Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 26/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko

Částka 7/1997
Platnost od 27.02.1997
Účinnost od 19.11.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. března 1996 byla v Záhřebu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko.

Dohoda vstoupila v platnost v souladu se zněním svého článku 12 dnem 19. listopadu 1996.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko

Vláda České republiky a vláda Republiky Chorvatsko (dále nazývané „smluvní strany“) vedeny cílem rozvíjet obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma státy v souladu s mezinárodní praxí a normami, přizpůsobujíce se světovým hospodářským procesům a jsouce přesvědčeny, že tato Dohoda vytvoří rámec, který posílí rozvoj obchodních vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou vzájemně podporovat a usnadňovat rozvoj obchodu mezi Českou republikou a Republikou Chorvatsko, který se bude uskutečňovat v souladu s ustanoveními této Dohody, jakož i právním řádem platným v každém ze států smluvních stran.

Článek 2

Smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení podle doložky nejvyšších výhod v souladu se zásadami Světové obchodní organizace (WTO) a ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT 1994), pokud jde o cla ukládaná při vývozu a dovozu výrobků a o dávky mající obdobné účinky a pokud jde o postupy a formality související s dovozem a vývozem výrobků pocházejících z území jejich států.

Ustanovení prvního odstavce tohoto článku se nevztahují na:

a) výhody, které jedna ze smluvních stran poskytla nebo poskytne některému ze sousedních států k usnadnění pohraničního styku a obchodu;

b) výhody, které jedna smluvní strana poskytla nebo poskytne třetím zemím na základě jejich členství v dohodách o oblasti volného obchodu, celní unii, nebo na základě jejich účasti v podobné regionální ekonomické dohodě nebo seskupení.

Článek 3

Smluvní strany si poskytnou zacházení podle doložky nejvyšších výhod v námořní dopravě, používání přístavů a tranzitu zboží.

Zacházení podle prvního odstavce tohoto článku se nebude vztahovat na lodě používané pro pobřežní nebo regionální dopravu.

Článek 4

Jestliže v důsledku nepředvídaného vývoje a účinku závazků, jež kterákoliv smluvní strana převzala podle ustanovení této Dohody, některý výrobek se dováží na území státu této smluvní strany v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že to působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví na tomto území, které vyrábí obdobné nebo přímo soutěžící výrobky, má tato smluvní strana právo, pokud jde o takový výrobek, aby v rozsahu a po dobu potřebnou k zabránění takové újmy přijala ochranná opatření.

Smluvní strany mohou uplatnit přiměřená opatření i v případech prokázaného dumpingu při dovozu výrobků ze států druhé smluvní strany nebo při prokázaném subvencování dovážených výrobků.

Článek 5

Vzájemné dodávky zboží a poskytování služeb budou uskutečňovány na základě smluv a kontraktů uzavíraných mezi právnickými a/nebo fyzickými osobami (dále nazývanými „subjekty“) států smluvních stran v souladu s platným právním řádem státu příslušné smluvní strany.

Žádná ze smluvních stran neponese odpovědnost za obchodní ujednání či závazky podle prvního odstavce tohoto článku, ke kterým se zavázaly fyzické nebo právnické osoby.

Článek 6

Všechny platby spojené s dodávkami zboží a poskytováním služeb, jakož i vzájemné převody plateb neobchodního charakteru se budou uskutečňovat ve volně směnitelných měnách a bez zbytečného prodlení v souladu s právním řádem států smluvních stran a pravidly mezinárodní bankovní praxe.

Článek 7

Smluvní strany si budou v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou obě smluvní strany vázány, poskytovat pomoc při organizování veletrhů, veřejných výstav a propagačních akcí a budou podporovat účast subjektů obou států na těchto akcích.

Smluvní strany v souladu s právním řádem platným v každém ze států smluvních stran osvobodí od cla a ostatních poplatků rovnocenného účinku dovoz následujících výrobků pocházejících z území jednoho ze států smluvních stran:

a) propagačních materiálů, vzorků bez obchodní hodnoty;

b) exponátů, nářadí a výrobků potřebných k pořádání veletrhů a obchodních výstav, které nejsou určeny k prodeji.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výměnu informací o právních předpisech souvisejících s obchodně politickým režimem obou států.

Článek 9

K dosažení cílů této Dohody smluvní strany ustaví Smíšenou komisi, která bude složena ze zástupců příslušných orgánů států smluvních stran. Komise se bude scházet v případě potřeby na základě žádosti jedné ze stran, střídavě na území jednoho ze států smluvních stran.

Hlavními úkoly komise bude zejména:

- posuzovat provádění této Dohody a navrhovat doporučení k uskutečňování jejích cílů;

- navrhovat další opatření k podpoře rozvoje obchodních vztahů mezi státy smluvních stran.

Článek 10

Smluvní strany se zavazují, že budou vzájemně řešit zvláštním ujednáním otázky vyrovnání salda závazků a pohledávek vyplývajícího z clearingového platebního styku.

Článek 11

Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou smluvních stran.

Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

Článek 12

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty, kterými si smluvní strany vzájemně potvrdí diplomatickou cestou, že byly splněny podmínky potřebné k jejímu vstupu v platnost v souladu s právním řádem států smluvních stran.

Tato Dohoda se sjednává na období pěti let od jejího vstupu v platnost a bude dále automaticky prodlužována vždy o další jeden rok. V případě, že se jedna ze smluvních stran rozhodne Dohodu vypovědět, musí o tom uvědomit diplomatickou cestou druhou smluvní stranu nejpozději šest měsíců před uplynutím doby platnosti Dohody.

Ustanovení této Dohody se použijí i po ukončení její platnosti pro všechny nesplněné závazky a ujednání, které byly uzavřeny na základě této Dohody v době její platnosti.

Dáno v Záhřebu dne 5. března 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a chorvatském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Prof. Ing. Václav Klaus CSc. v. r. předseda vlády

Za vládu Republiky Chorvatsko: Zlatko Mateša v. r. předseda vlády

Přesunout nahoru