Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 298/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Částka 99/1997
Platnost od 12.12.1997
Účinnost od 12.12.1997
Zrušeno k 01.03.2002 (53/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

298

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. listopadu 1997,

kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví množství a druhy potravních doplňků, látek přídatných, kontaminujících, toxikologicky významných, určených k aromatizaci, pomocných, které se smějí vyskytovat v potravinách a potravinových surovinách, podmínky jejich použití, potraviny a potravinové suroviny, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, a jejich označování na obalech. Dále tato vyhláška stanoví požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na přídatné látky a potravní doplňky. Radiologické ukazatele stanoví zvláštní předpisy.1)

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na balené vody.2)

§ 2

(1) Potraviny a potravinové suroviny, které obsahují vyšší než nejvyšší povolené množství látek přídatných, pomocných a látek určených k aromatizaci, nelze uvádět do oběhu.3) Nejvyšší přípustné množství se pro látky přídatné stanoví číselnou hodnotou nebo množstvím nezbytným pro dosažení zamýšleného technologického účinku při zachování správné výrobní praxe (dále jen "nezbytné množství").

(2) Pro hodnocení výskytu jednotlivých kontaminujících látek v potravinách se používají tyto limitní hodnoty:

a) nejvyšší přípustné množství, při jehož překročení je potravina a potravinová surovina vyloučena z oběhu,

b) přípustné množství; podmínky posouzení potravin podle této limitní hodnoty stanoví příloha č. 3,

c) speciální množství, které se stanoví pro potraviny pro zvláštní výživu;4) při překročení této hodnoty nelze potravinu použít pro určený speciální účel.

(3) Potravní doplňky lze použít k obohacování potravin nejvýše do hodnoty stanoveného procentuálního podílu referenční denní dávky; potraviny obsahující vyšší množství nelze uvádět do oběhu.

§ 3

(1) Látky přídatné, které se smějí vyskytovat v potravinách s uvedením jejich kódu, pod kterým je přídatná látka označována v číselném systému Evropské unie, jejich členění do kategorií, limity a další podmínky jejich použití a označování na obalech stanoví příloha č. 1.

(2) Látky, které se smějí používat k aromatizaci potravin a k výrobě aromatických přípravků a arómat, limity a další podmínky jejich použití a označování na obalech stanoví příloha č. 2.

(3) Kontaminující látky, toxikologicky významné látky a látky vznikající činností mikroorganismů, limity a další podmínky jejich výskytu v potravinách a způsob jeho hodnocení stanoví příloha č. 3.

(4) Pomocné látky, které lze použít k výrobě potravin, potravinových surovin a látek určených k aromatizaci, limity a další podmínky jejich použití a označování stanoví příloha č. 6.

(5) Potravní doplňky, které lze použít k obohacování potravin, jejich formy, limity a další podmínky jejich použití a označování stanoví příloha č. 7.

§ 4

(1) Látky používané k výrobě potravin jako potravní doplňky a dále chininhydrochlorid, chininsulfát, kofein, kofein monohydrát a pankreatin musí odpovídat požadavkům na identitu a čistotu stanoveným pro tyto látky předpisy pro čistotu látek užívaných k výrobě léčiv.5)

(2) Látky používané k výrobě potravin jako přídatné látky musí odpovídat požadavkům na identitu a čistotu stanoveným pro tyto látky v přílohách č. 8 až 10. Látky určené k aromatizaci a pomocné látky musí mít nezbytnou míru čistoty požadovanou pro účely výroby potravin.

(3) U látek, které se mohou používat jako potravní doplněk nebo jako přídatná látka, se čistota a identita hodnotí podle účelu, pro který byla látka při výrobě potraviny použita.

§ 5

(1) K dosažení snadného a přesného dávkování potravních doplňků a přídatných látek při výrobě potravin je povoleno tyto látky používat také v naředěné formě jednotlivě nebo ve směsi.

(2) Čistota a identita potravních doplňků a přídatných látek používaných k přípravě naředěných forem musí odpovídat požadavkům stanoveným v § 4. K ředění těchto látek se smí použít voda, potraviny, potravinové suroviny, jakož i nosiče a rozpouštědla pro tento účel povolená (příloha č. 1 část 12).

(3) Pro zajištění stability naředěných forem smějí být použity

a) bez omezení ty přídatné látky, které jsou povolené k použití pro výrobu potravin v nezbytném množství (příloha č. 1),

b) konzervanty uvedené v příloze č. 1, a to pouze v množství, které je k tomuto účelu potřebné.

(4) Množství nežádoucích příměsí a kontaminantů, jejichž obsah v čisté látce (v potravním doplňku a přídatné látce) je zvláštním předpisem5) nebo v přílohách této vyhlášky omezen, musí být v naředěných formách sníženo úměrně stupni ředění a v případě kontaminantů také úměrně obsahu v látce použité k naředění.

§ 6

(1) Potravní doplňky, látky přídatné a jejich naředěné formy nesmí obsahovat mikroorganismy a mikrobiální metabolity, působící onemocnění z potravin, v množství přesahujícím nejvyšší mezní hodnoty stanovené zvláštním předpisem.6) Z hlediska výskytu bakteriálních původců onemocnění z potravin se potravní doplňky, látky přídatné a jejich naředěné formy hodnotí podle zvláštního předpisu jako kategorie potravin neurčených k přímé spotřebě.5)

(2) Další mikrobiologické požadavky na jednotlivé přídatné látky jsou uvedeny v příloze č. 8.


§ 7

Zrušuje se směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, oznámená v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 63/1984 sb. Hygienické předpisy, oznámené v částce 19/1984 Sb., a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 69/1986 sb. Hygienické předpisy, oznámené v částce 7/1986 Sb.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 323/1999 Sb. Čl. II

Výrobky vyrobené přede dnem účinnosti vydání této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Ministr:

PhDr. Stráský v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

LÁTKY PŘÍDATNÉ

Část 1

Podmínky použití přídatných látek.

(1) Látky přídatné lze použít jen, je-li to technologicky zdůvodněné. Přídatné látky se podle účelu použití zařazují do těchto kategorií

a) antioxidanty, kterými jsou látky, které prodlužují údržnost potravin a chrání je proti zkáze způsobené oxidací, jejímiž projevy jsou např. žluknutí tuků a barevné změny potraviny,

b) barviva, kterými jsou látky, které udělují potravině barvu, kterou by bez jejich použití neměla, nebo které rekonstruují barvu, která byla poškozena či zeslabena během technologického procesu,

c) konzervanty, kterými jsou látky, které prodlužují údržnost potravin a které je chrání proti zkáze způsobené činností mikroorganismů,

d) kyseliny, kterými jsou látky, které zvyšují kyselost potraviny, nebo které jí udělují kyselou chuť,

e) regulátory kyselosti, kterými jsou látky, které mění či udržují kyselost či alkalitu potraviny,

f) tavicí soli, kterými jsou látky, které mění vlastnosti proteinů při výrobě tavených sýrů za účelem zamezení oddělování tuku,

g) kypřící látky, kterými jsou látky nebo směsi látek, které vytváří plyny a tak zvyšují objem těsta,

h) náhradní sladidla, kterými jsou látky, které udělují potravinám sladkou chuť a které nepatří mezi monosacharidy a disacharidy,

i) látky zvýrazňující chuť a vůni, kterými jsou látky, které zvýrazňují již existující chuť nebo vůni potraviny,

j) zahušťovadla, kterými jsou látky, které zvyšují viskozitu potraviny,

k) želírující látky, kterými jsou látky, které udílejí potravině texturu tím, že vytváří gel,

l) modifikované škroby, kterými jsou látky, získávané chemickými změnami jedlých škrobů v nativním stavu nebo škrobů předtím pozměněných fyzikálními nebo enzymovými postupy nebo pozměněných působením kyselin, zásad nebo bělících činidel,

m) stabilizátory, kterými jsou látky, které umožňují udržovat fyzikální vlastnosti potraviny. Mezi stabilizátory patří látky, které umožňují udržování homogenní disperze dvou nebo více nemísitelných látek v potravině. Dále sem patří látky, které stabilizují, udržují nebo posilují existující zbarvení potraviny,

n) emulgátory, kterými jsou látky, které umožňují tvorbu stejnorodé směsi dvou nebo více nemísitelných kapalných fází nebo které tuto směs udržují,

o) nosiče a rozpouštědla, kterými jsou látky, které se užívají k rozpouštění, ředění, disperzi (rozptylování) a jiné fyzikální úpravě přídatné látky, potravního doplňku a aromatu, aniž přitom mění jejich technologickou funkci nebo mají vlastní technologický efekt a jejichž užití usnadňuje manipulaci, aplikaci nebo použití přídatné látky,

p) protispékavé látky, kterými jsou látky, které snižují tendenci jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě,

q) lešticí látky, kterými jsou látky, které po nanesení na vnější povrch udělují potravině lesklý vzhled nebo vytváří ochranný povlak. Povlaky, které jsou jedlé nebo které jsou snadno odstranitelné, se nepovažují za leštící látky,

r) balicí plyny, kterými jsou plyny jiné než vzduch, které se zavádí do obalu před, během, nebo po plnění potraviny do obalu,

s) propelanty, kterými jsou plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu,

t) odpěňovače, kterými jsou látky, které zabraňují vytváření pěny nebo snižující pěnění,

u) pěnotvorné látky, kterými jsou látky, které umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné nebo tuhé potravině,

v) zvlhčující látky, kterými jsou látky, které chrání potravinu před vysycháním tím, že působí proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí. Dále jsou to i látky, které podporují rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí,

w) plnidla, kterými jsou látky, které přispívají k objemu potraviny, aniž významně zvyšují její energetickou hodnotu,

x) zpevňující látky, kterými jsou látky, které činí tkáně ovoce a zeleniny pevnými nebo křehkými nebo tuto pevnost udržují a dále látky, které reakcí se želírujícími látkami ztužují gely,

y) sekvestranty, kterými jsou látky, které vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů,

z) látky zlepšující mouku, kterými jsou látky jiné než emulgátory, které se přidávají k mouce, nebo do těsta za účelem zlepšení pekařské kvality.

(2) Přídatné látky smějí být používány jen při výrobě potravin uvedených ve výčtu u jednotlivých látek, a to nejvýše do hodnoty stanoveného nejvyššího povoleného množství. Potraviny určené k dalšímu zpracování smějí obsahovat přídatné látky pouze v případě, že přítomnost těchto přídatných látek je touto vyhláškou povolena v potravinách, které jsou z nich vyráběny. Hodnoty nejvyššího povoleného množství se vztahují na potraviny ve stavu, v jakém jsou uváděny do oběhu, pokud dále není výslovně stanoveno jinak.

(3) Přídatné látky, pro které není v této příloze stanoveno nejvyšší povolené množství číselnou hodnotou, lze použít při výrobě potravin v množství nezbytně nutném pro dosažení zamýšleného technologického účinku a při zachování zásad správné výrobní praxe (dále jen "nezbytné množství"). Použití látky přitom nesmí vést ke klamání spotřebitele.

(4) Přídatné látky, které lze používat v nezbytném množství, se nesmějí používat pro výrobu nezpracovaných potravin, medu, neemulgovaného tuku a oleje, másla, pasterovaného nebo sterilovaného (včetně UHT sterilizace) mléka (nízkotučné, polotučné a plnotučné) a smetany, neochucených kysaných mléčných produktů, minerální vody, kávy, kromě aromatizované instantní kávy, nearomatizovaného čaje, cukru, těstovin, neochuceného podmáslí s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno. Nezpracovanými potravinami se rozumí potraviny, které neprošly technologickým pochodem, který by způsobil podstatnou změnu původního stavu potraviny, například potraviny očištěné, dělené, loupané, zbavené skořápek, mleté, řezané, krájené, upravené, chlazené, zmrazené, bez ohledu na to, zda jsou nebalené, balené, nebo zda se jedná o potraviny v ochranné atmosféře.

(5) Potraviny uvedené v části 2 smějí obsahovat pouze přídatné látky pro ně jmenovitě uvedené, a to v množství zde stanoveném. Dětská výživa uvedená v části 3 smí obsahovat pouze přídatné látky, pro ni povolené v této části, a to do množství zde stanovených.

(6) Přítomnost přídatné látky se pokládá za povolenou také tehdy, pokud byla přenesena do potraviny z jejích jednotlivých složek. Současně musí být splněny tyto podmínky:

a) přídatná látka je v této složce potraviny povolena.

b) spotřebitel byl seznámen s přítomností všech složek prostřednictvím výčtu přídatných látek uvedeného na obale s dodržením všech požadavků na označování, stanovených touto vyhláškou a zvláštními předpisy,1/)

c) přídatná látka takto přenesená do potraviny v ní neplní technologickou funkci,

d) konečný výrobek, jehož součástí je daná složka, neobsahuje přídatnou látku ve větší míře, než je množství, které by bylo přeneseno z použitých složek za dodržení správné výrobní praxe.

(7) Přídatné látky, obsažené v potravině v důsledku přenosu, se na obale uvádějí jen v případech, je-li

a) složka obsahující přídatnou látku v konečném výrobku okem rozeznatelná jako zvláštní součást potraviny; to platí jen pro případy, kdy je přídatnou látkou barvivo,

b) obsah oxidu siřičitého v konečném výrobku vyšší než 50 mg.kg-1 , resp. mg.l-1, nejde-li o révové víno,

c) složka obsahující přídatnou látku vyrobena z chemicky konzervovaného polotovaru a obsahuje zbytková množství konzervačních látek, jejichž důsledkem je v konečném výrobku obsah kyseliny sorbové vyšší než 100 mg.kg-1, nebo kyseliny benzoové vyšší než 50 mg.kg-1, nebo oxidu siřičitého vyšší než 50 mg.kg-1, popřípadě mg.l-1.

(8) Přítomnost látek přídatných, přítomných v potravině musí být uvedena na obalu, a to v sestupném pořadí podle klesajícího množství, v jakém jsou obsaženy v potravině. Přítomnost látky přídatné se označuje uvedením názvu látky nebo číselného kódu (E číslo2/) a pokud je to v této vyhlášce stanoveno i jejího množství a údaji o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí. U látek, které náležejí do kategorií antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti, tavicí soli, kypřící látky (kypřidla), náhradní sladidla, látky zvýrazňující aroma nebo chuť, zahušťovadla, želírující látky (želírovadla), modifikovaný škrob, stabilizátory, emulgátory, protispékavé látky, odpěňovače, lešticí látky, látky zlepšující mouku, musí být uveden vedle názvu látky nebo označení látky číselným kódem (E číslo) také název kategorie, do které látka podle odstavce 1 patří. Jestliže látka patří způsobem použití do několika kategorií, uvádí se název kategorie, která odpovídá účelu, pro který je látka v potravině použita. U označení ,modifikovaný škrob' musí být připojeno druhové označení škrobu podle rostliny z níž škrob pochází vždy, kdy tato složka může obsahovat lepek. Potraviny, u kterých byla trvanlivost prodloužena použitím balicích plynů, se označí údajem "Baleno v ochranné atmosféře". Přítomnost oxidu siřičitého a kyseliny sorbové se neuvádí u révového vína.

(9) Údaje podle odstavce 8 musí být provedeny v dostatečném kontrastu s pozadím obalu.

(10) Údaje o přídatných látkách nemusí být uváděny u

a) čerstvého ovoce, zeleniny a brambor, které nebyly loupány, krájeny nebo upraveny podobným způsobem,

b) sodové vody,

c) kvasného octa, získaného výlučně z jediné suroviny za předpokladu, že při výrobě nebyla použita přídatná látka.

(11) Přídatné látky, jejich směsi nebo jejich naředěné formy, určené k prodeji spotřebiteli, musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny vedle údajů stanovených zákonem dále těmito údaji v české řeči:

a) názvem výrobku zahrnujícím označení kategorie, do které výrobek patří podle odstavce 1. nebo názvem přídatné látky, jedná-li se o čistou látku nebo její jednoduchou naředěnou směs,

b) slovu "pro potraviny" nebo bližším určením skupiny, podskupiny nebo jednotlivé potraviny, pro které je výrobek určen,

c) výčtem všech složek v sestupném pořadí podle klesajícího množství, jsou-li ve směsi přídatných látek nebo jejich naředěné formě obsaženy kromě základní přídatné látky, ještě další složky, jako jsou jiné přídatné látky, nosiče a rozpouštědla nebo potraviny. Další složky, které mají charakter látky přídatné, se přitom uvádějí názvy kategorií a názvem látky nebo číselným kódem podle zásad, uvedených v odstavci 8,

d) návodem k použití upraveným tak, aby při jeho dodržení nebyla překročena hodnota nejvyššího povoleného množství pro žádnou přídatnou látku, která je v přípravku, ve směsi nebo naředěné formě obsažena. V případě, že je přídatná látka, směs nebo naředěná forma určena k přípravě více skupin nebo druhů potravin, musí být uveden takový návod pro každou z těchto skupin nebo druhů,

e) údaji o skladování nebo uchovávání, pokud charakter výrobku takové údaje vyžaduje.

(12) Ostatní přídatné látky, jejich směsi nebo jejich naředěné formy musí být na obalu označeny vedle údajů stanovených zákonem těmito údaji v české řeči:

a) označením kategorie podle části 1 odstavce 1 nebo názvem přídatné látky, jedná-li se o čistou látku nebo její jednoduchou naředěnou směs,

b) slovy "pro potraviny" nebo bližším určením skupiny potravin nebo jednotlivé potraviny, pro které je výrobek určen,

c) výčtem všech složek v sestupném pořadí podle klesajícího množství, jsou-li ve směsi přídatných látek nebo jejich naředěné formě obsaženy vedle základní přídatné látky ještě další složky, jako jsou jiné přídatné látky, nosiče a rozpouštědla nebo potraviny,

d) o množství každé složky nebo skupiny složek, pro které je stanoveno touto vyhláškou nejvyšší povolené množství v potravině nebo skupině potravin, pro které je výrobek určen. Tyto údaje lze nahradit na obalu uvedeným prohlášením, že pří určeném dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků této vyhlášky,

e) o minimální trvanlivosti,

f) o skladování nebo uchovávání, pokud charakter výrobku takové údaje vyžaduje

(13) Za přídatné látky se nepovažují

a) látky, které jsou samy potravinami,

b) látky, které jsou přirozenými složkami potravin, například sacharidy,

c) pomocné látky,

d) aromatické látky,

e) látky přidávané do potravin za účelem úpravy výživové hodnoty (například minerály. stopové prvky a vitaminy),

f) látky užívané při výrobě pitné vody,

g) tekuté přípravky obsahující pektin, odvozené od sušené jablečné dřeně nebo částí kůry citrusových plodů,

h) žvýkačkové báze,

i) dextriny určené k výrobě potravin, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob pozměněný působením kyseliny, alkálie nebo amylolytických enzymů, bělené nebo fyzikálně modifikované škroby, pokud jsou určeny k výrobě potravin,

j) chlorid amonný,

k) krevní plasma, jedlá želatina, bílkovinné hydrolyzáty, aminokyseliny a jejich soli (kromě kyseliny glutamové, glycinu, cystinu a jejich solí), mléčný protein a glutén,

l) kaseináty a kasein, m)jedlá sůl,

n) inulin.

(14) Látky uvedené v tabulce smějí být v nezbytném množství přidávány ke všem potravinám s výjimkou těch, které jsou uvedeny v částech 2 a 3. Látky, uvedené pod čísly E 407 a E 440, mohou být standardizovány s cukry za podmínky, že je to uvedeno v dodatku k číslu a názvu látky.

Tabulka

Číslo E Název
E 170 Uhličitany vápenaté
(i) uhličitan vápenatý
(ii) hydrogenuhličitan vápenatý
E 260 Kyselina octová
E 261 (i) Octan draselný
E 262 Octany sodné
(i) octan sodný
(ii) hydrogenoctan sodný (diacetát sodný)
E 263 Octan vápenatý
E 270 Kyselina mléčná
E 290 Oxid uhličitý*
E 296 Kyselina jablečná
E 300 Kyselina askorbová
E 301 Askorban sodný
E 302 Askorban vápenatý
E 304 Estery mastných kyselin askorbové kyseliny
(i) Askorbylpalmitát
(ii) Askorbylstearát
E 306 Přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gamma-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
E 322 Lecitiny
E 325 Mléčnan sodný
E 326 Mléčnan draselný
E 317 Mléčnan vápenatý
E 330 Kyselina citronová
E 331 Citronany sodné
(i) dihydrogencitronan sodný
(ii) hydrogencitronan sodný
(iii) citronan sodný
E 332 Citronany draselné
(i) dihydrogencitronan draselný
(ii) citronan draselný
E 333 Citronany vápenaté
(i) hydrogencitronan vápenatý
(ii) dihydrogencitronan vápenatý
(iii) citronan vápenatý
E 334 Kyselilna vinná (L(+)-)
E 335 Vinany sodné
(i) hydrogenvinan sodný
(ii) vinan sodný
E 336 Vinany draselné
(i) hydrogenvinan draselný
(ii) vinan draselný
E 337 Vinan sodno-draselný
E 350 Jablečnany sodné
(i) jablečnan sodný
(ii) hydrogenjablečnan sodný
E 351 Jablečnan draselný
E 352 Jablečnany vápenaté
(i) jablečnan vápenatý
(ii) hydrogenjablečnan vápenatý
E 354 Vinan vápenatý
E 380 Citronan amonný
E 400 Kyselina alginová
E 401 Alginát sodný
E 402 Alginát draselný
E 403 Alginát amonný
E 404 Alginát vápenatý
E 406 Agar
E 407 Karagenan
E 407 a Guma Euchema
E 410 Karubin**
E 412 Guma guar**
E 413 Tragant
E 414 Arabská guma
E 415 Xanthan**
E 417 Guma tara **
E 418 Guma gellan
E 422 Glycerol
E 440 Pektiny
(i) pektin
(ii) amidovaný pektin
E 460 Celulózy
(i) mikrokrystalická celulóza
(ii) prášková celulóza
E 461 Methylcelulóza
E 463 Hydroxypropylcelulóza
E 464 Hydroxypropylmethylcelulóza
E 465 Ethylmethylcelulóza
E 466 Karboxymethylcelulóza (synonymum: Sodná sůl karboxymethylcelulózy)
E 470 a Soli (sodné, draselné a vápenaté) mastných kyselin z jedlých tuků
E 470 b Hořečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků
E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin (z jedlých tuků)
E 472 a Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou
E 472 b Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou
E 472 c Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou
E 472 d Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou
E 472 e Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou
E 472 f Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vinnou
E 500 Uhličitany sodné
(i) uhličitan sodný
(ii) hydrogenuhličitan sodný
(iii) ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu (synonymum: sesquikarbonát sodný)
E 501 Uhličitany draselné
(i) uhličitan draselný
(ii) hydrogenuhličitan draselný
E 503 Uhličitany amonné
(i) uhličitan amonný
(ii) hydrogenuhličitan amonný
E 504 Uhličitany hořečnaté
(i) uhličitan hořečnatý
(ii) hydrogenuhličitan hořečnatý
E 507 Kyselina chlorovodíková
E 508 Chlorid draselný
E 509 Chlorid vápenatý
E 511 Chlorid hořečnatý
E 513 Kyselina sírová
E 514 Sírany sodný
(i) síran sodný
(ii) hydrogensíran sodný
E 515 Sírany draselné
(i) síran draselný
(ii) hydrogensíran draselný
E 516 Síran vápenatý
E 524 Hydroxid sodný
E 525 Hydroxid draselný
E 526 Hydroxid vápenatý
E 527 Hydroxid amonný
E 528 Hydroxid hořečnatý
E 529 Oxid vápenatý
E 530 Oxid hořečnatý
E 570 Mastné kyseliny (z jedlých tuků)
E 574 Kyselina glukonová
E 575 Glukono-delta-lakton
E 576 Glukonan sodný
E 577 Glukonan draselný
E 578 Glukonan vápenatý
E 640 Glycin a jeho sodná sůl
E 938 Argon*
E 939 Helium*
E 941 Dusík*
E 942 Oxid dusný*
E 948 Kyslík*
E 1200 Polydextrózy
E 1404 Oxidovaný škrob
E 1410 Fosfátový monoester škrobu
E 1412 Fosfátový diester škrobu
E 1413 Monofosfát škrobového difosfátu
E 1414 Acetylovaný škrobový difosfát
E 1420 Acetylovaný škrob
E 1422 Acetylovaný škrobový adipan
E 1440 Hydroxypropylškrob
E 1442 Hydroxypropyldiškrobový difosfát
E 1450 Škrobový oktenylsukcinát sodný

* Látky E 290, E 938, E 939, E 941, E 942 a E 948 mohou být použity také v potravinách, uvedených v částech 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15. Látka E 942 však nesmí být použita k výrobě dětské výživy.

** Látky E 410, E 412, E 415 a E 417, které se rehydratují po požití, nesmějí být používány pro výrobu dehydrovaných potravin, určených k rehydrataci při spotřebě.

Část 2

Potraviny, při jejichž výrobě smí být použit pouze omezený počet přídatných látek

(1) Při výrobě potravin uvedených v tabulce je přípustné použít jiné než v tabulce uvedené přídatné látky pouze tehdy, pokud je to v dalších částech této přílohy pro příslušnou látku a potravinu, uvedenou v tabulce, výslovně povoleno. Látky uvedené v částech 3 až 15, které lze použít v nezbytném množství, je možno do potravin uvedených v této části přidávat jen pokud je to výslovně stanoveno.

(2) Tam, kde je uvedeno použití látek E 170, E 500, E 501, E 503, E 504, E 524, E 525, E 516, E 527, E 528, E 530 pro kakao a čokoládové produkty, je jako nejvyšší povolené množství stanoveno množství látky, které je alkalitou ekvivalentní stanovené hodnotě, vyjádřené jako uhličitan draselný. Tyto látky smějí být používány jednotlivě nebo v kombinaci. Ani při použití v kombinaci nesmí suma jejich množství překročit nejvyšší povolené množství.

(3) Tam, kde je uvedeno pro ovocné pomazánky použití látek E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E407, E 410, E 412, E 415, E 418, lze použít tyto látky jednotlivě či v kombinaci. Ani při použití v kombinaci nesmí suma jejich množství překročit nejvyšší povolené množství.

(4) Použití barviv a sladidel musí u potravin uvedených v této části odpovídat podmínkám stanoveným v částech 5 a 8.

Tabulka

Název potraviny Číslo E Látka NPM3/mg.l-1
resp. mg.kg-1
čokoládaE 322lecitiny NM4/
E 442amonné soli fosfatidových kyselin10000
kakao a výrobky z čokoládyE 170uhličitany vápenaté 70000 v sušině bez tuku
E 322lecitiny NM
E 330kyselina citronová5000
E 334kyselina vinná5000
E 414 arabská guma (jen k leštění povrchu) NM
E 422glycerolNM
E 440pektiny (jen k leštění povrchu)NM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 500uhličitany sodné70000 v sušině bez tuku
E 501uhličitany draselné70000 v sušině bez tuku
E 503 uhličitany amonné 70000 v sušině bez tuku
E 504uhličitany hořečnaté 70000 v sušině bez tuku
E 524hydroxid sodný70000 v sušině bez tuku
E 525hydroxid draselný 70000 v sušině bez tuku
E 526hydroxid vápenatý 70000 v sušině bez tuku
E 527hydroxid amonný70000 v sušině bez tuku
E 528hydroxid hořečnatý70000 v sušině bez tuku
E 530 oxid hořečnatý70000 v sušině bez tuku
ovocné šťávy 100%E 300kyselina askorbováNM
E 330kyselina citronová3000
ananasová šťáva 100% E 296kyselina jablečná3000
hroznová šťáva 100% E 170uhličitany vápenaté NM
E 336vinany draselnéNM
ovocné nektary E 270 kyselina mléčná5000
E 330kyselina citrónová5000
džemy. rosoly, marmelády, povidla a klevelyE 270 kyselina mléčná NM
E 296kyselina jablečnáNM
E 300 kyselina askorbová NM
E 327 mléčnan vápenatýNM
E 330 kyselina citrónováNM
E 331 citronan sodnýNM
E 333 citronan vápenatýNM
E 334 kyselina vinná NM
E 335 vinan sodný NM
E 350 jablečnan sodný NM
E 400 kyselina alginová10000
E 401 alginát sodný 10000
E 402 alginát draselný 10000
E 403alginát amonný 10000
E 404alginát vápenatý 10000
E 406agar 10000
E 407karagenan 10000
E 410karubin 10000
E 412guma guar 10000
E 415xanthan 10000
E 418guma gellan 10000
E 440pektiny NM
E 509chlorid vápenatýNM
E 524 hydroxid sodnýNM
Zahuštěné mlékoE 300kyselina askorbováNM
E 301askorban sodnýNM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinamiNM
E 322 lecitiny NM
E 331citronan sodnýNM
E 332citronan draselný NM
E 407karagenan NM
E 500(ii)hydrogenuhličitan sodnýNM
E 501(ii) hvdrogenuhličitan draselnýNM
E 509chlorid vápenatýNM
Tepelně opracovaná smetana E 270 kyselina mléčná NM
E 322 lecitiny NM
E 325 mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 327 mléčnan vápenatýNM
E 330 kyselina citrónováNM
E 331citronany sodné NM
E 332 citronany draselnéNM
E 333citronany vápenaté NM
E 400kyselina alginováNM
E 401 alginát sodnýNM
E 402 alginát draselnýNM
E 403 alginát amonnýNM
E 404alginát vápenatýNM
E 406agar NM
E 407 karagenan NM
E 410karubin NM
E 415xanthan NM
E 440 pektiny NM
E 460 celulózy NM
E 461methylcelulóza NM
E 463 hydroxypropylcelulóza NM
E 464hydroxypropylmethylcelulóza NM
E 465ethylmethylcelulóza NM
E 466karboxymethylcelulóza NM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 508chlorid draselnýNM
E 509chlorid vápenatýNM
E 1404 až E1450modifikované škroby NM
Zmrazené nezpracované ovoce a zelenina E 300 kyselina askorbováNM
E 301 askorban sodný NM
E 302askorban vápenatýNM
E 330kyselina citrónováNM
Předvařená rýže E 471 mono- a diglyceridy mastných kyselin NM
E 472 a estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou NM
Čerstvé ryby, korýši a měkkýši, včetně zmrazenýchE 331 citronany sodnéNM
E 332 citronany draselnéNM
E 333 citronany vápenatéNM
Neemulgované tuky a oleje s mastnými kyselinami
kromě olivového oleje a panenských olejů
E 304estery kyseliny askorbovéNM
E 306přírodní extrakt s obsahem tokoferolů NM
E 307alfa-tokoferol NM
E 308gamma-tokoferol NM
E 309delta-tokoferolNM
E 322lecitin 30 000
E 330kyselina citrónováNM
E 331citronany sodné NM
E 332citronany draselné NM
E 333citronany vápenaté NM
E 471 mono- a diglyceridy mastných kyselin 10 000
Rafinovaný olivový olej E 307alfa-tokoferol 200
Měkké zrající sýry E 170 uhličitany vápenatéNM
E 504uhličitany hořečnaté NM
E 509chlorid vápenatý NM
E 575glukono-delta-IaktonNM
Polokonzervy a konzervy z ovoce a zeleniny E 260 kyselina octová NM
E 261octan draselnýNM
E 262 octan sodný NM
E 263octan vápenatý NM
E 270kyselina mléčná NM
E 300kyselina askorbová NM
E 301askorban sodný NM
E 302askorban vápenatý NM
E 325mléčnan sodný NM
E 326mléčnan draselný NM
E 327mléčnan vápenatý NM
E 330kyselina citrónová NM
E 331 citronany sodnéNM
E 332 citronany draselné NM
E 333 citronany vápenaté NM
E 334kyselina vinná NM
E 335vinany sodnéNM
E 336vinany draselné NM
E 337vinan sodno-draselný NM
E 509 chlorid vápenatýNM
E 575 glukono-delta-laktonNM
Tepelně neopracované polotovary z mletého masa
a mělněného masa
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorban sodný NM
E 302 askorban vápenatý NM
E 330 kyselina citrónováNM
E 332citronany draselné NM
E 333citronany vápenaté NM
Chléb (druhy připravené výlučně z mouky, vody, soli,
droždí, kypřících látek a koření)
E 260kyselina octová NM
E 261octan draselný NM
E 262 octan sodný NM
E 263octan vápenatý NM
E 270kyselina mléčná NM
E 300 kyselina askorbová NM
E 301askorban sodnýNM
E 302askorban vápenatý NM
E 304estery kyseliny askorbové s mastnými kyselinami NM
E 322lecitiny NM
E 325mléčnan sodný NM
E 326mléčnan draselný NM
E 327mléčnan vápenatý NM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselin NM
E 472 aestery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovouNM
E 472 destery mono- a mastných kyselin s kyselinou vinnouNM
E 472 eestery mono- a diglyceridů s kyselinou mono- a diacetyl vinnouNM
E 472 f estery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou a vinnouNM
Nesušené (čerstvé) těstovinyE 270 kyselina mléčná NM
E 300 kyselina askorbová NM
E 301askorban sodný NM
E 322lecitiny NM
E 330kyselina citrónová NM
E 334kyselina vinná NM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 575 glukono delta lakton NM

Část 3

Látky přídatné, které smějí být používány k výrobě dětské výživy

(1) Dětská výživa včetně příkrmů smí obsahovat arabskou gumu E 414 a oxid křemičitý E 551, pocházející z přídaných potravních doplňků v množství nejvýše 10 000 mg každé z těchto látek v 1 kg potravního doplňku. Dále smí obsahovat mannitol E 421, pokud byl užit jako nosič pro vitamin B12 v množství nejméně 1 díl vitaminu B12 na 1 000 dílů mannitolu.

(2) Nejvyšší povolené množství stanovené v této části se vztahuje na dětskou výživu připravenou ke spotřebě podle návodu výrobce. Výhradně pro účely výroby počáteční mléčné výživy pro speciální účely smí být použita látka E 410 Karubin v množství nejvýše 10 000 mg.l-1 výživy připravené ke spotřebě podle návodu výrobce; těmito speciálními účely se rozumí zejména počáteční výživa se zvýšenou viskozitou nezbytnou k zabránění zpětného vracení (regurgitaci) požité výživy.

Tabulka č. 1

Látky přídatné, které smějí být používány k výrobě počáteční mléčné výživy, vyrobené na bázi kravského mléka a určené k výživě novorozenců a kojenců do ukončení čtvrtého měsíce roku pokud nemohou být kojeni (počáteční mléčná výživa) a k výrobě mléka pro nedonošené děti

Číslo E Látka NPM mg.kg-1
E 270 kyselina mléčná (pouze L(+) forma) NM
E 330 kyselina citrónová NM
E 306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů 10
E 307 alfa-tokoferol 10
E 308 gamma-tokoferol 10
E 309 delta-tokoferol 10
E 322 lecitiny 1000
E 471 mono- a diglyceridy mastných kyselin 4000

K výrobě počáteční mléčné výživy na bázi mléka smějí být použity nepatogenní mikrobiální kultury produkující kyselinu L(+) mléčnou. Takto vzniklá kyselina mléčná se nepovažuje za přídatnou látku a její přítomnost nemusí být vyznačována na obalu. Při použití látek E 322 a E 471 v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %. Při použití látek E 306, E 307, E 308, a E 309 v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

Tabulka č. 2

Látky přídatné, které smějí být používány při výrobě pokračovací mléčné výživy vyrobené na bázi kravského mléka a určené pro kojence od ukončeného čtvrtého měsíce věku jako součást jejich výživy (pokračovací mléčná výživa) a při výrobě mléčných preparátů s hydrolyzovanou bílkovinou

Číslo E Látka NPM mg.l-1
E 270 kyselina mléčná (pouze L(+)forma) NM
E 330 kyselina citrónová NM
E 306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů 10
E 307 alfa-tokoferol 10
E 308 gamma-tokoferol 10
E 309 delta-tokoferol 10
E 322 lecitiny 1000
E 471 mono- a diglyceridy mastných kyselin 4000
E 407 karagenan 300
E 410 karubin 1000
E 412 guma guar 1000
E 440 pektiny (pouze pro okyselenou dětskou výživu) 5000

K výrobě okyselených produktů smějí být použity nepatogenní mikrobiální kultury produkující kyselinu L(+) - mléčnou. Takto vzniklá kyselina mléčná se nepovažuje za přídatnou látku a její přítomnost nemusí být vyznačována na obalu. Při použití látek E 322 a E 471 v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyšších povolených množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %. Pří použití látek E 407, E 410 a E 412 v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyšších povolených množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

Výhradně pro účely výroby pokračovací mléčné výživy pro speciální účely smí být použita látka E 410 Karubin v množství nejvýše 10 000 mg.l-1 výživy připravené ke spotřebě podle návodu výrobce; těmito speciálními účely se rozumí zejména pokračovací mléčná výživa se zvýšenou viskozitou nezbytnou k zabránění zpětného vracení (regurgitaci) požité výživy.

Tabulka č. 3

Látky přídatné, které smějí být používány při výrobě příkrmů a příkrmů nemléčného typu (dále jen "příkrm")

Tabulka č. 3a

Látky uvedené v této tabulce lze použít pouze k úpravě pH všech druhů příkrmů:

Číslo E Látka NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 170 uhličitany vápenaté E 260 kyselina octová NM
E 261 octany draselné NM
E 262 octany sodné NM
E 263 octany vápenaté NM
E 270 kyselina mléčná pouze L(+) - forma NM
E 296 kyselina jablečná NM
E 325 mléčnan sodný pouze L(+) - forma NM
E 326 mléčnan draselný pouze L(+) - forma NM
E 327 mléčnan vápenatý pouze L(+) - forma NM
E 330 kyselina citrónová NM
E 331 citronany sodné NM
E 332 citronany draselné NM
E 333 citronany vápenaté NM
E 338 kyselina fosforečná 1000 počítáno jako P2O5
E 507 kyselina chlorovodíková NM
E 524 hydroxid sodný NM
E 525 hydroxid draselný NM
E 526 hydroxid vápenatý NM

Tabulka č. 3b

Látky zde uvedené lze použít pouze jako součást kypřících prostředků pro pekařské výrobky k příkrmům:

Číslo E Látka NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 500 uhličitany sodné NM
E 501 uhličitany draselné NM
E 503 uhličitany amonné NM

Tabulka č. 3c

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřené jako kyselina askorbová, lze použít v celkové sumě jen do výše nejvyšších povolených množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 300 kyselina L - askorbová Nápoje a kašovitá výživa na bázi ovoce a zeleniny, šťávy 300
Potraviny s obsahem tuku na bázi obilovin včetně piškotů, sušenek a sucharů 200
E 301 askorban sodný Nápoje na bázi ovoce a zeleniny, šťávy 300
Potraviny s obsahem tuku na bázi obilovin včetně piškotů, sušenek a sucharů 200
E 302 askorban vápenatý Nápoje na bázi ovoce a zeleniny, šťávy 300
Potraviny s obsahem tuku na bázi obilovin včetně piškotů, sušenek a sucharů 200

Tabulka č. 3d

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci lze použít v celkové sumě jen do výše nejvyšších povolených množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 304 L-askorbylpalmitát Obilné výrobky, piškoty, sušenky a suchary s obsahem tuku 100
E 306 přírodní extrakt s obsahem tokoferolů Obilné výrobky, piškoty, sušenky a suchary s obsahem tuku 100
E 307 alfa - tokoferol Obilné výrobky, piškoty, sušenky a suchary s obsahem tuku 100
E 308 gamma - tokoferol Obilné výrobky, piškoty, sušenky a suchary s obsahem tuku 100
E 309 delta- tokoferol Obilné výrobky, piškoty, sušenky a suchary s obsahem tuku 100

Tabulka č. 3e

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřené jako P2O5 lze použít v celkové sumě jen do výše nejvyšších povolených množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 339 fosforečnany sodné Obilné výrobky 1000
E 340 fosforečnany draselné Obilné výrobky 1000
E 341 fosforečnany vápenaté Obilné výrobky 1000

Tabulka č. 3f

Použití lecitinu při výrobě příkrmů je povoleno pouze takto:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 322 lecitiny Piškoty, sušenky a suchary, obilné výrobky, ostatní druhy dětské výživy 10000

Tabulka č. 3g

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci lze použít v celkové sumě jen do výše nejvyšších povolených množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 471 mono- a di- glyceridy mastných kyselin Piškoty, sušenky a suchary, obilné výrobky, ostatní druhy dětské výživy 5000
E 472 a estery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou Piškoty, sušenky a suchary, obilné výrobky, ostatní druhy dětské výživy 5000
E 472 b estery mono- a diglyceridů s kyselinou mléčnou Piškoty, sušenky a suchary, obilné výrobky, ostatní druhy dětské výživy 5000
E 472 c estery mono- a diglyceridů s kyselinou citrónovou Piškoty, sušenky a suchary, obilné výrobky, ostatní druhy dětské výživy 5000

Tabulka č. 3h

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci v celkové sumě nesmějí překročit nejvyšší povolená množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 400 kyselina alginová Dezerty a pudinky 500
E 401 alginát sodný Dezerty a pudinky 500
E 402 alginát draselný Dezerty a pudinky 500
E 404 alginát vápenatý Dezerty a pudinky 500

Tabulka č. 3i

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci v celkové sumě do výše nejvyšších povolených množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 410 karubin Příkrmy 10000
Bezlepkové obilné výrobky 20000
E 412 guma guar Příkrmy 10000
Bezlepkové obilné výrobky 20000
E 414 arabská guma Příkrmy 10000
Bezlepkové obilné výrobky 20000
E 415 xanthan Příkrmy 10000
Bezlepkové obilné výrobky 20000
E 440 pektiny Příkrmy 10000
Bezlepkové obilné výrobky 20000

Tabulka č. 3j

Jako protispékavá přísada smí být použit při výrobě příkrmů:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 551 oxid křemičitý Sypké obilné výrobky 2000

Tabulka č. 3k

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci v celkové sumě do výše nejvyšších povolených množství jako součásti z použitého kypřícího přípravku:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 334 kyselina vinná pouze L(+) - forma Piškoty, sušenky a suchary 5000
E 335 vinan sodný pouze L(+) - forma Piškoty, sušenky a suchary 5000
E 336 vinan draselný pouze L(+) - forma Piškoty, sušenky a suchary 5000
E 354 vinan vápenatý pouze L(+) - forma Piškoty, sušenky a suchary 5000
E 450 a dihydrogen-difosforečnan sodný Piškoty, sušenky a suchary 5000
E 575 glukono-delta-lakton Piškoty, sušenky a suchary 5000

Tabulka č. 3l

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci v celkové sumě do výše nejvyšších povolených množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
E 1404 oxidovaný škrob příkrmy 50000
E 1410 fosfátový monoester škrobu příkrmy 50000
E 1412 fosfátový diester škrobu příkrmy 50000
E 1413 monofosfát škrobového difosfátu příkrmy 50000
E 1414 acetylovaný škrobový difosfát příkrmy 50000
E 1420 acetylovaný škrob příkrmy 50000
E 1422 acetylovaný škrobový adipan příkrmy 50000
E 1450 škrobový oktenyl-sukcinát sodný příkrmy 50000

Část 4

Antioxidanty

(1) Látky, které smějí být používány obecně při výrobě potravin, zejména jako antioxidanty v nezbytném množství stanoví tabulka č. 1

Číslo E Látka
E 304 estery mastných kyselin (z jedlých tuků) s kyselinou askorbovou,
(i) Askorbylpalmitát,
(ii) Askorbylstearát
E 306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů
E 307 alfa - tokoferol
E 308 gamma - tokoferol
E 309 delta - tokoferol

(2) Látky, které smějí být používány jako antioxidanty v omezené míře, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Číslo E Látka
E 310 propylgallát
E 311 oktylgallátv
E 312 dodecylgallát
E 320 butylhydroxianisol (BHA)
E 321 butylhydroxitoluen (BHT)

Při použití antioxidantů E 310, E 311, E 312, E 320 a E 321 v kombinaci smí být použit u každé z těchto látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 100%. V tabulce č. 3 je možnost současného použití látek E 310-E 320 a látky E 321 vyznačena symbolem (x).

(3) Potraviny, při jejichž výrobě smějí být použity antioxidanty uvedené v tabulce č. 2 stanoví tabulka č. 3.

Tabulka č. 3

Název potravinyNPM pro galáty E 310, E 311, E 312 a BHA,
jednotlivě, nebo v kombinaci mg.kg-1
NPM pro BHT mg.kg-1
tuky a oleje pro hromadnou výrobu tepelně opracovaných potravin200(x)100(x)
oleje a tuky pro smažení200(x)100(x)
sádlo, lůj, rybí tuk, drůbeží sádlo a skopový lůj 200(x)100(x)
sypké směsi pro přípravu moučníků200 počítáno na tuk
snacky na bázi obilovin200 počítáno na tuk
sušené mléko pro prodejní automaty200 počítáno na tuk
dehydrované přípravky pro polévky a vývary200 počítáno na tuk
kořenící přípravky 200 počítáno na tuk
studené omáčky, majonézy200 počítáno na tuk
dehydrované maso200 počítáno na tuk
výrobky z ořechových jader200
předvařené cereálie 200 počítáno na tuk
sušené brambory v prášku a granulované25
žvýkačka 400(x)400(x)

(4) Jiné antioxidanty, které smějí být používány pro určité účely, stanoví tabulka č. 4.

Tabulka č. 4 Tam, kde je v tabulce č. 4 vyznačeno použití kyseliny erythorbové, smějí být použity tyto látky:

Číslo E Látka
E 315 kyselina erythorbová (synonymum: kyselina isoaskorbová)
E 316 erythorban sodný (synonymum: isoaskorban sodný)

Látky, které smějí být použity jednotlivě nebo v kombinaci až do výše nejvyšších povolených množství, vyjádřeno jako kyselina erythorbová a počítáno jako suma:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 315 kys. erythorbová masné výrobky 500
E 316 (synonymum: kys. isoaskorbová) polokonzervy a konzervy z ryb, rybí výrobky 1500
zmrazené a hluboce zmrazené ryby s červenou pokožkou 1500

Jako antioxidant smí být použity také látky, uvedené v části 6 tabulce č. 3, a to pouze za podmínek uvedených v části 6 tabulce č. 4.

Část 5

Barviva

(1) Látky získané z potravin a dalších složek přírodního původu extrakcí fyzikální či chemické povahy, která má za následek selektivní oddělení barevné látky, jsou ve smyslu této vyhlášky barvivy.

(2) Potraviny, chuťové a aromatické látky a jejich složky, které se přidávají během výroby do potravin pro své aromatické, chuťové nebo výživové vlastnosti a přitom mají sekundární barvící účinek, jako např. mletá paprika, šafrán a kurkuma a dále barviva, určená k barvení nejedlých vnějších částí potravin, jakými jsou například povrchové povlaky sýrů a salámová střeva, se za barviva ve smyslu této vyhlášky nepovažují

(3) Pro účely barvení potravin smějí být používána výlučně barviva uvedená v tabulce č. 1 a dále jejich formy, označované jako aluminiové laky.

(4) Barveny smějí být pouze potraviny, uvedené v tabulkách č. 3, 4 a 7, a to za podmínek, uvedených v tabulkách č. 3, 4, 6 a 7. Nejvyšší povolená množství jsou stanovena pro obsah barevného principu, to znamená čistého barviva.

(5) Barvení se nesmí provádět u potravin, uvedených v tabulce č. 2, s výjimkou aplikací, povolených v tabulkách č. 3, 4 a 7 a u dětské výživy.

(6) Barviva, která smějí být používána výhradně pro omezený rozsah aplikací, jsou uvedena v tabulce č. 4.

(7) Barviva, povolená pro barvení potravin obecně jsou uvedena v tabulce č. 6.

(8) Potraviny, k jejichž výrobě smějí být používána barviva uvedená v tabulce č. 6, jsou uvedeny v tabulce č. 7. U potravin, označených symbolem (x) se stanovené nejvyšší povolené množství týká potraviny připravené ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžaduje. Tam, kde je to zvláště vyznačeno, nesmějí být používána barviva syntetická.

(9) Přítomnost barviva v potravině, neuvedené v tabulkách č. 3, 4 a 7 je povolena pouze na základě principu přenosu (část 1, odst. 6), a to pouze tehdy, nejedná-li se o potravinu uvedenou v části 5, tabulce č. 2. Dále je povolena v případě, že se jedná o potravinu určenou k dalšímu zpracování při výrobě složené potraviny, pro kterou je použití v tabulkách č. 3, 4 a 7, povoleno. Obsah barviva v potravině pro další zpracování smí být nejvýše takový, aby složená potravina splňovala požadavky uvedené v tabulkách č. 3, 4, 6 a 7.

(10) Pro označování masa a masných výrobků smějí být použita pouze jednotlivě barviva E 129 Červeň Allura AC, E 133 Brilantní modř FCF a E 155 Hněď HT nebo směs barviv E 129 Červeň Allura AC a E 133 Brilantní modř.

(11) Pro účely razítkování skořápek vajec a dekoračního barvení skořápky vajec smějí být použita pouze barviva uvedená v tabulce č. 1.

(12) Pro účely barvení potravin v domácnosti smějí být uváděna do oběhu barviva uvedená v tabulce č. 1 kromě těchto barviv: E 123 Amarant, E 127 Erythrosin, E 128 Červeň 2 G, E 154 Hněď FK, E 160b Annato, bixin, norbixin, E 161g Kanthaxanthin, E 173 Hliník (v podobě pigmentu) a E 180 Litholrubin BK.

Tabulka č. 1

Seznam barviv povolených k barvení potravin.

Číslo E Barvivo Charakter barviva číslo C. I.5/
E 100Kurkumin 75 300
E 101(i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5' -fosfát
E 102 Tartrazin S6/19 140
E 104Chinolinová žluťS47 005
E 110Žluť SY (synonymum Gelborange S)S15 985
E 120 Košenila, kys. karmínová, karmíny75 470
E 122 Azorubin (synonymum Carmoisin)S14 720
E 123 Amarant (synonymum Viktoriarubín O)S 16 185
E 124 Ponceau 4R (synonymum Košenilová červeň A)S16 255
E 127ErythrosinS45 430
E 128Červeň 2GS18 050
E 129Červeň Allura AC S16 035
E 131Patentní modř VS42 051
E 132Indigotin (synonymum Indigocarmine)S73 015
E 133 Brilantní modř (synonymum Brilliant blue FCF)S42 090
E 140Chlorofyly a chlorofyliny
(i) Chlorofyly 75 810
(ii) Chlorofyliny 75 815
E 141Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů 75 815
(i) Cu komplexy chlorofylů
(ii) Cu komplexy chlorofylinů
E 142 Zeleň S S44 090
E 150 aKaramel, Kulér
E 150 bKaustický sulfitový karamel
E 150 cAmoniakový karamel
E 150 dAmoniak - sulfitový karamel
E 151Čerň BN (synonymum Brilliant black BN) S28 440
E 153Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny)
E 154Hněď FKS
E 155Hněď HTS20 285
E 160 aKaroteny
(i) směs karotenů 75 130
(ii) Beta-karoten40 800
E 160 bAnnato, bixin, norbixin 75 120
E 160 cPaprikový extrakt,. kapsanthin, kapsorubin
E 160 dLykopen 75 125
E 160 eBeta-apo-8'-karotenal40 820
E 160 fEthylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové40 825
E 161 bLutein
E 161 gKanthaxanthin
E 162Betalainová červeň, betanin (včetně extraktů z červené řepy)
E 163Anthokyany (získané fyzikálními postupy z ovoce a zeleniny)
E 170 Uhličitan vápenatý77 220
E 171Oxid titaničitý (synonymum Titanová běloba)77 891
E 172 Oxidy a hydroxidy železa77 491
77 492
77 499
E 173Hliník (v podobě pigmentu)
E 174 Stříbro (v podobě pigmentu)
E 175Zlato (v podobě pigmentu)
E 180 Litholrubin BKS

Tabulka č. 2

Potraviny, které nesmějí obsahovat přidaná barviva, pokud to není výslovně stanoveno v tabulkách č. 3, 4 a 7

1. nezpracované potraviny
2. minerální vody a stolní vody
3. mléko, polotučné a odtučněné mléko, pasterované či sterilované, včetně UHT mléka
(týká se neochucených výrobků)
4. mléko ochucené kakaem či čokoládou
5. kysané mléčné výrobky (neochucené)
6. mléčné polokonzervy
7. podmáslí (neochucené)
8. smetana a sušená smetana (neochucené)
9. oleje a tuky živočišného a rostlinného původu
10. vaječný žloutek, bílek, vaječná melanž, sušené a zmrazené vaječné produkty
11. mouka, ostatní mlýnské výrobky a škrob
12. chléb a výrobky z chlebového těsta
13. těstoviny a gnocchi
14. cukry (všechny mono - a disacharid)
15. rajčatový protlak a rajčatové polokonzervy
16. studené omáčky na bázi rajčatové šťávy, kečupy
17. ovocné a zeleninové šťávy a nektary
18. produkty z ovoce, zeleniny, brambor a hub - sterilované, nakládané či sušené,
zpracované ovoce, zelenina, brambory a houby
19. extra džemy, extra rosoly a kaštanové pyré
20. maso, ryby, drůbež, zvěřina, měkkýši, korýši a produkty z nich (netýká se hotových pokrmů)
21. kakaové a čokoládové výrobky (netýká se nečokoládových náplní těchto výrobků)
22. pražená káva, kávoviny, čaj, extrakty z čaje, vč. ovocných a bylinných, přípravky na bázi čaje, ovoce a obilovin pro přípravu čajů a instantní produkty a směsi z nich
23. koření, směsi koření, sůl, náhrady soli
24. víno
25. kojenecká a dětská výživa
26. med
27. ovocné a obilné pálenky
28. vinný ocet
29. slad a výrobky ze sladu
30. zrající a čerstvé sýry (neochucené)
31. máslo z mléka koz a ovcí

Tabulka č. 3

Potraviny, ke kterým smějí být přidávána pouze určitá barviva.

Název potraviny Číslo E Barvivo NPM mg.l-1
resp. mg.kg.-1
Sladový chléb E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak - sulfitový karamel NM
Pivo E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak - sulfitový karamel NM
Máslo (včetně másla se sníženým a zvýšeným obsahem tuku) E 160 a Karoteny NM
Margarin, minarin, ostatní tukové emulze, bezvodé tuky E 100 Kurkumin NM
E 160 a Karoteny NM
E 160 b Annato, bixin, norbixin 10
Neochucené sýry tvrdé, měkké a tavené E 160 a Karoteny NM
E 160 b Annato, bixin, norbixin 15
E 160 c Paprikový extrakt NM
Ocet E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
Lihoviny typu whisky, brandy, rum E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
Aromatizovaná vína hnědé barvy, nápoje na
bázi aromatizovaných vín hnědé barvy,
likérová vína hnědébarvy, medovina
E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
Zelenina nakládaná v octu, slaném nálevu, oleji (kromě oliv) E 101 (i) Riboflavin NM
(jj) Riboflavin-5'-fosfát NM
E 140 chlorofyly, chlorofyliny NM
E 141 mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů NM
E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
E 160 a Karoteny NM
E 162 Betalainová červeň NM
E 163 Anthokyany NM
Extrudované, expandované obilné snídaně E 150 c Amoniakový karamel NM
E 160 a Karoteny NM
E 160 b Annato, bixin, norbixin 25
E 160 c Paprikový extrakt NM
Obilné snídaně ochucené ovocným aromatem E 120 Košenila 200
E 162 Betalainová červeň NM
E 163 Anthokyany NM
Ovocné pomazánky a podobné výrobky z
ovoce včetně těchto výrobků
se sníženým obsahem využitelné energie
E 100 Kurkumin NM
E 120 Košenila 100
jednotlivě či v kombinaci
s E 160d a E 161b
E 140 chlorofyly, chlorofyliny NM
E 141 mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů NM
E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
E 160 a Karoteny NM
E 160 c Paprikový extrakt NM
E 162 Betalainová červeň NM
E 163 Anthokyany NM
E 160 d Lykopen jednotlivě či v kombinaci s E 120 a E 161b 100
E 161 b Lutein 100
jednotlivě či v kombinaci
s E 120 a E 160d
Uzené masné výrobky, paštiky E 100 Kurkumin 20
E 120 Košenila, kys. karmínová, karmíny 100
E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
E 160 a Karoteny 20
E 160 c Paprikový extrakt 10
E 162 Betalainová červeň NM
Hamburgerové maso s minimálním obsahem
rostlinné či obilné složky 4%
E 120 Košenila, kys. karmínová, karmíny 100
E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
Sušené granulované brambory a bramborové vločky E 100 Kurkumin NM

Tabulka č. 4

Barviva. která jsou povolená výhradně pro určité účely.

číslo E Barvivo Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg.-1
E 123Amarant aperitivní vína, lihoviny, alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším i nižším než 15% (obj.)30
rybí jikry a mlíčí 30
E 127 Erytrosin koktejlové a kandované třešně 200
E 154Hněď FKuzené ryby - kipry20
E 161 gKanthaxanthin štrasburské párky15
E 173Hliník vnější povrch nečokoládových cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobkůNM
E 174Stříbro vnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobků, čokoládové cukrovinky, likéryNM
E 175Zlato vnější povrch nečokoládových cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobků, čokoládové cukrovinky. likéryNM
E 180Litholrubin BKjedlé povrchové vrstvy sýrůNM
E 160 bAnnatto, bixin, norbixin margarín, minarin, ostatní emulgované tuky, tuky bez obsahu vody10
jedlé ozdoby a jedlé povrchové vrstvy 20
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky 10
zmrzliny, mražené krémy a podobné zmrazené výrobky20
lihoviny a alkoholizované nápoje včetně nápo jů s obsahem alkoholu nižším než 15% (obj.)10
tvrdé, měkké a tavené sýry15
deserty 10
snacky neochucené, pikantní na bázi brambor, obilovin, škrobu, extrudované či expandované20
ostatní snacky a snacky na bázi obalených oře chových jader10
uzené ryby 10
jedlé povrchové vrstvy sýrů, jedlá klihovková (kolagenová střívka)20
extrudované, expandované obilné snídaně, obilné snídaně ochucené ovocným aromatem 25

Tabulka č. 5

Barviva povolená k barvení potravin, neuvedených v tabulkách č. 2 a 3

Barviva, která smějí být používána v nezbytném množství k výrobě všech potravin, kromě dětské výživy a potravin uvedených v tabulkách č. 2 a 3

Číslo E Barvivo
E 101 (i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5'-fosfát
E 140 Chlorofyly a chlorofyliny
E 141 Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
E 150 a Karamel
E 150 b Kaustický sulfitový karamel
E 150 c Amoniakový karamel
E 150 d Amoniak - sulfitový karamel
E 153 Medicinální uhlí
E 160 a Karoteny
E 160 c Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin
E 162 Betalainová červeň, betanin
E 163 Anthokyany
E 170 Uhličitan vápenatý
E 171 Oxid titaničitý
E 172 Oxidy a hydroxidy železa

Tabulka č. 6

Barviva, která směji být používána k výrobě potravin jednotlivě či v kombinaci až do nejvyššího povoleného množství, uvedeného v tabulce č. 7.

Číslo E Barvivo
E 100 Kurkumin
E 102 Tartrazin
E 104 Chinolinová žluť
E 110 Žluť SY
E 120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny
E 122 Azorubin
E 124 Ponceau 4R
E 129 Červeň Allura AC
E 131 Patentní modř V
E 132 Indigotin
E 133 Brilantní modř
E 142 Zeleň S
E 151 Čerň BN
E 155 Hněď HT
E 160 d Lykopen
E 160 e beta-apo-8'-karotenal
E 160 f Ethylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové
E 161 b Lutein

Při použití v kombinaci se hodnota týká celkového množství použitých barviv. Nejvyšší povolená množství jsou vztažena na potravinu připravenou k požívání podle návodu výrobce (pokud přípravu před spotřebou vyžaduje). U některých potravin, kde je to zvlášť uvedeno, nesmějí být použita barviva syntetická. U ochucených nealkoholických nápojů, zmrzlin a obdobných zmrazených výrobků, desertů, jemného a trvanlivého pečiva, cukrářských výrobků a cukrovinek nesmí být obsah jednotlivého barviva E 110, E 122, E 124 a E 155 v rámci stanoveného společného nejvyššího povoleného množství vyšší než 50 mg kg.-1 nebo 50 mg.l-1.

Tabulka č. 7

Potraviny k jejichž výrobě smějí být použita barviva uvedená v tabulce č. 6

Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
ochucené nealkoholické nápoje, nápoje v prášku (x) 100
nápojové koncentráty pro přípravu ochucených nealkoholických nápojů (x) 100
proslazené ovoce a zelenina 200
kompoty ovoce červené barvy 200
cukrovinky 300
jedlé ozdoby na cukrářské výrobky 500
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 200
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky (x) 150
ochucené tavené sýry (mimo syntetická) 100
deserty včetně ochucených mléčných výrobků (x) 150
studené omáčky, majonézy, kořenící směsi, kromě kečupů a studených omáček na bázi rajčatové šťávy (x) 500
hořčice 300
pasty z ryb a korýšů, 100
předvařené jedlé části korýšů 250
náhražky lososa 500
surimi 500
rybí mlíčí a jikry 300
balené výrobky z uzených ryb (mimo syntetická) 100
snacky neochucené, pikantní na bázi brambor, obilovin, škrobu ex trudované či expandované 200
ostatní snacky a pikantní snacky na bázi obalených ořechových jader 100
jedlý povrch sýrů (mimo syntetická) NM
jedlá klihovková (kolagenová) střívka NM
kompletní směsi pro zvláštní výživové účely určené ke snižování hmotnosti (x) 50
kompletní směsi pro zvláštní výživové účely určené k použití pod dohledem lékaře 50
polévky a polévkové přípravky (x)- mimo syntetická 50
analogy masa a rybího masa na bázi rostlinných bílkovin 100
lihoviny a alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším, nižším než 15% (obj) kromě uvedených v tab. 2 a 4 200
aromatizovaná vína, nápoje a koktejly na bázi aromatizovaných vín, kromě těch, uvedených v tab. 3 200
Ovocná vína, včetně šumivých a perlivých, cidr, perry, aromatizovaná ovocná vína, aromatizovaný cidr a perry 200
potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)NM

Symbol (x) označuje potraviny, u kterých se případně počítá s přípravou před konzumací podle návodu výrobce. Stanovené nejvyšší povolené množství se v takovém případě vztahuje na potravinu připravenou podle návodu.

Část 6

Konzervanty

(1) Sloučeniny kyseliny sorbové, benzoové, parahydroxybenzoové a jejich soli a estery, které smějí být používány ke konzervaci potravin, stanoví tabulka č. 1. Tyto hodnoty smějí být použity až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako příslušná kyselina.

Tabulka č. 1

Číslo E Látka Symbol
E 200 kyselina sorbová S
E 202 sorban draselný
E 203 sorban vápenatý
E 210 kyselina benzoová B
E 211 benzoan sodný
E 212 benzoan draselný
E 213 benzoan vápenatý
E 214 ethylparahydroxybenzoát PHB
E 215 ethylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 216 propylparahydroxybenzoát
E 217 propylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 218 methylparahydroxybenzoát
E 219 methylparahydroxybenzoát sodná sůl

(2) Potraviny, které smějí být konzervovány kyselinou sorbovou, benzoovou, parahydroxybenzoovou a jejich sloučeninami, uvedenými v tabulce č. 1, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Název potravinyNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
S B PHB S+BS+PHBS+B+ PHB
Ochucené nápoje na bázi vína200-----
ochucené nealkoholické nápoje a
ochu cené nealkoholické nápoje se sníženým (x) obsahem využitelné energie (xxx)
300 (x)150 (x)-200 S
-
100 B
--
tekuté koncentráty z čaje, tekuté kon centráty výluhů z
ovoce a výluhů z bylin
---600 --
nízkoalkoholické víno200 -----
vína, ovocná vína, fermentované ovocné šťávy, např. cidr, perry200-----
medovina 200 -----
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nejvýše
15% obj. kromě piva a vína (x)
200 (x) 200
(x)
-400 --
náplně pro ravioli, tortelini a podobné produkty1000 -----
ovocné pomazánky a podobné produkty pokud jsou baleny do obalů,
v kterých nelze provést jejich tepelnou sterilaci, dále kromě extra džemů
a jim podobných produktů, a džemů se sníženým obsahem využitelné
energie (xx). (xxx)
---1000 --
džemy, rosoly, marmelády a podobné produkty se sníženým
obsahem využitelné energie či vyrobené bez přidaného cukru a ostatní
obdobné pomazánky na bázi ovoce
-500 -1000 --
proslazené ovoce a zelenina----1000 -
sušené ovoce1000 ----
chemicky konzervované přípravky na bázi ovoce a zeleniny pro průmyslovou
výrobu potravin (xxx) a pro prodej přímému spotřebiteli
1000 -----
sirupy a nízkoenergetické nápojové koncentráty pro prodej přímému spotřebiteli---1500 --
chemicky konzervovaná zelenina v octě, soli, či oleji, kromě
oliv
800 (x)1000 (x)1500 --
olivy 1000 -----
bramborové těsto2000 -----
rybí polokonzervy ---2000 --
polokonzervy z rybího mlíčí a jiker---2000 --
jedlé části korýšů vařené---2000 --
solené sušené ryby---200 --
plátkový balený sýr1000 ----
tavený sýr1000 -----
plátkový chléb s trvanlivostí delší než 7 dní2000 -----
jemné pečivo a cukrářské výrobky s trvanlivostí delší než 7 dní s vodní
aktivitou více než 0,65
2000 -----
neextrudované snacky na bázi obilovin, brambor a ořechů ----1000 z toho
max. 300 PHB
-
cukrovinky s výjimkou čokolády-----1500 z toho max. 300 PBH
sladké dezertní omáčky (toppingy)1000 -----
tukové emulze kromě másla s obsahem tuku nejméně 60% ( např.
margarín)
1000 -----
tukové emulze kromě másla s obsahem tuku pod 60%2000 -----
emulgované studené omáčky, majonézy s obsahem tuku nejméně
60%
1000 500-1000--
emulgované studené omáčky, majonézy s obsahem tuku pod 60%2000 1000-2000--
neemulgované studené omáčky, kečupy---1000 --
saláty s trvanlivostí delší než 14 dní---1500 --
hořčice ---1000 -
tekuté kořenící přípravky ---1000 -
tekutá stolní sladidla-----2000
žvýkačky ---1500--
aspiky1000500----
potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů v tekuté podobě s omezenou denní dávkou6a)---- -2000

Zkratky uvedené v tabulce mají tento význam:

S + B použití kyseliny sorbové a kyseliny benzoové jednotlivě či v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma těchto látek
S + PHB použití kyseliny sorbové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové jednotlivě či v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma těchto látek
S + B + PHB použití kyseliny sorbové, benzoové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové jednotlivě či v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma těchto látek

(3) Tam, kde je v tabulce č. 2 symbol (x), se buď použije pouze jeden konzervant nejvýše v uvedeném množství, nebo kombinace S + B.

(4) Tam, kde je to v tabulce č. 2 zvlášť vyznačeno, se hodnoty nejvyšších povolených množství týkají potravin připravených ke spotřebě podle návodu výrobce.

(5) U ovocných sirupů a vybraných typů ovocných pomazánek, u kterých je v tabulce č. 2 uveden symbol (xx), smějí být přítomna (výhradně jako rezidua konzervantů z chemicky konzervovaných polotovarů) kromě kyseliny sorbové a benzoové jednotlivě či v kombinaci také rezidua oxidu siřičitého (tabulka č. 4). Při současné přítomnosti kyseliny sorbové nebo benzoové nebo jejich směsi a oxidu siřičitého, smí být z každého nejvyššího povoleného množství přítomen jen takový procentní podíl, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 100%.

(6) Potraviny, u kterých je v tabulkách č. 2 a 4 uveden symbol (xxx), a potraviny z nich vyrobené, musí být na obale označeny informací "vyrobeno z chemicky konzervovaného polotovaru" nebo ve výčtu složek konečného výrobku musí být u takové složky uvedena informace o chemické konzervaci výchozí ovocné suroviny, například ("ovocný sirup z chemicky konzervovaného polotovaru, chemicky konzervovaný sirup, chemicky konzervovaný ovocný přípravek").

(7) Kyselina benzoová může být přirozeně přítomna v mléčných kysaných výrobcích až do množství 30 mg.kg-1. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

(8) Oxid siřičitý a jeho sloučeniny, které smějí být používány při výrobě potravin, stanoví tabulka č. 3.

Tabulka č. 3

Číslo E Látka
E 220 oxid siřičitý
E 221 siřičitan sodný
E 222 hydrogensiřičitan sodný
E 223 disiřičitan sodný
E 224 disiřičitan draselný
E 226 siřičitan vápenatý
E 227 hydrogensiřičitan vápenatý
E 228 hydrogensiřičitan draselný

(9) Potraviny, ke kterým smí být přidáván oxid siřičitý a jeho sloučeniny uvedené v tabulce č. 3 a jejich nejvyšší povolená množství stanoví tabulka č. 4.

Tabulka č. 4

Název potraviny SO2 mg.I-1
resp. mg.kg-1
korýši a hlavonožci čerství a zmrazení(v jedlém podílu) 150
korýši a hlavonožci vaření (v jedlém podílu) 50
trvanlivé pečivo typu biskvit, kreker 50
škrob (mimo škrob pro dětskou výživu) 50
škrob a modifikovaný škrob pro dětskou výživu 10
ságo (*) 30
křupky 30
sušené brambory v prášku a granulované 400
neextrudované snacky na bázi brambor a obilovin 50
loupané (syrové) brambory k přípravě pokrmů za tepla (*) 50
syrové výrobky z brambor (včetně zmrazených brambor) k přípravé za tepla (*) 100
bramborové těsto k přípravě pokrmů za tepla (*) 100
sušená zelenina bílé barvy 200
mletý křen a výrobky z něj 800
sušené meruňky, broskve, vinné bobule, švestky a fíky k přípravě pokrmů po omytí v teplé vodě (*) 2000
sušené banány (*) 1000
sušená jablka a hrušky (*) 600
ostatní sušené ovoce, ořechy ve skořápce 200
ovocné sirupy (#). (xxx) 200
ovocné pomazánky kromě extra džemů a podobných výrobků a těchto výrobků se sníženým obsahem energie (#), (xxx) 200
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie 50
ostatní ovocné pomazánky 50
ochucovací přípravky na bázi citrusové šťávy 200
cukry (rafinovaný a afinovaný cukr, cukerný a invertní sirob (v sušině), glukóza 15
škrobový sirup 20
ostatní cukry 40
sladké dezertní omáčky (toppingy) 40
ovocné koncentráty z citrusové šťávy, jablečné šťávy a ananasové šťávy 350
pomerančová, grapefruitová, jablečná a ananasová šťáva 50
citrónová šťáva, limetová šťáva 350
ostatní koncentráty na bázi ovocné šťávy, či ovocné měli 250
hroznová šťáva 15
ochucené nápoje na bázi vody s obsahem glukózového sirupu nejméně 235 g.l-1 (jen z použitých surovin) 50
ovocné limonády a ovocné nápoje na bázi ovocných sirupů (xxx) 40
(jen přenosem ze sirupů)
nealkoholické nápoje na bázi ovocného koncentrátu 20
(jen přenosem z koncentrátů)
cukrovinky na bázi glukózy, glukózového a škrobového sirupu 50
(jen přenosem z těchto zdrojů)
vína s obsahem zbytkového cukru do 5 g.l-1 červená 160
vína s obsahem zbytkového cukru do 5 g.l-1 bílá a růžová 210
vína s obsahem zbytkového cukru nad 5 g.l-1 červená 210
vína s obsahem zbytkového cukru nad 5 g.l-1 bílá a růžová 260
nealkoholické víno 200
cidr, perry, ovocné víno, šumivé ovocné víno 200
medovina 100 vinný a ovocný ocet 170
hořčice francouzského typu (Dijon) 500
hořčice ostatní 250
želatina 50
zelenina a ovoce v octě, oleji nebo nálevu (kromě oliv) 100
- jakostní vína z České republiky splňující požadavky7a) na označení názvem "pozdní sběr" a jakostní vína dovážená ze zemí EU splňující požadavky7b) na označení názvem "pozdní sběr300 mg.l-1,
- jakostní vína bílá dovážená splňující požadavky7b) na označení původu z oblasti Francie (Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes des Bourdeaux St. Macaire, Premieres Côtes de Bourdeaux, Sainte-Foy Bordeaux, Côtes de Bergerac s dodatkem i bez dodatku "Côtes de Saussignac", Haut-Montravel, Côtes de Montravel a Rosette) a z oblasti Španělska (Allela, La Mancha, Navarra, Penedés, Rioja, Rueda, Tarragona a Valencia)300 mg.l-1,
- jakostní vína bílá dovážená z oblasti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska splňující požadavky na označení "botrytis", "noble harwest" nebo "noble late harvested"a "special late harvested"300 mg.l-1,
- jakostní vína z České republiky splňující požadavky7a) na označení názvem "výběr z hroznů", dovážená vína splňující požadavky7b) na označení "Auslese" a jakostní vína bílá z Rumunska splňující požadavky na označení některým z následujících názvů (Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Calugareasca)350 mg.l-1,
- jakostní vína z České republiky splňující požadavky7a) na označení "ledové víno" a "slámové víno" a dovážená vína splňující požadavky7b) na označení "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" a jakostní vína bílá z oblastí Francie splňující požadavky na označení oblasti původu (Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Crois-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de ľAubance, Graves Supérieures, Jurancon)400 mg.l-1.

(10) Nejvyšší povolená množství jsou vyjádřena jako oxid siřičitý v mg.l-1 nebo mg.kg-1 (podle charakteru potraviny) a týkají se celkového obsahu SO2, bez ohledu na jeho původ a bez ohledu na to, zda v potravině plní úlohu antioxidantu, konzervantu, či jinou. Skutečnost, že podmínky použití oxidu siřičitého k výrobě potravin jsou uvedeny souhrnně v části 6, nikterak neomezuje možnost označovat na obale výrobku zařazení mezi kategorie uvedené v části 1 odst. 7 podle převažující funkce ve výrobku.

(11) Obsah oxidu siřičitého 10 mg.kg-1nebo 10 mg.l-1 a nižší se považuje za nulový (například pro účely deklarace přítomnosti). Oxid siřičitý může být přirozeně přítomen v pivu jako výsledek fermentačních procesů. V běžných pivech přirozený obsah oxidu siřičitého nesmí překročit 20 mg.l-1, v kvasnicových sudových pivech 50 mg.l-1. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

(12) U ovocných sirupů a vybraných typů ovocných pomazánek, u kterých je v tabulce č. 4 uveden symbol (#) smějí být přítomny (výhradně jako rezidua konzervantů z chemicky konzervovaných polotovarů) kromě reziduí oxidu siřičitého také kyselina sorbová a benzoová (část 6, tabulka č. 2). Při současné přítomnosti kyseliny sorbové nebo benzoové nebo jejich směsi a oxidu siřičitého, smí být z každého nejvyššího povoleného množství přítomen jen takový procentní podíl, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 100%.

(13) U hořčice francouzského typu (Dijon) nesmí být souběžně s oxidem siřičitým použita konzervace kyselinou sorbovou a benzoovou.

(14) Skutečnost, že potraviny, u kterých je uveden symbol (*), jsou určeny k přípravě pokrmů za tepla či k přípravě pokrmů po omytí v teplé vodě, musí být vyznačena na obalu určeném pro spotřebitele.

(15) Potraviny s obsahem oxidu siřičitého vyšším než 50 mg.kg-1, u kterých není provedena informace podle odstavců 6 a 14 nebo podle části 1 odst. 7, musí být vedle informace o obsahu přídatných látek podle požadavků části 1 této přílohy opatřeny dále upozorněním "Sířeno". Tento požadavek neplatí pro révové víno.

Tabulka č. 5

Ostatní konzervanty, které smějí být používány ke konzervaci potravin a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat

Nisin může být přirozeně přítomen v sýrech případně některých mléčných kysaných výrobcích jako výsledek činnosti mikroorganismů. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

(16) Tam, kde je vyznačeno použití kyseliny propionové, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 280 kyselina propionová
E 281 propionan sodný
E 282 propionan vápenatý
E 283 propionan draselný

Nejvyšší povolené množství je počítáno jako kyselina propionová. Kyselina propionová a její soli mohou být přítomny přirozeně ve fermentovaných mléčných výrobcích jako výsledek činnosti mikroorganismů. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

(17) U dimethyldikarbonátu představuje nejvyšší povolené množství nejvyšší povolené dávkování při výrobě. Výrobek při prodeji finálnímu spotřebiteli nesmí obsahovat zjistitelné množství této látky.

(18) Tam, kde je vyznačeno použití orthofenylfenolu, je povoleno použití těchto látek:7/

Číslo E Látka
E 231 orthofenylfenol
E 232 orthofenylfenolát sodný

Nejvyšší povolené množství je počítáno jako orthofenylfenol.

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 230 bifenyl citrusové plody - jen k ošetření povrchu 70
E 231
E 232
orthofenylfenol citrusové plody - jen k ošetření povrchu 12
E 233 thiabendazol citrusové plody - jen k ošetření povrchu 6
banány - jen k ošetřeni povrchu 3
E 234nisin pudinky ze semoliny a tapioky 3
sýry a tavené sýry
mléčné deserty na bázi zakysaných mléčných výrobků
10
E 235natamycin
(synonymum: pimaricin)
tvrdé, polotvrdé a poloměkké sýry - jen k ošetření povrchu 1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
trvanlivé salámy a trvanlivé masné výrobky uzené studeným kouřem-jen
k ošetření po vrchu
1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
trvanlivé salámy a trvanlivé masné výrobky uzené studeným kouřem-jen k
ošetření po vrchu
1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
E 242dimethyl- dikarbonát ochucené nealkoholické nápoje na bázi vo dy nebo na bázi ovocné šťávy 250
konzervované výluhy z čaje a z aromati ckých bylin 250
nealkoholické víno 250
E 284kyselina boritá kaviár 4000
E 285tetraboritan sodnýkaviár 4000 (počítáno jako kys. bonitá)
E 280,
E 281,
E 282
kyselina propionovábalený plátkový chléb s trvanlivostí delší než 7 dní 3000
chléb se sníženým obsahem využitelné energie s trvanlivostí delší než 7 dní 2000
předpečený a balený chléb s trvanlivostí delší než 7 dní 2000
balené jemné pečivo a cukrářské výrobky z mouky, s vodní aktivitou vyšší
než 0.65
2000
E 1105lysozym sýry, kromě čerstvých sýrů NM

Tabulka č. 6

Dusitany a dusičnany, které smějí být používány při výrobě potravin a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat8/

(19) Tam, kde je vyznačeno použití dusitanu sodného, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 249 dusitan draselný
E 250 dusitan sodný

Pro použití je zvlášť uvedeno nejvyšší povolené dávkování (mg.kg-1) a zvlášť nejvyšší povolené reziduální množství (mg.kg-1), v obou připadech počítáno jako dusitan sodný.

(20) Výše uvedené látky smějí být prodávány a používány k výrobě potravin pouze ve směsi se solí, nebo s náhradou soli, a to s obsahem nejvýše 0,9 % dusitanu sodného, jsou-li určeny pro hromadnou výrobu potravin nebo nejvýše 0,35 %, jsou-li určeny pro použití v domácnostech.

(21) Tam, kde je vyznačeno použití dusičnanu sodného, je povoleno použití těchto látek:

ČísIo E Látka
E 251 dusičnan sodný
E 252 dusičnan draselný

Při použití je zvlášť uvedeno nejvyšší povolené dávkování (mg.kg-1), počítáno jako dusičnan sodný a zvlášť nejvyšší povolené reziduální množství, počítáno jako dusičnan sodný a nebo jako dusitan sodný.

Číslo E Látka Název potravinyPovolené dávkování mg.kg-1Povolená rezidua mg.kg-1
E 250,
E 249
dusitan sodný tepelně neopracované, uzené, sušené masné výrobky150 50
ostatní masné výrobky a masné výrob ky v konzervových plechovkách150 100
uzená anglická slanina nestanoví se 175
E 251,
E 252
dusičnan sodný masné výrobky a masné výrobky v konzervových plechovkách300 250
reziduální dusičnany, počítáno jako NaNO3
tvrdé a polotvrdé sýry a jejich analogy na bázi rostlinného tuku a rostlinnénestanoví se 50
počítáno jako bílkoviny NaNO3
uzení a solení sledi a šproty nestanoví se 200
reziduální dusitany, počítáno jako NaNO2

Část 7

Kyseliny, zásady, soli a estery

(1) Kyseliny, zásady, soli a estery, které smějí být používány obecně při výrobě potravin v nezbytném množství stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo E Látka
E 170 Uhličitany vápenaté
(i) uhličitan vápenatý
(ii) hydrogenuhličitan vápenatý
E 260 Kyselina octová
E 261 (i) Octan draselný
E 262 Octany sodné
(i) octan sodný
(ii) hydrogenoctan sodný (synonymum: diacetát sodný)
E 263 Octan vápenatý
E 270 Kyselina mléčná
E 296 Kyselina jablečná
E 300 Kyselina askorbová
E 301 Askorban sodný
E 302 Askorban vápenatý
E 325 Mléčnan sodný
E 326 Mléčnan draselný
E 327 Mléčnan vápenatý
E 330 Kyselina citrónová
E 331 Citronany sodné
(i) dihydrogencitronan sodný
(ii) hydrogencitronan sodný
(iii) citronan sodný
E 332 Citronany draselné
(i) dihydrogencitronan draselný
(ii) citronan draselný
E 333 Citronany vápenaté
(i) hydrogencitronan vápenatý
(ii) dihydrogencitronan vápenatý
(iii) citronan vápenatý
E 334 Kyselina vinná (L(+))
E 335 Vinany sodné
(i) hydrogenvinan sodný
(ii) vinan sodný
E 336 Vinany draselné
(i) hydrogenvinan draselný
(ii) vinan draselný
E 337 Vinan sodno-draselný
E 350 Jablečnany sodné
(i) jablečnan sodný
(ii) hydrogenjablečnan sodný
E 351 Jablečnan draselný
E 352 Jablečnany vápenaté
(i) jablečnan vápenatý
(ii) hydrogenjablečnan vápenatý
E 354 Vinan vápenatý
E 380 Citronan amonný
E 470 (a) Soli (sodné, draselné a vápenaté) mastných kyselin z jedlých tuků
E 470 (b) Hořečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků
E 500 Uhličitany sodné
(i) uhličitan sodný
(ii) hydrogenuhličitan sodný
(iii) ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu (synonymum: sesquikarbonát sodný)
E 501 Uhličitany draselné
(i) uhličitan draselný
(ii) hydrogenuhličitan draselný
E 503 Uhličitany amonné
(i) uhličitan amonný
(ii) hydrogenuhličitan amonný
E 504 Uhličitany hořečnaté
(i) uhličitan hořečnatý
(ii) hydrogenuhličitan hořečnatý
E 507 Kyselina chlorovodíková
E 508 Chlorid draselný
E 509 Chlorid vápenatý
E 511 Chlorid hořečnatý
E 513 Kyselina sírová
E 514 Sírany sodné
(i) síran sodný
(ii) hydrogensíran sodný
E 515 Sírany draselné
(i) síran draselný
(ii) hydrogensíran draselný
E 516 Síran vápenatý
E 518 Síran hořečnatý
E 524 Hydroxid sodný
E 525 Hydroxid draselný
E 526 Hydroxid vápenatý
E 527 Hydroxid amonný
E 528 Hydroxid hořečnatý
E 529 Oxid vápenatý
E 530 Oxid hořečnatý
E 570 Mastné kyseliny (z jedlých tuků)
E 574 Kyselina glukonová
E 575 Glukono-delta-lakton
E 576 Glukonan sodný
E 577 Glukonan draselný
E 578 Glukonan vápenatý
E 640 Glycin a jeho sodná sůl
E 1518 Glyceryltriacetát (synonymum:triacetin)

(2) Kyseliny, soli a estery, které smějí být používány při výrobě potravin omezeně a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.9/

Tabulka č. 2

A) Tam, kde je vyznačeno použití kyseliny fosforečné, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 338 Kyselina fosforečná
E 339 Fosforečnany sodné
(i) dihydrogenfosforečnan sodný
(ii) monohydrogenfosforečnan sodný
(iii) fosforečnan sodný
E 340 Fosforečnany draselné
(i) dihydrogenfosforečnan draselný
(ii) monohydrogenfosforečnan draselný
(iii) fosforečnan draselný
E 341 Fosforečnany vápenaté
(i) monohydrogenfosforečnan vápenatý
(ii) dihydrogenfosforečnan vápenatý
(iii) fosforečnan vápenatý
E 450 Difosforečnany
(i) dihydrogendifosforečnan sodný
(ii) monohydrogendifosforečnan sodný
(iii) difosforečnan sodný
(iv) dihydrogendifosforečnan draselný
(v) difosforečnan draselný
(vi) difosforečnan vápenatý
(vii) dihydrogendifosforečnan vápenatý
E 451 Trifosforečnany
(i) trifosforečnan sodný
(ii) trifosforečnan draselný
E 452 Polyfosfáty
(i) polyfosfát sodný
(ii) polyfosfát draselný
(iii) polyfosfát sodnovápenaý
(iv) polyfosfát vápenatý

V uvedených aplikacích smějí být použity kyselina fosforečná a fosfáty E 338, E 339, E 340, E 341, E 450, E 451 a E 452 jednotlivě, nebo v kombinaci až do hodnoty nejvyššího povoleného množství, které je počítáno jako mg P2O5 na 1 kg, či 1 l, při použití v kombinaci jako suma. B) Tam, kde je vyznačeno použití kyseliny adipové, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 355 Kyselina adipová
E 356 Adipan sodný
E 357 Adipan draselný

Nejvyšší povolené množství je počítáno jako kyselina adipová.

