Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 239/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o obchodní a hospodářské spolupráci

Částka 81/1997
Platnost od 30.09.1997
Účinnost od 08.07.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

239

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. března 1997 byla v Canbeře podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o obchodní a hospodářské spolupráci.

Dohoda na základě svého článku 11 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 8. července 1997. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Australským svazem Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím ze dne 16. května 1972, vyhlášená pod č. 129/1973 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Austrálie

o obchodní a hospodářské spolupráci

Vláda České republiky a vláda Austrálie, dále nazývané „Smluvní strany",

vedeny přáním podporovat a rozšiřovat vzájemné; výhodný obchod a hospodářskou spoluprací mezi oběma státy,

majíce na zřeteli svá mezinárodní práva a závazky včetně práv a závazku vyplývajících z členstva ve Světové obchodní organizaci (WTO),

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany přijmou, v souladu s právním řádem svých států, všechna příslušná opatření k usnadnění, upevnění a diversifikaci obchodu a hospodářské spolupráce mezi oběma státy vztahující se k tradičním i možným budoucím vývozům, včetně obchodu zbožím a službami, v zájmu stalého rozvoje vzájemně výhodného obchodu.

Článek 2

K prosazení cílu uvedených v článku 1 této Dohody budou obě Smluvní strany podporovat a usnadňovat:

a) jednání a uzavíraní obchodních kontraktu mezi právnickými a fyzickými osobami obou států;

b) rozvoj hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi právnickými a fyzickými osobami obou států;

c) vzájemnou výměnu obchodních a technických představitelů, skupin a delegací mezi oběma státy;

d) pořádání a účast právnických a fyzických osob druhé strany na obchodních veletrzích, obchodních výstavách a jiných podpůrných aktivitách v oblasti obchodu a techniky uskutečňovaných v každém státě;

e) účast malých a středních podniků na obchodní a průmyslové spolupráci a

f) podporu hospodářské spolupráce na třetích trzích, zejména prostřednictvím výměny informací.

Článek 3

Obchod mezi oběma státy se bude uskutečňovat na základě doložky nejvyšších výhod a v souladu s ostatními právy a závazky vyplývajícími z jejich členstva ve Světové obchodní organizaci, v souladu s ustanoveními GATT 1994 (Všeobecné dohody o clech a obchodu, jak je uvedena v Příloze 1A Dohody o zřízení WTO, ve znění možných budoucích úprav, doplňku nebo změn) a v souladu s mnohostrannými dohodami sjednanými v rámci WTO, kterých jsou oba státý účastníky.

Článek 4

Ustanovení článku 3 se nebudou vztahovat na preference a výhody poskytované kteroukoliv ze Smluvních stran v souladu s jakoukoliv dohodou nebo ujednáním vytvářejícím nebo vedoucím k vytvoření oblasti volného obchodu nebo celní unie; nebo poskytované sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku; nebo na základě jakéhokoliv jiného preferenčního systému, které připouštějí dohody a související právní nástroje WTO.

Článek 5

V zájmu podpory a usnadňování aktivit uvedených v článku 2 Smluvní strany budou podporovat právnické a fyzické osoby v tom, aby v obchodních kontraktech věnovaly náležitou pozornost ochraně duševního vlastnictví. Smluvní strany jsou si plně vědomy závazku vyplývajících z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví sjednané v rámci WTO.

Článek 6

Každá Smluvní strana v souladu s platným právním řádem svého státu osvobodí od cla a obdobných státních poplatku souvisejících s dovozem a vývozem výrobky vystavované na veletrzích a výstavách a rovněž vzorky zboží pro propagační účely dovezené ze státu druhé Smluvní strany. Tyto výrobky a vzorky nesmějí být uvolněny k volnému oběhu ve státu, do kterého jsou dovezený, bez předchozího schválení kompetentními orgány tohoto státu a úhrady příslušného dovozního cla a poplatku.

Článek 7

Dvoustranná obchodní ujednaní budou uzavírána právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k provádění zahraničně obchodní činnosti a budou v souladu s právními řády platnými v obou státech.

Článek 8

1. Veškeré platby vyplývající z obchodu a hospodářské spolupráce mezi právnickými a fyzickými osobami obou státu se budou uskutečňovat v oboustranně přijatelné volně směnitelné měně podle devizových předpisů platných v době provádění plateb.

2. Ustanovení odstavce 1 nebrání právnickým a fyzickým osobám obou států uzavírat, na základě vzájemné dohody, jiná platební ujednání podle právních řádů obou státu platných v době uzavření těchto ujednání.

Článek 9

Smluvní strany souhlasí s tím, že budou podporovat a rozvíjet těsný a konstruktivní dialog, který usnadní rozvoj dvoustranného obchodu a hospodářské spolupráce. Za tímto účelem:

a) Smluvní strany budou podporovat, a kde je to vhodné, usnadňovat kontakt obchodních misí s oficiálními státními představiteli a obchodními představiteli obou států.

b) Jestliže se Smluvní strany dohodnou, uskuteční se jednání státních představitelů nebo obchodních představitelů (nebo obou současně) za účelem:

i. projednání rozvoje a rozšíření dvoustranných obchodních vztahů;

ii. hledání možných řešení jakýchkoliv problémů, které mohou vzniknout v průběhu vývoje vzájemných vztahů;

iii. zkoumání možností rozšíření a diversifikace vzájemných obchodních vztahů mezi oběma státy;

iv. přezkoumání uplatňování této Dohody;

v. předkládaní a posuzování příslušných návrhů s cílem doporučit Smluvním stranám přijetí opatření zaměřených na dynamický rozvoj obchodní spolupráce;

vi. projednaní jakýchkoliv otázek vyplývajících z této Dohody.

Článek 10

Všechny spory mezi Smluvními stranami vztahující se k výkladu nebo k provádění této Dohody budou řešeny bez zbytečného odkladu cestou přátelských konzultací a jednání.

Článek 11

1. Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdější notifikace, kterou se Smluvní strany navzájem informovaly, že právní a ostatní postupy nezbytné pro vstup Dohody v platnost byly ukončeny.

2. Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let. Poté Dohoda zůstane v platnosti až do uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy jedna ze Smluvních stran obdrží od druhé Smluvní strany písemné oznámení o výpovědi Dohody.

Článek 12

1. V případě ukončení platnosti této Dohody podle článku 11 budou ustanovení Dohody nadále uplatňována na nesplněné závazky z kontraktů uzavřených v době platnosti této Dohody až do jejich splnění.

2. Změny a doplňky teto Dohody nebo ukončení její platnosti nikterak neovlivní kontrakty dříve uzavřené mezi právnickými a fyzickými osobami obou států.

Článek 13

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude ve vztahu mezi Českou republikou a Australským svazem platnosti Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Australským svazem sjednaná v Canbeře 16. května 1972.

Na důkaz toho níže podepsaní, kteří byli k tomu řádně zmocněni příslušnými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Canbeře dne 20. března 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
JUDr. Pavel Dvořák v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Austrálie:
David Brownhill v. r.
parlamentní tajemník pro obchod, průmysl a energii

Přesunout nahoru