Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 224/1997 Sb.Nařízení vlády o výši a způsobu odvádění prostředků průvodců radioaktivních odpadů na jaderný účet

Částka 79/1997
Platnost od 19.09.1997
Účinnost od 19.09.1997
Zrušeno k 01.01.2003 (416/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

224

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. srpna 1997

o výši a způsobu odvádění prostředků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

Vláda nařizuje podle § 27 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů:


§ 1

Odvod od původců radioaktivních odpadů z jaderných elektráren

(1) Základem odvodu od původců radioaktivních odpadů provozujících jaderné elektrárny je průměrná roční výroba elektrické energie měřené na svorkách generátoru, vypočtená průměrem ze skutečně vyrobené elektrické energie za posledních pět kalendářních roků předcházejících kalendářnímu roku, za který se odvod provádí.

(2) Sazba odvodu činí 50 Kč za každou megawatthodinu ze základu odvodu podle odstavce 1.

(3) Přiznání k odvodu podává původce radioaktivních odpadů Správě úložišť radioaktivních odpadů (dále jen "Správa") nejpozději do 15. ledna roku, za který se odvod provádí (dále jen "příslušné období"), a to na tiskopise vydaném Správou.

(4) Odvod se platí ve splátkách, které jsou splatné nejpozději do konce každého kalendářního měsíce ve výši odpovídající jedné dvanáctině ročního odvodu za příslušné období.

§ 2

Odvod od ostatních původců radioaktivních odpadů

Ostatní původci radioaktivních odpadů se považují za původce malého množství radioaktivních odpadů1) a budou platit odvod ve prospěch jaderného účtu prostřednictvím Správy formou úhrady nákladů na uložení radioaktivních odpadů jednorázově, po převzetí jejich radioaktivních odpadů Správou.

§ 3

Evidence plátců odvodů

(1) Osoba, která žádá Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad") o povolení činnosti podle ustanovení zákona,2) při které mají vznikat radioaktivní odpady, je povinna zaevidovat se zároveň u Správy jako budoucí původce radioaktivních odpadů.

(2) Při plnění evidenční povinnosti podle odstavce 1 se na tiskopise vydaném Správou uvedou tyto údaje:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, místo podnikání, identifikační číslo, údaje o činnosti, z které by v případě vydání povolení Úřadem radioaktivní odpady vznikaly a o jejich předpokládaném druhu a množství, jde-li o fyzickou osobu, nebo

b) název a právní formu, sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení a trvalý pobyt osob, které mají postavení statutárního orgánu, údaje o činnosti, z které by v případě vydání povolení Úřadem radioaktivní odpady vznikaly a o jejich předpokládaném druhu a množství, jde-li o právnickou osobu.

(3) Správa prověří údaje uvedené osobou žádající o zaevidování, vyzve ji případně k jejich doplnění ve stanovené lhůtě a poté jí přídělí evidenční číslo, které je tato osoba povinna uvádět ve všech případech při styku se Správou.

(4) Správa vede evidenci plátců odvodů, ve které eviduje, jde-li o fyzickou osobu, jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, jde-li o právnickou osobu, obchodní jméno plátce odvodů a jeho sídlo, dále identifikační číslo, přidělené evidenční číslo, číslo smlouvy uzavřené mezi původcem a Správou,3) stanovenou výši odvodu, výši splátek pro dané odvodové období, datum připsání jednotlivých odvodů, případně splátek na jaderný účet a jejich výši.

(5) Evidence plátce odvodů musí být vedena po celou dobu trvání jeho povinnosti odvádět prostředky na jaderný účet a archivována po dobu nejméně pěti let po ukončení této povinnosti.


§ 4

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Povinnost zaevidovat se a podat přiznání k odvodu podle tohoto nařízení vzniká i původcům radioaktivních odpadů, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení již provozují jaderné elektrárny, a to prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyde toto nařízení účinnosti. Odvod na kalendářní rok, v jehož průběhu nabyde toto nařízení účinnosti, se vypočte ve výši podle § 1 snížené o poměrnou část odpovídající počtu měsíců od počátku roku do konce měsíce, v němž toto nařízení nabyde účinnosti. V tomto případě se výše jednotlivých splátek rovná podílu odvodu a počtu měsíců zbývajících do konce příslušného období, počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž nabylo toto nařízení účinnosti.

(2) Obdobně se podle odstavce 1 postupuje v případě, kdy osobě povinné platit odvod tato povinnost vznikne nebo zanikne v průběhu příslušného období.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

JUDr. Kühnl v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 27 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

2) § 9 zákona č. 18/1997 Sb.

3) § 31 odst. 2 zákona č. 18/1997 Sb.

Přesunout nahoru