpisu.3)

3. Tyto další látky

Acetát celulózy, acetátpropionát celulózy, celulózové vlákno a alfa-alkanoylkanoáty celulózy,

Agar (Gelidium spp.) (E 406),

alfa, alfa-Dimetylfenetyl acetát,

alfa, alfa-Dimetylfenetylyl butyrát,

alfa-iso-Metylionon,

Alginát sodný (E 401), hydrogenuhličitan sodný (E 500), hydrogensíran sodný, uhličitan sodný (E 500), citrát sodný (E 331) a fosforečnan sodný (E 339),

Allyl alfa-ionon,

Arabská guma (Acacia senegal) (E 414),

Benzoin,

beta-Naftyletyléter,

beta-Naftyl-metylketon,

Butyl 10-undecanoát,

Citronelylisobutyrát,

Cukry potravinářské, včetně karamelu (E 150), invertního cukru, galaktózy, laktózy, manózy a maltózy,

Čaj a výrobky z čaje,

Dextrin (E 1400),

Dietylsebakát,

5,7-Dihydro-2-metylthieno (3,4-d) pyrimidin,

Etylmaltol (E 637),

Etylmetylfenylglycidát,

Etylvanilin,

2,3-Fenylpropyltetrahydrofuran,

Formy nabotnalého (želatinovaného) škrobu, kysele hydrolyzovaného škrobu (E 1401), včetně dextrínů, oxidované (E 1404) a fosforečné škroby (E 1412), (E 1413), (E 1414),

Geranylfenylacetát,

Guarová klovatina (Cyamopsis tetragonoloba) (E 412),

Hydrogenfosforečnan diamonný,

Hydroxycitronelal,

Chlorid draselný a/nebo sodný (E 508),

Infuzóriová hlinka (křemelina),

Isobutylbenzilkarbidol,

Kakao a kakaové výrobky,

Kapalný parafín BP (E 905),

Koření,

Kyselina boritá a její sodné nebo draselné soli (E 284),

Kyselina křemičitá (E 551),

Kyselina 4-pentenová,

Látky, které jsou přirozenou součástí surového tabáku,

Metylnaftyléter (ű),

Metyl 2-oktynoát,

Metyl beta-naftylketon,

Metyl-1-fenyl-2-pentanon,

Metyl-3-(p-isopropylfenyl) propionaldehyd,

Metyl-4-fenylbutyraldehyd,

Metyl-alfa-ionon,

Metyl-heptyl-karbonát,

Metylthio-metylpyrazin (směs izomerů),

Octan amonný (E 264), uhličitan amonný (E 503), chlorid amonný (E 510), citrát amonný (E 380), hydroxid amonný (E 527), mléčnan amonný, síran amonný (E 517), vinan amonný, fosforečnan a dihydrogenfosforečnan amonný, isovalerát amonný a sirník amonný,

Octan hlinitý, uhličitan hlinitý, citrát hlinitý, mléčnan hlinitý, oxid hlinitý, fosforečnan hlinitý, vinan hlinitý, hydroxid hlinitý a křemičitany hliníku (E 559),

Octan hořečnatý, uhličitan hořečnatý (E 504), chlorečnan hořečnatý, citrát hořečnatý (E 345), hydroxid hořečnatý (E 528), mléčnan hořečnatý, oxid hořečnatý (E 530) a fosforečnan hořečnatý (E 343),

Octan vápenatý (E 263), uhličitan vápenatý (E 170), chlorid vápenatý (E 509), citrát vápenatý (E 333), hydroxid vápenatý (E 526), mléčnan vápenatý (E 327), (mono-, di- nebo tri-hydrogen) fosforečnan vápenatý (E 341, E 450, E 451) a vinan vápenatý (E 354),

Olej ze semene rohovníku obecného (Ceratonia siliqua) (E 410),

Ovoce, sušené ovoce, ovocná drť, ovocná šťáva, koncentrovaná ovocná šťáva a ovocný sirup,

Oxid titaničitý (E 171),

1-(para-Metoxyfenyl)-1-penten-3-on,

para-Tolyl fenylacetát,

para-Tolyl isobutyrát,

para-Tolyl-3-metylbutyrát,

Pektin (E 440),

Pitná voda,

Propenylguaetol,

Semínko máku setého (Papaver somniferum L.),

Šelak (E 904),

Tetrametyletylcyklohexenon (směs izomerů),

Thiabendazol (E 233),

Tragakantová guma (Astragalus spp.) (E 413),

Uhličitan draselný (E 501), fosforečnan draselný (E 340) a citrát draselný (E 332).

