Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 308/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů

Částka 103/1997
Platnost od 18.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

308

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. listopadu 1997,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů

Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 268/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995:


Čl. I

Nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 včetně poznámky č. 1) zní:

"(1) Je-li tepelná energie k vytápění a pro ohřev užitkové vody (dále jen "tepelná energie") dodávána do bytů vytápěných ze systému centrálního zásobování teplem nebo z blokových či domovních kotelen a do rodinných domů1) napojených na centrální zásobování teplem (dále jen "domovní objekt"), poskytuje se při splnění dále stanovených podmínek dotace ze státního rozpočtu.

1) § 44 odst. 1 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č. 376/1992 Sb.".

2. § 1 odst. 3 včetně poznámek č. 2), 3) a 3a) zní:

"(3) Dotace se poskytne, pokud

a) cena tepelné energie sjednaná mezi dodavatelem a odběratelem nebo cena vytvořená odběratelem, který si tepelnou energii sám vyrábí, bude vyšší než 350 Kč/GJ na vstupu do vytápěného objektu nebo vyšší než 315 Kč/GJ v předávací stanici nebo vyšší než 294 Kč/GJ na vstupu do domu při dodávkách z primární sítě rozvodu,

b) příslušný územní inspektorát Státní energetické inspekce prověří soulad výroby a dodávek tepelné energie u výrobců (dodavatelů) s podmínkami stanovenými zvláštním předpisem2) a vydá o tom žadateli odborné stanovisko. Zjistí-li tento orgán, že provozu a technologii topení neodpovídají náklady zahrnuté do věcně usměrňované ceny, požádá při vydání svého odborného stanoviska příslušné finanční ředitelství o prověření oprávněnosti kalkulace výše věcně usměrňované ceny výrobce (dodavatele) podle zvláštního předpisu,3)

c) nejde o byty a k nim příslušné společné prostory v domech postavených bez účasti veřejných prostředků určených zvláštním předpisem3a) s vydaným kolaudačním rozhodnutím po 30. červnu 1996.

2) § 30, 32 a 38 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

3) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.
Výměr Ministerstva financí č. 01/98.

3a) § 3 odst. 8 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb.".

3. § 1 odst. 5 včetně poznámek č. 3b) a 3c) zní:

"(5) Dotace se poskytne ve výši rozdílu mezi věcně usměrňovanou cenou tepelné energie sjednanou v souladu se zvláštními předpisy3) při dodávce od výrobce nebo dodavatele anebo určenou odběratelem, který tepelnou energii sám vyrábí pro svůj domovní objekt, (dále jen "cena výrobce") a cenou tepelné energie pro domácnost 350 Kč/GJ na vstupu do vytápěného objektu nebo 315 Kč/GJ v předávací stanici nebo 294 Kč/GJ na vstupu do domu při dodávkách z primární sítě rozvodu. Do výpočtu dotace se nezahrne podlahová plocha domovního objektu využívaná k podnikání3b) ani plocha ostatních prostor.3c)

3b) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

3c) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.".

4. § 2 odst. 2 první věta zní: "Odběratel podává žádost příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 10. ledna běžného roku, a to jednotlivě za každý domovní objekt. Odborné stanovisko územního inspektorátu Státní energetické inspekce předá odběratel do deseti dní po jeho obdržení.".

5. V § 2 odst. 2 větě čtvrté se za slovo "připojí" vkládají tato slova: "odborné stanovisko územního inspektorátu Státní energetické inspekce podle § 1 odst. 3 písm. b), dále".

6. V § 2 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Při změně žádosti v průběhu roku uvede odběratel i množství odebrané tepelné energie (GJ) pro podlahovou plochu bytů k datu podání nové žádosti. Pokud tyto údaje nemohl zjistit, uplatňuje se podíl tepelné náročnosti na celoročních nákladech.3c)".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

7. V § 3 odst. 4 se slova "daň z přidané hodnoty obsaženou v regulovaných cenách" nahrazují slovy "rozdíl mezi částkami daně z přidané hodnoty obsaženými v ceně od výrobce a v ceně pro domácnost".

8. V § 4 odst. 1 větě druhé se za slovo "vzor" doplňují slova "a vysvětlivky k němu jsou uvedeny" a vypouštějí se slova "je uveden".

9. § 4 odst. 4 zní:

"(4) Při finančním vypořádání dotace nelze kompenzovat přeplatky s nedoplatky v rámci jednoho domovního objektu nebo jednoho odběrného místa s výjimkou kompenzace výsledného dopadu z vyúčtování tepelné energie pro vytápění s výsledným dopadem vyúčtování tepelné energie určené pro ohřev užitkové vody.".

10. Příloha č. 1 se nahrazuje novou přílohou č. 1 stejného označení včetně vysvětlivek.

11. Příloha č. 2 se nahrazuje novou přílohou č. 2 včetně vysvětlivek a zní: "Finanční vypořádání dotace na tepelnou energii ze státního rozpočtu za rok 199. ".


