Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 214/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd

Částka 75/1997
Platnost od 05.09.1997
Účinnost od 05.09.1997
Zrušeno k 01.05.2008 (132/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

214

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 15. srpna 1997

o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 2 písm. i), § 4 odst. 7, § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Vyhláška upravuje

a) zavedení systému jakosti,

b) požadavky na systém jakosti,

c) požadavky na zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd,

d) požadavky na náplň programů zabezpečování jakosti,

e) kritéria pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd,

f) rozsah a způsob provedení seznamu vybraných zařízení.

§ 2

Zavedení systému jakosti

(1) Systém jakosti pro činnosti související s využíváním jaderné energie a pro činnosti vedoucí k ozáření kromě činnosti podle § 2 písm. a) bodu 6 zákona musí být zaveden v minimálním rozsahu požadavků podle § 3 až 5 této vyhlášky.

(2) Systém jakosti při umísťování nebo výstavbě pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření, provozu pracoviště s významným nebo velmi významným zdrojem ionizujícího záření1) a při nakládání s radioaktivními odpady z jaderných zařízení musí být zaveden v rozsahu požadavků § 3 až 20 této vyhlášky. Toto ustanovení se nevztahuje na přechodná pracoviště se zdroji ionizujícího záření.

(3) Systém jakosti pro činnosti při umísťování, výstavbě, uvádění do provozu, provozu a vyřazování z provozu jaderných zařízení musí být zaveden v rozsahu požadavků podle § 3 až 24 této vyhlášky. Toto ustanovení se v odpovídající míře vztahuje i na důležité činnosti související, kterými jsou navrhování a provádění rekonstrukcí jaderných zařízení a jeho částí, dále navrhování, výroba, montáž, údržba, opravy a ověřování vybraných zařízení, včetně materiálů k jejich výrobě a nakládání s náhradními díly vybraných zařízení.

(4) Systém jakosti pro činnosti podle odstavce 1 je nezbytné zavést a zdokumentovat před prováděním příslušné činnosti.

(5) Systém jakosti pro povolované činnosti dle § 9 zákona musí být zdokumentován formou programů zabezpečování jakosti, jejichž náplň je stanovena v § 32 této vyhlášky, navazující dokumentací o zabezpečování jakosti a záznamy pro všechny činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a zaveden držitelem povolení před vydáním příslušného povolení.

(6) Systém jakosti pro činnosti při umísťování, výstavbě, uvádění do provozu a provozu, včetně vyřazování z provozu jaderného zařízení zahrnuje nejen činnosti přímo vykonávané držitelem povolení, ale i činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany prováděné dodavatelským, popřípadě subdodavatelským způsobem a takto jako celek musí být zaveden a dokumentován.

ČÁST DRUHÁ

POŽADAVKY NA SYSTÉM JAKOSTI

§ 3

Před prováděním činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k ozáření ve smyslu § 2 odst. 1 této vyhlášky musí být

a) identifikovány výrobky, činnosti, vztahy, systémy a osoby (dále jen "položky") důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany,

b) stanoveny a dokumentovány odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vazby osob, které řídí, vykonávají, hodnotí a ověřují činnosti ovlivňující jakost položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany,

c) stanoveny a dokumentovány postupy pro dílčí činnosti nebo jejich ucelené soubory důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany (dále jen "procesy"),

d) zajištěny dostatečné finanční, personální, technické a jiné zdroje a předpoklady nutné pro výkon činností ovlivňujících jakost položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

§ 4

Před prováděním činností ve smyslu § 2 odst. 1 této vyhlášky musí být stanoven způsob a četnost hodnocení systému jakosti z hlediska své vhodnosti a účinnosti vzhledem ke stanoveným požadavkům.

§ 5

Při provádění činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k ozáření ve smyslu § 2 odst. 1 této vyhlášky musí být

a) dokumentovány, zaváděny, prováděny a ověřovány procesy tak, aby bylo zajištěno, že výstupy z nich (dále jen "výrobky") budou ve shodě se stanovenými požadavky (technické předpisy, dohodnuté specifikace, normy, technické podmínky, dohodnutá administrativní pravidla a postupy apod.),

b) vedeny záznamy o výsledcích hodnocení systému jakosti a ověřování procesů,

c) zajištěno, aby fyzické osoby, které řídí, ověřují, hodnotí a vykonávají procesy, splňovaly stanovenou kvalifikaci a byly zaškoleny.

§ 6

Procesy, které přímo ovlivňují jakost položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, se plánují a probíhají za řízených podmínek. Tyto řízené podmínky musí zahrnovat

a) dokumentované postupy,

b) vhodné zařízení a vhodné podmínky prostředí tak, aby byly splněny požadavky na jakost položky,

c) soulad se stanovenou dokumentací,

d) sledování parametrů a znaků položky,

e) schvalování dokumentace oprávněnými osobami,

f) přehledná a srozumitelná kritéria na jakost položky,

g) vhodnou údržbu zařízení k zajištění trvalé způsobilosti položky,

h) výkon činností kvalifikovanými osobami.

§ 7

(1) Návrh smlouvy, jejíž předmět se týká položek ovlivňujících jadernou bezpečnost a radiační ochranu, musí být podroben procesu včasného přezkoumání dříve, než bude smlouva uzavřena, a o tomto přezkoumání musí být proveden písemný záznam.

(2) Proces tvorby smlouvy musí zajistit

a) jasnou a dostatečnou smluvní formulaci požadavků týkajících se jakosti položek, zabezpečování jakosti a záznamů o jakosti,

b) způsobilost smluvní strany splnit nasmlouvané požadavky podle písmene a),

c) stanovení způsobu provádění změn smluv.

(3) Odběratelem prováděná kontrola nebo ověření dodávané položky, která ovlivňuje jadernou bezpečnost a radiační ochranu z hlediska splnění požadavků uvedených v odstavci 2 písm. a), musí být dohodnuta smluvně.

§ 8

(1) Pro proces obstarávání položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany musí být stanovena opatření k zajištění shody dodané položky se smluvními požadavky a dále opatření, která zajistí

a) hodnocení a schvalování dodavatelů, včetně dohledu nad dodavateli, a stanovení kritérií pro toto schvalování a hodnocení,

b) dostatečný rozsah a četnost dohledu nad dodavateli, v závislosti na důležitosti dodávané položky z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany,

c) aby v dokumentaci pro obstarávání byly obsaženy správné a úplné požadavky na obstarávanou položku, na procesy vztahující se k položce, včetně požadavků na ověření těchto procesů a na rozsah prokazování jakosti obstarávané položky.

(2) Záznamy dokládající, že položky jsou v souladu s požadavky pro obstarávání, musí být k dispozici před použitím příslušné položky a musí dostatečně prokazovat, že jednotlivé požadavky byly u obstarané položky splněny.

§ 9

Pro proces tvorby, vývoje, konstrukce a projektování (dále jen "proces návrhu") položek musí být stanovena opatření, která zajistí

a) splnění požadavků z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany kladených na navrhovanou položku,

b) plánování dostatečných zdrojů zajišťujících etapy zadání, tvorby, přezkoumání a ověření návrhu položky,

c) definování organizačního a technického rozhraní mezi organizačními útvary osob a jednotlivými osobami, které vstupují do procesu návrhu,

d) sledování, zaznamenávání, ověření a přezkoumávání správnosti a úplnosti důležitých informací z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, předávané v rámci rozhraní,

e) v procesu návrhu a v jeho dokumentovaných výstupech zohlednění požadavků právních předpisů dotýkajících se položky a dohodnutých specifikací, norem, technických podmínek, pravidel a postupů se zvláštním zřetelem na jadernou bezpečnost a radiační ochranu s tím, že odchylky od těchto požadavků musí být identifikovány a zaznamenány,

f) přezkoumávání správnosti zadání a následný záznam o přezkoumání,

g) takové zpracování dokumentace výsledného výstupu z procesu návrhu, aby bylo možné provést jeho přezkoumání a ověření,

h) plánování a provedení přezkoumání výstupní dokumentace procesu návrhu před jejím uvolněním ve vhodných etapách, a to jak těmi, kteří se podíleli na tvorbě, tak nestrannými dostatečně kvalifikovanými osobami, podle potřeby a důležitosti přezkoumávaných skutečností a vedení záznamů o tomto přezkoumání,

i) aby veškeré změny výstupní dokumentace procesu návrhu byly dokumentovány, přezkoumány a odsouhlaseny obdobným způsobem jako původní dokumentace oprávněnými osobami s přihlédnutím k závažnosti změny.

§ 10

Procesy zacházení s dokumentací a údaji důležitými z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany musí zajišťovat

a) přezkoumání a odsouhlasení správnosti, úplnosti a vhodnosti dokumentace a údajů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, včetně jejich změn oprávněnými osobami před jejich uvolněním,

b) identifikování současného stavu a následné stanovení a zavedení takových opatření, aby se zamezilo použití neplatné dokumentace a údajů,

c) jednoznačnou identifikovatelnost dokumentace a údajů,

d) stanovení doby uchovávání a archivování dokumentace a údajů s tím, že musí být k dispozici na těch pracovních místech, kde jsou pro výkon činností potřebné,

e) aby byla všem osobám vykonávajícím činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany k dispozici veškerá dokumentace a údaje potřebné k provedení činnosti, a to v jazyku, který jim umožní dokonalé pochopení dokumentovaného předmětu.

§ 11

(1) Pro identifikaci výrobků důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany v průběhu etap spojených s těmito výrobky musí být zpracovány postupy, které zajišťují

a) jednoznačnou identifikaci a její provedení vhodnými prostředky buď přímo na výrobku, nebo ve formě záznamů vztahujících se k výrobku,

b) aby bylo předem zabráněno nesprávnému použití výrobku nebo jeho části,

c) aby identifikační značka na výrobku nesnížila úroveň jakostních znaků výrobku důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

(2) Pokud se požaduje sledovatelnost výrobku, musí být pro etapy spojené s příslušným výrobkem stanoveny postupy, které zajišťují, aby byl kdykoliv vysledovatelný stav výrobku a vysledovatelné zacházení s výrobkem.

(3) Sledovatelnost podle odstavce 2 se požaduje u vybraných zařízení a jejich částí v průběhu výroby, montáže, kontrol, dopravy, skladování, uvádění do provozu a provozu.

(4) Sledovatelnost se také požaduje při zacházení se zdroji ionizujícího záření, radioaktivními odpady a jadernými materiály.

§ 12

(1) Pro kontrolní a zkušební procesy k ověření jakosti výrobku důležitého z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany musí být zpracovány plány a postupy k jejich provádění, s tím, že

a) pokud má kontrola body, které vyžadují svědecké ověření, bez kterého nelze pokračovat, musí být tyto specifické uzlové body vyznačeny v příslušné dokumentaci,

b) kontroly a zkoušky musí být prováděny a vyhodnocovány v posloupnosti, která je uvedena v příslušných programech a plánech,

c) zahájení provádění činností navazujících na kontrolu nebo zkoušku musí být podmíněno buď úspěšným vyhodnocením dané kontroly či zkoušky, nebo přezkoumáním výrobku, pokud není ve shodě se specifikovanými požadavky,

d) kontrolní a zkušební postupy musí zahrnovat ustanovení k zajištění nezbytných podmínek pro danou kontrolu nebo zkoušku, včetně podmínek okolního prostředí a kritéria pro hodnocení výsledků.

(2) Musí být vytvořeny a udržovány záznamy prokazující, že výrobek byl kontrolován nebo vyzkoušen, a že vyhověl stanoveným kritériím.

§ 13

Pro kontrolu, kalibraci a údržbu kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení musí být zpracovány postupy, které zajistí, že nejistota měření je známa a odpovídá požadované způsobilosti měření.

§ 14

Pro značení stavu výrobku důležitého z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany vhodnými prostředky po jeho kontrole a zkouškách musí být zpracovány postupy, které zajistí, že bude použit pouze takový výrobek, který úspěšně prošel požadovanými kontrolami a zkouškami nebo byl uvolněn po řízení o neshodném výrobku.

§ 15

Proces řízení o výrobku důležitém z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, který nevyhovuje požadavkům na jakost (dále jen "neshodný výrobek"), zajišťuje, aby

a) neshodný výrobek byl přezkoumán a byl buď opraven či přepracován, nebo použit bez opravy nebo přepracování, následně však jeho jakost nesmí být již více snížena, aby nebyla záporně ovlivněna úroveň jaderné bezpečnosti a radiační ochrany,

b) bez přezkoumání neshodného výrobku a následného zaznamenání rozhodnutí o případné opravě, přepracování a jeho použití podle písmene a) nebyl tento neshodný výrobek použit,

c) přepracovaný nebo opravený výrobek byl podroben opětovným kontrolám a zkouškám u těch jakostních ukazatelů, které mohou být ovlivněny, a to za stejných nebo srovnatelných podmínek jako původní výrobek.

§ 16

(1) K zajištění neprodlené identifikace podmínek a neshod záporně ovlivňujících úroveň jaderné bezpečnosti a radiační ochrany musí být zpracovány postupy, které zajistí nalezení příčin těchto podmínek a neshod a uskutečnění nápravných akcí pro vyřešení neshod a zabránění jejich opakování.

(2) Pro procesy určené k vyloučení příčin možných neshod (dále jen "preventivní opatření") musí být zpracovány postupy.

(3) Je třeba zajistit, aby postupy podle odstavců 1 a 2 obsahovaly opatření k zaznamenání změn vyplývajících z nápravných a preventivních opatření.

§ 17

Procesy manipulace, skladování, balení, ochrany a dodávání výrobku důležitého z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany musí být vytvořeny tak, aby při nich nedošlo k poškození nebo snížení požadované úrovně jakosti výrobku.

§ 18

Při identifikaci, shromažďování, registraci, ukládání, archivaci, udržování a skartaci záznamů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany (dále jen "záznamy") je nezbytné

a) udržovat záznamy k prokazování shody položky se stanovenými požadavky,

b) dbát, aby záznamy byly čitelné a aby se předešlo jejich ztrátě, zničení, neoprávněnému zacházení nebo jinému znehodnocení,

c) stanovit lhůty k uchovávání a archivaci záznamů,

d) zajistit, aby záznamy byly jednoznačně identifikovatelné, dostupné k použití a byly archivovány minimálně po celou dobu životnosti příslušné položky, ke které se záznamy vztahují, tak, aby bylo případně možné vždy vysledovat stav položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, u kterých je sledovatelnost vyžadována.

§ 19

Proces plánování a provádění prověrek zabezpečování jakosti k ověření shody zavedeného systému jakosti s touto vyhláškou musí zajišťovat, aby

a) prověrky měly dostatečný rozsah a pravidelnost, aby na základě výsledků těchto prověrek byl alespoň jednou za dva roky prověřen celý systém jakosti na soulad s požadavky této vyhlášky,

b) výsledky prověrek se zaznamenávaly a předkládaly osobám odpovědným za prověřovanou oblast,

c) prověrky vykonávaly nestranné osoby s dostatečnou kvalifikací a zkušeností, které nejsou funkčně závislé na těch, kteří za prověřovanou činnost odpovídají,

d) opatření k nápravě a k odstranění nedostatků byla přijímána včas a byla následně prověřována.

§ 20

Pro zjišťování potřeb výcviku a pro zajištění vlastního výcviku personálu ovlivňujícího jakost položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jsou stanoveny postupy, které obsahují

a) stanovení kvalifikačních kritérií pro tento personál,

b) způsob vedení a udržování záznamů o výcviku a získané kvalifikaci,

c) způsob zajištění prokazatelného školení příslušně kvalifikovaného personálu, aby byl schopen vykonávat přidělenou práci a aby rozuměl významu jím prováděné činnosti z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

§ 21

(1) Pro proces návrhu jaderného zařízení musí být stanoveny a dokumentovány postupy pro výběr a posouzení vhodnosti použití jednotlivých položek nezbytných pro plnění funkcí důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, včetně jednotlivých vybraných zařízení a jejich materiálů, a to tak, aby byly splněny požadavky na projekt jaderného zařízení.

(2) V dokumentaci návrhu jaderného zařízení musí být obsaženy doklady o tom, že typy zařízení, systémy, software a stavby spadající pod vybraná zařízení jsou vhodné a jejich parametry a uspořádání splňují požadavky na projekt jaderného zařízení.

(3) Ověření procesu návrhu jaderného zařízení musí být provedeno, včetně přezkoumání výstupní dokumentace, nestrannými dostatečně kvalifikovanými osobami, které se nepodílely na původním vypracování dokumentovaného návrhu.

(4) Dokumentace návrhu jaderného zařízení musí být přezkoumávána z hlediska jaderné bezpečnosti a odsouhlasena dostatečně kvalifikovanými osobami stanovenými držitelem povolení, a to ve vhodných dohodnutých etapách.

(5) Hlediska posouzení, podpůrné výpočty, rozbory a analýzy v rámci procesu návrhu jaderného zařízení musí být zaznamenány tak, aby mohly být přezkoumány a ověřeny.

(6) Postupy pro ověřování návrhu jaderných zařízení musí být vytvořeny tak, aby bylo zajištěno ověřování správnosti návrhu vhodnými metodami, jako je provádění rozborů a analýz s použitím variantních výpočetních metod, aplikace vhodného zkušebního programu, srovnání s podobným odzkoušeným návrhem a přezkoumávání dokumentace návrhu před uvolněním.

(7) Návrh jaderného zařízení se pro normální, abnormální a havarijní podmínky, včetně uvažovaných nadprojektových událostí, ověřuje z hlediska ochrany před ionizujícím zářením a jaderné bezpečnosti a zde zejména z hlediska

a) reaktorové fyziky,

b) termohydrauliky a

c) namáhání, spolehlivosti, funkční schopnosti a životnosti vybraných zařízení.

(8) V rámci návrhu jaderného zařízení se dále ověřuje

a) vhodnost použitých materiálů pro vybraná zařízení,

b) přístupnost pro kontroly v průběhu provozu a pro údržbu, opravy a případné výměny vybraných zařízení,

c) návrh metod a kritérií přijatelnosti pro kontroly a zkoušky vybraných zařízení a

d) zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd.

§ 22

(1) Procesy při provozu jaderného zařízení musí být v případě staveb, jejichž součástí je jaderný reaktor, dokumentovány zejména pro tyto oblasti

a) řízení provozu, včetně abnormálního provozu a likvidace poruch a havárií,

b) řízení odstávek,

c) oznamování a hodnocení nehod a událostí,

d) řízení experimentů a testů,

e) řízení směnového personálu,

f) kvalifikace a příprava personálu,

g) údržba a opravy vybraných zařízení (včetně jejich značení a zajištění),

h) zkoušky a kontroly vybraných zařízení a jejich softwaru v průběhu provozu, včetně hodnocení jejich výsledků,

i) hodnocení stavu vybraných zařízení a čerpání jejich životnosti,

j) provádění a navrhování změn a rekonstrukcí, včetně tvorby bezpečnostní dokumentace těchto změn,

k) konzervace, skladování a ochrana vybraných zařízení a náhradních dílů pro vybraná zařízení,

l) kalibrace měřidel,

m) nakládání s jaderným palivem,

n) nakládání s radioaktivními odpady,

o) řízení výpustí,

p) chemické režimy,

q) radiační ochrana,

r) monitorování životního prostředí,

s) požární ochrana,

t) fyzická ochrana,

u) havarijní připravenost a plánování.

