Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 292/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Částka 98/1997
Platnost od 12.12.1997
Účinnost od 12.12.1997
Zrušeno k 01.05.2004 (275/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

292

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. listopadu 1997

o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a), b) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


Úvodní ustanovení

§ 1

Touto vyhláškou se stanoví mikrobiologické, chemické a fyzikální požadavky na balené kojenecké vody, balené stolní vody, balené pitné vody a balené přírodní minerální vody (dále jen "vybrané balené vody") a na způsob jejich úpravy, kontroly a hodnocení. Radiologické požadavky na tyto vody stanoví zvláštní předpisy.1)

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) balenou přírodní minerální vodou zvláštní druh přírodní podzemní vody, získaný z přirozených nebo uměle navrtaných schválených zdrojů minerální vody původní čistoty, s obsahem obvykle 1,0 g/l a více rozpuštěných minerálních látek a dalších fyziologicky významných složek, vhodný jako nápoj. Pro schválení zdroje této vody, jeho využití a úpravu platí zvláštní předpisy,2)

b) balenou kojeneckou vodou vybraný druh kvalitní pitné vody z podzemního zdroje, určený pro přípravu stravy i nápojů kojenců a k trvalému přímému požívání dětmi a některými dalšími skupinami populace,

c) balenou stolní vodou vybraný druh kvalitní pitné vody z podzemního zdroje, vyhovující i podmínkám pro trvalé a přímé požívání dětmi a některými dalšími skupinami populace s vybranými zdravotními potížemi,

d) balenou pitnou vodou druh pitné vody určený ke spotřebě obyvatelstvem,3)

e) mezní hodnotou hodnota ukazatele převážně senzorických vlastností vybrané balené vody většinou horní hranice rozmezí přípustných hodnot, jejímž překročením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota byla překročena,

f) nejvyšší přípustnou hodnotou hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti vybrané balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu.

§ 3

Všeobecné požadavky na vybrané balené vody

(1) Vybrané balené vody musí být čiré a bezbarvé; pouze přírodní minerální voda může být nejvýše slabě nažloutlá nebo se slabým zákalem či sedimentem. Vybrané balené vody nesmějí obsahovat patogenní mikroorganismy nebo organismy indikující jejich možnou přítomnost a senzorické defekty.

(2) Vybrané balené vody, s výjimkou balených vod pitných, nelze k balení či jinému zpracování před zabalením přepravovat ve velkoobjemových nádobách.

Balená přírodní minerální voda

§ 4

Způsob úpravy

(1) Přírodní minerální vodu je možno upravit pouze:

a) odstraněním nestabilních látek, například sloučenin železa a síry, filtrací či dekantací, s případným předchozím okysličením, jestliže toto zpracování nezmění skladbu základních složek vody, které jí propůjčují její vlastnosti,

b) odstraněním arzenu, sloučenin železa, manganu a síry pomocí vzduchu obohaceného ozónem, filtrací či dekantací, jestliže tato úprava nezmění skladbu základních složek vody, které jí propůjčují její vlastnosti, a toto zpracování bude v souladu se zvláštními předpisy,2)

c) odstraněním jiných nežádoucích složek, než jsou uvedeny pod písmeny a) a b), například berylia, niklu, pokud tato úprava nezmění skladbu základních složek vody, které jí propůjčují její vlastnosti.

(2) Přírodní minerální voda může být sycena či dosycována oxidem uhličitým, jímaným ze zdroje nebo z jiného než přírodního zdroje požadované kvality (odstavec 3). Oxid uhličitý může být též z přírodní minerální vody odstraňován, pokud toto zpracování nezmění skladbu základních složek této vody, které jí propůjčují její vlastnosti.

(3) Oxid uhličitý z jiného než přírodního zdroje musí splňovat tyto podmínky:

a) minimální obsah oxidu uhličitého 99 % objemu,

b) chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSKMn) nejvýše 30 mg/m3,

c) obsah oleje nejvýše 5 mg/kg sněhu,

d) obsah oxidu uhelnatého nejvýše 0,03 % objemu,

e) obsah oxidů dusíku nejvýše 5 mg/m3 jako dusitanové ionty.

(4) Aby nedošlo ke změně charakteristického složení přírodní minerální vody, nelze přírodní minerální vodu upravovat jinak, než je uvedeno v předchozích odstavcích, zejména ji nelze dezinfikovat, přidávat do ní bakteriostatické látky nebo ji jinak zpracovávat.

§ 5

Požadavky na zdravotní nezávadnost a označování

(1) Mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky na zdravotní nezávadnost balené přírodní minerální vody jsou stanoveny v příloze č. 1.

(2) Na obalu určeném spotřebiteli musí být uvedeno, zda jde o

a) přirozeně sycenou přírodní minerální vodu (vodu, která má po zpracování a zavedení plynu ze stejného zdroje obsah oxidu uhličitého přibližně stejný jako u zdroje),

b) nesycenou přírodní minerální vodu (vodu, která po zpracování neobsahuje vyšší množství volného oxidu uhličitého, než jaká je potřeba pro zachování solí rozpuštěných ve vodě),

c) dekarbonovanou přírodní minerální vodu (vodu, která má po zpracování menší obsah oxidu uhličitého, než je ve zdroji),

d) přírodní minerální vodu obohacenou o oxid uhličitý ze zdroje (vodu, která má vyšší obsah oxidu uhličitého než v původním zdroji),

e) sycenou přírodní minerální vodu (vodu, která je sycena oxidem uhličitým z jiného zdroje vyhovující kvality podle § 4 odst. 3).

(3) Na obalu určeném pro spotřebitele musí být dále uvedeno charakteristické složení přírodní minerální vody a datum poslední provedené analýzy tohoto složení. Při obsahu fluoridů vyšším než 1 mg/l se na obalu určeném pro spotřebitele uvede "obsahuje fluoridy" s příslušnou koncentrací. Při obsahu fluoridů vyšším než 2 mg/l se na tomto obalu též uvede, že potravina není vhodná pro kojence a děti do sedmi let věku. Při obsahu sodíku vyšším než 200 mg/l a při obsahu berylia vyšším než 1 µ/l se na tomto obalu uvede jejich skutečný obsah.

§ 6

Balená kojenecká voda

(1) K výrobě balené kojenecké vody může být použit pouze zdroj vody, který dává dlouhodobou záruku její stability a je chráněn před znečištěním. Složení balené kojenecké vody musí vyhovovat ukazatelům uvedeným v příloze č. 2.

(2) K úpravě balené kojenecké vody lze použít ozáření ultrafialovými paprsky podle zvláštního předpisu.4)

(3) Balenou kojeneckou vodu lze stabilizovat oxidem uhličitým kvality podle § 4 odst. 3 tak, aby hodnota pH nebyla nižší než 5.

§ 7

Balená stolní voda

(1) K výrobě balené stolní vody může být použit pouze zdroj vody, který dává dlouhodobou záruku její stability a je chráněn před znečištěním.

(2) K odstranění nestabilních složek balené stolní vody, například sloučenin železa, manganu, síry, křemičitanů, plynů, lze použít pouze postupy, které zásadním způsobem nemění přírodní vlastnosti vody, například sedimentace, filtrace, aerace.

(3) K úpravě stolní vody je možno použít ozáření ultrafialovými paprsky podle zvláštního předpisu,4) nelze k ní však použít chemické prostředky.

(4) Balenou stolní vodu lze stabilizovat oxidem uhličitým kvality podle § 4 odst. 3 tak, aby výsledné pH vody nebylo nižší než 5.

(5) Balená stolní voda musí splňovat mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele stanovené v příloze č. 2, s výjimkou ukazatele "dusičnany", pro který se stanoví nejvyšší přijatelná hodnota 25 mg/l. Balená stolní voda, která je uváděna do oběhu jako "vhodná pro přípravu kojenecké stravy a nápojů", však musí splňovat všechny limity ukazatelů stanovených v příloze č. 2.

§ 8

Balená pitná voda

Požadavky na zdravotní nezávadnost a kontrolu balené pitné vody stanoví zvláštní právní předpis.3)

Kontrola a hodnocení vybraných balených vod

§ 9

(1) V případě, že v prvním odebraném vzorku o objemu 250 ml nejsou zjištěni jedinci tvořící kolonie mikrobiologických ukazatelů stanovených v přílohách č. 1 a 2, jsou splněny požadavky na mikrobiologickou nezávadnost kontrolované balené vody.