1.

b) Rozpouštědla a nosiče aromatických látek

1,2-Propandiol (E 1520) (1,2-Propylenglykol),

1,3-Butandiol (1,3-Butylenglykol),

2-Propanol (Isopropylalkohol),

Acetát škrobu, esterifikovaný anhydridem kyseliny octové (E 1420),

Acetylovaný adipát škrobu (E 1422),

Acetylovaný fosfát škrobu (E 1414),

Benzylalkohol,

Etanol,

Etylacetát,

Etylcitráty (E 1505),

Etyllaktát,

Glycerin (E 442),

Glycerinacetáty (Diacetin, Triacetin) (E 1518),

Lecitiny (E 322),

Mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471) včetně odpovídajících esterů kyselin octové (E 472a), mléčné (E 472b), citronové (E 472c) a vinné (E 472d),

Octany, mléčnany a citráty sodný, draselný a vápenatý (E 261 - 263, E 325 - 327, E 331 - 333),

Rozpouštědla a nosiče aromatických látek povolené k použití pro výrobu potravin podle zvláštního předpisu,3)

Sorbitol (E 420),

Stearáty vápenatý a hořečnatý (E 470),

Uhličitany sodný (E 500), draselný (E 501), vápenatý (E 170) a hořečnatý (E 504),

Látky označené (*) v části 3a.

2. Prostředky pro udržování vlhkosti

a) v cigaretovém tabáku, doutnících a doutníčcích, cigaretách, rekonstituovaném tabáku (tabákové fólii) a umělých obalových materiálech

1,2-Propandiol (E 1520) (1,2-Propylenglykol),

1,3-Butandiol (1,3-Butylenglykol),

Fosfát glycerolu a jeho sodná, draselná a hořečnatá sůl až do maximálního množství 5 % suché hmotnosti výrobku,

Glycerin (E 422),

Hydrogenovaný glukózový sirup,

Kyselina orto-fosforečná (E 338),

Trietylenglykol.

b) ve žvýkacím tabáku

Glycerin (E 422) až do 10 % suché hmotnosti produktu,

Hydrogenovaný glukózový sirup.

c) ve šňupavém tabáku

1,2-Propandiol (E 1520) (1,2-Propylenglykol),

1,3-Butandiol (1,3-Butylenglykol),

Glycerin (E 422) až do 10 % suché hmotnosti výrobku,

Hydrogenovaný glukózový sirup,

Kapalný parafín (E 905) až do 25 % suché hmotnosti výrobku.

3. Lepicí, adhezní a ztužovací činidla

a) pro doutníky a doutníčky, smotky tabáku obsahující tmavý tabák, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové materiály a také pro adhezní látky pro podélný spoj cigaret (záložky), obalový/náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

* Agar-agar (E 406),

* Arabská guma (E 414),

* Jadérka rohovníku obecného (svatojánského chleba) - mletá (E 410) (Ceratonia siliqua),

* Jemná moučka "Guco" (E 412) (guarová guma),

* Karagén (E 407),

* Karboxymetylcelulóza (E 466) a její sloučeniny se sodíkem, draslíkem, vápníkem a hořčíkem a také v metylované formě,

* Kyselina alginová (E 400),

* Lecitiny (E 322),

* Metylcelulóza (E 461), také její hydroxyetylová nebo karboxymetylová forma,

* Sodná (E 401), draselná (E 402), vápenatá (E 404) a hořečnatá sůl kyseliny alginové,

* Tragant (E 413),

* Xanthan (E 415),

Acetát celulózy (Acetylcelulóza),

Acetylmetyl celulóza,

Celulóza (E 460),

Etylcelulóza (E 462), také její hydroxyetylová forma,

Galaktany, také modifikované formy,

Hydroxyetyl celulóza,

Hydroxypropylcelulóza (E 463), také v metylované formě (E 464),

Karboxymetylový škrob s esterifikačním stupněm až do 0,5 škrobového dialdehydu vytvořeného oxidací kukuřičného škrobu s obsahem aldehydu minimálně 90 %,

Kollodium,

Kyselina boritá (vč. draselné a sodné soli) (E 248),

Mannany, také modifikované formy,

Mikrokrystalická celulóza (E 460),

Šelak (E 904),

Škrobový dialdehyd vyrobený oxidací kukuřičného škrobu s obsahem aldehydu minimálně 90 %,

Želatina.

b) adhezní látky pro podélný spoj cigaret, obalový/ /náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

Směsi vytvořené z

aa) vodných disperzí polyvinylacetátu, také jeho částečně hydrolyzované formy, nebo kopolymerů vinylacetátu s vinyl estery nasycených alifatických karboxylových kyselin s dlouhým řetězcem až do C18 nebo s etylenem,

bb) vodné roztoky polyvinylalkoholu.

Do těchto směsí mohou být přidány také acetáty glycerinu.

c) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii)

Glyoxal až do maximálního množství ve výši 2 % suché hmotnosti výrobku,

Melamin-formaldehydová pryskyřice až do maximálního množství ve výši 2 % suché hmotnosti výrobku,

Močovino-formaldehydová pryskyřice.

d) pro dýmkový a lulkový tabák

Agar-agar (E 406),

Arabská guma (E 414).

e) pro žvýkací tabák

Arabská guma (E 414) až do maximálního množství ve výši 25 % sušiny výrobku.

4. Modifikátory spalování

Aktivní uhlí,

Hydrogensíran sodný (E 514),

Hydrogenuhličitan sodný (E 500),

Hydroxid amonný (E 527),

Hydroxid draselný (E 525),

Hydroxid hlinitý,

Hydroxid hořečnatý (E 528),

Hydroxid sodný (E 524),

Hydroxid vápenatý (E 526),

Chlorid amonný (E 510),

Chlorid draselný (E 508),

Chlorid hořečnatý (E 511),

Chlorid sodný,

Chlorid vápenatý (E 509),

Karboxylové kyseliny s dlouhým řetězcem a jejich vápenaté a draselné soli,

Močovina (E 927b),

Oxid hlinitý,

Oxid hořečnatý (E 530),

Oxid titaničitý (E 171),

Oxid vápenatý (E 529),

Přírodní a uměle připravené (alumino)silikáty Na-, K-, Ca-, Mg-, Al- a Fe- včetně (E 552, E 553a, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),

Síran amonný (E 517),

Síran draselný (E 515),

Síran hlinitodraselný (E 522),

Síran hlinitý (E 520),

Síran hořečnatý (E 518),

Síran vápenatý (E 516),

Sloučeniny hořečnatých solí kyselin uhličité (E 504), fosforečné (E 343), mravenčí, octové, jablečné, citronové, vinné, mléčné, sulfaminové a jantarové (E 470b),

Sloučeniny sodné, draselné, vápenaté a amonné soli kyselin uhličité, mravenčí, octové, jablečné, citronové, vinné, mléčné, fosforečné, sulfaminové a jantarové (E 170, E 500, E 501, E 503, E 261 - 263, E 380 - 383, E 335, E 336, E 354, E 325 - 327, E 339 - 341),

Talek (E 553b),

Vinan sodnodraselný (E 337).

5. Látky na cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové materiály z homogenizovaného (rekonstituovaného) tabáku

Celulóza, která obsahuje látky uvedené v částech 3a) a 4,

Glyoxal (tabáková fólie nebo papír),

Hydroxid draselný (E 525),

Hydroxid sodný (E 524),

Kyselina chlorovodíková (E 507).