(2) Pro ostatní jaderná zařízení platí odstavec 1 v míře použitelné pro daný typ zařízení.

§ 23

(1) Procesy svařování, nedestruktivní zkoušení, tepelné zpracování, tvorba softwaru a další procesy, u kterých se výsledky nemohou plně ověřovat následnou kontrolou a zkoušením, (dále jen "zvláštní procesy") musí mít stanoveny kvalifikační kritéria a musí těmto kvalifikačním kritériím vyhovovat. Zvláštní procesy provádějí dostatečně kvalifikované osoby, jejichž znalosti a způsobilost k výkonu činností je pravidelně prověřována.

(2) Zařízení pro provádění zvláštních procesů musí být způsobilá a tato způsobilost se ověřuje.

(3) O splnění kvalifikačních kritérií a o ověření způsobilosti podle odstavců 1 a 2 se vedou záznamy.

§ 24

(1) Ověření splnění požadavků kladených na procesy nebo položky musí být prováděno jak osobami podílejícími se na těchto procesech nebo tvorbě položek, tak osobami nezávislými nebo externími, které jsou výkonem nezávislého ověřování pověřeny, a to příslušným stupněm řízení osoby, u níž se ověřování provádí.

(2) Hodnocení systému jakosti musí být prováděno jak představiteli všech úrovní řízení procesů a položek, na které se systém jakosti vztahuje, tak osobami nezávislými nebo externími, které jsou výkonem nezávislého hodnocení pověřeny, a to příslušným stupněm řízení osoby, u které se hodnocení provádí.

(3) Způsob a výsledky ověřování dle odstavce 1 a hodnocení dle odstavce 2 musí být zaznamenány osobami, které ověřování nebo hodnocení prováděly.

(4) Osoby, které provádějí nezávislé ověřování dle odstavce 1 nebo nezávislé hodnocení dle odstavce 2, se nesmí přímo podílet na procesech nebo položkách, které jsou předmětem ověřování, ani tyto procesy nebo položky řídit, a musí mít dostatečnou pravomoc, aby mohly předávat výsledky a zprávy o svém ověřování nebo hodnocení představitelům nejvyššího stupně řízení osoby, u které se ověřování nebo hodnocení provádí.

(5) Výsledky nezávislého ověřování a hodnocení musí být vzaty v úvahu, a pokud je to nutné, musí být provedena nápravná opatření.

(6) Hodnocení systému jakosti a kontrola a ověřování zabezpečování jakosti a jakosti dodávané položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti prováděné odběratelem a držitelem příslušného povolení u dodavatele musí být dohodnuty smluvně.

(7) Do doby vyhodnocení možných důsledků zjištěných neshod položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti je nutno posuzovat neshodu jako vadu ve smyslu jejího krajně nepříznivého vlivu na jadernou bezpečnost a provést tomu odpovídající opatření.

ČÁST TŘETÍ

POŽADAVKY NA ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ

§ 25

Vybraná zařízení musí být před objednáním pro jaderné zařízení jednoznačně stanovena a jejich výčet dokumentován formou seznamu vybraných zařízení.

§ 26

Dokumentace dodavatele vybraných zařízení o zabezpečování jakosti (příručky jakosti, manuály zabezpečování jakosti, plány jakosti apod.) musí být přezkoumána a odsouhlasena příslušným držitelem povolení a o tomto odsouhlasení musí být proveden záznam.

§ 27

(1) Na proces návrhu jednotlivých vybraných zařízení bezpečnostní třídy 1 a zařízení a systémů spadajících pod bezpečnostní třídu 2 se v odpovídající míře vztahují požadavky § 21 této vyhlášky.

(2) Výsledný dokumentovaný návrh vybraného zařízení bezpečnostní třídy 1 a zařízení a systémů spadajících pod bezpečnostní třídu 2 musí obsahovat jakostní kritéria potřebná pro zabezpečení funkcí důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti.

(3) Výsledný dokumentovaný návrh vybraných zařízení musí obsahovat stanovení a zdůvodnění předpokládané doby životnosti vybraného zařízení nebo jeho částí a podmínky pro zacházení s vybraným zařízením a pro jeho provozování.

(4) Vybraná zařízení s uvedením bezpečnostních tříd musí být vyznačena ve specifikacích návrhu nebo ve výkresové dokumentaci návrhu a výkresové dokumentaci skutečného stavu jaderného zařízení.

(5) Tam, kde je k ověření správnosti určitých projektových charakteristik vybraných zařízení aplikován program zkoušek místo jiných ověřovacích procesů, musí tento program zahrnovat vhodné zkoušky způsobilosti prototypu za nejhorších možných projektových podmínek. Výsledky ověřování se zaznamenávají.

