Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 279/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Částka 92/1997
Platnost od 25.11.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.01.2003 (540/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

279

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 31. října 1997,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) halou stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky (sloupy, pilíře) a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 m2. Způsob měření a výpočtu výměr je uveden v příloze č. 1,

b) vedlejší stavbou stavba, která tvoří příslušenství1) stavby hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2. Vedlejší stavbou není garáž a zahrádkářská chata,

c) stářím stavby počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem,

d) rybníkem vodní nádrž se zemní hrází, s přirozeným nebo zahloubeným dnem a s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období 0,5 m a výše,

e) malou vodní nádrží nádrž s objemem do 2 milionů m3 po hladinu ovladatelného prostoru, s největší hloubkou 9 m, měřeno na pevné dno. Stoletý průtok v profilu hráze do 60 m3/s nebo u nádrží s umělým přívodem vody nesmí přesáhnout součet stoletého průtoku z vlastní vodní nádrže a kapacity přivaděče,

f) velkou vodní nádrží nádrž s objemem nad 2 miliony m3 po hladinu ovladatelného prostoru nebo s větší hloubkou než 9 m, měřeno na pevné dno a se stoletým průtokem v profilu hráze nad 60 m3/s,

g) ostatní vodní nádrží zejména jezero, tůň a zatopený lom, pískovna a důlní propadlina, a dále i vodní nádrž s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období menší než 0,5 m,

h) rekreační chatou stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 360 m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,

i) zahrádkářskou chatou stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 110 m3 a zastavěnou plochou maximálně 25 m2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,

j) počtem obyvatel se rozumí počet obyvatel trvale bydlících na území příslušné obce podle jejich stavu uveřejňovaného Českým statistickým úřadem v aktuálním vydání Malého lexikonu obcí České republiky.

ČÁST DRUHÁ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM A OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM

HLAVA PRVNÍ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM

§ 3

Budova a hala

(1) Jako budova2) a hala se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle § 4 až 11.

(2) Cena budovy a haly se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m3 stanovenou v závislosti na účelu užití a upravenou podle odstavce 3.

(3) Základní cena budovy a haly uvedená v přílohách č. 2 a 3 se násobí koeficienty K1 až K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K1× K2× K3× K4× K5× Ki× Kp,

kde

ZCU...... základní cena upravená;

ZC ........ základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3;

K1 ......... koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4;

K2 ......... koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce

kde

0,92 a 6,60 jsou konstanty;

K3 ......... koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce

kde

v .... je průměrná výška podlaží v metrech,

2,10, 2,80, 0,30 a 0,60 jsou konstanty;

K4 ......... koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + ( 0,54 × n),

kde

0,54 je konstanta,

n .... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s nadstandardním vybavením, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.

Dále platí, že

1. není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl z výše nákladů na její pořízení v době a místě ocenění, vynásobených podílem 1/Ki a koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

2. chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 14, vynásobí se její stanovený objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;

Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);

Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.

(4) Podzemní budova a podzemní hala se oceňuje podle § 4.

§ 4

Inženýrská a speciální pozemní stavba

Cena inženýrské a speciální pozemní stavby, kromě stavby rybníka a malé vodní nádrže, se zjistí vynásobením počtu příslušné měrné jednotky (m3, m2, m, kus nebo hektar) základní cenou uvedenou v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.

§ 5

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Cena rodinného domu,3) rekreační chalupy a rekreačního domku se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 6 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedená v příloze č. 6 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K4× K5× Ki× Kp,

kde

ZCU...... základní cena upravená;

ZC ........ základní cena podle přílohy č. 6;

K4 ......... koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

0,54 je konstanta,

n .... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 3 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených u definice n v § 3 odst. 3.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;

Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);

Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.

(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění charakter jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně charakteru užívání, stavba se ocení podle § 3.

(4) Přistavěné hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití podle příslušných ustanovení této vyhlášky, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria rodinného domu, se ocení podle § 5. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, nezávisle na obytné části.

(5) Obdobně se postupuje při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům.

§ 6

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 7 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty uvedená v příloze č. 7 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K4× K5× Ki× Kp,

kde

ZCU...... základní cena upravená;

ZC ........ základní cena podle přílohy č. 7;

K4 ......... koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

0,54 je konstanta,

n .... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 4 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených v definici n v § 3 odst. 3.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;

Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);

Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.

§ 7

Vedlejší stavba

(1) Cena vedlejší stavby se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 8, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena vedlejší stavby uvedená v příloze č. 8 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K4× K5× Ki× Kp,

kde

ZCU...... základní cena upravená;

ZC ........ základní cena podle přílohy č. 8;

K4 ......... koeficient vybavení stavby od 0,90 do 1,10, přičemž při nižším než standardním vybavení uvedeném v příloze č. 8 se ZC vynásobí koeficientem od 0,90 do 0,99 a při vyšším než standardním vybavení, uvedeném v příloze č. 8, koeficientem 1,01 až 1,10 podle skutečného vybavení; mezní hodnoty 0,90 a 1,10 mohou být překročeny jen na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;

Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);

Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.

§ 8

Garáž

(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou, uvedenou v příloze č. 9, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena garáže uvedená v příloze č. 9 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K4× K5× Ki× Kp,

kde

ZCU...... základní cena upravená;

ZC ........ základní cena podle přílohy č. 9;

K4 ......... koeficient vybavení stavby od 0,90 do 1,10, přičemž při nižším než standardním vybavení, uvedeném v příloze č. 9, se ZC vynásobí koeficientem od 0,90 do 0,99 a při vyšším než standardním vybavení, uvedeném v příloze č. 9, koeficientem 1,01 až 1,10 podle skutečného vybavení; mezní hodnoty 0,90 a 1,10 mohou být překročeny jen na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;

Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);

Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.

(3) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, cena garáže se zjistí podle § 3.

§ 9

Studna

(1) Cena studny se zjistí vynásobením počtu metrů hloubky studny cenou uvedenou v příloze č.10 a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená cena se vynásobí koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.

(2) Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s průměrem do 150 mm.

(3) Vrtaná studna s průměrem od 500 mm výše se ocení jako studna kopaná.

(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z ceny zjištěné podle odstavce 1, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.

§ 10

Venkovní úprava

(1) Cena venkovní úpravy se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.

(2) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5 nebo příloze č. 11 se zjistí podle nákladů na pořízení v době oceňování a upraví se koeficientem Kp.

§ 11

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení

Cena jednotlivých částí hřbitovní stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 12. Cena celé stavby se zjistí jako součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33 .

§ 12

Kulturní památka

(1) Kulturní památka je stavba zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky6) bez ohledu na účel, kterému ke dni oceňování slouží.

(2) Cena stavby, která je kulturní památkou, se zjistí podle § 3 až 11, § 16 a 17.

§ 13

Byt a nebytový prostor

(1) Cena bytu a cena nebytového prostoru v domě, jeho vybavení a příslušenství,1) včetně podílu na společných částech domu7) a jeho vybavení, které je stavebně součástí stavby, se zjistí jako podíl z ceny stavby:

a) u rodinného domu podle § 5. Velikost podílu se rovná poměru podlahové plochy oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru k součtu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostorů v rodinném domě, do něhož se nezapočítávají plochy společných částí rodinného domu,

b) v ostatních případech vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m2 stanovenou podle typu stavby v přílohách č. 2 a 3 a upravenou podle odstavce 2.

Pro oba případy platí, že podlahová plocha balkónů se násobí koeficientem 0,17 a podlahová plocha teras koeficientem 0,10.

(2) Základní cena bytu nebo nebytového prostoru uvedená v přílohách č. 2 a 3 se násobí koeficienty K1, K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K1 × K4× K5× Ki× Kp,

kde

ZCU...... základní cena upravená;

ZC ........ základní cena podle přílohy č. 2 nebo přílohy č. 3;

K1 ......... koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4;

K4 ......... koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (pro vybavení bytu nebo nebytového prostoru se hodnotí z příloh č. 2 a 3 podle typu stavby položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26 a ostatní položky se hodnotí ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

0,54 je konstanta,

n .... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s nadstandardním vybavením, uvedených v příloze č. 14 v tabulkách č. 1 a 2, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.

Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených u definice n v § 3 odst. 3.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;

Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);

Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.

(3) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Stejně se postupuje u pozemku, jsou-li vlastnické vztahy ke stavbě a pozemku shodné.

§ 14

Nedokončená stavba

Cena nedokončené stavby se zjistí podle ustanovení části druhé hlavy první na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze č. 14. Pro stavby neuvedené v příloze č. 14 se výše podílů nedokončených konstrukcí zjistí odborným odhadem.

§ 15

Stavba určená k odstranění

(1) Cena stavby, která byla stavebním úřadem určena k odstranění, se zjistí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu, a popřípadě i o náklady na úpravu terénu.

(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění z důvodu špatného technického stavu se nevyžaduje povolení stavebního úřadu,7a) se zjistí podle odstavce 1.

(3) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu, a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.

§ 16

Jiná stavba

Cena stavby, která v této vyhlášce není výslovně uvedena, se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění, a upraví se koeficientem Kp. Použije-li se ke zjištění ceny porovnání s cenou srovnatelných staveb podle příslušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto zjištěná cena koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.

§ 17

Stavba bez základů

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem,8) se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že zjištěná cena se násobí koeficientem 0,90.

§ 18

Stavba z více konstrukčních systémů

Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, ocení se odlišné části podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

§ 19

Stavba s víceúčelovým užitím

Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se podle převažujícího účelu užití, lze-li tento jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Není-li to možné, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu cenou za příslušnou měrnou jednotku stanovenou ve vyhlášce. Půdní a sklepní prostor, pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou stanovenou v této vyhlášce, kromě § 4, pro daný účel užívání.

§ 20

Opotřebení stavby

(1) Cena zjištěná podle § 3 až 13 se sníží o opotřebení způsobem stanoveným v příloze č. 14.

(2) U nedokončené stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby podle § 16 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.

(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v příloze č. 14 se zpravidla sníží o 20 až 40 %.

(4) V případě výskytu radonu u staveb se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle předchozích odstavců o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné doložit.

HLAVA DRUHÁ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM

§ 21

(1) Je-li pronajata stavba oceňovaná podle § 3 nebo soubor staveb obsahující alespoň jednu stavbu oceňovanou podle § 3, které jsou ve vlastnictví stejného subjektu, popřípadě včetně pozemků a trvalých porostů jako celek bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se výnosovým způsobem.

(2) Je-li pronajata pouze část stavby nebo část souboru staveb a popřípadě pozemků včetně trvalých porostů uvedená v odstavci 1, stanoví se nájemné v nepronajatých stavbách nebo jejich částech ve výši obvyklého nájemného. Není-li ve smlouvě samostatně uvedeno nájemné za pozemky včetně trvalých porostů, předpokládá se, že je zahrnuto v nájemném za stavby.

(3) Stavby pro energetiku, jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, se posuzují vždy jako stavby oceněné podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

§ 22

(1) Cena zjištěná výnosovým způsobem se vypočte podle vzorce

kde

Cv ......... cena zjištěná výnosovým způsobem,

N .......... roční nájemné upravené podle následujících odstavců,

p............ míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 34;

při ocenění souboru staveb, pozemků a trvalých porostů se použije míra kapitalizace podle jeho základního účelu užití.

(2) Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného a nejsou-li k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se ve výši obvyklého nájemného.9) Použití obvyklého nájemného musí být prokazatelně zdůvodněno. Roční nájemné je souhrn nájemného za dobu posledních dvanácti měsíců přede dnem ocenění, přepočtený na kalendářní rok.

(3) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.

(4) Roční nájemné zjištěné podle odstavců 2 a 3 se sníží o 20 % a případně o roční nájemné zaplacené z pozemku. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 70 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.

ČÁST TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

§ 23

Stavební pozemek

(1) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě,10) činí základní cena za m2 stavebního pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného:

a) 2 050 Kč v hlavním městě Praze,

b) 350 Kč v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ, jejichž katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy,

c) 1 100 Kč v Brně, Ostravě,

d) 300 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c),

e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázních,

f) 250 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem e),

g) 500 Kč v Českém Krumlově, Kladně, Havířově, Mostě, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,

h) 150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g),

i) 400 Kč v okresních městech, která nejsou uvedena pod písmeny e) a g),

j) 150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem i),

k) 35 Kč v obcích s počtem obyvatel do 1 tisíce obyvatel,

l) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až k) částku vypočtenou podle vzorce Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414,

kde Cp ... cena pozemku v Kč/m2 (zaokrouhlí se na dvě desetinná místa)

a... počet obyvatel v obci.

Tato cena se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.

(2) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění rozhodnutím o umístění stavby12) nebo stavebním povolením13) nebo pozemku uvedeného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - staveniště, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) násobená koeficientem 0,80. Tato cena se upraví podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 se zdůvodněním a násobí se koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33. Je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,14) ocení se tato část pozemku cenou podle odstavce 1, popřípadě vydaným rozhodnutím o umístění stavby. Cena za m2 zbývající části pozemku se vynásobí koeficientem 0,40.

(3) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o využití území15) pro skládky, hřiště, skladové, odstavné a manipulační plochy nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 9, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobená koeficientem 0,50. Tato cena se upraví podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.

(4) Základní cenou za m2 stavebního pozemku pro rekreační a zahrádkářské chaty je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) násobená koeficientem 0,75, nejvýše však 500 Kč za m2. Tato cena se upraví podle přílohy č. 15 tabulky č. 2 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.

(5) Cena za m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění rekreační nebo zahrádkářskou chatou rozhodnutím o umístění stavby12) je cena uvedená v první větě odstavce 4, upravená podle přílohy č. 15 tabulky č. 2, násobená koeficientem 0,80 a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.

(6) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky oceněnými podle odstavců 1 a 4, je cena stanovená podle odstavců 1 a 4 násobená koeficientem 0,40. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 4.

(7) Pozemky oceňované podle odstavce 8 a podle § 26 odst. 3 a § 27 odst. 7 netvoří funkční celek.

(8) Pokud jsou v katastru nemovitostí pod označením ostatní plochy uvedeny dráhy a jejich provozní plochy, dálnice včetně nájezdu a dalších ploch sloužících k provozu dálnice a silnice I. třídy nebo je vydáno rozhodnutí o umístění stavby12) nebo stavební povolení nebo jsou pozemky k tomuto účelu již užívány, ocení se podle odstavce 1 písm. a) až l) a násobí se koeficientem 0,60, nejméně však 40 Kč. Jsou-li v katastru nemovitostí pod tímto označením uvedeny silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace včetně parkovacích ploch, veřejná prostranství, plochy letišť a přístavů, nejsou-li užívány k podnikání za úplatu, chodníky a parkové cesty, popřípadě pozemky k takovým účelům určené,12) ocení se podle odstavce 1 písm. a) až i) a násobí se koeficientem 0,60. Tyto ceny se neupravují, kromě cen pozemků užívaných k podnikání za úplatu, jejichž cena se zjistí podle odstavce 1.

(9) Základní cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o využití území, týkající se těžebních a jim podobných nebo s nimi souvisejících prací, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, kromě pozemků určených k sanaci,15b) se stanoví podle odstavce 1 písm. a) až l) a násobí se koeficientem 0,50. Tyto ceny se dále neupravují.

(10) Pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle odstavce 1 nebo odstavce 4.

(11) Je-li na pozemku, ke kterému bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby12) nebo rozhodnutí o využití území,15) stavba, ocení se pozemek podle skutečného účelu užití.

(12) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedena v jednotlivých odstavcích. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích, platí pro způsob ocenění toto pořadí odstavců: 4, 5, 1, 2, 3, 9, 6.

(13) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 11 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 4.

§ 23a

Cenová mapa stavebních pozemků obce

(1) Cenová mapa stavebních pozemků obce obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část ve formátu A4 obsahuje

a) věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a možnosti jeho dalšího rozvoje zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,

b) popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu právního stavu podle katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

c) komentář ke zdrojům cen použitým pro vypracování grafické části a výsledky jejich rozboru,

d) popis postupu zpracování a předpoklad doby účinnosti.

(3) Grafická část složená do formátu A4 obsahuje

a) mapové zobrazení stavebních pozemků na území obce v měřítku rovném nebo větším 1 : 5 000,

b) identifikační a informační údaje (název obce, katastrální území místních částí obce, náměstí a ulic, popř. parcelní čísla pozemků),

c) ceny jednotlivých stavebních pozemků, popř. ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.

§ 24

Zemědělský pozemek

(1) Základní cena pozemku zapsaného v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 16.

(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví přirážkami a srážkami o další vlivy podle přílohy č. 17 se zdůvodněním a koeficientem Kp podle přílohy č. 33.

(3) Nezpevněná polní cesta, která není v katastru nemovitostí součástí druhu pozemku ostatní plochy, se ocení cenou zemědělských pozemků podle odstavců 1 a 2.

(4) Pro ocenění zemědělského pozemku, který nebyl bonitován, se použije průměrná cena pro jednotlivá katastrální území podle zvláštních předpisů.16) Tato cena se upraví podle přílohy č. 17 se zdůvodněním a koeficientem Kp z přílohy č. 33.

(5) Základní cena zjištěná podle odstavců 2 a 4 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.

§ 25

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem

(1) Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen "lesní pozemek") se zjistí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 18.

(2) Pokud soubor lesních typů na oceňovaném pozemku není v příloze č. 18 uveden, použije se cena souboru nejblíže srovnatelného.

(3) Základní cena podle odstavce 1 se upraví srážkami podle přílohy č. 19 se zdůvodněním a koeficientem Kp z přílohy č. 33. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.

§ 26

Jiné pozemky

(1) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb. nejsou stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního plánu obce nebo regulačního plánu 15a) jako pozemky určené k zastavění, se ocení podle § 23 odst. 1 a násobí se koeficientem 0,30. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 4.

(2) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky oceněnými podle § 23 odst. 1 a 4 a nejde-li o pozemky ve vlastnictví stejného subjektu, je cena stanovená podle § 23 odst. 1 a 4 násobená koeficientem 0,40. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle odstavce 4.

(3) Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda, jako je například roklina, mez s kamením, ochranná hráz, skála, močál, bažina, se oceňuje cenou 0,70 Kč za m2.

(4) Pozemek neuvedený v odstavcích 1 a 2 a pozemek, který prokazatelně není stavebním, zemědělským a lesním pozemkem ani pozemkem vodní nádrže a ostatní vodní plochy,17) se oceňuje cenou 7 Kč za m2.

ČÁST ČTVRTÁ

OCEŇOVÁNÍ RYBNÍKŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ

§ 27

(1) Cena rybníku určeného pro chov ryb a vodní drůbeže (CRI) se zjistí jako součet ceny pozemku (CPI) a ceny stavby (CSI) podle vzorce

CRI = CPI + CSI.

(2) Cena rybníku neuvedeného v odstavci 1 a malé vodní nádrže (CRII) se zjistí jako součet ceny pozemku (CPII) a ceny stavby (CSII) podle vzorce

CRII = CPII + CSII.

(3) Cena velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy se zjistí jako součet ceny pozemku a ceny stavby na něm postavené.

(4) Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže uvedené v odstavcích 1 a 2 se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné na jejich pořízení v místě stavby v době jejich ocenění, a násobí se koeficienty KR1, KR2, KR4 až KR9, Ki a Kp podle vzorce

a) pro rybník s chovem ryb a vodní drůbeže

CSI = CSRI × KR1 × KR2 × KR4 × KR5 × KR6 × KR7 × KR8 × KR9 × Ki × Kp,

b) pro ostatní rybník a malou vodní nádrž

CSII = CSRII × KR1 × KR2 × Ki × Kp.

Výpočet ceny stavby, charakteristika a hodnoty koeficientů R1, KR2, KR4 až KR9 jsou uvedeny v příloze č. 20, koeficient Ki v příloze č. 32 a koeficient Kp je uveden v příloze č. 33.

(5) Cena stavby velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy se zjistí podle části druhé této vyhlášky.

(6) Cena za m2 pozemku rybníku a malé vodní nádrže uvedená v odstavcích 1 a 2 (CPI, CPII) činí:

a) 5 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo je-li kterýkoliv bod na jejich hranici (vzdušnou čarou) do 200 m od souvisle zastavěné části obce,

b) 3 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních případech.

(7) Cena pozemku velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy činí 2 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako močály a bažiny nejvýše do ceny podle § 26 odst. 4. Zastavěná část pozemku velké vodní nádrže se ocení podle § 23 odst. 1.

(8) Základní ceny, koeficienty, přirážky a srážky mohou být upraveny jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.

ČÁST PÁTÁ

OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

Lesní porost na lesním pozemku

§ 28

(1) Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 21 v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.

(2) Základní cena za m2 jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce

Ha = [(Au - c) × fa + c] × Ba,

kde

Ha ......... cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,

Au ......... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

c............ náklady na zajištěnou kulturu,

fa ........... věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,

Ba .......... zakmenění ve věku ke dni ocenění.

(3) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni (převodní tabulky v příloze č. 22) a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy18) a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu.

(4) Cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 23; pro neuvedené obmýtí, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 21, se cena mýtní výtěže Au zjistí jako přiměřená hodnota interpolací.

(5) Obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 23, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 23, která stanoví nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.

(6) Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 24. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury (lesního porostu)19) a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, jako jsou zejména náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky.

(7) Věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 25.

(8) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 25, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 21, se cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce

kde

fa se převezme z přílohy č. 25 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,

je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota fuv se převezme z přílohy č. 25 pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa.

(9) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 25, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Au x Ba

§ 29

(1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, zjistí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Ocenění se provede podle § 28 s použitím nejnižšího obmýtí uvedeného v příloze č. 25.

(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 24.

(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 24, upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců.20)

§ 30

Cenová přirážka, srážky a koeficienty

(1) Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle § 28 a 29 se upraví přirážkou a srážkami podle přílohy č. 26 tabulek č. 1, 2 a 3 se zdůvodněním a koeficientem Kp z přílohy č. 33.

(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok.

(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit výjimečně až o 90 %.

§ 31

Lesní porost na nelesním pozemku

(1) Lesní porost na nelesním pozemku se oceňuje podle § 28 až 30, popřípadě podle § 32.

(2) Skupina stromů a jejich řady na nelesním pozemku s výměrou do 1 000 m2 nebo ve skupinách s počtem menším než 50 stromů se oceňují podle § 33.

(3) Sousedí-li skupina stromů na nelesním pozemku s lesním porostem na lesním pozemku, oceňuje se podle § 28 až 30 nebo § 32 i v případech, jde-li o skupinu menší než 50 stromů nebo je-li na výměře menší než 1 000 m2.

§ 32

(1) Lesní porost na lesním i nelesním pozemku, který má výměru do jednoho hektaru včetně, lze ocenit i postupem podle přílohy č. 27.

(2) Cena lesního porostu je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny dřevin uvedené v příloze č. 21.

(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce

CSD = VLP × PSD × ZLP × CLP x SSBSD × Kp,

kde

CSD ....... cena skupin dřevin,

VLP........ výměra lesního porostu v m2,

PSD........ podíl skupiny dřevin v lesním porostu,

ZLP........ zakmenění lesního porostu,

CLP ....... cena lesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 27,

SSBSD...... součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 27,

Kp........... koeficient uvedený v příloze č. 33.

