Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 20/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích

Částka 5/1997
Platnost od 26.02.1997
Účinnost od 26.02.1997
Zrušeno k 12.11.2000 (358/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. ledna 1997,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích

Vláda nařizuje podle § 32 odst. 1 a 3 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):


Čl. I

Nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 se doplňuje odstavci 4 a 5, které znějí:

"(4) Uvolněným členům obecních zastupitelstev, uvedeným v odstavci 1, náleží další odměna ve výši měsíční odměny stanovené podle předchozích odstavců, pokud v kalendářním pololetí skutečně vykonávali funkci alespoň 90 kalendářních dnů.

(5) Do doby uvedené v odstavci 4 se nezapočítává doba, po kterou člen obecního zastupitelstva, uvedený v odstavci 1, nevykonával funkci z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství nebo mateřství. Nárok na další odměnu členovi obecního zastupitelstva, uvedenému v odstavci 1, nevznikne

a) v prvním pololetí kalendářního roku, pokud výkon jeho funkce skončil přede dnem 31. května,

b) ve druhém pololetí kalendářního roku, pokud výkon jeho funkce skončil přede dnem 30. listopadu.".

2. § 2 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Vykonává-li neuvolněný člen obecního zastupitelstva souběžně více samostatných funkcí, uvedených ve sloupci 7 přílohy č. 1 nebo ve sloupci 5, 6 přílohy č. 2, může mu být z prostředků obce poskytnuta souhrnná odměna ve výši rovnající se součtu částek jednotlivých měsíčních odměn stanovených za výkon těchto funkcí podle odstavců 1 a 3. To neplatí, vykonává-li neuvolněný člen obecního zastupitelstva funkci starosty nebo zástupce starosty.".

3. § 3 se doplňuje novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Neuvolněným členům obecního zastupitelstva, vykonávajícím funkce, jež nejsou uvedeny ve sloupci 4, 5 nebo 7 přílohy č. 1 nebo ve sloupci 5, 6 přílohy č. 2, může být za splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů obce poskytnuta z rozpočtových prostředků obce mimořádná jednorázová odměna. Její celková výše v daném kalendářním roce nesmí být vyšší než čtyřnásobek maximální částky měsíční odměny uvedené ve sloupci 7 přílohy č. 1 nebo ve sloupci 6 přílohy č. 2.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

4. Dosavadní přílohy č. 1 a 2 se nahrazují přílohami č. 1 a 2 tohoto nařízení.


Čl. II

Přechodné a závěrečné ustanovení

(1) Odměny vypočtené podle příloh č. 1 a 2 tohoto nařízení přísluší od 1. ledna 1997.

(2) Další odměna (§ 1 odst. 4) se v roce 1997 poskytne jen ve výši poloviny měsíční odměny, na kterou by jinak uvolněnému členovi obecního zastupitelstva vznikl nárok.

(3) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr vnitra:

Ruml v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 20/1997 Sb.

Odměny členům zastupitelstev v obcích

Obec (městský obvod, městská část)členové zastupitelstev v obcích uvolnění pro výkon funkcečlenové zastupitelstev v obcích, kteří nejsou uvolněni a vykonávají funkcepříplatek podle počtu obyvatel obcečlenové zastupitelstev v obcích, kteří nejsou uvolněni a vykonávají funkce:
- člena obecní rady
- předsedy komise
- předsedy zvláštního orgánu obce
starosty, primátorazástupce starosty, náměstka primátoraostatních členů obecní rady a předsedy komisestarostyzástupce starosty
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně doKč měsíčněodměna Kč měsíčně do
počet obyvatel1234567
do 1000112008200530022001500540 Kč na každých 100 obyvatel500
nad 1000
do 3000
380031005400 Kč + 80 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel600
nad 3000
do 10000
7000 Kč + 30 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel800
nad 10000
do 20000
9700 Kč + 15 Kč na každých 100 obyvatel nad 10000 obyvatel900
nad 20000
do 50000
11200 Kč + 3,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000 obyvatel1000
nad 50000
do 100000
12600 Kč + 3 Kč na každých 100 obyvatel nad 50000 obyvatel1500
statutární města a města nad 10000014100 Kč + 2,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel2100

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 20/1997 Sb.

Odměny členům Zastupitelstva hlavního města Prahy

členové Zastupitelstva hlavního města Prahy uvolněni pro výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel obcečlenové Zastupitelstva hlavního města Prahy, kteří nejsou uvolněni a vykonávají funkce
primátoranáměstka primátoraostatních členů Rady hlavního města Prahy a předsedy komisečlena Rady hlavního města Prahypředsedy komise nebo předsedy zvláštního orgánu
odměna Kč měsíčněKč měsíčněodměna Kč měsíčně do
123456
112008200530014100 + 1 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel50003300
Přesunout nahoru