(2) V případě, že ve vzorku první zkoušky jsou zjištěni nejvýše dva jedinci tvořící kolonie u koliformních bakterií, enterokoků, bakterií druhu Pseudomonas aeruginosa či střevních sporulujících anaerobních bakterií redukujících siřičitany, provádí se druhá zkouška u dalších čtyř vzorků z téže šarže.

(3) Při druhé zkoušce z objemu 250 ml každého vzorku může limitu mikrobiologických ukazatelů, uvedených pro první zkoušku, nevyhovět pouze jeden vzorek ze čtyř, přičemž počet zjištěných jedinců tvořících kolonie ve vzorku nesmí být vyšší než 2.

(4) Hodnoty vyšší než 2 u výše uvedených ukazatelů, přítomnost termotolerantních koliformních bakterií či přítomnost autotrofních či heterotrofních organismů definovaných jako mikroskopický obraz jsou nepřijatelné.

§ 10

(1) Kontrola zdravotní nezávadnosti balených přírodních minerálních vod zajišťovaná výrobcem se provádí minimálně jednou do roka u všech ukazatelů chemického, fyzikálního a radiologického složení. Pro kontrolu zdroje platí zvláštní předpisy.2) Minimální rozsah kontrol jednotlivých výrobních šarží je uveden v příloze č. 3.

(2) Kontrola zdravotní nezávadnosti balené kojenecké vody zajišťovaná výrobcem se provádí minimálně čtyřikrát do roka v rozsahu všech ukazatelů uvedených v příloze č. 2. Kontrola jednotlivých výrobních šarží se provádí před jejich expedicí, a to v minimálním rozsahu stanoveném v příloze č. 3.

(3) Kontrola zdravotní nezávadnosti balené stolní vody zajišťovaná výrobcem se provádí minimálně třikrát do roka v rozsahu všech ukazatelů stanovených v příloze č. 2. Kontrola jednotlivých výrobních šarží se provádí v minimálním rozsahu stanoveném v příloze č. 3.

(4) Kontrola zdravotní nezávadnosti balené pitné vody zajišťovaná výrobcem se provádí po každém přerušení výroby přesahujícím tři měsíce, minimálně však jednou do roka, při nepřetržité výrobě. Minimální rozsah kontrol jednotlivých výrobních šarží je uveden v příloze č. 2 B a č. 3 zvláštního právního předpisu.3)

(5) V případě pozitivního nálezu hodnot chemických ukazatelů uvedených pod písmeny a) až f), které se vyznačují škodlivostí stejného charakteru, musí být součet podílů, vypočtený dělením skutečně zjištěných hodnot koncentrací jednotlivých ukazatelů nejvýše přípustnými hodnotami uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 a dělený počtem ukazatelů, menší než 1.

(6) Ostatní podmínky stanovené v přílohách č. 1 a 2 určují:

a) zda zjištěné výsledky jednotlivého rozboru až do výše překročení o uvedené procento lze považovat za splnění podmínek stanovených touto vyhláškou,

b) zda použitá metoda s mezí detekce vyjádřenou v procentech limitu je vhodná ke stanovení hodnot příslušného ukazatele zdravotní nezávadnosti, s výjimkou ukazatelů: kadmium, zdravotně významné látky organické, fenoly těkající s vodní párou a látky extrahovatelné nepolární, kde za mez detekce je považována příslušná limitní hodnota.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 11

Vybrané balené vody, jejichž výroba či dovoz byly zahájeny před účinností této vyhlášky, musí být uvedeny do souladu s touto vyhláškou do jednoho roku ode dne její účinnosti

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 241/1998 Sb. Čl. II

1. Pokud je zajištění plnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 3 odst. 2 podmíněno provedením územního a stavebního řízení, musí být dosaženo souladu s touto vyhláškou nejpozději do konce roku 2000.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

2) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

3) Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů.

4) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 297/1997 Sb., o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 292/1997 Sb.