§ 28

(1) Záznamy týkající se zvláštních procesů podle § 23 odst. 3 této vyhlášky, záznamy o jakosti a záznamy o ověření návrhu vybraných zařízení bezpečnostních tříd 1 a 2, které obsahují doklady, že byla splněna všechna kritéria jakosti důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti kladená na vybraná zařízení, na jejich části a na použité materiály, musí být archivovány, udržovány a doplňovány ve všech etapách života vybraného zařízení, počínaje navrhováním vybraného zařízení a jeho částí, až po jeho vyřazení z provozu.

(2) Do záznamů o jakosti podle odstavce 1 patří i záznamy o jakosti vybraných zařízení bezpečnostní třídy 1 a zařízení bezpečnostní třídy 2 namáhaná vnitřním přetlakem, které dokladují místo, velikosti, četnost a druh odstraněných vad zjištěných kontrolou, způsob provedení jejich oprav a ponechané přípustné vady (velikost, četnost, druh, umístění apod.). Způsob zjišťování vad a přípustnost vad z hlediska jejich velikosti a charakteru musí být zahrnut v návrhu vybraného zařízení.

(3) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení musí zajistit, aby záznamy o jakosti vybraných zařízení bezpečnostních tříd 1 a 2 byly vedeny, archivovány, udržovány a doplňovány v takovém rozsahu a kvalitě, aby bylo možné na jejich základě kdykoliv posoudit stav vybraného zařízení.

§ 29

K potvrzení souladu s požadavky na jakost dodaných vybraných zařízení musí být společně s vybraným zařízením dodáno minimálně osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky, které obsahuje výčet těchto požadavků a vyhodnocení výsledků, které byly zjištěny a zaznamenány při zkušební a kontrolní činnosti.

§ 30

(1) V průběhu provozu jaderného zařízení mohou být použity pouze náhradní díly vybraných zařízení, které vyhovují z hlediska požadavků na jakost vybraného zařízení a požadavků na záznamy o jakosti. Na náhradní díly vybraných zařízení se vztahují stejné požadavky na zabezpečování jakosti jako na vlastní vybrané zařízení.

(2) Pro provoz jaderných zařízení musí být stanoveny a dokumentovány plány a postupy preventivní údržby a oprav vybraných zařízení, aby byla zachována požadovaná úroveň jakosti těchto zařízení. O provedených činnostech údržby a oprav musí být vedeny záznamy.

§ 31

(1) Při provádění opakujících se kontrol a zkoušek na vybraných zařízeních v průběhu provozu, včetně odstávek je nutno z důvodu porovnatelnosti výsledků použít srovnatelných metod a přístrojů, jakých bylo použito při provádění první kontroly nebo zkoušky nebo takové metody a přístroje, které porovnatelnost výsledků jednoznačně umožní.

(2) Použité metody kontrol a zkoušek mají takovou hodnotu citlivosti, aby bylo možné s přijatelnou neurčitostí vyhodnotit přípustnost zjištěných skutečností z hlediska jaderné bezpečnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

POŽADAVKY NA NÁPLŇ PROGRAMŮ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

§ 32

Programy zabezpečování jakosti musí obsahovat

a) obchodní jméno, sídlo a formu právnické nebo fyzické osoby držitele povolení a jeho přímých dodavatelů položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti,

b) předmět, místo a rozsah činnosti držitele povolení,

c) výčet položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, včetně procesů, na které se program zabezpečování jakosti vztahuje, s vyznačením činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, které se provádějí dodavatelským způsobem,

d) popis systému jakosti držitele povolení, včetně pravomocí, odpovědností, způsobu řízení a organizačního zabezpečení jednotlivých prvků tohoto systému,

e) rozpracované požadavky této vyhlášky na systém jakosti a zabezpečování jakosti dodavatelů a subdodavatelů položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, včetně způsobu hodnocení systémů jakosti a ověřování zabezpečování jakosti u těchto dodavatelů a subdodavatelů,

f) harmonogram zavádění částí systému jakosti u činností, které bezprostředně nenavazují na příslušné povolení,

g) seznam navazující dokumentace o zabezpečování jakosti s její jednoznačnou identifikací,

h) způsob a četnost prověrek na soulad s touto vyhláškou zabezpečovaných držitelem povolení a způsob a forma zaznamenávání výsledků těchto prověrek,

i) způsob provádění revizí a změn programu zabezpečování jakosti a navazující dokumentace s podmínkou, že postup ověřování a schvalování revizí a změn musí být prováděn podle stejných zásad jako u původního programu.

ČÁST PÁTÁ

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ A ROZDĚLENÍ VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ DO BEZPEČNOSTNÍCH TŘÍD

§ 33

(1) Vybraná zařízení se člení do tří bezpečnostních tříd.

(2) Vybraným zařízením může být i komponenta nebo její část, která je důležitá z hlediska plnění bezpečnostní funkce jiným vybraným zařízením.