§ 33

Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny

(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné a chmelové révy jsou uvedeny

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 28 část I pro intenzivní výsadbu a část II pro zahrádkovou výsadbu,

b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 29, část I pro intenzivní výsadbu a část II pro extenzivní výsadbu,

c) pro chmelovou révu včetně zařízení chmelnic v příloze č. 30.

(2) Ceny okrasných rostlin jsou uvedeny v příloze č. 31.

(3) Základní ceny podle odstavců 1 a 2 se upraví koeficientem Kp z přílohy č. 33.

ČÁST ŠESTÁ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ

§ 34

Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití, a výrobně technických a obchodních poznatků (know-how), dále majetkových práv, která jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena zjistí podle vzorce

kde

Cv ......... cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem,

zj ........... roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, zjištěný postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") nebo roční čistý výnos zjištěný podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona,

p............ míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 34,

j............. pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,

n............ počet let, po které bude právo užíváno, nejvíce však počet let podle § 17 odst. 3 zákona.

ČÁST SEDMÁ

OCEŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ MOVITÝCH A SLUŽEB

§ 35

Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána

Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána, se oceňuje

a) cenou sjednanou21) prodávajícím za stejnou nebo porovnatelnou věc nebo službu s ostatními kupujícími v době uzavření smlouvy, pokud není nepřiměřeně vyšší nebo nižší než cena obvyklá,9)

b) cenou obvyklou,9) nelze-li cenu podle písmena a) zjistit.

§ 36

Bezplatně rozšiřované noviny

Bezplatně rozšiřované noviny, zejména financované z příjmů za zveřejněné inzeráty, se oceňují cenou obvyklou9) rovnou nule.

§ 37

Ubytování v podnikové ubytovně

Ubytování v podnikové ubytovně, poskytované osobám, které mají zvláštní vztah k plátci daně,22) se oceňuje cenou sjednanou21) s těmito osobami. Pokud je ubytování těmto osobám poskytnuto bezplatně, oceňuje se cenou sjednanou21) s těmito osobami v jiných případech, kdy nebylo ubytování poskytnuto bezplatně.

§ 38

Rekreační ubytování a stravování a navazující služby

(1) Služby rekreačního ubytování a stravování a navazující služby, například doprava, půjčování sportovních předmětů, které právnická nebo fyzická osoba poskytuje osobám majícím zvláštní vztah k plátci daně22) bezúplatně nebo za částečnou úplatu, se oceňují

a) cenou sjednanou21) při nákupu od jiné právnické nebo fyzické osoby, pokud je neposkytuje ve vlastním rekreačním zařízení,

b) cenou sjednanou21) při jejich poskytování ve vlastním rekreačním zařízení. Pokud jsou tyto služby poskytnuty bezplatně, oceňují se cenou sjednanou21) s těmito osobami v jiných případech, kdy nebyly poskytnuty bezplatně.

(2) Oceňování podle odstavce 1 se uplatní i při poskytování služeb formou poukazu na rekreaci.

§ 39

Bezplatné stravování vlastních zaměstnanců

Poskytuje-li zaměstnavatel svým zaměstnancům22) bezplatné stravování, oceňuje se cenou sjednanou,21) za kterou dodává závodní stravování jiným odběratelům. V ostatních případech, zejména pokud nedodává zaměstnavatel závodní stravování jiným odběratelům a bezplatnost stravování vyplývá z příspěvku ze sociálního fondu, se oceňuje cenou sjednanou21) se zaměstnancem, která se rovná nule.

§ 40

Veřejná doprava

Služby letecké, železniční, autobusové a městské hromadné dopravy, poskytované jejich provozovatelem osobám uvedeným ve zvláštním předpise22) se slevou z ceny sjednané21) s ostatními kupujícími, se oceňují touto sníženou sjednanou cenou.21)

§ 41

Bezplatná inzerce

Bezplatná inzerce na základě vyplnění a odevzdání kupónu přiloženého do zakoupených novin nebo v nich otištěného redakcí těchto novin se oceňuje cenou sjednanou21) při jejich nákupu.


ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 41a

Používání koeficientů prodejnosti

(1) Pro stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11, pokud tvoří příslušenství staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, se použijí koeficienty prodejnosti těchto staveb z přílohy č. 33. Jestliže stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství více staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší Kp těchto staveb. Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 8, použijí se rovněž koeficienty prodejnosti těchto staveb. Slouží-li více stavbám bez možnosti rozlišení, postupuje se podle předchozí věty. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 netvoří příslušenství žádné stavby oceňované podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se koeficient prodejnosti stavby oceňované podle § 4.

(2) Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství bytů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti bytů. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství nebytových prostorů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se oceňovaný nebytový prostor nachází.

(3) Pro pozemek se použije koeficient prodejnosti té stavby, která netvoří příslušenství jiné stavby. Je-li na jednom pozemku umístěno více druhů staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se pro ocenění pozemku nejnižší koeficient prodejnosti příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5 a 6, které netvoří příslušenství jiných staveb. Totéž platí, jsou-li na tomto pozemku i stavby oceňované podle § 7, 9 a 10, případně § 11. Jsou-li na jednom pozemku stavby oceňované podle § 4 a 8, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 9, 10 a 11, použije se nejnižší koeficient příslušný ke stavbám oceňovaným podle § 4 a 8. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 nebo na pozemku není žádná stavba a nebylo vydáno ani územní rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území, použije se koeficient ze sloupce 11 přílohy č. 33. Pro ocenění pozemků ve funkčním celku - zahrada, ostatní plocha - se použije koeficient prodejnosti stejný jako pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Je-li ve funkčním celku více pozemků v druhu zastavěná plocha a nádvoří, použije se stejných zásad.

(4) Je-li na pozemek vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, použije se koeficient prodejnosti budoucí stavby. Je-li na pozemek vydáno rozhodnutí o využití území, použije se koeficient prodejnosti ze sloupce 9 přílohy č. 33. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije koeficient prodejnosti ze sloupce 11 přílohy č. 33.

(5) Je-li pozemek určen k zastavění podle platného územního plánu obce nebo regulačního plánu, použije se koeficient prodejnosti podle předpokládaného funkčního využití plochy.

(6) U pozemku příslušejícího k bytu oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti bytu. U pozemku příslušejícího k nebytovému prostoru oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se nebytový prostor nachází.

(7) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 lze snížit nebo zvýšit až o 10 % hodnoty koeficientu v odůvodněných případech doložených zejména fotodokumentací či mapovým podkladem. Důvodem úpravy je odchylnost od běžných podmínek v oceňované lokalitě v členění dle přílohy č. 33, a to v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu oblasti a v mimořádných klimatických podmínkách ve vztahu k oceňované nemovitosti. Zohlednit lze i morální opotřebení stavby. Příslušný koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 a způsob úpravy koeficientu prodejnosti včetně řádného zdůvodnění je součástí ocenění.

§ 41b

Při oceňování nemovitostí se zjištěná cena sníží o cenu věcného břemene váznoucího na nemovitosti.

§ 42

Celková cena zjištěná podle části první až šesté se zaokrouhlí na desetikoruny a cena zjištěná podle části sedmé se zaokrouhlí na koruny.

§ 43

Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění vyhlášky č. 295/1995 Sb.

§ 44

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 121 občanského zákoníku.

2) § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

3) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

6) § 7 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

7) § 2 písm. e) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují se některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

7a) § 88 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

8) § 119 občanského zákoníku.

9) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.

10) § 10 zákona č. 151/1997 Sb.

11) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb.

12) § 32 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

13) § 66 zákona č. 50/1976 Sb.

14) Např. vyhláška NVP č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy.

15) § 32 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb.

15a) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

15b) § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb.

16) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb.

17) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

18) § 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

19) § 16 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

20) § 16 odst. 5 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

21) § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.

22) § 6 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Seznam příloh

Příloha č. 1 - Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Příloha č. 2 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení

Příloha č. 3 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení

Příloha č. 4 - Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Příloha č. 5 - Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

Příloha č. 6 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení

Příloha č. 7 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

Příloha č. 8 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

Příloha č. 9 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

Příloha č. 10 - Ceny studní

Příloha č. 11 - Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Příloha č. 12 - Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

Příloha č. 13 - Koeficient polohový - K5

Příloha č. 14 - Opotřebení staveb

Příloha č. 15 - Úprava základních cen stavebních pozemků

Příloha č. 16 - Základní ceny zemědělských pozemků

Příloha č. 17 - Úprava základních cen zemědělských pozemků

Příloha č. 18 - Základní ceny lesních pozemků

Příloha č. 19 - Úprava základních cen lesních pozemků

Příloha č. 20 - Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Příloha č. 21 - Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Příloha č. 22 - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

Příloha č. 23 - Ceny za m2 mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 24 - Náklady na m3 zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 25 - Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

Příloha č. 26 - Úprava základních cen lesních porostů

Příloha č. 27 - Ocenění lesních porostů podle § 32

Příloha č. 28 - Ceny ovocných dřevin

Příloha č. 29 - Ceny vinné révy včetně zařízení vinic

Příloha č. 30 - Ceny chmelové révy včetně zařízení chmelnic

Příloha č. 31 - Ceny okrasných rostlin

Příloha č. 32 - Koeficienty změn cen staveb - Ki

Příloha č. 33 - Koeficienty prodejnosti - Kp

Příloha č. 34 - Míry kapitalizace pro oceňování sta veb a majetkových práv výnosovým způsobem

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

1. Délky

(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky u staveb oceňovaných podle § 3, § 5 až 8 a § 11.

(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.

(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:

a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,

b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,

c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.

(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.

2. Zastavěná plocha stavby (ZP)

(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.

(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

3. Měření podlaží

(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená23)

a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,

b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,

c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,

d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití.

(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem budovy. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.

(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP).

(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP je 1. MePP).

(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.

3.1. Výšky podlaží

(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu sešikmení.

(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m. V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu. Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit. Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem sešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.

(3) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.

3.2. Zastavěná plocha podlaží

(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez ně- kterých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.

(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.

4. Podlahová plocha bytu a nebytových prostor se měří v m2 a nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.

5. Obestavěný prostor stavby (OP)

(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.

(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přezdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,

b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,

c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.

(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějšími plochami staveb,

b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP; v případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy 1. NP, není-li tato měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,

c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.

(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech sklonitých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.

(5) Neodečítají se

a) otvory a výklenky v obvodových zdech,

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2: půdorysné plochy.

(6) Neuvažují se

a) Balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,

b) římsy, pilastry, půlsloupy,

c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2: včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi.

(7) Připočítají se balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.

6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů

(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vetření (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen

a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,

b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,

c) nahoře vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m

- u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,

- u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.

(2) Ploty se měří za m2 pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří za běžný metr z nižší úrovně terénu.

(3) U ohradní a opěrné zde je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.

23) § 1 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Číslo SKPTypÚčel užití budovyKč/m3
obestavěného
prostoru
Kč/m2
podlahové
plochy
12345
46.21.18.1..1Azdravotní péče2 740,-
46.21.14.6..1Bkomunální služby a osobní hygiena2 830,-
46.21.17.1..1Cškoly2 538,-
46.21.16.3..1Dkulturní účely2 611,-
46.21.63.1..1Etělocvičny2 579,-
46.21.14.3..1Fslužby a administrativa2 807,-
46.21.19.1..1Ghotely a ubytovny2 710,-
46.21.14.2..1Hobchod (společné stravování)2 669,-
46.21.18.2..1Isociální péče2 239,-
46.21.12.1..1Jdomy vícebytové (typové)1 950,-
46.21.12.2..1Kdomy vícebytové (netypové)2 150,-
46.21.13.1..1Lprůmysl2 786,-
46.21.51.2.1Mvýrobní pro energetiku3 076,-
46.21.13.3.1Nvodní hospodářství3 247,-
46.21.15.2.1Orostlinná a živočišná produkce2 695,-
46.21.14.4.1Pdoprava a spoje2 560,-
46.21.14.5.1Rgaráže (oprava, údržba)2 460,-
46.21.13.2.1Sskladování a manipulace2 231,-
Jbyty a nebytové prostory v domech vícebytových typových-8 020,-
Kbyty a nebytové prostory v domech vícebytových netypových-9 630,-
-byty v ostatních budovách-(cena dle druhu budovy,
sl. 4 × koef. 3,56)
-nebytové prostory v ostatních budovách(cena dle druhu budovy, sl. 4 × koef. 3,4)

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP = číselné kódy standardní klasifikace produkce Českého úřadu statistického.

3. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV

Číslo položkyTyp budovyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíPatky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LSvislé konstrukce vč.
obvodového pláště (bez úprav panelů)
- Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm
- Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické
- Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám
M, O, P, RSvislé konstrukce vč.
obvodového pláště
- Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm
- Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou
- Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované, monolitické
- Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm
SSvislé konstrukce vč.
obvodového pláště
Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 × 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
MSvislé konstrukce vč.
obvodového pláště
Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový
3A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LStropy (podhledy - mimo
akustické a tepelně izolační,
zavěšené apod.)
Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné
M, N, O, P, R, SStropy (podhledy - mimo
akustické a tepelně izolační,
zavěšené apod.)
Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střecha- Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monoliticky, montovaný
- Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová
5A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, RKrytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tanky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
O, SKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
M, N, O, P, R, SKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, LÚprava vnitřních povrchů
(mimo hygienická zařízení)
Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
DÚprava vnitřních povrchů
(mimo hygienická zařízení)
Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
M, N, O, P, RÚprava vnitřních povrchů
(mimo hygienická zařízení)
Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
SÚprava vnitřních povrchů
(mino hygienická zařízení)
Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
L, M, N, O, P, RÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé omítky, pepř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
SÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LVnitřní obklady keramické
(hygienická zařízení)
Běžné obřady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.
M, N, O, P, R, SVnitřní obklady keramické
(hygienická zařízení)
Neuvažují se
10A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
L, M, N, O, P, R, SSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC
11A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové
L, M, N, O, P, R, SDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové
12A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KVrataNeuvažují se
L, M, N, 0, P, R, SVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LOknaJakákoliv zdvojená kromě plastových, dřevěná dvojitá špaltová
M, N, O, P, R, SOknaJednoduchá dřevěná nebo kovová
14A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
M, N, O, P, R, SPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny
M, P, RVytápěníTemperování lokálními topidly
N, O, SVytápěníBez temperování
16A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, RElektroinstalaceSvětelná a třífázová
SElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
M, N, O, P, RVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
SVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí
M, N, O, P, RVnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
SVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
L, M, N, O, P, R, SVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT
M, N, O, P, R SOhřev vody Ohřev vodyMalé elektr. ohřívače, popř. bojler Neuvažuje se
22A, C, G, H, IVybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové
J, KVybavení kuchyníBěžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové
B, D, E, F, L, M, N, O, P, R, SVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení
L, M, N, O, P,Vnitřní hygienickáUmyvadla
RvybaveníWC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu
SVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LVýtahyBěžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
M, N, O, P, R, SVýtahyNeuvažují se
25A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KOstatní (individuální) - příkladyNapř. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
L, M, N, O, P, R, SOstatní (individuální) - příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
26JInstalační prefabrikovaná jádraInstalační šachty, koupelna, WC

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Číslo SKPTypÚčel užití budovyKč/m3 obestavěného prostoruKč/m2 podlahové plochy
12345
46.21.16.3..2Akulturní účely2 055,-
46.21.63.1..2Btělocvičny2 029,-
46.21.14.2..2Cobchod, prodejny (společné stravování)1 996,-
46.21.19.9..2Dostatní jinde neuvedené (ostatní občanská výstavba)2 379,-
46.21.13.1..2Eprůmysl (bez jeřábových drah)1 620,-
46.21.13.1..2Fprůmysl s jeřábovými drahami1 731,-
46.21.51.2..2Gvýrobní pro energetiku2 311,-
46.21.14.4..2Hpro dopravu a spoje2 348,-
46.21.14.5..2Igaráže (opravy, údržba)2 124,-
46.21.13.2..2Jskladování a manipulace1 599,-
46.21.15.3..2Kskladování a úprava zemědělských produktů1 468,-
46.21.15.2..2Lživočišná produkce1 930,-
46.21.13.3..2Mvodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod)2 424,-
-byty a nebytové prostory v hale-cena ze sl. 4 × 3,8

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ HAL

Číslo položkyTyp budovyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíBěžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A, B, C, DSvislé nosné konstrukce
vč. obvodového pláště
(bez úprav povrchů)
Zděné tl. min. 29 cm (kromě kamenných), železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2× opláštěná kostra s tepelnou izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm
E, F, G, H, I, LSvislé nosné konstrukce
vč. obvodového pláště
(bez úprav povrchů)
Zděné tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací
J, KSvislé nosné konstrukce
vč. obvodového pláště
(bez úprav povrchů)
Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 × 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
MSvislé nosné konstrukce
vč. obvodového pláště
(bez úprav povrchů)
Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm
3A, B, C, DStropy (podhledy - mimo
akustické a tepelně izolační,
zavěšené apod.)
Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým kromě spalných
E, F, G, H, I, J, K, L, MStropy (podhledy - mimo
akustické a tepelně izolační,
zavěšené apod.)
Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střechaDřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení kromě křížových, báňových apod.)
5A, B, C, D, E, F, G, H, I, MKrytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
J, K, LKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A, B, C, DKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
E, F, G, H, I, J, K, L, MKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7AÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
B, C, DÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.), neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky
E, F, G, H, I, L, MÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
J, KÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A, B, C, DÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
E, F, G, H, I, L, MÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
J, KÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A, B, C, DVnitřní obklady keramické
(hygienická zařízení)
Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní
E, F, G, H, I, J, K, L, MVnitřní obklady keramické
(hygienická zařízení)
Neuvažují se
10A, B, C, DSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
E, F, G, H, I J, K, L, MSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teraco, běžná keramická dlažba, PVC
11A, B, C, DDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované, náplňové
E, F, G, H, I, J, K, L, MDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové
12A, B, C, DVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
E, F, G, H, I, J, K, L, MVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A, B, C, DOknaJakákoliv zdvojená kromě plastových, dvojitá špaletová dřevěná
E, F, G, H,I, J, K, L, MOknaJednoduchá dřevěná nebo ocelová
14A, B, C, DPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
E, F, G, H, I, J, K, L, MPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A, B, C, DVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny, elektrická přímotopná tělesa
E, F, G, H, IVytápěníTemperování lokálními topidly
J, K, L, MVytápěníBez temperování
16A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, MElektroinstalaceSvětelná a třífázová
J, KElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A, B, C, DVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
E, F, G, H, I, L, MVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
J, KVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A, B, C, DVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství
E, F, G, H,I, L, MVnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí
J, KVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A, B, C, DVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
E, F, G, H, I, J, K, L, MVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A, B, C, DOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT
E, F, G, H, I, L, MOhřev vodyMalé průtokové ohřívače, popř. bojler
J, KOhřev vodyNeuvažuje se
22A, BVybavení kuchyníNeuvažuje se
CVybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické
E, F, G, H, I, J, K, L, MVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A, B, C, DVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty WC splachovací běžného typu bez i s umývátky, pisoáry
E, F, G, H, I, L, MVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu
J, KVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A, B, C, DVýtahy (u vícepodlažních hal)Běžné osobní, resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
E, F, G, H, I, J, K, L, MVýtahy (u vícepodlažních hal)Neuvažují se
25A, B, C, DOstatní (individuální) - příkladyNapř. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání některých prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
E, F, G, H, I, J, K, L, MOstatní (individuální) - příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Číslo
položky
Konstrukcekoeficient K1 pro
budovyhaly
1zděné0,9391,075
2monolitické betonové tyčové1,1581,040
3monolitické betonové plošné1,1321,132
4montované z dílců betonových tyčových0,9930,998
5montované z dílců betonových plošných1,0371,003
6montované z prostorových buněk1,2410,728
7kovové1,0320,948
8dřevěné na bázi dřevní hmoty1,0290,936

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
1.146.21.51.3Věže chladicí a odplynovače--3 4673 1506 141
1.246.21.52.5Zásobníky věžové (sila)1 4101 4283 2432 177-
1.346.25.61.1Komíny vysoké a kouřové kanály1 670-4 142--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic nebo bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 kovová

5 z jiných materiálů

2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
12345678
2.146.21.64.1Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod8 1982 6403 359-1 6197 554-1 640
2.246.21.64.1Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních vod7 3282 1492 6001 8952 4897 300--
2.346.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)3 9552 0633 137-1 1073 509--
2.446.21.64.1Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství3 6982 0421 894-9863 0451 702-

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic, bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 montovaná z dílců betonových tyčových

5 montovaná z dílců betonových plošných

6 kovová

7 dřevěná na bázi dřevní hmoty

8 z jiných materiálů

3. Mosty

Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
3.146.21.21.1Mosty pozemních komunikací14 65718 56116 78817 54522 277
3.246.21.21.2Mosty drážních komunikací12 69316 42914 25615 49712 008
3.346.21.21.4Mosty průmyslové, lávky pro chodce10 52714 31012 5718 8379 074

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 monolitická betonová nepředpjatá

2 monolitická betonová předpjatá

3 montovaná z dílců betonových nepředpjatých

4 montovaná z dílců betonových předpjatých

5 kovová

4. Komunikace pozemní

Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
123456
4.146.23.11.2Komunikace pozemní (silnice)1 2991 9451 1611 0791 401313
4.246.23.11.4Plochy charakteru pozemních komunikací
(např. parkoviště)
1 0751 0928757961 081289

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 dlážděný

2 monolitický betonový

3 montovaný betonový

4 z kameniva prolévaný živicí

5 z kameniva obalovaného živicí

6 bez krytu

5. Letiště

Cena Kč za 1 m2 plochy letiště

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
1234
5.146.23.14Letištní plochy1 9901 5001 4501 360

Konstrukční charakteristika

1 TEVYCED tl. 14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska)

štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton tl. 24 cm, Tevyced tl. 14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

2 Prostá cementobetonová deska

štěrkopísek tl. 20 cm, 26 cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce

3 Prostá cementobetonová deska

geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton tl. 10 cm, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

4 Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel)

štěrkopísek tl. 20 cm, 26 cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot

6. Plochy a úpravy území

Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
123456789
6.146.39.99Úpravy území a samostatné zemní práce176265626415478316391-162
6.246.23.21Plochy pro tělovýchovu nekryté200286824628-408-262-
6.346.21.64.3Nástupiště a rampy (cena za 1 m2 zastavěné plochy)--4 8763 9504 2102 8603 097--

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 vegetační

2 z kameniva

3 dlážděný

4 monolitický

5 montovaný betonový

6 z kameniva - prolévaného živicí

7 z kameniva - obalovaného živicí

8 z jiných materiálů - např. antuka

9 bez krytu

7. Dráhy kolejové

Cena Kč za 1 m délky trasy

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
7.146.23.13.1Spodek drah kolejových7 2867 9768 250--2 976-
7.246.23.13.2Svršek železničních kolejí na drahách celostátních5 5107 7334 3896 326---
7.346.23.13.2Svršek železničních kolejí staničních na drahách celostátních9 02812 6717 192----
7.446.23.13.5Svršek železničních vleček včetně zadlážděných, městské pozemní tramvaje (včetně výhybek)13 95815 1207 2155 2018 657--
7.546.23.13.5Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné8 33911 7056 6437 79710 056--
7.646.23.13.9Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních - zadlážděných------2 380
7.746.23.13.9Dtto - nezadlážděných------1 500

Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)

1 pražce dřevěné

2 pražce ocelové

3 pražce betonové

4 desky podélné a prahy betonové monolitické

5 desky a podélné prahy montované betonové

6 vrstva kameniva zhutněná

7 ostatní

8. Výhybky

Číslo položkySKPObjektCena Kč za 1 kus
8.146.23.13.4Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejích504 000
8.246.23.13.4Dtto - na staničních kolejích430 000
8.346.23.13.4Výhybky na železničních vlečkách310 000
8.446.23.13.4Dtto - na kolejích úzkorozchodných285 000
8.546.23.13.4Výhybky na kolejích tramvajových460 000

9. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté

Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
9.146.21.34.9Rozvody nadzemní elektrického proudu včetně kabelů5931 323-267-
9.246.21.33.1Vedení trolejová celostátních drah-875900--
9.346.21.33.2Vedení trolejová městských drah--1 042--
9.446.21.35.1Vedení silnoproudá podzemní kabelová8021 428---
9.546.21.35.9Vedení slaboproudá podzemní kabelová1 924----
9.646.23.13.6Dráhy visuté---43 898-

Konstrukční charakteristika (umístění vedení)

1 v zemní rýze na upravený podklad

2 v zemní rýze do tvárnicové tratě

3 nad zemí, na stožárech nebo sloupech

4 nad zemí na rámové konstrukci

5 nad zemí na jiných podporách

10. Objekty podzemní mimo důlní

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
10.146.21.22.1Tunely4 114----
10.246.21.22.2Štoly6 9428 4145 3766 116-
10.346.21.22.3Objekty podzemní halové5 839----
10.446.21.22.4Objekty plošné podzemní4 482----
10.546.21.22.5Šachty svislé, úklonné---4 318-
10.646.21.22.6Vrty----10 362
10.746.25.22.1Studny vodárenské2 523----
10.846.21.22.7Tunely stanic1 781----

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)

1 hloubení z povrchu území

2 ruční ražení

3 ražení nemechanizovaným štítem

4 ražení mechanizovaným štítem

5 vrtání

11. Vodovody trubní

SKP 46.21.31.2

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

Číslo
položky
Profil potrubí DN
v mm
Konstrukční charakteristikaPokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena za každých i započatých 0,5 m o 10%.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub z plastických hmot
2 z trub ocelových
3 z trub litinových
4 z trub osinkocementových
1234
11.180 mm1 6401 3441 840-
11.2100 mm2 0631 3442 2382 176
11.3200 mm2 8772 1662 9392 859
11.4300 mm4 4403 0454 3304 034
11.5400 mm-4 0844 7565 316
11.6600 mm-5 4927 7768 903
11.7800 mm-9 97812 226-
11.81 000 mm-13 82115 920-
11.91 200 mm-18 09120 231-

12. Kanalizace trubní

SKP 46.21.41.4

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

Číslo
položky
Profil potrubí
v mm
Konstrukční charakteristikaPokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m,zvyšuje se cena za každých i započatých 0,5 m o 10%.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub z plastických hmot
2 z trub ocelových
3 z trub železobetonových
4 z trub kameninových
1234
12.1300 mm2 1631 7852 0821 981
12.2400 mm2 6501 9552 2782 831
12.3500 mm-2 3462 8222 856
12.4600 mm-3 0433 6553 757
12.5800 mm-3 8004 3784 488
12.61 000 mm--5 355-
12.71 200 mm--6 273-
12.81 400 mm--10 839-
12.91 600 mm--14 009-
12.02 200 mm--21 052-

13. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

SKP 46.21.42.1

Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyObjekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
80/40100/50125/65150/80200/100250/125
13.1A/a: Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl + žl
8 99610 17710 72511 40414 39415 225
13.2A/b: Dvojitý kanál žl + příklopový6 8338 9709 44810 03112 34613 486
13.3A/c: Společný kanál příklopový7 5648 8709 73810 20712 77813 739
13.4B: Pozemní vedení1 7462 1062 2902 4773 1703 618
13.5C: Nadzemní vedení5 9025 6585 7585 5985 7986 084

SKP 46.21.32.4

Cena Kč za 1 m délky

Číslo
položky
Objekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
300/125350/150400/150500/200600/250
13.6A/a: Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl + žl
16 78719 24821 22025 96730 395
13.7A/b: Dvojitý kanál žl + příklopový14 95016 90919 19723 002-
13.8A/c: Společný kanál příklopový16 23319 09621 37325 714-
13.9B: Pozemní vedení4 2875 2105 4708 32910 511
13.0C: Nadzemní vedení6 6337 7427 86011 88614 446

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení

A/a: Dvojitý kanál 2 žlaby

A/b: Dvojitý kanál, žlab příklopový

A/c: Společný kanál příklopový

B: Pozemní vedení

C: Nadzemní vedení

14. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

SKP 46.21.42.2

Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyObjekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
2 × 1002 × 1502 × 2002 × 3002 × 4002 × 500
14.1A: Podzemní vedení
14.2A/a: Příklopový kanál7 4429 42811 81415 14820 04323 761
14.3A/b: Žlabový systém8 91010 48212 84316 70622 28625 956
14.4B: Pozemní vedení2 3432 8713 8556 1158 35410 577
14.5C: Nadzemní vedení5 6145 6046 2468 97811 60714 994

SKP 46.21.32.5

Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyObjekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
2 × 6002 × 8002 × 1 0002 ×1 2002 × 1 400
14.6A: Podzemní vedení
14.7A/a: Příklopový kanál27 05937 16945 20850 54257 890
14.8A/b: Žlabový systém29 94940 48949 66257 82762 619
14.9B: Pozemní vedení12 92019 48524 96929 11233 746
14.0C: Nadzemní vedení17 28626 10637 771--

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení A/a: Příklopový kanál A/b: Žlabový systém

B: Pozemní vedení

C: Nadzemní vedení

15. Vedení elektrické

a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VV)

SKP 46.21.34.1

Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyObjektve volném terénuv zastavěném prostoru
počet kabelů
1212
Kabelové vedení 10 kV
15.13 × 50 až 90347572428713
15.23 × 12 až 150407713510816
15.33 × 185 až 2404908975911 041
Kabelové vedení 22 kV
15.43 × 95 až 1507751 0478761 591
15.53 × 1858971 6328471 835
Kabelové vedení 35 kV
15.63 × 95 až 1507871 6928901 896
15.73 × 185 až 2401 0601 9771 1612 141

b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

SKP 46.21.43.2

Cena Kč

Číslo položkyObjektza 1 m délky vedení
(včetně podílu ceny sloupů)
za 1 kus sloupu
(včetně podílu ceny kabelů)
Sítě kabelové se sloupy
15.8parkovými do 4 m38012 000
15.9uličními do 8 m58022 000
15.0uličními přes 8 m1 03030 000

16. Hydromeliorace

Číslo položkyObjektKonstrukční charakteristika
123456
16.1Drenáže odvodňovací55---115-
16.2Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté-1 283---2 055
16.3Odvodnění ostatní--1 356---
16.4Rozvody závlahové podzemním potrubím1 533--872--
16.5Rozvody závlahové zakrytými kanály--5 611---

Cena Kč za 1 ha

Číslo položkyObjektKonstrukční charakteristika
1456
16.6Drenáže odvodňovací54 206-65 701-
16.7Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté---67 179
16.8Závlahy - rozvody závlahovým podzemním potrubím-73 709--

Konstrukční charakteristika (potrubí)

1 z trub z plastické hmoty

2 z trub betonových

3 z trub kameninových

4 z trub osinkocementových

5 z trub z pálené hlíny

6 bez potrubí

17. Hráze a objekty na tocích

Cena Kč za 1 m3 objemu hráze

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
12
17.146.24.12.3Hráze, jezy, stupně376209
17.246.24.12.3Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené333209
17.346.24.12.3Hráze ochranné152-
17.446.24.12.3Hráze hospodářských nádrží1 167-
17.546.24.12.3Ostatní189-

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)

1 ze zemin

2 z kamene, kameniva

18. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály

Cena Kč za 1 m2 upravené plochy (*)

Cena Kč za 1 m délky (**)

Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
18.146.24.12.8Nádrže na tocích (*)1 738481--5 405--
18.246.24.12.9Úpravy vodních toků (**)-6 6799 1686 366-3 6513 476
18.346.24.12.1Kanály (mimo odvodnění a závlahy) (**)5 12510 237-10 157-1 310-

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)

1 ze zemin a kameniva stabil.

2 z kamene, kameniva

3 monolitické betonové

4 montované betonové

5 vegetací

6 bez opevnění

7 z jiných materiálů

19. Plynovody nízkotlaké a středotlaké

volný terén

SKP 46.21.42.3

Cena Kč za 1 m

Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
19.150 mm585-
19.263 mm-340
19.365 mm670-
19.480 mm740-
19.590 mm-435
19.6100 mm875-
19.7110 mm-510
19.8125 mm1 020-
19.9150 mm1 410-
19.10160 mm-760
19.11200 mm1 780-
19.12225 mm-1 210
19.13250 mm2 395-
19.14300 mm2 680-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké

uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

SKP 46.21.42.3

Cena Kč za 1 m

Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
20.150 mm1 215-
20.263 mm-970
20.365 mm1 300-
20.480 mm1 370-
20.590 mm-1 275
20.6100 mm1 715-
20.7110 mm-1 350
20.8125 mm1 660-
20.9150 mm2 250-
20.10160 mm-1 605
20.11200 mm2 620-
20.12225 mm-2 050
20.13250 mm3 445-
20.14300 mm3 730-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

21. Plynovody vysokotlaké

volný terén

SKP 46.21.42.3

Cena Kč za 1 m

Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
21.150 mm640-
21.263 mm--
21.365 mm735-
21.480 mm810-
21.590 mm--
21.6100 mm960-
21.7110 mm--
21.8125 mm1 120-
21.9150 mm1 520-
21.10160 mm--
21.11200 mm1 900-
21.12225 mm--
21.13250 mm2 530-
21.14300 mm2 825-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

22. Plynovody vysokotlaké

uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

SKP 46.21.42.3

Cena Kč za 1 m

Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
22.150 mm1 265-
22.263 mm--
22.365 mm1 368-
22.480 mm1 440-
22.590 mm--
22.6100 mm1 802-
22.7110 mm--
22.8125 mm1 960-
22.9150 mm2 358-
22.10160 mm--
22.11200 mm2 740-
22.12225 mm--
22.13250 mm3 576-
22.14300 mm3 872-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

23. Regulační stanice plynu (označení RS)

SKP 46.21.42.3

Cena Kč za 1 kus

Číslo položkyOznačeníVýkon při
minimálním
vstupním tlaku
(m3/h)
Počet
redukčních
stupňů
Počet
regulačních
řad
Cena
STL - NTL
23.1RS 40040011405 000
23.2RS 12001 20021735 000
23.3RS 20002 00021790 000
23.4RS 30003 000211 010 000
VTL - STL (bez meziodběru)
23.5RS 20020011488 000
23.6RS 20020021570 000
23.7RS 50050011510 000
23.8RS 12001 20012625 000
23.9RS 12001 20021790 000
23.10RS 12001 20022960 000
23.11RS 20002 00021933 000
23.12RS 20002 00022971 000
23.13RS 30003 00021977 000
23.14RS 30003 000221 059 000

Poznámka:

NTL - nízkotlak do 5 kPa

STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic nutno ohodnotit cenami obvyklými

Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.11

Dům
Chalupa
Domek se šikmou nebo strmou střechou
nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny
zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
podsklepený
s jedním*)
nadzemním
podlažím
se dvěma*)
nadzemními
podlažími
s jedním*)
nadzemním
podlažím
se dvěma*)
nadzemními
podlažími
KonstrukceTypCenaTypCenaTypCenaTypCena
zděnáA2 290,-B1 975,-C2 130,-D1 900,-
železobetonová monolitickáE2 495,-F2 140,-G2 340,-H2 065,-
železobetonová montovanáCH2 390,-I2 050,-J2 235,-K1 975,-
dřevěnáL2 080,-M1 780,-N1 925,-O1 705,-
dřevěnáL2 280,-M2 000,-N2 125,-O1 905,-

*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví

Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na účelové využití podkroví

Dům
s jedním nadzemním
podlažím
se dvěma nadzemními
podlažími
a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,051,04
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,091,075
c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,121,100
Dům
Chalupa
Domek se sklonitou střechou
nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny
zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
podsklepený
s jedním
nadzemním
podlažím
se dvěma
nadzemními
podlažími
s jedním
nadzemním
podlažím
se dvěma
nadzemními
podlažími
KonstrukceTypCenaTypCenaTypCenaTypCena
zděnáA2 495,-B2 150,-C2 320,-D2070,-
železobetonová monolitickáE2 720,-F2 330,-G2 550,-H2 250,-
železobetonová montovanáCH2 605,-I2 235,-J2 435,-K2 150,-
dřevěná----

Základní ceny se vynásobí koeficienty u řadových domů

a)vnitřních0,90
b)koncových0,95

II. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

Číslo položkyTypy domů , chalup a domkůKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1všechnyzákladyběžné zakládání s izolací (u posklepených objektů i svislé)
2A, B, C, D, E, F, G, Hzdivozdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm. monolitický železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
CH, I, J, Kzdivomontovaný (prefa železobeton) s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
L, M, N, Ozdivomontované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací
3všechnystropyjakékoliv s rovným podhledem
4všechnystřechajakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha
5všechnykrytinapálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná
6všechnyklempířské konstrukceúplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů
7všechny kromě L, M, N, Ovnitřní omítkyvápenné štukové
L, M, N, Ovnitřní omítkymalby, tapety
8všechny kromě L, M, N, Ofasádní omítkyvápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé
L, M, N,Ofasádní omítkynátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo
9všechnyvnější obkladypouze sokl z kabřince apod.
10všechnyvnitřní obkladykoupelny, vany, WC, kuchyně
11všechnyschodys jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím
12všechny kromě L, M, N, Odveřehladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
L, M, N, Odveřehladké plné nebo prosklené
13všechny kromě L, M, N, Ooknadřevěná dvojitá špaletová nebo zdvojená
L, M, N, Ooknadřevěná zdvojená
14všechnypodlahy obytných místnostíPVC, vlýsky, textilní krytiny
15všechny kromě L, M, N, Opodlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC, teraco
L, M, N, Opodlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC
16všechnyvytápěníústřední s kotlem na tuhá paliva
17všechnyelektroinstalacesvětelný i motorový proud, pojistkové automaty
18všechnybleskosvodano
19všechnyrozvod vodystudená a teplá
20všechnyzdroj teplé vodybojler, karma
21všechnyinstalace plynuzemní plyn nebo PB
22všechnykanalizaceodkanalizování z kuchyně, koupelny, WC
23všechnyvybavení kuchyněplynový sporák
24všechnyvnitřní vybavenívana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout
25všechnyzáchodstandardní splachovací
26všechnyostatníkrb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.11.4

svislá nosná konstrukce chatnepodsklepené nebo podsklepené do poloviny
zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
podsklepené
Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. nad 15 cmA, B1 750,-A, B1 650,-
dřevěná srubováC, D1 360,-C, D1 260,-
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cmE, F1 280,-E, F1 310,-
montovaná na bázi dřevní hmotyG, H1 400,-G, H1 440,-
dřevěná jednostranně obíjenáCH850,-CH930,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví

a)podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
b)podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
c)podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ

A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

D: Svislé konstrukce dřevěné srubové s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví

E: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

F: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

G: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

H: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

CH: Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Číslo
položky
Konstrukce
a vybavení
typy
ABCDEFGHCH
1Základyizolovanéneizolovanéizolovanéneizolované
2Podezdívkajakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 mneuvažuje se
3Obvodové stěnyzděné v tl. 25-30 cmdřevěné - srubové tl. 16 cmoboustranně obité, zdivo do tl. 15 cmmontované na bázi dřevní hmotyjednostr. obité
4Stropyjakékoli spalné, polospalné, nespalnédřevěné, spalnéna bázi dřevní hmotydřevěné
spalné
5Zastřešeníjakékoliv
umožňující
podkroví
bez krovu
neumož.
podkroví
jakékoliv
umožňující
podkroví
bez krovu
neumož.
podkroví
jakékoliv
umožňující
podkroví
bez krovu
neumož.
podkroví
jakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíbez krovu
neumož.
podkroví
6Krytinaplechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásyplechová,
asfaltové
pásy
7Klempířské
konstrukce
úplné z pozink. plechužlaby a svody z pozinkovaného plechuúplné z pozink. plechužlaby a svody
z poz. pl.
8Úprava povrchůomítky vnitřní štukové vnější štukové, břízolitnátěry nebo impregnacenátěry, impregnace nebo jakákoli omítkanátěry, nástřiky nebo omítka na pletivonátěry,
impregnace
9Schodištějakékoli
kromě
žebříkového
jakékoli kromě žebříkovéhojakékoli
kromě
žebříkového
jakékoli kromě žebříkovéhojakékoli
kromě
žebříkového
jakékoli kromě žebříkovéhojakékoli
kromě
žebříkového
není
10Dveředřevěné plné nebo náplňovéjakékoliv dřevěné
11Oknadřevěná zdvojenádřevěná jednoduchádřevěná zdvojenájednoduchá
12PodlahyPVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
13Vytápěníjakékoliv lokální
14Elektro- instalacesvětelná a motorovásvětelná
15Rozvod vodystudené i tepléneuvažuje sestudenéneuvažuje se
16Zdroj teplé vodybojlerneuvažuje se
17Rozvod
propan- butanu
anoneuvažuje seanoneuvažuje se
18Kanalizacez kuchyně, WC, umyvadla, příp. sprchyneuvažuje sez kuchyně, WC,
umyvadlo
z kuchyněneuvažuje se
19Záchodsplachovacísplachovací i suchýsuchý
20Okeniceano
21Vnitřní vybaveníumyvadlo, sprchaumyvadlo
22Ostatníkrb, mříže, vestavěné skříně, kuchyňský sporákkrb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.19.9

svislá nosná konstrukce vedlejších stavebnepodsklepené nebo podsklepené do poloviny
zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
podsklepené
TypCenaTypCena
zděná v tl. nad 15 cmA, B1 250,-A, B1 140,-
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cmC, D1 055,-C, D1 015,-
dřevěná jednostranně obíjená nebo kovováE, F970,-E, F950,-
přístřeškyG750,-G780,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví

a)podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
b)podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
c)podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ A:

Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

D: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

E: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

F: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

G: Přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

Číslo položkyKonstrukce a vybavenítypy
ABCDEFG
1Základyzákladové pásy a patkyzákladové patky
2Obvodové stěnyzděné, betonové tl. 15-30 cmzděné, betonové tl. 15-30 cmoboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cmjednostranně obíjenépilířky z jakéhokoli materiálu
3Stropyjakékoliv bez rozlišení druhu materiáludřevěné, popř. kovovéneuvažují se
4Krovjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv bez podkroví
5Krytinajakákoliv kromě měděné
6Klempířské prácežlaby, svody z pozinkovaného plechu
7Úprava povrchůjakékoliv omítkynátěry, impregnace, popř. omítkanátěry, impregnacenátěr, popř. omítka pilířků
8Schodištědřevěnéneuvažuje sedřevěnéneuvažuje sedřevěnéneuvažuje seneuvažuje se
9Dveředřevěné nebo kovové kromě svlakovýchdřevěné nebo kovovéneuvažují se
10Oknazdvojená, popř. jednoduchájednoducháneuvažují se
11Podlahybetonové, dlažbyneuvažují se
12Elektro- instalacesvětelná a motorovásvětelná, popř. motorovásvětelnáneuvažuje se

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.19.9

svislá nosná konstrukce garážínepodsklepené nebo podsklepené do poloviny
zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
podsklepené
TypCenaTypCena
zděná v tl. nad 15 cm, montovanáA, B1 375,-A, B1 235,-
kovová, plechováC1 045,-C990,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví

a)podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
b)podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
c)podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ

A: Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení garáží

Číslo položkyKonstrukce a vybavenítypy
ABC
1Základyzákladové pásy a patky
2Obvodové stěnyzděné, betonové tl. 15-20 cmzděné, betonové tl. 15-30 cmkovová kostra opláštěná plechem
3Stropyjakékoliv, bez rozlišení druhu a materiáluneuvažuje se (funkci plní krov)
4Krovjakýkoliv umožňující zřízení podkrovíbez krovujakýkoliv kovový bez podkroví
5Krytinaplechová pozinkovaná, asfalt. pásyplechová
6Klempířské konstrukcežlaby a svody z pozinkovaného plechu
7Úpravy povrchůjakékoliv omítky, spárované zdivonátěry
8Dveřejakékoliv dřevěné nebo kovovékovové
9Oknajednoduchá
10Vratajakákoliv standardní, roletaplechová
11Podlahybetonové, dlažbabetonové
12Elektroinstalacesvětelná, popř. motorováneuvažuje se

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ceny studní

I. Ceny kopaných studní

SKP 46.25.22.2

Číslo
položky
při hloubce
při průměru do 150 cm včetně
Kč/mKč za 1 kus čerpadla
(podle celkové hloubky studny)
ručníelektrické
1od 0 do 5 m1 950,-1 210,-9 480,-
2od dalších 5 m do 10 m3 810,-2 054,-10 780,-
3od dalších 10 m5 200,-2 772,-11 990,-

II. Ceny vrtaných studní

SKP 46.25.22.1

Číslo
položky
průměrhloubka studnyKč/mKč za 1 kus čerpadla
(podle celkové hloubky studny)
ručníelektrické
1do 150 mmod 0 do 10 m975,-2 140,-9 660,-
2od 0 do 25 m1 210,-2 410,-12 720,-
3od 0 do více než 25 m1 640,-2 820,-12 840,-
4nad 150 mmod 0 do 10 m1 455,-2 140,-9 660,-
5do 300 mmod 0 do 20 m1 790,-2 410,-12 720,-
6od 0 do více než 20 m2 380,-2 770,-12 840,-
7nad 300 mmod 0 do 10 m2 355,-2 140,-9 660,-
8do 500 mmod 0 do 20 m2 890,-2 410,-12 720,-
9od 0 do více než 20 m3 490,-2 770,-12 840,-

Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Číslo položkyPopisJednotkaPředpokl. životnost
1Vodovody SKP 46.21.41.1
1. 1Vodovodní přípojky - potrubí ocelové
1.1.1Přípojka vody DN 25 mmbm34040 - 60
1.1.2Přípojka vody DN 40 mmbm36040 - 60
1.1.3Přípojka vody DN 50 mmbm42040 - 60
1.1.4Zahradní vodovod DN 25 povrchovýbm15025 - 50
1.1.5Zahradní vodovod DN 25 podzemníbm18540 - 60
1.1.6Vodovodní přípojky - potrubí plastikové
1.1.6.1Přípojka vody DN 25 mmbm35545 - 55
1.1.6.2Přípojka vody DN 40 mmbm38545 - 55
1.1.6.3Přípojka vody DN 50 mmbm46545 - 55
1.2Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopemm3 OP3 50040 - 60
1.3Domácí vodárna - Darlingkus12 00010 - 30
2Kanalizace SKP 46.21.41.4
2.1Kanalizační přípojky - potrubí kameninové
2.1.1Přípojka kanalizace DN 150 mmbm1 18080 - 100
2.1.2Přípojka kanalizace DN 200 mmbm1 45080 - 100
2.1.3Přípojka kanalizace DN 250 mmbm1 81080 - 100
2.1.4Kanalizační přípojky - potrubí plastikové
2.1.4.1Přípojka kanalizace DN 150 mmbm1 24080 - 100
2.1.4.2Přípojka kanalizace DN 200 mmbm1 55580 - 100
2.1.4.3Přípojka kanalizace DN 250 mmbm1 99080 - 100
2.2Kanalizační šachty včetně poklopu
2.2.1Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - hloubka 2,00 mkus7 50080 - 100
2.2.2dtto hloubka 3,00 mkus9 45080 - 100
2.2.3dtto hloubka 4,00 mkus12 50080 - 100
2.2.4Kanalizační šachta zděná cihelná - hloubka 2,00 mkus10 00080 - 100
2.2.5dtto hloubka 3,00 mkus13 00080 - 100
2.2.6dtto hloubka 4,00 mkus14 80080 - 100
2.2.7Kanalizační šachta vodotěsná betonová - hloubka 2,00 mkus8 90080 - 100
2.2.8dtto hloubka 3,00 mkus12 00080 - 100
2.2.9dtto hloubka 4,00 mkus16 60080 - 100
2.3Žumpy
2.3.1Žumpa z monolitického i montovaného betonum3 OP2 30080 - 100
2.3.2Žumpa zděná z cihelm3 OP2 15030 - 70
2.3.3Žumpa celoplastová osazená na bet. desku s obetonovánímm3 OP3 62070 - 90
2.4Septiky z monolitického i montovaného betonu
2.4.1do 15 m3 OPm3 OP3 50080 - 100
2.4.2nad 15 m3 OPm3 OP2 80080 - 100
2.4.3Septiky celoplastové osazené na bet. desku s obetonováním do 15 m3 OPm3 OP3 38090 - 110
2.4.4dtto nad 15 m3 OPm3 OP3 56090 - 110
2.5Čistírny odpadních vod plastové na bet. desku s obetonováním vč. technologie
2.5.1Pro 3 - 5 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus23 50050 - 70
dtto - technologiekus15 70020 - 30
2.5.2Pro 6 - 10 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus29 53050 - 70
dtto - technologiekus18 87020 - 30
2.5.3Pro 11 - 16 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus31 19050 - 70
dtto - technologiekus19 11020 - 30
2.5.4Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus66 94050 - 70
dtto - technologiekus28 69020 - 30
2.5.5Pro 21 - 35 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus106 74050 - 70
dtto - technologiekus43 60020 - 30
2.5.6Pro 36 - 50 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus127 22050 - 70
dtto - technologiekus49 48020 - 30
2.5.7Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus192 77050 - 70
dtto - technologiekus54 38020 - 30
2.5.8Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus246 24050 - 70
dtto - technologiekus65 46020 - 30
2.5.9Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus388 54050 - 70
dtto - technologiekus97 10020 - 30
2.5.10Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus392 20050 - 70
dtto - technologiekus98 10020 - 30
2.5.11Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus483 96050 - 70
dtto - technologiekus120 99020 - 30
2.5.12Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus547 23050 - 70
dtto - technologiekus136 80020 - 30
2.5.13Pro 310 - 350 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus648 57050 - 70
dtto - technologiekus162 15020 - 30
2.5.14Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus751 28050 - 70
dtto - technologiekus187 82020 - 30
2.5.15Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus824 44050 - 70
dtto - technologiekus206 11020 - 30
2.5.16Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stav. částkus843 98050 - 70
dtto - technologiekus212 25020 - 30
2.6Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované
2.6.1Odkalovací nádrž do 2 m3 OPm3 OP7 94060 - 80
2.6.2Odkalovací nádrž přes 2 m3 OPm3 OP4 42060 - 80
2.6.3Lapač tuku do 2 m3 OPm3 OP9 87560 - 80
2.6.4Lapač tuku přes 2 m3 OPm3 OP5 43060 - 80
2.7Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osa- zení na bet. desku
2.7.1Odlučovač do 2 m3 OPm3 OP15 02960 - 80
2.7.2Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OPm3 OP9 39060 - 80
2.7.3Odlučovač přes 5 m3 OPm3 OP4 42560 - 80
3Elektrická síť SKP 46.21.43.9
3.1Přípojky elektro
3.1.13fázová příp. NN pro rodinné domy
kabel Al 16 mm2 v zemibm14040 - 60
3.1.2kabel Al 4 × 16 mm2 závěs. kabelembm12540 - 60
3.1.3kabel Al 16 mm2 vzdušné vedeníbm24020 - 40
3.1.4kabel Al 16 mm2 vzdušná vedení střešníkovábm28020 - 40
3.1.5kabel Al 25 mm2 vzdušná vedení střešníkovábm45020 - 40
3.1.6kabel Al 25 mm2 zemní kabelbm19540 - 60
3.1.7kabel Al 50 mm2 zemní kabelbm21540 - 60
3.2Trafostanice SKP 46.21.43.4
3.2.1Stožárová trafostanice 110 kVAkus150 00020 - 40
3.2.2Stožárová trafostanice 160 kVAkus170 00020 - 40
3.2.3Kobková trafostanice 100 kVAkus292 00020 - 40
3.2.4Kobková trafostanice 160 kVAkus308 02520 - 40
3.2.5Kobková trafostanice 250 kVAkus330 00020 - 40
3.2.6Kobková trafostanice 400 kVAkus365 00020 - 40
3.3Pilíře pro elektroměry
3.3.1Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyč. cihelm3281060 - 80
3.3.2Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z vápenopískových cihel, nebo šamotovýchm35 47060 - 80
3.3.3PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3 × 380/220 V) pro osazení přípojkové skříně SP 3kus5 12030 - 50
3.3.4dtto SP 4kus5 42030 - 50
3.3.5dtto SP 5kus5 83030 - 50
3.4Skříně pro rozvody
3.4.1PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3 × 380/220 V) pro osazení rozpojovací a jistící skříně, vč. skříně výšky cca 1 150 mm nad terénem a půdorysných rozměrů 750 × 300 mmkus6 90030 - 50
3.4.2dtto 950 × 300 mmkus9 33030 - 50
3.4.3dtto 1 150 × 300 mmkus10 92030 - 50
3.4.4dtto 1 440 × 300 mmkus12 70030 - 50
3.4.5dtto výšky cca 1 590 mm nad terénem 950 × 300 mmkus12 90030 - 50
3.4.6dtto 1 150 × 300 mmkus15 94030 - 50
3.4.7dtto 1 440 × 300 mmkus18 38030 - 50
4Plynovody SKP 46.21.42.3
4.1Plynová přípojka do DN 40bm30530 - 50
4.2Domácí regulátorkus3 00020 - 40
4.3.1Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných cihelm32 01060 - 80
4.3.2dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových cihelm34 10060 - 80
4.3.3dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m2m33 78060 - 80
4.3.4dtto pohledový díl přes 1 m2m34 27060 - 80
5Drenáže SKP 46.24.12.6
5.1.1Drenáž z pálených trubek 65 mmbm5530 - 50
5.1.2dtto 80 mmbm14230 - 50
5.1.3dtto 100 mmbm16030 - 50
5.1.4dtto 130 mmbm17530 - 50
5.2.1Drenáže z trubek PVC 65 mmbm4040 - 60
5.2.2dtto 90 mmbm6540 - 60
5.2.3dtto 110 mmbm7540 - 60
6Topné kanály SKP 46.21.42.2
6.1.1Betonový monolitický 45/45 - 60/75 cmbm2 01540 - 60
6.1.2dtto 60/75 - 90/90 cmbm2 50040 - 60
6.1.3dtto 90/90 - 105/120 cmbm3 30040 - 60
6.2.1Betonový prefa 70/50 cmbm2 01040 - 60
6.2.2dtto 95/55 cmbm2 20040 - 60
6.2.3dtto 100/70 cmbm2 70040 - 60
7Potrubí tepelné izolované SKP 46.21.42.2
7.1DN 40bm12020 - 40
7.2DN 50bm14020 - 40
7.3DN 70bm16520 - 40
7.4DN 80bm19020 - 40
7.5DN 100bm23520 - 40
7.6DN 150bm37020 - 40
8Zpevněné plochy mimo silnice a letiště SKP 46.23.11.5
8.1Plochy s povrchem prašným
8.1.1Škvárové tl. do 150 mmm24510 - 20
8.1.2Štěrkové tl. do 250 mmm29510 - 20
8.2 8.2.1Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl. 10 cmm223540 - 60
8.2.2tl. 15 cmm229040 - 60
8.3Plochy s povrchem dlážděným
8.3.1z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kamenivam221040 - 60
8.3.2dtto do lože z MCm226040 - 60
8.3.3z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z kamenivam222040 - 60
8.3.4dtto, lože z MCm227040 - 60
8.3.5z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kamenivam220540 - 60
8.3.6dtto, lože z MCm225540 - 60
8.3.7dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z pískum215040 - 60
8.3.8dtto do lože z MCm218040 - 60
8.3.9dtto do lože z MC a podkl. betonum228540 - 60
8.3.10z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivom229540 - 60
8.3.11dtto, lože z MCm237040 - 60
8.3.12z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do pískového ložem222040 - 60
8.3.13dtto, do MC, s výplní spár z MCm235040 - 60
8.3.14z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, spárování MCm21 27040 - 60
8.3.15z lomového kamene s mezerami, podklad štěkopísekm26520 - 40
8.3.16dtto, bez mezer na MCm237040 - 60
8.3.17dlažba z lomového kamene na MCm229520 - 30
8.3.18zatravňovací tvárnice polovegetačním234020 - 30
8.3.19panely silniční tl. 150 mmm21 18040 - 60
8.3.20dlažby z cihel naplocho, pískové lože MVC nebo MCm217540 - 60
8.3.21dtto, lože MVC nebo MCm226040 - 60
8.3.22dtto, nastojato, pískové ložem233040 - 60
8.3.23dtto, lože MVC nebo MCm238540 - 60
8.3.24dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového ložem251040 - 60
8.3.25dtto, špalíky dubovém247040 - 60
8.3.26prazče impregnované do štěrkopískového ložem251040 - 60
8.3.27Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 mmm251540 - 60
8.3.28Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mmm256040 - 60
8.3.29Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mmm248040 - 60
8.3.30Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mmm252540 - 60
8.4Plochy s povrchem asfaltovým
8.4.1litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísekm227040 - 60
8.4.2dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfaltm240040 - 60
8.4.3z penetračního makadamu tl. 100 mmm222040 - 60
8.4.4z betovnu asfaltového tl. 40 mmm236040 - 60
8.4.5dtto tl. 50 mmm247540 - 60
9Obrubníky a krajníky SKP 46.23.11.5
9.1Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do betonového ložebm18540 - 60
9.2dtto z drobných 120 mm do betonového ložebm7040 - 60
9.3z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z kamenivabm15040 - 60
9.4kamenný ležatý 15 × 25, betonové ložebm50040 - 60
9.5monolitický do průřezu 0,01 m2bm16040 - 60
9.6dtto do 0,015 m2bm24040 - 60
9.7dtto do 0,05 m2bm35040 - 60
9.8betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm, do betonového ložebm8040 - 60
9.9krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivobm10040 - 60
9.1obrubník chodníkový kamenný 20 × 25, stojatý, lože z betonubm57040 - 60
9.11dtto, ležatý 30 × 20bm67040 - 60
9.12Obrubníky betonové - montované do průřezu 0,015 m2, lože z betonubm26540 - 60
9.13Obrubníky betonové - montované do průřezu 0,05 m2, lože z betonubm37040 - 60
10Rigoly SKP 46.23.11.5
10.1Rigoly z lomového kamene do lože z kamenivabm16540 - 60
10.2dtto do MC nebo betonového ložebm23040 - 60
10.3z betonových desek, lože z kamenivabm15040 - 60
10.4dtto, lože z betonubm22540 - 60
10.5ze žlabovek TMB, lože z kamenivabm12040 - 60
10.6z monolitického betonubm24040 - 60
11Opěrné zdi SKP 46.21.64.5
11.1opěrné zdi s kůly v. 60 cmbm24010 - 30
11.2z kamenné rovnaninym3 OP1 15030 - 50
11.3z lomového kamenem3 OP1 85030 - 50
11.4monolitické z prostého betonum3 OP2 10040 - 60
11.5monolitické ze železového betonum3 OP2 40040 - 60
11.6montované z prefa dílcům3 OP2 85040 - 60
11.7cihelném3 OP2 33040 - 60
11.8z betonových váz o průměru do 400 mm - šedém281040 - 60
11.9z betonových váz o průměru do 400 mm - barevném292040 - 60
11.1z betonových váz o průměru přes 400 mm - šedém289040 - 60
11.11z betonových váz o průměru přes 400 mm - barevném21 03540 - 60
12Schody venkovní a předložené SKP 46.21.64.5
12.1Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, dlaždice apod.bm18510 - 30
12.2z betonových dlaždic, podstupnice z obrubníkubm20010 - 30
12.3cihelné na terénbm21530 - 50
12.4betonovébm22540 - 60
12.5betonové s teracem na terénbm29540 - 60
12.6žulové stupně, lože z pískubm1 00040 - 60
12.7z lomového kamene do pískubm19040 - 60
12.8Schodiště na železobetonové desce, schody betonovanébm71040 - 60
13Ploty SKP 46.21.64.4
13.1Plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2 pohl. pl.24010 - 30
13.1.1Plot ze strojového pletiva potaženého plastickou hmotou na ocelové sloupky do betonových patek, sloupky s nátěremm2pohl. pl.29020 - 40
13.2Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2 pohl. pl.45020 - 30
13.3Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítkam2 pohl. pl.72020 - 30
13.4Plot z prefabrikovaných desek, sloupky rovněž prefa do betonových patekm2 pohl. pl.60040 - 60
13.5Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patekm2 pohl. pl.78040 - 60
13.6Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnacem2 pohl. pl.43520 - 30
13.6.1Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na dřevěné, nebo ocelové sloupky, nátěr, nebo impregnacem2pohl. pl.33720 - 30
13.6.2dtto s lištovánímm2pohl. pl.38020 - 30
13.6.3dtto z prken hoblovaných na srazm2pohl. pl.45220 - 30
13.6.4dtto s lištovánímm2pohl. pl.54020 - 30
13.7Plot zděný tl. do 20 cm, betonový základ, omítka nebo spárováním2 pohl. pl.79040 - 60
13.8dtto, ale tl. 20-30 cmm2 pohl. pl.1 13540 - 60
13.9dtto, ale tl. nad 30 cmm3 OP
nadzem. části
3 75040 - 60
13.1Plot z monolitického betonu se základy, popř. úpravou povrchu bez ohledu na tloušťkum3 OP
nadzem. části
3 50040 - 60
13.11Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěrm2 pohl. pl.64520 - 30
13.12Plot z vlnitých osinkocementových desek na ocelové sloupky do patekm2 pohl. pl.55520 - 30
13.13Betonový ráh mezi sloupky, nadzemní část výška do 200 mmbm15040 - 60
13.14Podezdívka z lomového kamene, spárovaná, římsa betonová, výška do 60 cmbm1 20040 - 60
13.15Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cmbm95040 - 60
13.16Podezdívka cihelná tl. do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárováníbm1 30040 - 60
13.17Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - šedábm78040 - 60
13.18Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - barevnábm84540 - 60
14Plotová vrátka SKP 46.21.64.6
14.1Vrátka dřevěná včetně sloupkůkus1 27020 - 30
14.2Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupkůkus1 45010 - 30
14.3Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupkůkus1 60020 - 30
14.4Vrata dřevěná včetně sloupkůkus3 30020 - 30
14.5Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupkůkus3 42010 - 30
14.6Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupkůkus3 70020 - 30
15Zemní sklep zděný nebo betonový SKP 46.39.99m3 OP1 80040 - 60
16Hnojiště SKP 46.39.99
16.1Hnojiště cihelné, bez omítkym3 OP1 30040 - 60
16.2Hnojiště cihelné, omítnutém3 OP1 42040 - 60
16.3Hnojiště betonovém3 OP1 10040 - 60
16.4Hnojiště z lomového kamenem3 OP95040 - 60
17Pískoviště SKP 46.39.99
17.1Pískoviště s dřevěným rámemm2 ZP70010 - 30
17.2Pískoviště s betonovým nebo zděným rámemm2 ZP1 10040 - 60
18Pařeniště SKP 46.39.99
18.1Pařeniště s dřevěným rámem a oknym2 ZP82510 - 30
18.2Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a oknym2 ZP1 37540 - 60
19.1Skleník z ocelových profilů se zasklením a základym2 ZP2 05010 - 30
19.2Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN)m2 ZP2 09010 - 30
19.3Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny cihelném2 ZP2 57010 - 30
19.4Foliovníky skružovém2 ZP9105 - 10“.
20Zahradní květinové jezírko SKP 46.39.99
20.1Jezírko betonové se svislými stěnami, hloubka min. 50 cmm2 ZP2 10040 - 60
20.2Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 cmm2 ZP1 20040 - 60
21Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny obložené nebo nátěr, izolace SKP 46.39.99m3 OP1 82540 - 60
22Venkovní záchod SKP 46.39.99
22.1Záchod dřevěný bez žumpykus1 80030 - 50
22.2Záchod zděný bez žumpykus5 50040 - 60
23Altán zahradní, dřevěná vázaná konstrukce, lehká výplň stěn, popř. pouze částečná, podlaha, střecha SKP 46.39.99m2 ZP3 25040 - 60
24Udírna SKP 46.39.99
24.1Udírna zděná z pálených nebo betonových cihel, omítka nebo spárování, dvířkam3 OP2 01040 - 60
24.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP4 10040 - 60
25Komíny samostatné SKP 46.39.99
25.1Komín zděný z pálených nebo betonových cihel, popř. s vložkou, omítka nebo spárováním3 OP1 94040 - 60
25.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP3 83040 - 60
26Lávka SKP 46.39.99
26.1.Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou a zábradlímm2 ZP1 30020 - 50
26.2.Lávka z ocelových válcovaných profilů, základy, podlaha, zábradlí, nátěrm2 ZP2 10040 - 60
27Věšák na prádlo SKP 46.39.99
27.1Ocelový tvaru písmene T včetně betonových patek a nátěrukus59010 - 30
27.2Ocelový tvaru obráceného písmene U vč. betonových patek a nátěrukus87010 - 30
27.3Ocelový kruhový s centrálním sloupkem vč. betonové patky a nátěru, průměru 1 500 až 2 500 mmkus1 05010 - 30
27.4dtto, ale průměru od 2 500 do 4 000 mmkus1 35010 - 30
28Klepadlo na koberce ocelové vč. betonových patek a nátěru SKP 46.39.99kus90010 - 30
29Lavice zahradní SKP 46.39.99
29.1Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované fošny, nátěr, osazení do zeminykus75010 - 30
29.2dtto, ale osazení do betonových patekkus98010 - 30
29.3Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradlo z hoblovaných fošen, nátěr, osazení do betonových patekkus1 05010 - 30
30Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha stolu z hoblovaných latí, nátěr, osazen do betonových patek SKP 46.39.99kus2 30010 - 30
31Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných hranolů, osazení do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěr SKP 46.39.99kus1 95010 - 30
32Pergola SKP 46.39.99
32.1Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, sloupky do betonových patek, podlaha jakákoliv zpevněnám2 ZP1 45010 - 30
32.2dtto, ale tvaru písmene Tm2 ZP1 25010 - 30
33Rampy SKP 46.21.64.3
33.1Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m, na jedné zdi se zásypembm3 25030 - 50
33.2dtto na dvou zdechbm4 48030 - 50
33.3Rampa těžká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka od 1,51 m do 2,5 m, na jedné zdi se zásypembm4 04040 - 60
33.4dtto na dvou zdechbm5 41040 - 60
33.5dtto na jedné řadě pilířů bez zásypubm4 59040 - 60
33.6dtto na dvou řadách pilířů bez zásypubm5 97040 - 60
33.7Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m na jedné řadě pilířů bez zásypubm2 89030 - 50
33.8dtto na dvou řadách pilířů bez zásypubm3 76030 - 50
34Terasy venkovní SKP 46.39.99
34.1Dřevěná terasa, výška do 0,5 m nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupkům297015 - 30
34.2dtto výška nad 0,5 m do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě sloupkům21 10015 - 30
34.3Terasa, výška nad 0,5 m do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 32020 - 40
34.4dtto na 2 řadách zděných sloupkům22 68020 - 40
34.5Terasa, výška nad 1 m do 1,5 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 63020 - 40
34.6dtto na 2 řadách zděných sloupkům23 19030 - 50
34.7Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m nad urovnaný terén na 2 zdechm23 16030 - 50
34.8dtto na 3 zdechm24 01040 - 60
34.9dtto na 4 zdechm24 49040 - 60

Poznámka:

Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 10 odst. 2 vyhlášky, popř. podle přílohy č. 5 vyhlášky.

bm = běžný metr

m3 OP = krychlový metr obestavěného prostoru

m2 pohl. pl. = čtverečný metr pohledové plochy

m2 ZP = čtverečný metr zastavěné plochy

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny hrobů a hrobek a jejich zařízení

SKP 46.21.64.6

Číslo položkyObjektyměrná
jednotka
mramory
travertiny
žulysyenity
andezity
žuly švédské
labradory
gabra
umělý
kámen
1rámy:
25/25 hrobovébm1 0191 3201 6104 115360
15/15 urnovébm5806708202 318280
2desky: krycí, předložní, nápisové
- do 0,90 m2m22 0804 7455 82414 391800
- nad 0,90 m2m22 8606 1807 57118 7081 600
3zařízení:
urnykus9551 2001 5085 820
vázy, mísy (výška do 40 cm)kus5857328752 600
sloupky, kostky (průměr cca 25 cm)kus140
4hrobkym3 OP1 800

Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Koeficient polohový - K5

Číslo položkyNázev, resp. skupiny měst a obcíKoeficient K5
1Praha, Brno, Ostrava1,20 až 1,25
2Ostatní statutární a lázeňská místa - Běloves, Bílina, Jeseník, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně, Poděbrady, Teplice v Čechách
1,10 až 1,15
3Okresní města a ostatní lázeňská místa1,05
4Ostatní města1,00
5Ostatní obce0,85

Seznam lázeňských míst je publikován ve Věstníku vlády ČR pro okresní úřady a orgány obcí, roč. 7, částka 4 z 25. 7. 1997.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Opotřebení staveb

1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří. stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

2. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností.

3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. Opotřebení může činit nejvýše 85 % a u hřbitovních staveb nesmí cena zjištěná po odpočtu opotřebení klesnout pod hodnotu materiálu.