6. Látky na filtry cigaret, cigaretové náustky, doutníky, náustky doutníků a dýmky

Acetát celulózy (Acetylcelulóza),

Acetáty glycerinu (Diacetin, Triacetin),

Aktivní uhlí,

Etylcitráty (di-, tri-) (E 1505),

Hydratovaný křemičitan hořečnatý (pemza) (E 553),

Oxid hlinitý,

Oxid titaničitý (E 171) až do 2 % hmotnosti filtru,

Papír, celulóza (E 460),

Polyetylen,

Polypropylen,

Přírodní a uměle připravené (alumino)silikáty Na-, K-, Ca-, Mg-, Al- a Fe- včetně (E 552, E 553a, E 553b, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),

Silikagel,

Směsi získané z vodních disperzí polyvinylacetátu - stejné, jako jsou uvedeny v 3b.aa) a 3b.bb),

Trietyleneglykoldiacetát.

7. Látky na obalový/náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

Hliník (E 173)

Hliníková fólie (s ochranným lakem nebo bez něj),

Korek a sláma,

Papír, papírová lepenka, acetát celulózy (acetylcelulóza).

8. Látky na adheziva tavná za horka pro obalový/ /náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

2,6-diterciární butyl-4-metylfenol,

Glycerin a pentaerythritol ester pryskyřičné kyseliny kalafuny a jeho hydrogenační produkty,

Kopolymery etylenu a vinylesterů alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin s délkou řetězce C2 - C18,

Mikrokrystalické vosky (E 907),

Parafíny (E 905),

Polycyklopentadienová pryskyřice, hydrogenovaná,

Polyisobutylén,

Směsi pryskyřic z maleinátů a akrylátů,

Styrénový kopolymer a štěpené kopolymery styrénu, alfa-metylstyrénu a vinyltoluenu.

9. Konzervační prostředky pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), lepidla na cigaretový spoj, které se nepoužívají do doutníků, doutníčků a cigaret

Etylester (E 214) a propylester (E 216) kyseliny para-hydroxybenzoové a jejich sodné sloučeniny až do 5 gramů na kilogram bezvodého produktu, při přepočtu na kyselinu benzoovou,

Kyselina benzoová (E 210) a její sodná (E 211), draselná (E 202) a vápenatá (E 213) sůl až do 5 gramů na kilogram výrobku, při přepočtu na sušinu,

Kyselina sorbová (E 200) a její sodná (E 201), draselná (E 202) a vápenatá (E 203) sůl až do 2 gramů na kilogram výrobku, při přepočtu na sušinu,

Thiobendazol (E 233) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) až do 0,6 gramů na kilogram sušiny výrobku.

Tam, kde jsou konzervační prostředky míseny, maximální limity uvedené u každé látky se snižují dle celkového procentového obsahu ostatních konzervačních látek obsažených ve směsi podle tohoto vzorce:

kde

HM je nejvyšší přípustné množství konzervační směsi v tabákovém výrobku, při přepočtu na sušinu výrobku

K1 je koncentrace použité konzervační látky 1 ve směsi, při přepočtu na sušinu výrobku

HM1 je maximální přípustné množství konzervační látky 1

Kn je koncentrace n-té použité konzervační látky ve směsi, při přepočtu na 1 sušinu výrobku

HMn je maximální přípustné množství n-té konzervační látky

Formaldehyd (E 240),

Hexametylentetramin (E 239),

Hydroxybenzoát sodný,

Kyselina p-hydroxybenzoová,

Metylhydroxybenzoát (E 218),

Metylhydroxybenzoát sodný (E 219).