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.kg-1
resp.mg.l-1
E 338,
E 339,
E 340,
E 341,
E 450,
E 451,
E 452
Kyselina fosforečnáochucené nealkoholické nápoje(pouze E 338)700
sterilované a UHT mléko 1000
zahuštěné mléko do 28 % sušiny1000
zahuštěné mléko s obsahem sušiny 28% a více1500
sušené mléko a sušené odtučněné mléko2500
sterilovaná a UHT smetana5000
šlehaná smetana a její analogy s obsahem rostlinného tuku5000
měkké čerstvé sýry2000
tavené sýry a analogy tavených sýrů20000
masné výrobky5000
nápoje pro sportovce a hromadně vyráběné balené vody,
kromě stolní a kojenecké vody
500
sůl, náhrady soli 10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů30000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů pro prodejní automaty50000
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky 1000
deserty 3000
práškové směsi pro přípravu desertů7000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky20000
studené omáčky, majonézy5000
polévky a vývary, polévkové přípravky3000
výluhy z čaje a aromatických bylin 2000
cidr a perry2000
žvýkačka (pouze E 341 ii)NM
sušené práškové potraviny (pouze E 341 iii)10000
nápoje na bázi čokolády a sladu2000
alkoholické nápoje (mimo piva a vína)1000
obilné snídaně5000
snacky 5000
surimi 1000
pasty z ryb a korýšů5000
sladké dezertní omáčky (toppingy) a podobné 3000
výrobky směsi pro zvláštní výživové účely5000
nečokoládové cukrovinky na bázi cukru5000
moučkový cukr (pouze E 341 iii)10000
těstoviny 2000
směsi k obalování potravin před smažením 5000
zmrazené rybí filé (nezpracované)5000
zmrazené jedlé části korýšů5000
výrobky z brambor (včetně zmrazených a sušených) 5000
kypřící prášek
potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)
NM
NM
E 297Kyselina fumarovánáplně a sladké dezertní omáčky (toppingy)
pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky
2500
cukrovinkářské výrobky na bázi cukru 1000
gelovité deserty s ovocnou příchutí4000
deserty s ovocnou příchutí4000
práškové směsi pro přípravu desertů 4000
práškové výrobky pro přípravu nápojů na bázi1000
ovoce instantní čaj 1000
žvýkačka 2000
E 353 Kyselina metavinnávína 100
E 355,
E 356,
E 357
Kyselina adipovánáplně a sladké dezertní omáčky (toppingy)2000
pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky
gelovité deserty 6000
deserty s ovocnou příchutí 1000
práškové směsi pro přípravu desertů (po úpravě dle návodu )1000
nápoje v prášku (v nápoji)10000
E 363Kyselina jantarovádeserty 6000
polévky a vývary5000
nápoje v prášku (v nápoji) 3000
E 385 Dvojsodno-vápenatá sůl kyseliny ethylen- diamintetraoctové
(synonymum : kalciumdinatrium EDTA)
emulgované omáčky, majonézy 75
sterilované luštěniny, sterilovaná lusková zelenina, žampióny a artyčoky250
sterilované výrobky z korýšů a měkkýšů 75
sterilované výrobky z ryb75
minarin, emulgovaný tuk se sníženým obsa hem tuku100
zmrazení korýši 75
E 579Glukonan železnatýčerné olivy150 počítáno
jako železo
E 585 Mléčnan železnatý černé olivy150 počítáno
jako železo
E 927 (b) Močovina
(synonymum: Carbamid)
žvýkačka bez přidaného cukru 30000
E 1505Triethylcitrátsušený vaječný bílekNM

Část 8

Náhradní sladidla

(1) Jako náhradní sladidla smějí být používány výlučně látky uvedené v tabulce, a to za podmínek v tabulce uvedených.

(2) Za náhradní sladidla se pro účely této vyhlášky nepovažují potraviny se sladkou chutí, jakými jsou monosacharidy (včetně fruktózy), disacharidy a med.

(3) Náhradní sladidla smějí být používána s cílem udělit potravinám sladkou chuť a dále k přípravě stolních sladidel10a). Stolní sladidla musí obsahovat jako součást označení text "Stolní sladidlo na bázi......." s použitím názvu náhradního sladidla, uvedeného v této části.

(4) Náhradní sladidla nesmějí být používána k výrobě potravin, určených pro další zpracování na dětskou výživu, pokud není stanoveno jinak.

(5) Stanovená nejvyšší povolená množství, uvedená v této části jsou vztažena na potraviny, připravené ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžadují.

(6) Ustanoveními této části není dotčeno použití zde uvedených látek pro jiné účely, než je slazení (části 9, 12 a 15).

(7) Stolní sladidla a potraviny, obsahující jako náhradní sladidla polyalkoholy E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 v množství vyšším než 10 %, musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny výstrahou: "Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky". Toto ustanovení se nevztahuje na žvýkačky a potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou.6a) Stolní sladidla a potraviny obsahující Aspartam E 951 musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny textem: "Obsahuje zdroj fenylalaninu".

(8) Pod pojmem "výrobek se sníženým obsahem využitelné energie" se v této části rozumí výrobek, u kterého snížení obsahu využitelné energie představuje nejméně 30 % využitelné energie, poskytované podobným výrobkem stejné hmotnosti, jehož obsah využitelné energie nebyl snížen.

(9) Pod slovy "výrobek bez přidaného cukru" se v této části rozumí výrobek, ke kterému nebyly při výrobě přidány monosacharidy, disacharidy a jiné potraviny, používané pro své sladivé vlastnosti.

Tabulka

Číslo E Látka Potraviny NPM mg.l-1
resp.mg.kg-1
E 420


E 421
E 953
E 965


E 966
E 967
Sorbitol
(i) Sorbitol
(ii) Sorbitol sirup
Mannitol
Isomalt
Maltitol
(i)Maltitol
(ii)Maltitol sirup
Laktitol
Xylitol
deserty na bázi vody se sníženým obsahem
využitelné energie nebo bez přidaného cukru
NM
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi tuku se snížením obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
obilné snídaně a podobné výrobky na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
ovocné přípravky se sníženým obsahem cukru kromě těch, které jsou určeny pro výrobu nealkoholických nápojů na bázi ovocné šťávyNM
cukrovinky bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi sušeného ovoce se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi kakaa se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru NM
žvýkačka bez přidaného cukruNM
studené omáčky. majonézyNM
hořčice NM
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukruNM
dietní potraviny určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů NM
stolní sladidlaNM
E 950Acesulfam Kochucené nápoje na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)350
ochucené nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a ochucené nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)350
nealkoholické pivo350
deserty na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru350
ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů 350
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru800
kompoty se sníženým obsahem využitelné energie, kompoty bez přidaného cukru350
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem využitelné energie350
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 200
cukrovinky bez přidaného cukru 500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem využitelné energie1000
žvýkačka bez přidaného cukru 2000
cidr a perry 350
tmavé pivo, pivo s obsahem alkoholu do 1,2% obj., pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1, pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6% hm.350
studené omáčky, majonézy 350
hořčice 350
saláty s obsahem studených omáček, majonéz350
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely1000
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů200
stolní sladidla NM
dietní potraviny, určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů450
vitamínové přípravky
potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)
2000
NM
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie1000
E 951Aspartamochucené nápoje na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)600
ochucené nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a ochucené nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)600
nealkoholické pivo 600
deserty na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru1000
ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů 500
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru 800
kompoty se sníženým obsahem využitelné energie, kompoty bez přidaného cukru1000
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie ovocné a zeleninové přípravky se sníženým 1000 obsahem využitelné energie1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 300
cukrovinky bez přidaného cukru 1000
cukrovinky na bázi kakaa, nebo ořechů se sní-ženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru2000
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru2000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce, nebo tuku se sníženým obsahem využitelné energie1000
žvýkačka bez přidaného cukru 5500
cidr a perry600
tmavé pivo,pivo s obsahem alkoholu do 1,2%obj., pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH l-1, pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6% hm. 600
studené omáčky, majonézy 350
hořčice 350
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely1700
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů300
stolní sladidla NM
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů800
dietní potraviny určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů1000
vitamínové přípravky 5500
E 954 Sacharin a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl, počítáno jako volný imidochucené nápoje na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)80
ochucené nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a ochucené nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)80
nealkoholické pivo 80
deserty na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
ochucené snacky na bázi škrobů a ořechů 100
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
kompoty se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru200
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru200
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru200
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 160
cukrovinky bez přidaného cukru 500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru300
oplatky 800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru200
žvýkačka bez přidaného cukru 1200
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely170
cidr a perry 80
tmavé pivo, pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj., pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH l-1, pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6% hm.80
studené omáčky, majonézy 160
hořčice 320
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů160
stolní sladidla NM
dietní potraviny ke kontrole hmotnosti určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů 240
dietní potraviny určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů200
vitamínové přípravky 1200
E 957 Thaumatin Cukrovinky bez přidaného cukru 50
Cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru 50
žvýkačka bez přidaného cukru 50
potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)400
E 959 Neohesperidin DC ochucené nápoje na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)30
ochucené nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)50
ochucené nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce) 30
nealkoholické pivo 10
deserty na bázi vody se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
kompoty se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru50
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie50
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem využitelné energie 50
cukrovinky bez přidaného cukru 100
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem využitelné energie, nebo bez přidaného cukru100
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru150
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru50
žvýkačka bez přídavku cukru400
cidr a perry 20
tmavé pivo,pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj., pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH l-1, pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6% hm.10
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů30
studené omáčky, majonézy 50
hořčice50
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální nutriční účely150
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrm ů100
stolní sladidlaNM

Část 9

Látky chuťové a povzbuzující

(1) Nejvyšší povolená množství, uvedená v této části, se týkají potravin, připravených ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžadují.

(2) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo E Látka
bez čísla E Oktaacetylsacharóza

(3) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin omezeně a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

A) Tam, kde je povoleno použití kyseliny glutamové, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 620 kyselina glutamová
E 621 glutaman sodný
E 622 glutaman draselný
E 623 glutaman vápenatý
E 624 glutaman amonný
E 625 glutaman hořečnatý

Tyto látky se smějí používat jednotlivě nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako kyselina glutamová. Při použití v kombinaci nesmí suma jejich množství překročit hodnotu nejvyššího povoleného množství.

B) Tam, kde je vyznačeno použití kyseliny guanylové, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 626 Kyselina guanylová
E 627 Guanylan sodný
E 628 Guanylan draselný
E 629 Guanylan vápenatý
E 630 Kyselina inosinová
E 631 Inosinan sodný
E 632 Inosinan draselný
E 633 Inosinan vápenatý
E 634 Vápenaté soli 5'-ribonukleotidů
E 635 Sodné soli 5'-ribonukleotidů

Tyto látky se smějí používat jednotlivě nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako kyselina guanylová. Při použití v kombinaci nesmí suma jejich množství překročit hodnotu nejvyššího povoleného množství.

(4) Při použití látek E 950, E 951,E957, E 959 k výrobě žvýkačky (jen pro zvýraznění aromatu) v kombinaci smí být použit u každé z těchto látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

(5) Při použití kofeinu (kofein, kofeinmonohydrátu) nebo chininu (chininsulfátu, chininhydrochloridu) k výrobě nealkoholických nápojů nebo koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů na bázi vody musí být na obalu uvedeno upozornění na obsah těchto látek. Obsah těchto látek v koncentrátu k přípravě nealkoholických nápojů smí být nejvýše takový, aby při přípravě podle návodu nebyla překročena hodnota nejvyššího povoleného množství pro tuto látku, stanovená pro nealkoholické nápoje na bázi vody. Při obsahu přidaného kofeinu v nealkoholickém nápoji nebo koncentrátu k přípravě nealkoholických nápojů musí být uvedeno označení "Obsahuje kofein".

(6) Při obsahu přidaného chininu v nápoji, v koncentrátu na přípravu nealkoholických nápojů musí být uvedeno označení "Obsahuje chinin".

Číslo ELátka Název potravinyNPM mg.l-1
resp.mg.kg-1
E 620 až E 625 nápojůkyselina glutamovápotraviny obecně kromě nealkoholických 10 000
kořenící přípravky NM
směsi koření se solí a glutamanem NM
E 626 až E 635 kyselina guanylová potraviny obecně kromě nealkoholických nápojů 500
kořenící přípravkyNM
E 950 Acesulfam K žvýkačka - jen k zvýraznění aromatu 800
E 951 Aspartamžvýkačka - jen k zvýraznění aromatu 2500
E 957 Thaumatinžvýkačka - jen k zvýraznění aromatu 10
E 959Neohesperidin DCžvýkačka - jen k zvýraznění aromatu 150
margarin - jen k zvýraznění aromatu 5
minarin, emmulgované tuky se sníženým obsahem tuku - jen k zvýraznění aromatu 5
masné výrobky - jen k zvýraznění aromatu 5
ovocné rosoly - jen k zvýraznění aromatu 5
výrobky z rostlinných bílkovin - jen k zvýraznění aromatu 5
bez čísla Ekofein, kofein mono hydrát (počítáno jako kofein)nealkoholické nápoje na bázi vody s výjimkou nápojů typu energy drink
(nápoj obsahující kofein, taurin, vitaminy)
250
lihoviny NM
bez čísla Echininsulfát (počítáno jako chininová báze)nealkoholické nápoje na bázi vody a ostatní nealkoholické nápoje 75
lihoviny300
bez čísla Echinin hydrochlorid (počítáno jako chininová báze) nealkoholické nápoje na bázi vody s výjimkou nápojů typu energy drink
(nápoj obsahující kofein, taurin, vitaminy)
75
lihoviny 300

Část 10

Zahušťovadla, stabilizátory

(1) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin, zejména jako zahušťovadla a stabilizátory, v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo E Látka
E 400 Kyselina alginová
E 401 Alginát sodný
E 402 Alginát draselný
E 403 Alginát amonný
E 404 Alginát vápenatý Číslo E Látka
E 406 Agar
E 407 Karagenan
E 407a Guma Euchema (synon. afinát řasy Euchema)
E 410 Karubin
E 412 Guma guar
E 413 Tragant
E 414 Arabská guma
E 415 Xanthan
E 417 Guma tara
E 418 Guma gellan
E 440 Pektiny
(i) pektin
(ii) amidovaný pektin
E 460 Celulózy
(i) mikrokrystalická celulóza
(ii) prášková celulóza
E 461 Methylcelulóza
E 463 Hydroxypropylcelulóza
E 464 Hydroxypropylmethylcelulóza
E 465 Ethylmethylcelulóza
E 466 Karboxymethylcelulóza (Synonymum Sodná sůl karboxymethylcelulózy).
E 1200 Polydextrozy
E 1404 Oxidovaný škrob
E 1410 Fosfátový monoester škrobu
E 1412 Fosfátový diester škrobu
E 1413 Monofosfát škrobového difosfátu
E 1414 Acetylovaný škrobový difosfát
E 1420 Acetylovaný škrob
E 1422 Acetylovaný škrobový adipan
E 1440 Hydroxypropylškrob
E 1442 Hydroxypropylškrobový difosfát
E 1450 Škrobový oktenylsukcinát sodný

(2) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin jako zahušťovadla a stabilizátory omezeně a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Číslo ELátka Název potraviny NPM mg.l-1
resp.mg.kg-1
E 444Acetát isobutyrát - sacharózy zakalené ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody 300
E 445Glycerolester zakalené ochucené nealkoholické nápoje borovicové pryskyřice na bázi vody 100
E 405Propan 1,2-diol-alginát
(synonymum: propylenglykolalginát)
tukové emulze 3000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 2000
náplně, sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné pečivo, cukrářské výrobky a deserty 5000
nečokoládové cukrovinky na bázi cukru 1500
vodové zmrzliny a obdobné zmrazené výrobky 3000
snacky na bázi obilovin či brambor 3000
studené omáčky, majonézy 8000
žvýkačka 5000
ovocné a zeleninové přípravky 5000
ochucené nealkoholické nápoje 300
emulzní likéry 10000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti a dietní potraviny určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů 1200
E 416Guma karayasnacky na bázi obilovin či brambor 5000
polevy na ořechová jádra 10000
cukrářské a cukrovinkářské náplně, sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné pečivo, trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
dezerty 6000
emulgované omáčky, majonézy 10000
vaječné likéry 10000
žvýkačka 5000

Část 11

Emulgátory

(1) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin jako emulgátory v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1 Tabulka č. 1

Číslo E Látka
E 322 Lecitiny
E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin (z jedlých tuků)
E 472 (a) Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou
E 472 (b) Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou
E 472 (c) Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou
E 472 (d) Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou
E 472 (e) Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou
E 472 (f) Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vinnou

(2) Další látky, které smějí být používány při výrobě potravin jako emulgátory a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

A) Tam, kde je vyznačeno použiti polysorbátů, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 432 Polyoxyethylensorbitanmonolaurát (synonymum : Polysorbate 20)
E 433 Polyoxyethylensorbitanmonooleát (synonymum : Polysorbate 80)
E 434 Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát (synonymum : Polysorbate 40)
E 435 Polyoxyethylensorbitanmonostearát (synonymum : Polysorbate 60)
E 436 Polyoxyethylensorbitantristearát (synonymum : Polysorbate 65)

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci, až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma všech těchto použitých látek.

B) Tam, kde je vyznačeno použití cukroesterů, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 473 Estery sacharozy s mastnými kyselinami (z jedlých tuků) (synonymum : Cukroestery)
E 474 Cukroglyceridy

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma obou látek.

C) Tam, kde je vyznačeno použití stearoyllaktylátů, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 481 Stearoyl-2-laktylát sodný
E 482 Stearoyl-2-laktylát vápenatý

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma těchto látek.

D) Tam, kde je vyznačeno použití sorbitanmonostearátu, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 491 Sorbitanmonostearát
E 492 Sorbitantristearát
E 493 Sorbitanmonolaurát
E 494 Sorbitanmonooleát
E 495 Sorbitanmonopalmitát

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma těchto látek.

E)

Číslo ELátka Název potraviny NPM mg.l-1
resp.mg.kg-1
E 432,
E 433,
E 434,
E 435,
E 436
Polysorbátyjemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 3000
emulgované tuky pro pekařské účely 10000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky 1000
dezerty 3000
cukrovinky na bázi cukru 1000
studené emulgované omáčky, majonézy 5000
polévky, polévkové přípravky 1000
žvýkačka 5000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů1000
E 442 Amonné soli fostatidových kyselin
(synonymum: Emulgátor RM, Emulgátor LM)
čokoláda a čokoládové cukrovinky 10000
výrobky s obsahem kakaa a čokolády 10000
E 473,
E 474
Cukroestery konzervovaný výluh z kávy 1000
tepelně opracované masné výrobky 5000
v přepočtu na tuk
emulgované tuky pro pekařské účely 10000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 20000
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky 5000
cukrovinky na bázi cukru 5000
dezerty 5000
studené omáčky, majonézy 10000
polévky a vývary, polévkové přípravky 2000
čerstvé ovoce (k ošetření povrchu) NM
alkoholické nápoje (kromě piva a vína) 5000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů 10000
nápoje na bázi mléka 5000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, a di etní potraviny určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů 5000
žvýkačka 10000
E 475 Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami
(z jedlých tuků)
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
emulzní likéry 5000
výrobky z vajec 1000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 500
žvýkačka 5000
emulgované tuky 5000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
cukrovinky na bázi cukru 2000
dezerty 2000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, a di etní potraviny určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů 5000
E 476 Polyglycerol- polyricin-oleát nízkotučné a netučné pomazánky a dresingy 4000
čokoládové cukrovinky, čokoláda 5000
E 477 Estery propan-l,2- diolu s mastnými kyselinami
(z jedlých tuků)
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
emulgované tuky pro pekařské účely 10000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 1000
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky 3000
cukrovinky na bázi cukru 5000
dezerty 5000
přípravky nahrazující smetanu ke šlehání 30000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, a di etní potraviny určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů 1000
E 479 b Směsný produkt interakce tepelně oxidovaného sojového oleje
s mono a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků
emulgované tuky pro smažení 5000
E 481
E 482
Stearoyl laktyláty jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
předvařená rýže 4000
obilné snídaně 5000
emulzní likéry 8000
snacky na bázi obilovin 2000
žvýkačka 2000
emulgované tuky 10000
dezerty 5000
cukrovinky na bázi cukru 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů (bez fosfátů) 3000
snacky na bázi obilovin a brambor 5000
masové konzervy ze sekaného a mělněného masa 4000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů 2000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, a di etní potraviny určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů 2000
chléb (kromě druhů uvedených v části 2) 3000
E 483 Stearyl tartarát chléb (kromě druhů uvedených v části 2) 4000
dezerty 5000
E 491,
E 492,
E 493,
E 494,
E 495
Sorbitan monostearát jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro cukrářské výrobky 5000
pomerančový džem (pouze E 493) 25
emulgované tuky 10000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 5000
tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty výluhů z ovoce a z bylin 500
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené výrobky 500
dezerty 5000
cukrovinky na bázi cukru 5000
čokoláda a cukrovinky na bázi čokolády a kakaa (pouze E 492) 10000
emulgované studené omáčky, majonézy 5000
droždí NM
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, a dietní potraviny určené k náhradě celodenní stravy či jednotlivých pokrmů 5000
žvýkačka 5000

Část 12

Nosiče, rozpouštědla

(1) Jako nosiče a rozpouštědla určená k rozpouštění, ředění a podobné úpravě přídatných látek, potravních doplňků a aromat smějí být používány látky uvedené v tabulce č. 1.

(2) Při použití propan-1,2-diolu jako rozpouštědla pro povolená použití musí být dávkování doporučené výrobcem produktu, ve kterém je toto rozpouštědlo použito, upraveno tak, aby obsah propan-1,2-diolu v potravině upravené k požívání nepřekročil tato nejvyšší povolená množství:

Názvy potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
nealkoholické nápoje 200
ostatní potraviny kromě dětské výživy 1000

(3) Jako nosiče pro látky určené k výrobě dětské výživy smějí být používány pouze látky uvedené v části 3, a to pouze za podmínek tam uvedených.

Tabulka č. 1

Číslo E Látka Omezení použití
Bez čísla EPropan-1,2-diol (Synonymum: Propylenglykol) barviva, emulgátory, antioxidanty, enzymy, aromata
Bez čísla E Polyethylenglykol pouze enzymové přípravky max. 10 %,
E 170 Uhličitany vápenaté barviva, antioxidanty rozpustné v tucích
E 263 Octan vápenatý barviva, antioxidanty rozpustné v tucích
E 322 Lecitiny barviva, antioxidanty rozpustné v tucích
E 331 Citronany sodné
E 332 Citronany draselné
E 341 Fosforečnany vápenaté
E 400 Kyselina alginová
E 401 Alginát sodný
E 402 Alginát draselný
E 403 Alginát amonný
E 404 Alginát vápenatý
E 405 Propan 1,2 diolalginát
E 406 Agar
E 407 Karagenan
E407a Guma Euchema (synon. afinát řasy Euchema)
E 410 Karubin
E 412 Guma guar
E 413 Tragant
E 414 Arabská guma
E 415 Xanthan
E 420 Sorbitol
E 421 Mannitol
E 422 Glycerol
E 432 Polysorbate 20 barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
protipěnivé přípravky
E 433 Polysorbate 80barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
protipěnivé přípravky
E 434 Polysorbate 40 barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
protipěnivé přípravky
E 435 Polysorbate 60barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
protipěnivé přípravky
E 436 Polysorbate 65 barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
protipěnivé přípravky
E 440 Pektiny
E 442 Amonné soli antioxidanty fosfatidových kyselin
E 460 Celulózy (i) i (ii)
E 461 Methylcelulóza
E 463 Hydroxypropyl-celulóza
E 464 Hydroxypropylmethyl-celulóza
E 465 Ethylmethylcelulóza
E 466 Karboxymethyl-celulóza
E470b Hořečnaté soli mastných kyselin barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
aromata
E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
aromata
E472a Estery mono- a diglyceridů barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
aromata mastných kyselin s kyselinou octoou
E472c Estery mono- a diglyceridů barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
aromata mastných kyselin s kyselinou citrónovou
E472e Estery mono- a diglyceridů barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
aromata mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou
E 473 Estery sacharozy s mastnými barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
aromata kyselinami
E 475 Estery polyglycerolu barviva a v tuku rozpustné antioxidanty,
aromata s mastnými kyselinami
E 491 Sorbitanmonostearát barviva a odpěňovače
E 492 Sorbitantristearát barviva a odpěňovače
E 493 Sorbitanmonolaurát barviva a odpěňovače
E 494 Sorbitanmonooleát barviva a odpěňovače
E 495 Sorbitanmonopalmitát barviva a odpěňovače
E 501 Uhličitany draselné
E 504 Uhličitany hořečnaté
E 508 Chlorid draselný
E 509 Chlorid vápenatý
E 511 Chlorid hořečnatý
E 514 Sírany sodné
E 515 Sírany draselné
E 516 Sírany vápenaté
E 517 Sírany amonné
E 551 Oxid křemičitý nejvýše 5 %, pouze emulgátory, barviva, aromata
E 552 Křemičitan vápenatý nejvýše 5 %, pouze emulgátory a barviva
E 553 b Talek nejvýše 5 %, pouze barviva
E 558 Bentonit nejvýše 5 %, pouze barviva
E 559 Křemičitan hlinitý (kaolin) nejvýše 5 %, pouze barviva
E 577 Glukonan draselný
E 640 Glycin a jeho sodná sůl
E 901 Včelí vosk pouze barviva
E 953 Isomalt
E 965 Maltitol
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol
E 1200 Polydextrozy
E 1201 Polyvinylpyrrolidon pouze sladidla
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon pouze sladidla
E 1404 Oxidovaný škrob
E 1410 Fosfátový monoester škrobu
E 1412 Fosfátový diester škrobu
E 1413 Monofosfát škrobového difosfátu
E 1414 Acetylovaný škrobový difosfát
E 1420 Acetylovaný škrob
E 1422 Acetylovaný škrobový adipan
E 1440 Hydroxypropylškrob
E 1442 Hydroxypropylškrobový fosfát
E 1450 Škrobový oktenylsukcinát sodný
E 1505 Triethylcitrát
E 1518 Glyceryltriacetát

Poznámky:

Za nosiče a rozpouštědla se v rámci této vyhlášky nepovažují:

a) látky obecně považované za potraviny

b) látky, které obecně mají primárně funkci kyseliny nebo regulátoru kyselosti a které se používají v "nezbytném množství".

Použití potravin ve funkci nosičů a rozpouštědel je povoleno, není však předmětem této vyhlášky.

Část 13

Látky protispékavé (protihrudkující)

Jako protispékavé látky smějí být pro potraviny uvedené v tabulkách č. 2 a 3 kromě látek uvedených v tabulce č. 1 používány také látky uvedené v části 10, tabulce č. 1. Jako protispékavá látka smí být pro tyto účely používán také fosforečnan vápenatý E341(iii), za podmínek uvedených v části 7, tabulce č. 2.

Tabulka č. 1

Látky, které smějí být používány jako látky protispékavé a tabletovací přísady

Číslo E Látka
E 551 Oxid křemičitý (amorfní)
E 552 Křemičitan vápenatý
E553a Křemičitany hořečnaté,
(i) křemičitan hořečnatý,
(ii) Trisilikát hořečnatý (prostý azbestu)
E553b Talek (prostý azbestu) (synonymum : Mastek)
E 554 Křemičitan sodno-hlinitý
E 555 Křemičitan draselno-hlinitý
E 556 Křemičitan vápenato-hlinitý
E 559 Křemičitan hlinitý (synonymum : Kaolin)

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci a nejvyšší povolené množství je stanoveno jako suma těchto látek.

Tabulka č. 2

Potraviny, ke kterým smějí být přidávány látky uvedené v tabulce č. 1.

Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
rýže (jen E 553 b) NM
suché práškovité potraviny (včetně cukrů), koření 10000
jedlá sůl a náhrady soli 10000
tabletované potraviny NM
plátkované tvrdé sýry a plátkované tavené sýry 10000
žvýkačka (jen E 553 b) NM
drobné masné výrobky (jen E 553b a jen k ošetření povrchu) NM
tvarované želé cukrovinky (jen E 553b a jen k ošetření povrchu) NM

Tabulka č. 3

Látky, které smějí být používány výhradně jako protispékavé přípravky do jedlé soli a náhrad soli.

Tam, kde je vyznačeno použití hexakyanoželeznatanů, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 535 Hexakyanoželeznatan sodný (synonymum: ferrokyanid sodný)
E 536 Hexakyanoželeznatan draselný (synonymum: ferrokyanid draselný)
E 538 Hexakyanoželeznatan vápenatý (synonymum: ferrokyanid vápenatý)

Látky které lze použít jednotlivě nebo v kombinaci. Nejvyšší povolené množství je počítáno jako hexakyanoželeznatan draselný bezvodý.

číslo E Látka Název potraviny NPM mg.kg-1
E 535,
E 536,
E 538
Hexakyanoželeznatany sůl a náhrady soli
tabletovaná sladidla, potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a)
20

Část 14

Látky k leštění a úpravě povrchu potravin

(1) K leštění a úpravě povrchu smějí být používány látky uvedené v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo E Látka
E 901 Včelí vosk bílý a žlutý
E 902 Vosk candelilla
E 903 Karnaubský vosk
E 904 Šelak

Uvedené látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci k úpravě povrchu ovoce, nebo leštění (glazování) potravin uvedených v tabulce č. 2, v nezbytné množství.

(2) Potraviny, jejichž povrch smí být leštěn nebo upravován látkami, uvedenými v tabulce č. 1, v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Název potraviny
1. cukrovinky,
2. čokoláda a drobné trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou
3. snacky
4. ořechová jádra
5. zrnková káva
6. čerstvé ovoce (skupina citrusových plodů, melouny, jablka, hrušky), pouze k ošetření povrchu.

(3) Látky určené k tabletování a potahování potravin v tabletované formě stanoví tabulka č. 3.

Tabulka č. 3

Číslo E Látka Název potraviny
E 1201 Polyvinylpyrrolidon tabletovaná sladidla NM
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon tabletovaná sladidla NM

(4) Látky určené výlučně k úpravě povrchu čerstvých citrusových plodů v nezbytném množství10/ stanoví tabulka č. 4

Tabulka č. 4

Číslo E Látka
E 912 Estery montanových kyselin (synonymum: Montan acid esters)
E 914 Oxidovaný polyetylénový vosk

Část 15

Ostatní přídatné látky

(1) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo E Látka
E 422 Glycerol

(2) Plyny, které smějí být použity obecně k výrobě potravin v nezbytném množství (včetně potravin uvedených v částech 2 a 3), stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Číslo E Látka
E 290 Oxid uhličitý
E 938 Argon
E 939 Helium
E 941 Dusík
E 947 Vodík
E 948 Kyslík

(3) Plyny E 938, E 939, E 941 smějí být použity také k vytvoření ochranné atmosféry pro technologicky nezpracované potraviny. Vzduch není pro účely této vyhlášky přídatnou látkou.

(4) K výrobě napěněných a našlehaných potravin smí být použita látka E 942 - oxid dusný v nezbytné množství. Tato látka se nesmí používat k výrobě dětské výživy (část 3).

(5) Polyalkoholy, které smějí být používány k výrobě potravin s výjimkou nealkoholických nápojů a potravin uvedených v částech 2 a 3 v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 4.11/ Toto ustanovení se omezuje na použití polyalkoholů pro účely, které se netýkají funkce náhradních sladidel.

Tabulka č. 4

Číslo E Látka Název potraviny
E 420 Sorbitol,
(i) Sorbitol,
(ii) Sorbitolový sirup
potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení korýši, měkkýši a hla vonožci, likéry
E 421 Mannitol potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení korýši. měkkýši a hlavonožci, likéry
E 953 Isomalt potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení korýši, měkkýši a hlavonožci, likéry
E 965 Maltitol,
(i) Maltitol,
(ii) Maltitolový sirup
potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení korýši, měkkýši a hla vonožci, likéry
E 966 Laktitol potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení korýši. měkkýši a hlavonožci, likéry
E 967 Xylitol potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení korýši. měkkýši a hlavonožci, likéry

(6) Enzymy, které smějí být používány k výrobě některých potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 5.

Tabulka č. 5

Číslo E Látka Název potraviny
E 1102 Glukózooxidáza nealkoholické nápoje na bázi vody nebo ovocné šťávy, studené omáčky, majonézy
E 1103 Invertáza čokoládové a nečokoládové cukrovinky, náplně pro jemné pekařské a cukrářské výrobky

Tato tabulka neuvádí enzymy, které jsou považovány za pomocné látky.

Tabulka č. 6

Silikonové oleje

Látka E 900 Dimethylpolysiloxan smí být používána při výrobě dále uvedených potravin jako odpěňovač a protispékavá přísada tak, aby nebyly překročeny pro ně stanovené hodnoty nejvyššího povoleného množství.

Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg-1
ovocné pomazánky (džemy, rosoly, marmelády,povidla, klevely),
zahuštěné 10 zeleninové protlaky včetně těchto výrobků se sníženým obsahem využitelné energie polévky a vývary
10
tuky a oleje pro smažení 10
čokoládové a nečokoládové cukrovinky 10
nealkoholické ochucené nápoje 10
ananasová šťáva 10
sterilované ovoce a zelenina 10
směsi k obalování potravin před smažením 10
žvýkačka 100

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

LÁTKY URČENÉ K AROMATIZACI POTRAVIN

Část 1

(1) Výchozími látkami pro přípravu látek určených k aromatizaci potravin mohou být:

a) potraviny, rostlinné produkty a koření užívané obvykle k přípravě potravin,

b) suroviny rostlinného a živočišného původu, které se obvykle neužívají k přípravě potravin.

c) látky získané fyzikálními, enzymovými či mikrobiologickými postupy ze surovin rostlinného a živočišného původu,

d) látky izolované chemickými postupy, které jsou chemicky identické s vonnými látkami přirozeně přítomnými v potravinách včetně rostlin a koření používaných obvykle k přípravě potravin,

e) látky izolované chemickými postupy z přírodních zdrojů a látky syntetizované chemickými postupy, které jsou chemicky identické s vonnými látkami přirozeně přítomnými v surovinách a materiálech rostlinného a živočišného původu, které se obvykle neužívají k přípravě potravin,

f) látky syntetizované chemickými postupy nebo látky izolované z přírodních zdrojů, jiné než látky uvedené pod písmeny d) a e),

g) látky užívané pro přípravu reakčních aromatických přípravků a kouřových aromatických přípravků za podmínek stanovených touto vyhláškou.

(2) Aromatické látky jsou chemicky definované látky, které působí na čichové nebo čichové a chuťové receptory člověka a vyvolávají vjem vůně nebo vůně a chuti. Patří sem tyto látky :

a) látky získané fyzikálními procesy, například destilací a extrakcí rozpouštědly, enzymovými nebo mikrobiálními postupy ze surovin rostlinného nebo živočišného původu jako takových nebo upravených pro lidskou spotřebu postupy určenými k přípravě potravin. Pro účely značení se tyto látky skupinově označují "přírodní aromatické látky",

b) látky získané chemickými postupy, to znamená syntézou či izolačními kroky chemické povahy, které jsou chemicky identické s látkami přirozeně přítomnými ve zdrojích rostlinného či živočišného původu, uvedených v písmeni a). Pro účely značení se tyto látky skupinové označují "aromatické látky přírodně identické".

c) látky získané chemickými postupy - syntézou, které nejsou chemicky identické s látkami přítomnými ve zdrojích rostlinného či živočišného původu, uvedených v písmenu a. Pro účely značení se tyto látky skupinově označují "umělé aromatické látky".

(3) Aromatické přípravky jsou produkty získané fyzikálními, enzymovými nebo mikrobiálními pochody ze surovin uvedených v odstavci 2 písm. a), které nejsou chemicky definovanými látkami, a které působí na čichové nebo čichové a chuťové receptory člověka a vyvolávají vjem vůně nebo vůně a chuti.

(4) Reakční (kondenzační) aromatické přípravky jsou přípravky, získané záhřevem při teplotě nepřekračující 180 oC výchozích látek, které se mohou, ale nemusí vyznačovat vůní. Alespoň jedna z výchozích látek je dusíkatou látkou s funkční aminoskupinou a další je (jsou) redukujícím cukrem (cukry).

(5) Kouřové aromatické přípravky jsou produkty získané extrakcí zplodin pyrolýzy výchozích surovin, užívaných při tradičním procesu uzení potravin.

(6) Aromata jsou výrobky, určené k aromatizaci potravin, které obsahují aromatické látky, aromatické přípravky, reakční aromatické přípravky, kouřové aromatické přípravky jednotlivě či v kombinaci.

(7) Aromaty nejsou látky klasifikované jako potraviny, látky, které mají výlučně sladkou, kyselou, hořkou nebo slanou chuť a dále látky rostlinného či živočišného původu, které se vyznačují vlastním aromatem, ale které se neužívají k výrobě aromatických látek ani jednotlivých druhů aromatických přípravků.

Část 2

Látky, které smějí být používány k aromatizaci potravin i k výrobě aromatických přípravků a aromat.

(1) Při použití látek uvedených v této části k aromatizaci potravin (přímo či prostřednictvím aromatických přípravků a aromat) nesmějí být překročena v ochucených potravinách nejvyšší povolená množství přirozeně se vyskytujících látek, uvedených v části 5 této přílohy.

(2) K přímé aromatizaci potravin a k výrobě aromatických přípravků smějí být používány podle principu nezbytné množství látky, které jsou klasifikovány jako potraviny a látky, které jsou klasifikovány jako koření. Tyto látky smějí být používány jako takové, nebo ve formě výluhů, destilátů a oleoresin.

(3) K výrobě aromatických přípravků a aromat smějí být použity výchozí látky rostlinného původu, uvedené v tabulce č. 1. Číslovaná poznámka uvedená v kolonce tabulky Část rostliny upozorňuje na přirozenou přítomnost látek, jejichž obsah v aromatizované potravině je omezen nejvýše povoleným množstvím uvedeným v části 5 této přílohy.

Tabulka č. 1

Český botanický název Latinský botanický název Část rostliny
Andělika lékařská Archangelica offlficinalis Hofman kořen s oddenkem, semeno, plod
Artyčok pravý Cynara scolymus L. listy
Badyáník pravý Illicium verum Hook. souplodí
Bedrník anýz Pimpinella anisum L. semeno
Bedrník obecný Pimpinella saxifraga L. kořen
Benedykt lékařský Cnicus benedictus L. nať
Bez černý Sambucus nigra L. květ, plody (pozn. 4)
Blahovičník kulatoplodý . Eucalyptus globulus Labill list
Bříza sp. Betula alba L.. B.lenta L. listy
Citroník limonový Citrus limonia Osbeck plody, oplodí
Citroník hořký Citrus aurantium subs. amarum L. oplodí, květy, plody
Citroník ušlechtilý Citrus nobilis L. plody, oplodí
Citroník největší Citrus maxima L. plody, oplodí
Čajovník čínský Camelia sinensis L. listy
Černucha setá (kmín černý) Nigella sativa L. Schrad. plody, semeno
Divizna sápovitá Verbascum thapsiforme květ
Divizna velkokvětá Verbascum phlomoides L. květ
Dub letní Quercus robur L. kůra, dřevo
Dub zimní (drnák) Quercus petraea L. kůra, dřevo
Fenykl obecný Foeniculum vulgare Mill. var. dulce semeno
Fenykl římský Foeniculum vulgare Mill. ssp. piperita semeno
Sapan ježatý Caesalpinia echinata Lam. dřevo
Galgan větší Alpinia galanga L. kořen
Galgan menší Alpinia officinarum L. kořen
Heřmánek pravý Matricaria chamomilla L. květ
Heřmánek římský Anthemis nobilis L. květ
Hořec sp. Gentiana zebra L., G. lutea, G. panonica Scop. kořen
Hřebíčkovec kořenný Eugenia caryophyllus (Spr). květní poupata
Chebule dlanitá (kolombový kořen) Jateorhiza palmata Miers kořen
Chinovník sp. Cinchona succirubra Pav. et hybr. kůra (pozn. 10)
Chmel otáčivý Humulus lupulus L. květ
Jalovec obecný Juniperus communis L. plody
Jalovec červenoplodý Juniperus oxycedrus L. plody
Kakaovník pravý Theobroma cacao L. semeno, boby
Kardamom obecný Elettaria cardamomum L. semeno, plody
Kávovník sp. Coffea arabica L., C. liberica Hiern, C. robusta, C. canephora, Piene ex Froshner semeno
Kmín kořenný Carum carvi L. plody, semeno
Kopr setý Anethum graveolens L. semeno
Koriandr setý Coriandrum sativum L. semeno
Kosatec sp. Iris florentina L., I. germanica L., I.pallida Lam kořen .
Kozlík lékařský Valeriana officinalis L. oddénky, kořen
Kuklík městský Geum urbanum L. oddenek
Kurkuma dlouhá Curcuma longa L. oddenek
Ladel kaskarilla Croton eluteria Bonn. kůra
Lékořice lysá Glycyrrhiza glabra L. kořen
Levandula sp. Levandula officinalis Craix , L. vera.L., angustifolia L.Mill., Levandula vera.L., L.spica květ
Libeček lékařský Levisticum officinalis Koch kořen, nať
Lípa srdčitá Tilia cordata Mill. květ
Lípa velkolistá Tilia grandifolia Ehrh. květ
Majoránka zahradní Majorana hortensis Moenh. nať
Mařinka vonná Asperula odorata L. nať (pozn. 3)
Máta polej Mentha pulegium L. nať (pozn. 5)
Máta kadeřavá Mentha crispa L. nať (pozn. 5)
Máta peprná Mentha piperita L. nať (pozn. 5)
Mateřídouška obecná Thymus serpyllum L. listy
Meduňka lékařská Melissa officinalis L. nať
Měsíček zahradní Calendula officinalis L. nať, květ
Miřík celer Apium graveolens L. nať, hlíza
Mochna nátržník Potentilla erecta (L.) Rauschl kořen
Mučenka pletní Passiflora incarnata L. plody, nať,
Muškátovník pravý Myristica fragrans Houtt. semena /"ořech"/ míšek /"květ"/
(pozn. 11)
Myrhovník pravý Commiphora molmol Engl., C. abyssinica Engl. pryskyřice
Oman pravý lnula helenium L. kořen
Ořešák vlašský Juglans regia L. (nezralé) plody
Pelyněk brotan Artemisia abrotanum L. nať
Pelyněk kozalec Artemisia dracunculus L. nať (estragon)
Pepř kubébový Piper cubeba L. plody
Pimentovník pravý Pimenta officinalis Lind. plody (nové koření)
Pomerančovník čínský Citrus sinensis Osbeck plody, kůra
Pomerančovník hořký Citrus aurantium var. curassaviensis oplodí, kůra (curacao)
Prha chlumní Arnica montana L. květ
Proskurník lékařský Althaea officinalis L. kořen
Proskurník pižmový Hibiscus abelmoschus L. semeno
Quajakové dřevo Guaiacum officinale L. dřevo
Réva vinná Vitis vinifera L. sušené bobule (rozinky)
Reveň lékařská Rheum officinale Baill oddenek,
Reveň dlanitá Rheum palmatum L. kořen,
Reveň bulharská Rheum rhaponticum L. řapik
Rdesno hadí kořen Polygonum bistorta L. kořen
Rohovník obecný Ceratonia siliqua L. plod (lusky)
Rozmarýna lékařská Rosmarinus officinalis L. listy
Rybíz černý Ribes nigrum L. list
Řebříček muškátový Achillea moschata L. nať, listy (pozn. 9)
Řebříček obecný Achillea millefolium L. nať (pozn. 9)
Santal červený Pterocarpus santalinus L. dřevo
Santal žlutý Santalum album L. dřevo
Saturejka zahradní Satureja hortensis L. nať
Skořicovník sp. Cinnamomum zeylanicum Blume, Cinnamomum cassia Blume,
Cinnamonum laureirii Nees, Cinnamomum burmanii Blume
kůra, květ, dřevo
Smil písečný Helichrysum arenarium L. květ
Smokvoň obecná (fíkovník) Ficus carica L. plody
Šabrej kmínovitý (kmín římský) Cuminum cyminum L. plody, semeno
Šafrán setý Crocus sativus L. květ
Šalvěj lékařská Salvia officinalis L. nať - list (pozn. 9)
Švestka pravá Prunus domestica ssp. oeconomica plody (pozn. 4)
C.K.Schn.
Tymián obecný Thymus vulgaris L. nať
Vachta třílistá (hořký jetel) Menyanthes trifoliata L. list
Vanilka sp. Vanilla planifolia Andr., Vanilla tahitensis Moore lusky
Vavřín ušlechtilý Laurus nobilis L. list, bobule
Vrba bílá Salix alba L. listy, kůra
Yzop lékařský Hyssopus officinalis L. nať
Zázvor obecný Zingiber officinalis Rosc. oddenky
Zeměžluč obecná Erythraea centaurium Rafn. nať

(4) K výrobě aromatických přípravků a aromat určených výlučně pro lihoviny, kořeněná vína a kořeněné alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 10 objemových procent smějí být použity výchozí látky rostlinného původu, uvedené v tabulce č. 2. Čiselný symbol poznámky, uvedený v pravé kolonce tabulky, upozorňuje na přirozenou přítomnost látek, jejichž obsah v aromatizované potravině je omezen nejvyšším povoleným množstvím uvedeným v části 5 této přílohy.

