Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 232/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb, o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností

Částka 81/1997
Platnost od 30.09.1997
Účinnost od 01.10.1997
Zrušeno k 01.10.2004 (435/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. září 1997,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 31 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 231/1992 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností, se mění takto:

1. § 4 včetně poznámky č. 4) zní:

"§ 4

Uchazeči o zaměstnání, který je občanem se změněnou pracovní schopností, poskytuje úřad práce při přípravě k práci prováděné v rámci pracovní rehabilitace bezplatně nutné školní potřeby a učebnice, pracovní pomůcky a ochranné pracovní prostředky. Dále mu může poskytovat

a) stravné, náhradu prokázaných výdajů za ubytování a náhradu prokázaných jízdních výdajů za cestu z bydliště do místa přípravy k práci a zpět a při přijímacím řízení, zahájení a ukončení přípravy k práci, popřípadě i náhradu prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny a zpět ve výši stanovené zvláštním předpisem,4) jakož i náhradu prokázaných nutných vedlejších výdajů,

b) náhradu prokázaných jízdních výdajů při denním dojíždění na přípravu k práci,

c) náhradu ve výši pojištění pro případ úrazu jím sjednaného na dobu přípravy k práci.

4) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.".

2. V § 6 odst. 1 větě první se slova "75 %" nahrazují slovy "60 %".

3. V § 7 odst. 1 první věta zní: "Úřad práce poskytuje zaměstnavatelům příspěvek na zřízení pracovního místa pro občana se změněnou pracovní schopností v chráněné dílně nebo chráněném pracovišti nejvýše v částce 100 000 Kč na jedno pracovní místo.".

4. V § 7 odst. 1 třetí věta zní: "Příspěvek se poskytne, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 6 a zaměstnavatel se v písemné dohodě zaváže provozovat pracovní místa v chráněné dílně nebo chráněném pracovišti nejméně po dobu dvou let od poskytnutí příspěvku; dohoda obsahuje rovněž závazek zaměstnavatele, že vrátí úřadu práce příspěvek nebo jeho poměrnou část odpovídající době, kterou nesplnil.".

5. V § 7 odst. 3 první věta zní: "Úřad práce může poskytnout příspěvek na vybavení pracovními prostředky též uchazeči o zaměstnání, který je občanem se změněnou pracovní schopností a bude samostatně výdělečně činný, nejvýše však v částce 100 000 Kč.".

6. V § 8 se částka "20 000 Kč" nahrazuje částkou "40 000 Kč".

Čl. II

Práva a povinnosti vyplývající z dohod uzavřených do dne účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními předpisy.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru