Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 240/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim ze dne 23. července 1997 o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim ze dne 23. července 1997 o změně Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, její přílohy II a III a zrušení Doplňkového protokolu ES - PT

Částka 81/1997
Platnost od 30.09.1997
Účinnost od 01.10.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

240

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. července 1997 byla v Reykjavíku přijata Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim"

Usnesení č. 2/97 o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu1)

a

Usnesení č. 3/97 o změně Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, její přílohy II a III a zrušení Doplňkového protokolu ES - PT (Španělské království - Portugalská republika).

Usnesení č. 2/97 v souladu s ustanovením svého článku 5 a Usnesení č. 3/97 v souladu s ustanovením svého článku 6 vstoupila v platnost dnem 1. října 1997 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České překlady Usnesení č. 2/97 a č. 3/97 se vyhlašují současně.

USNESENÍ Č. 2/97

Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim"

ze dne 23. července 1997

o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Smíšený výbor -

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu1) a zvláště o její článek 15 odst. 3 písm. a),

při uvážení následujících důvodů:

Při přetrvávání podvodných operací vznikajících v oblasti společného tranzitního režimu je vhodné zavést podmínky umožňující stanovení přepravní trasy týkající se přepravy určitého citlivého zboží, u kterého byla vyloučena globální záruka.

Nezbytnosti zpevnit systém používání globální záruky.

Pro případ opakovaných podvodných operací je nutné k vybírání většího podílu ohrožených cel a daní zvýšit výši globální záruky, přitom však zohlednit možnost poskytnutí výjimek pro účastníky splňující určité podmínky.

Tyto podmínky musí být nicméně upraveny pro přechodné období pro účastníky ustanovené v nových smluvních stranách.

Z důvodu srozumitelnosti je nutné znovu pozměnit články 34a a 34b přílohy II.

Je třeba připojit článek 34c s prováděcími předpisy k článku 34b.

Je třeba upravit odpovídající opatření v článcích 41 a 45a přílohy II.

Výše uvedené zvýšení globální záruky umožňuje zrušit Usnesení č. 2/94,2) jež bylo změněno Usnesením č. 3/95,3) které Smíšený výbor přijal k provádění článku 34b přílohy II a kterým stanovil, že tranzitní režim T1 představuje pro určité druhy zboží zvýšené riziko -

se usnesl:

Článek 1

Příloha I Úmluvy se mění následovně:

1. K článku 13 se připojují následující odstavce:

"(1a) V případech, ve kterých je uplatňován čl. 34b přílohy II Úmluvy nebo jestliže to celní úřady pokládají za nezbytné, může místo odeslání předepsat trasu pro přepravu zboží. Tato trasa může být měněna pouze na žádost hlavního povinného, avšak jenom celními úřady země, ve které se zásilka na předepsané trase nachází. Celní úřady zaznamenají odpovídající údaje na tranzitní doklad T1 a sdělí je neprodleně místu odeslání.

(1b) V případě vyšší moci se může přepravce od předepsané trasy odklonit. Zboží je nutno neprodleně dodat nejbližšímu celnímu úřadu země, ve které se zásilka nachází. Celní úřady neprodleně informují místo odeslání o změně předepsané trasy a zaznamenají odpovídající údaje na tranzitní doklad T1.".

2. Články 26 a 27 se nahrazují následujícím zněním:

"Článek 26

(1) Globální záruka bude přijata v místě poskytování záruky.

(2) Využívání globální záruky se povolí jenom těm osobám, které:

- mají své bydliště nebo sídlo v zemi, ve které se poskytuje záruka,

- pravidelně prováděly společný tranzitní režim během posledních šesti měsíců jako hlavní povinný nebo jako odesilatel a celním orgánům je známo, že jim jejich finanční situace dovoluje plnit jejich závazky,

- se nedopustily závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

(3) Místo poskytování záruky stanoví výši záruky, přijme prohlášení o záruce a udělí hlavnímu povinnému povolení provádět v rámci záruky tranzitní režim T1 z kteréhokoliv místa odeslání.

(4) Každá osoba, které bylo uděleno povolení, obdrží o tom, podle podmínek stanovených příslušným úřadem dotyčné země, jedno nebo více osvědčení o záruce vystavených na tiskopise podle vzoru uvedeného v příloze II.

(5) Odkaz na toto osvědčení o záruce je třeba uvést v každém tranzitním dokladu T1.

Článek 27

Místo poskytování záruky zruší povolení k použití globální záruky, jestliže přestaly existovat předpoklady, na jejichž základě bylo uděleno.".

Článek 2

Příloha II Úmluvy se mění následovně:

1. Články 34a a 34b, jakož i jejich nadpisy se nahrazují následujícím textem:

"Výše globální záruky

Článek 34a

Bez újmy na podmínkách článku 34b bude výše globální záruky určena níže uvedeným způsobem:

(1) Výše globální záruky se stanoví podle postupu uvedeného v odstavci 4 na 100 % cel, daní a ostatních poplatků, které je třeba vybrat, nejméně však na částku 7000 ECU, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2.

(2) Celní úřady mohou stanovit výši globální záruky podle postupu uvedeného v odstavci 4 na nejméně 30 % cel, daní a ostatních poplatků, které je třeba vybrat, nejméně však na částku 7000 ECU, pokud:

- účastník prováděl společný tranzitní režim v rámci globální záruky pravidelně nejméně po dobu dvou let,

- během této doby plnil v plném rozsahu své povinnosti,

- zboží není uvedeno v dodatku VIII přílohy II a není vyloučeno ze systému globální záruky.

(3) Výjimku podle odstavce 2 nelze uplatnit, pokud předpoklady v tomto odstavci uvedené nejsou dále plněny.

(4) Místo poskytování záruky provede výpočet pro časové rozmezí jednoho týdne zahrnující:

- provedené přepravy,

- výši cel, daní a ostatních poplatků, které je třeba vybrat na základě nejvyšší použitelné sazby v zemi, k níž místo poskytování záruky náleží.

Tento výpočet je třeba provést na základě obchodních a účetních podkladů zúčastněných, které se vztahují na přepravu zboží v předešlém roce. Výsledek je nutno dělit 52.

V případě zúčastněných, kteří žádají o globální záruku poprvé, provede místo poskytování záruky společně se zúčastněným předběžný výpočet množství, hodnoty a cel, daní a poplatků pro zboží, které se přepravuje ve stanoveném časovém období, přičemž se opírá o údaje, které jsou již k dispozici. Cestou extrapolace stanoví místo odeslání hodnotu a předpokládané zatížení cly, daněmi a poplatky pro zboží, které se přepravuje během časového období jednoho týdne.

(5) Místo poskytování záruky provede roční přezkoumání výše globální záruky, přičemž vezme v úvahu zejména sdělení míst odeslání a stanoví případně novou výši záruky.

Dočasný zákaz použití globální záruky

Článek 34b

Představuje-li režim T1 nebo T2 u určitého druhu zboží mimořádně velké riziko podvodu, může být na žádost jedné nebo více smluvních stran usnesením Smíšeného výboru dočasně zakázáno použití globální záruky na toto zboží.

Usnesení Smíšeného výboru, kterým se dočasně zakazuje použití globální záruky, se přijme cestou písemného řízení, které končí nejpozději 30. den ode dne zaslání návrhu usnesení včetně, jestliže během této lhůty nebyly vzneseny žádnou ze smluvních stran písemné námitky adresované Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

Každá smluvní strana zajistí, aby toto usnesení bylo oznámeno zúčastněným.

Vyloučení zboží ze systému globální záruky je časově omezeno na dobu 12 měsíců, pokud Smíšený výbor nerozhodne o jeho prodloužení.".

2. Připojuje se následující článek 34c:

"Článek 34c

Pro zboží podle článku 34b platí v tranzitním režimu T1 a T2 následující opatření:

- v tranzitním dokladu T1 nebo T2 je nutno uvést čtyřmístný kód harmonizovaného systému,

- na všech výtiscích tranzitního dokladu T1 nebo T2 je třeba umístit napříč červeným písmem ve formátu nejméně 100 mm x 10 mm jednu z následujících poznámek:

- ES: Artículo 34 ter del Apéndice II
- DA: Artikel 34 b, afsnit II
- DE: Artikel 34b, der Anlage II
- EL:  ̒Αρθρου 34 β) του Προσαρτήματος II
- EN: Article 34 B of Appendix II
- FR: Article 34 ter de l´appendice II
- IT: Articolo 34 ter dell´appendice II
- NL: Artikel 34 ter van Aanhangsel II
- PT: Artigo 34°-B do Apêndice II
- FI: II liitteen 34 b artikla
- SV: Artikel 34 b i bilaga II
- CS: Článek 34b přílohy II
- HU: A II Függelék 34b. Cikke
- IS: 34. gr. B í II. vidbæti
- NO: Artikkel 34 B til Vedlegg II
- PL: Art. 34B Załącznika II
- SK: Článok 34b prílohy II,

- zpětné listy tranzitních dokladů T1 nebo T2, které jsou opatřeny touto poznámkou, je nutno zaslat zpět místu odeslání nejpozději v pracovní den, který následuje po dni, ve kterém byly zásilka a tranzitní doklad T1 nebo T2 předloženy místu určení.".

3. Článek 41 odst. 2 druhý pododstavec se nahrazuje následujícím textem:

"Přeprava platí za spojenou se zvýšeným rizikem zejména tehdy, jestliže se týká zboží, pro které je v rámci globální záruky uplatněno ustanovení článku 34b.".

4. Článek 45a se nahrazuje následujícím textem:

"Článek 45a

Částka záruky za jednu tranzitní operaci, která se má poskytnout pro zboží přepravované v režimu T1, které je vyloučeno z globální záruky na základě článku 34b a které je uvedeno v dodatku VIII této přílohy, se vypočte podle pravidel vztahujících se k dodatku VIII.".

Článek 3

Usnesení č. 2/94 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim se ruší.

Článek 4

Do 31. 12. 1998 se mohou celní úřady Polské republiky, Maďarské republiky, České republiky a Slovenské republiky odklonit od článku 34a odst. 2, 1. pomlčka přílohy II Úmluvy a zvýhodnění snížené globální záruky podmínit tím, že zúčastněný používal společný tranzitní režim v rámci systému globální záruky v posledních šesti měsících pravidelně jako hlavní povinný nebo jako odesilatel a že kromě toho je celním úřadům známa jeho dobrá finanční situace, která mu umožňuje plnit své povinnosti.

Článek 5

Toto usnesení vstupuje v platnost dnem 1. října 1997.

Dáno v Reykjavíku dne 23. července 1997.

Za Smíšený výbor:
Sigurgeir A. Jónsson v. r.
předseda

USNESENÍ Č. 3/97

Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim"

ze dne 23. července 1997

o změně Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, její přílohy II a III a zrušení Doplňkového protokolu ES - PT

Smíšený výbor -

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu1) a zvláště o článek 15 odst. 3 písm. a) a c),

při uvážení následujících důvodů:

Článek 28 přílohy I Úmluvy byl pozměněn Usnesením č. 1/91 Smíšeného výboru.2) Na základě této změny článek 15 odst. 3 písm. d) Úmluvy již nemůže být použit a článek 15 musí být proto pozměněn. Jelikož řada odkazů v Úmluvě a v její příloze III již není aktuální z důvodu předcházejících změn Úmluvy, musí být proto pozměněny.

Je třeba sjednotit z důvodu srozumitelnosti různé jazykové verze článků 33 a 39 v příloze II Úmluvy3) a záruční listinu pro záruku za jednu tranzitní operaci. Všechny odkazy na vyrovnávací dávky, které již neexistují, musí být zrušeny.

Podle článků 76 a 91 přílohy II Úmluvy zásilky přepravované po železnici nebo ve velkých kontejnerech v rámci režimu T1 a T2 musí být označeny nálepkou nesoucí piktogram. Tuto formalitu je možné zjednodušit otiskem razítka s piktogramem.

