Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 200/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích a Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 25. října 1996

Částka 71/1997
Platnost od 28.08.1997
Účinnost od 27.07.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

200

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. října 1996 byly v Levoči podepsány:

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích

a

Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 25. října 1996.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem 27. července 1997. Protokol v souladu se zněním svého článku 11 odst. 1 vstoupil v platnost současně s Dohodou.

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky ze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 150/1993 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do českého znění Protokolu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu vnitra.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky

o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet dobrou sousedskou spoluprací, zabraňovat protiprávní migraci v kontextu evropské spolupráce a na základě společných zájmu upravit předávání a přebíraní osob na společných státních hranicích,

se dohodly takto:

Článek 1

Přebírání vlastních státních občanů

(1) Každá smluvní strana převezme na žádost druhé smluvní strany osobu, která na území státu žádající smluvní strany nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt, pokud je dokázáno nebo hodnověrně doloženo, že tato osoba má státní občanství státu žádané smluvní strany.

(2) Žádající smluvní strana převezme osobu uvedenou v odstavci 1 ve lhůtě do 30 dmi od jejího předaní za stejných podmínek zpět, jestliže žádaná smluvní strana zjistí, že v době předání z území státu žádající smluvní strany neměla tato osoba státní občanství státu žádané smluvní strany.

Článek 2

Přebírání občanů třetích států

(1) Každá smluvní strana převezme na žádost druhé smluvní strany osobu, která nemá státní občanství státu žádné ze smluvních stran (dále jen „občan třetího státu"), jestliže je dokázáno nebo hodnověrně doloženo, že protiprávně překročila společné státní hranice.

(2) Převzetí občana třetího státu se uskuteční neprodleně po předchozím vyrozumění druhé smluvní strany, jestliže o jeho převzetí požádala druhá smluvní strana do 48 hodin od jeho protiprávního překročení společných státních hranic.

(3) Jestliže se žádá o převzetí po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2, nejpozději však ve lhůtě do 90 dmu od protiprávního překročení společných státních hranic, odpoví žádaná smluvní strana na žádost o převzetí neprodleně, nejpozději však do sedmi dmu. Převzetí občana třetího státu se uskuteční neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do sedmi dmu pote, co žádaná smluvní strana vyslovila s převzetím souhlas. Tyto lhůty lze prodloužit jen z důvodu právních nebo věcných překážek o dobu, po kterou trvají.

(4) Žádající smluvní strana převezme zpět občana třetího státu ve lhůtě do 30 dnů od jeho předání, jestliže žádaná smluvní strana zjistí, že

a) nedošlo k protiprávnímu překročení společných státních hranic nebo

b) uplynulo více než 90 dnu od protiprávního překročení společných státních hranic a tato lhůta nebyla prodloužena z důvodu právních nebo věcných překážek.

Článek 3

Průvoz

(1) Smluvní strany převezmou k policejnímu převozu přes území svého státu občana třetího státu, jestliže o to druhá smluvní strana písemně požádá a zajistila převzetí v případných dalších průvozních státech a v cílovém státě.

(2) Policejní průvoz může být odmítnut, jestliže

a) by tato osoba byla v některém z dalších průvozních států nebo v cílovém státě vystavena nebezpečí politického pronásledování nebo pokud by ji očekávalo trestní stíhání nebo výkon trestu nebo

b) jí hrozí trestní stíhaní nebo výkon trestu na území státu zadané smluvní strany; o této skutečnosti je třeba informovat žádající smluvní stranu před uskutečněním policejního průvozu;

(3) Průjezdní vízum žádané smluvní strany se nevyžaduje.

(4) Osobu převzatou k policejnímu průvozu lze vrátit žádající smluvní straně, jestliže nejsou splněny podmínky uvedení v odstavci 1 nebo byly zjištěny skutečnosti uvedené v odstavci 2.

Ochrana údajů

Článek 4

(1) Jestliže je k provádění této dohody potřebné předávat druhé smluvní straně údaje o osobách, mohou se tyto údaje týkat pouze:

a) příjmení, popřípadě dřívějšího příjmení, jména, přezdívky, data a místa narození, pohlaví, současného a předcházejícího státního občanství předávané osoby, popřípadě jejích rodinných příslušníků,

b) osobního průkazu nebo cestovního dokladu (číslo, datum platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydaní apod.),

c) dalších údajů, podle kterých lze předávanou osobu identifikovat,

d) míst pobytu a dosavadní trasy cesty,

e) povolení k pobytu nebo víz udělených státem jedné ze smluvních stran,

f) skutečností tvořících právní nebo věcné překážky,

g) místa podání žádosti o přiznaní postavení uprchlíka,

h) data podání dřívější nebo současné žádosti o přiznaní postavení uprchlíka, dosaženého stavu v řízení a pravděpodobného výsledku tohoto řízení.

(2) Předávání údajů se uskutečnilo v souladu s právními předpisy států smluvních stran. Smluvní strany při poskytování údajů na základě této dohody postupují podle nesledujících zásad:

a) žádaná smluvní strana muže použít údaje jen v souladu s účelem, pro který byly určeny,

b) smluvní strany jsou povinny dbát na správnost poskytovaných údajů, jakož i na potřebnost a přiměřenost ve vztahu k účelu, který jejich poskytnutí sleduje. Zjistí-li se, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, jejichž poskytnutí je zakázáno, je třeba to žádané smluvní straně neprodleně sdělit. Tato smluvní strana provede jejich opravu nebo údaje zničí,

c) žádající smluvní strana při poskytovaní údajů informuje o lhůtách pro jejich zničení v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Žádaná smluvní strana tyto údaje do uplynutí této lhůty zničí.

Článek 5

Smluvní strany budou účinně chránit údaje poskytované podle této dohody před neoprávněným přístupem k nim, před jejich neoprávněnými změnami a neoprávněným sdělením třetím osobám.

Článek 6

Náklady

(1) Náklady spojené s předáváním osob podle článku 1 a 2 hradí ta smluvní strana, na jejímž území vznikly.

(2) Náklady spojené s policejním průvozem podle článku 3, včetně případného vrácení občana třetího státu, hradí žádající smluvní strana.

Článek 7

Prováděcí ustanovení

K provedení této dohody uzavřou Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky Protokol, v němž určí:

a) příslušné útvary, které budou provádět předávání, přebíraní a policejní průvoz osob a řešit nejasné a sporné případy spojené s prováděním této dohody,

b) nezbytné údaje o osobách a písemnosti potřebné k předávání, přebíraní a policejnímu průvozu osob,

c) hraniční přechody, na nichž budou osoby předávány a přebírány,

d) způsob a postup při hrazení nákladů vyplývajících z článku 6 odst. 2.

Závěrečná ustanovení

Článek 8

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost uplynutím 30 dnu ode dne doručení pozdější nóty, kterou si smluvní strany oznámí diplomatickou cestou, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro její vstup v platnost.

(2) Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky, podepsaná v Praze dne 29. října 1992.

Článek 9

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Každá ze smluvních stran může pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti, s výjimkou článku 1, jestliže to vyžaduje zajištění ochrany bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví občanů. O přijetí nebo odvolaní takového opatření se smluvní strany neodkladně informují diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této dohody nabývá platnosti 30. dnem od doručení nóty druhé smluvní straně.

(3) Každá smluvní strana může tuto dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí 90. dnem od doručení nóty o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Levoči dne 25. října 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Jan Ruml v. r.
ministr vnitra

Za vládu Slovenské republiky:
Gustáv Krajči v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru