Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 227/1997 Sb.Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)

Částka 80/1997
Platnost od 24.09.1997
Účinnost od 01.01.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

227

ZÁKON

ze dne 3. září 1997

o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

(zákon o nadacích a nadačních fondech)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

HLAVA Izrušeno

§ 1, § 2zrušeno

HLAVA IIzrušeno

§ 3, § 4zrušeno

Vznik nadace a nadačního fonduzrušeno

§ 5, § 6zrušeno

HLAVA IIIzrušeno

§ 7 – § 9, § 8azrušeno

HLAVA IVzrušeno

Správní radazrušeno

§ 10 – § 16zrušeno

Dozorčí radazrušeno

§ 17 – § 20zrušeno

HLAVA Vzrušeno

§ 21 – § 23zrušeno

HLAVA VIzrušeno

§ 24zrušeno

Výroční zprávazrušeno

§ 25, § 26zrušeno

HLAVA VIIzrušeno

§ 27zrušeno


ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 28zrušeno

ČÁST TŘETÍ

DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

§ 29

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb. a zákona č. 202/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 9 odst. 2 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky č. 1a) zní:

"k) v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady nadace nebo nadačního fondu.1a)

1a) § 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".

ČÁST ČTVRTÁ

DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 30

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

l) nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

m) obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností.“.

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 31zrušeno

ČÁST ŠESTÁ

DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 32

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 18 odst. 7 se za slovo "nadace," vkládají tato slova: "nadační fondy,".

2. V § 19 odst. 1 písm. p) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky č. 57) zní:

"r) příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z úroků z finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem.57)

57) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".

ČÁST SEDMÁ

ZMĚNA ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 117/1994 SB.

§ 33

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., se mění takto:

V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovy "sdružení právnických osob a" slovo "nadace" nahrazuje slovy "nadační fondy".

ČÁST OSMÁzrušeno

§ 34zrušeno


ČÁST DEVÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovenízrušeno

§ 35, § 36zrušeno

§ 37

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 160/2010 Sb. Čl. XII

Nadace a nadační fond zajistí splnění povinnosti stanovené v § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 18 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku.

1a) § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.

2) § 200d občanského soudního řádu.

2a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

3) § 70 a násl. obchodního zákoníku.

3a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

3b) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

3c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.

3d) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

4) § 116 občanského zákoníku.

5) Zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6) Např. § 17 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

8) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

9) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

Přesunout nahoru