Čl. II

Přechodná a zrušovací ustanovení

1. Finanční vypořádání dotací poskytnutých za rok 1997 se provede podle nařízení vlády č. 251/1994 Sb., ve znění platném do 31. prosince 1997.

2. Poskytování dotace končí dnem 31. května 1998.

3. Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Předseda vlády:
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí:
Ing. Pilip v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 251/1994 Sb.

ŽÁDOST O DOTACI NA TEPELNOU ENERGII ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 1998

VYSVĚTLIVKY K ŽÁDOSTI

sl. 1 - Jmenovitě uvést jednotlivé výrobce nebo dodavatele tepelné energie (název, adresa) podle jednotlivých objektů (adresy jednotlivých kotelen včetně označení objektů, do kterých tepelnou energii dodávají)

sl. 2 - Vyplnit součet podlahových ploch bytových a nebytových prostorů celkem za domovní objekt. V tomto sloupci se celková podlahová plocha nepřepočítává podle koeficientů uvedených ve vyhlášce MPO č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.

sl. 2a - Vyplnit součet podlahových ploch bytů, které slouží k trvalému bydlení. Byt užívá fyzická osoba pro účel bydlení své rodiny. Podlahovou plochou je plocha místností v bytě kromě lodžie a balkonu (vyhláška č. 245/1995 Sb., § 6 odst. 5), tj. plocha všech prostor uvnitř bytu bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou přímo vytápěny. Do součtu podlahových ploch bytů se nezapočítávají plochy bytových příslušenství umístěných mimo byt (sklepů, skladovacích prostor, které nejsou účelově vytápěny).

sl. 2b - Vyplnit pouze podlahovou plochu prostor, které slouží k jiným účelům než bydlení. Nebytový prostor užívá fyzická či právnická osoba k jiným účelům (např. kanceláře, prodejny, drobné výrobny, garáže, restaurace, holičství). Podlahovou plochou nebytových prostor je plocha všech místností uvnitř nebytového prostoru (včetně předsíní, hal, chodeb apod.). Plocha bude upravena koeficienty uvedenými v příloze č. 1 vyhlášky MPO č. 245/1995 Sb. Do tohoto sloupce se zahrnují i podlahové plochy bytů, které nejsou trvale obydleny nebo na které se nevztahuje dotace.

sl. 2c - Součet podlahové plochy bytů (2a) a podlahové plochy nebytových prostor upravený koeficienty (2b). Prostory v domě, které nejsou byty ani nebytovými prostory, jsou prostory ostatní (společné prostory, např. prádelna, sušárna, kočárkárna). Na nákladech k vytápění těchto prostorů se podílejí všichni spotřebitelé úměrně podle svého podílu na úhradě nákladů na vytápění. Proto se plocha těchto prostorů neuvádí.

sl. 3 - Uvede se cena výrobce tepelné energie za jednotku množství (1 GJ) v příslušném roce podle uzavřené smlouvy mezi výrobcem tepelné energie a jejím odběratelem, v souladu s příslušným cenovým výměrem Ministerstva financí.

sl. 4 - Uvede se cena Kč 350/GJ, Kč 315/GJ, resp. Kč 294/GJ tepelné energie pro domácnosti uvedená v § 1 odst. 3 písm. a) nařízení vlády. V případě, že tepelná energie pro ohřev užitkové vody je měřena na jiném místě než na vstupu do vytápěného domovního objektu, je třeba tuto skutečnost odlišit cenou již v žádosti a dodávku tepelné energie rozdělit.

sl. 5 - Uvede se podle uzavřené smlouvy mezi výrobcem a odběratelem tepelné energie přepokládané množství tepelné energie pro příslušný rok v GJ. U domovních kotelen se vychází ze spotřeby tepla obsaženého v palivu a účinnosti tepelného zdroje (podle cenového výměru Ministerstva financí platného na příslušný rok).

sl. 5a - Množství tepelné energie požadované pro byty, na které se vztahuje dotace, se vypočte takto: (sl. 2a : sl. 2c) x sl. 5 s tím, že u neměřených dodávek ze systémů centrálního zásobování teplem na vstupu do vytápěných objektů se jedná o spotřebu měřenou v předávací stanici.

sl. 6 - Požadavek na dotaci na rok 1998 se vypočte takto (sl. 3 - sl. 4) x sl. 5a.

sl. 7 - Příslušný finanční úřad vypočtenou dotaci zaokrouhlí na celé Kč.

sl. 8 - Ponechává se pro potřeby příslušného finančního úřadu, uvede se např. odečet spotřeby GJ k datu změny žádosti.

Poznámka:

1. Všechny číselné údaje s výjimkou sloupce 3 (věcně usměrňovaná cena tepelné energie) se zaokrouhlí na celá čísla (do 0,5 dolů, od 0,5 vč. nahoru).

2. U jednotlivých řádků se doplní, zda jde o dodávku tepelné energie k vytápění nebo k ohřevu užitkové vody či o jejich kombinaci.