Tabulka č. 2

Český botanický název Latinský botanický název Část rostliny
Aloe sp. Aloe ferox L., A. africana L., A. spicata L., A.vulgaris Lam. nať, šťáva (pozn. 1)
Hořkoň obecná Quassia amora L. dřevo, kůra (pozn. 6)
Pelyněk cicvárový Artemisia cina L. kořen, květní úbory (pozn. 9)
Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris L. nať (pozn. 9)
Pelyněk pontický Artemisia pontica L. kvetoucí nať (pozn.9)
Pelyněk pravý Artemisia absinthium L. kvetoucí nať (pozn.9)
Puškvorec obecný Acorus calamus L. kořen (pozn. 2)
Komonice lékařská Melilotus officinalis L. nať (pozn.3)
Silovoň obecný Dipteryx odorata Willd. semena (pozn. 3)
Tomka severní Hierochloe borealis R.& Sch. stvol (nať) (pozn. 3)
Tomka vonná Hierochloe odorata Wahl stvol (nať) (pozn. 3)
Vratič obecný Tanacetum vulgare L. květ (pozn. 9)

(5) K aromatizaci potravin a k výrobě aromatických přípravků a aromat smějí být používány silice uvedené v tabulce č. 3. Silice jsou charakterizovány názvem silice, latinským botanickým názvem rostliny a pojmenováním části rostliny, ze které je silice odvozena.

Tabulka č. 3

Název silice Botanický název rostliny Část rostliny
anděliková Angelica officinalis H. semena, kořeny
anýzová Pimpinella anisum L. semena
arniková Arnica montana L. květy
badyánová Illicium verum Hook semena
bazalková Ocimum basilicum L. nať
bergamotová Citrus aurantium L. ssp. bergamia plody
borovicová Pinus silvestris L. jehličí, výhonky
břízová Betula alba L. pupeny
břízová Betula lenta L. kůra
cedrová Juniperus virginiana L. kořeny
cedrová J uniperus virginiana L. zelené části
cedrátová Citrus medica L. plody
celerová Apium graveolens L. semena
cibulová Allium cepa L. všechny části
citronová Citrus limonum L. plody
citronellová Cymbopogon winterianus zelené části
citronellová Cymbopogon nardus L. zelené části
čajová Camelia chinensis L. listy
česneková Allium sativum L. všechny části
davanová Artemisia pallens Wall. kvetoucí stonky
estragonová Artemisia dracunculus L. stonky, list
eukalyptová Eucalyptus globulus Labill. listy
fenyklová Foeniculum vulgare Mill. plody
fialková Viola odorata L. listy
galganová Alpinia galanga L. kořen
geraniová Pelargonium graveolens Herit. listy
grapefruitová Citrus maxima Merr. plody
guajaková Guaiacum officinale L. dřevo
heřmánková Matricaria chamomilla L. květy
heřmánku římského Anthemis nobilis L květy
hořčičná Brassica nigra L. semena
hořkomandlová Prunus amygdalus Batsch. semena pozn. 4)
hřebíčková Eugenia caryophyllus Spr. listy, poupata
chmelová Humulus lupulus L. květy
jalovcová Juniperus communis L. plody
jedlová Abies sp. jehličí
kajeputová Melaleuca leucadendron Cheel. zelené části
kardamová Elettaria cardamomum L. semena
kasiová Acacia farnesiana L. květy
kaskarilová Croton eluteria Benn. kůra a mladé větvičky
kleče Pinus mugo Turra zelené části
kmínová Carum carvi L. plody
kmínu římského Cuminum cyminum L. plody
koňaková Saccharomyces sp. kvasinky
kosatcová Iris germanica L. oddenky
kosatcová Iris florentina L. oddenky
kosatcová Iris pallida Lam. oddenky
koprová Anethum graveolens L. zelené části
koriandrová Coriandrum sativum L. plody
kozlíková Valeriana officinalis L. oddenky
kubebová Piper cubeba L. nezralé plody
kurkumová Curcuma longa L. oddenky
lemongrasová Cymbopogon citratus Starf. zelené části
levandulová Lavandula officinalis Craix nať
libečková Levisticus officinalis Koch všechny části
limetová Citrus medica var. acida L. plody
linaloová Bursera delpechiana Poiss. dřevo
majoránková Origanum majorana Moenh. nať
mandarinková Citrus reticulata Blanco plody
máty kadeřavé Mentha crispa L. nať (pozn. 5)
máty peprné Mentha piperita L. nať (pozn. 5)
mateřídoušková Thymus serpyllum L. nať
meduňková Melissa officinalis L. nať
mrkvová Daucus carota L. plody
muškátová Myristica fragrans Houtt. části plodů (pozn. 11)
neroliová Citrus aurantium L. květy
origanová Origanum vulgare L. nať
pepřová Piper nigrum L. plody
petrželová Petroselinum sativum Hoffm. plody
perubalzámová Myroxylon balsamum, var. pereirae balzám
petitgrainová Citrus aurantium subspecies amara L. listy a výhonky hořkého pomeranče
pimentová Pimenta officinalis Lind. plody
pomerančová Citrus aurantium var. dulcis L. plody
pomeranče hořkého Citrus aurantium var. amara L. plody
rozmarýnová Rosmarinus officinalis L. zelené části
řebříčková Achillea millefolium L. nať (pozn. 9)
skořicová Cinnammomum zeylanicum Blume kůra, listy
tolubalzámová Myroxylon balsamum L. balzám
tymiánová Thymus vulgaris L. nať
vavřínová Laurus nobilis L. listy, plody
yzopová Hyssopus officinalis L. nať
zázvorová Zingiber officinalis Rosc. oddenky

Upozornění, provedená formou poznámky v tabulkách č. 1, 2 a 3 jsou určena k informaci výrobce finální potraviny případně výrobce aromatu, že odpovídající přírodní zdroje vonných látek obsahují některou z látek, pro kterou jsou v části 5 stanovena nejvyšší povolená množství pro jednotlivé typy potravin. Tato upozornění značí:

Pozn. 1: obsahuje aloin

Pozn. 2: obsahuje beta asaron

Pozn. 3: obsahuje kumarin

Pozn. 4: obsahuje kys. kyanovodíkovou

Pozn. 5: obsahuje pulegon

Pozn. 6: obsahuje quassin

Pozn. 7: obsahuje hypericin

Pozn. 8: obsahuje santonin

Pozn. 9: obsahuje alfa a beta thujon

Pozn.10: obsahuje chinin

Pozn.11: obsahuje safrol

(6) K výrobě reakčních aromatických přípravků smějí být používány tyto látky:

a) přirozené aminokyseliny, jednotlivě či ve směsi, identické a aminokyseliny, které tvoří proteiny potravin,

b) hydrolyzáty proteinů určených ke spotřebě člověkem,

c) sacharidy určené ke spotřebě člověkem.

Část 3

Aromatické látky, které smějí být používány k výrobě aromat

(1) V tabulce jsou uvedeny aromatické látky, které smějí být používány k výrobě aromat určených k ochucování potravin kromě kojenecké výživy, a to v omezené míře. Nejvyšší povolená množství jsou vztažena na potraviny upravené k požívání podle návodu výrobce, pokud takovou úpravu vyžadují.

(2) Pro žvýkačky platí jako nejvýše povolené množství desetinásobek množství, povoleného jako nejvýše povolené množství pro ostatní potraviny.

Tabulka

Látka NPM1/ mg.l-1
resp. mg.kg-1
iso - Amylbutyrát 400
trans - Anethol 400
Benzaldehyd 400
Benzylacetát 400
Cinnamal 100
Citral 100
Citronellol 50
Ethylacetát 1000
Ethylbutyrát 1000
Ethylformiát 400
Ethylheptanoát 100
Ethyllaktát 2000
Ethyllaurát 100
Ethylnonanoát 100
Ethylvanilin 1000
Eugenol 400
Geranylacetát 400
alfa - jonon 50 (jako suma jononů)
beta - jonon 50 (jako suma jononů
D.L-Karvon 400
Linalool 50
Linalylacetát 50
L-a D.L- Menthol NM
Methylanthranilát 400
Methylethylfenylglycidát 50
Methylsalicylát 50
gamma - Nonnalakton 400
Nonanal 50
Oktanal 50
Piperonal 400
gamma - Udekalakton 400
Vanilin 1000

(4) K ochucování pokračovací mléčné výživy určené pro kojence od ukončeného čtvrtého měsíce věku lze použít v návaznosti na odstavec 1 tyto látky:

Tabulka

LátkaNPM mg.l-1
Extrakt z plodů vanilkyNM
Vanilin50
Ethylvanilin50

K ochucování příkrmů pro dětskou výživu lze použít tyto látky:

Tabulka

LátkaNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
Extrakt z plodů
vanilkyNM
Extrakty z ovoceNM
Vanilin70
Ethylvanilin70

Nejvyšší povolená množství jsou vztažena na potraviny upravené k požívání podle návodu výrobce, pokud takovou úpravu vyžadují.

Část 4

Ostatní látky, které smějí být používány k výrobě aromat

(1) Jako nosiče a rozpouštědla smějí být používány potraviny a potravinové suroviny a dále látky uvedené v části 12 přílohy č. 1, a to za podmínek tam uvedených.

(2) K zajištění stability aromat smějí být používány antioxidanty a konzervanty, uvedené v příloze č. 1 tj. E 200, E 202, E 203, E 210 až E 228, E 300, E 301, E 302, E 304, E 306, E 307, E 312, E 320, E 321. Pro tento účel smějí být tyto látky používány pouze v nezbytném množství, potřebném k zajištění údržnosti aromatu. Použití těchto látek v množství překračujícím nezbytné množství je možné pouze tehdy, je-li aroma určeno výhradně pro ochucení takových potravin, kde je přítomnost antioxidantů a konzervantů povolena, a to jen do takové míry, aby při použití aromatu v doporučeném dávkování byla zachována nejvyšší povolená množství těchto látek v potravinách. Označení aromatu musí být takové, aby výhradní určení pro tyto potraviny bylo jednoznačně stanoveno.

(3) Přídatné látky jiné než antioxidanty a konzervanty smějí být používány k výrobě aromat jen tehdy, jsou-li aromata určena výhradně pro ochucení takových potravin, kde je přítomnost těchto přídatných látek povolena v příloze č. 1, a to jen do takové míry, aby byla zachována nejvyšší povolená množství těchto přídatných látek v potravinách. Označení aromatu musí být přitom takové, aby výhradní určení pro tyto potraviny bylo jednoznačně stanoveno.

Část 5

Požadavky na aromata a aromatizované potraviny

(1) Aromata smějí obsahovat nejvýše tato množství zdraví škodlivých prvků:

Prvek NPM mg.kg.-1
arzén 3
olovo 10
kadmium 1
rtuť 1

(2) I při dodržení těchto nejvyšších přípustnných množství musí být dávkování aromatu takové, aby v ochucené potravině nebyla překročena nejvyšší přípustná množství zdraví škodlivých prvků, stanovená v příloze č. 3.

(3) Při použití aromat k ochucení potraviny nesmí přívod polycyklických aromatických uhlovodíků aromatem do potraviny ani při nejvyšším dávkování doporučeném výrobcem aromatu překročit hodnotu 0,03 mg (počítáno jako 3,4 benzo(a) pyren) na 1 kg potraviny. U potravin, které před spotřebou vyžadují úpravu, se tato hodnota vztahuje na potravinu upravenou podle návodu.

(4) Při použití aromat a látek, klasifikovaných jako potraviny, k aromatizaci nesmí být v ochucených potravinách překročena v tabulce uvedená nejvyšší povolená množství přirozeně se vyskytujících látek. Tyto látky nesmějí být do aromat ani do potravin záměrně přidávány. Stanovená nejvyšší povolená množství se týkají výlučně tolerovaného obsahu, pocházejícího z přírodních zdrojů.

Látka Potravina NPM mg.kg-1
Kyselina agaricinová nápoje 20
alkoholické nápoje 100
ostatní potraviny 20
Aloin nápoje 0,1
alkoholické nápoje 50
ostatní potraviny 0,1
Beta - asaron nápoje 0,1
alkoholické nápoje 1
kořenící přípravky pro ochucení snacků 1
ostatní potraviny 0,1
Berberin nápoje 0,1
alkoholické nápoje 10
ostatní potraviny 0,1
Hypericin nápoje 0,1
cukrovinky 1
alkoholické nápoje 10
ostatní potraviny 0,1
Kumarin nápoje 2
karamelové cukrovinky 10
alkoholické nápoje 10
žvýkačka 50
ostatní potraviny 2
Kyselina kyanovodíková nápoje 1
alkoholické nápoje 1 na každé procento objem. alkoholu v nápoji
kompoty z peckového ovoce neodpeckovaného 5
cukrovinky typu nugát, marcipán 50
ostatní potraviny 1
Pulegon nápoje 100
nápoje aromatizované mátou peprnou a dalšími druhy rodu Mentha 250
cukrovinky aromatizované aromaty odvozenými z rostlin rodu Mentha 350
ostatní potraviny 25
Quassin nápoje 5
cukrovinky-pastilky 10
alkoholické nápoje 50
ostatní potraviny 5
Safrol a isosafrol nápoje 1
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 25% obj. 2
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 25% obj. 5
potraviny obsahující muškátový květ a muškátový oří šek 15
ostatní potraviny 1
Santonin nápoje 0.1
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 25% obj. 1
ostatní potraviny 1
Alfa- a beta- thujon nápoje 0.5
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 25% obj. 5
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 25% obj. 10
potraviny obsahující šalvěj 25
lihoviny typu "bitter" 35
ostatní potraviny 0,5

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY V POTRAVINÁCH

Část 1

Výklad pojmů pro jednotlivé skupiny potravin

(1) U jednotlivých kontaminujících látek uvedených v této příloze jsou vyznačeny hodnoty nejvyššího přípustného množství, přípustného a speciálního množství pro potraviny a skupiny potravin. Do skupin potravin spadají pouze dále vyjmenované druhy potravin a platí pro ně stanovená limitní hodnota. Pro potraviny pro které nejsou uvedeny hodnoty jmenovitě nebo nejsou zařaditelné do skupiny potravin, platí limitní hodnota pro potraviny obecně (podle označení A nebo B pro potraviny obecně).

(2) Při zjištění, že je hodnota přípustného množství v potravině překročena do 50 procent, odebere se ze šarže, ze které byla tato potravina vybrána, odpovídající počet vzorků (n). V případě, že překročení přípustného množství nebude prokázáno u vyššího počtu vzorků než (M), bude potravina posouzena jako zdravotně nezávadná. Počty vzorků jsou uvedeny u jednotlivých kontaminujících látek pro dané druhy potravin ve sloupci přípustné hodnoty zlomkem n/M. Při překročení o více než 50 procent přípustného množství se potravina pokládá za jinou než zdravotně nezávadnou.1/

(3) Stanovené limitní hodnoty jednotlivých kontaminujících látek platí pro jedlý podíl potraviny; sušené nebo zahušťované výrobky se hodnotí podle limitu pro původní suroviny a přepočte se koeficientem charakterizujícím příslušnou ztrátu vody. Jedlým podílem se rozumí potravina zbavená nejedlých částí (například slupka, pecky, kosti). Limitní hodnoty pro čaj jsou stanoveny pro čaj jako nápoj podle ČSN ISO 3103 (58 0420) Čaj. Příprava nálevu pro senzorické hodnocení. Sušené a zahuštěné potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu se hodnotí po obnovení dle návodu.

(4) Pokud jsou u dětské a kojenecké výživy uváděny přípravky: "na bázi mléka, obilovin..." je tím míněno, že výrobek obsahuje více než 50 procent uvedené suroviny. Pokud se uvádí: "s obsahem..." míní se nižší podíl než 50 procent.

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Mléko A
Tekuté i zakysané výrobky z mléka B
Mléčné výrobky zakysané (jogurty)B
mléčné a tvarohové výrobky (mléčné pudinky, polárkové dorty, mléčné deserty, imperiál, žervé, budapeštská pomazánka)B
tvaroh měkký, tvrdý B
Sýry měkké (např. čerstvé sýry, plísňové sýry) B
tavené B
tvrdé B
Smetana B

VEJCE

Vejce a výrobky z vajec B

DĚTSKÁ A KOJENECKÁ VÝŽIVA

Na bázi mléka, hodnoty jsou uváděny po obnovení A
Na bázi mléka s obsahem obilovin, hodnoty jsou uváděny po přípravě podle návodu A
Na bázi obilovin např. sypké (hodnoty uváděné po přípravě podle návodu), tuhé (dětské piškoty) A
Na bázi zeleniny A
Na bázi ovoce A

TUKY

Máslo - včetně pomazánkového másla a jiných výrobků, kde v názvu je obsaženo slovo máslo B
Sádlo B
Rostlinné oleje B
Ztužené a emulgované tuky, margaríny B
Olejnatá semena k přímé spotřebě a použití do výrobků (kromě lisování) B

MASO, MASNÉ VÝROBKY

Maso vepřové A
hovězí A
telecí B
Masné výrobky trvanlivé B
drobné např. párky, klobásy, špekáčky B
vařené - např. jaternice, jelítka, tlačenky B
měkké salámy B
uzená masa, šunka B
paštiky a výrobky z masa s obsahem pod 50 % jater B
speciality např. cikánská pečeně, debrecínská pečeně, pršut
ostatní druhy masa
B
B

KONZERVY

Konzervy masové a drůbeží B
hotové pokrmy A
sterilovaná zelenina B

ZMRAZENÉ HOTOVÉ POKRMY A POLOTOVARY

Zmrazené hotové pokrmy a polotovary A

DRŮBEŽ

Drůbež hrabavá i vodní A
Drůbeží masné výrobky B

ZVĚŘINA

Maso z lovné zvěře B

DROBY

Játra (včetně výrobků na bázi jater) vepřová B
hovězí B
telecí B
drůbeží
ryby a ostatní
B
B
Ledviny vepřové B
hovězí B
telecí B

RYBY, RYBÍ VÝROBKY, MĚKKÝŠI, KORÝŠI, HLAVONOŽCI

Ryby čerstvé i zmrazené mořské a konzervované ve vlastní šťávě a oleji dravé (+ úhoř, tuňák) B
ostatní B
Ryby čerstvé i zmrazené sladkovodní a sterilované ve vlastní šťávě a oleji dravé B
ostatní B
Rybí výrobky - např. ryby v majonéze, se zeleninou, antipasta, pečenáče B
Měkkýši B
Korýši B
Hlavonožci B

MLÝNSKÉ A PEKAŘSKÉ VÝROBKY, CUKRÁŘSKÉ A TRVANLIVÉ PEČIVO A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Obiloviny (celá zrna, případně mechanicky upravená) B
Mouka - např. hladká, hrubá, polohrubá A
Celozrnná mouka, otruby B
Trhanka B
Krupice B
Vločky B
Kroupy, lámanka B
Obilninový škrob B
Jáhly B
Triticale B
Kukuřice (celá zrna, případně i mechanicky upravená) B
Rýže A
předvařená B
Chléb a chlebové pečivo A
celozrnný A
Pečivo běžné (např. housky, rohlíky, veky) A
celozrnné A
Jemné, kynuté pečivo (např. vánočky, koláče aj.) a cukrářské pečivo B
Pečivo trvanlivé a cukrářské(např. sušenky, keksy, oplatky s náplní aj.) B
Cukrářské výrobky B
Těstoviny A
Strouhanka B
müsli B

ZELENINA A ZELENINOVÉ VÝROBKY

Zelenina čerstvá i zmrazená A
Listová zelenina např. salát, špenát, štěrbák (endivie), mangold A
Naťová zelenina např. petržel kadeřavá, pažitka, kopr, libeček B
Kořenová zelenina např. mrkev, petržel, celer, pastinák, červená řepa, ředkev, ředkvičky, křen A
Cibulová zelenina např. cibule, česnek, pórek B
Košťálová zelenina např. zelí, kapusta, růžičková kapusta, brukev ( kedlubny), květák, brokolice A
Plodová zelenina - např. rajčata, paprika, okurky, cukety, patisony, baklažány A
Plodová zelenina tykvovitá - např. tykev, meloun A
Lusková zelenina - např. zelený hrášek, zelené fazolové lusky A
Výrobky ze zeleniny - sterilovaná zelenina, nakládaná zelenina, zmrazená zelenina, A
Sušená zelenina, zeleninové protlaky B
tekuté výrobky ze zeleniny (zeleninové šťávy)B

BRAMBORY, HOUBY, LUŠTĚNINY

Brambory A
Výrobky z brambor - po úpravě k požívání podle návodu výrobce (pokud úpravu vyžadují) B
Luštěniny a výrobky z nich např. a výrobky u nich hrách, čočka, fazole, cizrna B
Soja a výrobky ze soji např. analogy masa (po obnovení), tofu, tempeh, sojové mléko, sojové pečivo, sojová mouka B
Houby čerstvé a výrobky z hub - např. sterilované B
Houby sušené B

CUKR, CUKROVINKY, CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Cukr B
Cukrovinky nečokoládové např, dražé, karamely, želé, drops, komprimáty. lízátka, žvýkačky B
čokoládové cukrovinky, čokoládové výrobky B
čokoláda, čokoláda neplněná, hořká, mléčná B
čokoláda plněná B
Cukrářské výrobky B

OVOCE A OVOCNÉ VÝROBKY

Ovoce čerstvé i zmrazené B
bobulové, jádrové, peckové B
jižní a exotické např. citrusové plody, banány, ananas. mango, avokádo, kivi, kaki B
Výrobky z ovoce např. kompoty, džemy, marmelády, dřeně, pulpy, rosoly, B
Tekuté výrobky z ovoce - např. mošty, šťávy B
Sušené ovoce a proslazené ovoce B
Rozinky B
Ořechy např. vlašské, lískové, pistacie, para, arašídy, kešu, kokosové a mandle B

OSTATNÍ POTRAVINY

Ocet B
Sůl B
Kakao B
Káva pražená (mletá a nemletá) instantní, kávoviny B
Koření suché - např. plody, listy, natě B
Kvasnice (pekařské droždí a pivovarské kvasnice) B
Hořčice B
Ochucovací přísady tekuté (např. polévkové koření, sojová a worcestrová omáčka) B
emulgované studené omáčky (např. majonézové omáčky) B
neemulgované studené omáčky ( kečupy aj.) B
sypké na př. náhražky soli a kořenící soli)
Med B
Dehydratované výrobky B
doplňky stravy B
instantní polévky B

NÁPOJE

Nealkoholické nápoje k přímé spotřebě na bázi vody, např. limonády, s výjimkou ovocných a zeleninových nápojů A
Sirupy a nápojové koncentráty po úpravě k přímému použití podle návodu B
Pivo, víno A
Vína ovocná a deserní B
Lihoviny vč. medoviny B
Ostatní nápojeB
čaj fermentovaný i nefermentovaný, aromatizovaný, bylinné čaje, čaje ze suchých plodů a květů, čajové směsi A

Část 2

ARSEN

Potravina NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1/ (5/2)*
SM
mg.kg-1
brambory 0,3
cukr 1,0
cukrovinky nečokoládové 1,0
čaj (listový i porcovaný, instantní-granulovaný) 1,0
čokoláda 0,5
čokoládové cukrovinky 0,5
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny i obilovin 0,1
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,05
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka s obsahem obilovin 0,07
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 0,1
drůbež 0,1
jáhly 0,2

* n/M

Potravina NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1/ (5/2)*
játra 1,0
kakao 1,0
káva (zrnková i mletá, instantní) a kávoviny 1,0
kompoty 0,5
korýši, měkkýši, hlavonožci 8,0
koření suché 5,0
kroupy 0,2
krupice 0,1
kukuřice 0,2
ledviny 1,0
lihoviny 0,2
luštěniny 0,5
marmelády, džemy 0,5
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0,1
maso 0,1
masové konzervy 0,2
měkké sýry 0,2
mléčné výrobky 0,2
mléko 0,05
mouka 0,1
nealkoholické nápoje (kromě minerálních vod) 0,1
obilninový škrob 0,1
otruby 0,2
ovesné vločky 0,2
ovoce 0,5 0,2
ovocné šťávy 0,2
pivo 0,2
rybí výrobky 5,0
ryby mořské 5,0
ryby sladkovodní 1,0
rýže kromě parboild rýže 0,2
rýže předvařená 0,1
sirupy 1,0
smetana 0,1
sodová voda 0,05
tavené sýry 0,2
triticale 0,2
tuky 0,1
tvrdé sýry 0,5
vejce 0,1
víno 0,2
želatina 2,0
zelenina (s výjimkou brambor) 0,5
zvěřina 0,2
potraviny obecně A včetně nápojů 0,5
potraviny obecně B včetně nápojů 3,0

Část 3

CÍN

Potravina NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1 / (5/2)*
SM
mg.kg-1
zahuštěné mléko v plechovém obalu 100,0
ovocné šťávy, džusy v plechových obalech 150,0
zeleninová dětská a kojenecká výživa 25,0
ovocná dětská a kojenecká výživa 25,0
výrobky z ovoce a zeleniny v plechových obalech 250,0
potraviny obecně A vč. nápojů100,0
potraviny obecně B vč. nápojů200,0

Část 4

HLINÍK

Potravina NPM mg.kg-1PM SM mg.kg-1
mg.kg-1
mléko 1,0
dětská a kojenecká výživa na bazi mléka 1,0
maso 10,0
výrobky v hliníkových obalech a fóliích 100,0
nealkoholické nápoje 5,0
pivo 5,0

Část 5

CHROM

Potravina NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
kakao 3,0
potraviny obecně A 0,2
potraviny obecně B 4,0
nápoje obecně A 0,1
nápoje obecně B 1,0

Část 6

KADMIUM

Potraviny NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(7/1)*
mléko 0,01
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,005
mléčné výrobky 0,05 0,02
tvrdé sýry 0,06 0,03
měkké sýry a tvaroh 0,05 0,03
tavené sýry 0,05
smetana 0,05
vejce 0,02
sádlo 0,02
tuky 0,05
maso 0,1
Potraviny NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
játra - vepřová 0,5
játra - hovězí 0,8
ledviny 2,0
Potraviny NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(7/1)*
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0,1
drůbež 0,1
Potraviny NPM
mg.kg-1
PM mg.kg-1 SM
mg.kg-1
(5/2)*
zvěřina 0,1
ryby - mořské 0,2
ryby - sladkovodní 0,1
rybí výrobky 0,1
kaviár, výrobky ze sardelí 0,1
tresčí játra 0,5
měkkýši 1,0
korýši 0,5
hlavonožci 0,5
masové konzervy 0,1
Potraviny NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/1)*
obiloviny 0,1 0,04
mouka 0,1
mouka celozrnná - celozrnná 0,1 0,05
otruby 0,2 0,1
krupice 0,1
chléb, pečivo 0,07
pečivo celozrnné 0,1
ovesné vločky 0,1 0,05
kroupy 0,1 0,05
jáhly 0,05
triticale 0,05
kukuřice 0,1 0,05
rýže a rýže předvařená 0,1 0,05
soja 0,5 0,1
sojová mouka 0,3 0,1
výrobky ze soji 0,2 0,1
zelenina listová s výjimkou špenátu 0,15 0,03
zelenina plodová 0,1
zelenina kořenová 0,1
špenát 0,2
zeleninové protlaky včetně rajčatového protlaku 0,07
luštěniny 0,3 0,05
brambory 0,1
cukr 0,02
cukrovinky nečokoládové 0,02
ovoce bobulové 0,05 0,03
ovoce jádrové 0,05
ovoce peckové 0,05
výrobky z ovoce 0,05
kompoty 0,05
ořechy 0,7
houby 2,0
houby sušené 2,0
houby pěstované 1,0
houby pěstované sušené 1,0
čokoláda 0,5
čokoládové cukrovinky 0,5
rozinky 0,5
sušené a proslazené ovoce 0,3
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny 0,03
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 0,03
dětská a kojenecká výživa s obsahem obilovin 0,04
kakaový prášek 0,5
nealkoholické nápoje 0,05
sirupy 0,5
pivo 0,01
víno 0,05
lihoviny 0,05
ocet 0,07
káva a kávoviny 0,1
čaj 0,1
koření suché 0,3
olejniny k přímé spotřebě a použití 0,5
olejniny do výrobků (kromě lisování) 0,8
potraviny obecně A 0,1
potraviny obecně B 0,5

Část 7

MĚĎ

Potraviny NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
mléko 0,4
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,8
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka s obsahem obilovin 5,0
mléčné výrobky 2,5
sýry 20,0
vejce 3,0
máslo 0,4
sádlo 0,4
rostlinné tuky 0,4 0,1
maso 5,0
játra 80,0
ledviny 60,0
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 5,0
drůbež 5 ,0
zvěřina 5,0
ryby mořské 10,0
ryby sladkovodní 10,0
rybí konzervy a výrobky z ryb 10,0
masové konzervy 10,0
měkkýši, korýši, hlavonožci 30,0
mouka 5,0
zelenina 10,0
rajčatový protlak 25,0
luštěniny, soja a výrobky z nich 15,0
brambory 3,0
bramborový škrob 20,0
cukr 1,0
cukrovinky nečokoládové 15,0
ovoce 5,0
marmelády, džemy 5,0
kompoty 5,0
ovocné šťávy 5,0
čokoláda neplněná 15,0
čokoláda plněná 20,0
čokoládové cukrovinky 20,0
rozinky 30,0
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny i obilovin 5,0
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 5,0
kakao 50,0
výrobky ze zeleniny a ovoce 10,0
nealkoholické nápoje 3,0
sirupy 30,0
sodová voda 1,0
pivo 5,0
víno 7,0
lihoviny 30,0
káva a kávoviny 30,0
droždí 12,0
potraviny obecně A 20,0
potraviny obecně B 80,0
nápoje obecně A, B 20,0

Část 8

NIKL

Potravina NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
mléko 0, 1
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,1
rostlinné oleje 0,1
margaríny a ztužené tuky 3,0
maso 0,5
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0,5
drůbež 0,5
zvěřina 0,5
ryby 0,5
mouka 2,0
ovesné vločky 3,0
rýže 2,0
soja a sojové výrobky 10,0 5,0
zelenina 2,5
luštěniny 6,0
brambory 0,5
ovoce 0,5
ořechy 10,0
kakao 12,0
čokoláda 5,0
čokoládové cukrovinky 5,0
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny nebo s obsahem obilovin 0,4
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 0,4
sirupy 10,0
káva a kávoviny 8,0
potraviny obecně A 2,0
potraviny obecně B vč. nápojů 6,0
nápoje A 1,0

Část 9

OLOVO

Potravina NPM
mg.kg -1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
vejce 0,1
rostlinné tuky a oleje 0,1
maso 0,1
játra 0,5
ledviny 0,7
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0,2
potraviny v plechových obalech 1,0
drůbež 0,1
zvěřina 1,0
ryby mořské 1,0
ryby sladkovodní 0,5
rybí výrobky 1,0
měkkýši a hlavonožci 2,0
korýši 1,0
obiloviny 0,3
mouka 0,2
mouka celozrnná 0,5 0,3
otruby 0,7 0,5
krupice 0,1
ovesné vločky 0,3 0,1
kroupy 0,3
jáhly 0,3
triticale 0,3
kukuřice 0,5
rýže 0,5
rýže předvařená včetně jiných úprav zkracujících vaření 0,3
soja 0,5 0,3
výrobky ze soji 0,5 0,3
chléb 0,1
chléb celozrnný 0,3
ochucovací přísady tekuté 2,0
studené omáčky emulgované 0,3
studené omáčky neemulgované 1,0
zelenina 0,3
špenát 0,5
salát hlávkový 0,5
rajčatový protlak 0,7
luštěniny 0,5
želatina 5,0
brambory 0,15
výrobky z brambor 0,5
cukr 1,0
cukrovinky nečokoládové 1,0
ovoce 0,1
ovoce bobulové 0,1
ovoce jádrové 0,1
jeřabiny 0,2
výrobky z ovoce 0,1
kompoty 0,1
ovocné šťávy neředěné 0,1
ořechy 0,7
olejniny 1,0
houby 1,0
houby sušené 10,0
čokoláda 1,0
čokoládové cukrovinky 1,0
rozinky 3,0
proslazené ovoce 1,0
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny 0,1
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 0,1
kakaový prášek 2,0
nealkoholické nápoje 0,05
sirupy 0,5
pivo 0,05
víno 0,2
lihoviny 0,2
ocet 1,0
sůl 0,5
káva a kávoviny 2,0
čaj 0,2
koření suché 5,0
droždí 5,0
potraviny obecně 0,4
výrobky z ovoce, zahuštěné 0,3
potraviny obecně B 8,0

Část 10

RTUŤ

Potravina NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(7/1)*
mléko 0,01
mléčné výrobky 0,02
sýry 0,02
smetana 0,01
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,003
vejce 0,03
sádlo 0,02
tuky 0,01
maso 0,05
játra 0,1
ledviny 0,1
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0,05
konzervy 0,05
drůbež 0,05
zvěřina 0,05
ryby mořské 0,5
ryby mořské dravé 1,0
Potravina NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
ryby sladkovodní 0,1
ryby sladkovodní dravé 0,5
rybí výrobky ze sladkovodních ryb 0,5
rybí výrobky z mořských ryb 1,0
kaviár, tresčí játra 2,0
měkkýši a hlavonožci 2,0
korýši 0,5
obiloviny 0,05
mouka 0,030,01
mouka celozrnná 0,01
otruby 0,03
krupice 0,02
ovesné vločky 0,03
kroupy 0,02
jáhly 0,02
triticale 0,02
kukuřice 0,030,02
rýže 0,03 0,02
soja a výrobky ze soji 0,07 0,03
zelenina 0,030,01
zelenina sušená0,2
luštěniny 0,03
želatina 0,05
brambory 0,02
cukr 0,01
cukrovinky nečokoládové 0,01
ovoce 0,01
marmelády, džemy 0,04
kompoty 0,01
ovocné šťávy 0,01
houby0,5
houby sušené 5,0
houby pěstované0,1
houby pěstované sušené 1,0
kakao 0,01
čokoláda a čokoládové cukrovinky 0,01
rozinky0,05
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny nebo s obsahem obilovin0,01
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 0,01
olejnatá semena 0,07
nápoje 0,003
sirupy 0,03
potraviny obecně A 0,05
potraviny obecně B 0,5

Část 11

ZINEK

Potravina NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/3)*
mléko 10,0
dětská a kojenecká výživa bázi mléka 12,0
mléčné výrobky 20,0
sýry tvrdé 80,0
sýry měkké 60,0
sýry tavené 60,0
smetana 20,0
vejce 25,0
máslo5,0
sádlo vepřové 10,0
tuky 5,0
maso 50,0
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 50,0
zvěřina 50,0
ryby 50,0
rybí výrobky 50,0
masové konzervy 50,0
mouka 40,0
mouka celozrnná 50,0
otruby 50,0
krupice 40,0
ovesné vločky 50,0
kroupy 50,0
zelenina 25,0
rajčatový protlak 20,0
luštěniny 80,0
želatina 50,0
brambory 10,0
ovoce 10,0
ovocné šťávy5,0
ořechy 80,0
čokoláda 50,0
čokoládové cukrovinky 50,0
rozinky 50,0
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny nebo s obsahem obilovin25,0
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 25,0
nealkoholické nápoje 5,0
potraviny obecně A 50,0
potraviny obecně B 80,0

Část 12

ŽELEZO

Potravina NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/3)*
tuky, oleje 5,0 1,5
potraviny obecně A 50,0
potraviny obecně B 80,0
nápoje obecně 20,0
kakaový prášek 750,0
čokoláda, čokoládové výrobky, čokoládové cukrovinky 150,0

Část 13

DUSIČNANY

(1) Množství dusičnanů je stanoveno jako dusičnanový iont NO'3.

(2) Pro výrobky ze zeleniny, sterilované, nakládané, zmrazené, kysané, a pro zeleninové šťávy a dále pro výrobky z ovoce a ovocné šťávy platí přípustná množství jako pro výchozí základní suroviny.

(3) Pro obsah dusičnanů používaných jako přídatná látka jsou stanovena nejvyšší přípustná množství v příloze č. 1.

Potravina NPM
mg.kg-1
PM
mg.kg-1
SM
mg.kg-1
(5/2)*
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 15,0
zelenina - listová 1000,0
plodová 400,0
lusková 400,0
kořenová 700,0 300,0
košťálová 700,0 300,0
špenát 2500,0 300,0
špenát (XI - III měsíc) 3000,0
salát polní, salát rychlený (IV - IX měsíc)2500,0
salát skleníkový (X-III měsíc) 3500,0
melouny, tykev, cuketa 700,0
ředkvičky 1500,0
brukev rychlená 1500,0
červená řepa 3000,0
brambory 300,0
brambory rané (do 15.7.) 500,0
ovoce bobulové 150,0
ovoce jádrové 100,0
banány 600,0 300,0
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny a banánů po 4.měsíci200,0
věku dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce po 4. měsíci věku70,0
nealkoholické nápoje 70,0
pivo 50,0
potraviny obecně A 200,0
potraviny obecně B 2000,0

Část 14

ALIFATICKÉ CHLOROVANÉ UHLOVODÍKY

Pod pojmem alifatické chlorované uhlovodíky se rozumí pro účely této vyhlášky dichlormetan, dichloretan, trichlormetan, trichloretan, trichloretylen, tetrachloretylen, tetrachlormetan, tetrachloretan. Přípustné množství je stanoveno jako suma těchto látek.

Potravina PM mg.kg.-1
(5/2)*
mléko 0,001
mléčné výrobky 0,002
tvrdé sýry a polotvrdé sýry 0,003
vejce 0,01
máslo 0,01
sádlo vepřové 0,01
rostlinné oleje 0,05
tuky 0,1
maso 0,02
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0,1
drůbež 0,003
zvěřina 0,005
ryby 0,002
mouka 0,01
brambory 0,004
nápoje 0,07
káva a kávoviny 0,01
káva bez kofeinu 3,0
víno 0,1
lihoviny 0,005
potraviny obecně A 0,02
potraviny obecně B 0,2

Část 15

POLYAROMATICKÉ UHLOVODÍKY

Pod pojmem polyaromatické uhlovodíky se rozumí benz(a)antracen, benz(b)fluoranten, benz(k)fluoranten, chryzen, dibenz(a,h)antracen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,i)pyren, dibenz(a,h)pyren.

Přípustné množství je stanoveno pro jednotlivé látky jednotlivě. Celkový obsah vyjmenovaných látek v potravině nesmí překročit desetinásobek přípustného množství.

Potravina PM mg.kg-1
(5/2)*
masné výrobky, ryby uzené 0,003
káva pražená 0,002
obilí 0,002
ryby 0,001
ovoce 0,002
zelenina listová 0,002
tuky 0,002
aromatické látky 0,001
nápoje, pivo, víno, čaj (výluh připravený podle návodu, případně podle ČSN ISO 3103 (58 0420) Čaj. Příprava nálevu pro senzorické hodnocení) 0,0005
lihoviny 0,001
potraviny obecně A 0,001
potraviny obecně B 0,01

Část 16

N-NITROSAMINY

V této části jsou stanoveny hodnoty nejvyššího přípustného množství zvlášť pro Nnitrosodimetylamin (NDMA) a NPM pro sumu nitrosaminů zahrnující (Nnitrosodimetylamin, N-nitrosodiethylamin, N-nitrosopyrrolidin, a N-nitrosopiperidin, N-nitrosomorfolin a N-nitrosodi-n-butylamin),

Potravina NPM NDMA
mg.kg-1
NPM
Suma nitrosaminů
mg.kg-1
masné výrobky 0,001 0,01
uzená masa 0,001 0,01
slanina 0,002 0,01
pivo 0,0005 0,0015
uzené ryby 0,0015 0,005
potraviny obecně A 0,0005 0,002
potraviny obecně B 0,001 0,01

Část 17

ESTERY KYSELINY FTALOVÉ

V této části je stanoveno přípustné množství esterů kyseliny ftalové, vyjádřeno jako suma bis(2-ethylhexyl)- a di-n-butyl- esterů kyseliny ftalové.

Potravina PM
mg.kg-1
(5/3)*
lihoviny 1,0
potraviny obecně A 2,0
potraviny obecně B 4,0

Část 18

POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY

Potravina NPM mg.kg -1 PM mg.kg-1 SM mg.kg-1
(5/2)*
mléko a mléčné výrobky 0,3 Poz. 2,30,3 Poz. 2,3
maso hovězí 0,7 Poz. 2,3 0,15 Poz. 2,3
maso vepřové a masné výrobky 0,5 Poz. 2,3
játra hovězí 0,7 Poz. 2,3
játra vepřová 0,5 Poz. 2,3
lůj hovězí 0,7 Poz. 2,3
sádlo vepřové 0,5 Poz. 2,3
drůbež Poz. 1 0,5 Poz. 2,3
játra drůbeží 0,5 Poz. 2,3
vejce0,2 Poz. 2,3
ryby mořské Poz. 1 1,0 Poz. 3
ryby mořské dravé Poz. 1 3,0 Poz. 3
ryby sladkovodní dravé Poz. 1 2,0 Poz. 3
rybí výrobky 2,0 Poz. 2,3
játra rybí (tresčí) 5,0 Poz. 2,3
zvěřina Poz. 1 2,0 Poz. 3
zajíci Poz. 1 1,0 Poz. 3
potraviny obecně A 0,5 Poz. 3
potraviny obecně B 2,0 Poz. 3

Poznámka:

1 - jedlý podíl

2 - vztaženo na tuk

3 - kongenerová analýza (č, 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180), vyjádřeno jako suma

Část 19

MYKOTOXINY

Tabulka č. 1

Aflatoxin B1

Potravina NPM mg.kg-1
dětská a kojenecká výživa 0,0005
arašídy 0,01
kakao 0,01
ořechy 0,01
koření 0,02
potraviny obecně A včetně nápojů A a B 0,005
potraviny obecně B 0,02

Tabulka č. 2

Aflatoxin M1

Potravina NPM mg.kg-1
mléko a mléčné výrobky 0,0005
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,0001

Tabulka č. 3

Aflatoxiny(suma B1,B2,G1,G2)

Potravina NPM mg.kg-1
dětská výživa 0,002
kojenecká výživa 0,001
potraviny obecně A včetně nápojů A a B 0,02
potraviny obecně B 0,04

Tabulka č. 4

Sterigmatocystin

Potravina PM mg.kg-1
(5/3)*
potraviny obecně A včetně nápojů A a B 0,005
potraviny obecně B 0,02

Tabulka č. 5

Deoxinivalenol (DON)

Potravina PM mg.kg-1 SM mg.kg-1
(5/2)*
obilí 2,0 0,5
mouka 1,0 0,5
rýže 2,0 0,5
kukuřice 2,0 0,5

Tabulka č. 6

Patulin

Potravina PM mg.kg-1 SM mg.kg-1
(5/2)*
dětská výživa 0,03
kojenecká výživa 0,02
potraviny obecně A včetně nápojů A a B 0,05
potraviny obecně B 0,1

Tabulka č. 7

Ochratoxin A

Potravina PM mg.kg-1(5/2)* SM mg.kg-1
dětská výživa a kojenecká výživa 0,001
potraviny obecně A včetně nápojů A a B 0,005
potraviny obecně B 0,01

Část 20

PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ TOXIKOLOGICKY VÝZNAMNÉ LÁTKY A LÁTKY VZNIKAJÍCÍ PŮSOBENÍM BIOLOGICKÝCH FAKTORŮ

Tabulka č. 1

Histamin

Potravina NPM
mg.kg-1
PM mg.kg-1
(5/2)*
ryby, rybí výrobky 200.0
pivo,.víno 20,0

Tabulka č. 2

Glykoalkaloidy

Potravina PM mg.kg-1
(5/1)*
brambory (alfa-solanin, alfa-chaconin) 200,0
rajčata (alfa-solanin, alfa-chaconin, tomatin) 200,0

Tabulka č. 3

Tyramin

Potravina PM mg.kg-1
(5/2)*
sýry tvrdé, měkké, zrající 200,0
víno červené 50,0
olomoucké tvarůžky 350,0
potraviny obecně A 100,0

Tabulka č. 4

Kyselina eruková

Potravina NPM
rostlinné oleje, tuky 5 % z celkových mastných kyselin
potraviny s obsahem více jak 5 % tuku 5 % z celkových mastných kyselin

Část 21

TOXICKÉ LÁTKY VZNIKAJÍCÍ PŘl VÝROBĚ POŽIVATIN

Tabulka č. 1

Ethylkarbamat (uretan)

Potravina PM mg.l-1
(5/2)*
víno 0,03
speciální vína 0,1
lihoviny, konzumní líh, s výjimkou ovocných destilátů 0,15
saké 0,2
ovocné destiláty 0,4

Methanol

Potravina PM mg.l-1 vyjádřeno na obsah alkoholu
(5/1)*
lihoviny, konzumní líh 800
lihoviny s přídavkem destilátu 1 800
destiláty řezané kromě destilátů řezaných jemných 3 000
destiláty řezané jemné 6 000
destiláty pravé 12 000

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

POMOCNÉ LÁTKY URČENÉ K VÝROBĚ POTRAVIN Extrakční rozpouštědla

(1) Tato příloha stanoví podmínky použití extrakčních rozpouštědel určených k výrobě potravin a potravinových surovin nebo zamýšlených k použití pro tento účel.

(2) Extrakčními rozpouštědly ve smyslu této vyhlášky jsou rozpouštědla, která se používají při extrakčním procesu uplatňovaném během výroby potravinových surovin, potravin, při extrakci složek potravin a která jsou během dalšího postupu odstraněna. Po jejich použití smí v potravině nebo potravinové surovině přetrvávat pouze technicky nevyhnutelná rezidua těchto látek či jejich derivátů, která nejsou nebezpečná pro zdraví člověka.

(3) Extrakční rozpouštědla musí být na obalu čitelně, zřetelně a nesmazatelně označena, vedle údajů stanovených zákonem, v české řeči:

a) označením rozpouštědla,

b) slovy "pro potraviny" nebo bližším určením druhu, skupiny, podskupiny potravin nebo jednotlivé potraviny, pro kterou je extrakční rozpouštědlo určeno,

(4) Bez omezení účelu smí být používána při výrobě potravin, potravinových surovin a složek potravin tato extrakční rozpouštědla:

a) propan,

b) butan,

c) butylacetát,

d) ethylacetát,

e) ethanol,

f) oxid uhličitý1/

g) aceton, s výjimkou jeho použití při rafinaci olivového oleje,

h) oxid dusný.1/

(5) K extrakci smí být použity také voda, případně obsahující regulátory kyselosti či alkality a dále kapalné potraviny. Tyto látky však nejsou ve smyslu této vyhlášky extrakčními rozpouštědly.

(6) Podmínky použití extrakčních rozpouštědel, která smí být používána pouze pro specifikované účely, jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1

Látka Povolený účel použití NPM2/ reziduí rozpouštědla v extrahované potravině
mg.kg-1
Hexan3/ Výroba či frakcionace tuků a olejů, výroba kakaového másla 5
v tuku, oleji či kakaovém prášku
Výroba bílkovinných produktů a odtučněných mlýnských výrobků 10
v bílkovinném produktu či mlýnském výrobku
Výroba odtučněných obilních klíčků 5
v odtučněných klíčcích
Výroba odtučněných sojových produktů 30
v sojovém produktu při prodeji spotřebiteli
Methylacetát Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek
a hořčin z těchto produktů
20
v kávě a čaji
Výroba cukru z melasy 1
v cukru
Ethylmethyl-keton,
synon. butan-2-on
Frakcionace tuků a olejů 5
v tuku či oleji
Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo 20
odstraňování senzoricky nežádoucích v kávě a čaji látek
a hořčin z těchto produktů
Dichlormethan Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek
a hořčin z těchto produktů
2
v pražené kávě
5
v čaji
Methanol Výroba potravin 10
v potravině
Propan-2-ol
synon .isopropylalkohol
Výroba potravin 10
v potravině

(7) K výrobě přírodních aromatických látek při extrakci odpovídajících surovin smí být používána výhradně dále uvedená extrakční rozpouštědla. Přitom musí být podmínky použití extrakčních rozpouštědel upraveny tak, aby při použití aromatu v dávkování doporučeném jeho výrobcem nebyla překročena v potravině, určené k prodeji spotřebiteli, nejvyšší povolená množství uvedená v tabulce č. 2. V tabulce č. 2 stanovená nejvyšší povolená množství se týkají potravin upravených ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud takovou úpravu před spotřebou vyžadují.

Tabulka č. 2

Látka NPM reziduí rozpouštědla
mg.kg-1
diethylether 2
hexan3/ 1
methylacetát 1
butan-1-ol 1
butan-2-ol 1
ethylmethylketon 1
dichlomethan 0,02
2-methyl-propan-1-ol. svnon. isobutylalkohol 1
propanol 1
cyklohexan 1

(8) Pro použití uvedené v tabulkách č. 1 a 2 nesmí být obsah hexanu v ethylmethylketonu vyšší než 50 mg.kg-1. Hexan a ethylmethylketon nelze použít souběžně.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

POTRAVNÍ DOPLŇKY

Část 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato příloha stanoví podmínky obohacování potravin potravními doplňky. Obohacováním potravin je přidávání potravních doplňků do potravin za účelem zvýšení jejich obsahu v potravinách.

(2) Ustanoveními této přílohy není dotčeno jiné použití látek, které mohou být, podle své funkce v potravině buď potravním doplňkem nebo přídatnou látkou. Podmínky použití ve funkci přídatných látek jsou uvedeny v příloze č. 1.

(3) Ustanovení této přílohy se nevztahují na potraviny pro zvláštní výživu.

Povolené látky a povolená množství

Část 2

Pro obohacování potravin je povoleno použít potravní doplňky uvedené v tabulce č.1, a to nejvýše do stanovené hodnoty procentického podílu doporučené denní dávky, která je v tabulce č. 1 uvedena pro jednotlivé povolené látky. Denní referenční dávka je množství potravního doplňku, které je základem pro určení horní hranice obohacování. Hodnoty potravních doplňků musí odpovídat množství v potravině, které je vyznačeno na obale. U potravin, které je třeba upravit ke spotřebě podle návodu, se tento požadavek vztahuje na potravinu upravenou ke spotřebě.

Tabulka č. 1

Potravní doplňky povolené k obohacování potravin a jejich referenční denní dávky

Vitamin mg
Vitamin B1 1,4
Vitamin B2 1,6
Vitamin C 60,0
Vitamin E 10,0
Karoten 16,0
Prvek mg
Draslík 1000,0
Hořčík 300,0
Vápník 800,0
Zinek 15,0
Měď 2,0
Prvek mg
Jod 150,0

Část 3

(1) Potravními doplňky smí být obohacovány pouze potraviny uvedené v tabulce č. 2, a to nejvýše do množství tam uvedených, vyjádřeno jako procentický podíl referenční denní dávky. Toto omezení se týká nominálních hodnot obsahu potravních doplňků uvedených na obalu výrobku a nezahrnuje nezbytné předávkování, které má za úkol vyrovnat úbytek potravního doplňku během uchovávání do data minimální trvanlivosti nebo data použitelnosti. Dále smí být obohacovány potraviny, pro které je to v jednotlivých případech touto vyhláškou povoleno.

(2) Potraviny, které je třeba před spotřebou upravit k použití podle návodu výrobce, a které po této přípravě patří mezi potraviny uvedené v tabulce č. 2, smí být obohacovány tak, aby v potravině určené ke spotřebě nebyly překročeny dané hodnoty procentického podílu referenční denní dávky.

(3) Podle předpokládané denní průměrné spotřeby se potraviny zařazují do skupin A,B a C.

Tabulka č. 2

Skupina Potravina Procentický podíl referenční denní dávky
ve 100,0 g potraviny
A mléko a mléčné výrobky 30,0
chléb, pečivo 50,0
nealkoholické nápoje 30,0
pivo 30,0
B masné výrobku 100,0
výrobky ze zeleniny 100,0
výrobky z brambor 100,0
C ogurty a zakysané mléčné výrobky 200,0
sýry 200,0
zmrzliny a zmražené krémy 200,0
jedlé tuky a oleje 200,0
zpracované ovoce 200,0
zeleninové šťávy 200,0
trvanlivé pečivo 200,0
cukrovinky 200,0

(4) Obohacování jedlé soli jodem se provádí tak. aby obsah jodu (vyjádřeno jako prvek) nebyl nižší než 20 mg.kg-1 a vyšší než 34 mg.kg-1 soli.

Část 4

Formy potravních doplňků, jejich čistota a identita

Jednotlivé potravní doplňky určené pro obohacování potravin smí být přidávány do potravin výhradně ve formách stanovených v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3

Formy potravních doplňků určené k obohacování potravin

Vitamin B1 thiamin hydrochlorid
thiamin monohydrát
thiamin nitrát
Vitamin B2 riboflavin
riboflavin -5- fosfát, sodná sůl
Vitamin C kyselina L - askorbová
L - askorban sodný
L - askorban vápenatý
L - askorban draselný
askorbyl palmitát
Vitamin E D - alfa tokoferol
DL - alfa tokoferol
D - alfa tokoferol acetát
DL - alfa tokoferol acetát
Karoten beta karoten
směs karotenů
Draslík hydrogenuhličitan draselný
uhličitan draselný
chlorid draselný
draselné soli kyseliny citronové
glukonan draselný
mléčnan draselný
draselné soli kyseliny orthofosforečné
hydroxid draselný
Vápník uhličitan vápenatý
chlorid vápenatý
vápenaté soli kyseliny citronové
glukonan vápenatý
glycerofosforečnan vápenatý
mléčnan vápenatý
vápenaté soli kyseliny orthofosforečné
hydroxid vápenatý
Hořčík uhličitan hořečnatý
chlorid hořečnatý
oxid hořečnatý
hořečnaté soli kyseliny orthofosforečné
síran hořečnatý
glukonan hořečnatý
hydroxid hořečnatý
hořečnaté soli kyseliny citronové
Jod jodid draselný
jodid sodný
jodičnan draselný
Zinek octan zinečnatý
chlorid zinečnatý
mléčnan zinečnatý
síran zinečnatý
citronan zinečnatý
glukonan zinečnatý
oxid zinečnatý
Měď citronan měďnatý
glukonan měďnatý
síran měďnatý
komplex lysin - měďnatý
uhličitan měďnatý

Část 5

Značení a uvádění do oběhu

Pro označování potravních doplňků v obohacených potravinách platí zákon a zvláštní předpis.1/ V případech stanovených zvláštním předpisem2/ se obsah potravních doplňků v obohacených potravinách značí jako součást značení výživové (nutriční) hodnoty.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

POŽADAVKY NA ČISTOTU A IDENTITU NÁHRADNÍCH SLADIDEL

E 420 (i) - SORBITOL
SynonymaD-glucitol, D-sorbitol
Definice
Chemický názevD-glucitol
Einecs200-061-5
Kód EE 420 (i)
Chemický vzorecC6H1406
Molekulová hmotnost182,17
ObsahObsah ne méně než 97 % celkových glycitolů a ne méně než 91 % D-sorbitolu v sušině
Glycitoly jsou sloučeniny se strukturním vzorcem CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, kde „n" je celé číslo
PopisBílý hygroskopický prášek, krystalický prášek, vločky nebo granule mající sladkou chuť
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání88 až 102°C
C Monobenzylidenový derivát sorbitoluK 5 g vzorku se přidá 7 ml methanolu, 1 ml benzaldehydu a 1 ml kyseliny chlorovodíkové. Míchá se a protřepává v mechanické třepačce,
až se objeví krystaly. Filtruje se pomocí odsávání, krystaly se rozpustí v 20 ml vroucí vody obsahující 1 g kyselého uhličitanu sodného,
zfiltruje se za horka, filtrát se ochladí,filtruje se odsáváním, promyje 5 ml směsi methanolu a vody (1:1) a vysuší na vzduchu.
Takto získané krystaly se taví při teplotě mezi 173 a 179°C.
Čistota
Obsah vodyNe více než 1 % (Karl-Fischerova metoda)
Sulfátový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Celkový obsah cukrůNe více než 1 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
ChloridyNe více než 50 mg/kg vztaženo na sušinu
SíranyNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více více 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
E 420 (ii) - SORBITOL SIRUP
SynonymaD-glucitol sirup
Definice
Chemický názevSorbitolový sirup připravený hydrogenací glukózového sirupu obsahuje D-sorbitol, D-mannitol a hydrogenované sacharidy.
Část produktu, který není D-sorbitol, je tvořena hlavně hydrogenovanými oligosacharidy připravenými hydrogenací glukózového sirupu
použitého jako surovina (v kterémžto případě sirup nekrystalizuje) nebo mannitolem.
Mohou být přítomna malá množství glycitolů, kde n ? 4.
Glycitoly jsou sloučeniny se strukturním vzorcem CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, kde „n" je celé číslo.
Einecs270-337-8
Kód EE 420 (ii)
ObsahObsah ne méně než 69 % celkových pevných látek a ne méně 50 % D-sorbitolu na bezvodé bázi
PopisČirý, bezbarvý a sladce chutnající vodný roztok
Identifikace
A. RozpustnostMísitelný s vodou, glycerolem a s propan-l,2-diolem
B. Monobenzylidenový derivát sorbitoluK 5 g vzorku se přidá 7 ml methanolu, 1 ml benzaldehydu a 1 ml kyseliny chlorovodíkové. Míchá se a protřepává v mechanické třepačce,
až se objeví krystaly. Filtruje se pomocí odsávání, krystaly se rozpustí ve 20 ml vroucí vody obsahující 1 g kyselého uhličitanu sodného,
zfiltruje se za horka, filtrát se ochladí, filtruje se odsáváním, promyje 5 ml směsi methanolu a vody (1:1) a vysuší na vzduchu.
Takto získané krystaly se taví při teplotě mezi 173 a 179°C.
Čistota
Obsah vodyNe více než 31 % (Karl-Fischerova metoda)
Sulfátový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
ChloridyNe více než 50 mg/kg vztaženo na sušinu
SíranyNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
E 421 - MANNITOL
SynonymaD-mannitol
Definice
Chemický názevD-mannitol
Einecs200-711-8
Kód EE 421
Chemický vzorecC6H1406
Molekulová hmotnost182,2
ObsahObsah ne méně než 96 % D-mannitolu v sušině
PopisSladce chutnající, bílý, krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 0,3 % (105°C, čtyři hodiny)
pH5 až 8
Přidá se 0,5 ml nasyceného roztoku chloridu draselného k 10 ml
10 % (hm./obj.) roztoku vzorku, potom se měří pH
Specifická optická otáčivost[?]20D
Specifická optická otáčivost v borátovém roztoku v přepočtu na
bezvodou látku je +23 až +25°
Sulfátový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Celkový obsah cukrůNe více než 1 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
ChloridyNe více než 70 mg/kg vztaženo na sušinu
SíranyNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
E 953 - ISOMALT
SynonymaHydrogenovaná isomaltulóza, hydrogenovaná palatinóza
Definice
Chemický názevIsomalt je směsí hydrogenovaných mono- a disacharidů, z nichž hlavními jsou tyto:
6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol (1,6 GPS) a
1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrát (1,1 GPM)
Einecs
Kód EE 953
Chemický vzorec6-O-α-D-glukopyranosyl-1,6-D-sorbitol C12H24O11
1-O-α-D-glukopyranosyl-1,1-D-mannitoldihydrát C12H24O11 . 2H2O
Molekulová hmotnost6-O-α-D-glukopyranosyl-1,6-D-sorbitol: 344,32
1-O-α-D-glukopyranosyl-1,1-D-mannitoldihydrát: 380,32
ObsahObsah ne méně než 98 % hydrogenovaných mono- a disacharidů a ne méně než 86 % směsi 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitolu a 1-O-α-D-glukolpyranosyl-D-mannitolu stanovené na bezvodé bázi
PopisBílá, krystalická, lehce hygroskopická látka bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostRozpustný ve vodě, velmi mírně rozpustný v ethanolu
B. Chromatografie na tenké vrstvě Zkouší se metodou chromatografie na tenké vrstvě s použitím desky s vrstvou 0,2 mm chromatografického silikagelu. Na chromatografu jsou základní skvrny pro 1,1-GPM a 1,6-GPS
Čistota
Obsah vodyNe více než 7 % (Karl-Fischerova metoda)
Sulfátový popel Ne více než 0,05 % vztaženo na sušinu
D-mannitol Ne více než 3 %
D-sorbitol Ne více než 6 %
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
NiklNe více než 2 mg.kg-1 vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg.kg-1 vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg.kg-1 vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg.kg-1 vztaženo na sušinu
E 965 (i) - MALTITOL
SynonymaD-maltitol, hydrogenovaná maltóza
Definice
Chemický název(a)-D-glukopyranosyl-l,4-D-glucitol
Einecs209-567-0
Kód EE 965 (i)
Chemický vzorecC12H24O11
Molekulová hmotnost344,31
ObsahObsah ne méně než 98 % D-mannitolu C12H24O11 na bezvodé bázi
PopisSladce chutnající, bílý krystalický prášek
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání148 až 151°C
C. Specifická optická otáčivost[a]20D =+105,5 až 108,5° (5% hm./obj. roztok)
Čistota
Obsah vodyNe více než 1 % (Karl-Fischerova metoda)
Sulfátový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukryNe více než 0,1 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
ChloridyNe více než 50 mg/kg vztaženo na sušinu
SíranyNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
E 965 (ii) - MALTITOL SIRUP
SynonymaHydrogenovaný vysokomaltózo-glukózový sirup, hydrogenovaný glukózový sirup
Definice
Chemický názevSměs sestávající hlavně z maltitolu se sorbitolem a hydrogenovaných oligo- a polysacharidů.
Je získávána katalytickou hydrogenací glukózového sirupu s vysokým obsahem maltózy.
Výrobek je dodáván jako sirup i jako pevný produkt.
Einecs270-337-8
Kód EE 965 (ii)
ObsahNásledující rozsahy platí pro bezvodou bázi:
Maltitol, ne méně než 50 %
Sorbitol. ne více než 8 %
Maltotriitol, ne více než 25 %
Hydrogenované polysacharidy obsahující více než tři jednotky
glukózy nebo glucitolu, ne více než 30 %
PopisSladce chutnající, čiré viskózní kapaliny bez barvy a bez zápachu nebo sladce chutnající bílé krystalické hmoty
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
B. Chromatografie na tenké vrstvěZkouší se metodou chromatografie na tenké vrstvě s použitím desky s vrstvou 0,25 mm chromatografického silikagelu
Čistota
Obsah vodyNe více než 31 % (Karl-Fischerova metoda)
Sulfátový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukryNe více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
ChloridyNe více než 50 mg/kg vztaženo na sušinu
SíranyNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
E 966 - LAKTITOL
SynonymaLaktit, laktositol, laktobiosit
Definice
Chemický název4-O-p-D-galaktopyranosyl-D-glucitol
Einecs209-566-5
Kód EE966
Chemický vzorecC12H24O11
Molekulová hmotnost344,32
ObsahNe méně než 95 % v sušině
PopisSladce chutnající krystalické prášky nebo bezbarvé roztoky. Krystalické produkty jsou v bezvodé, monohydrátové a dihydrátové formě
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě
B. Specifická optická otáčivost[a]20D = +13 až +16° přepočteno na bezvodou bázi (10 % hm./obj. vodný roztok)
Čistota
Obsah vodKrystalické produkty: ne více než 10,5 % (Karl-Fischerova metoda)
Ostatní polyolyNe více než 2,5 % na bezvodé bázi
Redukující cukryNe více než 0,2 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
ChloridyNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
SíranyNe více než 200 mg/kg vztaženo na sušinu
Sulfátový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
E 967 - XYLITOL
SynonymaXylitol
Definice
Chemický názevD-xylitol
Einecs201-788-0
Kód EE967
Chemický vzorecC5H1205
Molekulová hmotnost152,15
ObsahNe méně než 98,5 % jako xylitol na bezvodé bázi
PopisBílý krystalický prášek prakticky bez zápachu s velmi sladkou chutí
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě, málo rozpustný v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání92 až 96°C
C. pH5 až 7 (10 % hm./obj. vodný roztok)
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 0,5 %. 0,5 g vzorku se suší ve vakuu nad fosforem při 60°C čtyři hodiny
Sulfátový popelNe více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukryNe více než 0,2 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Jiné polyolyNe více než 1 % vztaženo na sušinu
NiklNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
ChloridyNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
SíranyNe více než 200 mg/kg vztaženo na sušinu
E 950 - ACESULFAM K
SynonymaAcesulfam draselný, acesulfam, draselná sůl 3,4-dihydro-6-methyl-l,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu
Definice
Chemický názevDraselná sůl 6-methyl-l,2,3-oxathiazin-4(3H)-on-2,2-dioxidu
Einecs259-715-3
Kód EE 950
Chemický vzorecC4H4NO4SK
Molekulová hmotnost201,24
ObsahNe méně než 99 % C4H4NO4SK na bezvodé bázi
PopisBílý krystalický prášek bez zápachu s intezívní sladkou chutí. Přibližně dvěstěkrát sladší než sacharóza
Identifikace
A. RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě, velmi nepatrně rozpustný v ethanolu
UV absorpceMaximálně 227 ± 2 nm pro roztok 10 mg v 1000 ml vody
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 1 % (105°C, dvě hodiny)
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
SelenNe více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
FluoridNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
E 951 - ASPARTAM
SynonymaAspartylfenylalaninmethylester
Definice
Chemický názevN-L-?-aspartyl-L-fenylalanin-1-methylester, N-methylester kyseliny 3-amino-N-(?-karbomethoxy-fenethyl)-sukcinamové
Einecs245-261-3
Kód EE951
Chemický vzorecCi4H18N205
Molekulová hmotnost294,31
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 % Ci4H18N205 na bezvodé bázi
PopisBílý krystalický prášek bez zápachu mající sladkou chuť. Přibližně dvěstěkrát sladší než sacharóza.
Identifikace
RozpustnostMírně rozpustný ve vodě a v ethanolu
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 4,5 % (105°C, čtyři hodiny)
Sulfátový popelNe více než 0,2 % vztaženo na sušinu
pH4,5 až 6,0 (roztok 1:125)
TransmitanceTransmitance 1%-ního roztoku ve 2N kyselině chlorovodíkové stanovená v 1 cm kyvetě při 430 nm vhodným spektrofotometrem
s použitím 2N kyseliny chlorovodíkové jako referenčního roztoku není méně než 0,95, ekvivalent k absorbanci ne více než přibližně 0,022
Specifická optická otáčivost(cx)20D: +14,5° až +16,5° Stanoví se v roztoku (Hg se doplní do 100 ml) 15 N kyseliny mravenčí do 30 minut po přípravě roztoku vzorku
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Kyselina 5-benzyl-3,6-dioxo-2-piperazinoctováNe více než 1,5 % vztaženo na sušinu
E 954 - SACHARIN A JEHO Na, K A Ca SOLI
(I) SACHARIN
Definice
Chemický název3-oxo-2,3-dihydrobenzo(d)isothiazol-l,l-dioxid
Einecs201-321-0
Kód EE954
Chemický vzorecC7H5NO3S
Molekulová hmotnost183.18
ObsahNe méně než 99 % a ne více než 101.0 % C7H5NO3S vztaženo na bezvodou bázi
PopisBílé krystaly nebo bílý krystalický prášek bez zápachu nebo se slabou aromatickou vůní mající sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích.
Přibližně 300-krát až 500-krát sladší než sacharóza.
Identifikace
RozpustnostMírně rozpustný ve vodě, rozpustný v zásaditých roztocích, velmi málo rozpustný v ethanolu
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 1 % (105°C, dvě hodiny)
Rozpětí bodu tání226 až 230°C
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
SelenNe více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Sulfátový popelNe více než 0,2 % vztaženo na sušinu
Kyselina benzoová a salicylováK 10 ml roztoku 1:20 předtím okyselenému pěti kapkami kyseliny octové se přidají tři kapky přibližně molárního roztoku
chloridu železitého ve vodě.
Neobjeví se žádná sraženina nebo fialové zbarvení
o-toluensulfonamidNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamidNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoovéNe více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látkyNejsou přítomny
(II) SACHARIN SODNÝ
SynonymaSacharin, sodná sůl sacharinu
Definice
Chemický názevo-benzosulfimid sodný,
sodná sůl 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu,
oxobenzisosulfonazol,
1,2-benzisothiazolin-3-on-l
dihydrát sodné soli 1-dioxidu
Einecs204-886- 1
Kód EE 954
Chemický vzorecC7H4NNaO3S.2H2O
Molekulová hmotnost241,19
ObsahNe méně než 99 % a ne více než 101 % C7H4NNaO3S vztaženo na bezvodou bázi
PopisBílé krystaly nebo bílý krystalický prášek vytvářející solný povlak na povrchu krystalů, bez zápachu nebo se slabým pachem,
mající intenzívně sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích. Přibližně 300-krát až 500-krát sladší
než sacharóza ve zředěných roztocích.
Identifikace
RozpustnostSnadno rozpustný ve vodě, velmi málo rozpustný v ethanolu
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 15 % (120°C, čtyři hodiny)
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
SelenNe více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Kyselina benzoová a salicylováK 10 ml roztoku 1:20 předtím oky selenému pěti kapkami kyseliny octové se přidají tři kapky přibližně molárního roztoku
chloridu železitého ve vodě.
Neobjeví se žádná sraženina nebo fialové zbarvení
o-toluensulfonamidNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamidNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoovéNe více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látkyNejsou přítomny
(III) SACHARIN VÁPENATÝ
SynonymaSacharin, vápenatá sůl sacharinu
Definice
Chemický názevo-benzosulfimid vápenatý,
Vápenatá sůl 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu,
l,2-benzisothiazolin-3-on-l,l-dioxid
Hydrát vápenaté soli (2:7)
Einecs229-349-0
Kód EE 954
Chemický vzorecC14H8CaN206S2.3 1/2 H20
Molekulová hmotnost467,48
ObsahNe méně než 95 % C14H8CaN206S2 vztaženo na bezvodou bázi
PopisBílé krystaly nebo bílý krystalický prášek bez zápachu nebo se slabým pachem, mající intenzívní sladkou chuť
i ve velmi zředěných roztocích.
Přibližně 300-krát až 500-krát sladší než sacharóza ve zředěných roztocích
Identifikace
RozpustnostSnadno rozpustný ve vodě, rozpustný v ethanolu
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 13,5 % (120°C, čtyři hodiny)
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
SelenNe více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Kyselina benzoová a salicylováK 10 ml roztoku 1:20 předtím oky selenému pěti kapkami kyseliny octové s přidají tři kapky přibližně molárního roztoku
chloridu železitého ve vodě.
Neobjeví se žádná sraženina nebo fialové zbarvení
o-toluensulfonamidNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamidNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoovéNe více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látkyNejsou přítomny
(IV) SACHARIN DRASELNÝ
SynonymaSacharin, draselná sůl sacharinu
Definice
Chemický název
Einecs
o-benzosulfimid draselný,
Draselná sůl 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu,
Draselná sůl monohydrátu l,2-benzisothiazolin-3-on-l,l- dioxidu
Kód EE 954
Chemický vzorecC7H4KNO3S.H2O
Molekulová hmotnost239,77
ObsahNe méně než 99 % a ne více než 101 % C7H4KNO3S vztaženo na bezvodou bázi
PopisBílé krystaly nebo bílý krystalický prášek bez zápachu nebo se slabým pachem, mající sladkou chuť
i ve velmi zředěných roztocích.
Přibližně 300-krát až 500-krát sladší než sacharóza.
Identifikace
RozpustnostSnadno rozpustný ve vodě, velmi málo rozpustný v ethanolu
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 8 % (120°C, čtyři hodiny)
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
SelenNe více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Kyselina benzoová a salicylováK 10 ml roztoku 1:20 předtím okyselenému pěti kapkami kyseliny octové se přidají tři kapky přibližně molárního roztoku
chloridu železitého ve vodě.
Neobjeví se žádná sraženina nebo fialové zbarvení
o-toluensulfonamidNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamidNe více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoovéNe více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látkyNejsou přítomny
E 957 - THAUMATIN
Synonyma
Definice
Chemický názevThaumatin se získává vodnou extrakcí (pH 2,5 až 4) semeníků plodů přírodního druhu Thaumatococcus daniellii (Benth)
a sestává v podstatě z proteinů thaumatin I a thaumatin II spolu s malými množstvími rostlinných složek
odvozených z výchozího materiálu
Einecs258-822-2
Chemický vzorecPolypeptid 207 aminokyselin
Molekulová hmotnostThaumatin I 22209
Thaumatin II 22293
ObsahNe méně než 16 % dusíku vztaženo na sušinu ekvivalentních ne méně než 94 % proteinů (N x 5,8)
Popis
Identifikace
Krémově zbarvený prášek bez zápachu s intenzívní sladkou chutí. Přibližně 2000-krát až 3000-krát sladší než sacharóza
RozpustnostVelmi rozpustný ve vodě, nerozpustný v acetonu
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 9 % (105°C do konstantní hmotnosti)
SacharidyNe více než 3 % vztaženo na sušinu
Sulfátový popelNe více než 2 % vztaženo na sušinu
HliníkNe více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo3 mg/kg vztaženo na sušinu
Mikrobiologická kritériaCelkový počet aerobních mikrobiálních organismů: max. 1000/g E. Coli: nejsou přítomny v 1 g
E 959 - NEOHESPERIDINDIHYDROCHALKON
SynonymaNeohesperidindihydrochalkon, NHDC, hesperetindihydrochalkon-4'-(3-neohesperidosid, neohesperidin DC
Definice
Chemický název2-0-a:-rhamnopyranosyl-4'-(3-D-glukopyranosylhesperetindi-hydrochalkon získaný katalytickou hydrogenací neohesperidinu
Einecs243-978-6
Kód EE 959
Chemický vzorecC28H36O15
Molekulová hmotnost612,6
ObsahObsah ne méně než 96 % vztaženo na sušinu
PopisNe zcela bílý krystalický prášek bez zápachu s charakteristickou intenzívní sladkou chutí. Přibližně 1000-krát až 1800-krát
sladší než sacharóza.
Identifikace
A. RozpustnostSnadno rozpustný v horké vodě, velmi nepatrně rozpustný ve studené vodě, prakticky nerozpustný v etheru a benzenu
B. Maximum UV absorpce282 až 283 nm pro roztok 2 mg ve 100 ml methanolu
C. Neuův testRozpustí se asi 10 mg neohesperidinu DC v 1 ml methanolu, přidá se 1 ml 1%-ního methanolového roztoku
2-aminoethyl-difenylborátu.
Vytvoří se jasně žluté zbarvení.
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 11 % (105°C, tři hodiny)
Sulfátový popelNe více než 0,2 % vztaženo na sušinu
ArzenNe více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
OlovoNe více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovyNe více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

POŽADAVKY NA ČISTOTU A IDENTITU BARVIV

A. Všeobecné technické podmínky pro hliníková organická barviva

DefiniceAluminiové laky jsou připravovány reakcí barviv, vyhovujících kritériím čistoty uvedeným ve vhodné monografii technických podmínek, s oxidem hlinitým (alumina) za vhodných podmínek. Oxid hlinitý je obvykle čerstvě připravený nevysušený materiál získaný reakcí síranu nebo chloridu hlinitého s uhličitanem nebo kyselým uhličitanem sodným nebo vápenatým nebo amoniakem. Po vytvoření laku je produkt zfiltrován, promýván vodou a vysušen. V hotovém produktu může být rovněž přítomen nezreagovaný oxid hlinitý.
Látky nerozpustné v HC1Ne více než 0,5 %
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % (za neutrálních podmínek)
Jsou použitelná specifická kritéria čistoty na odpovídající barviva.

B. Specifická kritéria čistoty

E 100 KURKUMIN

SynonymaCI přírodní žluť 3, kurkumová žluť, diferoylmethan
DefiniceKurkumin se získá extrakcí rozpouštědlem z kurkumy dlouhé, tj. mletých oddenků přírodních druhů Curcuma longa L. Aby se získal koncentrovaný kurkuminový prášek, extrakt se vyčistí krystalizací. Produkt sestává v podstatě z kurkuminů; tj. barvicí látka (l,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-l,6-dien-3,5-dion) a její dva desmethoxyderiváty v různých poměrech. Mohou být přítomna menší množství olejů a pryskyřic vyskytujících se přirozeně v kurkumě dlouhé.
K extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: ethylacetát, aceton, oxid uhličitý, dichlormethan, n-butanol, methanol, ethanol, hexan.
SkupinaDicinnamoylmethan
Číslo Color Index75300
Einecs207-280-5
Chemické názvyI l,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-l,6-dien-3,5-dion
II l-(4-hydroxyfenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-l,6-dien-3,5-dion
III l,7-bis(4-hydroxyfenyl)hepta-l,6-dien-3,5-dion
Chemický vzorecI C21H20O6
II C20H18O5
III C19H16O4
Molekulová hmotnostI. 368,39II. 338,39III. 308,39
ObsahObsah ne méně než 90 % všech barevných látek
E1%1cm 1607 při cca 426 nm v ethanolu
PopisOranžově žlutý krystalický prášek
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum v ethanolu při cca 426 nm
B. Rozpětí bodu tání179-182°C
Čistota
Zbytky rozpouštědelEthylacetátNe více než 50 mg/kg, samostatně nebo v kombinaci
Aceton
n-butanol
Methanol
Ethanol
Hexan
Dichlormethan: ne více než 10 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 101 (i) RIBOFLAVIN

SynonymaLaktoflavin
SkupinaIsoalloxazin
Einecs201-507-1
Chemické názvy7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo (g)pteridin-2,4(3H,10H)-dion
7,8-dimethyl-10-(l'-D-ribityl)isoalloxazin
Chemický vzorecC17H20N4O6
Molekulová hmotnost376,37
ObsahObsah ne méně než 98 % na bezvodé bázi
E1%1cm 328 při cca 444 nm ve vodném roztoku
PopisŽlutý až oranžově žlutý krystalický prášek s nepatrným zápachem
Identifikace
A. SpektrometriePoměr A375/A267 je mezi 0,31 a 0,33ve vodném roztoku
Poměr A444/A267 je mezi 0,36 a 0,39
Maximum ve vodě při cca 375 nm
B. Specifická optická otáčivost[α]20D mezi -115° a -140° v 0,05 N roztoku hydroxidu sodného
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 1,5 % po sušení při 105°C po 4 hodiny
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
Primární aromatické aminyNe více než 100 mg/kg (přepočteno na anilin)
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5'-FOSFÁT

SynonymaRiboflavin-5'-fosfát sodný
DefiniceTyto technické podmínky se vztahují na riboflavin-5'-fosfát spolu s menšími množstvími volného riboflavinu a riboflavin-difosfátu.
SkupinaIsoalloxazin
Einecs204-988-6
Chemické názvy(2R,3R,4S)-5-(3')10'-dihydro-7',8'-dimethyl-2',4'-dioxo-10'-benzo[γ]pteridinyl)-2,3,4-trihydroxypentylfosfát sodný; monosodná sůl 5'-monofosfátesteru riboflavinu
Chemický vzorecPro dihydrátovou formu: C17H20N4NaO9P.2H2O
Molekulová hmotnost541.36
Obsah Obsah ne méně než 95 % všech barevných látek přepočten na C17H20N4NaO9P.2H2O
E1%1cm 250 při cca 375 nm ve vodném roztoku
PopisŽlutý až oranžový krystalický hygroskopický prášek s nepatrným zápachem a hořkou chutí
Identifikace
A. Spektrometrie Poměr A375/A267 je mezi 0,30 a 0,34ve vodném roztoku
Poměr A444/A267 je mezi 0,35 a 0,40
Maximum ve vodě při cca 375 nm
B. Specifická optická otáčivost[α]20D mezi +38° a +42° v 5-molárním roztoku HCl
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 8 % (100 °C, 5 hod. ve vakuu nad P2O5) pro dihydrátovou formu
Sulfátový popelNe více než 25 %
Anorganické fosfátyNe více než 1,0 % (přepočteno na PO4 na bezvodé bázi)
Vedlejší barevné látky Riboflavin (volný): Ne více než 6 %
Riboflavin difosfát: Ne více než 6 %
Primární aromatické aminyNe více než 70 mg/kg (přepočteno na anilin)
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

SynonymaCI potravinářská žluť 4
DefiniceTartrazin sestává v podstatě z trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatfenyl)-4-(4:sulfonatfenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Tartrazin je popsán jako sodná sůl. Jsou rovněž dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index19140
Einecs217-699-5
Chemický názevTrinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatfenyl)-4-(4-sulfonatfenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylát
Chemický vzorecC16H9N4Na3O9S2
Molekulová hmotnost534,37
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1cm 530 při cca 426 nm ve vodném roztoku
PopisSvětle oranžový prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 426 nm
B. Žlutý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-hydrazinbenzen-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 4-aminobenzen-1-sulfonová
Kyselina 5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-2-pyrazolin-3-karboxylová
Kyselina 4,4'-diazoamino-dibenzen-sulfonová
Kyselina tetrahydroxyjantarová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0.2 % za neutrálních podmínek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 104 CHINOLINOVÁ ŽLUŤ

SynonymaCI potravinářská žluť 13
DefiniceChinolinová žluť se připravuje sulfonací 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionu. Chinolinová žluť sestává v podstatě ze sodných solí směsi disulfonátů (hlavně), monosulfonátů a trisulfonátů shora uvedené sloučeniny a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Chinolinová žluť je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaChinoftalon
Číslo Color Index47005
Einecs305-897-5
Chemický názevDvojsodné soli disulfonátů 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionu (hlavní složka)
Chemický vzorecC18H9NNa2O8S2 (hlavní složka)
Molekulová hmotnost477,38 (hlavní složka)
ObsahObsah ne méně než 70 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
Chinolinová žluť musí mít toto složení:
Ze všech barevných látek je přítomno:
- ne méně než 80 % musí být dinatrium-2-(2-chinolyl)indan-1,3-diondisulfonáty
- ne více než 15 % musí být natrium-2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionmonosulfonáty
- ne více než 7,0 % musí být trinatrium-2-(2-chinolyl)indan-1,3-diontrisulfonát
E1%1cm 865 (hlavní složka) při cca 411 nm ve vodném roztoku kyseliny octové
PopisŽlutý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodném roztoku kyseliny octové s pH 5 při cca 411 nm
B. Žlutý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 4,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
2-methylchinolinCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 2-methylchinolin-sulfonová
Kyselina ftalová 2,6-dimethylchinolin
Kyselina 2,6-dimethylchinolin-sulfonová
2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionNe více než 4 mg/kg
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 110 ŽLUŤ SY

SynonymaCI potravinářská žluť 3, oranžová žluť S , žluť FCF
DefiniceŽluť SY sestává v podstatě z dinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonatfenylazo)naftalen-6-sulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami. Žluť SY je popisována jako sodná sůl. Povolena je také sůl vápenatá a draselná.
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index15985
Einecs220-491-7
Chemický názevDinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonatfenylazo)naitalen-6-sulfonát
Molekulová hmotnost452,37
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1cm 555 při cca 485 nm ve vodném roztoku při pH 7
PopisOranžově červený prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 485 nm při pH 7
B. Oranžový roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 5,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-aminobenzen-1-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová
Kyselina 6-hydroxynaftalen-2-sulfonová
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová
Kyselina 4,4'-diazoaminodibenzen-sulfonová
Kyselina 6,6'-oxydinaftalen-2-sulfonová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 120 KOŠENILA, KYSELINA KARMÍNOVÁ, KARMÍNY

DefiniceKarmíny a kyselina karmínová se získávají z vodných, vodně alkoholických nebo alkoholických extraktů z košenily, který sestává ze sušených tělíček samiček hmyzu Dactylopius coccus Costa.
Barevná látkou je kyselina karmínová
Aluminiové laky mohou být vytvořeny z kyseliny karmínové (karmínů), když přítomnost hliníku a kyseliny karmínové je uvažována v molárním poměru 1:2.
v komerčních produktech je barevná látka přítomna ve spojeni s amonnými, vápenatými, draselnými nebo sodnými kationty jednotlivě nebo v kombinaci a tyto kationty mohou být přítomny v přebytku.
Komerční produkty mohou také obsahovat bílkovinný materiál pocházející z původního hmyzu a mohou rovněž obsahovat volné karmináty nebo malý zbytek nevázaných kationtů hliníku
SkupinaAnthrachinon
Číslo Color Index75470
EinecsKošenila: 215-680-6; kyselina karmínová: 215-023-3;
karmíny: 215-724-4
Chemický názevKyselina 7-β-D-glukopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxoanthracen-2-karboxylová (kyselina karmínová); karmín je hydratovaný hlinitý chelát této kyseliny
Chemický vzorecC22H20O13 (kyselina karmínová)
Molekulová hmotnost492,39 (kyselina karmínová)
ObsahObsah ne méně než 2,0 % kyseliny karmínové v extraktech obsahujících kyselinu karmínovou; ne méně než 50 % kyseliny karmínové v chelátech.
PopisČervená až tmavočervená drobivá pevná látka nebo prášek. Extrakt košenily je všeobecně tmavočervená kapalina, může také ale být vysušen na prášek.
Identifikace
SpektrometrieMaximum ve vodném amoniakálním roztoku při cca 518 nm
Maximum ve zředěné kyselině chlorovodíkové při cca 494 nm pro kyselinu karmínovou
Čistota
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké (kovy jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 122 AZORUBIN

SynonymaCI potravinářská červeň 3, karmoisin
DefiniceAzorubin sestává v podstatě z dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Azorubin je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index14720
Einecs222-657-4
Chemický názevDinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfonat-1-naitylazo)naitalen-1-sulfonát
Chemický vzorecC20H12N2Na2O7S2
Molekulová hmotnost502,44
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek, přepočteno na sodnou sůl
E1%1cm 510 při cca 516 nm ve vodném roztoku
PopisČervený až kaštanově hnědý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 516 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 2,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-aminonaftalen-1-sulfonová
Kyselina 4-hydroxynaftalen-1-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0.2 % za neutrálních podmínek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 123 AMARANT

SynonymaCI potravinářská červeň 9
DefiniceAmarant sestává v podstatě z trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami. Amarant je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index16185
Einecs213-022-2
Chemický názevTrinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonat-1-naitylazo)naitalen-3,6-disulfonát
Chemický vzorecC20H11N2Na3O10S3
Molekulová hmotnost604,48
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1cm 440 při cca 520 nm ve vodném roztoku
PopisČervenavě hnědý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 520 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 3,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-amoninaftalen-1-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová
Kyselina 6-hydroxynaftalen-2-sulfonová
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3-6-trisulfonová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 124 PONCEAU 4R

SynonymaCI potravinářská červeň 7, New Coccine, Košenilová červeň
DefinicePonceau 4R sestává v podstatě z trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami. Ponceau 4R je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index16255
Einecs220-036-2
Chemický názevTrinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonat-1-naitylazo)naitalen-6,8-disulfonát
Chemický vzorecC20H11N2Na3O10S3
Molekulová hmotnost604,48
ObsahObsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
E1%1cm 430 při cca 505 nm ve vodném roztoku
PopisČervenavý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 505 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-aminonaftalen-1-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová
Kyselina 3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová
Kyselina 6-hydroxynaftalen-2-sulfonová
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3-6-trisulfonová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 127 ERYTHROSIN

SynonymaCI potravinářská červeň 14
DefiniceErythrosin sestává v podstatě z monohydrátu dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxoxanthen-9-yl)benzoátu a vedlejších barevných látek spolu s vodou, chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami. Erythrosin je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaXanthen
Číslo Color Index45430
Einecs240-474-8
Chemický názevMonohydrát dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxo-xanthen-9-yl)benzoátu
Chemický vzorecC20H6I4Na2O5.H2O
Molekulová hmotnost897,88
ObsahObsah ne méně než 87 % všech barevných látek přepočte na bezvodou sodnou sůl
E1%1cm 1100 při cca 526 nm ve vodném roztoku při pH 7
PopisČervený prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 526 nm při pH 7
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Anorganické jodidy přepočtené na jodid sodnýNe více než 0,1 %
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látky (s výjimkou fluoresceinu)Ne více než 4,0 %
FluoresceinNe více než 20 mg/kg
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
TrijodoresorcinolNe více než 0,2 %
Kyselina 2-(2,4-dihydroxy-3,5-dijodobenyoyl)benzoováNe více než 0,2 %
Látky extrahovatelné etheremZ roztoku s pH 7-8 ne více než 0,2 %
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg
Aluminiové lakyMetodu stanovení podílu nerozpustného v kyselině chlorovodíkové nelze použít. Tato je nahrazena metodou stanovení nerozpustného podílu v hydroxidu sodném s limitem ne více než 0,5 % pouze pro toto barvivo.

