Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 249/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky

Částka 84/1997
Platnost od 07.10.1997
Účinnost od 15.08.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

249

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 1994 byla v Manile podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XI dnem 15. srpna 1997. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Filipínskou republikou Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky ze dne 9. března 1977, vyhlášená pod č. 134/1979 Sb.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění dohody lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky

Preambule

Vláda České republiky a vláda Filipínské republiky, dále nazývané „smluvní strany",

konstatujíce s uspokojením úspěšný rozvoj obchodních a hospodářských vztahů, a

vedeny přáním dosáhnout dalšího rozvoje a posílení obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma státy na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,

se dohodly takto:

Článek I

Všeobecné ustanovení

Smluvní strany vyvinou, v souladu se svým zákonodárstvím a předpisy, veškeré úsilí pro podporu, usnadnění a rozvoj obchodní a ekonomické spolupráce mezi oběma státy, a to na dlouhodobém a stabilním základě.

Článek II

Doložka nejvyšších výhod

V souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) si smluvní strany vzájemně poskytnou doložku nejvyšších výhod, pokud se jedná o:

a) cla a poplatky jakéhokoliv druhu včetně metod vybírání těchto cel a poplatků ukládané při nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem nebo ukládaných při převodu plateb za dovozy a vývozy,

b) směrnice a formality spojené s celním odbavením,

c) všechny vnitřní daně nebo jiné vnitřní poplatky jakéhokoliv druhu ukládané při nebo v souvislosti s dováženým a vyváženým zbožím a

d) vydávání dovozních a vývozních licencí.

Článek III

Výjimky z doložky nejvyšších výhod

Ustanovení článku II se v souladu s ustanoveními GATT nebudou vztahovat na:

a) celní zvýhodnění nebo další výhody, které jedna ze stran poskytuje nebo může poskytnout za účelem usnadnění pohraničního styku;

b) zvláštní zvýhodnění nebo další výhody poskytnuté jednou ze stran, které vyplývají z jejího sdružování v regionálním nebo subregionálním ujednání, celní unii nebo v oblasti volného obchodu nebo z opatření směřujících k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu;

c) zvláštní celní zvýhodnění nebo další výhody, které může kterákoliv strana poskytnout rozvojovým státům podle jakéhokoliv plánu rozvoje obchodu nebo hospodářské spolupráce, jehož není druhá strana členem.

Článek IV

Dovoz a vývoz zboží

Dovoz a vývoz zboží bude prováděn v souladu s touto dohodou, zákony a předpisy platnými v obou státech a uznávanými mezinárodními obchodními praktikami, a to na základě kontraktů uzavřených fyzickými a právnickými osobami, které nebudou v rozporu s touto dohodou, zákony, směrnicemi a obchodními praktikami v obou státech.

Článek V

Platební ujednání

Všechny platby vzniklé na základě této dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně v souladu se zákony a předpisy platnými v obou státech.

Článek VI

Výměna obchodních delegací a účast na obchodních veletrzích a misích

Smluvní strany budou za účelem dalšího rozvoje obchodu mezi oběma státy podporovat a usnadňovat styk obchodních zástupců, skupin a delegací mezi oběma státy, účast obou států na obchodních veletrzích a misích a pořádání výstav jednoho státu na území státu druhého.

Výjimky z cel a dalších obdobných poplatků na předměty a položky určené pro obchodní veletrhy, mise a výstavy se budou řídit zákony a předpisy států, kde jsou tyto veletrhy a výstavy konány.

Článek VII

Řešení sporu

Jakýkoliv spor vztahující se k obchodním transakcím uzavřeným v souladu s touto dohodou bude řešen přátelskou konzultací. Pokud se zúčastněné strany nedohodnou, předloží své případy arbitráži v souladu s ustanoveními kontraktu. V případě, že bude chybět arbitrážní doložka, postoupí případ arbitrážnímu orgánu, na němž se zúčastněné strany vzájemně dohodnou.

Článek VIII

Ochranná opatření

Žádná podmínka této dohody nebude vykládána, v souladu se zákony a předpisy obou států, takovým způsobem, aby se u kterékoliv ze smluvních stran zabránilo přijetí a prosazovaní opatření:

a) nezbytných k ochraně stavu své platební bilance;

b) nezbytných k ochraně zdraví lidí, mravnosti, pořádku nebo bezpečnosti;

c) nezbytných k prevenci škod či jejich hrozeb v domácím průmyslu;

d) nezbytných k ochraně obyvatelstva, zvířectva nebo rostlin před chorobami, znečištěním nebo ohrožením života;

e) vztahujících se na obchod se zbraněmi, municí, válečným materiálem nebo obchodování s dalšími materiály prováděné přímo nebo nepřímo za účelem zásobování vojenského zařízení;

f) vztahujících se na štěpné (nukleární) materiály, jejich zdroje nebo jejich radioaktivní vedlejší produkty s výjimkou těch, které jsou požadovány pro zdravotnické účely;

g) pro ochranu národního bohatství umělecké, historické a archeologické hodnoty.

Článek IX

Ustavení konzultačního orgánu

Smluvní strany mohou ustavit konzultační orgán složeny z představitelů obou stran. Tento orgán bude dohlížet nad prováděním ustanovení této dohody, zkoumat opatření pro řešení problémů nebo sporů, které mohou vzniknout během jejího provádění, a navrhovat opatření k rozšiřování a diverzifikaci obchodu mezi oběma státy. Konzultační orgán se bude scházet, kdykoliv se na tom smluvní strany dohodnou.

Ustavení konzultačního orgánu nevylučuje právo obou států navzájem konzultovat, na základě žádosti kteréhokoliv z nich, všechny záležitosti oboustranného zájmu, jakož i nezbytná opatření k rozšíření vzájemné spolupráce a obchodních vztahů v rámci provádění této dohody.

Článek X

Platnost kontraktu

Ustanovení této dohody budou aplikována i po ukončení její platnosti na kontrakty uzavřené v době platnosti této dohody, které nebyly plně realizovány do data ukončení platnosti této dohody.

Článek XI

Vstup a délka platnosti dohody

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem poslední notifikace potvrzující její schválení v souladu se zákonodárstvím platným v obou státech a zůstane v platnosti po dobu pěti let.

Jestliže kterákoliv ze smluvních stran nenotifikovala písemně druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit stávající dohodu šest měsíců před uplynutím výše uvedené lhůty pěti let, bude tato automaticky považována za prodlouženou o další rok. Stejný postup bude používán v souvislosti s jejím ukončením po každém dalším následném období jednoho roku.

Tato dohoda může být změněna nebo ukončena vzájemným souhlasem smluvních stran. Změna nebo ukončení této dohody neovlivní platnost kontraktů, které již byly uzavřeny mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí.

Vstupem této dohody v platnost bude ukončena platnost Obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky ze dne 9. března 1977.

Vyhotoveno a podepsáno v Manile dne 25. května 1994 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, jedno pro každou smluvní stranu, přičemž obě mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Vladimír Dlouhý CSc. v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Filipínské republiky:
Rizalino S. Navarro v. r.
ministr obchodu a průmyslu

Přesunout nahoru