Doplňkový protokol ES - PT k Úmluvě stanovil zvláštní postupy nezbytné pro použití Úmluvy následně přistupujícímu Španělskému království a Portugalské republice ke Společenství. Příloha II Úmluvy obsahuje opatření o formulářích, deklaracích a tranzitních dokladech používaných v obchodním styku mezi Společenstvím deseti a dvěma výše uvedenými členskými státy. Přechodné období pro obchod mezi Společenstvím deseti a těmito dvěma smluvními státy nyní uplynulo a uvedený protokol a uvedená opatření mohou být proto zrušena nebo pozměněna -

se usnesl:

Článek 1

Úmluva se mění následovně:

1. Článek 12 odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

"(2) Dodatečný výtisk uvedený výše nemusí být požadován, pokud je zboží přepravováno na základě podmínek uvedených v kapitole I hlavy X přílohy II.".

2. Článek 15 odst. 3 první pododstavec písm. d) se ruší. Písmena e) a f) se mění v písmena d) a e).

3. Článek 15 odst. 3 druhý pododstavec se nahrazuje následujícím zněním:

"Usnesení dle písmen a) až d) budou prováděna smluvními stranami podle jejich vlastních právních předpisů.".

4. Článek 15 odst. 5 se nahrazuje následujícím textem:

"(5) Usnesení Smíšeného výboru ve smyslu odstavce 3 písm. e), kterým pozve třetí zemi k přistoupení k této Úmluvě, bude doručeno Generálnímu sekretariátu Rady Evropských společenství, který je oznámí příslušné třetí zemi společně se zněním Úmluvy platným k tomuto dni.".

5. Článek 19 se nahrazuje následujícím textem:

"Článek 19

Přílohy jsou součástí této Úmluvy.".

Článek 2

Příloha II Úmluvy se mění následovně:

1. Článek 33 třetí věta se nahrazuje následujícím textem: "Komise s tím seznámí ostatní země.".

2. Článek 39 druhý pododstavec druhá věta se nahrazuje následujícím textem: "Komise s tím seznámí ostatní země.".

3. Článek 52 odst. 11 písm. c) třetí odrážka se nahrazuje následujícím textem:

"- letecká společnost musí v manifestu uvést statut T1, T2 a C (odpovídá T2L) ke každé položce zboží,".

4. Článek 56 odst. 11 písm. c) druhá odrážka se nahrazuje následujícím textem:

"- plavební společnost může pro všechno přepravované zboží použít jeden manifest; v tomto případě musí na manifest uvést ke každé položce zboží příslušný statut T1, T2 a C (odpovídá T2L),".

5. V článku 76 se připojuje třetí pododstavec s následujícím textem:

"Namísto nálepky zmíněné v prvním odstavci může být použit otisk razítka s piktogramem zelené barvy, jehož vzor je uveden v dodatku XIV.".

6. Článek 78 odst. 2 první pododstavec druhá odrážka se nahrazuje následujícím textem:

"- zkratku "T2", jestliže podle ustanovení Společenství je zapsání této zkratky předepsané.".

7. Článek 78 odst. 2 druhý pododstavec se nahrazuje následujícím textem:

"Zkratka "T2" se potvrdí otiskem razítka místa odeslání.".

8. Článek 78 odst. 3 se nahrazuje následujícím textem:

"(3) Jestliže se zboží přepravuje v režimu T1 ze Společenství do země ESVO, uvede místo odeslání dobře viditelně zkrácené označení "T1" do odstavce, který je vyhrazen pro celní záznamy, výtisků č. 1, 2 a 3 nákladního listu CIM.".

9. V článku 91 se připojuje druhý odstavec s následujícím textem:

"Namísto nálepky uvedené v prvním odstavci může být použit otisk razítka s piktogramem v zelené barvě, jehož vzor je uveden v dodatku XIV.".

10. Článek 93 odst. 2 první pododstavec druhá odrážka se nahrazuje následujícím textem:

"- zkrácené označení "T2", jestliže podle ustanovení Společenství je uvedení tohoto zkráceného označení předepsáno.".

11. Článek 93 odst. 2 druhý pododstavec se nahrazuje následujícím textem:

"Zkrácené označení "T2" se potvrdí otiskem razítka místa odeslání.".

12. Článek 93 odst. 3 se nahrazuje následujícím textem:

"(3) Jestliže se zboží přepravuje v režimu T1 ze Společenství do země ESVO, uvede místo odeslání dobře viditelně zkrácené označení "T1" do odstavce, který je vyhrazen pro celní záznamy, výtisků č.1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR.".

13. Článek 93 odst. 6 a 7 se nahrazují následujícím textem:

"(6) Jestliže se předávací list TR vztahuje současně na velkokontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu T1, a na velkokontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu T2, zaznamená místo odeslání pro dotyčné kontejnery v závislosti na kategorii zboží do odstavce výtisků č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR, který je určen pro celní záznamy, rozdílné odkazy a umístí zde příslušné zkrácené označení "T1", popřípadě "T2".

(7) Budou-li se v některém případě používat soupisy podle odstavce 3, musí se pro každý druh velkokontejnerů se zbožím, které se přepravuje v režimu T1, použít samostatné soupisy a do odstavce výtisků č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR, který je určen pro celní záznamy, se na tyto soupisy odkáže zápisem jejich sériového čísla. Vedle sériového(ých) čísla(el) soupisu(ů) se v závislosti na druhu kontejneru, na který se vztahuje, uvede zkrácené označení "T1".".

14. Dodatky II (T.C.10 - Potvrzení o přestupu hranice), III (T.C.11 - Potvrzení o dodání) a IX [T.C.32 - Záruční doklad (paušální záruka)] se nahrazují přílohami A, B a C tohoto usnesení.

15. V dodatku VI (záruční listina - systém paušální záruky) a v dodatku IV (záruční listina - globální záruka) bod I.1 se ruší termín "vyrovnávací dávky".

16. Dodatek V (záruční listina pro jednu tranzitní operaci) se nahrazuje přílohou D tohoto usnesení.

Článek 3

Následující text týkající se odstavce 52 v dodatku IX přílohy III "Osvobození od zajištění celního dluhu (hlava IV přílohy I)" se nahrazuje textem "Osvobození od zajištění celního dluhu (kapitola 3 hlavy V přílohy I)".

Článek 4

Dodatkový protokol ES - PT se ruší.

Článek 5

Tiskopisy, jejichž označení je uvedeno v bodech 14 až 16 článku 2, které byly používány před datem vstupu v platnost tohoto usnesení, mohou být nadále používány do vyčerpání zásob za podmínky provedení příslušných změn, nejdéle však do 1. října 1999.

Článek 6

Toto usnesení vstupuje v platnost dnem 1. října 1997.

Dáno v Reykjavíku dne 23. července 1997.

Za Smíšený výbor:
Sigurgeir A. Jónsson v. r.
předseda

Příloha A

DODATEK II

T. C. 10 - POTVRZENÍ O PŘESTUPU HRANICE
T. C. 10 - POTVRZENÍ O PŘESTUPU HRANICE

Příloha B

DODATEK III

T. C. 11 - POTVRZENÍ O DODÁNÍ
T. C. 11 - POTVRZENÍ O DODÁNÍ

Příloha C

T.C.32 - ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA)
T.C.32 - ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA)

Příloha D

DODATEK V

VZOR II SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM /TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ ZÁRUČNÍ LISTINA
VZOR II SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM /TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ ZÁRUČNÍ LISTINA

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena včetně změn pod č. 179/1996 Sb., č. 34/1997 Sb., č. 66/1997 Sb. a č. 124/1997 Sb.

1) OJ No L 226, 13. 8. 1987, p. 2.

2) OJ No L 371, 31. 12. 1994, p. 4.

3) OJ No L 117, 14. 5. 1996, p. 15.

1) OJ No L 226, 13. 8. 1987, p. 2.

2) OJ No L 402, 31. 12. 1992, p. 1.

3) OJ No L 402, 31. 12. 1992, p. 9.

Přesunout nahoru