E 128 ČERVEŇ 2G

SynonymaCI potravinářská červeň 10, azogeranin
DefiniceČerveň 2G sestává v podstatě z dinatrium-8-acetamido-1-hydroxy-2-fenylazonaftalen-3,6-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Červeň 2G je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index18050
Einecs223-098-9
Chemický názevDinatrium-8-acetamido-1-hydroxy-2-fenylazonaitalen-3,6-disulfonát
Chemický vzorecC18H13N3Na2O8S2
Molekulová hmotnost509,43
ObsahObsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1cm 620 při cca 532 nm ve vodném roztoku
PopisČervený prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 532 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0.2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 2.0 %
Organické složky jiné než barevné látky:
Kyselina 5-acetamido-4-hydroxy-
naftalen-2,7-disulfonová
Celkem ne více než 0,5 %
Kyselina 5-amino-4-hydroxynaftalen-
2,7-disulfonová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 129 ALLURA ČERVEŇ AC

SynonymaCI potravinářská červeň 17
DefiniceAllura červeň AC sestává v podstatě z dinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatfenylazo)naitalen-6-sulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Allura červeň AC je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index16035
Einecs247-368-0
Chemický názevDinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatfenyl-azo)naftalen-6-sulfonát
Chemický vzorecC18H14N2Na2O8S2
Molekulová hmotnost496.42
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1cm 540 při cca 504 nm ve vodném roztoku při pH 7
PopisTmavočervený prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 504 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 3,0 %
Organické složky jiné než barevné látky:
Kyselina 6-hydroxy-2-naftalen-sulfonová, sodná sůlNe více než 0,3 %
Kyselina 4-amino-5-methoxy-2-methylbenzensulfonováNe více než 0,2 %
Dvojsodná sůl kyseliny 6,6-oxybis (2-naftalen)sulfonovéNe více než 1,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremZ roztoku s pH 7, ne více než 0,2 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 131 PATENTNÍ MODŘ V

SynonymaCI potravinářská modř V
DefinicePatentní modř V sestává v podstatě z vápenaté nebo sodné sloučeniny vnitřní soli [4-(α-(4-diethylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenylmethyliden)2,5-cyklohexadien-1-yliden]diethylamoniumhydroxidu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným anebo síranem vápenatým jako hlavními bezbarvými složkami.
Je také dovolena sůl draslíku.
SkupinaTriarylmethan
Číslo Color Index42051
Einecs222-573-8
Chemický názevVápenatá nebo sodná sloučenina vnitřní soli [4-(α-(4-diethyl-aminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenylmethyliden) 2,5-cyklohexadien-1-yliden] diethylamoniumhydroxidu
Chemický vzorecVápenatá sloučenina: C27H31N2O7S2Ca1/2
Sodná sloučenina: C27H31N2O7S2Na
Molekulová hmotnostVápenatá sloučenina: 579,72
Sodná sloučenina: 582,67
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1cm 2000 při cca 638 nm ve vodném roztoku při pH 5
PopisTmavomodrý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při 638 nm při pH 5
B. Modrý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 2,0 %
Organické složky jiné než barevné látky:
3-hydroxybenzaldehydCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 3-hydroxybenzoová
Kyselina 3-hydroxy-4-sulfo-benzoová
Kyselina N,N-diethylamino-benzen-sulfonová
LeukobázeNe více než 4,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremZ roztoku s pH 5 ne více než 0,2 %
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 132 INDIGOTIN

SynonymaCI potravinářská modř 1, Indigocarmine
DefiniceIndigotin sestává v podstatě ze směsi dinatrium-3,3'-dioxo-2.2'-bi-indolyliden-5,5'-disulfonátu a dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,7'-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Indigotin je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaIndigoid
Číslo Color Index73015
Einecs212-728-8
Chemický názevDinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,5'-disulfonát
Chemický vzorecC16H8N2Na2O8S2
Molekulová hmotnost466,36
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl;
dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,7'-disulfonát: ne více než 18 %
E1%1cm 480 při cca 610 nm ve vodném roztoku
PopisTmavomodrý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 610 nm
B. Modrý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyKromě dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5.7'-disulfonátu; ne více než 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina isatin-5-sulfonováCelkem ne více než 0,5 %
Kyselina 5-sulfoanthranilová
Kyselina anthranilová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 133 BRILANTNÍ MODŘ FCF

SynonymaCI potravinářská modř 2
DefiniceBrilantní modř FCF sestává v podstatě z dinatrium-α-(4-(N-ethyl-3-sulfonatbenzylamino)fenyl)-α-(4-N-ethyl-3-sulfonatbenzylamino)cyklohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonátu a jeho izomerů a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Brilantní modř FCF je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaTriarylmethan
Číslo Color Index42090
Einecs223-339-8
Chemický názevDinatrium-α-(4-(N-ethyl-3-sulfonatbenzylamino)fenyl)-α-(4-N-ethyl-3-
sulfonatbenzylamino)cyklohexa-2,5-dienyliden)
toluen-2-sulfonát
Chemický vzorecC37H34N2Na2O9S3
Molekulová hmotnost792,84
ObsahObsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1cm 1630 při cca 630 nm ve vodném roztoku
PopisČervenavě modrý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 630 nm
B. Modrý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 6,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Suma kyselin 2-, 3- a 4-formyl-benzensulfonovýchNe více než 1,5 %
Kyselina3-((ethyl)(4-sulfofenyl)
amino)methylbenzensulfonová
Ne více než 0,3 %
LeukobázeNe více než 5,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % při pH 7
ArzenNe více než 2 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 140 (i) CHLOROFYLY

SynonymaCI přírodní zeleň 3, hořečnatý chlorofyl, hořečnatý feofytin
DefiniceChlorofyly se získávají extrakcí rozpouštědlem přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Při následném odstranění rozpouštědla se může přirozeně přítomný koordinovaný hořčík úplně nebo částečně z chlorofylů odstranit, aby se dostaly odpovídající feofytiny. Hlavními barvicími látkami jsou feofytiny a hořečnaté chlorofyly. Extrahovaný produkt, z něhož bylo rozpouštědlo odstraněno, obsahuje další pigmenty jako karotenoidy jakož i oleje, tuky a vosky pocházející z výchozího materiálu. Pro extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan.
SkupinaPorfyrin
Číslo Color Index75810
EinecsChlorofyly: 215-800-7,
chlorofyl a: 207-536-6,
chlorofyl b: 208-272-4
Chemické názvyHlavní barevné látky jsou:
Fytyl (132R, 17S,18S)-3)-(8-ethyl-132-methoxykarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,
18-tetrahydrocyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát, (feofytin a) nebo jako hořečnatý komplex (chlorofyl a)
Fytyl (132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxy-karbonyl-2,12,18-trimethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17, 18-tetrahydrocyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát, (feofytin b) nebo jako hořečnatý komplex (chlorofyl b)
Chemický vzorecChlorofyl a (hořečnatý komplex): C55H72MgN405
Chlorofyl a: C55H74N4O5
Chlorofyl b (hořečnatý komplex): C55H70MgN4O6
Chlorofyl b: C55H72N4O6
Molekulová hmotnostChlorofyl a (hořečnatý komplex): 893,51
Chlorofyl a: 871,22
Chlorofyl b (hořečnatý komplex): 907,49
Chlorofyl b: 885,20
ObsahObsah celkových kombinovaných chlorofylů a jejich hořečnatých komplexů není méně než 10 %
E1%1cm 700 při cca 409 nm v chloroformu
PopisVosková pevná látka mající barvu od olivově zelené do tmavozelené v závislosti na obsahu koordinovaného hořčíku
Identifikace
SpektrometrieMaximum v chloroformu při cca 409 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAcetonNe více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Methylethylketon
Methanol
Ethanol
Propandiol
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 140 (ii) CHLOROFYLINY

SynonymaCI přírodní zeleň 5, sodný chlorofylin, draselný chlorofylin
DefiniceAlkalické soli chlorofylinu se získají zmýdelněním extraktu přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Zmýdelnění odstraní methyl- a fytolesterové skupiny a může částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Kyselé skupiny jsou neutralizovány, aby se vytvořily soli draslíku anebo sodíku.
K extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan.
SkupinaPorfyrin
Číslo Color Index75815
Einecs287-483-3
Chemické názvyHlavní barevné látky v jejich kyselých formách jsou:
-3-(10-karboxylat-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionát (chlorofylin a)
a
-3-(10-karboxylat-4-ethyl-3-formyI-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionát (chlorofylin b)
V závislosti na stupni hydrolýzy může být cyklopentenylový kruh štěpen s výsledným vznikem třetí karboxylové funkce.
Mohou být také přítomny komplexy hořčíku.
Chemický vzorecChlorofylin a (kyselá forma): C34H34N4O5
Chlorofylin b (kyselá forma): C34H32N4O6
Molekulová hmotnostChlorofylin a: 578,68
Chlorofylin b: 592,66
Každá může být zvýšena o 18 daltonů, je-li cyklopentenylový kruh rozštěpen.
ObsahObsah celkových chlorofylinu není méně než 95 % ve vzorku sušeném při cca 100°C po dobu 1 hodiny
E1%1cm 700 při cca 405 nm ve vodném roztoku při pH 9
E1%1cm 140 při cca 653 nm ve vodném roztoku při pH 9
PopisTmavozelený až modročerný prášek
Identifikace
SpektrometrieMaximum ve vodném fosfátovém ústojném roztoku při pH 9 při cca 405 nm a při cca 653 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAcetonNe více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Methylethylketon
Methanol
Ethanol
Propandiol
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 141 (i) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLŮ

SynonymaCI přírodní zeleň 3, měďnatý chlorofyl, měďnatý feofytin
DefiniceMěďnaté chlorofyly se získávají přidáním soli mědi do látky získané extrakcí přírodních druhů jedlého rostlinného materiály, trávy, vojtěšky a kopřivy. Produkt, z něhož bylo odstraněno rozpouštědlo, obsahuje další pigmenty jako karotenoidy jakož i tuky a vosky pocházející z výchozího materiálu. Hlavní barevné látky jsou měďnaté feofytiny. K extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan.
SkupinaPorfyrin
Číslo Color Index75815
EinecsMěďnatý chlorofyl a: 239-830-5;
měďnatý chlorofyl b: 246-020-5
Chemické názvy[Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxykarbonyl-2,7, 12,18-tetramethyl-13'-oxo
-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydro-cyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát] měďnatý (měďnatý chlorofyl a)
[Fytyl(132R,17S,18S,)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxykar
-bonyl-2,12,18-trimethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát] měďnatý (měďnatý chlorofyl b)
Chemický vzorecMěďnatý chlorofyl a: C55H72CuN4O5
Měďnatý chlorofyl b: C55H70CuN4O6
Molekulová hmotnostMěďnatý chlorofyl a: 932,75
Měďnatý chlorofyl b: 946,73
ObsahObsah celkových měďnatých chlorofylů není méně než 10 %
E1%1cm 540 při cca 422 nm v chloroformu
E1%1cm 300 při cca 652 nm v chloroformu
PopisVoskovitá pevná látka mající barvu od modrozelené do tmavozelené podle výchozího materiálu
Identifikace
SpektrometrieMaximum v chloroformu při cca 422 nm a při cca 652 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAcetonNe více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Methylethylketon
Methanol
Ethanol
Propandiol
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Ionty mědiNe více než 200 mg/kg
Celková měďNe více než 8,0 % celkových měďnatých feofytinů

E 141 (ii) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLINŮ

SynonymaSodný měďnatý chlorofylin, draselný měďnatý chlorofylin, CI přírodní zeleň 5
DefiniceAlkalické soli měďnatých chlorofylinů se získají přidáním mědi k produktu získanému zmýdelněním extraktu přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy; zmýdelnění odstraňuje methyl- a fytolesterové skupiny a může částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Po přidání mědi k vyčištěným chlorofylinům se kyselé skupiny neutralizují a tvoří soli draslíku anebo sodíku.
K extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan.
SkupinaPorfyrin
Číslo Color Index75815
Einecs
Chemické názvyHlavní barevné látky v jejich kyselé formě jsou
měďnatý komplex 3-(10-karboxylat-4-ethyl-1,3,5,8-tetra-methyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionátu (měďnatý chlorofylin a)
a
měďnatý komplex 3-(10-karboxylat-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionátu (měďnatý chlorofylin b)
Chemický vzorecMěďnatý chlorofylin a (kyselá forma): C34H32CuN4O5
Měďnatý chlorofylin b (kyselá forma): C34H30CuN4O6
Molekulová hmotnostMěďnatý chlorofylin a: 640,20
Měďnatý chlorofylin b: 654,18
Každá může být zvýšena o 18 daltonů, jestliže je cyklopentenylový kruh rozštěpen
ObsahObsah celkových měďnatých chlorofylinů není méně než 95 % vzorku sušeného při 100°C po dobu 1 hodiny
E1%1cm 565 při cca 405 nm ve vodném fosfátovém ústojném roztoku při pH 7,5
E1%1cm 145 při cca 630 nm ve vodném fosfátovém ústojném roztoku při pH 7,5
PopisTmavozelený až modročerný prášek
Identifikace
SpektrometrieMaximum ve vodném fosfátovém ústojném roztoku při pH 7,5 při cca 405 nm a při 630 nrn
Čistota
Zbytky rozpouštědelAcetonNe více než 50 mg/kg, Jednotlivě nebo v kombinaci
Methylethylketon
Methanol
Ethanol
Propandiol
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
lonty mědiNe více než 200 mg/kg
Celková měďNe více než 8,0 % celkových měďnatých chlorofylinů

E 142 ZELEŇ S

SynonymaCI potravinářská zeleň 4, brilantní zeleň BS
DefiniceZeleň S sestává v podstatě z natrium-N-[[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naithalenyl)methylen]
-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-methylmethanaminia a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Zeleň S je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaTriarylmethan
Číslo Color Index44090
Einecs221-409-2
Chemické názvyNatrium-N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6-di-sulfo-1-naitalenyl)
-methylen]2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-methylmethanaminium;
Natrium-5-[4-dimethylamino-cx-(4-dimethyliminocyklohexa-2,5-dienyliden)benzyl]
-6-hydroxy-7-sulfonat-naitalen-2-sulfonát (alternativní chemický název)
Chemický vzorecC27H25N2NaO7S2
Molekulová hmotnost576,63
ObsahObsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1cm 1720 při cca 632 nm ve vodném roztoku
PopisTmavomodrý nebo tmavozelený prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při 632 nm
B. Modrý nebo zelený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylalkoholNe více než 0,1 %
4.4'-bis(dimethylamino)benzofenonNe více než 0,1 %
Kyselina 3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonováNe více než 0,2 %
LekobázeNe více než 5,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 2,0 % za neutrálních podmínek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 150a JEDNODUCHÝ KARAMEL

DefiniceJednoduchý karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukózy a fruktózy anebo jejich polymery, např. glukózové sirupy, sacharóza anebo invertní sirupy a dextróza). K podpoře karamelizace se mohou použít kyseliny, alkálie a soli s výjimkou amonných sloučenin a siřičitanů.
Einecs232-435-9
PopisTmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané DEAE celulózouNe více než 50 %
Barvivo vázané fosforylcelulózouNe více než 50 %
Intenzita barvy1/0,01-0,12
Celkový dusíkNe více než 0,1 %
Celková síraNe více než 0,2 %
ArzenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 25 mg/kg

E 150b KAUSTICKÝ SULFITOVÝ KARAMEL

DefiniceKaustický sulfitový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukózy a fruktózy anebo jejich polymery, např. glukózové sirupy, sacharóza anebo invertní sirupy a dextróza) s kyselinami nebo alkáliemi nebo bez nich za přítomnosti sulfitových sloučenin (kyselina siřičitá, siřičitan draselný, dvojsiřičitan draselný, siřičitan sodný a dvojsiřičitan sodný); nepoužívají se amonné sloučeniny.
Einecs232-435-9
PopisTmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané DEAE celulózouNe více než 50 %
Intenzita barvy1/0,05-0,13
Celkový dusíkNe více než 0,3 %2/
Oxid siřičitýNe více než 0,2 %2/
Celková síra0,3-3,5 %2/
Síra vázaná DEAE celulózouVíce než 40 %
Absorbanční poměr barviva vázaného DEAE celulózou19-34
Absorbanční poměr (A 280/560)Větší než 50
ArzenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 25 mg/kg

E 150c AMONIAKOVÝ KARAMEL

DefiniceAmoniakový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukózy a fruktózy anebo jejich polymery, např. glukózové sirupy, sacharóza anebo invertní sirupy a dextróza) s kyselinami nebo alkáliemi nebo bez nich za přítomnosti amonných sloučenin (hydroxid amonný, uhličitan amonný, kyselý uhličitan amonný a fosforečnan amonný); nepoužívají se žádné siřičitanové sloučeniny.
Einecs232-435-9
PopisTmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané DEAE celulózouNe více než 50 %
Barvivo vázané fosforylcelulózouVíce než 50 %
Intenzita barvy1/0,08-0,36
Amoniakový dusíkNe více než 0,3 %2/
4-methylimidazolNe více než 250 mg/kg2/
2-acetyl-4-tetrahydroxy-butylimidazolNe více než 10 mg/kg2/
Celková síraNe více než 0,2 %2/
Celkový dusík0,7-3,3 %2/
Absorbanční poměr barviva vázaného fosforylcelulózou13-35
ArzenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 25 mg/kg

E 150d AMONIAK - SULFITOVÝ KARAMEL

DefiniceAmoniak - sulfitový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukózy a fruktózy anebo jejich polymery, např. glukózové sirupy, sacharóza anebo invertní sirupy a dextróza) s kyselinami nebo alkáliemi nebo bez nich za přítomnosti jak siřičitanových tak amonných sloučenin (kyselina siřičitá, siřičitan draselný, dvojsiřičitan draselný, siřičitan sodný, dvojsiřičitan sodný, hydroxid amonný, uhličitan amonný, kyselý uhličitan amonný, fosforečnan amonný, síran amonný, siřičitan amonný a kyselý siřičitan amonný).
Einecs232-435-9
PopisTmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané DEAE celulózouVíce než 50 %
Intenzita barvy 1(1)0,10-0,60
Amoniakový dusíkNe více než 0,6 %2/
Oxid siřičitýNe více než 0,2 %2/
4-methylimidazolNe více než 250 mg/kg2/
Celkový dusík0,3-1,7 %2/
Celková síra0,8-2,5 %2/
Poměr dusíku k síře v alkoholové sraženině0,7-2,7
Absorbanční poměr alkoholové sraženiny3/8-14
Absorbanční poměr (A280/560)Ne více než 50
ArsenNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 2 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 25 mg/kg

E 151 BRILANTNÍ ČERŇ BN

SynonymaCI potravinářská čerň 1. čerň PN
DefiniceBrilantní čerň sestává v podstatě z tetranatrium-4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonat-4-(4-sulfonatfenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými sloučeninami.
Brilantní čerň BN je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaBisazo
Číslo Color Index28440
Einecs219-746-5
Chemický názevTetranatrium-4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonat-4-(4-sulfonatfenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonát
Chemický vzorecC28H17N5Na4O14S4
Molekulová hmotnost867,69
Obsah Obsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
E1%1cm 530 při cca nm v roztoku
PopisČerný prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 570 nm
B. Černomodravý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 10 % (vyjádřeno v obsahu barviva)
Organické sloučeniny jiné než tyto barevné látky:
Kyselina 4-acetamido-5-hydro-xynaftalen-1,7-disulfonováCelkem ne více než 0,8 %
Kyselina 4-amino-5-hydroxy-naftalen-1,7-disulfonová
Kyselina 8-aminonaftalen-2-sulfonová
Kyselina 4,4'-diazoamino-dibenzen-sulfonová
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % za neutrálních podmínek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 153 UHLÍK Z ROSTLINNÉ SUROVINY

SynonymaRostlinná čerň
DefiniceUhlík z rostlinné suroviny se získává karbonizací rostlinného materiálu jako je dřevo, zbytky celulózy, rašelina a skořápky kokosových ořechů a jiné. Surový materiál se karbonizuje při vysokých teplotách. Sestává v podstatě z jemného uhlíku. Může obsahovat menší množství dusíku, vodíku a kyslíku. Po výrobě může produkt absorbovat určité množství vlhkosti.
Číslo Color Index77266
Einecs215-609-9
Chemický názevUhlík
Chemický vzorecC
Molekulová hmotnost12,01
ObsahObsah ne méně než 95 % uhlíku přepočtený na bezvodou a bezpopelnou bázi
PopisČerný prášek bez chuti a bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostNerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech
B. HořeníJe-li zahřát do ruda, hoří pomalu bez plamene
Čistota
Popel (celkem)Ne více než 4,0 % (teplota spalování: 625°C)
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg
Polyaromatické uhlovodíkyExtrakt získaný extrakcí 1 g produktu s 10 g čistého cyklohexanu v přístroji pro nepřetržitou extrakci musí být bezbarvý a fluorescence extraktu v ultrafialovém světle nesmí být intenzivnější než fluorescence roztoku 0,100 mg síranu chininia v 1000 ml 0,01 M kyseliny sírové.
Ztráta sušenímNe více než 12 % (120°C, 4 hodiny)
Látky rozpustné v alkáliiFiltrát získaný varem 2 g vzorku z 20 ml N hydroxidu sodného a filtrací musí být bezbarvý

E 154 HNĚĎ FK

SynonymaCI potravinářská hněď 1
DefiniceHněď FK sestává v podstatě ze směsi:
Inatrium-4-(2,4-diaminofenylazo)benzensulfonátu
IInatrium-4-(4,6-diamino-m-tolylazo)benzensulfonátu
IIIdinatrium-4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenylenbisazo) di(benzensulfonátu)
IVdinatrium-4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenylenbisazo) di(benzensulfonátu)
Vdinatrium-4,4'-(2,4-diamino-5-methyl-1,3-fenylenbis-azo)di(benzensulfonátu)
VItrinatrium-4,4',4"-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri (benzensulfonátu)
a vedlejších barevných látek spolu s vodou, chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Hněď FK je popsána jako sodná sůl, jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaAzo (směs mono-, bis- a trisazobarviv)
Einecs
Chemické názvy:Směs:
Inatrium-4-(2,4-diaminofenylazo)benzensulfonátu
IInatrium-4-(4,6-diamino-m-tolylazo)benzensulfonátu
IIIdinatrium-4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenylenbisazo)di(ben-zensulfonátu)
IVdinatrium-4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenylenbisazo)di(ben-zensulfonátu)
Vdinatrium-4,4'-(2,4-diamino-5-methyl-1,3-fenylenbis-azo)di(benzensulfonátu)
VItrinatrium-4,4',4"-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri (benzensulfonátu)
Chemické vzorceIC12H11N4NaO3S
IIC13H13N4NaO3S
IIIC18H14N6Na2O6S2
IVC18H14N6Na2O6S2
VC19H16N6Na2O6S2
VIC24H17N8Na3O9S3
Molekulová hmotnostI314,30
II328,33
III520,46
IV520,46
V544,47
VI726,59
ObsahObsah ne méně než 70 % všech barevných látek
Ze všech přítomných barevných látek podíly jednotlivých složek nesmějí překročit:
I26 %
II17 %
III17 %
IV16 %
V20 %
VI16 %
PopisČervenohnědý prášek nebo granule
Identifikace
Oranžový až červenavý roztok
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 3,5 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-aminobenzen-1-sulfonováNe více než 0,7 %
m-fenylendiamin a 4-methyl-m-fenylendiaminNe více než 0.35 %
Nesulfonované primární aromatické aminy jiné než m-fenylendiamin a 4-methyl-m-fenylendiaminNe více než 0,007 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremZ roztoku s pH 7 ne více než 0,2 %
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 155 HNĚĎ HT

SynonymaCI potravinářská hněď 3
DefiniceHněď HT sestává v podstatě z dinatrium-4,4'-(2,4-dihydroxy-5-hydromethyl-1,3-fenylenbisazo)di(naitalen-1-sulfonátu) a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Hněď HT je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.
SkupinaBisazo
Číslo Color Index20285
Einecs224-924-0
Chemický názevDinatrium-4,4'-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-fenylenbisazo)di(naitalen-1-sulfonát)
Chemický vzorecC27H18N4Na2O9S2
Molekulová hmotnost652,57
ObsahObsah ne méně než 70 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
E1%1cm 403 při cca 460 nm ve vodném roztoku při pH 7
PopisČervenavě hnědý prášek nebo granule
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě s pH 7 při cca 460 nm
B. Hnědý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděNe více než 0.2 %
Vedlejší barevné látkyNe více než 10 % (chromatografie na tenké vrstvě)
Organické sloučeniny jiné než barevné látky:
Kyselina 4-aminonaftalen-1-sulfonováNe více než 0,7 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
Látky extrahovatelné etheremNe více než 0,2 % v roztoku s pH 7
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 160a (i) SMĚS KAROTENŮ

1. Karoteny pocházející z rostlin

SynonymaCI potravinářská oranž 5
DefiniceSmíšené karoteny se získají extrakcí rozpouštědlem přírodních druhů jedlých rostlin, mrkve, rostlinných olejů, trávy, vojtěšky a kopřivy.
Hlavní barevná látka sestává z karotenoidů, z nichž největší část tvoří beta-karoten. Mohou být přítomny α-, γ-karoten a jiné pigmenty. Kromě barevných pigmentů může tato látka obsahovat oleje, tuky a vosky přírodně se vyskytující ve výchozím materiálu.
Při extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, methanol, ethanol, propandiol, hexan, dichlormethan a oxid uhličtý.
SkupinaKarotenoid
Číslo Color Index75130
Einecs230-636-6
Chemické názvy
Chemický vzorecβ-karoten: C40H56
Molekulová hmotnostβ-karoten: 536,88
ObsahObsah karotenů (přepočteno na β-karoten) není méně než 5 %.
U produktů získaných extrakcí rostlinných olejů: ne méně než 0,2 % v jedlých tucích.
E1%1cm 2500 při cca 440-457 nm v cyklohexanu
Identifikace
SpektrometrieMaximum v cyklohexanu při 440-457 nm a 470-486 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAcetonNe více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Methylethylketon
Methanol
Propandiol
Hexan
Ethanol
Dichlormethan Ne více než 10 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

2. Karoteny pocházející z řas.

DefiniceSměs karotenů produkovaných řasou Dunaliella šalina, rostoucí ve velkých slaných jezerech lokality Whyalla v Jižní Austrálii. Beta-karoten se extrahuje olejem. 20 - 30 % suspenze v sojovém oleji obsahuje přírodní tokoferoly (do 0,3 %). Podíl trans a cis izomerů je v rozsahu 50/50 - 71/29.
Většina barviva sestává z karotenů, z nichž převážnou část tvoří beta-karoten. Mohou být přítomny alfa-karoten, lutein, zeaxanthin a beta-kryptoxanthin. Kromě barevných pigmentů mohou být přítomny oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující v surovině.
SkupinaKarotenoid
Číslo Color Index75130
ObsahObsah karotenů (počítáno jako beta-karoten) nesmí být nižší než 20 %
Identifikace
A. SpektrometrickyMaximum v cyklohexanu při 448 nm - 457 nm a 474 nm - 486 nm
Čistota
ArzenNe více než 3 mg.kg-1
OlovoNe více než 10 mg.kg-1
RtuťNe více než 1 mg.kg-1
KadmiumNe více než 1 mg.kg-1
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg.kg-1

E 160a (ii) BETA-KAROTEN

SynonymaCI potravinářská oranž 5
DefiniceTyto specifikace platí převážně pro všechny trans-izomery β-karotenu spolu s menšími množstvími ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované preparáty mohou mít různé poměry cis- a trans-izomerů.
SkupinaKarotenoid
Číslo Color Index40800
Einecs230-636-6
Chemické názvyβ-karoten, β,β-karoten
Chemický vzorecC40H56
Molekulová hmotnost536,88
ObsahNe méně než 96 % všech barevných látek (vyjádřeno jako β-karoten)
E1%1cm 2500 při cca 453-456 nm v cyklohexanu
PopisČervené až hnědavě červené krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
SpektrometrieMaximum v cyklohexanu při cca 453-456 nm
Čistota
Sulfátový popelNe více než 0,2 %
Vedlejší barevné látkyKarotenoidy jiné než β-karoten: ne více než 3,0 % všech barevných látek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 160b ANNATTO, BIXIN, NORBIXIN

SynonymaCI přírodní oranž 4
Definice
SkupinaKarotenoid
Číslo Color Index75120
EinecsAnnatto: 215-735-4, extrakt semen annatto: 289-561-2; bixin: 230-248-7
Chemické názvyBixin:6'-methylhydrogen-9'-cis-6,6'-diapokaroten-6,6'-dioát
6'-methylhydrogen-9'-trans-6,6'-diapokaroten-6,6'-dioát
Norbixin:Kyselina 9'-cis-6,6'-diapokaroten-6,6'-diová
Kyselina 9'-trans-6,6'-diapokaroten-6,6'-diová
Chemický vzorecBixin: C25H30O4
Norbixin: C24H28O4
Molekulová hmotnostBixin: 394,51
Norbixin: 380,48
PopisČervenavě hnědý prášek, suspenze nebo roztok
Identifikace
SpektrometrieBixin: maximum v chloroformu při cca 502 nm
Norbixin: maximum ve zředěném roztoku KOH při cca 482 nm
(i) Bixin a norbixin extrahované rozpouštědlem
DefiniceBixin se připravuje extrakcí vnější slupky semen stromu annatto (Bixa orellana L.) jedním nebo několika z těchto rozpouštědel: aceton, methanol, hexan nebo dichlormethan, oxid uhličitý s následujícím odstraněním rozpouštědla.
Norbixin se připravuje hydrolýzou extrahovaného bixinu vodnou alkálií.
Bixin a norbixin mohou obsahovat jiné materiály extrahované ze semene annatto.
Bixinový prášek obsahuje několik barevných složek, z nichž hlavní je bixin, který může být přítomen jak v cis-, tak v trans-formě. Rovněž mohou být přítomny produkty tepelné degradace bixinu.
Norbixinový prášek obsahuje produkty hydrolýzy bixinu ve formě sodných nebo draselných solí jako hlavní barevnou látku. Může být přítomna jak cis-forma tak trans-forma.
ObsahObsah bixinových prášků ne méně než 75 % celkových karotenoidů přepočteno na bixin.
Obsah norbixinových prášků ne méně než 25 % celkových karotenoidů přepočteno na norbixin.
Bixin:E1%1cm 2870 při cca 502 nm v chloroformu
Norbixin:E1%1cm 2870 při cca 482 nm v roztoku KOH
Čistota
Zbytky rozpouštědelAcetonNe více než 50 mg/kg jednotlivě nebo v kombinaci
Methanol
Hexan
Dichlormethan Ne více než 10 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg
(ii) Annatto extrahované alkálií
DefiniceVe vodě rozpustné annatto se připravuje extrakcí vodnou alkálií (hydroxid sodný nebo draselný) vnější slupky semen stromu annatto (Bixa orellana L.).
Ve vodě rozpustné annatto obsahuje norbixin, produkt hydrolýzy bixinu, ve formě sodných nebo draselných solí jako hlavní barevnou látku. Může být přítomna jak cis-forma tak trans-forma.
ObsahObsahuje ne méně než 0,1 % celkových karotenoidů vyjádřeno jako norbixin
Norbixin: E1%1cm 12870 při cca 482 nm v roztoku KOH
Čistota
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg
(iii) Annatto extrahované olejem
DefiniceExtrakty annatto v oleji jako roztok nebo suspenze se připravují extrakcí vnější slupky semen stromu annatto (Bixa orellana L.) jedlým rostlinným olejem. Extrakt annatto v oleji obsahuje několik barevných složek, z nichž hlavní je bixin, který může být přítomen jak v cis-formě tak trans-formě. Mohou být také přítomny produkty tepelné degradace bixinu.
ObsahObsahuje ne méně než 0,1 % celkových karotenoidů vyjádřeno jako bixin
Bixin: E1%1cm 2870 při cca 502 nm v chloroformu
Čistota
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 160c PAPRIKOVÝ EXTRAKT, KAPSANTHIN, KAPSORUBIN

SynonymaPapriková oleoresina
DefinicePaprikový extrakt se získává extrakcí rozpouštědlem přírodních druhů papriky, který sestává z rozemletých paprikových lusků, se semeny nebo bez nich, Capsicum annuum L. a obsahuje hlavní barevné látky tohoto koření. Hlavními barevnými látkami jsou kapsanthin a kapsorubin. Je známo, že je přítomen značný počet jiné barevných sloučenin.
Při extrakci se mohou používat pouze tato rozpouštědla: methanol, ethanol, aceton, hexan, dichlormethan, ethylacetát a oxid uhličitý.
SkupinaKarotenoidy
EinecsKapsanthin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2
Chemické názvyKapsanthin: (3R,3'S,5'R)-3,3'-dihydroxy-β,k-karoten-6-on
Kapsorubin: (3S,3'S,5R,5R')-3,3'-dihydroxy-k,k-karoten-6,6'-dion
Chemický vzorecKapsanthin: C40H56O3
Kapsorubin: C40H56O4
Molekulová hmotnostKapsanthin: 584,85
Kapsorubin: 600,85
ObsahPaprikový extrakt: obsah ne méně než 7,0 % karotenoidů
Kapsanthin/kapsorubin: ne méně než 30 % celkových karotenoidů
E1%1cm 2100 při cca 462 nm v acetonu
PopisTmavočervená viskózní kapalina
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum v acetonu při cca 462 nm
B. Barevná reakcePřidáním jedné kapky kyseliny sírové k jedné kapce vzorku ve 2-3 kapkách chloroformu se získá tmavomodré zbarvení
Čistota
Zbytky rozpouštědelEthylacetátNe více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Methanol
Ethanol
Aceton
Hexan
Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg
KapsaicinNe více než 250 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 160d LYKOPEN

SynonymaPřírodní žluť 27
DefiniceLykopen se získává extrakcí rozpouštědlem přírodních druhů červených rajčat (Lycopersicon esculentum L.) s následujícím odstraněním rozpouštědla. Mohou se použít pouze tato rozpouštědla: dichlormethan, oxid uhličitý, ethylacetát, aceton, propandiol, methanol, ethanol, hexan. Hlavní barevnou látkou u rajčat je lykopen, mohou být přítomna menší množství karotenoidních pigmentů. Kromě jiných barevných pigmentů může produkt obsahovat oleje, tuky, vosky a aromatické složky přirozeně se vyskytující v rajčatech.
SkupinaKarotenoidy
Číslo Color Index75125
Chemické názvyLykopen, ψ,ψ-karoten
Chemický vzorecC40H56
Molekulová hmotnost536,85
ObsahObsah ne méně než 5 % všech barevných látek
E1%1cm 3450 při cca 472 nm v hexanu
PopisTmavočervená viskózní kapalina
Identifikace
SpektrometrieMaximum v hexanu při cca 472 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelEthylacetátNe více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Methanol
Ethanol
Aceton
Hexan
Propandiol
Dichlormethan: ne více než 10 mg/kg
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 160e BETA-APO-8'-KAROTENAL (C30)

SynonymaCI potravinářská oranž 6
DefiniceTyto specifikace se používají převážně u všech trans-izomerů β-apo-8'-karotenalu spolu s malými množstvími ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy se připravují z β-apo-8'-karotenalu v souladu s těmito technickými podmínkami a zahrnují roztoky nebo suspenze β-apo-8'-karotenalu v jedlých tucích nebo olejích, emulze a vodou dispergovatelné prášky. Tyto preparáty mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-izomeru.
SkupinaKarotenoidy
Číslo Color Index40820
Einecs214-171-6
Chemické názvyβ-apo-8'-karotenal, trans-β-apo-8'-karotenaldehyd
Chemický vzorecC30H40O
Molekulová hmotnost416,65
ObsahNe méně než 96 % všech barevných látek
E1%1cm 2640 při 460-462 nm v cyklohexanu
PopisTmavofialové krystaly s kovovým leskem nebo krystalický prášek
Identifikace
SpektrometrieMaximum v cyklohexanu při 460-462 nm
Čistota
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
Vedlejší barevné látkyKarotenoidy jiné než β-apo-8'-karotenal: ne více než 3.0 % všech barevných látek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 160f ETHYLESTER KYSELINY BETA-APO-8'-KAROTENOVÉ (C30)

SynonymaCI potravinářská oranž 7, β-apo-8'-karotenový ester
DefiniceTyto specifikace se používají převážně u všech trans-izomerů ethylesteru kyseliny β-apo-8'-karotenové spolu s menšími množstvími jiných karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy se připravují z ethylesteru kyseliny β-apo-8'-karotenové v souladu s těmito technickými podmínkami a zahrnují roztoky nebo suspenze β-apo-8'-karotenové v jedlých tucích nebo olejích, emulze a vodou dispergovatelné prášky. Tyto preparáty mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-izomeru.
SkupinaKarotenoidy
Číslo Color Index40825
Einecs214-173-7
Chemické názvyEthylester kyseliny β-apo-8'-karotenové, ethyl-8'-apo-β-karoten-8'-át
Chemický vzorecC32H44O2
Molekulová hmotnost460,70
ObsahNe méně než 96 % všech barevných látek
E1%1cm 2550 při cca 449 nm v cyklohexanu
PopisČervené až fialově červené krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
SpektrometrieMaximum v cyklohexanu při cca 449 nm
Čistota
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
Vedlejší barevné látkyKarotenoidy jiné než ethylester kyseliny β-apo-8'-karotenové:
ne více než 3,0 % všech barevných látek
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 161b LUTEIN

SynonymaSmíšené karotenoidy, xanthofyly
DefiniceLutein se získává extrakcí rozpouštědlem jedlého ovoce a rostlin, trávy, vojtěšky a tagetes erecta (aksamitník). Hlavní barevná látka sestává z karotenoidů, z nichž lutein a jeho estery mastné kyseliny tvoří převážnou část. Budou přítomna různá množství karotenů. Lutein může obsahovat tuky, oleje a vosky přirozeně se vyskytující v rostlinném materiálu.
Při extrakci je možno použít pouze tato rozpouštědla: methanol, ethanol, propandiol, hexan, aceton, methylethylketon, dichlormethan a oxid uhličitý.
SkupinaKarotenoidy
Einecs204-840-0
Chemický název3,3'-dihydroxy-d-karoten
Chemický vzorecC40H56O2
Molekulová hmotnost568,88
ObsahObsah všech barevných látek ne méně než 4 % přepočteno na lutein
E1%1cm 2550 při 445 nm ve směsi chloroformu a ethanolu (10+90) nebo ve směsi hexanu, ethanolu a acetonu (80+10+10)
PopisTmavá, žlutavě hnědá kapalina
Identifikace
SpektrometrieMaximum ve směsi chloroformu a ethanolu (10+90) při cca 445 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAcetonNe více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Methylethylketon
Methanol
Ethanol
Propandiol
Hexan
Dichlormethan: ne více než 10 mg/kg
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 161g  KANTHAXANTHIN

SynonymaCI potravinářská oranž 8
DefiniceTyto specifikace se používají převážně u všech trans-izomerů kanthaxanthinu s menšími množstvími ostatních karotenoidů.
Zředěné a stabilizované formy se připravují z kanthaxanthinu v souladu s těmito technickými podmínkami a zahrnují roztoky nebo suspenze kanthaxanthinu v jedlých tucích nebo olejích, emulze a vodou dispergovatelné prášky. Tyto preparáty mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-izomeru.
SkupinaKarotenoidy
Číslo Color Index40850
Einecs208-187-2
Chemické názvyβ-karoten-4,4'-dion, kanthaxanthin, 4,4'-dioxo-β-karoten
Chemický vzorecC40H52O2
Molekulová hmotnost564,86
ObsahNe méně než 96 % všech barevných látek (vyjádřeno jako kanthaxanthin)
E1%1cm 2200 při cca 485 nm v chloroformu
při 468-472 nm v cyklohexanu
při 464-467 nm v petroletheru
PopisTmavofialové krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
SpektrometrieMaximum v chloroformu při cca 485 nm
Maximum v cyklohexanu při 468-472 nm
Maximum v petroletheru při 464-467 nm
Čistota
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
Vedlejší barevné látkyKarotenoidy jiné než kanthaxanthin: ne více než 5,0 % všech barevných látek
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 162 BETALAINOVÁ ČERVEŇ, BETANIN

SynonymaŘepná červeň (beetroot red)
DefiniceŘepná červeň se získává z bulev přírodních druhů řepy červené (Beta vulgaris L. var. rubra) lisováním rozdrcené řepy jako vylisovaná šťáva nebo vodnou extrakcí rozřezaných řepných bulev a následným obohacením aktivní látkou. Barva se skládá z různých pigmentů, které všechny patří do třídy betalainu. Hlavní barvicí látka sestává z betacyaninů (červená), z nichž betanin tvoří 75-95 %. Mohou být přítomna menší množství betaxanthinu (žlutá) a produkty degradace betalainu (světle hnědá).
Vedle barevných pigmentů se šťáva nebo extrakt skládá z cukrů, solí anebo proteinů přirozeně se vyskytujících v červené řepě. Roztok lze koncentrovat a některé produkty lze rafinovat za účelem odstranění většiny cukrů, solí a proteinů.
SkupinaBetalain
Einecs231-628-5
Chemické názvyKyselina (S-(R',R')-4-(2-(2-karboxy-5(β-D-glukopyranosyl-oxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indol-1-yl)ethenyl)-2,3-di-hydro-2,6-pyridindikarboxylová;-
1-(2-(2,6-dikarboxy-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridyliden) etnyliden)-5-β-D-glukopyranosyloxy)-6-hydroxyindolium-2-karboxylát
Chemický vzorecBetanin: C24H26N2O13
Molekulová hmotnost550,48
ObsahObsah červeného barviva (vyjádřeno jako betanin) je ne méně než 0,4 %
E1%1cm 1120 při cca 535 nm ve vodném roztoku při pH 5
PopisČervená nebo tmavočervená kapalina, pasta, prášek nebo pevná látka
Identifikace
SpektrometrieMaximum ve vodě s pH 5 při cca 535 nm
Čistota
DusičnanNe více než 2 g dusičnanového aniontu/g červeného barviva (jak vypočteno z rozboru)
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 163 ANTHOKYANY

DefiniceAnthokyany se získávají extrakcí sulfitovou vodou, okyselenou vodou, oxidem uhličitým, methanolem nebo ethanolem z přírodních druhů rostlin a jedlého ovoce. Anthokyany obsahují běžné složky výchozího materiálu, zejména anthokyan, organické kyseliny, taniny, cukry, minerály atd., ale nikoliv nutně ve stejných poměrech, jak se nacházejí ve výchozím materiálu.
SkupinaAnthocyanin
Einecs208-438-6 (cyanidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delfinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin)
Chemické názvy3,3',4',5,7-pentahydroxyflavyliumchlorid (cyanidin)
3,4',5,7-tetrahydroxy-3'-methoxyflavyliumchlorid (peonidin)
3,4',5,7-tetrahydroxy-3',5'-dimethoxyflavyliumchlorid (malvidin)
3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyfenyl)-1-benzopyrilium-chlorid (delfinidin)
3,3',4',5,7-pentahydroxy-5'-methoxyflavyliumchlorid (petunidin)
3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-1 -benzopyriliumchlorid (pelargonidin)
Chemické vzorceCyanidin: C15H11O6Cl
Peonidin: C16H13O6Cl
Malvidin: C17H15O7Cl
Delfinidin: C15H11O7Cl
Petunidin: C16H13O7Cl
Pelargonidin: C15H11O5Cl
Molekulová hmotnostCyanidin: 322,6
Peonidin: 336,7
Malvidin: 366,7
Delfinidin: 340,6
Petunidin: 352,7
Pelargonidin: 306,7
ObsahE1%1cm 300 pro čistý pigment při 515-535 nm při pH 3,0
PopisPurpurově červená kapalina, prášek nebo pasta s nepatrným charakteristickým pachem
Identifikace
SpektrometrieMaximum v methanolu s 0,01 % konc. HCl
Cyanidin: 535 nm
Peonidin: 532 nm
Malvidin: 542 nm
Delfinidin: 546 nm
Petunidin: 543 nm
Pelargonidin: 530 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelMethanolNe více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Ethanol
Oxid siřičitýNe více než 1000 mg/kg na 1 % pigmentu
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 170  UHLIČITAN VÁPENATÝ

SynonymaCI pigment bílý 18, křída
DefiniceUhličitan vápenatý je produkt získaný z mletého vápence nebo vysrážením iontů vápníku uhličitanovými ionty.
SkupinaAnorganická látka
Číslo Color Index77220
EinecsUhličitan vápenatý: 207-439-9
Vápenec: 215-279-6
Chemický názevUhličitan vápenatý
Chemický vzorecCaCO3
Molekulová hmotnost100,1
ObsahObsah ne méně než 98 % na bezvodé bázi
PopisBílý krystalický nebo amorfní prášek bez chuti a bez zápachu
Identifikace
RozpustnostPrakticky nerozpustný ve vodě a v alkoholu. Rozpouští se vyšuměním ve zředěné kyselině octové, zředěné kyselině chlorovodíkové a zředěné kyselině dusičné a výsledné roztoky dávají po varu pozitivní reakce na vápník.
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 2,0 % (200°C, 4 hodiny)
Látky nerozpustné v kyseliněNe více než 0,2 %
Hořčík a alkalické soliNe více než 1,5 %
FluoridNe více než 50 mg/kg
Antimon (jako Sb)Ne více než 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Měď (jako Cu)
Chrom (jako Cr)
Zinek (jako Zn)
Baryum (jako Ba)
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg

E 171 OXID TITANIČITÝ

SynonymaCI pigment bílý 6 , Titanová běloba
DefiniceOxid titaničitý sestává v podstatě z čistého oxidu titaničitého anatasu, který může mít na povrchu vrstvu malého množství oxidu hlinitého anebo oxidu křemičitého pro zlepšení technologických vlastností produktu.
SkupinaAnorganická látka
Číslo Color Index77891
Einecs236-675-5
Chemický názevOxid titaničitý
Chemický vzorecTiO2
Molekulová hmotnost79,88
ObsahObsah ne méně než 99 % na bázi bez oxidu hlinitého a oxidu křemičitého
PopisAmorfní bílý prášek
Identifikace
RozpustnostNerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech. Rozpouští se pomalu v kyselině fluorovodíkové a horké koncentrované kyselině sírové.
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 0,5 % (105°C, 3 hodiny)
Ztráta žíhánímNe více než 1,0 % na bázi prosté těkavých látek (800°C)
Oxid hlinitý anebo oxid křemičitýCelkem ne více než 2,0 %
Látky rozpustné v 0,5N HClNe více než 0,5 % na bázi bez oxidu hlinitého a oxidu křemičitého a kromě toho u produktů obsahujících oxid hlinitý anebo oxid křemičitý ne více než 1,5 % na bázi produktu v prodeji.
Látky rozpustné ve voděNe více než 0,5 %
KadmiumNe více než 1 mg/kg
AntimonNe více než 50 mg/kg při úplném rozpuštění
ArzenNe více než 3 mg/kg při úplném rozpuštění
OlovoNe více než 10 mg/kg při úplném rozpuštění
RtuťNe více než 1 mg/kg při úplném rozpuštění
ZinekNe více než 50 mg/kg při úplném rozpuštění

E 172 OXIDY ŽELEZA A HYDROXIDY ŽELEZA

SynonymaŽelezitá žluť: CI pigment žlutý 42 a 43
Železitá červeň: CI pigment červený 101 a 102
Železitá čerň: CI pigment černý 11
DefiniceOxidy železa a hydroxidy železa se získávají synteticky a sestávají v podstatě z bezvodých anebo hydratovaných oxidů železa. Rozsah barev zahrnuje žlutě, červeně, hnědi a černě. Oxidy železa potravinářské jakosti se od technických druhů odlišují v první řadě relativně nízkým stupněm znečištění jinými kovy. Toho je dosaženo výběrem a kontrolou zdroje železa anebo rozsahem chemického čištění ve výrobním procesu.
SkupinaAnorganická látka
Číslo Color IndexŽelezitá žluť: 77492
Železitá červeň: 77491
Železitá čerň: 77499
EinecsŽelezitá žluť: 257-098-5
Železitá červeň: 215-168-2
Železitá čerň: 235-442-5
Chemické názvyŽelezitá žluť: hydratovaný oxid železitý
Železitá červeň: bezvodý oxid železitý
Železitá čerň: tetraoxid železnato-železitý
Chemické vzorceŽelezitá žluť: FeO(OH).xH2O
Železitá červeň: Fe2O3
Železitá čerň: FeO.Fe2O3
Molekulová hmotnost88,85: FeO(OH)
159,70: Fe2O3
231,55: FeO.Fe2O3
ObsahŽluť ne méně než 60 %, červeň a čerň ne méně než 68 % celkového železa vyjádřeno jako železo
PopisPrášek žluté, červené, hnědé nebo černé barvy
Identifikace
RozpustnostNerozpustný ve vodě a v organických rozpouštědlech
Rozpustný v koncentrovaných minerálních kyselinách
Čistota
Látky rozpustné ve voděNe více než 1,0 %Při úplném rozpuštění
ArzenNe více než 5 mg/kg
BaryumNe více než 50 mg/kg
KadmiumNe více než 5 mg/kg
ChromNe více než 100 mg/kg
MěďNe více než 50 mg/kg
OlovoNe více než 20 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
NiklNe více než 200 mg/kg
ZinekNe více než 100 mg/kg

E173 HLINÍK

SynonymaCI kovový pigment, Al
DefiniceHliníkový prášek sestává z jemných částic hliníku. Mletí může nebo nemusí být prováděno za přítomnosti jedlých rostlinných olejů anebo mastných kyselin potravinářské jakosti. Je prost příměsí jiných látek než jsou jedlé rostlinné oleje anebo mastné kyseliny potravinářské jakosti.
Číslo Color Index77000
Einecs231-072-3
Chemický názevHliník
Chemický vzorecAl
Atomová hmotnost26,98
ObsahNe méně než 99 % přepočteno na AI na bezolejové bázi
PopisStříbřitě šedý prášek nebo drobounké plíšky
Identifikace
RozpustnostNerozpustný ve vodě a v organických rozpouštědlech. Rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové. Výsledný roztok dává pozitivní reakci na hliník.
Čistota
Ztráta sušenímNe více než 0,5 % (105°C, do konstantní hmotnosti)
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

E 174 STŘÍBRO

SynonymaArgentum, Ag
SkupinaAnorganická látka
Číslo Color Index77820
Einecs231-131-3
Chemický názevStříbro
Chemický vzorecAg
Atomová hmotnost107,87
ObsahObsah ne méně než 99,5 % Ag
PopisStříbřitě zbarvený prášek nebo drobounké plíšky

E 175 ZLATO

SynonymaKovový pigment 3, aurum, Au
SkupinaAnorganická látka
Číslo Color Index77480
Einecs231-165-9
Chemický názevZlato
Chemický vzorecAu
Atomová hmotnost197,0
ObsahObsah ne méně než 90 % Au
PopisZlatavě zbarvený prášek nebo drobounké plíšky
Čistota
StříbroNe více než 7 %Po úplném rozpuštění
MěďNe více než 4 %

E 180 LITHOLRUBIN BK

SynonymaCI pigment červený 57, rubínový pigment, karmín 6B
DefiniceLitholrubin BK sestává v podstatě z kalcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulf onatfenylazo) -2-naftalenkarboxylátu a vedlejších barevných látek spolu s vodou, chloridem vápenatým anebo síranem vápenatým jako hlavními bezbarvými složkami
SkupinaMonoazo
Číslo Color Index15850:1
Einecs226-109-5
Chemický názevKalcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonatfenylazo)-2-naftalenkarboxylát
Chemický vzorecC18H12CaN2O6S
Molekulová hmotnost424,45
ObsahObsah ne méně než 90 % všech barevných látek
E1%1cm 200 při cca 442 v dimethylformamidu
PopisČervený prášek
Identifikace
SpektrometrieMaximum v dimethylformamidu při cca 442 nm
Čistota
Vedlejší barevné látkyNe více než 0,5 %
Organické sloučeniny jiné než barvicí látky:
Vápenatá sůl kyseliny 2-amino-5-methylbenzen-sulfonovéNe více než 0,2 %
Vápenatá sůl kyseliny 3-hydroxy-2-naftalenkarboxylovéNe více než 0,4 %
Nesulfonované primární aromatické aminyNe více než 0,01 % (vyjádřeno jako anilin)
Látky extrahovatelné etheremZ roztoku s pH 7, ne více než 0,2 %
ArzenNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
KadmiumNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 40 mg/kg

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

POŽADAVKY NA ČISTOTU A IDENTITU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA

E 200 KYSELINA SORBOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina sorbová
Kyselina trans,trans-2,4-hexadienová
Einecs203-768-7
Kód EE 200
Chemický vzorecC6H8O2
Molekulová hmotnost112,12
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBezbarvé jehličky nebo bílý polétavý prášek se slabým charakteristickým zápachem.
Po 90 minutovém zahřívání na 105 °C se barva látky nemění.
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníMezi 133 °C a 135 °C (po čtyřhodinovém vakuovém sušení v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
B. SpektrometrieRoztok v isopropanolu (1 : 4 000 000) vykazuje absorpční maximum při 254 ± 2 nm
C. Pozitivní test na přítomnost dvojných vazeb
D. Bod sublimace80 °C
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,5 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popelNe více než 0,2 %
AldehydyNe více než 0,1 % (jako formaldehyd)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 202 SORBÁT DRASELNÝ

Definice
Chemický názevSorbát draselný
Sorban draselný
Draselná sůl kyseliny trans,trans-2,4-hexadienové
Einecs246-376-1
Kód EE 202
Chemický vzorecC6H7O2K
Molekulová hmotnost150,22
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek, který při 90 minutovém zahřívání na 105 °C nemění barvu
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání kyseliny sorbové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru s kyselinou sírovou při 133 °C až 135 °C
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a dvojných vazeb
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1,0 % (105 °C, 3 hodiny)
Acidita či alkalitaNe více než asi 1,0 % (jako kyselina sorbová nebo K2CO3)
AldehydyNe více než 0,1 % (jako formaldehyd)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 203 SORBAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevSorbát vápenatý
Sorban vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny trans,trans-2,4-hexadienové
Einecs231-321-6
Kód EE 203
Chemický vzorecC12H14O4Ca
Molekulová hmotnost262,32
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek, který při 90 minutovém zahřívání na 105 °C nemění barvu
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání kyseliny sorbové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 133 °C až 135 °C
B. Pozitivní test na přítomnost vápníku a dvojných vazeb
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (čtyřhodinovým vakuovým sušením v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
AldehydyNe více než 0,1 % (jako formaldehyd)
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 210 KYSELINA BENZOOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina benzoová
Kyselina benzenkarboxylová
Kyselina fenylkarboxylová
Einecs200-618-2
Kód EE 210
Chemický vzorecC7H6O2
Molekulová hmotnost112,12
ObsahNe méně než 99,5 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání121,5 °C až 123,5 °C
B. Pozitivní sublimační test a test na přítomnost benzoanu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (tříhodinovým sušením nad kyselinou sírovou)
pHCca 4 (vodný roztok)
Sulfátový popelNe více než 0,05 %
Chlorované organické sloučeninyNe více než 0,07 % (jako chloridy). Po přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,3 %.
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody přidejte 1,5 ml kyseliny sírové, roztok zahřejte k varu a přidávejte k němu po kapkách 0,1N KMnO4 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku rozpusťte 1 gram vzorku kyseliny benzoové (odváženo s přesností na nejbližší mg) a titrujte 0,1N KMnO4 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla.
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého(1), 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého(2), 0,1 ml roztoku (činidla) síranu mědnatého (3) a 4,4 ml vody.
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku kyseliny benzoové nesmí prvotní precipitát vykazovat bod tání, který je odlišný od kyseliny benzoové
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 211 BENZOAN SODNÝ

Definice
Chemický názevBenzoát sodný
Benzoan sodný
Sodná sůl kyseliny benzenkarboxylové
Sodná sůl kyseliny fenylkarboxylové
Einecs208-534-8
Kód EE 211
Chemický vzorecC7H5O2Na
Molekulová hmotnost144,11
ObsahNe méně než 99 % C7H5O2Na po čtyřhodinovém sušení při 105 °C
PopisBílý krystalický prášek nebo granule, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. RozpustnostDobře rozpustný ve vodě, málo v ethanolu
B. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání kyseliny benzoové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 121,5 °C až 123,5 °C
C. Pozitivní test na přítomnost benzoanu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1,5 % (čtyřhodinovým sušením při 105 °C)
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody přidejte 1,5 ml kyseliny sírové, roztok zahřejte k varu a přidávejte k němu po kapkách 0,1N KMnO4 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku rozpusťte 1 gram vzorku benzoátu sodného (odváženo s přesností na nejbližší mg) a titrujte 0,1N KMnO4 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla.
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku benzoátu sodného nesmí prvotní precipitát vykazovat teplotní interval tání, který je odlišný od kyseliny benzoové
Chlorované organické sloučeninyNe více než 0,06 % (jako chloridy). Po přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,25 %.
Kyselost nebo zásaditostNa neutralizaci 1 gramu benzoátu sodného, prováděnou za přítomnosti fenolftaleinu jako indikátoru, nesmí být spotřebováno více než 0,25 ml 0,1N NaOH resp. 0,1N HCl
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 212 BENZOAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevBenzoát draselný
Benzoan draselný
Draselná sůl kyseliny benzenkarboxylové
Draselná sůl kyseliny fenylkarboxylové
Einecs209-481-3
Kód EE 212
Chemický vzorecC7H5O2K.3H2O
Molekulová hmotnost214,27
ObsahNe méně než 99 % C7H5O2K po sušení do konstantní váhy při 105 °C
PopisBílý krystalický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání kyseliny benzoové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 121,5 °C až 123,5 °C
B. Pozitivní test na přítomnost benzoanu a draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 26,5 % (sušením při 105 °C)
Chlorované organické sloučeninyNe více než 0,06 % (jako chloridy). Po přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,25 %.
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody přidejte 1,5 ml kyseliny sírové, roztok zahřejte k varu a přidávejte k němu po kapkách 0,1N KMnO4 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku rozpusťte 1 gram vzorku benzoátu draselného (odváženo s přesností na nejbližší mg) a titrujte 0,1N KMnO4 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla.
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu benzoátu v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého, 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého, 0,1 ml roztoku (činidla) síranu měďnatého a 4,4 ml vody.
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku benzoátu draselného nesmí prvotní precipitát vykazovat teplotní interval tání, který je odlišný od kyseliny benzoové.
Kyselost nebo zásaditostNa neutralizaci 1 gramu benzoátu draselného, prováděnou za přítomnosti fenolftaleinu jako indikátoru, nesmí být spotřebováno více než 0,25 ml 0,1N NaOH resp. 0,1N HCl
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 213 BENZOAN VÁPENATÝ

SynonymaBenzoát vápenatý
Definice
Chemický názevBenzoát vápenatý
Dibenzoát vápenatý
Einecs218-235-4
Kód EE 213
Chemický vzorecBezvodá sůl: C14H10O4Ca
Mohohydrát: C14H10O4Ca.H2O
Trihydrát: C14H10O4Ca.3H2O
Molekulová hmotnostBezvodá sůl: 282,31
Mohohydrát: 300,32
Trihydrát: 336,36
ObsahNe méně než 99 % po vysušení při 105 °C
PopisBílé nebo bezbarvé krystalky nebo bílý prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání kyseliny benzoové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 121,5 °C až 123,5 °C
B. Pozitivní test na přítomnost benzoanu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 17,5 % (sušením do konstantní váhy při 105 °C)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,3 %
Chlorované organické sloučeninyNe více než 0,06 % (jako chloridy). Při přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,25 %.
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody přidejte 1,5 ml kyseliny sírové, roztok zahřejte k varu a přidávejte k němu po kapkách 0,1N KMnO4 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku rozpusťte 1 gram vzorku benzoátu vápenatého (odváženo s přesností na nejbližší mg) a titrujte 0,1N KMnO4 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla.
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu benzoátu v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého, 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého, 0,1 ml roztoku (činidla) síranu měďnatého a 4,4 ml vody.
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku benzoátu vápenatého nesmí prvotní precipitát vykazovat teplotní interval tání, který je odlišný od kyseliny benzoové
Kyselost nebo zásaditostNa neutralizaci 1 gramu benzoátu vápenatého, prováděnou za přítomnosti fenolftaleinu jako indikátoru, nesmí být spotřebováno více než 0,25 ml 0,1N NaOH resp. 0,1N HCl
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 214 ETHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

SynonymaEthylparaben
p-hydroxybenzoan ethylnatý
Definice
Chemický názevp-hydroxybenzoan ethylnatý
Ethylester kys. p-hydroxybenzoové
Ethylparahydroxybenzoát
Einecs204-399-4
Kód EE 214
Chemický vzorecC9H10O3
Molekulová hmotnost166,8
ObsahNe méně než 99,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C
PopisMalé bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání115 °C až 118 °C
B. Pozitivní test na přítomnost p-hydroxybenzoátuRozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 213 °C až 217 °C
C. Pozitivní test na přítomnost alkoholické skupiny
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (dvouhodinovým sušením při 80 °C)
Sulfátový popelNe více než 0,05 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoováNe více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 215 SODNÁ SŮL ETHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice
Chemický názevSodná sůl p-hydroxybenzoanu ethylnatého
Sodná sůl ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové
Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl
Einecs252-487-6
Kód EE 215
Chemický vzorecC9H9O3Na
Molekulová hmotnost188,8
ObsahNe méně než 83 % ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové ve vysušeném vzorku
PopisBílý krystalický hygroskopický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání115 °C až 118 °C, po vakuovém vysušení v exsikátoru nad kyselinou sírovou
B. Pozitivní test na přítomnost p-hydroxybenzoátuRozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové, izolované okyselením roztoku soli: 213 °C až 217 °C
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
D. pH 0,1 % vodného roztoku9,9 až 10,3
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 5 % (vakuovým sušením v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Sulfátový popel37 až 39 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoováNe více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 216 PROPYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

SynonymaPropylparaben
p-hydroxybenzoan propylnatý
Definice
Chemický názevp-hydroxybenzoan propylnatý
Propylester kys. p-hydroxybenzoové
Propylparahydroxybenzoát
Einecs202-307-7
Kód EE 216
Chemický vzorecC10H12O3
Molekulová hmotnost180,21
ObsahNe méně než 99,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C
PopisMalé bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání95 °C až 97 °C, po dvouhodinovém sušení při 80 °C
B. Pozitivní test na přítomnost p-hydroxybenzoátuRozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové, získané ze vzorku: 213 °C až 217 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (dvouhodinovým sušením při 80 °C)
Sulfátový popelNe více než 0,05 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoováNe více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 217 SODNÁ SŮL PROPYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice
Chemický názevSodná sůl p-hydroxybenzoanu n-propylnatého
Sodná sůl n-propylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové
Propylparahydroxybenzoát sodná sůl
Einecs252-488-1
Kód EE 217
Chemický vzorecC10H11O3Na
Molekulová hmotnost202,21
ObsahNe méně než 85 % propylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové ve vysušeném vzorku
PopisBílý nebo téměř bílý krystalický hygroskopický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání esteru, izolovaného po okyselení, bez překrystalování, po vakuovém vysušení v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 94 °C až 97 °C
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
C. pH 0,1 % vodného roztoku9,8 až 10,2
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 5 % (vakuovým sušením v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Sulfátový popel34 až 36 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoováNe více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 218 METHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

SynonymaMethylparaben
p-hydroxybenzoan methylnatý
Definice
Chemický názevp-hydroxybenzoan methylnatý
Methylester kys. p-hydroxybenzoové
Methylparahydroxybenzoát
Einecs243-171-5
Kód EE 218
Chemický vzorecC8H8O3
Molekulová hmotnost152,15
ObsahNe méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C
PopisMalé bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání125 °C až 128 °C
B. Pozitivní test na přítomnost p-hydroxybenzoátuRozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové, získané ze vzorku a sušené dvě hodiny při 80 °C, je 213 °C až 217 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (dvouhodinovým sušením při 80 °C)
Sulfátový popelNe více než 0,05 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoováNe více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 219 SODNÁ SŮL METHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice
Chemický názevSodná sůl p-hydroxybenzoanu methylnatého
Sodná sůl methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové
Methylparahydroxybenzoát sodná sůl
Kód EE 219
Chemický vzorecC8H7O3Na
Molekulová hmotnost174,15
ObsahNe méně než 99,5 % ve vysušeném stavu
PopisBílý hygroskopický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání bílého precipitátu, vznikajícího při okyselování 10 % (váh./objem.) vodného roztoku sodné soli methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové kyselinou chlorovodíkovou, musí být po vymytí vodou a dvouhodinovém sušení při 80 °C 125 °C až 128 °C
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
C. pH 0,1 % vodného roztoku9,7 až 10,3 (za nepřítomnosti CO2)
Čistota
Obsah vodyNe více než 5 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popel40 % až 44,5 % ve vysušeném stavu
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoováNe více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 220 OXID SIŘIČITÝ

Definice
Chemický názevOxid siřičitý
Anhydrid kyseliny siřičité
Einecs231-195-2
Kód EE 220
Chemický vzorecSO2
Molekulová hmotnost64,07
ObsahNe méně než 99 %
PopisŠtiplavě dusivý, bezbarvý nehořlavý plyn
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost sirných látek
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,05 %
Netěkavý zbytekNe více než 0,01 %
Oxid sírovýNe více než 0,1 %
SelenNe více než 10 mg/kg
Ostatní plyny, které nejsou za normálních podmínek ve vzduchu přítomnéAni ve stopách
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 221 SIŘIČITAN SODNÝ

Definice
Chemický názevSiřičitan sodný (bezvodý nebo heptahydrát)
Einecs231-821-4
Kód EE 221
Chemický vzorecBezvodá sůl: Na2SO3
Heptahydrát: Na2SO3.7H2O
Molekulová hmotnostBezvodá sůl: 126,04
Heptahydrát: 252,16
ObsahBezvodá sůl: ne méně než 95 % Na2SO3 a ne méně než 48 % SO2
Heptahydrát: ne méně než 48 % Na2SO3 a ne méně než 24 % SO2
PopisBílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost siřičitanu a sodíku
B. pH 10 % roztoku (bezvodé soli) nebo 20 % roztoku (heptahydrátu)8,5 až 11,5
Čistota
ThiosíranyNe více než 0,1 % (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 222 HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝ

Definice
Chemický názevHydrogensiřičitan sodný
Kyselý siřičitan sodný
Natriumbisulfit
Einecs231-921-4
Kód EE 222
Chemický vzorecNaHSO3 ve vodných roztocích
Molekulová hmotnost104,06
ObsahNe méně než 32 % (váhov.) NaHSO3
PopisČirý, bezbarvý až žlutý roztok
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost siřičitanu a sodíku
B. pH 10 % vodného roztoku2,5 až 5,5
Čistota
ŽelezoNe více než 50 mg/kg Na2SO3 (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 223 DISIŘIČITAN DISODNÝ

Definice
SynonymaPyrosiřičitan
Pyrosiřičitan sodný
Natriummetabisulfit
Chemický názevDisiřičitan disodný
Pentaoxodisiřičitan disodný
Einecs231-673-0
Kód EE 223
Chemický vzorecNa2S2O5
Molekulová hmotnost190,11
ObsahNe méně než 95 % Na2S2O5 a ne méně než 64 % SO2
PopisBílé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost siřičitanu a sodíku
B. pH 10 % vodného roztoku4,0 až 5,5
Čistota
ThiosíranyNe více než 0,1 % (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 224 DISIRIČITAN DIDRASELNÝ

SynonymaPyrosiřičitan draselný
Kaliummetabisulfit
Definice
Chemický názevDisiřičitan didraselný
Pentaoxodisiřičitan didraselný
Einecs240-795-3
Kód EE 224
Chemický vzorecK2S2O5
Molekulová hmotnost222,33
ObsahNe méně než 90 % K2S2O5 a ne méně než 51,8 % SO2, zbytek tvořen převážně síranem draselným
PopisBezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost siřičitanu a draslíku
Čistota
ThiosíranyNe více než 0,1 % (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 226 SIRIČITAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevSiřičitan vápenatý
Einecs218-235-4
Kód EE 226
Chemický vzorecCaSO3.2H2O
Molekulová hmotnost156,17
ObsahNe méně než 95 % CaSO3.2H2O a ne méně než 39 % SO2
PopisBílé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost siřičitanu a vápníku
Čistota
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 228 HYDROGENSIŘIČITAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevHydrogensiřičitan draselný
Kyselý siřičitan draselný
Kaliumbisulfit
Einecs231-870-1
Kód EE 228
Chemický vzorecKHSO3 ve vodných roztocích
Molekulová hmotnost120,17
ObsahNe méně než 280g KHSO3 /litr (nebo 150g SO2 /litr)
PopisČirý, bezbarvý vodný roztok
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost siřičitanu a draslíku
Čistota
ŽelezoNe více než 50 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
SelenNe více než 10 mg/kg (vzhledem k odpovídajícímu obsahu SO2)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 230 BIFENYL

SynonymaDifenyl
Definice
Chemický název1,1'- bifenyl
Fenylbenzen
Einecs202-163-5
Kód EE 230
Chemický vzorecC12H10
Molekulová hmotnost154,20
ObsahNe méně než 99,8 %
PopisBílá nebo světle až jantarově žlutá pevná látka s charakteristickým zápachem
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání68,5 °C až 70,5 °C
B. Destilační rozmezíDestiluje kompletně v rozmezí 2,5 °C mezi teplotami 252,5 °C a 257,5 °C
Čistota
BenzenNe více než 10 mg/kg
Aromatické aminyNe více než 2 mg/kg (jako anilin)
Fenolické látkyNe více než 5 mg/kg (jako fenol)
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu bifenylu v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého, 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého, 0,1 ml roztoku (činidla) síranu měďnatého a 4,4 ml vody
Terfenyl a vyšší polyfenylové derivátyNe více než 0,2 %
Polycyklické aromatické uhlovodíkyNepřítomné
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 231 o-FENYLFENOL

SynonymaOrthoxenol
Definice
Chemický název(1,1'- bifenyl)-2-ol
2-hydroxydifenyl
o-hydroxydifenyl
Einecs201-993-5
Kód EE 231
Chemický vzorecC12H10O
Molekulová hmotnost170,20
ObsahNe méně než 99 %
PopisBílý nebo slabě nažloutlý prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání56 °C až 58 °C
B. Pozitivní test na přítomnost fenolátuRoztok v ethanolu (1 gram látky v 10 ml alkoholu) poskytuje po přídavku 10 % roztoku chloridu železitého zelené zabarvení
Čistota
Sulfátový popelNe více než 0,05 %
DifenyletherNe více než 0,3 %
p-fenylfenolNe více než 0,1 %
1-naftolNe více než 0,01 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 232 o-FENYLFENOLÁT SODNÝ

SynonymaSodná sůl o-fenylfenolu
Definice
Chemický názevo-fenylfenolát sodný
Einecs205-055-6
Kód EE 232
Chemický vzorecC12H9ONa.4H2O
Molekulová hmotnost264,26
ObsahNe méně než 97 % C12H9ONa.4H2O
PopisBílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fenolátu a sodíku
B. Rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání o-fenylfenolu, izolovaného ze vzorku okyselením (rekrystalovaného a vysušeného v exsikátoru nad kyselinou sírovou): 56 °C až 58 °C
C. pH 2 % vodného roztoku11,1 až 11,8
Čistota
DifenyletherNe více než 0,3 %
p-fenylfenolNe více než 0,1 %
1-naftolNe více než 0,01 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOL

Definice
Chemický název4-(2-benzimidazolyl)thiazol
2-(4-thiazolyl)-1H-benzimidazol
Einecs1205-725-8
Kód EE 233
Chemický vzorecC10H7N3S
Molekulová hmotnost201,26
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílý nebo téměř bílý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání296 °C až 303 °C
B. SpektrometrieAbsorpční maxima v prostředí 0,1N HCl (koncentrace 0,0005 % váh./objem) při vlnových délkách 302 nm, 258 nm a 243 nm
E1%1cm při 302 nm ± 2 nm: cca 1230
E1%1cm při 258 nm ± 2 nm: cca 200
E1%1cm při 243 nm ± 2 nm: cca 620
Poměr absorpce při 243 nm/302 nm = 0,47 až 0,53
Poměr absorpce při 258 nm/302 nm = 0,14 až 0,18
Čistota
Obsah vodyNe více než 0,5 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popelNe více než 0,2 %
SelenNe více než 3 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 234 NISIN

DefiniceNisin je složen z několika příbuzných polypeptidů, produkovaných přirozenými kmeny Streptococcus lactis (Lancefield skupina N)
Einecs215-807-5
Kód EE 234
Chemický vzorecC143H230N42O37S7
Molekulová hmotnost3354,12
ObsahNisinový koncentrát obsahuje ne méně než 900 jednotek/mg ve směsi s netučnou sušinou mléka a minimálně 50 % chloridu sodného
PopisBílý prášek
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 3 % sušením do konstantní váhy při teplotě 102 °C až 103 °C
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

SynonymaPimaricin
DefiniceNatamycin je fungicidní látka, patřící do polyenové makrolidové skupiny, která je produkována přirozenými kmeny Streptomyces natalensis nebo Streptococcus lactis
Einecs231-683-5
Kód EE 235
Chemický vzorecC33H47O13N
Molekulová hmotnost665,74
ObsahNe méně než 95 % ve vysušeném stavu
PopisBílý až krémově bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Barevné reakcePo přidání několika krystalků natamycinu na desku, na kterou byla umístěna kapka
- koncentrované kyseliny chlorovodíkové, dojde k vyvinutí modrého zabarvení,
- koncentrované kyseliny fosforečné, dojde k vyvinutí zeleného zabarvení, které se během několika minut změní na světle červené.
B. Spektrometrie0,0005% (váh./objem) roztok látky v 1% methanolickém roztoku kyseliny octové vykazuje absorpční maxima okolo 290 nm, 303 nm a 318 nm, rameno okolo 280 nm a minima okolo 250 nm, 295,5 nm a 311 nm.
C. pH5,5 až 7,5 (1% roztok(váh./objem) v předem zneutralizované směsi 20 dílů dimethylformamidu a 80 dílů vody
D. Specifická rotace[α]20D = +250° až +295°
(1 % (váh./objem) roztok v ledové kyselině octové, při 20 °C, vztaženo na vysušený materiál)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 8 % (sušením do konstantní váhy nad P2O5 ve vakuu při 60 °C)
Sulfátový popelNe více než 0,5 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
Mikrobiologická kritéria: celkový počet živých bakteriíNe více než 100/g

E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN

SynonymaUrotropin
Methenamin
Hexamin
Definice
Chemický název1,3,5,7-tetraazatricyklo[3,3,1,13,7]-dekan
Hexamethylentetramin
Einecs202-905-8
Kód EE 239
Chemický vzorecC6H12N4
Molekulová hmotnost140,19
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBezbarvý nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost formaldehydu a amoniaku
B. Bod sublimaceCca 260 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % po dvouhodinovém vakuovém sušení nad P2O5 při 105 °C
Sulfátový popelNe více než 0,05 %
SíranyNe více než 0,005 % (jako SO4)
ChloridyNe více než 0,005 % (jako Cl)
Amonné soliNedetekovatelné
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 242 DIMETHYLDIKARBONÁT

SynonymaDMDC
Dimethylpyrokarbonát
Definice
Einecs224-859-8
Kód EE 242
Chemický názevDimethyldikarbonát
Dimethylester kyseliny diuhličité
Chemický vzorecC4H6O5
Molekulová hmotnost134,09
ObsahNe méně než 99,8 %
PopisBezbarvá kapalina, která se ve vodných roztocích rozkládá. Leptá kůži a oči, jedovatá požitím i vdechováním par.
Identifikace
A. RozkladPo smísení s vodou pozitivní testy na přítomnost CO2 a methanolu
B.Bod tání17 °C
Bod varu172 °C za současného rozkladu
C. Hustota při 20 °CCca 1,25 g/cm3
D. Infračervené spektrumMaxima při 1156 a 1832 cm-1
Čistota
DimethylkarbonátNe více než 0,2 %
Celkový obsah chlóruNe více než 3 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 249 DUSITAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevDusitan draselný
Einecs231-832-4
Kód EE 249
Chemický vzorecKNO2
Molekulová hmotnost85,11
ObsahNe méně než 95 % ve vysušeném stavu(1)
PopisBílé nebo slabě nažloutlé rozplývavé granule
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost dusitanu a draslíku
B. pH 5 % vodného roztoku6,5 až 9
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 3 % čtyřhodinovým sušením nad silikagelem
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 250 DUSITAN SODNÝ

Definice
Chemický názevDusitan sodný
Einecs231-555-9
Kód EE 250
Chemický vzorecNaNO2
Molekulová hmotnost69,00
ObsahNe méně než 97 % ve vysušeném stavu(1)
PopisBílý krystalický prášek nebo nažloutlé hrudky
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost dusitanu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,25 % čtyřhodinovým sušením nad silikagelem
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

SynonymaChilský ledek
Definice
Chemický názevDusičnan sodný
Einecs231-554-3
Kód EE 251
Chemický vzorecNaNO3
Molekulová hmotnost85,00
ObsahNe méně než 99 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C
PopisBílý, slabě hygroskopický krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost dusičnanu a sodíku
B. pH 5 % vodného roztoku5,5 až 8,3
C. Bod tání±308 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2 % čtyřhodinovým sušením při 105 °C
DusitanyNe více než 30 mg/kg (jako NaNO2)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 252 DUSIČNAN DRASELNÝ

SynonymaChilský ledek
Definice
Chemický názevDusičnan draselný
Einecs231-818-8
Kód EE 252
Chemický vzorecKNO3
Molekulová hmotnost101,11
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek nebo průhledné krystaly, mající chladivě slanou, štiplavou chuť
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost dusičnanu a draslíku
B. pH 5 % vodného roztoku4,5 až 8,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1 % čtyřhodinovým sušením při 105 °C
DusitanyNe více než 20 mg/kg (jako KNO2)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 260 KYSELINA OCTOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina octová
Kyselina ethankarboxylová
Einecs200-580-7
Kód EE 260
Chemický vzorecC2H4O2
Molekulová hmotnost60,05
ObsahNe méně než 99,8 %
PopisČirá, bezbarvá kapalina, mající charakteristický štiplavý zápach
Identifikace
A. Bod varu118 °C (při tlaku 760mm Hg)
B. HustotaCca 1,049
C. Při trojnásobném zředění dává pozitivní test na přítomnost acetátu
D. Bod tuhnutíNe nižší než 14,5 °C
Čistota
Netěkavý zbytekNe více než 100 mg/kg
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkyNe více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí)
Snadno oxidovatelné látkyV nádobě se zabroušeným uzávěrem rozřeďte 2 ml vzorku 10 ml vody a ke vzniklému roztoku přidejte 0,1 ml 0,1N manganistanu draselného. Během 30 minut se nesmí růžové zabarvení změnit na hnědé.
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 261 OCTAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevOctan draselný
Einecs204-822-2
Kód EE 261
Chemický vzorecC2H3O2K
Molekulová hmotnost98,14
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBezbarvé rozplývavé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým zápachem po kyselině octové
Identifikace
A. pH 5 % vodného roztoku7,5 až 9,0
B. Pozitivní testy na přítomnost acetátu a draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 8 % dvouhodinovým sušením při 150 °C
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkyNe více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 262 (i) OCTAN SODNÝ

Definice
Chemický názevOctan sodný
Einecs204-823-8
Kód EE 262(i)
Chemický vzorecC2H3O2Na.nH2O (n = 0 nebo 3)
Molekulová hmotnostBezvodá sůl: 82,03
Trihydrát: 136,08
ObsahNe méně než 98,5 % (bezvodá sůl i trihydrát, v obou případech vztaženo k vysušené bezvodé soli)
PopisBezvodý: Bílý zrnitý hygroskopický prášek, bez zápachu
Trihydrát: Bezbarvé průhledné krystaly nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým zápachem po kyselině octové. Na suchém a teplém vzduchu větrá.
Identifikace
A. pH 1 % vodného roztoku8 až 9,5
B. Pozitivní test na přítomnost acetátového iontu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímBezvodý: Ne více než 2 % (4 hodiny při 120 °C)
Trihydrát: 36 až 42 % (4 hodiny při 120 °C)
Kyselina mravenčí. mravenčany a jiné oxidovatelné látkyNe více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 262 (ii) KYSELÝ OCTAN SODNÝ

DefiniceKyselý octan sodný je molekulární sloučeninou octanu sodného a kyseliny octové
Chemický názevHydrogendiacetát sodný
Einecs204-814-9
Kód EE 262(ii)
Chemický vzorecC4H7O4Na.nH2O (n = 0 nebo 3)
Molekulová hmotnost142,09 (bezvodá sůl)
Obsah39 až 41 % volné kyseliny octové a 58 až 60 % octanu sodného
PopisBílá krystalická hygroskopická látka, páchnoucí po kyselině octové
Identifikace
A. pH 10 % vodného roztoku4,5 až 5
B. Pozitivní testy na přítomnost acetátu a sodíku
Čistota
Obsah vodyNe více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkyNe více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 263 OCTAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevOctan vápenatý
Einecs200-540-9
Kód EE 263
Chemický vzorecBezvodá sůl: C4H6O4Ca
Monohydrát: C4H6O4Ca.H2O
Molekulová hmotnostBezvodá sůl: 158,17
Monohydrát: 176,18
ObsahNe méně než 98 % (vztaženo k vysušené bezvodé soli)
PopisBezvodý octan vápenatý je objemná bílá hygroskopická krystalická látka, která má slabě nahořklou chuť. Může slabě zapáchat po kyselině octové. Monohydrát se může vyskytovat ve formě jehlic, granulí nebo prášku.
Identifikace
A. pH 10 % vodného roztoku6,0 až 9,0
B. Pozitivní test na přítomnost acetátového iontu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 11 % (monohydrát, sušení do konstantní váhy při 155 °C)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,3 %
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkyNe více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 270 KYSELINA MLÉČNÁ

Definice
Chemický názevKyselina mléčná
Kyselina 2-hydroxypropionová
Kyselina 1-hydroxyethan-1-karboxylová
Einecs200-018-0
Kód EE 270
Chemický vzorecC3H6O3
Molekulová hmotnost90,08
ObsahNe méně než 76 % a ne více než 84 %
PopisBezbarvá nebo nažloutlá sirupovitá kapalina, kyselé chuti a téměř bez zápachu, představující směs kyseliny mléčné (C3H6O3) a jejího laktonu (C6H10O5). Získává se mléčným kvašením cukrů nebo synteticky.
Poznámka: Kyselina mléčná je hygroskopická a při zahušťování vařením kondenzuje za tvorby laktonu kyseliny mléčné. Pokud je lakton zředěn a zahříván, hydrolyzuje zpět na kyselinu mléčnou.
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost laktátu
Čistota
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
ChloridyNe více než 0,2 %
SíranyNe více než 0,25 %
ŽelezoNe více než 10 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
Poznámka: Uvedená specifikace platí pro 80 % kyselinu mléčnou. U zředěnějších vodných roztoků je nutno provést jejich přepočet dle aktuální koncentrace.