(3) Kritéria pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd pro jaderná zařízení

- jejichž součástí je jaderný reaktor, který pracuje na principu štěpné řetězové reakce tepelnými neutrony a je moderován a chlazen lehkou vodou,

- pro skladování radioaktivních odpadů,

- pro skladování vyhořelého jaderného paliva,

- pro úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva a pro zařízení pro výrobu, zpracování, skladování a ukládání jaderných materiálů

jsou uvedena v příloze této vyhlášky.

ČÁST ŠESTÁ

ROZSAH A ZPŮSOB PROVEDENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ

§ 34

(1) Seznam vybraných zařízení je samostatný dokument, který

a) musí být zpracován jak textovou, tak výkresovou formou,

b) přesně identifikuje jednotlivá vybraná zařízení, včetně systémů spadajících pod vybraná zařízení s uvedením jejich bezpečnostních tříd, a je přehledně členěn z hlediska plnění jednotlivých funkcí.

(2) Na výkresech musí být schematicky uvedeny technologické systémy, které obsahují vybraná zařízení přehledně tak, aby byly odlišeny bezpečnostní třídy a hranice mezi vybraným zařízením a ostatním zařízením. Dále musí být uvedeny základní technologické a jakostní parametry, projekční značení zařízení a systémů a další údaje, ze kterých vyplývá funkce zařízení v daném technologickém systému.

(3) Na výkresech musí být zjednodušené náčrty stavební části, které obsahují vyznačení části stavby, která spadá pod vybraná zařízení tak, aby byly vyznačeny hranice bezpečnostních tříd a hranice mezi vybranými zařízeními a ostatními částmi stavby. Dále musí být uvedeny údaje, ze kterých je jednoznačně zřejmé, kde se vybraná zařízení v rámci stavby nacházejí.

(4) Součástí seznamu vybraných zařízení musí být omezující a upřesňující podmínky, které jednoznačně definují pravidla pro stanovení rozhraní mezi systémy zabezpečujícími různé bezpečnostní funkce a ostatními systémy a rozhraní mezi jednotlivými třídami vybraných zařízení.

(5) Pokud hranice mezi bezpečnostními třídami prochází vybraným zařízením, musí být na výkresech uveden zjednodušený náčrt vybraného zařízení, kde jsou uvedeny údaje, ze kterých je jednoznačně zřejmé, kde jsou tyto hranice.

(6) Seznam vybraných zařízení, včetně jeho změn musí odpovídat skutečnému stavu odsouhlasené projektové dokumentace a v etapě provozu skutečnému stavu jaderného zařízení.

(7) Při každé projektové změně je provedena analýza, zda nedojde ke změně v seznamu vybraných zařízení. Pokud je taková změna vyvolána, musí být rozhodnuto, zda se jedná o změnu ovlivňující jadernou bezpečnost.


ČÁST SEDMÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 35

Osoby stanovené v § 47 odst. 3 zákona a jejich dodavatelé provádějící své činnosti podle schválených programů zajišťování jakosti na základě rozhodnutí podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo d) zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení, do doby přizpůsobení svých právních poměrů této vyhlášce provádějí své činnosti do téže doby podle těchto schválených programů zajišťování jakosti s tím, že změny programů zajišťování jakosti jsou schvalovány jako změny dokumentace podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona a do doby schválení programů zabezpečování jakosti držitelů povolení k výstavbě, k jednotlivým etapám uvádění do provozu a k provozu podle § 13 odst. 5 zákona se považuje za tyto programy soustava dílčích a zadávacích programů zajištění jakosti schválených na základě zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení.

§ 36

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Štuller v. r.


Příloha k vyhlášce č. 214/1997 Sb.

Kritéria pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd

A. Bezpečnostní třídy pro jaderná zařízení, jejichž součástí je jaderný reaktor, který pracuje na principu štěpné řetězové reakce tepelnými neutrony a je moderován a chlazen lehkou vodou.

(1) Vybraná zařízení zařazená do bezpečnostní třídy 1 jsou zařízení tvořící hranici tlakového okruhu chladiva jaderného reaktoru, s výjimkou těch zařízení, jejichž poškození je možno kompenzovat normálním systémem pro doplňování chladiva.

(2) Vybraná zařízení zařazená do bezpečnostní třídy 2 jsou pokrytí jaderného paliva a zařízení:

a) tvořící hranici tlakového okruhu chladiva jaderného reaktoru, která nenáleží do bezpečnostní třídy 1,

b) pro odstavení jaderného reaktoru za abnormálního provozu při stavech, které by mohly vést k havarijním podmínkám, a pro odstavení jaderného reaktoru s cílem zmírnit následky havarijních podmínek,

c) pro udržení dostatečného množství chladiva pro chlazení aktivní zóny jaderného reaktoru v průběhu havarijních podmínek, při kterých nedošlo k porušení tlakového okruhu chladiva jaderného reaktoru, a i po těchto podmínkách,

d) pro odvod tepla z aktivní zóny jaderného reaktoru2) při porušení tlakového okruhu chladiva reaktoru s cílem omezit poškození paliva,

e) pro odvod zbytkového tepla2) při normálním a abnormálním provozu a za havarijních podmínek, kdy nedošlo k porušení integrity tlakového okruhu chladiva jaderného reaktoru,

f) nezbytná pro omezení úniků radioaktivních látek z ochranné obálky při havarijních podmínkách a po nich,

g) určená pro omezení průniku ionizujícího záření mimo ochrannou obálku při havarijních podmínkách a po nich,

h) nezbytná z hlediska plnění bezpečnostních funkcí pro dodávku energií nebo pro řízení ostatních komponent zařazených do bezpečnostní třídy 2.