10. Barviva

a) pro cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), obalové materiály a pojiva doutníků a doutníčků z rekonstituovaného (homogenizovaného) tabáku

Amarant (E 123) (C.I. 16185),4)

Azorubin (E 122) (C.I. 14720),4)

Barvicí cukr (karamel) (E 150),

Brilantní čerň BN (E 151) (C.I. 28440),4)

Brilantní modř FCF (E 133) (Brilliant blue FCF E 133) (C.I. 42090),4)

Carbo medicinalis vegetabilis (E 153) (Rostlinné aktivní uhlí),

Červánková žluť FCF (E 110) (C.I. 15985),4)

Erythrosin (E 127) (C.I. 45430),4)

Huminové kyseliny a jejich soli s alkalickými kovy,

Chinolinová žluť (E 104) (C.I. 47005),4)

Chlorofyly (E 140) (C.I. 75810),4)

Indigotin I (E 132) (C.I. 73015),4)

Košenila (E 120) (C.I. 75470),4)

Košenilová červeň (E 124) (C.I. 16255),4)

Kurkumin (E 100) (C.I. 75300),4)

Oranž GGN (E 111) (C.I. 15980),4)

Patentová modř V (E 131) (C.I. 42051),4)

Pigmentová červeň 184 (C.I. 12487),4)

Pigmentová žluť 13 (C.I. 21100),4)

Ponceau 4R (C.I. 16255),4)

Riboflavin (E 101),

Tartrazin (E 102) (C.I. 19140),4)

Vodný extrakt dřeva stromu Haemytoxylon campechianum,

Vodný extrakt řešetláku počistivého (Rhamnus catharicus),

Vodný extrakt žlutého dřeva mořeny barvířské (Morus tinctoria),

Xanthofyly (E 161),

Sloučeniny výše uvedených barviv s hliníkem, vápníkem a hořčíkem (tzv. laky),

Alazarinový aluminiový lak (C.I. 58055),4)

Antrachinonová modř (C.I. 69800),4)

Barviva povolená k použití pro výrobu potravin podle zvláštního předpisu,3)

Čerň 7984 (C.I. 27755),4)

Chlorofyl, komplexy s mědí (E 141) (C.I. 75810),4)

Chrysoin S (E 103) (C.I. 14270),4)

Kakao a kakaové výrobky,

Karamel, amonný (E 150c),

Karamel, siřičitan draselný (E 150b),

Karamel, sulfit amonný (E 150d),

Kávové extrakty,

Lasturová zlatá (zlatá bronz),

Orseille (karmín),

Para žluť AB (E 105) (C.I. 13015),4)

Ponceau 6R (C.I. 16290),4)

Prášek z kokosové skořápky,

Síran barnatý (pigmentová běloba 21) (C.I. 77120),4)

Šarlatová červeň (E 125) (C.I. 14810),4)

Uhličitan vápenatý (E 170) (C.I. 77220),4)

Ultramarinová modř (C.I. 77007).4)

b) pro obalový/náustkový papír cigaretových filtrů a náustků pro cigarety a doutníky

Látky uvedené v části 10a,

Moučka z kokosových skořápek,

Oxid titaničitý (E 171), také ve směsi se slídou, která nesmí přesahovat 75 %,

Oxidy a hydroxidy železa (žluť, červeň, hněď, čerň) (E 172) (C.I. 77489, 77491, 77492, 77499),4)

Síran vápenatý (E 516),

Stříbrná bronz (E 173) (C.I. 77000),4)

Uhličitan vápenatý (E 170) (C.I. 77220),4)

Zlatá bronz (slitina mědi a zinku s maximálním obsahem zinku 15 %),

Zlatý pigment (E 175) (C.I. 77480).4)

c) pro lepicí, plnicí a ztužovací činidla doutníků, doutníčků, dýmkového a lulkového tabáku

Cukr barvicí (E 150),

Karamel, amonný (E 150c),

Karamel, siřičitan draselný (E 150b),

Karamel, sulfit amonný (E 150d).

d) pro žvýkací tabák

Síran železitý,

Tannin (E 181).

e) pro šňupavý tabák

Carbo medicinalis vegetabilis (E 153) (Rostlinné aktivní uhlí),

Indigotin I (E 132) (C.I. 73015),4)

Oxid železitý, červeň (E 172) (C.I. 77491),4)

Síran železitý,

Tannin (E 181).