E 280 KYSELINA PROPIONOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina propionová
Kyselina propankarboxylová
Einecs201-176-3
Kód EE 280
Chemický vzorecC3H6O2
Molekulová hmotnost74,08
ObsahNe méně než 99,5 %
PopisBezbarvá nebo nažloutlá olejovitá kapalina se slabě štiplavým zápachem
Identifikace
A. Bod tání-22 oC
B. Destilační rozpětí138,5 oC až 142,5 oC
Čistota
Netěkavý zbytekNe více než 0,01% (po vysušení do konstantní váhy při 140 oC)
AldehydyNe více než 0,1 % (jako formaldehyd)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (ako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 281 PROPIONAN SODNÝ

Definice
Chemický názevPropionan sodný
Sodná sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs205-290-4
Kód EE 281
Chemický vzorecC3H5O2Na
Molekulová hmotnost96,06
ObsahNe méně než 99 %
(po dvouhodinovém sušení při 105 oC)
PopisBílý krystalický hygroskopický prášek nebo jemný bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost propionátového iontu a sodíku
B. pH 10 % vodného roztoku7,5 až 10,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 4 %
(dvouhodinovým sušením při 105 oC)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,1 %
ŽelezoNe více než 50 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 282 PROPIONAN VAPENATÝ

Definice
Chemický názevPropionan vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs223-795-8
Kód EE 282
Chemický vzorecC6H10O4Ca
Molekulová hmotnost186,22
ObsahNe méně než 99 %
(po dvouhodinovém sušení při 105 oC)
PopisBílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost propionátu a vápníku
B. pH 10 % vodného roztoku6,0 až 9,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 4 % (dvouhodinovým sušením při 105 oC)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,3 %
ŽelezoNe více než 50 mg/kg
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 283 PROPIONAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevPropionan draselný
Draselná sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs206-323-5
Kód EE 283
Chemický vzorecC3H5O2K
Molekulová hmotnost112,17
ObsahNe méně než 99 %
(po dvouhodinovém sušení při 105 oC)
PopisBílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost propionátového iontu a draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 4 %
(dvouhodinovým sušením při 105 oC)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,3 %
ŽelezoNe více než 30 mg/kg
FluoridyNe více než 10 mg/kg
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 284 KYSELINA BORITÁ

SynonymaKyselina boritá
Kyselina orthoboritá
Definice
Einecs233-139-2
Kód EE 284
Chemický vzorecH3BO3
Molekulová hmotnost61,84
ObsahNe méně než 99,5 %
PopisBezbarvé průhledné krystaly nebo bílé granule, bez zápachu a lehce mastné na omak. Výskyt v přírodě jako minerál sasolin.
Identifikace
A. Bod táníCca 171 oC
B. Krásně zeleně barví plamen
C. pH 3,3 % vodného roztoku3,8 až 4,8
Čistota
PeroxidyNesmí dojít k zabarvení přidaného roztoku KI
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 285 TETRABORITAN SODNÝ (BORAX)

SynonymaBorax
Definice
Chemický názevTetraboritan disodný
Pyroboritan sodný
Bezvodý tetraboritan
Einecs215-540-4
Kód EE 285
Chemický vzorecNa2B4O7
Na2B4O7.10H2O
Molekulová hmotnost201,27
PopisPrášek nebo destičky, připomínající sklo, které se na vzduchu zakalují a obtížně se rozpouštějí ve vodě
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání171 oC až 175 oC za současného rozkladu
Čistota
PeroxidyNesmí dojít k zabarvení přidaného roztoku KI
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 290 OXID UHLIČITÝ

SynonymaSuchý led (v pevné formě)
Anhydrid kyseliny uhličité
Definice
Chemický názevOxid uhličitý
Einecs204-696-9
Kód EE 290
Chemický vzorecCO2
Molekulová hmotnost44,01
ObsahNe méně než 99 % (obj./obj., uvažováno v plynném stavu)
PopisZa normálních podmínek bezbarvý plyn se slabě štiplavým zápachem. Komerčně je dodáván jako zkapalněný v tlakových nádobách nebo v podobě bloku "suchého ledu". Suchý led obvykle obsahuje různé příměsi (např. ethylenglykol nebo minerální oleje), které jsou přidávány jako pojidla.
Identifikace
A. Tvorba sraženinyPokud je proud plynného vzorku zaváděn do vodného roztoku hydroxidu barnatého, dochází k tvorbě bílé sraženiny, kterou lze po izolaci rozpustit ve zředěné kyselině octové za vývoje plynu.
Čistota
Acidita915 ml plynného CO2, probublaného 50 ml čerstvě převařené vody, nesmí posunout přechod přítomného indikátoru (methyloranž) na kyselou stranu více než přídavek 1 ml 0,01N kyseliny chlorovodíkové, učiněný do stejného objemu převařené vody.
Redukující látky, fosfin a sirovodík (fosfan a sulfan)Probublání 915 ml plynného CO2 25 mililitry amoniakálního roztoku dusičnanu stříbrného, do kterého byly přidány 3 ml amoniaku, nesmí způsobit jeho zakalení nebo zčernání
Oxid uhelnatýNe více než 10 μl/l
Obsah olejeNe více než 0,1 mg/l

E 300 KYSELINA ASKORBOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina L-askorbová
Kyselina askorbová
2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4- lakton
γ-lakton kyseliny 2-oxo-L-(-)-gulonové
3-keto-L-gulofuranolakton
Vitamin C
Einecs200-066-2
Kód EE 300
Chemický vzorecC6H8O6
Molekulová hmotnost176,13
ObsahNe méně než 99 % C6H8O6 (po 24 hodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
PopisBílá až světle žlutá krystalická látka, bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníMezi 189 oC a 193 oC za současného rozkladu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny askorbové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,4 % (24 hodinovým sušením ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
Specifická rotace[α]20D = +103o až +106o
(10 % (váh./objem) vodný roztok)
pH 2 % vodného roztoku2,4 až 2,8
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 301 ASKORBAN SODNÝ

Definice
Chemický názevL-askorbát sodný
L-askorban sodný
Askorbát sodný
Askorban sodný
Sodný enolát 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-laktonu
Sodný enolát γ-laktonu kyseliny 2-oxo-L-(-)-gulonové
Sodný enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu
Einecs205-126-1
Kód EE 301
Chemický vzorecC6H7O6Na
Molekulová hmotnost198,11
ObsahNe méně než 99 % C6H7O6Na (po 24 hodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
PopisBílá nebo téměř bílá krystalická látka, která je bez zápachu a na světle tmavne
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost askorbátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,25 % (24 hodinovým sušením ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Specifická rotace[α]20D = +103o až +106o
(10 % (váh./objem) vodný roztok)
pH 10 % vodného roztoku6,5 až 8,0
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 302 ASKORBAN VAPENATÝ

Definice
Chemický názevAskorbát vápenatý, dihydrát
L-askorbát vápenatý, dihydrát
Askorban vápenatý, dihydrát
L-askorban vápenatý, dihydrát
Vápenatý enolát 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-laktonu, dihydrát
Vápenatý enolát g-laktonu kyseliny 2-oxo-L-(-)-gulonové, dihydrát
Vápenatý enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu, dihydrát
Vápenatá sůl vitaminu C, dihydrát
Einecs227-261-5
Kód EE 302
Chemický vzorecC12H14O12Ca.2H2O
Molekulová hmotnost426,35
ObsahNe méně než 98 % (po odstranění všech těkavých příměsí)
Popis
Identifikace
Bílý až světle šedožlutý krystalický prášek, bez zápachu
A. Pozitivní test na přítomnost askorbátu a vápníku
Čistota
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
Specifická rotace[α]20D = +95o až +97o
(5 % (váh./objem) vodný roztok)
pH 10 % vodného roztoku6,0 až 7,5
Těkavé příměsiNe více než 0,3 % (24 hodinové sušení v exsikátoru nad kyselinou sírovou nebo oxidem fosforečným)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYLPALMITÁT

Definice
Chemický názevL-askorbylpalmitát
Askorbylpalmitát
Askorbylester kyseliny palmitové
6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolakton
Einecs205-305-4
Kód EE 304(i)
Chemický vzorecC22H38O7
Molekulová hmotnost414,55
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílá nebo žlutavě bílá pevná látka, která lehce voní po citronech
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání107 oC až 117 oC
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (jednohodinovým sušením ve vakuové sušárně při teplotě 56 až 60 oC)
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
Specifická rotace[α]20D = +21o až +24o
(5 % (váh./objem) roztok v methanolu)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYLSTEARÁT

Definice
Chemický názevL-askorbylstearát
Askorbylstearát
Askorbylester kyseliny stearové
6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolakton
Einecs246-944-9
Kód EE 304(ii)
Chemický vzorecC24H42O7
Molekulová hmotnost442,6
ObsahNe méně než 98 %
PopisBílá nebo žlutavě bílá pevná látka, která lehce voní po citronech
Identifikace
A. Bod táníCca 116 oC
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (jednohodinovým sušením ve vakuové sušárně při teplotě 56 až 60 oC)
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 306 EXTRAKT S VYSOKÝM OBSAHEM TOKOFEROLŮ

DefiniceUvedený extrakt, bohatý na obsah tokoferolu a tokoferolů, je získáván parní destilací jedlých rostlinných olejových produktů
Kód EE 306
Molekulová hmotnost430,71 (d-α-tokoferol)
ObsahNe méně než 34 % (všech tokoferolu)
PopisHnědočervený až červený čirý viskózní olej, s charakteristickou vůní a chutí. V oleji může docházet k vydělování menšího množství voskovitých složek v mikrokrystalické formě.
Identifikace
A. Použitím vhodné techniky plynové nebo kapalinové chromatografie
B. Test rozpustnosti Látka je nerozpustná ve vodě, rozpustná v ethanolu a mísitelná s etherem
Čistota
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
Specifická rotace[α]20D ne méně než +20o
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 307 α-TOKOFEROL

Synonymadl-α-tokoferol
Definice
Chemický názevdl-5,7,8-trimethyltokol
dl-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)-6-chromanol
Einecs200-412-2
Kód EE 307
Chemický vzorecC29H50O2
Molekulová hmotnost430,71
ObsahNe méně než 96 %
PopisViskózní čirý olej slabě žluté až jantarové barvy, bez zápachu. Působením vzdušného kyslíku a světla podléhá oxidaci a tmavne.
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu a mísitelná s etherem
B. SpektrofotometrieV absolutním ethanolu absorpční maximum při cca 292 nm
Čistota
Index lomun20D = 1,503 až 1,507
Specifická absorpce v ethanoluE1%1cm při 292 nm: 72 až 76
(0,01g látky ve 200 ml absolutního ethanolu)
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
Specifická rotace[α]20D = 0o + 0,05o
(zředění 1:10 chloroformem)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 308 γ-TOKOFEROL

Synonymadl-γ-tokoferol
Definice
Chemický název2,7,8-trimethyl-2-(4',8',12' - trimethyltridecyl)-6-chromanol
Einecs231-523-4
Kód EE 308
Chemický vzorecC28H48O2
Molekulová hmotnost416,69
ObsahNe méně než 97 %
PopisViskózní čirý olej slabě žluté až jantarové barvy, který působením vzdušného kyslíku a světla podléhá oxidaci a tmavne
Identifikace
A. SpektroskopieV absolutním ethanolu absorpční maxima při cca 298 a 257 nm
Čistota
Specifická absorpce v ethanoluE1%1cm při 298 nm: 91 až 97
E1%1cm při 257 nm: 5,0 až 8,0
Index lomun20D = 1,503 až 1,507
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 309 δ-TOKOFEROL

Definice
Chemický název2,8-dimethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)-6-chromanol
Einecs204-299-0
Kód EE 309
Chemický vzorecC27H46O2
Molekulová hmotnost402,7
ObsahNe méně než 97 %
PopisViskózní čirý olej slabě žluté nebo oranžové barvy, který působením vzdušného kyslíku a světla podléhá oxidaci a tmavne
Identifikace
A. SpektrometrieV absolutním ethanolu absorpční maxima při cca 298 a 257 nm
Čistota
Specifická absorpce v ethanoluE1%1cmpři 298 nm: 89 až 95
E1%1cm při 257 nm: 3,0 až 6,0
Index lomun20D = 1,500 až 1,504
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLÁT

Definice
Chemický názevPropylgallát
Propylester kyseliny gallové
n-propylester kyseliny 3,4,5-trihydroxibenzoové
Einecs204-498-2
Kód EE 310
Chemický vzorecC10H12O5
Molekulová hmotnost212,20
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílá až krémové bílá krystalická látka bez západu
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je málo rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu
B. Rozpětí bodu tání146 oC až 150 oC
(po čtyřhodinovém sušení při 110 oC)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1,0 %
(čtyřhodinovým sušením při 110 oC)
Sulfátový popelNe více než 0,1 %
Volná kyselinaNe více než 0,5 % (jako kyselina gallová)
Chlorované organické sloučeninyNe více než 100 mg/kg (jako Cl)
Specifická absorpce v ethanoluE1%1cm při 275 nm: 485 až 520
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 311 OKTYLGALLÁT

Definice
Chemický názevOktylgallát
Oktylester kyseliny gallové
n-oktylester kyseliny 3,4,5-trihydroxibenzoové
Einecs213-853-0
Kód EE 311
Chemický vzorecC15H22O5
Molekulová hmotnost282,34
ObsahNe méně než 98 % (po šestihodinovém sušení při 90 oC)
PopisBílá až krémové bílá látka, bez zápachu
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je málo rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu
B. Rozpětí bodu tání99 oC až 102 oC
(po šestihodinovém sušení při 90 oC)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 %
(šestihodinovým sušením při 90 oC)
Sulfátový popelNe více než 0,05 %
Volná kyselinaNe více než 0,5 % (jako kyselina gallová)
Chlorované organické sloučeninyNe více než 100 mg/kg (jako Cl)
Specifická absorpce v ethanoluE1%1cm při 275 nm: 375 až 390
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 312 DODECYLGALLÁT

SynonymaLaurylgallát
Definice
Chemický názevDodecylgallát
Dodecylester kyseliny gallové
n-dodecylester (nebo laurylester) kyseliny 3,4,5-trihydroxibenzoové
Einecs214-620-6
Kód EE 312
Chemický vzorecC19H30O5
Molekulová hmotnost338,45
ObsahNe méně než 98 % (po šestihodinovém sušení při 90 oC)
PopisBílá až krémové bílá látka, bez zápachu
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu a etheru
B. Rozpětí bodu tání95 oC až 98 oC (po šestihodinovém sušení při 90 oC)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,5 % (šestihodinovým sušením při 90 oC)
Sulfátový popelNe více než 0,05 %
Volná kyselinaNe více než 0,5 % (jako kyselina gallová)
Chlorované organické sloučeninyNe více než 100 mg/kg (jako Cl)
Specifická absorpce v ethanoluE1%1cm při 275 nm: 300 až 325
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 10 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 30 mg/kg

E 315 KYSELINA ISOASKORBOVÁ

SynonymaKyselina D-araboaskorbová
Kyselina erythorbová
Definice
Chemický názevγ-lakton kyseliny D-erythro-hex-2-enové
Kyselina isoaskorbová
Kyselina D-isoaskorbová
Einecs201-928-0
Kód EE 315
Chemický vzorecC6H8O6
Molekulová hmotnost176,13
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílá až světle žlutá krystalická látka, která působením světla postupně tmavne
Identifikace
A. Rozpětí bodu táníCca 164 oC až 172 oC za současného rozkladu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny askorbové (barevné reakce)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,4 % (tříhodinovým sušením za sníženého tlaku nad silikagelem)
Sulfátový popelNe více než 0,3 %
Specifická rotace [α]25D = -16,5o až -18,0o
(10 % (váh./objem) vodný roztok)
OxalátyPo přídavku 2 kapek ledové kyseliny octové a 5 ml 10 % roztoku octanu vápenatého k roztoku, který obsahuje 1 gram rozpuštěné látky v 10 ml vody, musí roztok zůstat čirý
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 316 ISOASKORBAN SODNÝ

SynonymaIsoaskorban sodný
Erythorban sodný
Definice
Chemický názevIsoaskorbát sodný
Isoaskorban sodný
Sodná sůl kyseliny D-isoaskorbové
Sodná sůl 2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4- laktonu
Sodný enolát 3-keto-D-gulofuranolaktonu, monohydrát
Einecs228-973-9
Kód EE 316
Chemický vzorecC6H7O6Na.H2O
Molekulová hmotnost216,13
ObsahNe méně než 98 % (jako monohydrát, po 24 hodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
PopisBílá krystalická látka
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je dobře rozpustná ve vodě a velmi málo rozpustná v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny askorbové (barevné reakce)
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 0,25 % (24 hodinovým sušením ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Specifická rotace [α]25D = +95o až +98o
(10 % (váh./objem) vodný roztok)
OxalátyPo přídavku 2 kapek ledové kyseliny octové a 5 ml 10 % roztoku octanu vápenatého k roztoku, který obsahuje 1 gram rozpuštěné látky v 10 ml vody, musí roztok zůstat čirý
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 320 BUTYLOVANÝ HYDROXYANISOL (BHA)

SynonymaBHA
Definice
Chemický název3-terc.butyl-4-hydroxyanisol
Směs 2-terc.butyl-4-hydroxyanisolu a 3-terc.butyl-4-hydroxyanisolu
Einecs246-563-8
Kód EE 320
Chemický vzorecC11H16O2
Molekulová hmotnost180,25
ObsahNe méně než 98.5 % C11H16O2 a současně ne méně než 85 % 3-terc.butyl-4-hydroxyanisolu
PopisBílé nebo slabě nažloutlé krystaly, případně voskovitá látka, se slabě aromatickou vůní
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná ve vodě
B. Rozpětí bodu tání48 oC až 55 oC
Čistota
Sulfátový popelNe více než 0,05 % (po kalcinaci při 800 ± 25 oC)
Fenolické nečistotyNe více než 0,5 %
Specifická absorpce v ethanoluE1%1cm při 290 nm: 190 až 210
E1%1cmpři 228 nm: 326 až 345
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 321 BUTYLOVANÝ HYDROXYTOLUEN (BHT)

SynonymaBHT
Definice
Chemický název2,6-di(terc.butyl)-p-kresol
4-methyl-2,6-di(terc.butyl)fenol
Einecs204-881-4
Kód EE 321
Chemický vzorecC15H24O
Molekulová hmotnost220,36
ObsahNe méně než 99 %
PopisBílá krystalická nebo vločkovitá látka, bez vůně nebo se slabou charakteristickou aromatickou vůní
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná ve vodě a 1,2-propandiolu, dobře se rozpouští v ethanolu
B. Bod tání70 oC
C. SpektrometrieV rozsahu vlnových délek 230 až 320 nm lze u 2cm silné vrstvy roztoku (látka ve zředění 1 : 100 000 v bezvodém ethanolu) pozorovat jediné maximum při 278 nm
Čistota
Sulfátový popelNe více než 0,005 %
Fenolické nečistotyNe více než 0,5 %
Specifická absorpce v ethanoluE1%1cm při 278 nm: 81 až 88
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 322 LECITINY

SynonymaFosfatidy
Fosfolipidy
DefiniceLecitiny představují směsi nebo určité frakce fosfatidů, které jsou získávány různými fyzikálními postupy z potravin rostlinného a živočišného původu. Patři mezi ně též hydrolytické produkty, vzniklé působením vhodně zvolených a neškodných enzymů. Finální produkt nesmí vykazovat žádné známky enzymové aktivity.
Lecitiny lze ve vodném prostředí částečně bělit působením peroxidu vodíku. Oxidační vlastnosti tohoto činidla však nesmí v žádném případě přítomné fosfatidy chemický modifikovat.
Einecs232-307-2
Kód EE 322
Obsah- Lecitiny: ne méně než 60,6 % složek. které jsou nerozpustné v acetonu
- Hydrolyzované lecitiny: ne méně než 56,0 % složek, které jsou nerozpustné v acetonu
Popis- Lecitiny: hnědá kapalina, případně viskózní nebo polotekutá látka či prášek
- Hydrolyzované lecitiny: světle hnědá až hnědá viskózní kapalina nebo látka pastovité konsistence
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost cholinu, fosforu a mastných kyselin
B. Test na přítomnost hydrolyzovaného lecitinuDo kádinky o objemu 800 ml nalijte 500 ml vody o teplotě 30 až 35 oC. Za stálého míchaní pomalu přidávejte 50 ml vzorku. Hydrolyzovaný lecitin vytvoří za těchto podmínek v kádince homogenní emulsi, zatímco nehydrolyzovaný lecitin vytvoří oddělenou fázi o hmotnosti okolo 50g.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 %
(jednohodinovým sušením při 105 oC)
Obsah látek nerozpustných v toluenuNe více než 0,3 %
Číslo kyselosti- Lecitiny: ne více než 35g KOH/g
- Hydrolyzované lecitiny: ne více než 45g KOH/g
Peroxidové čísloNe vetší než 10
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 325 MLÉČNAN SODNÝ

Definice
Chemický názevLaktát sodný
Mléčnan sodný
Sodná sůl kyseliny 2-hydroxypropionové
Sodná sůl kyseliny mléčné
Einecs200-772-0
Kód EE 325
Chemický vzorecC3H5O3Na
Molekulová hmotnost112,06 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 57 % a ne více než 66 %
PopisBezbarvá průhledná kapalina, bez vůně nebo se slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost laktátu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
KyselostNe více než 0,5 %
jako kyselina mléčná, po vysušení)
pH 20 % vodného roztoku6,5 až 7,5
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
Redukující látkyRoztok nesmí způsobit redukci Fehlingová roztoku
Poznámka:
Uvedená specifikace platí pro 60 % vodné roztoky

E 326 MLÉČNAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevLaktát draselný
Mléčnan draselný
Draselná sůl kyseliny 2-hydroxypropionové
Draselná sůl kyseliny mléčné
Einecs213-631-3
Kód EE 326
Chemický vzorecC3H5O3K
Molekulová hmotnost128,17 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 57 % a ne více než 66 %
PopisSlabě viskózní čirá kapalina, bez vůně nebo se slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. SpáleníSpalte laktát draselný na popel. Popel reaguje alkalicky a po přídavku kyseliny dochází k vývoji plynu.
B. Barevna reakce5 ml roztoku katecholu v kyselině sírové (1:100) převrstvěte dvěma mililitry roztoku, obsahujícího laktát. V oblasti styku obou kapalin se objeví tmavě červené zabarvení.
C. Pozitivní testy na přítomnost laktátu a draslíku
Čistota
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
KyselostVe 20 ml vody rozpusťte 1g roztoku laktátu draselného a přidejte 3 kapky roztoku fenolftaleinu jako indikátor. Při následné neutralizační titraci 0,1N hydroxidem sodným nesmí byt jeho spotřeba větší než 0,2 ml.
Redukující látkyRoztok laktátu draselného nesmí způsobit patrnou redukci Fehlingova roztoku
Poznámka: Uvedená specifikace platí pro 60 % vodné roztoky

E 327 MLÉČNAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevLaktát vápenatý
Dilaktát vápenatý
Mléčnan vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny 2-hydroxypropionové
Vápenatá sůl kyseliny mléčné
Einecs212-406-7
Kód EE 327
Chemická vzorec(C3H5O2)2Ca.nH2O (n = 0-5)
Molekulová hmotnost218,22 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek nebo granule, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost laktátu a vápníku
B. Test rozpustnostiLátka je rozpustná ve vodě a praktický nerozpustná v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímUrčován čtyřhodinovým sušením při 120 oC
- bezvodý: ne více než 3,0 %
- s 1 molekulou vody: ne více než 8,0 %
- se 3 molekulami vody: ne více než 20,0 %
- se 4,5 molekulami vody: ne více než 27,0 %
KyselostNe více než 0,5 %
(v suchém stavu, jako kyselina mléčná)
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
pH 5 % roztoku6,0 až 8,0
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
Redukující látkyRoztok laktátu nesmí způsobit redukci Fehlingova roztoku

E 330 KYSELINA CITRONOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina citronová
Kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylová
Einecs201-069-1
Kód EE 330
Chemický vzorec(a) C6H8O7 (bezvodá kyselina)
(b) C6H8O7.H2O (monohydrát)
Molekulová hmotnost(a) 192,13 (bezvodá kyselina)
(b) 210,15 (monohydrát)
ObsahKyselina citronová může být bezvodá nebo může v molekule vázat jednu molekulu vody. Obsah C6H8O7 v kyselině citronové je minimálně 99,5 % (bezvodá kyselina po vysušení).
PopisKyselina citronová vytváří bílé nebo bezbarvé krystaly, které jsou bez zápachu a chutnají silně kysele. Monohydrát na suchém vzduchu větrá.
Identifikace
A. Test rozpustnostiLátka je velmi dobře rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu a rozpustná v etheru
Čistota
Obsah vodyBezvodá kyselina citronová: ne více než 0,5 %,
monohydrát: ne více než 8,8 %
(metodou Karl Fischera)
Sulfátový popelNe více než 0,05 % (po kalcinaci při 800±25 oC)
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg
OxalátyNe více než 100 mg/kg (jako kyselena šťavelová po vysušení)
Snadno zuhelnitelné látky1 gram práškového vzorku, smísený s 10 ml alespoň 98 % kyseliny sírové, zahřívejte po dobu jedné hodiny za nepřístupu světla na vodní lázni o teplotě 90 oC. Během zahřívání nesmí směs získat tmavší než světle hnědé zabarvení (srovnávací kapalina K).

E 331 (i) CITRONAN MONOSODNÝ

SynonymaCitrát monosodný
Definice
Chemický názevCitrát monosodný
Citronan monosodný
Monosodná sůl kyseliny citronové
Monosodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Didydrogencitronan sodný
Kód EE 331(i)
Chemický vzorec(a) C6H7O7Na (bezvodá sůl)
(b) C6H7O7Na.H2O (monohydrát)
Molekulová hmotnost(a) 214,11 (bezvodá sůl)
(b) 232,23 (monohydrát)
ObsahNe méně než 99 % (bezvodá sůl ve vysušeném stavu)
PopisBílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímUrčován čtyřhodinovým sušením při 180 oC
- bezvodá sůl: ne více než 1,0 %
- monohydrát: ne více než 8,8 %
OxalátyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku3,5 až 3,8
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 331 (ii) CTRONAN DISODNÝ

SynonymaCitrát disodný
Definice
Chemický názevCitrát disodný
Citronan disodný
Disodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Disodná sůl kyseliny citronové s 1,5 molekulou vody
Hydrogencitronan sodný
Einecs205-623-3
Kód EE 331(ii)
Chemický vzorecC6H6O7Na2.1,5H2O
Molekulová hmotnost263,11
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 13,0 %
(čtyřhodinovým sušením při 180 oC)
OxalátyNe více než 100 mg/kg
(jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku4,9 až 5,2
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 331 (iii) CITRONAN TRISODNÝ

SynonymaCitrát trisodný
Definice
Chemický názevCitrát trisodný
Citronan trisodný
Trisodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Trisodná sůl kyseliny citronové - bezvodá, dihydrát nebo pentahydrát
Einecs200-675-3
Kód EE 331(iii)
Chemický vzorecBezvodá sůl: C6H5O7Na3
Hydrát: C6H5O7Na3.nH2O
(n = 2 nebo 5)
Molekulová hmotnost258,07 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímUrčován čtyřhodinovým sušením při 180 oC
- bezvodá sůl: ne více než 1,0 %
- dihydrát: ne více než 13,5 %
- pentahydrát: ne více než 30,3 %
OxalátyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová po vysušení)
pH 5 % vodného roztoku7,5 až 9,0
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 332 (i) CITRONAN MONODRASELNÝ

SynonymaCitrát monodraselný
Definice
Chemický názevCitrát monodraselný
Citronan monodraselný
Monodraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3- propantrikarboxylové
Bezvodá monodraselná sůl kyseliny citronové
Dihydrogencitronan draselný
Einesc212-753-4
Kód EE 332(i)
Chemický vzorecC6H7O7K
Molekulová hmotnost230,21
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisZrnitý bílý hygroskopický prášek nebo průhledné krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 1,0 %
(čtyřhodinovým sušením při 180 oC)
OxalátyNe více než 100 mg/kg
(jako kyselina šťavelová po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku3,5 až 3,8
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 332 (ii) CITRONAN TRIDRASELNÝ

SynonymaCitrát tridraselný
Definice
Chemický názevCitrát tridraselný
Citronan tridraselný
Tridraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Tridraselná sůl kyseliny citronová, monohydrát
Einecs212-755-5
Kód EE 332(ii)
Chemický vzorecC6H5O7K3.H2O
Molekulová hmotnost324,42
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisZrnitý bílý hygroskopický prášek nebo průhledné krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 6,0 %
(čtyřhodinovým sušením při 180 oC)
OxalátyNe více než 100 mg/kg
(jako kyselina šťavelová po vysušení)
pH 5 % vodného roztoku7,5 až 9,0
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg

E 333 (i) DICITRONAN MONOVÁPENATÝ

SynonymaDicitrát monovápenatý
Definice
Chemický názevDicitrát monovápenatý
Dicitronan monovápenatý
Monovápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3- propantrikarboxylové
Monovápenatá sůl kyseliny citronové, monohydrát
Hydrogencitronan vápenatý
Kód EE 333 (i)
Chemický vzorec(C6H7O7)2Ca.H2O
Molekulová hmotnost440,32
ObsahNe méně než 97,5 % ve vysušeném stavu
PopisJemný bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 7,0 %
(čtyřhodinovým sušením při 180 oC)
OxalátyNe více než 100 mg/kg
(jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku3,2 až 3,5
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg
UhličitanyPři rozpuštění 1 gramu citrátu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik málo jednotlivých bublinek plynu

E 333 (ii) DICITRONAN DIVÁPENATÝ

SynonymaDicitrát divápenatý
Definice
Chemický názevDicitrát divápenatý
Dicitronan divápenatý
Divápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3- propantrikarboxylové
Divápenatá sůl kyseliny citronová, trihydrát
Dihydrogencitronan vápenatý
Kód EE 333(ii)
Chemický vzorec(C6H7O7)2Ca2.3H2O
Molekulová hmotnost530,42
ObsahNe méně než 97,5 % ve vysušeném stavu
PopisJemný bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 20,0 % (čtyřhodinovým sušením při 180 oC)
OxalátyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová po vysušení)
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg
UbličitanyPři rozpuštění 1 gramu citrátu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik málo jednotlivých bublinek plynu

E 333 (iii) DICITRONAN TRIVÁPENATÝ

SynonymaDicitrát trivápenatý
Citronan vápenatý
Definice
Chemický názevDicitrát trivápenatý
Dicitronan trivápenatý
Trivápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3- propantrikarboxylové
Trivápenatá sůl kyseliny citronová, tetrahydrát
Einecs212-391-7
Kód EE 333(iii)
Chemický vzorec(C6H7O7)2Ca3.4H2O
Molekulová hmotnost570,51
ObsahNe méně než 97,5 % ve vysušeném stavu
PopisJemný bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 14,0 %
(čtyřhodinovým sušením při 180 oC)
OxalátyNe více než 100 mg/kg
(jako kyselina šťavelová, po vysušení)
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
ArzénNe více než 1 mg/kg
OlovoNe více než 1 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 5 mg/kg
UhličitanyPři rozpuštění 1 gramu citrátu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik málo jednotlivých bublinek plynu

E 334 KYSELINA L(+)-VINNÁ

Definice
Chemický názevKyselina L-vinná
Kyselina d-α,β-dihydroxyjantarová
Einecs201-766-0
Kód EE 334
Chemický vzorecC4H6O6
Molekulová hmotnost150,09
ObsahNe méně než 99,5 % ve vysušeném stavu
PopisBezbarvá nebo průsvitná krystalická látka nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání168 oC až 170 oC
B. Pozitivní test na přítomnost tartarátu
Čistota
Úbytek hmotnosti při sušeníNe více než 0,5 % (tříhodinovým sušením nad P2O5)
Sulfátový popelNe více než 1000 mg/kg
(po kalcinaci při 800 ± 25 oC)
Specifická optická rotace 20 % (váh./objem) vodného roztoku [α]20D = +11,5o až +13,5°
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
OxalátyNe více než 100 mg/kg
(jako kyselina šťavelová, po vysušení)

E 335 (i) VINAN MONOSODNÝ

SynonymaVinan monosodný
Hydrogenvinan sodný
Definice
Chemický názevMonosodná sůl kyseliny L-(+)-vinné, monohydrát
Monosodná sůl kyseliny d-α,β-dihydroxyjantarové
Kód EE 335(i)
Chemický vzorecC4H5O6Na.H2O
Molekulová hmotnost194,05
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisPrůhledné bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost tartarátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti při sušeníNe více než 10,0 %
(čtyřhodinovým sušením při 105o)
OxalátyNe více než 100 mg/kg
(jako kyselina šťavelová po vysušení)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 335 (ii) VINAN DISODNÝ

Definice
Chemický názevVinan disodný
Disodná sůl kyseliny L-(+)-vinné, dihydrát
Disodná sůl kyseliny d-α,β-dihydroxyjantarové
Einecs212-773-3
Kód EE 335(ii)
Chemický vzorecC4H4O6Na2.2H2O
Molekulová hmotnost230,8
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisPrůhledné bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost tartarátu a sodíku
B. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná v ethanolu,
1 gram látky se nerozpustí ve 3 ml vody
Čistota
Úbytek hmotnosti při sušeníNe více než 17,0 %
(čtyřhodinovým sušením při 150o)
OxalátyNe více než 100 mg/kg
(jako kyselina šťavelová po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku7,0 až 7,5
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 336 (i) VINAN MONODRASELNÝ

SynonymaTartarát monodraselný
Definice
Chemický názevMonodraselná sůl kyseliny L-(+)-vinne
Monodraselná sůl kyseliny d-α,β-dihydroxyjantarové
Kód EE 336(i)
Chemický vzorecC4H5O6K
Molekulová hmotnost188,16
ObsahNe méně než 98 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický nebo zrnitý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost tartarátu a draslíku
B. Bod tání230 oC
Čistota
pH 1 % vodného roztoku3,4
Úbytek hmotnosti při sušeníNe více než 1,0 % (čtyřhodinovým sušením při 105o)
OxalátyNe více než 100 mg/kg
(jako kyselina šťavelová po vysušení)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 336 (ii) VINAN DIDRASELNÝ

Definice
Chemický názevVinan didraselný, hemihydrát
Didraselná sůl kyseliny L-(+)-vinné, hemihydrát
Didraselná sůl kyseliny d-α,β-dihydroxyjantarové, hemihydrát
Einecs213-067-8
Kód EE 336(ii)
Chemický vzorecC4H4O6K2.1/2 H2O
Molekulová hmotnost235,2
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBílý krystalický nebo zrnitý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost tartarátu a draslíku
Čistota
pH 1 % vodného roztoku7,0 až 9,0
Úbytek hmotnosti při sušeníNe více než 4,0 % (čtyřhodinovým sušením při 150o)
OxalátyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 337 VINAN SODNODRASELNÝ

SynonymaVinan sodno-draselný
Seignettova sůl
Rochelleská sůl
Definice
Chemický názevVinan sodno-draselný, tetrahydrát
Sodno-draselná sůl kyseliny L-(+)-vinné, tetrahydrát
Sodno-draselná sůl kyseliny d-α,β-dihydroxyjantarové, tetrahydrát
Einecs206-156-8
Kód EE 337
Chemický vzorecC4H4O6KNa.4H2O
Molekulová hmotnost282,23
ObsahNe méně než 99 % ve vysušeném stavu
PopisBezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost tartarátu, sodíku a draslíku
B. Test rozpustnostiLátka je nerozpustná v ethanolu, 1 gram látky se rozpustí v 1 ml vody
C. Rozpětí bodu tání70oC až 80 oC
Čistota
Úbytek hmotnosti při sušeníNe více než 26,0 % a ne méně než 21,0 %
(tříhodinovým sušením při 150o)
OxalátyNe více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku6,5 až 8,5
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 338 KYSELINA FOSFOREČNÁ

SynonymaKyselina orthofosforečná
Kyselina monofosforečná
Definice
Chemický názevKyselina fosforečná
Einecs231-633-2
Kód EE 338
Chemický vzorecH3PO4
Molekulová hmotnost98,00
ObsahNe méně než 71 % a ne více než 83 %
PopisČirá bezbarvá viskózní kapalina
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a kyseliny
Čistota
Těkavé kyselinyNe více než 10 mg/kg (jako kyselina octová)
ChloridyNe více než 200 mg/kg (jako chlor)
DusičnanyNe více než 5 mg/kg (jako NaNO3)
SíranyNe více než 1500 mg/kg (jako CaSO4)
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg
Poznámka:
Uvedená specifikace platí pro 75 % vodné roztoky

E 339 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

SynonymaOrthofosforečnan monosodný
Primární fosforečnan sodný
Monofosforečnan monosodný
Definice
Chemický názevDihydrogenfosforečnan sodný
Dihydrogenmonofosforečnan sodný
Einecs231-449-2
Kód EE 339(i)
Chemický vzorecBezvodá sůl: NaH2PO4
Monohydrát: NaH2PO4.H2O
Dihydrát: NaH2PO4.2H2O
Molekulová hmotnostBezvodá sůl: 119,98
Monohydrát: 138,00
Dihydrát: 156,01
ObsahNe méně než 97 % NaH2PO4 (po jednohodinovém sušení při 60 oC, následovaném čtyřhodinovým sušením při 105 oC)
PopisBílý, poněkud rozplývavý prášek, krystaly nebo granule, bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a sodíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě, nerozpustné ethanolu, etheru a chloroformu
C. Obsah P2O558,0 % až 60,0 %
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímJednohodinovým sušením při 60 oC, následovaném čtyřhodinovým sušením při 105 oC
- bezvodá sůl: ne více než 2,0 %
- monohydrát: ne více než 15,0 %
- dihydrát: ne více než 25 %
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,2 % ve vysušeném stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku4,1 až 5,0
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 339 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DISODNÝ

SynonymaOrthofosforečnan disodný
Sekundární fosforečnan sodný
Monofosforečnan disodný
Definice
Chemický názevHydrogenfosforečnan disodný
Hydrogenmonofosforečnan disodný
Einecs231-448-7
Kód EE 339(ii)
Chemický vzorecBezvodá sůl: Na2HPO4
Hydráty: Na2HPO4.nH2O
(n = 2,7 nebo 12)
Molekulová hmotnost141,98 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 98 % Na2HPO4 (po tříhodinovém sušení při 40 oC, následovaném pětihodinovým sušením při 105 oC)
PopisBezvodá sůl: bílý hygroskopický prášek, bez zápachu
Dihydrát: bílá krystalická látka, bez zápachu
Heptahydrát: bílé krystaly nebo zrnitý prášek, bez zápachu a větrající na vzduchu
Dodekahydrát: bílý prášek nebo krystaly, bez zápachu, větrající na vzduchu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a sodíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu
C. Obsah P2O549 % až 51 % (v bezvodém stavu)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímTříhodinovým sušením při 40 oC, následovaným pětihodinovým sušením při 105 oC
- bezvodá sůl: ne více než 5,0 %
- dihydrát: ne více než 22,0 %
- heptahydrát: ne více než 50,0 %
- dodekahydrát: ne více než 61,0 %
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,2 % ve vysušeném stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku8,4 až 9,6
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 339 (iii) FOSFOREČNAN TRISODNÝ

SynonymaOrthofosforečnan trisodný
Terciální fosforečnan sodný
Monofosforečnan trisodný
Definice
Chemický názevFosforečnan trisodný
Monofosforečnan trisodný
Einecs231-509-8
Kód EE 339(iii)
Chemický vzorecBezvodá sůl: Na3PO4
Hydráty: Na3PO4.nH2O
(n = 1/2, 1 nebo 12)
Molekulová hmotnost163,94 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 97,0 % Na3PO4 (u bezvodé soli, hemihydrátu a monohydrátu - po přepočtu na vysušenou bezvodou látku)
Ne méně než 92,0 % Na3PO4 (u dodekahydrátu - po přepočtu na bezvodou vyžíhánou látku)
PopisBílé krystaly, granule nebo krystalický prášek, bez zápachu.
Dostupné hydratované soli se vyskytují ve formě hemi-, mono-, hexa-, okta-, deka- a dodekahydrátu. Molekula dodekahydrátu obsahuje 1/4 molekuly hydroxidu sodného.
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a sodíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustné v ethanolu
C. Obsah P2O540,5 % až 43,5 % (v bezvodém stavu)
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímPůlhodinovým žíháním při cca 800 oC (po předcházejícím dvouhodinovém sušení při 120 oC)
- bezvodá sůl: ne více než 2,0 %
- monohydrát: ne více než 11,0 %
- dodekahydrát: 45,0 % až 58,0 %
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,2 % ve vysušeném stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku11,5 až 12,5
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 340 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

SynonymaOrthofosforečnan monodraselný
Primární fosforečnan draselný
Monofosforečnan monodraselný
Definice
Chemický názevDihydrogenfosforečnan draselný
Dihydrogenmonofosforečnan draselný
Einecs231-913-4
Kód EE 340(i)
Chemický vzorec
Molekulová hmotnost
KH2PO4
136,09
ObsahNe méně neb 98,0 % (po čtyřhodinovém sušení při 105 oC)
PopisHygroskopické bezbarvé krystaly nebo bílý zrnitý nebo krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a draslíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu
C. Obsah P2O551,0 % až 53,0 %
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (čtyřhodinovým sušením při 105 oC)
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,2 % ve vysušeném stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku4,2 až 4,8
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 340 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DIDRASELNÝ

SynonymaOrthofosforečnan didraselný
Sekundární fosforečnan draselný
Monofosforečnan didraselný
Definice
Chemický názevHydrogenfosforečnan didraselný
Hydrogenmonofosforečnan didraselný
Einecs231-834-5
Kód EE 340(ii)
Chemický vzorecK2HPO4
Molekulová hmotnost174,18
ObsahNe méně než 98 %
(po čtyřhodinovém sušením při 105 oC)
PopisBezbarvý nebo bílý zrnitý prášek, krystaly nebo hmota, rozplývající se na vzduchu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a draslíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustné v ethanolu
C. Obsah P2O540,3 % až 41,5 %
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímNe více než 2,0 % (čtyřhodinovým sušením při 105 oC)
Ve vodě nerozpustné látky
Fluoridy
Ne více než 0 2 % ve vysušeném stavu
Ne více než 10 mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku8,7 až 9,4
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 340 (iii) FOSFOREČNAN TRIDRASELNÝ

SynonymaOrthofosforečnan tridraselný
Terciální fosforečnan draselný
Monofosforečnan tridraselný
Definice
Chemický názevFosforečnan tridraselný
Monofosforečnan tridraselný
Einecs231-907-1
Kód EE 340(iii)
Chemický vzorecBezvodá sůl: K3PO4
Hydráty: K3PO4.nH2O
(n = 1 nebo 3)
Molekulová hmotnost212,27 (bezvodá sůl)
ObsahNe méně než 97 %
(po přepočtu na bezvodou vyžíhánou látku)
PopisBezbarvé nebo bílé hygroskopické krystaly nebo granule, bez zápachu.
Dostupné hydratované soli se vyskytují ve formě mono- a trihydrátu.
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a draslíku
B. Test rozpustnostiLátka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustné v ethanolu
C. Obsah P2O530.5 % až 33,0 % (v bezvodém stavu po vyžíhání)
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímPůlhodinovým žíháním při 800 oC±25 oC
(po předcházejícím hodinovém sušení při 105 oC)
- bezvodá sůl: ne více než 3,0 %
- hydráty: ne více než 23,0 %
Ve vodě nerozpustné látkyNe více než 0,2 % ve vysušeném stavu
FluoridyNe více než 10 mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku11,5 až 12,3
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 341 (i) BIS(DIHYDROGENFOSFOREČNAN) VÁPENATÝ

SynonymaBis(dihydrogenorthofosforečnan) vápenatý
Definice
Chemický názevBis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý
Bis(dihydrogenmonofosforečnan) vápenatý
Einecs231-837-1
Kód EE 341(i)
Chemický vzorecBezvodá sůl: Ca(H2PO4)2
Monohydrát: Ca(H2PO4)2.H2O
Molekulová hmotnost234,05 (bezvodá sůl)
252,08 (monohydrát)
ObsahNe méně neb 95 % ve vysušeném stavu
PopisZrnitý prášek, bílé krystaly nebo granule, které se na vzduchu rozplývají
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a vápníku
B. Obsah P2O555,5 % až 61,1 % (bezvodá sůl)
C. Obsah CaO
Čistota
23,0 % až 27,5 % (bezvodá sůl)
19,0 % až 24,8 % (monohydrát)
Úbytek hmotnosti sušenímBezvodá sůl: ne více než 14 %
(čtyřhodinovým sušením při 105 oC)
Monohydrát: ne více než 17,5 %
(čtyřhodinovým sušením při 105 oC, po předcházejícím jednohodinovém sušení při 60 oC)
Úbytek hmotnosti žíhánímPůlhodinovým žíháním při 800 oC±25 oC
- bezvodá sůl: ne více než 17,5 %
- monohydrát (po předcházejícím jednohodinovém sušení při 105 oC): ne více než 25,0 %
FluoridyNe více než 30 mg/kg (jako fluor)
ArzénNe více než 3 mg/kg
OlovoNe více než 5 mg/kg
RtuťNe více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)Ne více než 10 mg/kg

E 341 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

SynonymaHydrogenorthofosforečnan vápenatý
Definice
Chemický názevHydrogenfosforečnan vápenatý
Hydrogenmonofosforečnan vápenatý
Sekundární fosforečnan vápenatý
Einecs231-826-1
Kód EE 341(ii)
Chemický vzorecBezvodá sůl: CaHPO4
Dihydrát: CaHPO4.2H2O
Molekulová hmotnost136,06 (bezvodá sůl)
172,09 (dihydrát)
ObsahNe méně než 98 % a ne více než 102 % CaHPO4 (po tříhodinovém sušení při 200 oC)
PopisBílé krystaly nebo granule, zrnitý prášek nebo prášek
Identifikace