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně

b) rekreačních a zahrádkářských chat - zděných 80 let - dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let - ostatních 50 let,

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,

d) vedlejších staveb a garáží - zděných 80 let - dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let - ostatních 30-40 let

e) studní - kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let - ostatních 50 let

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11

g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.

Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda i u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, garáží a vedlejších staveb, opotřebení může činit maximálně 85 %.

4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je

a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,

b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádné špatném technickém stavu,

c) podle znalce výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,

d) oceňována kulturní památka,

e) provedena nástavba, přístavba, vestavba.

5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7.

Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce

kde A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 4 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00 B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení C = předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 5, případně stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah B == 5 C

Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

kde n je počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících.

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze B odhadnout i poměr .

6. Má-li stavba přístavby funkčně neoddělitelné nebo nástavby, zjistí se opotřebení celé stavby zejména podle poměru objemů obestavěného prostoru původní části a přístaveb nebo nástaveb.

7. Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

8. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.

Tabulka č. 1

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPU BUDOV

Číslo
položky
Konstrukce a vybaveníTYP BUDOVY
ABCDEFGHIJKLMNOPRS
1Základy včetně zemních prací0,060,070,070,060,070,080,060,060,060,050,060,080,100,100,110,100,110,13
2Svislé konstrukce0,160,220,190,170,180,170,150,150,150,180,190,210,230,240,260,250,260,30
3Stropy0,080,120,110,080,100,090,080,080,080,080,080,110,120,130,120,120,120,14
4Zastřešení mimo krytinu0,060,050,060,060,090,070,060,060,060,050,050,060,060,060,070,060,060,07
5Krytiny střech0,020,020,020,030,030,020,030,030,030,020,020,020,020,020,030,020,020,03
6Klempířské konstrukce0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
7Úpravy vnitřních povrchů0,070,060,070,070,060,070,070,070,070,060,070,060,050,050,040,050,040,04
8Úpravy vnějších povrchů0,030,030,030,040,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
9Vnitřní obklady keramické0,030,030,020,020,020,020,030,030,020,010,020,01------
10Schody0,030,020,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,020,020,030,020,02
11Dveře0,040,030,030,040,030,030,040,040,040,030,030,030,030,030,020,030,020,02
12Vrata-----------0,010,010,010,020,020,030,03
13Okna0,060,050,050,060,050,050,060,060,050,050,050,050,040,040,040,040,030,03
14Povrch podlah0,030,020,020,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
15Vytápění0,050,040,040,050,040,040,050,050,050,050,050,040,02--0,010,01-
16Elektroinstalace0,060,050,050,060,050,060,060,060,060,050,050,060,070,070,070,070,070,06
17Bleskosvod0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
18Vnitřní vodovod0,030,030,020,030,020,030,030,030,030,030,030,020,020,030,020,020,02-
19Vnitřní kanalizace0,030,030,020,030,020,030,030,030,030,030,030,020,020,030,020,020,02-
20Vnitřní plynovod0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01-------
21Ohřev teplé vody0,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,010,010,010,010,01-
22Vybavení kuchyní0,02-0,02---0,020,020,020,020,02-------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,040,040,030,030,030,030,040,040,040,040,040,030,030,030,020,020,02-
24Výtahy0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01------
25Ostatní0,040,030,060,050,060,0ó0,040,040,060,060,060,050,060,050,050,050,060,05
26Instalační prefabrikovaná jádra---------0, 04--------

Tabulka č. 2

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCE A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Číslo
položky
Konstrukce a vybaveníTYP HALY
ABCDEFGHIJKLM
1Základy a vybavení0,070,080,070,080,090,100,110,110,110,120,120,110,12
2Svislé konstrukce0,170,230,170,190,200,210,220,230,240,290,300,260,24
3Stropy0,070,070,060,060,080,080,090,090,090,090,090,090,09
4Zastřešení mimo krytinu0,080,080,080,080,100,100,090,100,100,110,110,100,10
5Krytiny střech0,020,030,030,020,030,030,030,030,030,030,030,030,03
6Klempířské konstrukce0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
7Úpravy vnitř. povrchů0,070,060,070,070,070,070,060,060,060,060,060,060,05
8Úpravy vněj. povrchů0,030,030,030,030,040,040,030,030,030,030,030,030,03
9Vnitřní obklady keramické0,030,020,030,02---------
10Schody0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
11Dveře0,040,030,040,040,030,030,030,030,030,020,020,020,03
12Vrata----0,020,020,020,020,020,020,020,020,02
13Okna0,060,050,060,060,050,050,050,050,050,040,040,040,04
14Povrchy podlah0,040,040,040,040,050,050,050,050,050,050,050,050,05
15Vytápění0,050,040,050,050,010,010,010,010,01----
16Elektroinstalace0,060,060,050,060,080,080,080,070,060,050,050,060,06
17Bleskosvod0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
18Vnitřní vodovod0,030,020,030,020,010,010,010,010,01--0,010,01
19Vnitřní kanalizace0,030,020,030,020,010,010,010,010,01--0,010,01
20Vnitřní plynovod0,010,010,010,01---------
21Ohřev teplé vody0,020,020,020,020,010,010,010,010,01--0,010,01
22Vybavení kuchyní--0,020,01---------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,040,030,040,030,020,020,020,020,02--0,020,02
24Výtahy0,010,010,010,01---------
25Ostatní0,040,040,030,050,070,050,050,040,040,060,050,050,06

Tabulka č. 3

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ

Číslo
položky
Konstrukce a vybaveníTyp domu, chalupy nebo domku
A, E, CH, LB, F, I, MC, G, J, ND, H, K, O
1Základy včetně zemních prací0,080,070,050,04
2Svislé konstrukce0,210,220,230,24
3Stropy0,080,080,090,09
4Zastřešení mimo krytinu0,070,050,050,04
5Krytiny střech0,030,030,030,03
6Klempířské konstrukce0,010,010,010,01
7Vnitřní omítky0,060,060,060,06
8Fasádní omítky0,030,030,030,03
9Vnější obklady0,010,010,010,01
10Vnitřní obklady0,020,020,020,02
11Schody0,010,020,020,04
12Dveře0,030,030,030,03
13Okna0,050,050,050,05
14Podlahy obytných místností0,020,020,020,02
15Podlahy ostatních místností0,010,010,010,01
16Vytápění0,050,040,050,04
17Elektroinstalace0,040,040,040,04
18Bleskosvod0,010,010,010,01
19Rozvod vody0,030,030,030,03
20Zdroj teplé vody0,020,020,020,02
21Instalace plynu0,010,010,010,01
22Kanalizace0,030,030,030,03
23Vybavení kuchyní0,010,010,010,01
24Vnitřní hygienické vybavení0,040,050,040,05
25Záchod0,010,010,010,01
26Ostatní0,030,040,040,03

Tabulka č. 4

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT

Číslo
položky
Konstrukce a vybaveníTyp chat
ABCDEFGHCH
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIII
1Základy včetně zemních prací0,060,060,070,080,070,070,080,080,070,070,080,080,060,060,080,090,080,09
2Podezdívka0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-
3Svislé konstrukce0,250,270,270,290,250,270,270,290,250,270,270,290,250,270,280,300,280,30
4Stropy0,090,100,100,110,100,110,100,120,100,110,100,120,090,100,100,110,100,12
5Zastřešení mimo krytinu0,090,090,060,060,090,090,070,070,090,090,070,070,090,090,060,060,070,07
6Krytiny střech0,040,040,040,040,050,050,050,050,050,050,050,050,040,040,040,040,050,05
7Klempířské konstrukce0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
8Ú prava povrchů0,090,080,090,080,100,090,100,090,100,090,100,090,090,080,090,080,100,09
9Schodiště0,020,040,010,020,020,040,010,020,020,040,010,020,020,04
10Dveře0,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
11Okna0,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
12Podlahy0,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,04
13Vytápění0,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
14Elektroinstalace0,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
15Rozvod vody0,020,020,020,02--------0,020,020,020,02--
16Zdroj teplé vody0,010,010,010,01--------------
17Rozvod propan-butanu0,010,010,010,01--------0,010,010,010,01--
18Kanalizace0,020,020,020,02--------0,020,020,020,02--
19Záchod0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
20Okenice0,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
21Vnitřní hygienické vybavení0,020,020,020,020,030,030,030,030,030,030,030,030,020,020,020,020,030,03
22Ostatní0,020,020,020,020,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,020,030,030,03

Legenda:

I. - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

II. - Chaty podsklepené nad 1/2 zastavěné plochy

Tabulka č. 5

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp vedlejší stavby
ABCDEFG
1Základy0,060,070,060,080,080,080,12
2Obvodové stěny0,300,320,300,310,270,320,29
3Stropy0,190,200,190,220,200,21 -
4Krov (podhled x)0,110,07×;0,10 -0,11 -0,34
5Krytina0,070,080,070,110,070,110,13
6Klempířské konstrukce0,020,020,020,020,020,020,04
7Úpravy povrchů0,050,060,050,060,050,060,06
8Schodiště0,04 -0,04 -0,04 - -
9Dveře0,030,030,030,040,030,04 -
10Okna0,010,010,010,010,010,01 -
11Podlahy0,070,080,080,100,080,11 -
12Elektroinstalace0f050,060,050,050,040,04 -

Tabulka č. 6

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp garáže
ABA
nepodsklepenépodsklepenénepodsklepenépodsklepenénepodsklepenépodsklepené
1Základy0,060,070,060,080,080,09
2Obvodové stěny0,290,300,300,330,340,34
3Stropy0,190,220,260,28--
4Krov0,100,09--0,160,17
5Krytina0,070,050,060,040,080,09
6Klempířské konstrukce0,020,020,030,030,020,02
7Úpravy povrchů0,050,060,050,050,060,07
8Dveře0,020,020,030,010,040,03
9Okna0,010,010,010,010,020,01
10Vrata0,060,050,070,040,060,05
11Podlahy0,070,070,070,080,140,13
12Elektroinstalace0,060,040,060,05--

Tabulka č. 7

Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení

Číslo
položky
NázevPředpokládaná životnost
1Základy včetně zemních prací150 - 200
2Svislé konstrukce80 - 200
3Stropy80 - 200
4Zastřešení mimo krytinu70 - 150
5Krytiny, střecha40 - 80
6Klempířské konstrukce30 - 80
7Úpravy vnitřních povrchů50 - 80
8Úpravy vnějších povrchů30 - 60
9Vnitřní obklady keramické30 - 50
10Schody80 - 200
11Dveře50 - 80
12Vrata30 - 50
13Okna50 - 80
14Povrchy podlah15 - 80
15Vytápění20 - 50
16Elektroinstalace25 - 50
17Bleskosvod30 - 50
18Vnitřní vodovod20 - 50
19Vnitřní kanalizace30 - 60
20Vnitřní plynovod20 - 50
21Ohřev teplé vody20 - 40
22Vybavení kuchyní15 - 30
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC30 - 60
24Výtahy30 - 50
25Ostatní-
26Instalační prefabrikáty (jádra)15 - 25

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Úprava základních cen stavebních pozemků

I. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1

Tabulka č. 1

Číslo
položky
Důvod úpravy ceny pozemkusrážka
v %
přirážka
v %
1Pozemek v okrajovém území obce nebo v jiných nevýhodně položených částech obce s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených
1.1v hlavním městě Prazeaž do 50-
1.2V Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Ostravě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázníchaž do 40-
1.3v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech, Teplicích a v ostatních okresních městech a Havířově a Jeseníkuaž do 30-
1.4v ostatních obcíchaž do 20-
2Přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch)až do 10-
3Není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovodaž do 5-
4Není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaciaž do 7-
5Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 maž do 8-
6Nepříznivé docházkové vzdálenosti od zastávky veřejné dopravy - více než 1,5 km (neuvažuje se, je-li v místě městská doprava)až do 5-
7Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon aj.)až do 10-
8Svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZaž do 4-
9Ztížené základové podmínky
9.1- svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemkuaž do 4-
9.2- hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénuaž do 5-
9.3- únosnost základové půdy při odvozeném normovém namáhání základové půdy do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa
při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni základové spáry
až do 5-
10Omezení užívání pozemku
10.1Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím)3)až do 5-
10.2Chráněná krajinná oblast4)až do 3-
10.3Národní park5)až do 3-
10.4Stavba pod povrchem pozemkuaž do 5-
10.5Zátopové území obce stanovené vodohospodářským orgánemaž do 10-
10.6Stavební uzávěraaž do 5-
11Možnost napojení na plynovod-až do 10
12Pozemek určený pro stavbu s komerční využitelnosti a dálnic, rychlostních komunikací, nebo takovou stavbou již zastavěný,
např. hotely, administrativní budovy, obchodní domy, parkoviště apod.
-až do 100
13Pozemek na hlavních třídách, hlavních náměstích nebo v jiných výhodně položených částech obce s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených-až do 200

Pokud se cena pozemku snižuje podle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny a nikoliv ze základní ceny uvedené v § 23 odst. 1.

Použití přirážek a srážek podle položek č. 1, 12 a13 musí být prokazatelně zdůvodněno.

II. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 4

Tabulka č. 2

Číslo
položky
Důvod snížení ceny pozemkusrážka v %
1Přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch)až do 7
2Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 maž do 5
3Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, výskyt radonu, hluk, otřesy, prach aj.)až do 4
4Svažitý pozemek přes 15 % v převažující části pozemku orientovaný na SV, S, SZaž do 3
5Ztížené základové podmínky
5.1Svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemku5
5.2Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu3
6Omezení užívání pozemku
6.1Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem)3)5
6.2Chráněná krajinná oblast4)3
6.3Stavba pod povrchem pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 23
6.4Národní park5)3
6.5Stavební uzávěraaž do 5
7Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy je více než 2,5 km5
8Rekreační chaty v osadách, neuplatní se u zahrádkářských chataž do 15
9Úhrnná výměra pozemku náležejícího k rekreačnímu objektu je menší než 400 m2 (chatové osady), neuplatní se u zahrádkářských chataž do 10

Vymezení pojmů

3) Ochrannými pásmy pro účely pol. č. 10.1. se rozumí např.:

a) ochranná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek

b) ochranná pásma vodních zdrojů

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů

e) ochranná pásma drážní a silniční

f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, civilněleteckých ploch a nerostných zdrojů.

4) Chráněné krajinné oblasti jsou:

Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

5) Národní parky jsou:

