Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 205/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Částka 72/1997
Platnost od 28.08.1997
Účinnost od 01.09.1997
Zrušeno k 01.01.2007 (108/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

205

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. srpna 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb. a vyhlášky č. 262/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. b) a c) zní:

"b) za bydlení

1. v obytné místnosti se třemi a více obyvateli 23 Kč,
2. v obytné místnosti se dvěma obyvateli 28 Kč,
3. v obytné místnosti s jedním obyvatelem 36 Kč,

c) za nezbytné služby

1. při celoročním nebo týdenním pobytu v ústavu 39 Kč,
2. při denním pobytu v ústavu 22 Kč;

za nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.".

2. V § 15 odst. 1 větě druhé se vypouští slovo "jiného".

3. § 15 odst. 2 včetně poznámky č. 12) zní:

"(2) Základní sazba úhrady za 1 m2 podlahové plochy činí měsíčně 9 Kč; základní sazba může být zvýšena podle místních podmínek až do výše částky odpovídající maximální ceně základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu příslušné kategorie stanovené v obci podle zvláštního předpisu o nájemném z bytu.12)

12) § 5a vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 86/1997 Sb.".

4. V § 17 odst. 1 se částka "130 Kč" nahrazuje částkou "150 Kč".

5. V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka "143 Kč" nahrazuje částkou "165 Kč", ve větě druhé se částka "90 Kč" nahrazuje částkou "100 Kč" a ve větě čtvrté se částka "75 Kč" nahrazuje částkou "85 Kč".

6. V § 18 odst. 5 se částka "70 Kč" nahrazuje částkou "80 Kč".

7. § 18 odst. 8 se vypouští.

Dosavadní odstavce 9 až 13 se označují jako odstavce 8 až 12.

8. V § 18 odst. 9 se za slovo "prostor," vkládají slova "užívání výtahu,", částka "150 Kč" se nahrazuje částkou "165 Kč" a na konci se připojují tato slova: "pro jednoho obyvatele".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru