Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 283/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi

Částka 93/1997
Platnost od 27.11.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.12.1999 (253/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

283

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 29. října 1997

o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi

Ministerstvo financí stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 21 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:


§ 1

Prvky nálepky

(1) Na přední a zadní straně nálepky jsou následující prvky:

a) rastrované symboly dopravních značek "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla" ve tvaru stanoveném zvláštním právním předpisem,1)

b) celoplošná ochranná perforace,

c) údaj o hmotnosti vozidla, pro které je nálepka určena,

d) nápis "ROČNÍ", označující dobu platnosti,

e) rok platnosti vyjádřený posledním dvojčíslím kalendářního roku.

(2) Přední a zadní strana nálepky je doplněna kruhovým holografickým prvkem, který je na přední straně nálepky (viditelné z vnitřní strany vozidla) přetištěný dvoupísmennou sérií a šestimístným pořadovým číslem.

(3) Jde-li o motorová vozidla používaná k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz tohoto motorového vozidla, jsou na přední a zadní straně nálepky prvky podle odstavce 1 písm. c) a d) nahrazeny symbolem označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou, a to ve tvaru stanoveném zvláštním předpisem.2)

(4) K ochraně před paděláním nálepka obsahuje ochranné prvky.

§ 2

Rozměry a tvar nálepky

Nálepka má tvar nepravidelného symetrického šestiúhelníku se zaoblenými rohy o poloměru 4 mm. Vnější rozměry jsou 61 × 61 mm se dvěma zkrácenými rohy. Vzdálenost mezi protilehlými stranami ve vodorovném a svislém směru je 61 mm.

§ 3

Plošné řešení nálepky

(1) Symbol dopravní značky "Dálnice" je 14,5 mm vysoký, 11,5 mm široký. Symbol je umístěn od spodního okraje rámečku ve vzdálenosti 3,5 mm, od horního okraje 30,1 mm.

(2) Symbol dopravní značky "Silnice pro motorová vozidla" je 14,5 mm vysoký, 11,5 mm široký. Symbol je umístěn od spodního okraje rámečku ve vzdálenosti 3,5 mm, od horního okraje 30,1 mm.

(3) Vzdálenost mezi symboly dopravních značek "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla" je 4 mm, je vyplněna číslem vyjadřujícím poslední dvojčíslí kalendářního roku platnosti a umístěným na svislé ose nálepky.

(4) Údaj o hmotnosti vozidla

a) "vozidlo do 3,5 tuny", nebo

b) "vozidlo nad 3,5 do 12 tun", nebo

c) "vozidlo nad 12 tun"

je umístěn nad symboly dopravních značek "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla". Vzdálenost spodního účaří textu s údajem o hmotnosti vozidla a horním okrajem uvedených symbolů je 1,6 mm.

(5) Dvojčíslí roku platnosti je vyjádřeno 14,5 mm vysokými číslicemi. Číslice jsou umístěny v pravé horní části přední strany nálepky (viditelné z vnitřní strany vozidla) a v levé horní části zadní strany nálepky (viditelné z vnější strany vozidla). Spodní okraj číslic je vzdálen 29,8 mm od spodního okraje rámečku nálepky.

(6) Nápis označující dobu platnosti nálepky je umístěn pod dvojčíslím kalendářního roku platnosti.

(7) Holografický prvek je umístěn v levé horní části přední strany nálepky (viditelné z vnitřní strany vozidla) a v pravé horní části nálepky (viditelné z vnější strany vozidla).

(8) Dvoupísmenná série a šestimístné číslo jsou vysoké 3 mm, jsou umístěny na přední straně nálepky přes holografický prvek. Dvoumístná série je uvedena nad pořadovým číslem umístěným na středové ose holografického prvku.

§ 4

Barevné provedení

Barvy posledního dvojčíslí kalendářního roku, nápisu označujícího dobu platnosti, údajů o hmotnosti vozidla, písmen pro označení série, číslic výrobního čísla, rámečku nálepky, symbolů dopravních značek a podkladu nálepky musí být voleny tak, aby byla zaručena jejich snadná čitelnost a vzájemná rozpoznatelnost. Pokud jde o barvy podkladu nálepky, použije se u jedné z barev ochranný irisový přechod odstínů.

§ 5

Evidence nálepek a zacházení s nimi

(1) Nálepky se evidují podle sérií označených velkým písmenem a výrobními čísly. Každá série obsahuje maximálně pět set tisíc nálepek.

(2) Zvlášť se evidují poškozené či jinak nepoužitelné nálepky.

(3) Právnická osoba pověřená Ministerstvem financí činnostmi spojenými s prodejem nálepek vede evidenci nálepek a předává je k distribuci a prodeji na základě předávacího protokolu.

§ 6

Výměna dálničních nálepek z důvodu poškození vozidla s nalepenou nálepkou

(1) Nálepky sejmuté z poškozeného motorového vozidla vyměňuje pošta na základě řádně vyplněné žádosti. Žádost žadatel doloží čestným prohlášením, že nežádal o náhradu poškozené nálepky pojišťovnu.

(2) Výměna nálepky je možná, pokud na vyměňované nálepce, kterou žadatel předává nalepenou na průhledné fólii tak, aby byly viditelné jak přední, tak zadní strana, je zachováno výrobní číslo a údaj o výši poplatku.

(3) Vyměňovat lze pouze nálepky platící pro tentýž rok.

(4) V případě, že za nálepku poskytla náhradu pojišťovna v rámci zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, náhradní nálepka se neposkytne.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 260/1998 Sb. Čl. II

Platnost nálepek vzoru 1998 prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic, vydaných podle dosavadního předpisu, není do 31. ledna 1999 dotčena.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) Dopravní značky "Dálnice" (č. D 14a) a "Silnice pro motorová vozidla" (č. D 15a) uvedené v příloze k vyhlášce č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

2) Symbol 02 uvedený v příloze k vyhlášce č. 99/1989 Sb.

3) Symbol 02 uvedený v příloze k vyhlášce č. 99/1989 Sb.

Přesunout nahoru