Vlastník nebo správce vytápěného domovního objektu (nehodící se škrtněte, příp. doplňte další vztah k domovnímu objektu podle nařízení vlády). I. Uvede:

a) IČO ...............................................................

b) číslo autorizačního rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu posledního dodavatele tepelné energie ...............................................................

c) zda je plátcem daně z přidané hodnoty ANO - NE zda poslední dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty ANO - NE

II. Předložil:

1. Doklad o vlastnictví k domovnímu objektu, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo náhradní doklad (pouze výjimečně v nových případech):

a) kolaudační rozhodnutí (opis nebo ověřená kopie),

b) smlouva o převodu nemovitosti,

c) narovnání nebo osvědčení formou notářského zápisu,

d) delimitační protokol s výpisem z obchodního rejstříku,

e) potvrzený doklad, že domovní objekty, na které je požadována dotace, má vedeny v aktivech ve svém účetnictví.

2. Smlouvu s výrobcem nebo dodavatelem tepelné energie na příslušný rok, v případě domovních kotelen kalkulaci ceny tepelné energie.

3. Odborné stanovisko Územního inspektorátu Státní energetické inspekce.

III. Seznámil se:

s nařízením vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů, ve znění nařízení vlády č. 308/1997 Sb.

IV. Potvrzuje:

a) správnost, pravdivost a úplnost uvedených údajů,

b) skutečnost, že mu není známo, že jiným subjektem byla na uváděné domovní objekty podána žádost o dotaci.

V. Zavazuje se:

že neprodá domovní objekty, na které požádal o dotaci, bez vědomí příslušného finančního úřadu, aniž by provedl finanční vypořádání dotace a případný přeplatek dotace vrátil do státního rozpočtu.

............................................................................. podpis vlastníka (správce)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 251/1994 Sb.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE NA TEPELNOU ENERGII ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ZA ROK 199.

VYSVĚTLIVKY K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

(všechny číselné údaje s výjimkou ř. 4 se zaokrouhlí na celé jednotky, a to do 0,5 dolů a od 0,5 nahoru)

Hlavička tabulky:

uvede se

- výrobce nebo poslední dodavatel tepelné energie

- datum žádosti předložené finančnímu úřadu a data případných změn.

V řádcích č. 1a - 11 je nutné vyplnit (pokud není u konkrétního řádku uvedeno jinak) údaje, které byly v předložených žádostech.

ř. 1a - množství tepelné energie v GJ vztažené k podlahové ploše (ř. 2b) skutečně odebrané

ř. 1b - množství tepelné energie v GJ podle žádostí rovněž vztažené k podlahové ploše (ř. 2b)

ř. 2a - podlahová plocha celkem, údaj je shodný (nebo nižší) se sl. 2c žádosti

ř. 2b - podlahová plocha bytů, údaj je shodný (nebo nižší) se sl. 2a žádosti

ř. 3a - skutečně uhrazená cena tepelné energie (maximálně však do výše uvedené v žádosti); výpočet: ř. 1a x ř. 4

ř. 3b - skutečné náklady na tepelnou energii maximálně do jejich kalkulované výše uvedené v žádosti v případech, že vlastník domovního objektu je zároveň výrobcem (dodavatelem) tepelné energie

ř. 4 - věcně usměrňovaná cena výrobce (dodavatele) za 1 GJ. Uvádí se cena, která byla na základě smlouvy mezi výrobcem a odběratelem zapracována do jednotlivých žádostí o dotaci, nebo případně cena nižší v případě, že výrobce cenu oproti smlouvě snížil (varianta vyšší ceny není bez nové smlouvy s odběratelem možná). Cena musí být v souladu s výměrem Ministerstva financí platným pro příslušný rok

ř. 5 - cena pro uživatele bytu za 1 GJ musí být v souladu s příslušným výměrem Ministerstva financí

ř. 6 - úhrada nákladů na tepelnou energii od uživatelů bytů, uživatel bytu je povinen se podílet do výše ceny na úhradě nákladů na to množství tepelné energie, které skutečně odebral; výpočet: ř. 1a x ř. 5

ř. 7a - tento řádek vyplní plátce i neplátce DPH. Částka dotace včetně DPH, která měla být skutečně vyplacena; výpočet: ř. 3a (nebo ř. 3b) - ř. 6

ř. 7b - vyplňuje pouze plátce DPH. Částka dotace bez DPH, která měla být skutečně vyplacena; výpočet: ř. 7a - DPH

ř. 8a - celoroční požadavek na dotaci podle žádostí, nemůže být uveden jiný údaj, než byl uveden v předložených žádostech

ř. 8b - skutečně poskytnutá dotace ze státního rozpočtu poukázaná finančním úřadem

ř. 9 - vyčíslení přeplatku dotace; výpočet: ř. 8b - ř. 7 (7a nebo 7b, v případě plátce DPH)

ř. 10 - vyčíslení nedoplatku dotace; výpočet: ř. 8b - ř. 7 (7a nebo 7b, v případě plátce DPH)

ř. 11 - vyplňuje pouze plátce DPH

Přesunout nahoru