POŽADAVKY A LIMITY NA BALENÉ PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY

A. Mikrobiologické požadavky

č.ukazatelsymboljednotkalimit 1.zkouškatyp limitulimit 2.zkouška
1.termotolerantní koliformní bakt.TKBKTJ*/250 ml0NPH**0
2.koliformní bakterieKBKTJ/250 ml0 (2)NPH2
3.enterokokyEKKTJ/250 ml0 (2)NPH2
4.Pseudomonas aeruginosaPAKTJ/250 ml0 (2)NPH2
5.Siřičitany redukující střevní sporulující anaerobní bakt.SBKTJ/50 ml0 (2)NPH2
6.Mikroskopický obraz - živé org.MOjedinci/ml0NPH0

* KTJ = kolonii tvořící jednotka

** NPH = nejvyšší přípustná hodnota

B. Fyzikální a chemické požadavky

a) Zdravotně významné anorganické látky:

č.ukazatelsymboljednotkalimittyp limituostatní podmínky %
7.antimonSbmg/l0,005NPH10
8.arsenAsmg/l0,05NPH10
9.baryumBamg/l1,0NPH10
10.beryliumBemg/l0,001
0,005
NPH10
11.boritany(jako B)mg/l5NPH10
12.chromCrmg/l0,05NPH10
13.kadmiumCdmg/l0,003NPH10
14.měďCumg/l1,0NPH10
15.niklNimg/l0,02NPH10
16.olovoPbmg/l0,01NPH10
17.rtuťHgmg/l0,001NPH10
18.selenSemg/l0,05NPH10
19.dusičnanyNO3-mg/l50NPH10
20.dusitanyN0-2mg/l0,0210
0,1NPH
21.fluoridyF-mg/lNPH10
22.kyanidyCN-mg/l0,07NPH10

b) Zdravotně významné organické látky typu pesticidů, detergentů, minerálních olejů polycyklických aromatických látek, polychlorovaných bifenylů apod. nesmějí být v přírodních minerálních vodách přítomny v detekovatelném množství. Meze detekce jsou pro některé látky uvedeny v příloze č. 2 pod č. 23 až 41, č. 58 a č. 61.

c) Látky, jejichž přítomnost v hodnotách vyšších než uvedené mezní hodnoty může negativně ovlivnit přírodní minerální vody

23.hliníkAlmg/l0,4MH***10
23.chloridyCl-mg/l500MH10
24.jodidyJ-mg/l15MH10
25.reakce vodypH4,0-8,0MH10
26.manganMnmg/l2MH10
27.sodíkNamg/l600MH10
28.síranySO42-mg/l1400MH10
29.sulfanH2Smg/l0,05MH10
30.zinekZnmg/l5MH10
31.železoFemg/l10MH10

*** MH = mezní hodnota

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 292/1997 Sb.

POŽADAVKY A LIMITY KOJENECKÉ A STOLNÍ VODY

A. Mikrobiologické požadavky

č.ukazatelsymboljednotkalimit 1.zkouškatyp limitulimit 2. zkouška
1.termotolerantní koliformní bakt.TKBKTJ*/250 ml0NPH**0
2.koliformní bakterieKBKTJ/250 ml0 (2)NPH2
3.enterokokyEKKTJ/250 ml0 (2)NPH2
4.Pseudomonas aeruginosaPAKTJ/250 ml0 (2)NPH2
5.mikroskopický obraz - živé org.MOjedinci/ml0NPH0

* KTJ = kolonii tvořící jednotka

** NPH = nejvyšší přípustná hodnota

B. Fyzikální a chemické požadavky

a) Zdravotně významné - anorganické:

č.ukazatelsymboljednotkalimittyp limituostatní podmínky % limitu
6.antimonSbmg/l0,003NPH10
7.arsenAsmg/l0,005NPH10
8.baryumBamg/l0,5NPH10
9.beryliumBemg/l0,0005NPH10
10.kadmiumCdmg/l0,0025NPH10
11.chromCrmg/l0,025NPH10
12.měďCumg/l0,2NPH10
13.kyanidyCN-mg/l0,005NPH10
14.fluoridyF-mg/l1,0NPH10
15.olovoPbmg/l0,01NPH10
16.manganMnmg/l0,1NPH10
17.rtuťHgmg/l0,0005NPH25
18.niklNimg/l0,02NPH10
19.dusičnanyNO3-mg/l15 (25)****)NPH10
20.dusitanyNO2-mg/l0,1NPH10
21.selenSemg/l0,01NPH10
22.stříbroAgmg/l0,01NPH10

****) kojenecká 15, stolní 25.

b) Zdravotně významné - organické: nesmějí být přítomny v detekovatelném množství (uvedeny limity detekce)

č.ukazatelsymboljednotkalimittyp limituostatní podmínky % limitu
Chlorované alkany
23.tetrachlormethanCCl4μg/l1,025
24.dichlormethanCH2Cl2μg/l1025
25.1,2 dichlorethanC2H4Cl2μg/l1525
Chlorované etheny
26.chlorethen (vinylchlorid)C2H3Clμg/l225
27.1,1 dichlorethen (ethylenchlorid) (DCE)C2H2Cl2μg/l1525
28.1,2 dichlorethenC2H2Cl2μg/l2525
29.trichlorethen (TCE)C2HCl3μg/l3025
30.tetrachlorethen (PCE)C2Cl4μg/l2025
Aromatické uhlovodíky
31.benzen (Bz)C6H6μg/l5,025
32.toluenC7H8μg/l50
33.xylenyC8H10μg/l10025
34.ethylbenzen (EB)C8H10μg/l20
35.styrenC8H8μg/l1025
36.benzo(a)pyren (BaP)C20H12μg/l0,325
Chlorované benzeny
37.chlorbenzenC6H5Clμg/l525
38.dichlorbenzeny DCB)C6H4Cl2μg/l0,3(1)
39.trichlorbenzeny (TCB)C6H3Cl3μg/l5,0(2)
Pesticidní látky
40.jednotlivé látkyPLμg/l0,110 (3)
Ostatní látky
41polychlorovanéPCBμg/10,01 25 (5)

c) Látky, jejichž přítomnost ve zvýšeném množství může negativně ovlivnit kojeneckou vodu

42.hliníkAlmg/l0,05MH***10
43.amonné iontyNH4+mg/l0,25MH10
44.chloridyCl-mg/l100MH10
45.vodivostxmS/m100MH
46.kyslík rozp.O2% nasycení>50MH
47.reakce vodypH8.VIMH10
48.sodíkNamg/l100MH10
49.síranySO42-mg/l250MH10
50.látky rozp.RLmg/l1000MH10
51.sulfan volnýH2Smg/l0,01MH10
52.barvamg/l20MH10
53.pachstupeň1MH
54.zákalZF2MH10
55.zinekZnmg/l3MH10
56.železoFemg/l0,3MH10
57.huminové látkyHLmg/l1,2MH10
58.tenzidy aniontovéPAL-Amg/l0,1MH25
59.fenoly těkající s vodní paroumg/l0,025NPH25
60.chemická spotřeba kyslíku manganistanemChSKMnmg/l2MH25
61.látky extrahovatelné nepolárníNELmg/l0,01NPH25

*** MH = mezní hodnota

d) Látky, jejichž přítomnost v kojenecké a stolní vodě je žádoucí

62.vápníkCamg/l3010 (4)
63.hořčíkMgmg/l1010 (4)
64.vápník a hořčíkCa+Mgmol/l0,9-5

Symboly (1), (2), (3), (4) a (5) v přílohách č. 1 a č. 3 značí:

(1) Při překročení mezné hodnoty se stanoví koncentrace jednotlivých dichlorbenzenů. Nejvyšší mezná hodnota 30 g/l se vztahuje na 1,4-dichlorbenzen za předpokladu, že nedojde k ovlivnění organoleptických vlastností balené vody.

(2) Limitní hodnota je stanovena pro součet koncentrací trichlorbenzenů. Při překročení mezné hodnoty se stanoví obsah jednotlivých trichlorbenzenů a stanoví se nejvyšší přípustná hodnota pro jednotlivé zjištěné látky.

(3) Týká se pesticidních látek s limitní hodnotou 0,1 g/l pro každou individuálně stanovenou účinnou látku pesticidního přípravku. Při překročení limitní hodnoty se provádí další šetření ke zjištění jednolivých látek.

(4) Uvedená koncentrace představuje minimum

(5) Suma kongenerů 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 292/1997 Sb.

MINIMÁLNÍ ROZSAH PŘŮBĚŽNÉ KONTROLY VYBRANÝCH BALENÝCH VOD.

Kontrolní ukazatelePoznámka
senzorické:pach
chuť
zákal
základní:vodivostV konkrétních případech se rozsah i četnost upraví podle požadavku příslušného orgánu státního dozoru
pH
doplňkové:NO3-
NO2-
NH4+
CHSK-Mn
mikrobiologické:koliformní bakterie(u přírodních minerálních vod)
termotolerantní koliformníbakterie
Pseudomonas aeruginosasulfit redukující bakterie
Přesunout nahoru