Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 291/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci

Částka 97/1997
Platnost od 02.12.1997
Účinnost od 08.09.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

291

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. prosince 1996 byla v Singapuru podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci.

Dohoda na základě svého článku 17 vstoupila v platnost dnem 8. září 1997. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Kubánskou republikou Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou ze dne 5. listopadu 1977, vyhlášená pod č. 29/1979 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Kubánské republiky, dále nazývané „smluvní strany",

vědomy si významné úlohy obchodu v ekonomickém rozvoji obou států,

usilujíce o rozvoj obchodné ekonomických vztahu mezi oběma státy na základe; principu rovnosti práv a vzájemných výhod,

s přáním vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj vzájemných obchodné ekonomických styků,

se dohodly o následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat obnovená, rozvoj a upevňování obchodních vztahů mezi oběma státy v souladu s právními předpisy platnými v každém z nich a na základě principu a zvyklostí uznávaných v mezinárodním obchodu. Za tím účelem budou napomáhat, usnadňovat a podporovat obchodné ekonomickou spolupráci mezi právními subjekty obou států.

Článek 2

Smluvní strany potvrzují svou vůli uplatňovat při výměně zboží pocházejícího z obou států ustanovená Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), jakož i této dohody a vzájemné si poskytnou nepodmíněnou doložku nejvyšších výhod.

Doložka nejvyšších výhod se bude recipročně uplatňovat ve všem, co se týká

- cel, daní a ostatních poplatku jakéhokoliv druhu uplatňovaných při dovozech, vývozech a tranzitu zboží nebo při mezinárodních převodech plateb tykajících se těchto obchodních operací,

- způsobu vybírání cel, daní a ostatních poplatků,

- formalit a pravidel spojených s dovozy, vývozy a tranzitem zboží,

- vnitřních daní a ostatních poplatku jakéhokoliv druhu ukládaných na dovoz, vyvoz a tranzit zboží.

Článek 3

Doložka nejvyšších výhod podle článku 2 této dohody se nebude vztahovat na

- výhody vyplývající z účasti každého ze států smluvních stran v celních uniích, oblastech volného obchodu nebo v dohodách směřujících k jejich vytvoření či v dalších formách regionální ekonomické integrace,

- výhody, které jedna ze smluvních stran poskytla nebo by mohla poskytnout kterémukoliv sousednímu státu za účelem usnadnění pohraničního či pobřežního obchodu.

Článek 4

Smluvní strany si vzájemné poskytnou zacházení ne méně výhodné než to, které poskytují třetím státům v souladu s běžnou praxí při používání námořních přístavů ve všech záležitostech tykajících se obchodná plavby, posádek, nakládky a vykládky.

Článek 5

Obchodná výměna mezi oběma státy se bude uskutečňovat v souladu s touto dohodou, mezinárodními obchodními zvyklostmi a právními předpisy platnými v každém z nich a bude prováděna na základě kontraktů sjednaných mezi právními subjekty každého ze států smluvních stran. Smluvní strany neponesou odpovědnost za závazky přijaté v kontraktech uzavřených příslušnými právními subjekty.

Článek 6

V kontraktech sjednaných mezi právními subjekty států smluvních stran se budou za zaklad brát ceny převládající na světovém trhu pro obdobné zboží.

Platby vyplývající z uskutečňování obchodních kontraktů sjednaných mezi právními subjekty států smluvních stran budou uskutečňovány ve volné směnitelné měně v souladu s právními předpisy platnými v každém z nich.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat v souladu s právními předpisy svých států rozvoj různých druhů vazbových obchodů, průmyslové spolupráce, vytváření ekonomických sdružení, smíšených podniků a dalších forem obchodné ekonomické spolupráce mezi právními subjekty obou států.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat v souladu s právními předpisy svých států zřizování a činnost poboček či zastoupení českých a kubánských subjektů ve svých státech, přispívajících k rozvoji vzájemných obchodně ekonomických vztahů.

Článek 9

PPotvrzení o původu pro domácí zboží vyvážené z jednoho státu do druhého budou vydávat k tomu řádně zmocněné instituce ze států smluvních stran.

Článek 10

Smluvní strany si budou recipročně poskytovat výhody potřebné pro organizovaná veletrhů, vystav, konferencí a jiných aktivit ve svých státech na podporu vzájemného obchodu v souladu s právními předpisy obou států.

Článek 11

Smluvní strany umožní v souladu s právními předpisy platnými ve svých státech dovoz a vyvoz, osvobozeny od cel, daná a ostatních poplatků podobného druhu, nesledujících předmětů:

- vzorků, předmětů a zboží bez obchodní hodnoty, jakož i obchodně propagačních materiálů,

- výrobků a zboží dovezených dočasně a určených pro veletrhy a výstavy vždy, pokud nebudou předmětem obchodování,

- zboží, nástrojů, materiálů a nářadí dovezených pro účely pokusů, zkoušek, oprav, zušlechťování a zpracovaní,

- předmětů, nástrojů a součástek dovezených dočasně pro montážní práce a pro obchodné ekonomickou spoluprací,

- kontejnerů a speciálních obalů používaných v mezinárodním obchodu dovezených s tím, že budou naplněny a vráceny.

Článek 12

Smluvní strany v souladu s právními předpisy svých států a s mezinárodními smlouvami, které v této věci uzavřely, přijmou opatření potřebná k tomu, aby ve svých státech zamezily dovoz přírodních nebo zpracovaných produktů pocházejících ze státu druhé smluvní strany, které ponesou známky, jména, nápisy či jiné podobné znaky způsobující klamavé označení či určení původu nebo druhu, vlastností či kvality výrobků.

Článek 13

Smluvní strany za účelem usnadnit provádění této dohody, přípravu doporučení a konaná konzultací a s cílem rozšiřování a rozvíjení vzájemných obchodně ekonomických vztahů vytvářejí Česko-kubánskou mezivládní smíšenou komisi vedenou představiteli ministerstev zabývajících se vnějšími ekonomickými vztahy, která se bude střídavě scházet v Praze nebo v Havaně ve lhůtách a termínech, jež se dohodnou.

Pravomoci, činnost, organizační otázky a konkrétní úkoly této smíšené komise budou stanoveny na jejím prvním zasedaní po vzájemné dohodě.

Článek 14

Smluvní strany zabezpečí ve svých státech ochranu proti veškeré nekalé soutěži v oblasti výměny zboží v souladu s touto dohodou a mezinárodními dohodami, které v této věci uzavřely, a podle právních předpisů svých států.

Článek 15

Spory, které by mohly vzniknout při vykladu, uplatňování a provádění nebo neplnění ustanovení teto dohody, budou řešeny jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 16

Jakákoliv změna nebo doplnění této dohody bude uskutečněna písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

Článek 17

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem poslední notifikace uskutečněné diplomatickou cestou, že byly splněny příslušné podmínky stanovené právními předpisy každého státu.

Článek 18

Tato dohoda bude platná po dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy o roční období, pokud žádná ze smluvních stran neoznámí druhé svůj záměr ji vypovědět, a to šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Ustanovení teto dohody budou nadále uplatňována na kontrakty uzavřené v době její platnosti, které by nebyly splněny k datu ukončení její platnosti.

Článek 19

Vstupem této dohody v platnost pozbude platnosti Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou, podepsaná v Havaně 5. listopadu 1977, pokud jde o Českou republiku a Kubánskou republiku.

Dáno v Singapuru dne 10. prosince 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Vladimír Dlouhý CSc. v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Kubánské republiky:
Ricardo Cabrisas Ruíz v. r.
ministr zahraničního obchodu

Přesunout nahoru