KRNAP, Šumava, Podyjí

6) § 48 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek

BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
0010012,52219443,38347424,35526442,26721121,92
0011011,13219516,22347433,74526514,15721131,61
001129,58219543,66347524,35526542,26721421,40
0030013,53220015,89347533,74527014,82721431,15
004015,37220044,13348115,80527043,29721521,21
004114,70220115,33348143,75527114,25721531,05
005016,78220143,53348414,89527142,83722103,97
005115,51220414,20348443,01527413,55722123,07
006009,51220442,37348514,89527442,30722132,58
006028,44220514,45348543,01527513,55722422,10
006108,71220542,59349115,68527542,30722431,80
006127,16221103,47349414,70528016,81722521,88
006406,57221122,81349514,70528044,34722531,65
006507,27221132,41350016,86528115,81723103,14
0070010,50221421,97350044,34528143,39723122,78
007109,33221431,77350115,82528414,79723132,55
007406,99221522,09350143,60528442,38724114,30
007507,68221531,90350414,79528514,79724143,34
0080010,12222104,02350442,84528542,38724413,68
008108,76222123,22350514,79529016,65724442,70
008406,20222132,99350542,84529044,44724513,47
008507,46222422,49351114,74529115,73724542,50
018116,35222432,12351133,51529143,62724641,99
019018,10222522,70351413,92529414,73724741,80
019045,43222532,41351513,92529442,63724841,41
019117,36223104,19352015,90529514,73724941,25
019144,75223123,61352115,07529542,63725015,78
019415,10223133,24352414,28530016,23725043,77
019442,85225018,07352514,28530043,67725114,95
019516,24225045,34353015,88530115,41725142,97
019543,66225117,21353034,39530143,07725413,78
020016,01225144,59353114,88530414,14725441,89
020044,19225415,39353133,66530442,27725513,50
020115,39225443,01353414,18530514,14725541,76
020143,42225516,14353514,18530542,27726015,13
020413,97225543,56354114,01531014,45726043,17
020441,99226016,70354413,27531043,37726114,32
020514,57226044,30354513,27531114,01726142,31
020542,59226115,65355007,33531142,85726413,32
021103,93226143,543560011,77531413,48726441,73
021123,41226414,40357009,63531442,41726512,88
021133,05226442,21358009,89531513,48726541,58
021422,29226514,73359007,46531542,41727014,46
021431,86226542,493600014,03532014,83727042,52
021522,82228018,413610011,57532043,22727113,48
021532,46228045,84362008,99532114,18727141,84
022104,77228117,29363004,40532142,78727412,46
022124,23228144,68364014,64532413,33727441,33
022133,72228415,91364114,18532442,28727512,19
022422,93228443,45365013,73532513,33727541,23
022432,64228516,12365113,53532542,28728015,67
022523,41228543,84366010,92533016,49728043,36
022533,11229017,08367010,92533043,87728114,51
023104,49229044,68368110,91533115,34728142,39
023123,84229116,02368410,88533142,80728413,54
023133,60229143,92369011,10533414,34728441,72
024115,62229414,76370013,11533441,89728513,04
024142,93229442,64371012,52533514,34728541,60
024413,38229515,11372011,13533541,89729015,94
024441,56229542,95373110,91537151,38729043,84
024514,30230017,38373130,89537161,07729115,16
024541,98230045,09373410,88537451,13729143,03
029016,02230116,43373430,87537460,92729414,07
029043,66230144,20374110,91537551,13729441,95
029115,21230415,17374130,89537560,92729513,67
029142,86230442,95374410,88538151,54729541,76
029413,16230515,39374430,87538161,16730015,53
029441,49230543,45375410,88538451,33730043,49
029513,81231014,96375430,87538460,98730114,57
029541,81231043,64376410,88538551,33730142,75
032014,72231114,41376430,87538560,98730413,49
032042,18231143,02377690,71539090,75730441,96
032213,28231214,28377890,70539190,74730513,32
032241,56231242,98378690,71539290,74730541,77
032313,87231314,41378890,70539392,01731014,15
032341,68231343,02401009,68539492,15731042,94
032411,97231413,59401108,62539590,74731113,50
032441,09231442,31401126,79539690,73731142,24
032512,67231513,85402009,91540670,75731412,80
032541,32231542,54402109,03540680,74731441,63
037151,26232014,33402127,02540770,75731512,52
037161,01232043,094030010,56540780,74731541,41
037450,90232213,70408007,78540890,73732014,63
037460,74232242,57408106,93540990,73732042,69
037551,08232313,92408125,67541670,77732113,72
037560,83232342,64408405,48541680,76732141,99
038151,36232413,03408424,58541770,77732412,91
038161,10232441,89408505,86541780,76732441,57
038450,98232513,18408524,82541890,74732512,41
038460,78232542,104090010,07541990,74732541,45
038551,16233017,74409108,84542008,05733015,37
038560,89233044,71410009,68542106,65733043,05
039090,73233116,66410108,75543007,55733114,23
039190,73233143,89411009,38543106,17733142,20
039290,72233415,20411108,01544007,40733413,11
039390,73233442,51412008,45544106,30733441,61
039490,72233515,51412107,37545016,68733512,78
039590,72233542,76412126,17545115,74733541,47
039690,71237151,40412135,40546006,59737150,89
040670,72237161,04413007,39546025,10737160,86
040680,72237451,15413106,37546105,32737450,87
040770,73237460,86413134,75546124,18737460,85
040780,72237551,19414008,65546133,24737550,86
040890,71237560,96414107,75547005,16737560,84
040990,72238151,51414406,11547024,21738151,00
041670,72238161,21414506,56547104,34738160,95
041680,72238451,24415008,44547123,57738450,97
041770,73238460,99415107,44547133,08738460,93
041780,72238551,37415126,06547422,73738550,95
041890,71238561,03415135,31547432,37738560,91
041990,72239090,75415405,84547522,73739090,77
055006,19239190,74415424,30547532,37739190,77
0560011,14239290,74415433,78548113,95739290,77
0570010,29239390,74415506,16548142,21739390,77
058009,13239490,73415525,05548413,04739490,76
059007,19239590,74415534,07548441,65739590,75
0600012,97239690,72416024,24548513,04739690,75
0610011,23240670,79418114,54548541,65740670,78
0620010,22240680,78418142,42549113,27740680,77
063003,43240770,80418413,23549412,52740770,77
064014,11240780,79418441,53549512,52740780,76
064113,67240890,75418513,60550015,22740890,75
065011,93240990,77418541,77550043,89740990,75
065111,86241670,79419016,37550114,63741670,80
066010,95241680,78419043,70550143,23741680,78
067010,95241770,80419115,52550413,88741770,79
068110,94241780,79419143,00550442,57741780,77
068410,89241890,75419413,80550513,88741890,76
069011,16241990,77419441,81550542,57741990,75
070013,61242009,59419514,22551113,50743005,71
071012,96242108,35419541,94551132,91743104,81
072011,19246008,03420014,86551412,98744004,88
073110,81246026,73420043,08551512,98744104,05
073130,80246106,93420114,19552014,87746004,99
073410,79246125,74420142,34552114,37746024,13
073430,78246134,69420413,06552413,74746104,17
074110,81247005,62420441,55552513,74746123,19
074130,80247024,60420513,39553014,59746132,76
074410,79247104,96420541,68553033,96747004,40
074430,78247123,97421102,84553114,13747023,41
075410,89247133,04421122,03553133,54747103,43
075430,88247422,71421131,85553413,64747122,44
076410,89247432,21421421,64553513,64747132,00
076430,88247523,16421431,46554113,09747421,66
077690,71247532,57421521,73554412,34747431,44
077890,70248115,72421531,58554512,34747521,54
078690,71248143,57422103,50555005,28747531,35
078890,70248414,46422122,85556007,93748113,09
1010010,86248442,29422132,57557006,42748141,54
1011010,01248514,83422421,93558005,79748412,17
101128,18248542,56422431,78559005,18748441,22
1030011,24250015,66422522,14560009,48748511,82
104014,40250043,43422531,86561007,58748541,13
104113,75250114,83423104,02562007,02749112,44
105015,75250142,67423123,42563003,91749411,96
105114,46250413,49423133,07564014,28749511,82
106008,61250441,70425016,16564113,78749541,37
106027,19250513,90425043,48565013,91750013,88
106107,35250541,88425115,30565113,71750041,74
106126,11251114,21425142,83566010,88750112,89
106405,83251133,02425413,52567010,88750141,41
106506,24251413,04425441,75568110,87750411,94
107007,56251513,26425513,96568410,85750441,09
107106,64252015,02425541,89569011,03750511,66
107405,01252114,37426015,47570011,91750541,00
107505,35252413,18426043,37571011,67751112,63
108008,36252513,39426114,56572011,06751131,60
108107,16253014,81426142,58573110,83751411,63
108405,35253033,65426413,11573130,82751511,53
108505,77253114,19426441,51573410,82752013,70
1100010,98253132,96426513,39573430,81752113,18
110109,99253412,95426541,82574110,83752412,54
111009,43253513,44427014,04574130,82752512,36
111108,23254113,55427042,66574410,82753013,11
111126,97254412,48427113,50574430,81753032,50
113008,11254512,78427142,09575410,82753112,70
113107,22255006,76427412,66575430,81753132,15
113135,042560010,44427441,60576410,82753412,31
114009,57257008,56427512,83576430,81753512,06
114108,90258007,70427541,73577690,70754112,11
114407,21259006,27428016,32577890,70754411,68
114507,642600012,72428043,87578690,70754511,57
118115,992610010,90428115,51578890,70755004,28
118143,99262007,56428142,88612009,47756005,73
118414,81263003,60428413,80612108,37757004,39
118442,79264014,12428441,78612127,31758003,83
118515,21264113,68428514,08612136,53759002,94
118543,03265012,35428542,10613008,16764013,31
119017,29265112,19429014,72613107,33764112,85
119044,67266010,93429042,76613135,33765011,92
119116,48267010,93429114,12614008,92765111,83
119143,78268110,92429142,10614108,17766010,85
119414,59268410,88429412,94614407,08767010,85
119442,33269011,11429441,51614507,08768110,84
119515,08270012,94429513,15616025,38768410,82
119542,73271012,31429541,60617005,01769010,85
120015,22272011,15430015,08617104,37770011,61
120043,23273110,92430043,08620015,13771011,43
120114,48273130,90430114,33620043,45772011,00
120142,43273410,88430142,44620214,52773110,84
120413,29273430,86430413,11620242,90773130,83
120441,65274110,92430441,54620314,52773410,82
120513,71274130,90430513,54620342,90773430,81
120541,82274410,88430541,65620413,85774110,92
121102,88274430,86431014,29620442,08774130,90
121122,25275410,88431043,10620513,85774410,89
121131,92275430,86431113,78620542,08774430,88
121421,64276410,88431142,50621103,27775410,89
121431,51276430,86431413,05621122,55775430,88
121521,83277690,70431441,80621132,19776410,82
121531,62277890,70431513,20621421,78776430,81
122103,59278690,70431541,97621431,61777690,70
122122,77278890,70432013,89621521,78777890,70
122132,443010014,31432042,71621531,61778690,70
122421,933011013,17432113,42622104,38778890,70
122431,763011211,71432142,05622123,81818112,11
122522,213020014,22432412,64622133,19818141,38
122531,893021013,01432441,58622422,81818411,67
123103,653021211,60432512,81622432,23818441,12
123122,913030014,81432541,69622522,81818511,46
123132,62304017,12433016,45622532,23818540,99
125017,06304115,89433044,99623104,01820012,29
125044,44305018,80433115,75623123,43820041,40
125115,80305117,89433144,36623133,07820211,90
125143,633060011,67433414,59624115,25820241,15
125414,553060210,10433443,26624143,51820311,68
125442,393061010,68433514,99624414,58820341,05
125514,94306129,00433543,50624442,89820411,49
125542,62306407,21437151,06624514,58820440,97
126015,54306507,21437160,86624542,89820511,21
126043,233070011,02437450,87626015,82820540,91
126114,693071010,07437460,75626043,57821101,59
126142,44307406,64437550,90626114,66821121,24
126413,36307506,64437560,76626142,65821130,98
126441,583080010,89438151,25626413,85821420,87
126513,76308109,58438160,99626441,99821430,74
126541,74308407,15438451,00626513,85821520,73
128016,65308507,15438460,78626541,99821530,71
128044,043090013,51438551,03627015,19822102,35
128115,413091012,50438560,84627043,71822121,76
128143,273100013,39439090,74627114,66822131,52
128414,013101012,33439190,74627143,29822421,33
128441,913110010,99439290,73627413,80822431,06
128514,44311109,90439390,74627442,61822521,03
128542,203120011,86439490,73627513,80822530,84
129015,543121010,89439590,73627542,61834013,68
129043,29312129,55439690,72628016,69834042,08
129114,80312138,90440670,74628044,54834212,92
129142,543130010,85440680,73628115,58834241,66
129413,40313109,73440770,74628143,73834312,39
129441,61313137,68440780,73628414,80834341,50
129513,793140011,64440890,72628443,09834412,09
129541,773141010,68440990,72628514,80834441,20
130016,21314409,34441670,74628543,09834511,74
130043,88314509,34441680,73629015,79834540,98
130115,313150011,48441770,74629043,51835013,87
130143,253151010,56441780,74629114,65835042,05
130413,96315129,09441890,72629142,87835213,13
130441,88315138,40441990,73629413,90835241,69
130514,45315409,03442007,42629442,05835312,49
130542,02315427,86442106,22629513,90835341,47
131013,94315437,15443007,52629542,05835411,99
131042,71315509,03443106,30631015,18835441,31
131113,48315527,86445015,62631043,78835511,71
131142,21315537,15445114,89631114,48835541,05
131213,35316027,51446005,37631143,37837150,84
131242,01317006,61446023,93631413,95837160,82
131313,48317105,93446104,55631442,83837450,82
131342,21318116,39446123,15631513,95837460,80
131412,63318144,40446132,45631542,83837550,81
131441,57318415,49447004,81632014,87837560,79
131512,76318443,51447023,93632043,48838150,92
131541,75318515,49447104,09632114,23838160,89
132013,32318543,51447123,27632143,09838450,90
132042,00319018,89447132,73632413,58838460,87
132212,60319046,44447422,10632442,59838550,88
132241,71319117,95447431,71632513,58838560,85
132312,81319145,42447522,35632542,59839090,72
132341,76319416,88447531,82637150,99839190,72
132411,97319444,37448113,26637160,75839290,72
132441,32319516,88448141,98637450,80839390,72
132512,12319544,37448412,63637460,70839490,72
132541,41320016,90448441,35637550,80839590,71
133016,29320044,92448513,12637560,70839690,71
133043,93320116,15448541,51638151,16840670,75
133115,23320144,29449113,03638160,79840680,74
133143,06320415,34449411,89638450,92840770,75
133413,92320443,62449512,31638460,72840780,74
133442,14320515,34450014,06638550,92840890,73
133514,21320543,62450042,72638560,72840990,72
133542,29321104,15450113,57639090,77841670,77
137151,16321123,67450142,14639190,76841680,75
137160,86321133,20450412,61639290,76841770,75
137450,87321422,96450441,68639390,76841780,75
137460,74321432,60450513,04639490,75841890,74
137550,98321522,96450541,80639590,75841990,73
137560,78321532,60451112,76639690,74844003,57
138151,23322104,86451132,09640670,79844102,76
138160,97322124,20451412,18640680,78848111,65
138450,99322133,92451512,34640770,79848141,15
138460,76322423,71452013,50640780,78848411,35
138551,03322433,21452112,82640890,76848441,02
138560,82322523,71452411,84640990,76848511,22
139090,73322533,21452511,96641670,83848540,90
139190,72323105,43453013,97641680,81849111,61
139290,72323124,60453032,80641770,83849411,42
139390,72323134,26453113,35641780,81849511,23
139490,72324116,48453132,14641890,79850012,28
139590,72324144,52453412,14641990,79850041,29
139690,71324415,63453512,57642007,82850111,68
140670,73324443,84454112,87642107,18850140,98
140680,72324515,63454411,79643007,42850411,31
140770,73324543,84454512,05643106,49850440,76
140780,72325018,20455004,42643405,26850511,09
140890,71325045,75456007,78644006,61850540,71
140990,72325117,47457006,02644105,92852012,22
141670,73325144,90458005,62645016,33852111,95
141680,72325415,94459005,28645115,23852411,75
141770,73325444,04460009,75646006,04852511,55
141780,72325515,94461007,67646024,73853012,15
141890,71325544,04462006,70646105,19853031,89
141990,72326017,48463003,62646123,74853111,98
150015,30326045,21464014,00646132,92853131,66
150043,25326116,40464113,57647005,20853411,69
150114,55326144,44465013,03647024,28853511,55
150142,45326415,52465112,83647104,50854111,79
150413,30326443,70466010,90647123,70854411,68
150441,83326515,52467010,90647133,20854511,59
150513,71326543,70468110,89647422,81855003,09
150541,97327015,49468410,86647432,23856003,80
151113,51327044,09469011,06647522,81858003,40
151132,40327114,84470012,33647532,23864013,30
154112,96327143,66471011,89648113,59864112,91
154411,88327414,16472011,09648142,01865012,30
154512,05327442,97473110,89648412,68865112,13
155005,52327514,16473130,87648441,68866010,82
156009,75327542,97473410,86648512,68867010,82
157008,16328018,79473430,84648541,68868110,82
158007,44328046,36474110,89649113,28868410,80
159005,74328117,79474130,87649412,61869010,82
1600011,22328145,25474410,86649512,61870011,38
1610010,33328416,77474430,84650014,61871011,21
162007,70328444,21475410,86650042,63872010,95
163003,42328516,77475430,84650113,94873110,76
164013,53328544,21476410,86650142,03873130,76
164113,22329017,58476430,84650413,04873410,75
165011,85329045,10477690,70650441,55873430,75
165111,78329116,45477890,70650513,04874110,76
166012,06329144,31478690,70650541,55874130,76
167010,93329415,46478890,70651113,04874410,75
168110,92329443,60508007,98651132,29874430,75
168410,88329515,46508106,92651412,48875410,75
169011,12329543,60508126,07651512,48875430,75
170012,98330018,25508406,15652014,13876410,75
171012,32330045,79508424,77652113,52876430,75
172011,15330117,61508506,15652412,74877690,70
173110,80330145,17508524,77652512,74877890,70
173130,79330416,255090010,42655005,99878690,70
173410,78330444,12509109,69656007,65878890,70
173430,78330516,255100010,58657005,88918111,54
174110,80330544,12510109,65658005,76918140,95
174130,79331015,45511009,98659004,86918411,20
174410,78331044,31511109,19660008,38918440,83
174430,78331114,99512009,65661007,81918510,96
175410,88331143,78512108,42662006,45918540,79
175430,87331214,99512127,27663003,89936012,81
176410,88331243,78512136,50664014,39936041,53
176430,87331314,99513008,49664113,93936212,03
177690,71331343,78513107,83665011,25936241,27
177890,70331414,37513135,70665111,21936311,56
178690,71331443,28514009,49666010,94936341,04
178890,70331514,37514108,08667010,89936411,51
2010012,86331543,28514407,20668110,88936441,01
2011011,51332014,83514507,20668410,86936511,19
2011210,18332043,66515008,73669011,05936540,80
2020012,81332214,40515027,54670012,51937150,80
2021011,57332243,24515107,58671011,97937160,78
2021210,31332314,40515126,39672011,08937450,79
2030013,38332343,24515135,66673110,82937460,77
204015,82332413,93515406,46673130,81937550,77
204115,21332442,79515425,37673410,81937560,76
205017,47332513,93515434,72673430,80939090,71
205116,44332542,79515506,46674110,82939190,71
2060010,25333018,71515525,37674130,81939290,71
206028,96333045,98515534,72674410,81939390,71
206109,18333117,79516025,74674430,80939490,71
206127,72333144,64517005,05675410,81939590,70
206407,53333416,42517104,53675430,80939690,70
206508,19333443,68518115,66676410,81940670,71
207009,66333516,42518143,34676430,80940680,71
207108,91333543,68518414,46677690,70940770,71
207407,13337151,65518442,40677890,70940780,71
207507,56337161,30518514,46678690,70940890,70
208009,87337451,39518542,40678890,70940990,70
208108,75337461,11519016,40711007,30941670,75
208406,98337551,39519043,86711106,66941680,71
208507,47337561,11519115,64712006,73941770,71
2090012,90338151,85519143,10712105,71941780,71
2091011,63338161,39519414,68712124,82941890,71
2100011,80338451,55519442,33712134,20941990,70
2101010,91338461,17519514,68713007,01950012,08
2110011,08338551,55519542,33713106,1295P041,21
2111010,16338561,17520015,36713134,48950111,60
2120010,79339090,79520043,51714006,53950140,99
212109,68339190,78520114,57714105,56950411,27
212128,26339290,78520142,92714404,55950440,81
212137,66339390,78520413,92714504,16950510,96
213009,04339490,77520442,22715006,53950540,73
213108,08339590,77520513,92715025,24955002,26
213135,75339690,76520542,22715105,34956002,77
2140010,71340670,78521103,02715124,66958002,69
214109,58340680,77521122,15715134,06964012,49
214407,91340770,78521131,72715404,46964112,13
214508,28340780,77521421,51715423,60965011,68
2150010,39340890,75521431,25715432,99965111,61
215109,17340990,75521521,51715504,08966010,80
215127,81341670,78521531,25715523,26967010,80
215137,01341680,77522104,47715532,77968110,79
215407,48341770,78522123,68716005,24968410,78
215426,31341780,77522133,14716024,32969010,80
215435,34341890,75522422,56716104,27970011,15
215507,83341990,75522432,08717003,89971011,04
215526,823420010,46522522,56717102,94972010,90
215536,05342109,52522532,08718113,53971110,74
216025,903430010,07523104,72718141,92973130,74
217005,02343109,24523123,80718412,86973410,73
217104,50344009,27523133,55718441,53973430,73
217204,37344108,23525016,96718512,49974110,74
217304,50345018,60525044,53718541,45974130,74
218116,14345117,45525115,97720013,71974410,73
218144,08346008,90525143,46720041,97974430,73
218414,94346027,29525414,84720213,07975410,73
218442,75346107,94525442,49720241,70975430,73
218515,22346126,39525514,84720312,94976410,73
218543,27346135,61525542,49720341,69976430,73
219018,40347006,96526016,10720412,34977690,70
219045,43347025,82526043,69720441,41977890,70
219117,26347106,06526115,33720511,98978690,70
219144,72347125,26526143,16720541,22978890,70
219415,96347134,67526414,15721102,64

Vymezení pojmů

Bonitová půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní aklimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.24)

První číslice kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.

24) § 8 odst. 8 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Úprava základních cen zemědělských pozemků

1Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
1.1Hlavní město Praha
1.1.1- území hlavního města-560
1.1.2- území sousedních obcí-280
1.1.3- katastrální území v okolí do 7 km-140
1.2Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
1.2.1- území obce-320
1.2.2- území sousedních obcí-160
1.2.3- katastrální území v okolí do 5 km-80
1.3Obce s počtem 100 - 250 tis. obyvatel
1.3.1- území obce-240
1.3.2- území sousedních obcí-120
1.3.3- katastrální území v okolí do 4 km-60
1.4Obce s počtem 50-100 tis. obyvatel
1.4.1- území obce-200
1.4.2- území sousedních obcí-100
1.4.3- katastrální území v okolí do 3 km-50
1.5Obce s počtem 25 - 50 tis. obyvatel
1.5.1- území obce-160
1.5.2- území sousedních obcí-80
1.6Obce s počtem 10 - 25 tis. obyvatel
1.6.1- území obce-120
1.6.2- území sousedních obcí-60
1.7Obce s počtem 5 - 10 tis. obyvatel
1.7.1- území obce-80
1.7.2- sousední katastrální území-40
1.8Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel
1.8.1- území obce-40
1.8.2- sousední katastrální území-20
2Jde-li o pozemky, jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce nebo města je:
2.12-3 km3-
2.23-4 km6-
2.34-5 km10-
2.4nad 5 km15-
3Jde-li o pozemky, jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo:
3.1- zvýšenou balvanitostí (např. 6 a více výčnělků mateční horniny nad povrch pozemku na 1 ha z. p.)
nebo jinými pevnými překážkami (např. šachet kanalizačních sběračů apod.), kromě dále uvedených1)
až o 15-
3.2- zvýšeným výskytem stožárů elektrovodných zařízení (6 a více sloupů nebo stožárů na 1 ha z. p.)až o 25-
3.3- potřebou odvodnění2)až o 35-
3.4- lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou životního prostředí3)až o 30-
3.5- vlivem imisního zatížení4)
při středním znečištěníaž o 15-
při silném znečištěníaž o 20-

Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování (např. podle § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).

1) Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, případně o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a popřípadě o vliv poddolování, avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.

2) V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).

3) Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 18 a § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.

4) Imisním zatížením se rozumí roční depozice vodíkových iontů a oxidu siřičitého, expoziční index ozonu a průměrné koncentrace prašného aerosolu.
Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometeorologického ústavu, oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Pro účely této vyhlášky jsou stanoveny limitní koncentrace vodíkových iontů takto: pro střední zatížení 100 až 250 µg . m-2 . rok-1, pro silné zatížení nad 250 µg. m-2. rok-1.

5) V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více měst a obcí nebo s nimi sousedí, uplatňuje se ta přirážka podle položky 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

5a) Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je odděleno např. územím jiné obce od vlastního území, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.

6) Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost ("vzdušnou čarou") mezi nejbližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).

7) Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

8) Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky 1 a srážky podle položek 2 i 3 mohou používat současně s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. okresních, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů

SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2
9Z0,706L2,074K2,672M0,72
9R0,706K2,40413,252L4,01
9K0,70613,364H5,752K1,09
8Z0,706H4,994G5,44211,15
8Y0,706G4,524F3,962H3,27
8V2,126F5,204D5,222G4,15
8T0,706D5,094C2,282D3,10
8S1,936B4,994B5,752C0,74
8R0,706A3,654A3,542B3,17
8Q0,785Z0,763Z0,872A1,70
8P1,425Y1,803Y0,701Z0,76
8N1,935W3,473X0,70IX0,70
8M0,705V5,653W4,21IV3,54
8K1,935U4,993V6,601U3,76
8G3,395T2,183U6,161T2,07
8F1,935S4,183T1,721S1,42
8A1,785R0,983S3,73IQ1,09
7Z0,705Q2,103R2,53IP1,70
7Y1,015P3,233Q1,61io2,81
7V4,30504,793P1,77IN0,70
7T1,935N2,08304,321M1,32
7S2,445M1,033N1,971L3,86
7R1,935L3,893M0,721K0,70
7Q1,075K2,833L3,891J0,70
7P3,315J3,363K1,53111,10
704,26513,333J1,541H2,74
7N1,885H4,76312,421G2,50
7M1,015G4,523H4,851D3,48
7K1,885F4,863G4,151C0,70
7G3,665D6,003F4,171B2,84
7F2,795C3,033D5,091A0,74
7D3,135B4,883C1,320Z0,76
7B3,135A3,463B4,770Y0,76
6Z0,704Z0,763A2,750X0,70
6Y1,424Y1,202Z0,760T1,58
6V5,284X0,702X0,700R1,18
6T1,824W3,572W1,660Q0,76
6S4,244V6,602V3,570P0,79
6R4,044S3,662T1,72002,70
6Q1,934R4,042S1,820N1,26
6P3,534Q1,462Q1,240M0,76
605,004P3,392P1,770K0,79
6N2,43405,24202,850G3,59
6M1,174N2,092N1,100C1,14
4M1,03

Soubory lesních typů (SLT) jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, včetně obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena(celkem 24) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Úprava základních cen lesních pozemků

Číslo
položky
Kategorie lesů a jejich vnitřní členěníSrážky v % až do:
1Imisní lesy:
1.1Pásmo ohrožení A- 60
1.2Pásmo ohrožení B- 40
1.3Pásmo ohrožení C- 20
2.1Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích-
2.2Lesy vysokohorské pod horní hranicí vegetace-
2.3Lesy v klečovém vegetačním stupni-
3Lesy zvláštního určení:
3.1Lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně- 30
3.2Lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod- 30
3.3Lesy národních parků - 1. zóna- 40
3.4 - 2. zóna- 20
3.5Lesy ve zvláště chráněných územích- 20
3.6Lesy v systému ekologické stability krajiny- 30
4Tvar lesních pozemků (např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých či malých parcel)- 20
5Omezené hospodaření na lesních pozemcích stanovené zvláštním předpisem nebo správním rozhodnutím
(např. ochranná pásma energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území apod.)
- 50

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

(1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (CH), rybničních objektů (CO) a stok (CS) podle vztahu

CSR = CH + CO + CS .

(2) Cena hráze (CH) se zjistí na základě určení jejího objemu (S) v m3 a ceny 1 m3 sypané hráze včetně zpevnění proti erozi (c) podle vztahu

CH = S × c .

Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1 : 2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:

a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka)

S = 0,6 × L × V × (Š + 2 × V) ,

b) pro hráze boční

S = 0,75 × L × V × (Š + 2 × V) ,

c) pro hráze zahloubených rybníků

S = 0,4 × L × V × (Š + 2 × V) .

V uvedených vztazích je

L - délka hráze v koruně v m

Š - šířka koruny hráze v m (maximálně*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m)

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v m jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

V = h + h1 .

Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinou (h1) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m.

Cena (c) 1 m3 hráze v Kč se stanoví v závislosti na výšce hráze maximální (V) podle vztahu

c = 300 + 100 × V ,

přičemž minimální hodnota c činí 500 Kč/m3 a maximální hodnota c činí 1 200 Kč/m3.

(3) Cena rybničních objektů (CO) se uvažuje samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.

Kbel - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h (viz odstavec 2):

do 2 m60 000,- Kč
za každý další metr nad 2 m do 5 m30 000,- Kč
za každý další metr nad 5 m60 000,- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):

0,6 až 1,6 m80 000,- Kč
za každý další metr šířky nad 1,6 m40 000,- Kč.

(4) Cena rybničních stok (CS) se stanoví včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky)

- za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.

Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu

CS = 5 × D.

Vysvětlivky:

*) větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka

1) Koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka(A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu

KR1 = 1 - 0,02 x A.

Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahu je 0,20.

Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o

hráz- návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, rovnaninou 100 %0,08
- návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 %0,04
- zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu asfaltovou či betonovou vozovkou0,04
- štěrkovou vozovkou0,02
- upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze0,03
- sjezd pro nákladní automobily k lovišti0,02
- upravené loviště pro mechanizaci0,02
- přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu0,02
- zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m)0,01
přeliv- betonový, železobetonový - opraven0,02
- rekonstruován0,05
výpusť- dřevěný kbel nový0,01
- betonový kbel0,02
- výpustní potrubí (beton, železobeton)0,03
elektropřípojka 0,01
obtoková stoka 0,02

V případě znehodnocení objektů ( bez omezení stáří ) se hodnota KR1 sníží až o

hráz- bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním0,05
- značně narušená koruna hráze0,02
- značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy)0,05
- měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení0,02
přeliv- buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar)0,03
- nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů0,02
výpusť- porušené konstrukční prvky kbelu0,02
- porušené výpustní potrubí0,03.

Pokud po úpravě KR1 ≤ 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.

2) Koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0

- rybník s intenzivním chovem ryb1,0
- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční)0,8
- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní)0,7
- ostatní rybníky a malé vodní nádrže0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce0,5
- bez zohlednění úbytku produkce0,2.

4) koeficient zásobení vodou KR4 (0,3 až 1,4)

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty:

zásobení
vodou
Z1/Ov nebo Z2/Ov
rybník
nuceně
průtočný
rybník
s regulovaným
průtokem
méně než 20,60,6
2- 51,01,0
5-151,11,3
15-500,91,4
více než 500,31,4

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:

Ov = 0,4 x h x 10 x KP x Kz,

kde

h- hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m)
KP- katastrální plocha rybníka (ha)
Kz- koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

úroveň zazemnění Kz

běžné zazemnění0,75
0,25-05 KP0,5
0,5-0,75KP0.25
nad 0,75KP0,1.

