Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 322/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel

Částka 109/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 31.12.1997
Zrušeno k 28.08.2001 (302/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

322

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. prosince 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 16 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se poslední věta nahrazuje těmito větami: "U vozidla se rovněž ověřuje, zda skutečný stav vozidla odpovídá evidenčním údajům uvedeným v jeho dokladech (dále jen "evidenční kontrola"). Evidenční kontrola se provádí v rozsahu stanoveném pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce v kontrolních úkonech skupiny 100 v příloze č. 1 této vyhlášky. Na základě požadavku dopravního inspektorátu Policie České republiky se provádí samostatná evidenční kontrola.".

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se na konci třetí věty připojují tato slova: "a závady zjištěné při evidenční kontrole,".

3. V § 3 odst. 1 písm. d) se na konci třetí věty vypouští tečka a připojují se tato slova: "a přestavba vozidla, jejíž technická způsobilost nebyla schválena podle zvláštního předpisu.2)".

4. V § 3 odst. 2 se za slova "jednotlivých ústrojí" vkládají tato slova: "nebo výsledku evidenční kontroly".

5. V § 3 odst. 2 písm. b) se na konci čárka nahrazuje tečkou a připojuje se tato věta: "Po odstranění závad zjištěných při samostatné evidenční kontrole se opakovaná evidenční kontrola neprovádí,".

6. V § 4 odst. 1 se za první větu vkládá tato věta: "Obdobně vyznačuje i výsledek samostatné evidenční kontroly a její hodnocení.".

7. V § 4 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojuje se tato věta: "provedení samostatné evidenční kontroly bez zjištěných závad se vyznačí jen záznamem v technickém průkazu vozidla.".

8. § 4 odst. 3 zní:

"(3) Je-li vozidlo hodnoceno jako dočasně technicky způsobilé pro další provoz, provede se o tom záznam do technického průkazu vozidla s uvedením tříměsíční lhůty pro opakovanou technickou prohlídku nebo pro odstranění závad zjištěných při samostatné evidenční kontrole a na zadní tabulku státní poznávací značky se umístí kontrolní nálepka s vyznačením její tříměsíční platnosti do opakované technické prohlídky nebo do odstranění závad zjištěných při samostatné evidenční kontrole.".

9. V § 4 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: "Po odstranění závad zjištěných při samostatné evidenční kontrole vyznačuje dopravní inspektorát Policie České republiky příští technickou prohlídku umístěním kontrolní nálepky na zadní tabulku státní poznávací značky v souladu s termínem příští technické prohlídky zapsaným v technickém průkazu vozidla před provedením samostatné evidenční kontroly a v technickém průkazu vozidla vyznačuje odstranění těchto závad v záznamu o evidenční kontrole.".

10. V příloze č. 1 v rozčlenění kontrolních úkonů (strana 5) se v písmenu b) za slova "technického stavu" vkládají slova "a evidenčních údajů" a v písmenu c) se za slova "v technickém stavu" vkládají slova "a evidenčních údajích".

11. V příloze č. 1 v kontrolním úkonu Státní poznávací značka - 101 odstavec nadepsaný Závady zní:

"Závady

1. Státní poznávací značka nesouhlasí s předloženými doklady... B
2. Tabulka státní poznávací značky je poškozená natolik, že není dostatečně čitelná... B
3. Umístění tabulky státní poznávací značky neodpovídá předpisu... B
4. Tabulka státní poznávací značky je odlišného provedení oproti schválenému... B
5. Tabulka státní poznávací značky není dostatečně upevněna, popřípadě je mírně poškozená, avšak dostatečně čitelná... A
".

12. V příloze č. 1 v kontrolním úkonu Výrobní číslo motoru - 102 odstavec nadepsaný Závady zní:

"Závady

1. Výrobní číslo motoru nesouhlasí s doklady nebo není zaznamenáno... B
2. Výrobní číslo na motoru chybí nebo je nečitelné... B
3. Výrobní číslo motoru souhlasí, ale ve struktuře čísla nebo v jeho bezprostředním okolí je patrný zásah, který vedl k jeho úpravě (přebroušení, přeražení apod.)... B
“.

13. V příloze č. 1 v kontrolním úkonu Výrobní číslo podvozku (karosérie) - 103 odstavec nadepsaný Závady zní:

"Závady

1. Výrobní číslo podvozku (karosérie) nesouhlasí s doklady... B
2. Výrobní číslo na podvozku (karosérii) chybí nebo je nečitelné... B
3. Výrobní číslo karosérie (VIN) souhlasí s doklady, ale v jeho struktuře nebo v okolí místa jeho umístění (výrobní identifikační štítek a karosérie) je patrný zásah, který umožnil jeho změnu (přeražení jiného čísla, navaření části karosérie z jiného vozidla apod.)... B
".

14. V příloze č. 1 v kontrolním úkonu Odchylky v provedení vozidla - 104 odstavec nadepsaný Závady zní:

"Závady

1. Vozidlo bylo změněno tak, že neodpovídá údajům uvedeným v technickém průkazu vozidla... B
2. Vozidlo bylo změněno tak, že jde o přestavbu vozidla podle zvláštního předpisu2) a před uvedením vozidla do provozu po této změně nebyla opět schválena jeho technická způsobilost k provozu... C

Poznámka: Zjistí-li se před zahájením technické prohlídky, že na vozidle byla provedena přestavba a v technickém průkazu vozidla není uveden záznam o schválení její technické způsobilosti, technická prohlídka vozidla se neprovede.".

15. V příloze č. 1 v kontrolním úkonu Barva vozidla - 105 odstavec nadepsaný Závady zní:

"Závady

1. Barva nebo barevné provedení vozidla nesouhlasí se záznamy v dokladech nebo není zapsána v dokladech... B
2. Označení barevného provedení nesouhlasí se vzorníkem barev... A
".

16. V příloze č. 1 v kontrolním úkonu Zadní svítilny se světlem do mlhy - počet a umístění - 625 v odstavci nadepsaném Předepsané podmínky v bodu 1 se poslední věta nahrazuje touto větou: "Jednou nebo dvěma zadními svítilnami se světlem do mlhy červené barvy musí být vybavena vozidla kategorií M, N a jejich přípojná vozidla.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Říman v. r.

Přesunout nahoru