11. Změkčovadla pro tiskové barvy a laky na cigaretový papír, cigaretové filtry, obalový/náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretové náustky

Acetáty glycerinu (Diacetin, Triacetin),

Dibutylftalát (E 1518),

Diisobutylftalát,

Epoxidovaný sojový olej.

12. Pojiva pro tiskařské barvy a laky na obalový/náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretové náustky

Látky uvedené v části 3a,

Acetopropionát celulózy,

Isobyturát sacharózy,

Kopolymery etylenvinylacetátu,

Polyvinylbutyrát.

13. Látky pro přímý tisk na cigaretový papír, na obalový/náustkový papír cigaretových filtrů a filtrové náustky

Alkydové pryskyřice (polyestery polyhydroxyalkoholů a kyseliny ftalové), také modifikované mastnými kyselinami, délka řetězce mastné kyseliny C6 nebo více,

Alurová červeň AC (E 139) (Allura red AC) (C.I. 16035),4)

Antrachinonová modř (E 130) (Anthraquinone blue) (C.I. 69800),4)

Barvicí cukr (E 150) (Sugar coloring),

Barviva uvedená v částech 10a, 10b,

Brilantní modř FCF (E 133) (Brilliant blue FCF) (C.I. 42090),4)

Čerň 7984 (E 152) (Black 7984) (C.I. 27755),4)

Červeň 2G (E 128) (Red 2G) (C.I. 15860),4)

Deodorizovaný minerální olej až do objemu 25 % podle připravené receptury tiskové barvy,

Hněď FK (E 154) (Brown FK),

Hněď HT (E 155) (Brown HT) (C.I. 20285),4)

Hydrogenované estery kalafuny s tri- nebo vícesytné alkoholy C3 - C6,

Chrysoin S (E 103) (Chrysoine S) (C.I. 14270),4)

Kantaxantin (E 161g) (Canthaxanthin) (C.I. 40850),4)

Karoten, annato atd. (E 160a-f) (Carotene, Annatto etc.) (C.I. 75130, 75120, 75125, 40820, 40825),4)

Kobaltnaté, manganaté, železnaté, vápenaté, zirkoničité a ceričité soli a oxidy s kyselinami naftalenu, s nasycenými, většinou terciárními monokarboxylovými kyselinami C9 - C11 a s 2-etylhexanovou kyselinou,

Kondenzační produkty a také éterifikované kondenzační produkty z čištěných monohydroxy- nebo polyhydroxy- a/nebo alkylovaných fenolů s formaldehydem,

Kyselina akrylová nebo kalafuna modifikované kyselinou maleinovou a jejími estery s tri- nebo vícesytnými alkoholy s uhlíkovým řetězcem C3 - C6,

Kyselina ortokřemičitá (E 551),

Látky uvedené v částech 11 a 12,

Lutein (E 161b) ,

Mastné kyseliny modifikované fenolformaldehydovou pryskyřicí, s délkou řetězce mastné kyseliny větší než C6,

Modifikovaná fenolformaldehydová kalafuna,

Modifikovaná xylolformaldehydová kalafuna,

Orseille (E 121),

Oxid hlinitý,

Para žluť AB (E 105) (Fast yellow AB) (C.I. 13015),4)

Parafín (E 905),

Pigmentová brilantní acilanová modř FFR (Pigment brilliant acilane blue FFR) (C.I. 42735),4)

Pigmentová červeň 1 (Pigment red 1/Solvent Red-Ceres red G1) (C.I. 12150),4)

Pigmentová ftalokyaninová zeleň (Pigment pthalocyanine green) (C.I. 74260),4)

Pigmentová kyselina fialová R (Pigment acid violet R) (C.I. 45190),4)

Pigmentová kyselina zelená 1 (Pigment acid green 1) (C.I. 10020),4)

Pigmentová kyselina zelená 22 (Pigment acid green 22) (C.I. 42170),4)

Pigmentová modř 15 (Pigment blue 15) (C.I. 74160),4)

Pigmentová modř 16 (Pigment blue 16) (C.I. 74100),4)

Pigmentová modř victoria B (Pigment victoria blue B) (C.I. 44045),4)

Pigmentová modř victoria R (Pigment victoria blue R) (C.I. 44040),4)

Pigmentová sudánská modř 2 (Pigment sudan blue 2),

Pigmentová violeť 3 (Pigment violet 3) (C.I. 42535),4)

Pigmentová žluť 29 (Pigment yellow 29/Solvent yellow 29) (C.I. 21230),4)

Pigmentový rubín BK (E 180) (Pigment rubine BK) (C.I. 15850),4)

Ponceau 6R (E 126) (C.I. 16290),4)

Řepná červeň (E 162) (Beet red),

Slída (Mica),

Slídové pigmenty (Micaceous pigments), také s oxidem titaničitým,

Stříbro (E 174) (C.I. 77820),4)

Šarlatová červeň GN (E 125) (Scarlet Red GN),

Uhličitan hořečnatý (E 504),

Vysýchavé nenasycené oleje, jmenovitě olej ze lněného semene, dřevný olej, včetně zahuštěných olejů vyrobených pouze zahříváním,

Xylolformaldehydové bitumeny (asfalty) a jejich kondenzační produkty s fenolem nebo alkylovanými fenoly,

Zeleň S (E 142) (Green S) (C.I. 44090).4)

14. Ostatní přísady

a) pro žvýkací tabák

Hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),

Chlorid amonný (E 510),

Chlorid vápenatý (E 509),

Sacharin (E 954),

Síran hlinitodraselný.

b) pro šňupavý tabák

1,3-Butandiol (1,3-Butylenglykol),

Droždí,

Hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),

Hydroxid amonný (E 527),

Hydroxid vápenatý (E 526),

Chlorid amonný (E 510),

Chlorid vápenatý (E 509),

Jedlé tuky a oleje,

Karbamát amonný (sůl z jeleního parohu),

Tonkové semeno /boby/ zbavené kumarinu, šňupavý tabák může obsahovat maximálně 0,003 % kumarinu,

Uhličitan draselný (E 501),

Uhličitan sodný (E 500),

Uhličitan vápenatý (E 170).

c) pro bílý šňupavý prášek

Chlorid amonný (E 510),

Chlorid vápenatý (E 509),

Karbamát amonný (sůl z jeleního parohu),

Uhličitan sodný (E 500),

Uhličitan vápenatý (E 170).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 325/1997 Sb.

Seznam látek, které je zakázáno používat při výrobě tabákových výrobků

1. Aromatizační látky

Březový dehtový olej (Oleum betulae empyreumaticum),

Jalovcový dehtový olej (Oleum juniperi empyreumaticum),

Kafr,

Kafrový olej,

Kumarin,

Kyselina agarová (Acidum agarcinium),

Olej hořkomandlový s volnými nebo vázanými kyanidy,

Safrol,

Sassafrasový olej (Oleum sassafras),

Thujon.

2. Aromatizační látky vyrobené z

Kafrového dřeva (Lignum camphorae),

Komonice lékařské (Melilotus officinalis),

Kůry mýdlokoru (Cortex quillaiae),

Mařinky vonné (Asperula odorata),

Natě máty poleje obecné (Herba pulegii),

Natě routy vonné (Herba rutae),

Natě vratiče (Herba Tanaceti),

Oddeneku osladiče (Rhizoma polypodii, Rhizoma filicis dulcis),

Palistů potměchuti popínavé (Stipites dulcamarae),

Sassafrasové kůry (Cortex sassafras),

Sassafrasového dřeva (Lignum sassafras),

Sassafrasových listů (Folia sassafras),

Šuškarky vonné (Liatris odoratissima),

Tonkového semena (Semen toncae).

3) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné.

4) C.I. Color index.

Přesunout nahoru