Maximální odběr vody (Z2) je u rybníků bočních určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k dispozici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí k hrázi rybníka (W) [km2] [lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (O0) v tis. m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce] a podle vztahu

Z1 = W x O0.

5) koeficient produkčního objemu rybníka KR5 (0,02 až 1,5)

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (Kz, viz K4) podle vztahu

KR5 = 0,4 × h × Kz

6) koeficient začlenění do soustav KR6 (0,8 až 1,2)

Použijí se následující hodnoty koeficientu KR6:

součást kompaktní soustavy samostatně
napájených a vypouštěných rybníků
1,2
umístění v soustavě navazujících rybníků
bez obtokových stok (napouštění nebo
vypouštění přes jiný rybník)
0,8
ostatní případy1,0

7) koeficient přístupnosti rybníka KR7 (0,8 až 1,2)

Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty koeficientu KR7:

přístupný pro všechny dopravní prostředky1,2
přístupný pouze pro terénní vozidla1,0
ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace0,8

8) koeficient zabahnění KR8 (0,7 až 1,0)

Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:

vrstva bahnaméně než 20 cm1,0
20 až 40 cm0,9
více než 40 cm0,7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné.

9) koeficient kontaminace toxickými cizorodými a neodbouratelnými látkami KR9 (0,3 až 1,0)

Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí následující hodnoty KR9:

neovlivňující kvalitu tržních ryb1,0
zvyšující koncentraci v tržních rybách
na úroveň hygienických limitů
0,3

Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.

Poznámka:

Pokud jsou z dokumentace rybníka (normace, manipulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Číslo
položky
Skupina
dřevin
Počet
bonitních
stupňů
Rozpětí
obmýtí
(let)
Dřeviny ve skupině
1smrk980-120smrk ztepilý, pichlavý, černý, sivý, omorika, Engelmanův, smrky ostatní (resp. všechny druhy smrků)
2jedle980-120jedle bělokorá, obrovská, ojíněná, kavkazská, vznešená, jedle ostatní (resp. všechny druhy jedlí)
3borovice980-120borovice lesní, černá, banksovka, vejmutovka, limba, Murayova, borovice ostatní (resp. všechny druhy borovic)
4modřín980-120modřín evropský, modříny ostatní (resp. všechny druhy modřínů)
5douglaska580-120douglaska tisolistá
6buk9100-140buk lesní, habr obecný, javor mléč, klen, babyka, jasanolistý, javory ostatní, lípa srdčitá, velkolistá, plstnatá, jírovec maďál
(tzn. vedle buku, habru a jírovce všechny druhy javorů a lip)
7dub9120-160dub letní, slavonský, zimní, červený, pýřitý, bahenní, duby ostatní, cer, jilm habrolistý, drsný, vaz, ořešák královský, černý,
platan javorolistý, třešeň ptačí, střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň letní, ostatní listnaté tvrdé
(tzn. ostatní tvrdé listnáče kromě pajasanu, jasanů a akátu)
8jasan380-120jasan ztepilý, americký, jasany ostatní, pajasan žlaznatý (kromě pajasanu všechny druhy jasanů)
9olše560- 80olše lepkavá, šedá, zelená, kaštanovník jedlý (tzn. kromě kaštanovníku všechny druhy olší)
10osika360- 80osika (resp. topol osika)
11akát960- 80akát trnovník
12topol940- 50topol linda, čemý, ostatní topoly nešlechtěné, topoly šlechtěné, jíva, ostatní vrby, ostatní měkké listnáče
(tzn. všechny druhy topolů, vrb a ostatních měkkých listnáčů)
13bříza360- 80bříza bradavičnatá, břízy ostatní, jeřáb ptačí, břek, muk (resp. všechny druhy bříz a jeřábů)

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

(z absolutní výškové bonity - A VB, používané ve všech LHP od roku 1991, do relativní bonity - RB, uplatňované v lesních hospodářských plánech do roku 1990 včetně

Absolutní výškové bonity
Skup. dřevinVěk10121416182022242628303234363840
Relativní bonity
Smrkdo 609776543321111
61-809876554321111
nad 809887654321111
Borovicedo 60987654321111
61-80987765321111
nad 80988765431111
Jedledo 50754321111111
nad 50865432111111
Modříndo 50987665421111
nad 50987654321111
Douglaskacelý věk55555543
Bukdo 80876543211111
nad 80876654321111
Dubdo 60877654321111
61-80987655421111
nad 80987765421111
Jasancelý věk333322111
Olšecelý věk5543221
Bříza, osikacelý věk333332111
Akátdo 5099987765
nad 5098876654
Topolcelý věk99999876
Habrdo 509987642
nad 509986532

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

1. skupina dřevin: SMRK

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8066,3759,0552,6845,7939,0634,8629,6025,6822,18
10080,7571,8963,8054,9746,4340,9034,3429,2324,57
12091,6082,2673,1762,8052,9945,4337,8732,0826,44

2. skupina dřevin: JEDLE

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8078,5169,7361,2054,1447,2341,2934,7228,7922,44
10094,9183,4072,3163,1254,3446,9538,8631,1924,11
120110,1196,3083,0971,5360,2951,3341,6932,7026,54

3. skupina dřevin: BOROVICE

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8039,1535,9932,1829,8025,4422,6318,3416,9416,94
10039,8636,5532,7729,9926,0322,8218,8116,9416,94
12041,0537,5133,9030,4926,5923,5619,5916,9416,94

4. skupina dřevin: MODŘÍN

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
8050,9946,3241,3236,8830,3526,4422,9519,3115,49
10056,5750,9245,0339,9133,6528,7724,4619,8315,49
12062,2655,7649,1743,0936,7630,8525,6620,0215,49

5. skupina dřevin: DOUGLASKA

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u12345
8085,6177,5969,6662,9256,86
10094,3784,7275,0066,5958,87
120102,3192,1981,4671,7162,28

6. skupina dřevin: BUK

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
10083,5576,5169,9663,5955,7649,5344,2239,0333,44
12095,7086,8178,1970,0862,4855,1048,7142,2835,41
140105,6695,3485,8875,4267,4159,5652,3745,2037,35

7. skupina dřevin: DUB

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
12090,2280,5771,3263,6657,0251,5445,6728,1226,76
14099,8990,5180,9272,1164,3157,2849,9228,3426,76
160106,1899,0690,8181,4572,1263,2154,1428,6526,76

8. skupina dřevin: JASAN

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123
8044,0337,5129,80
10048,5441,0832,00
12053,4344,7533,99

9. skupina dřevin: OLŠE

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u12345
6014,6113,1610,848,836,40
8018,5315,7512,7310,117,34

10. skupina dřevin: OSIKA

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123
607,195,754,22
808,316,404,40

11. skupina dřevin: AKÁT

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
6021,6118,8115,9813,4710,377,285,003,063,06
8025,3722,2118,8215,7912,738,345,123,063,06

12. skupina dřevin: TOPOL

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123456789
4030,1126,6222,7719,7316,5113,7411,078,395,60
5032,9529,7725,4322,0218,5115,4712,899,906,47

13. skupina dřevin: BŘÍZA

ObmýtíBonitní stupeň (RVB)
u123
608,706,924,90
809,777,494,98

Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách

Mýtní výtěz = smýcená porostní zásoba

Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Skupina DřevinVěk porostuNáklady na
zajištěnou kulturu c
1.rok2.rok3.rok4.rok5.rok
Smrk8,5610,2611,0211,7612,4612,46
Jedle15,9317,5818,4020,2421,2321,23
Borovice11,4414,1715,6816,7716,9416,94
Modřín11,6413,1214,7415,2715,4915,49
Douglaska24,0125,5727,0227,9028,6528,65
Buk16,2319,5420,6522,3223,3923,39
Dub18,0321,2422,6424,7026,7626,76
Jasan11,1014,6616,2617,8617,9617,96
Olše2,903,373,493,573,603,60
Osika2,702,943,063,163,203,20
Akát2,402,762,983,033,063,06
Topol1,701,762,002,102,182,18
Bříza3,003,263,443,613,773,77

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0880,0860,0850,0720,0640,0600,0530,0730,082
11 - 200,1480,1480,1510,1440,1420,1240,1140,1420,160
21 - 300,2440,2450,2520,2490,2520,2260,2140,2460,270
31 - 400,3600,3620,3690,3690,3740,3470,3350,3650,393
41 - 500,4920,4920,4980,5000,5050,4820,4710,4980,523
51 - 600,6330,6330,6370,6390,6430,6270,6180,6380,659
61 - 700,7800,7790,7810,7830,7850,7770,7710,7830,797
71 - 790,9280,9270,9270,9280,9280,9270,9250,9280,933
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0690,0670,0660,0570,0500,0470,0420,0570,066
11 - 200,1160,1160,1180,1130,1110,0980,0900,1120,128
21 - 300,1930,1920,1970,1950,1970,1780,1680,1940,217
31 - 400,2850,2830,2890,2890,2930,2730,2620,2880,315
41 - 500,3880,3860,3900,3920,3950,3800,3690,3920,420
51 - 600,5000,4960,4990,5010,5030,4940,4840,5030,529
61 - 700,6160,6110,6120,6140,6150,6120,6040,6170,640
71 - 800,7320,7270,7270,7270,7270,7300,7240,7320,749
81 - 900,8450,8400,8390,8400,8390,8440,8410,8440,855
91 - 990,9510,9490,9480,9480,9470,9510,9500,9500,954
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0600,0570,0560,0480,0420,0410,0360,0490,057
11 - 200,1010,0990,1000,0950,0930,0840,0770,0950,111
21 - 300,1660,1640,1670,1650,1650,1540,1440,1650,188
31 - 400,2460,2410,2440,2440,2450,2360,2260,2460,273
41 - 500,3350,3280,3300,3310,3310,3280,3180,3350,364
51 - 600,4310,4220,4220,4230,4220,4260,4170,4300,458
61 - 700,5310,5200,5180,5180,5150,5280,5200,5280,554
71 - 800,6320,6190,6140,6140,6090,6300,6240,6260,649
81 - 900,7290,7160,7100,7090,7030,7280,7240,7210,740
91 -1000,8210,8080,8020,8010,7940,8200,8180,8120,826
101 - 1100,9020,8930,8880,8870,8810,9020,9010,8950,904
111 - 1190,9710,9670,9650,9650,9620,9710,9710,9680,971
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: Obmýtí: 80 JEDLE

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0720,0710,0570,0530,0500,0510,0530,0340,001
11 - 200,1480,1520,1470,1410,1260,1130,0860,0560,001
21 - 300,2550,2630,2660,2600,2360,2130,1650,1290,001
31 - 400,3750,3840,3910,3860,3600,3340,2780,2420,001
41 - 500,5040,5130,5210,5170,4940,4700,4170,3860,001
51 - 600,6410,6480,6550,6530,6360,6170,5750,5510,034
61 - 700,7830,7870,7920,7910,7820,7700,7440,7300,326
71 - 790,9270,9290,9300,9300,9280,9240,9150,9110,742
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: Obmýtí: 100 JEDLE

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0560,0560,0450,0420,0390,0400,0410,0260,001
10 - 200,1150,1190,1150,1110,0990,0880,0660,0430,001
21 - 300,1980,2050,2080,2040,1850,1670,1260,0980,001
31 - 400,2910,3000,3060,3030,2830,2610,2130,1830,001
41 - 500,3920,4000,4080,4060,3880,3670,3190,2930,001
51 - 600,4980,5060,5120,5130,4990,4810,4400,4180,014
61 - 700,6080,6140,6200,6220,6140,6010,5690,5540,137
71 - 800,7210,7250,7280,7310,7290,7210,7000,6910,311
81 - 900,8340,8360,8370,8400,8410,8380,8280,8240,542
91 - 990,9450,9460,9460,9470,9490,9480,9460,9460,832
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: Obmýtí: 120 JEDLE

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0460,0460,0370,0350,0330,0340,0350,0220,001
11 - 200,0950,0980,0950,0930,0840,0760,0570,0370,001
21 - 300,1640,1700,1720,1700,1570,1420,1090,0850,001
31 - 400,2410,2480,2530,2520,2400,2230,1830,1590,001
41 - 500,3250,3310,3370,3380,3290,3130,2750,2540,001
51 - 600,4130,4190,4230,4270,4230,4110,3790,3630,008
61 - 700,5040,5090,5120,5180,5200,5130,4900,4800,074
71 - 800,5980,6000,6010,6090,6180,6160,6030,6000,169
81 - 900,6910,6920,6910,7000,7130,7160,7130,7160,294
91- 1000,7840,7830,7810,7890,8040,8100,8150,8210,452
101 - 1100,8730,8720,8700,8760,8890,8960,9040,9100,643
111 - 1190,9590,9580,9570,9600,9660,9690,9740,9770,872
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

3. skupina dřevin: Obmýtí: 80 BOROVICE

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1900,1940,2180,2100,1860,2310,412
11 - 200,3830,3870,4070,4070,3480,4510,492
21 - 300,5760,5800,5950,6020,5190,6590,572
31 - 400,7240,7270,7370,7490,6580,8050,638
41 - 500,8320,8350,8400,8540,7690,9000,699
51 - 600,9070,9100,9120,9250,8570,9560,763
61 - 700,9570,9590,9590,9690,9250,9840,840
71 - 790,9890,9900,9890,9930,9780,9960,939
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

3. skupina dřevin: Obmýtí: 100 BOROVICE

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
5.I0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
10.VI0,1840,1890,2100,2070,1740,2240,307
20.XI0,3710,3760,3920,4010,3260,4370,367
21 - 300,5590,5640,5730,5930,4850,6390,426
31 - 400,7010,7070,7100,7380,6150,7800,476
41 - 500,8060,8110,8090,8410,7190,8720,521
51 - 600,8790,8840,8780,9110,8010,9260,569
61 - 700,9280,9320,9230,9540,8650,9540,626
71 - 800,9590,9620,9520,9780,9140,9650,700
81 - 900,9780,9800,9720,9900,9530,9730,797
91 - 990,9920,9930,9900,9960,9850,9870,923
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

3. skupina dřevin: Obmýtí: 120 BOROVICE

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1750,1800,1960,2000,1640,1990,217
11 - 200,3530,3580,3660,3860,3070,3880,259
21 - 300,5310,5370,5350,5710,4570,5670,302
31 - 400,6670,6740,6630,7110,5800,6930,336
41 - 500,7660,7730,7560,8100,6780,7740,368
51 - 600,8360,8430,8200,8780,7550,8220,402
61 - 700,8820,8880,8620,9190,8150,8470,443
71 - 800,9110,9170,8890,9420,8620,8570,495
81 - 900,9290,9340,9080,9540,8980,8640,564
91 - 1000,9430,9470,9240,9600,9290,8760,653
101 - 1100,9590,9610,9450,9680,9560,9050,768
111 - 1190,9830,9840,9780,9860,9840,9600,914
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

4. skupina dřevin: Obmýtí: 80 MODŘÍN

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1310,1200,1190,1100,1000,0940,0940,146
20.XI0,2670,2660,2720,2610,2040,1990,1960,247
21 - 300,4190,4250,4360,4250,3320,3290,3250,375
31 - 400,5530,5630,5760,5660,4590,4580,4540,502
41 - 500,6710,6820,6950,6870,5830,5840,5820,627
51 - 600,7770,7860,7960,7910,7060,7070,7070,746
61 - 700,8720,8780,8840,8820,8250,8270,8290,857
71 - 790,9590,9610,9630,9620,9420,9440,9440,956
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

4. skupina dřevin: Obmýtí: 100 MODŘÍN

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1130,1050,1040,0960,0820,0770,0790,129
11 - 200,2310,2310,2370,2290,1670,1640,1630,217
21 - 300,3620,3700,3820,3730,2720,2710,2710,330
31 - 400,4780,4900,5040,4960,3750,3770,3780,443
41 - 500,5800,5940,6080,6020,4770,4810,4840,553
51 - 600,6710,6840,6960,6930,5770,5830,5880,658
61 - 700,7530,7640,7730,7720,6750,6820,6890,755
71 - 800,8280,8360,8420,8430,7710,7780,7860,842
81 - 900,8990,9030,9060,9080,8640,8700,8770,917
91 - 990,9660,9680,9680,9690,9550,9580,9610,977
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

4. skupina dřevin: Obmýtí: 120 MODŘÍN

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,0990,0920,0910,0850,0700,0670,0690,123
11 - 200,2030,2030,2080,2020,1430,1420,1440,208
21 - 300,3180,3250,3350,3300,2320,2350,2390,316
31 - 400,4200,4310,4420,4390,3210,3260,3330,424
41 - 500,5100,5220,5330,5330,4080,4160,4270,530
51 - 600,5900,6020,6110,6130,4930,5040,5190,630
61 - 700,6620,6720,6780,6830,5770,5900,6080,723
71 - 800,7280,7360,7390,7460,6580,6720,6930,807
81 - 900,7900,7950,7950,8030,7380,7520,7730,879
91 - 1000,8490,8520,8490,8580,8160,8280,8470,936
101 - 1100,9080,9090,9060,9120,8910,9000,9140,976
111 - 1190,9690,9680,9670,9700,9640,9680,9740,997
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345
1 - 50,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1420,1440,1430,1360,136
11 - 200,2690,2850,3020,3150,336
21 - 300,4140,4390,4700,4980,536
31 - 400,5450,5730,6080,6440,689
41 - 500,6640,6900,7220,7580,802
51 - 600,7710,7910,8170,8460,883
61 - 700,8690,8810,8970,9160,941
71 - 790,9580,9620,9670,9740,982
801,0001,0001,0001,0001,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345
1 - 50,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1230,1260,1270,1230,127
11 - 200,2330,2490,2670,2840,313
21 - 300,3590,3840,4150,4500,501
31 - 400,4720,5000,5380,5810,643
41 - 500,5750,6020,6390,6840,749
51 - 600,6680,6900,7230,7640,825
61 - 700,7530,7690,7940,8270,878
71 - 800,8300,8390,8560,8790,917
81 - 900,9020,9050,9130,9260,949
91 - 990,9680,9680,9700,9740,981
1001,0001,0001,0001,0001,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345
1 - 50,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,1100,1110,1110,1080,114
11 - 200,2080,2190,2340,2500,282
21 - 300,3200,3380,3650,3970,450
31 - 400,4210,4420,4720,5120,578
41 - 500,5130,5310,5610,6030,673
51 - 600,5960,6090,6350,6730,741
61 - 700,6720,6780,6970,7290,789
71 - 800,7410,7410,7510,7750,824
81 - 900,8040,7990,8010,8160,853
91- 1000,8640,8550,8510,8580,882
101 - 1100,9200,9110,9050,9060,918
111 - 1190,9740,9690,9660,9650,968
1201,0001,0001,0001,0001,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,0850,0920,0940,0970,0780,0780,0790,0800,089
11 - 200,1370,1490,1740,1730,1160,1210,1230,1390,166
21 - 300,2130,2290,2740,2710,1810,1900,1920,2210,263
31 - 400,3010,3190,3740,3700,2640,2740,2760,3120,360
41 - 500,3980,4160,4730,4710,3610,3700,3730,4090,458
51 - 600,5020,5190,5720,5720,4680,4760,4780,5120,557
61 - 700,6110,6250,6700,6720,5840,5890,5900,6180,655
71 - 800,7230,7340,7660,7700,7040,7060,7070,7270,754
81 - 900,8350,8420,8610,8650,8240,8250,8250,8370,852
91 - 990,9460,9480,9540,9560,9430,9430,9420,9460,951
1001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0710,0770,0800,0830,0650,0640,0650,0660,074
11 - 200,1140,1250,1480,1490,0960,0990,1010,1150,139
21 - 300,1770,1920,2330,2330,1500,1560,1580,1830,220
31 - 400,2500,2670,3180,3190,2190,2260,2280,2580,301
41 - 500,3310,3490,4020,4060,2990,3050,3070,3390,383
51 - 600,4170,4350,4860,4920,3880,3930,3930,4240,466
61 - 700,5080,5240,5690,5780,4840,4860,4860,5120,548
71 - 800,6010,6140,6510,6630,5830,5820,5820,6020,631
81 - 900,6950,7050,7320,7440,6830,6800,6790,6930,713
91 - 1000,7870,7940,8110,8230,7810,7770,7760,7830,795
101 - 1100,8760,8800,8880,8980,8740,8710,8690,8720,877
111 - 1190,9600,9620,9630,9670,9600,9590,9580,9580,959
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

8. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 140

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,0620,0680,0700,0750,0580,0560,0570,0570,064
11 - 200,1000,1100,1300,1330,0850,0870,0880,1000,119
21 - 300,1560,1690,2040,2090,1330,1370,1380,1590,189
31 - 400,2200,2360,2790,2860,1940,1980,1990,2240,260
41 - 500,2910,3070,3530,3640,2650,2680,2680,2940,330
51 - 600,3670,3830,4260,4420,3450,3440,3440,3670,401
61 - 700,4470,4620,4990,5190,4290,4260,4240,4430,472
71 - 800,5280,5410,5710,5950,5170,5100,5080,5210,543
81 - 900,6110,6210,6420,6680,6060,5960,5930,6000,614
91 - 1000,6920,7000,7110,7390,6930,6810,6770,6780,685
101 - 1100,7700,7760,7790,8050,7760,7630,7590,7550,755
111 - 1200,8440,8470,8450,8680,8530,8410,8370,8300,826
121 - 1300,9120,9140,9090,9250,9200,9110,9080,9020,896
131 - 1390,9730,9730,9700,9770,9770,9730,9720,9680,965
1401,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0780,0750,0650,0510,0280,0250,0230,245
11 - 200,1040,1060,1080,1040,0730,0670,0620,335
21 - 300,1520,1570,1680,1720,1340,1260,1190,433
31 - 400,2140,2200,2350,2430,2010,1930,1850,515
41 - 500,2890,2920,3070,3170,2740,2680,2590,586
51 - 600,3740,3730,3850,3950,3530,3480,3410,647
61 - 700,4670,4610,4680,4760,4380,4350,4300,701
71 - 800,5640,5550,5560,5610,5290,5280,5240,752
81 - 900,6640,6520,6490,6500,6240,6250,6240,801
91 - 1000,7650,7520,7450,7440,7260,7270,7280,851
101 - 1100,8630,8520,8450,8430,8320,8340,8350,905
111 - 1190,9560,9510,9480,9460,9430,9440,9440,966
1201,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 140

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0680,0640,0540,0420,0230,0200,0190,211
11 - 200,0900,0900,0890,0850,0580,0540,0500,288
21 - 300,1320,1330,1380,1400,1080,1030,0970,371
31 - 400,1860,1850,1930,1980,1620,1570,1510,442
41 - 500,2510,2470,2530,2580,2210,2170,2120,503
51 - 600,3250,3150,3170,3210,2850,2830,2790,555
61 - 700,4050,3900,3850,3870,3530,3530,3510,602
71 - 800,4900,4680,4580,4560,4260,4280,4280,646
81 - 900,5760,5510,5340,5290,5030,5080,5090,688
91 - 1000,6630,6350,6130,6050,5850,5910,5940,731
101 - 1100,7490,7190,6950,6860,6700,6770,6820,778
111 - 1200,8290,8030,7800,7700,7600,7660,7710,830
121 - 1300,9040,8840,8660,8580,8530,8580,8620,890
131 - 1390,9710,9630,9550,9520,9500,9520,9540,960
1401,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 160

