Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 301/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven

Částka 100/1997
Platnost od 09.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.01.1999 (227/1998 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

301

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 24. listopadu 1997,

kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven

Ministerstvo financí stanoví podle § 5 písm. d) zákona České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., a podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.:


§ 1

Maximální výše nákladů na činnost1) a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku (dále jen "provozní režie") zdravotní pojišťovny se stanoví procentem ze souhrnu příjmů pojistného veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení2) a z příjmů plynoucích z pokut,3) penále,4) náhrad škod5) a přirážek k pojistnému6) se zřetelem na počet pojištěnců a vypočte se podle následujícího vzorce:

MVN = (PC : 100) x PLN,

kde:

MVN .... představuje provozní režii v tis. Kč,

PC......... představuje příjmy za kalendářní rok z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení a příjmy plynoucí z pokut, penále, náhrad škod a přirážek k pojistnému v tis. Kč,

PLN...... představuje koeficient v procentech vypočtený podle vzorce:

tený podle vzorce:

PLN = 3,5 + 2,2 x 1,072-0,009(p-50),

kde:

p............ představuje jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců propočteného z měsíčních údajů pro přerozdělování za hodnocené období zaokrouhlenou směrem nahoru na celé číslo.


§ 2

Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí č. 220/1996 Sb., kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 a § 5 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
§ 8 a § 13 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.

2) § 21 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.

3) § 44 a § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
§ 26 zákona ČNR č. 592/1992 Sb.

4) § 18 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.

5) § 55 zákona č. 48/1997 Sb.

6) § 45 zákona č. 48/1997 Sb.

Přesunout nahoru