Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 252/1997 Sb.Zákon o zemědělství

Částka 85/1997
Platnost od 13.10.1997
Účinnost od 12.11.1997
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči

Nově byla do harmonizovaného systému úředních kontrol a jiných úředních činností v zemědělsko-potravinovém řetězci zařazena oblast zdraví rostlin tedy ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin, požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů.

Poslední změna: 16.10.2019 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen)

Návrh nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti...

Novela má za cíl přesnější nastavení kontrolních podmínek poskytování evropských dotací a jejich hodnocení.

Poslední změna: 15.10.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Nařízení vlády reaguje na blížící se konec programového období 2014-2020. Upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle nařízení Evropského parlamentu a rady o ekologickém zemědělství. Cílem nařízení je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro navazující opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat.

Poslední změna: 27.09.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně - klimatických opatření

Nařízení vlády reaguje na blížící se konec programového období 2014-2020. Upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle nařízení Evropského parlamentu a rady o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Cílem nařízení je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat.

Poslední změna: 27.09.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Důvodem k předložení návrhu nařízení vlády je v souvislosti s koncem programového období 2014 – 2020 zastavit možnost příjmu nových žádostí o zařazení do nového pětiletého závazku, aby nedošlo k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky uzavřené v období 2014-2020.

Poslední změna: 27.09.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o zemědělství, a zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu

Cílem návrhu zákona je racionalizace přidělování tzv. národních dotací v rámci rezortu Ministerstva zemědělství a dokončení převodu agend tamtéž.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.08.2019 pod číslem 208/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem návrhu nařízení vlády je plynule pokračovat v podpoře včelařství i v novém programovacím období Českého včelařského programu pro roky 2020 – 2022, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.06.2019 pod číslem 148/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 04.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

Nařízení vlády stanovuje bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství. Stanovuje postupy a způsoby administrace podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republice pro následující období do roku 2023.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.07.2018 pod číslem 147/2018 Sb. s účinností od 01.08.2018

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Nařízení vlády stanovuje podmínky pro vyplácení dotací v oblastech oblasti s přírodními omezeními v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.03.2018 pod číslem 43/2018 Sb. s účinností od 01.04.2018

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Nařízení vlády umožňuje od roku 2018 poskytovat přechodnou postupně se snižující platbu zemědělským subjektům, které hospodaří na území, a které od roku 2018 nesplňují podmínky pro zařazení do oblastí s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními vymezenými na základě jednotných biofyzikálních kritérií definovaných Evropskou komisí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.03.2018 pod číslem 44/2018 Sb. s účinností od 01.04.2018

Návrh nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

Důvodem novely nařízení vlády je skutečnost, že v rámci odvětví cukru dojde k 30. 9. 2017 k ukončení režimu produkčních kvót.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.09.2017 pod číslem 316/2017 Sb. s účinností od 01.10.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a další související zákony

Hlavním cílem návrhu je prostřednictvím regulace trhu s nelegálními přípravky na ochranu rostlin zvýšit ochranu životního prostředí a potravinového řetězce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 299/2017 Sb. s účinností od 01.12.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a některé další zákony

Stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.04.2017 pod číslem 104/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, mléka a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Nová právní úprava přispívá k vyššímu zapojení škol do projektu Mléko do škol a vyšší četnosti dodávek ovoce a zeleniny za měsíc.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.03.2017 pod číslem 74/2017 Sb. s účinností od 15.03.2017

Návrh nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel ...

Nařízení vlády stanovuje postup kontrolního orgánu pro hodnocení zjištěného porušení jednotlivého požadavku podle aktu nebo standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.02.2017 pod číslem 48/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Nařízení vlády provádí legislativně technické změny v normativních odkazech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.02.2017 pod číslem 49/2017 Sb. s účinností od 01.03.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

Novela přizpůsovuje zákon o vinohradnictví a vinařství na nová přímo použitelná a bezprostředně aplikovatelná nařízení Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.02.2017 pod číslem 26/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.12.2016 pod číslem 392/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Novela uvádí právní řád ČR do souladu s právem EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.11.2016 pod číslem 371/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb.

Zavedení organizace producentů, sdružení organizací producentů podle stanovených podmínek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 26.09.2016 pod číslem 314/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je umožnit od roku 2016 podání žádosti o dotaci na opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.01.2016 pod číslem 29/2016 Sb. s účinností od 01.02.2016

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění opatření zalesňování zemědělské půdy

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je umožnit od roku 2015 podávat žádosti o poskytnutí dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy, a tím implementovat jedno ze stěžejních opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.07.2015 pod číslem 185/2015 Sb. s účinností od 01.08.2015

Návrh nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky

Navrhované nařízení vlády naplňuje ustanovení čl. 24 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 436/2009. Toto ustanovení umožňuje členským státům EU uznat zjednodušené průvodní doklady, pokud jde o přepravu vinařských produktů, která se uskutečňuje výlučně na jejich území.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.06.2015 pod číslem 143/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit podmínky poskytování dotací pro opatření dobré životní podmínky zvířat tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.04.2015 pod číslem 74/2015 Sb. s účinností od 15.04.2015

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Navrhovaného nařízení vlády stanovuje bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.04.2015 pod číslem 73/2015 Sb. s účinností od 15.04.2015

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro agroenvironmentálně - klimatické opatření tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat. Agroenvironmentálně - klimatická opatření mají za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.04.2015 pod číslem 75/2015 Sb. s účinností od 15.04.2015

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.04.2015 pod číslem 76/2015 Sb. s účinností od 15.04.2015

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Předkládaný návrh nařízení vlády zajistí implementaci reformované Společné zemědělské politiky v období 2014 - 2020 na národní úrovni, a tím zajistí čerpání prostředků Evropské unie určených pro přímou podporu zemědělského sektoru. Stanoví některé podmínky poskytování přímých plateb zemědělcům.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.03.2015 pod číslem 50/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Nařízení vlády navazuje na Program rozvoje venkova na roky 2014-2020. Jeho hlavním cílem je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro uznané zdroje selektovaného materiálu na lesní půdě tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat.

Poslední změna: 25.02.2015 (Ukončení sběru připomínek)