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0620,0560,0450,0350,0190,0170,0160,176
11 - 200,0830,0790,0750,0700,0480,0450,0430,241
21 - 300,1210,1170,1170,1160,0890,0860,0820,311
31 - 400,1710,1630,1630,1640,1340,1310,1280,370
41 - 500,2310,2170,2140,2140,1830,1820,1790,421
51 - 600,2990,2780,2680,2660,2360,2370,2360,465
61 - 700,3730,3430,3260,3210,2920,2960,2970,504
71 - 800,4510,4130,3870,3790,3530,3590,3620,540
81 - 900,5310,4850,4510,4390,4170,4250,4310,575
91 - 1000,6110,5600,5180,5020,4840,4940,5020,611
101 - 1100,6890,6340,5880,5690,5550,5670,5760,650
111 - 1200,7640,7080,6590,6380,6290,6410,6520,694
121 - 1300,8330,7800,7330,7120,7060,7180,7290,744
131 - 1400,8940,8490,8080,7890,7860,7970,8070,803
141 - 1500,9450,9140,8840,8700,8700,8770,8850,872
151 - 1590,9850,9730,9610,9560,9560,9590,9620,954
1601,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,0970,0940,069
11 - 200,2400,2280,195
21 - 300,3970,3800,344
31 - 400,5360,5170,482
41 - 500,6580,6400,611
51 - 600,7660,7520,732
61 - 700,8650,8560,844
71 - 790,9560,9530,950
801,0001,0001,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 100

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 -100,0830,0790,058
11 - 200,2040,1930,165
21 - 300,3390,3210,290
31 - 400,4570,4370,406
41 - 500,5600,5410,515
51 - 600,6530,6360,617
61 - 700,7370,7240,712
71 - 800,8150,8060,800
81 - 900,8890,8850,884
91 - 990,9630,9620,962
1001,0001,0001,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 120

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,0720,0680,051
11 - 200,1760,1660,144
21 - 300,2920,2770,254
31 - 400,3940,3770,356
41 - 500,4830,4670,451
51 - 600,5630,5490,540
61 - 700,6360,6250,623
71 - 800,7030,6960,701
81 - 900,7670,7640,774
91 - 1000,8300,8300,843
101 - 1100,8950,8960,908
111 - 1190,9640,9650,970
1201,0001,0001,000

9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 60

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345
1 - 50,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0760,0760,0720,0650,037
11 - 200,1390,1610,1610,1560,141
21 - 300,2760,3140,3170,3160,305
31 - 400,4600,5020,5060,5080,495
41 - 500,6720,7060,7100,7120,698
51 - 590,8920,9070,9080,9100,902
601,0001,0001,0001,0001,000

9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
12345
1 - 50,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0560,0600,0570,0520,028
11 - 200,1030,1270,1280,1250,106
21 - 300,2030,2470,2510,2540,229
31 - 400,3390,3950,4010,4080,371
41 - 500,4960,5560,5630,5730,523
51 - 600,6580,7140,7200,7320,676
61 - 700,8130,8540,8590,8690,820
71 - 790,9460,9630,9650,9690,946
801,0001,0001,0001,0001,000

10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 60

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,0520,0860,190
11 - 200,1110,1630,325
21 - 300,2540,3120,493
31 - 400,4510,5000,655
41 - 500,6740,7060,805
51 - 590,8970,9070,940
601,0001,0001,000

10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,0410,0690,161
11 - 200,0860,1300,276
21 - 300,1980,2490,419
31 - 400,3520,3990,556
41 - 500,5260,5630,684
51 - 600,7000,7240,798
61 - 700,8530,8640,896
71 - 790,9660,9680,971
801,0001,0001,000

11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 60

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
6 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0420,0480,0540,0560,0430,0450,054
11 - 200,1740,1820,2010,2220,1800,2430,400
21 - 300,3590,3660,3910,4200,3600,4560,696
31 - 400,5550,5590,5800,6060,5450,6380,871
41 - 500,7470,7480,7610,7770,7300,7950,958
51 - 590,9220,9220,9260,9300,9120,9350,992
601,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 -100,0350,0390,0440,0460,0320,0360,050
11 - 200,1450,1490,1650,1810,1360,1940,375
21 - 300,2990,3010,3200,3430,2720,3640,653
31 - 400,4610,4590,4750,4950,4120,5090,817
41 - 500,6210,6150,6240,6350,5520,6350,899
51 - 600,7670,7580,7590,7600,6900,7470,931
61 - 700,8880,8800,8750,8700,8210,8500,945
71 - 790,9740,9700,9660,9620,9430,9500,972
801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 40

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1180,1250,1320,1300,1260,1200,1060,1010,126
11 - 200,3540,3550,3600,3480,3370,3220,2840,2540,277
21 - 300,6500,6440,6470,6360,6250,6100,5680,5340,546
31 - 390,9040,8980,8990,8950,8910,8850,8650,8500,851
401,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 50

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,1080,1110,1170,1150,1100,1050,0880,0810,100
11 - 200,3210,3140,3190,3080,2960,2800,2360,2040,220
21 - 300,5900,5700,5730,5620,5480,5310,4710,4290,435
31 - 400,8200,7960,7960,7920,7820,7700,7180,6840,679
41 - 490,9690,9560,9550,9560,9520,9480,9260,9120,906
501,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 60

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,1330,1870,514
11 - 200,1980,2490,635
21 - 300,3370,3820,757
31 - 400,5180,5540,852
41 - 500,7180,7410,924
51 - 590,9120,9210,978
601,0001,0001,000

13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 80

Věk (roky)Bonitní stupeň (RVB)
123
1 - 50,0000,0000,000
6 - 100,1100,1590,482
11 - 200,1620,2110,595
21 - 300,2760,3240,709
31 - 400,4250,4700,798
41 - 500,5900,6280,866
51 - 600,7490,7810,917
61 - 700,8850,9060,955
71 - 790,9770,9850,986
801,0001,0001,000

Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných hodnot věkových křivek.

Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věku, popřípadě dalších veličin. Podle růstových tabulek se stanovuje objem produkce jednotlivých dřevin.

V případě, kdy je cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je věkový hodnotový faktor fa nahrazen znakem"-".

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Úprava základních cen lesních porostů

Tabulka č 1

Číslo
položky
Kategorie lesů a jejich vnitřní členěníSrážky v % až do:
1Imisní lesy:
1.5Stupeň poškození I- 20
1.6Stupeň poškození II- 30
1.7Stupeň poškození IIIa- 40
1.8Stupeň poškození IIIb- 60
1.9Stupeň poškození IVa- 80
2Ochranné lesy:
2.1Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích- 80
2.2Lesy vysokohorské pod horní hranicí vegetace- 80
2.3Lesy v klečovém vegetačním stupni- 80
3Lesy zvláštního určení:
3.1Lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně- 20
3.2Lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod- 20
3.3Lesy národních parků - 1. zóna- 40
3.4- 2. zóna- 20
3.5Lesy ve zvláště chráněných územích- 20

Tabulka č. 2

Číslo
položky
Kvalitativní znakyMaximální srážky (-) a přirážka (+) v %
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
4Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem-15-15-16-17-18-20-22-24-25
5Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce
5.12m-11-12-13-14-15-17-19-22-26
5.23m-14-14-15-17-19-21-23-26-30
5.34m-19-20-21-23-24-27-30-34-38
5.45m-28-29-31-33-35-39-43-47-52
6Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem
a v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m
-22-24-27-30-32-33-34-35-36
7Mimořádně kvalitní porosty s výřezy 1. jakostní třídy+40
8Les nízký- 40
9Výskyt souší v porostu mimo imisní lesy- 15
9aPorosty dřevin s významně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva apod.)- 40
9bPorosty borovice kleče- 80
10Porosty borovice černé a ceru s mimořádně nekvalitními výřezy- 50
11Ostatní vlivy. např. škody způsobené střelbou. poddolováním lesa apod.- 50

Tabulka č. 3

Číslo položkyVliv polohy (ztěžující podmínky přibližování)Srážky v % až do:
Skupina dřevin
JehličnatéListnaté tvrdéListnaté měkké
12Prodloužení přibližovací vzdálenosti o každých dalších 100 m nad průměrnou přibližovací vzdálenost-2-3-3
13Přibližování na svahu:
13.1od 21 do 33 %-2-3-7
13.2od 34 do 50 %-6-10-14
13.3od 51 do 70 %-10-17-22
13.4nad 70 %-26-49-57
14Přibližování na trvale neúnosném podloží-9-16-21
15Přibližování na podmíněně neúnosném podloží (např. flyš)-5-8-11
16Přibližování v terénu s význačnými překážkami-3-6-6
17Přibližování v porostech do 60 let na svazích nad 70 %-43-82-90

1. Srážky pod čísly 13.1 až 13.4 a srážku č. 17 lze použít pouze alternativně (jen jednu z nich)

2. Srážky pod čísly 14 a 15 lze použít pouze alternativně

3. V ostatních případech lze srážky vzájemně sčítat podle skutečnosti

Přibližovací vzdálenost - je nejkratší spojnice geometrického středu porostu (dopravního segmentu) vedoucí po vyklizovacích a přibližovacích liniích k nejbližší skládce (složišti).

Měří se po vyklizovací linii nejbližší geometrickému středu porostu po střed skládky (složiště), nejlépe podle porostní mapy. Zaokrouhluje se na celé stovky metrů, vždy nahoru.
Průměrná přibližovací vzdálenost - je v podmínkách ČR 600 m.

Porost - porost, porostní skupina, stejnověká skupina lesních dřevin vymezená přesnými hranicemi na lesnické mapě s jednoznačným číselným označením, popsaná v lesním hospodářském plánu (osnově).

Vyklizovací linie - linka prokácená v lesním porostu sloužící pro vlečení vytěžených kmenů porostem k přibližovací linii.

Přibližovací linie - cesta, svážnice, která slouží k vlečení vyklizených kmenů z porostu na skládku (složiště).

Skládka - nezalesněná nebo jinak hospodářsky nevyužívaná plocha na níž je možno uskladnit alespoň 1 náklad pro odvozní soupravu (cca 20 až 25 m3 hmoty, to je v praxi cca 2 až 3 ary), která je alespoň 3 měsíce v roce přístupná pro odvoz dříví nákladními soupravami. Skládka nemusí být vlastníkem lesa schválena, postačí když existuje.

Složiště - plocha zpravidla jiného majitele, zpravidla hospodářsky využívaná, avšak po dohodě s vlastníkem (nejčastěji v době vegetačního klidu) využitá k dočasnému skladování dříví, která je alespoň 1 měsíc v roce přístupná pro odvoz dříví nákladními soupravami. Umístění složiště musí být vlastníkem schváleno.

Dopravní segment - je souvislá skupina porostů (porostních skupin) navzájem sousedících, se shodnými podmínkami svažitosti, sjízdnosti, stejného rozsahu a typu překážek, která gravituje k jediné skládce (složišti), se shodnou průměrnou přibližovací vzdáleností. Velké lesní majetky a majetky prostorově rozptýlené tak lze rozdělit na více dopravních segmentů.

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ocenění lesních porostů podle § 32

Tabulka č. 1

Zařazení bonitních stupňů (RVB) jednotlivých skupin dřevin lesních porostů (1 až 9) do skupin srovnávací bonity (01 - 09) v tabulkách přílohy č. 27 a hodnoty součinitele srovnávací bonity pro skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH a LISTNATÝCH.

Číslo položkySrovnávací bonita010203 040506070809Součinitel
srovnávací bonity
Skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH
1Smrk1234567891,00
2Jedle1234567891,30
3Borovice1234567890,50
4Modřín1234567890,70
5Douglaska12345----1,30
Skupiny dřevin lesních porostů LISTNATÝCH
6Buk123 44567891,20
7Dub123 44567891,25
8Jasan1-2 --3----0,90
9Olše1-2 --3-45-0,60
10Osika1-2 --3----0,20
11Akát1-2 34-567,8,90,70
12Topol123 4567891,85
13Bříza1--2--3--0,25

Součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin je koeficient, který vyjadřuje vztah rozdílné produkční schopnosti jednotlivých skupin jehličnatých a listnatých lesních porostů.

Tabulka č. 2

Ceny lesních porostů JEHLIČNATÝCH

Věk porostuCeny v Kč za 1 m2 porostu podle skupin srovnávací bonity
010203040506070809
01 - 109,909,909,909,859,859,859,809,809,80
11 - 2013,2511,8010,4010,3010,009,959,959,909,85
21 - 3019,2517,0514,8012,9510,1010,0510,009,959,90
31 - 4026,3522,2019,2016,7512,6510,5010,1010,059,95
41 - 5030,7527,2523,5519,5515,8513,0510,4010,1510,00
51 - 6036,2032,2027,8524,2519,0015,6512,4510,6010,05
61 - 7041,5536,9032,0527,8522,2018,3014,6011,8010,15
71 - 8046,8041,5536,2031,4525,6021,1516,8512,8510,30
81 - 9051,7046,0540,3035,0529,0024,0519,1015,2010,50
91 - 10056,5550,6044,2038,4532,5026,9521,5016,9512,05
101 - 11060,4554,1047,7041,5535,5530,0024,1518,7013,20
nad 11061,6055,2048,9542,8536,7031,1525,3019,7514,00

Ceny lesních porostů LISTNATÝCH

Tabulka č. 3

Věk porostuCeny v Kč za 1 m2 porostu podle skupin srovnávací bonity
123456789
01 až 1014,0014,0014,0013,9513,9513,9513,9013,9013,90
11 až 2014,3014,2514,2014,1014,0513,9513,9513,9013,90
21 až 3015,0014,6014,5014,2014,1514,1013,9513,9513,90
31 až 4016,3515,2015,0014,4014,3014,2014,1013,9513,95
41 až 5018,2017,1515,9515,0014,4014,3014,2014,1013,95
51 až 6023,4020,8017,7015,3514,5014,4014,3014,2014,05
61 až 7028,9525,8022,0519,2014,6014,5014,4014,3014,10
71 až 8034,8031,0526,8023,2518,1016,3515,7514,4014,10
81 až 9040,9036,7531,9027,8021,9519,2017,4514,5014,15
91 až 10047,3042,7537,4532,6026,3023,6520,8014,9014,20
101 až 11054,0049,0543,2537,7530,9027,6524,3517,4514,30
111 až 12060,2054,6548,4542,2535,3530,9026,9019,3014,40
121 až 13066,6060,8554,4047,7040,5035,4530,8521,9514,50
131 až 14069,1563,7557,7050,7543,3538,0033,6023,9514,90
141 až 15072,6067,2061,2054,7547,9542,6537,0525,9015,85
nad 15073,7068,5562,7556,5549,6544,7039,1027,6517,15

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ceny ovocných dřevin

Podle charakteru ovocných výsadeb a používaných pěstitelských systémů jsou základní ceny ovocných dřevin rozděleny do dvou samostatných částí, z nichž v první jsou ceny v Kč/m2 pro výsadby intenzivního plantážového typu ovocných sadů, zatímco druhá část obsahuje ceny v Kč/ks pro vesměs extenzivní výsadby zahrádkového typu.

Část I.

Přehled výsadeb intenzivního typu ovocnářství

Tabulka č. 1

Číslo položkyDruh ovocných dřevinPěstitelský systémHustota výsadby
ks/ha
Charakteristikaznačka
1jabloň
hrušeň
vysokokmen nebo polokmenJH-Vk200
2čtvrtkmen na silně vzrůstné podnožiJH-Ck500
3nízkokmen na středně vzrůst, podnožiJH-Nk750
4zákrsek na slabě vzrůstné podnožiJH-Zk1250
5palmeta nebo vřetenoJH-P2000
6vřetenoJH-V2750
7třešeňvysokokmen nebo polokmenT-Vk200
8čtvrtkmen na ptáčniciT-pt500
9čtvrtkmen na slaběji rostoucí podnožiT-sl850
10višeňvšechny pěstitelské systémyV-vt500
11slivoňčtvrtkmen na generativní podnožiS-Ck350
12nízkokmen na vegetativní podnožiS-Nk850
13meruňkavšechny pěstitelské tvaryMe-vt450
14broskvoňvšechny pěstitelské tvaryB-vt550
15ořešák vlašskýsemenáčOV-s100
16štěpovanecOV-š200
17angreštvšechny pěstitelské tvaryA-vt3000
18rybízpás.výsadba keřů pro ruční sklizeňR-r1500
19pás. výsadba keřů pro mech. sklizeňR-m4100
20maliníkvšechny pěstitelské systémyMa-vt6600

Část II.

Přehled výsadeb zahrádkového ovocnářství

Tabulka č. 2

Číslo položkyDruh ovocných dřevinPěstitelský systém
charakteristikaznačka
21jabloň
hrušeň
kdouloň
mišpule
vysokokmen nebo polokmenJHKM-Vk
22čtvrtkmen a nízkokmen na silně vzrůstné podnožiJHKM-Ck
23nízkokmen na středně vzrůstné podnožiJHKM-Nk
24zákrsek nebo vřeteno na slabě vzrůstné podnožiJHKM-Zk
25třešeňvysokokmen nebo polokmenT-Vk
26nízkokmenT-Nk
27višeňvšechny pěstitelské tvaryV-vt
28švestka
pološvestka
všechny pěstitelské tvarySP-vt
29slíva
mirabelka
renkloda
všechny pěstitelské tvarySMR-vt
30meruňkavšechny pěstitelské tvaryMe-vt
31broskvoň
mandloň
všechny pěstitelské tvaryBM-vt
32ořešák vlašskývšechny pěstitelské tvaryOV-vt
33angreštvšechny pěstitelské tvaryA-vt
34rybíz bílý
rybíz červený
všechny pěstitelské tvaryRbč-vt
35rybíz černý
josta
všechny pěstitelské tvaryRJ-vt
36maliník
ostružiník
všechny pěstitelské tvaryMO-vt
37jeřáb sladkoplodývšechny pěstitelské tvaryJS-vt
38jeřáb černývšechny pěstitelské tvaryJC-vt
39lískavšechny pěstitelské tvaryL-vt
40rakytník
morušovník
dřín
všechny pěstitelské tvaryRMD-vt
41bez černývšechny pěstitelské tvaryCB-vt
42růže dužnoplodávšechny pěstitelské tvaryDR-vt
43borůvka velkoplodávšechny pěstitelské tvaryVB-vt
44ostatní ovocné druhyvšechny pěstitelské tvaryOOD-vt

Ad část I.

základní ceny ovocných výsadeb intenzivního typu v Kč/m2

Tabulka č. 3

p.č.značkavěk12345678910
1JH-Vk1-108,6310,7911,6512,5113,8015,0916,8216,7016,4616,10
11-2015,6215,0214,4213,8313,2312,6412,0511,4510,8610,27
21-309,679,088,497,897,306,706,115,514,924,32
31-403,733,192,712,291,931,631,391,211,091,00*

Tabulka č. 4

p.č.značkavěk12345678910
2JH-Čk1-1014,0618,0020,3024,8026,6027,1026,6425,7624,6023,16
11-2021,5919,9718,3016,6314,9613,2911,6710,058,527,08
21-305,744,493,382,441,611,00*1,001,001,001,00

Tabulka č. 5

p.č.značkavěk12345678910
3JH-Nk1-1019,0022,4028,4030,0030,4029,6128,4026,8525,1123,26
11-2021,3319,4017,4715,5413,6111,729,878,096,434,92
21-303,562,391,441,00*1,001,001,001,001,001,00

Tabulka č. 6

p.č.značkavěk12345678910
4JH-Zk1-1028,6032,7036,7038,4037,6336,0233,8731,3728,6825,88
11-2023,0420,2017,3614,6011,959,497,265,343,732,42
21-301,501,00*1,001,001,001,001,001,001,001,00

Tabulka č. 7

p.č.značkavěk12345678910
5JH-P1-1039,6048,8852,5650,5246,4341,4636,1530,7225,2919,86
11-2014,7210,106,193,221,301,00*1,001,001,001,00

Tabulka č. 8

p.č.značkavěk12345678910
6JH-V1-1054,4567,2172,2769,4763,8457,0149,7142,2434,7727,30
11-2020,2413,898,514,421,781,00*1,001,001,001,00

Tabulka č. 9

p.č.značkavěk12345678910
7T-Vk1-109,3111,2612,3114,2616,3118,7720,8620,7120,4119,96
11-2019,3618,6117,8617,1116,3615,6114,8614,1113,3612,61
21-3011,8611,1110,369,618,868,117,366,615,865,11
31404,363,693,092,572,121,741,441,221,071,00*

Tabulka č. 10

p.č.značkavěk12345678910
8T-pt 1-1011,9813,3414,7916,5318,2718,1217,8317,3916,8016,07
11-2015,3414,6113,8813,1512,4211,6910,9610,239,508,77
21-308,047,316,585,855,124,393,723,122,602,14
31-401,761,461,231,071,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 11

p.č.značkavěk12345678910
9T-sl1-1022,6624,5426,6326,0824,9723,1321,2919,4517,6115,77
11-2013,9312,0910,258,416,574,733,252,141,401,00*

Tabulka č. 12

p.č.značkavěk12345678910
10V-vt1-1011,9813,3414,8414,6514,2813,7212,9712,2211,4710,72
11-209,979,228,477,726,976,225,474,723,973,22
[21-302,471,871,421,121,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 13

p.č.značkavěk12345678910
11S-Čk1-1013,1215,0116,9819,0718,8118,2917,5216,4915,4614,43
11-2013,4012,3611,3310,309,278,247,216,175,144,11
21-303,082,251,631,211,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 14

p.č.značkavěk12345678910
12S-Nk1-1027,1729,4831,9131,4230,4428,8127,1725,5423,9022,27
11-2020,6319,0017,3615,7314,0912,4610,829,197,555,92
21-304,282,971,991,341,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 15

p.č.značkavek12345678910
13Me-vt1-1017,0519,1321,3123,6023,2822,6321,6620,3719,0817,79
11-2016,5015,2113,9212,6311,3410,058,767,476,184,89
21-303,602,561,781,261,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 16

p.č.značkavěk12345678910
14B-vt1-1021,4323,5825,9725,1723,5820,9218,2715,6112,9610,36
11-207,654,992,991,661,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 17

p.č.značkavěk12345678910
15OV-s1-106,077,598,208,819,7210,6311,5412,7513,9615,48
11-2015,3915,2214,9614,6114,1813,7513,3212,8912,4512,02
21-3011,5811,1510,7210,289,859,428,988,558,127,69
31-407,266,826,395,965,535,104,674,233,803,37
41-502,942,552,211,911,651,431,261,131,041,00*

Tabulka č. 18

p.č.značkavěk12345678910
16OV-š1-1011,1413,9315,0416,7118,9421,7321,5221,1120,4919,66
11-2018,6317,5916,5615,5214,4913,4512,4211,3810,349,31
21-308,277,236,195,164,123,092,261,641,23