Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 231/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.

Částka 81/1997
Platnost od 30.09.1997
Účinnost od 01.10.1997
Zrušeno k 21.12.2009 (450/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

231

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 5. září 1997,

kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm b) se čárka před slovem "obvyklému" nahrazuje spojkou "a", vypouštějí se slova "a vývoji poptávky" a čárka na konci věty se nahrazuje tečkou.

2. § 2 odst. 2 písm. c) se vypouští.

3. V § 3 odst. 1 se vypouštějí slova "alespoň jedné z republik".

4. § 4 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Kalkulací ceny uchovávanou pro potřeby cenové evidence u cen podléhajících věcnému nebo časovému usměrňování se rozumí takový propočet ceny, který prokazuje dodržení stanoveného způsobu regulace.".

5. § 6 odst. 6 se vypouští.

6. V § 8 odst. 3 se slovo "Kčs" nahrazuje slovem "Kč".

7. § 8 odst. 7 zní:

"(7) Za den, kdy se cenový kontrolní orgán dověděl o porušení cenových předpisů, se považuje den, kdy kontrolovaný subjekt obdržel protokol.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.

Přesunout nahoru