Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 222/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky

Částka 78/1997
Platnost od 12.09.1997
Účinnost od 12.09.1997
Zrušeno k 01.07.2015 (332/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

222

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. srpna 1997,

kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky

Vláda podle § 23 písm. i) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., nařizuje:


§ 1

(1) Příslušníku Policie České republiky (dále jen "policista"), který při vzniku služebního poměru uzavře s Policií České republiky1) (dále jen "policie") písemnou dohodu, v níž se zaváže konat službu nepřetržitě nejméně šest let od jejího uzavření ve vybraných činnostech uvedených v příloze č. 1 (dále jen "vybrané činnosti"), náleží zvláštní jednorázová peněžní náležitost (dále jen "náležitost") ve výši

a) 50 000 Kč, pokud bude vykonávat některou z vybraných činností v útvarech uvedených v příloze č. 2, nebo

b) 15 000 Kč, pokud bude vykonávat některou z vybraných činností v ostatních útvarech policie.

(2) Dohoda podle odstavce 1 se uzavírá především s policisty, kteří nastupují k výkonu vybraných činností v útvarech s nenaplněným schváleným plánovaným počtem policistů.

(3) Náležitost se vyplatí policistovi spolu s platem za druhý kalendářní měsíc po vzniku služebního poměru.

(4) Dohodu podle odstavce 1 nelze uzavřít s policistou, kterému při vzniku předchozího služebního poměru k policii již byla vyplacena náležitost podle tohoto nařízení nebo jednorázová peněžní náležitost podle dřívějších předpisů.

§ 2

Policista, který nesplnil závazek podle § 1 odst. 1, je povinen vrátit poměrnou část náležitosti policii; to neplatí, jestliže policista

a) byl převeden na jinou funkci v důsledku organizačních změn spojených se zrušením jeho dosavadní funkce nebo ze zdravotních důvodů,

b) byl přeložen do jiného místa služebního působiště z důvodu důležitého zájmu služby,

c) byl propuštěn ze služebního poměru v důsledku snížení početních stavů policie schváleného vládou České republiky nebo ze zdravotních důvodů,

d) odešel do důchodu,

e) zemřel.


§ 3

Zrušuje se nařízení vlády č. 73/1995 Sb., kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky. Tím nejsou dotčeny nároky vzniklé podle nařízení vlády č. 73/1995 Sb. nebo dřívějších předpisů a povinnosti s nimi spojené.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr vnitra:
Ruml v. r.

1) § 2 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 222/1997 Sb.

Vybrané specifické činnosti1) pro účely poskytování zvláštní jednorázové peněžní náležitosti policistům

POLICEJNÍ INSPEKTOR

6.01 Hlídková činnost pořádkové, dopravní a železniční služby s případným využitím služebního psa.

6.02 Výkon dopravní služby s případným využitím diagnostické, měřicí a spojovací techniky.

7.01 Obchůzková a dozorční činnost pořádkové a dopravní služby. Vedení směn hlídkové služby.

7.02 Šetření a správní řízení v oblasti dopravních přestupků, nehod a havárií. Ověřování technické způsobilosti vozidel v provozu na pozemních komunikacích.

7.03 Odhalování trestných činů, provádění úkonů před zahájením trestního řízení, provádění úkonů na pokyn vyšetřovatele.

POLICEJNÍ RADA

8.08 Vyšetřování trestných činů na základních útvarech vyšetřování; samostatný výkon přípravných a pomocných úkonů v procesu vyšetřování (vyšetřovatel).

1) Oddíl A části II — Policie přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 222/1997 Sb.

Útvary Policie České republiky určené k poskytování zvláštní jednorázové peněžní náležitosti ve výši 50 000 Kč

1. Policie České republiky Správa hlavního města Prahy a Policie České republiky obvodní ředitelství Praha 1 až 10.

2. Policie České republiky Oblastní ředitelství služby železniční policie Praha, pokud jde o organizační součásti dislokované na území hlavního města Prahy.

3. Policie České republiky úřad vyšetřování hlavního města Prahy a Policie České republiky obvodní úřady vyšetřování Praha 1 až 10.

4. Policie České republiky okresní ředitelství Kladno, Mladá Boleslav a Příbram.

Přesunout nahoru