Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 314/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů

Částka 106/1997
Platnost od 23.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.07.2005 (224/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

314

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 3. prosince 1997,

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., a § 13 písm. l) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky č. 219/1993 Sb. a vyhlášky č. 162/1995 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně poznámky č. 1) zní:

"§ 2

(1) Pokud žáci vykonávají v souladu s učebními plány a učebními osnovami odborný výcvik na produktivních činnostech, poskytuje se jim odměna v rozpětí 40 až 150 % minimální mzdy mladistvého zaměstnance.1) Výše měsíční odměny se určuje podle kvality a výsledků produktivní činnosti žáka s přihlédnutím k celkovému zhodnocení jeho prospěchu a chování.

(2) Žáci, kteří vykonávají za podmínek stanovených osnovou odborný výcvik ve ztíženém nebo zdraví škodlivém prostředí nebo z důvodu organizace výuky vykonávají odborný výcvik se souhlasem ředitele učiliště výjimečně v sobotu nebo v neděli nebo v době odpolední směny, mají nárok na příplatky, které přísluší zaměstnancům.

1) § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě.".

2. V § 4 odst. 2 se na konci druhé věty vypouštějí slova "po odečtení částky 2,60 Kč u oběda a částky 1,70 Kč u večeře".

3. § 4 odst. 3 zní:

"(3) Náklady na přípravu stravy hradí organizace, pro kterou se žák připravuje, občan, který zřídil pracoviště praktického vyučování, nebo příslušný orgán státní správy, který hradí náklady na přípravu žáků, kteří se nepřipravují pro žádnou organizaci.".

4. § 5 písm. a) a b) znějí:

"a) 800 - 1200 Kč měsíčně, jestliže domov mládeže je vybaven ústředním topením, teplou vodou, koupelnou nebo sprchou, vlastní jídelnou v budově domova mládeže nebo v jeho blízkosti a ložnicemi s lůžkovou kapacitou nejvýše pro tři žáky,

b) 500 - 800 Kč měsíčně, jestliže domov mládeže nesplňuje některý z požadavků uvedených pod písmenem a).".

5. Příloha k vyhlášce č. 315/1991 Sb. zní:

"Příloha k vyhlášce č. 315/1991 Sb.

Finanční stravovací normativ na nákup potravin

Finanční stravovací normativ v Kč/den/strávníka v rozmezí
snídaně7,00 až 10,60
přesnídávka4,50 až 7,70
oběd15,40 až 24,40
svačina3,20 až 4,00
večeře13,40 až 22,00
celodenní43,50 až 68,70“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Ministr:

Gruša v. r.

Přesunout nahoru