(3) Vybraná zařízení zařazená do bezpečnostní třídy 3 jsou zařízení:

a) pro zabránění nepřípustných přechodových procesů spojených se změnami reaktivity,

b) pro udržení jaderného reaktoru v podmínkách bezpečnostního odstavení, po každém z jeho odstavení,

c) pro udržení dostatečného množství chladiva pro chlazení aktivní zóny jaderného reaktoru při normálním a abnormálním provozu,

d) odvádějící teplo z bezpečnostních systémů až do prvního akumulačního objemu3) dostačujícího z hlediska plnění bezpečnostních funkcí,

e) nezbytná pro udržení ozáření obyvatelstva a pracovníků jaderného zařízení pod stanovenými mezemi v průběhu havarijních podmínek spojených s únikem radioaktivních látek a ionizujícího záření ze zdrojů nacházejících se vně ochranné obálky a i po těchto podmínkách,

f) nezbytná pro udržení podmínek prostředí uvnitř jaderného zařízení, nutných pro provoz bezpečnostních systémů a pro přístup pracovníků k plnění činností důležitých pro bezpečnost,

g) pro zabránění radioaktivním únikům z ozářeného paliva dopravovaného nebo skladovaného uvnitř jaderného zařízení vně systému chlazení jaderného reaktoru v průběhu všech stavů normálního a abnormálního provozu,

h) pro odvod rozpadového tepla z ozářeného paliva skladovaného uvnitř jaderného zařízení vně systému chlazení jaderného reaktoru,

i) nezbytná pro udržení dostatečné podkritičnosti paliva skladovaného uvnitř jaderného zařízení vně systému chlazení jaderného reaktoru,

j) nezbytná pro omezení výpustí nebo úniků tuhých, kapalných nebo plynných radioaktivních látek a ionizujícího záření pod stanovené meze v průběhu všech stavů normálního a abnormálního provozu,

k) nezbytná z hlediska plnění bezpečnostních funkcí pro dodávku energií nebo pro řízení ostatních komponent zařazených do bezpečnostní třídy 3,

l) nezbytná z hlediska plnění bezpečnostních funkcí pro zajištění funkční schopnosti ostatních komponent zařazených do bezpečnostních tříd 1, 2 a 3, která se netýkají řízení nebo dodávek energie,

m) určená pro předcházení nebo pro omezení důsledků poruch ostatních komponent nebo konstrukcí bezpečnostních systémů zařazených do bezpečnostní třídy 1, 2 nebo 3.

B. Bezpečnostní třídy pro jaderná zařízení pro skladování radioaktivních odpadů.

(1) Vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2 jsou obalové soubory pro skladování radioaktivních odpadů z přepracovaného jaderného paliva.

(2) Vybraná zařízení bezpečnostní třídy 3 jsou zařízení tvořící inženýrské umělé bariéry a nezbytná pro zamezení úniků radioaktivních látek a ionizujícího záření do životního a pracovního prostředí nad stanovené mezní hodnoty1) v průběhu všech projektových stavů provozu.

C. Bezpečnostní třídy pro jaderná zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva.

(1) Vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2 jsou

a) obalové soubory pro skladování vyhořelého paliva,

b) zařízení nezbytná pro udržení dostatečné podkritičnosti jaderného materiálu.

(2) Vybraná zařízení bezpečnostní třídy 3 jsou zařízení tvořící inženýrské umělé bariéry a nezbytná pro zamezení úniků radioaktivních látek do životního a pracovního prostředí nad stanovené mezní hodnoty1) v průběhu všech projektových stavů provozu.

D. Bezpečnostní třídy pro jaderná zařízení pro úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva a pro zařízení pro výrobu, zpracování, skladování a ukládání jaderných materiálů.

(1) Vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2 jsou

a) obalové soubory pro ukládání vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů z přepracovaného jaderného paliva,

b) zařízení nezbytná pro udržení dostatečné podkritičnosti jaderného materiálu.

(2) Vybraná zařízení bezpečnostní třídy 3 jsou zařízení tvořící další inženýrské umělé bariéry pro zamezení úniků radioaktivních látek do životního prostředí nad stanovené mezní hodnoty.1)

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

2) Vztahuje se k prvnímu stupni systému odvodu tepla.

3) Netýká se prvních stupňů systému odvodu tepla.

Přesunout nahoru