Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 189/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou

Částka 68/1997
Platnost od 27.08.1997
Účinnost od 01.07.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

189

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. října 1996 byla v Praze podepsána Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Vilniusu dne 30. května 1997.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 39 odst. 1 dnem 1. července 1997.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

DOHODA

o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou

PREAMBULE

Česká republika a Litevská republika (dále uváděné jako „Strany"),

majíce na zřeteli Deklaraci předsedů vlád států Středoevropské dohody o volném obchodu, podepsanou 11. září 1995 v Brně,

připomínajíce svůj záměr účastnit se aktivně procesu ekonomické integrace jako významného prvku stability na evropském kontinentu a vyjadřujíce svou připravenost ke spolupráci při hledání cest a prostředků k posílení tohoto procesu,

znovu potvrzujíce svůj pevný závazek k zásadám tržní ekonomiky, která vytváří základ jejich vztahů,

připomínajíce svůj pevný závazek k Závěrečnému aktu Konference o bezpečnosti a spoluprací v Evropě, Pařížské chartě a zejména k zásadám obsaženým v závěrečném dokumentu Bonnské konference o hospodářské spolupráci v Evropě,

rozhodnuty za tímto účelem postupně odstranit překážky v podstatě pro veškerý vzájemný obchod v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994,

pevně přesvědčeny, že tato Dohoda podpoří posílení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě,

berouce v úvahu, že žádné ustanovení této Dohody nelze vykládat tak, že vyjímá Strany z jejich závazků podle jiných mezinárodních dohod a v mezinárodních organizacích, zejména Světové obchodní organizaci,

se dohodly takto:

Článek 1

Cíle

1. Strany vytvoří postupně v přechodném období, které skončí nejpozději 1. ledna 1998, oblast volného obchodu, a to v souladu s ustanoveními této Dohody a ve shodě s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 a s Ujednáním o výkladu článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994.

2. Cíle této Dohody jsou:

a) podporovat rozšiřováním vzájemného obchodu harmonický rozvoj hospodářských vztahů mezi Stranami a takto ve Stranách napomáhat rozvoji hospodářské aktivity, zlepšení životních a pracovních podmínek a zvýšení produktivity a finanční stability,

b) poskytovat spravedlivé podmínky soutěže v obchodě mezi Stranami,

c) tímto způsobem přispívat odstraňováním překážek v obchodě k harmonickému rozvoji a rozmachu světového obchodu.

KAPITOLA I

PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 2

Rozsah

Ustanovení této Kapitoly se budou vztahovat na průmyslové výrobky mající původ ve Stranách. Výraz „průmyslové výrobky" znamená pro účely této Dohody výrobky začleněné do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.

Článek 3

Dovozní cla a poplatky mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebude zavedeno žádné nové dovozní clo nebo poplatek mající rovnocenný účinek.

2. Dovozní cla budou zrušena v souladu s ustanoveními Protokolu 1 této Dohody.

3. Strany zruší mezi sebou dnem vstupu této Dohody v platnost veškeré poplatky mající rovnocenný účinek dovozním clům.

Článek 4

Základní clo

1. Pro každý výrobek bude základním clem, z něhož se mají uplatňovat postupná snížení stanovení v této Dohodě, celní sazba podle doložky nejvyšších výhod, platní k 1. červenci 1996.

2. Jestliže po vstupu této Dohody v platnost dojde k jakémukoli snížení cel podle zásady erga omnes, tato snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 1, a to počínaje dnem uplatnění takovýchto snížení.

3. Snížená cla vypočtená v souladu s odstavcem 2 budou uplatňována zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

4. Strany si navzájem oznámí své příslušné národní základní celní sazby v souladu s ustanoveními odstavce 2.

Článek 5

Fiskální cla

Ustanovení článku 3 se budou vztahovat rovněž na cla fiskální povahy.

Článek 6

Vývozní cla a poplatky mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebude zavedeno žádné nové vývozní clo nebo poplatek mající rovnocenný účinek.

2. Vývozní cla budou zrušena v souladu s ustanoveními Protokolu 2 této Dohody.

3. Strany zruší mezi sebou dnem vstupu této Dohody v platnost veškeré poplatky mající rovnocenný účinek vývozním clům.

Článek 7

Množstevní omezení dovozu a opatření mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebude zavedeno žádné nové množstevní omezení dovozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

2. Všechna množstevní omezení a opatření mající rovnocenný účinek na dovozy výrobků majících původ ve Stranách budou zrušena dnem vstupu této Dohody v platnost s výjimkou těch, která jsou uvedena v Příloze I k této Dohodě.

Článek 8

Množstevní omezení vývozu a opatření mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebude zavedeno žádné nové množstevní omezení vývozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

2. Všechna množstevní omezení a opatření mající rovnocenný účinek na vývozy výrobku majících původ ve Stranách budou zrušena dnem vstupu této Dohody v platnost.

Článek 9

Postup při výměně informací o návrzích technických předpisů

1. Strany se budou v co možní nejkratším období a v souladu s ustanoveními Přílohy II k této Dohodě navzájem písemně informovat o návrzích technických předpisů a návrzích doplňků k nim, jež hodlají vydat.

2. Společný výbor rozhodne o datu zahájení provádění ustanovení odstavce 1.

KAPITOLA II

ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY

Článek 10

Rozsah

Ustanovení této Kapitoly se budou vztahovat na zemědělské výrobky mající původ ve Stranách. Výraz „zemědělské výrobky" znamená pro účely této Dohody výrobky začleněné do kapitol 1 až 24 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.

Článek 11

Dovozní cla a poplatky mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebude zavedeno žádné nové dovozní clo nebo poplatek mající rovnocenný účinek.

2. Dovozní cla budou uplatňována v souladu s ustanoveními Protokolu 3 této Dohody.

3. Strany zruší mezi sebou dnem vstupu této Dohody v platnost veškeré poplatky mající rovnocenný účinek dovozním clům.

Článek 12

Základní clo

1. Pro každý výrobek bude základním clem celní sazba podle doložky nejvyšších výhod, platná k 1. červenci 1996.

2. Jestliže po vstupu této Dohody v platnost dojde k jakémukoli snížení cel podle zásady erga omnes, tato snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 1, a to počínaje dnem uplatnění takovýchto snížení.

3. Snížená cla vypočtení v souladu s odstavcem 2 budou uplatňována zaokrouhlení na jedno desetinné místo.

4. Strany si navzájem oznámí své příslušné národní základní celní sazby v souladu s ustanoveními odstavce 2.

Článek 13

Koncese a zemědělská politika

1. Bez ohledu na koncese udělené podle Protokolu 3 této Dohody, ustanovení této Kapitoly nebudou omezovat jakýmkoli způsobem provádění příslušných zemědělských politik Stran nebo přijetí jakýchkoli opatření na základě těchto politik, včetně uplatňování příslušných ustanovení dohod Světové obchodní organizace.

2. Strany si vzájemně písemně sdělí změny ve svých příslušných zemědělských politikech nebo přijata opatření, která mohou ovlivňovat podmínky obchodu se zemědělskými výrobky mezi nimi, jak jsou stanoveny v této Dohodě. Na žádost kterékoli Strany se uskuteční okamžité konzultace s cílem přezkoumání situace.

Článek 14

Zvláštní ochranná opatření

Bez ohledu na ostatní ustanovení této Dohody a zejména článku 27, jestliže, s přihlédnutím ke zvláštní citlivosti zemědělských trhů, dovozy výrobků majících původ v kterékoli Straně, jež jsou předmětem koncesí poskytnutých v rámci této Dohody, způsobují vážné poškozování trhů druhé Strany, Strana, které se toto poškozování týká, zahájí okamžité konzultace s cílem nalézt vhodné řešení. Před dosažením tohoto řešení může dotčená Strana přijmout opatření, která považuje za nezbytná.

Článek 15

Veterinární, zdravotní a fytosanitární opatření

1. Opatření týkající se veterinární a fytosanitární kontroly budou harmonizována mezi Stranami v souladu se zákonodárstvím Evropské unie.

2. Veterinárně-sanitární opatření a činnost veterinárních služeb budou prováděny v souladu s Kodexem Mezinárodního úřadu pro nákazy a dalšími mezinárodními úmluvami v této oblasti.

3. Strany se zavazují, že nebudou zavádět diskriminační nebo jiná neobvyklá opatření, která mohou omezit tok informací a obchod zemědělskými výrobky.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Pravidla původu zboží a spolupráce v celní správě

1. Protokol 4 této Dohody stanoví pravidla původu a metody administrativní spolupráce, které se k nim vztahují.

2. Strany budou přijímat vhodní opatření, včetně pravidelných prověřování Společným výborem a úprav administrativní spolupráce, aby zabezpečily, že ustanovení Protokolu 4 této Dohody a článků 3 až 8, 11, 12, 17 a 28 této Dohody se budou účinně a harmonicky uplatňovat, a aby co možná nejvíce omezily formality používané v obchodě a dosáhly vzájemně uspokojivých řešení jakýchkoli potíží, které vzniknou z provádění těchto ustanovení.

3. Vzájemná spolupráce mezi celními úřady se bude uskutečňovat v souladu s ustanoveními Protokolu 5 této Dohody.

Článek 17

Vnitřní zdanění

1. Strany se zdrží jakýchkoli opatření nebo praktik vnitřní fiskální povahy, která buď přímo, nebo nepřímo zavádějí diskriminaci mezi výrobky majícími původ ve Stranách.

2. Vývozci nesmějí mít prospěch ze zpětného proplacení vnitřního zdanění, pokud by převyšovalo částku přímého nebo nepřímého zdanění uvaleného na výrobky vyvážené na území jedné ze Stran.

Článek 18

Všeobecné výjimky

Tato Dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, oprávněné z důvodů veřejné morálky, veřejného zájmu nebo veřejné bezpečnosti; ochrany života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin; ochrany národních památek majících uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu; ochrany duševního vlastnictví nebo pravidel týkajících se zlata nebo stříbra nebo zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů, pokud jsou takováto opatření uplatněna ve spojení s omezeními domácí výroby nebo spotřeby. Takové zákazy nebo omezení se však nesmí stát prostředkem svévolní diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi Stranami.

Článek 19

Bezpečnostní výjimky

Nic v této Dohodě nebrání kterékoli Straně, aby přijala jakékoli přiměřené opatření, které považuje za nezbytné:

a) pro předcházení prozrazení informací, které je v rozporu s jejími podstatnými bezpečnostními zájmy;

b) pro ochranu svých podstatných bezpečnostních zájmů nebo pro plnění mezinárodních závazků nebo národních politik:

(i) vztahujících se k obchodu se zbraněmi, municí a válečným materiálem za předpokladu, že taková opatření nenarušují podmínky soutěže u výrobků, jež nejsou určeny zvláště pro vojenské účely, a k takovému obchodu s jiným zbožím, materiály a službami, jaký je provozován přímo nebo nepřímo pro účely dodávek ozbrojeným složkám; nebo

(ii) vztahujících se k nešíření biologických a chemických zbraní, jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení; nebo

(iii) přijatých v době války nebo jiného vážného mezinárodního napětí.

Článek 20

Státní monopoly

1. Strany postupně upraví jakýkoli státní monopol obchodního charakteru tak, aby zajistily, že do 1. července 1999 nebude existovat žádná diskriminace mezi státními příslušníky Stran, pokud jde o podmínky, za nichž je zboží obstaráváno a obchodováno.

2. Ustanovení tohoto článku se budou vztahovat na jakýkoli orgán, jehož prostřednictvím příslušné úřady Stran právně nebo fakticky, buď přímo, nebo nepřímo dohlížejí na dovozy nebo vývozy mezi Stranami, rozhodují o nich nebo je znatelně ovlivňují. Tato ustanovení se budou rovněž uplatňovat na jiné orgány, které budou pověřeny kteroukoli Stranou zajišťováním monopolu.

Článek 21

Platby

1. Platby ve volně směnitelných měnách týkající se obchodu zbožím mezi Stranami a převod takových plateb na území Strany této Dohody, kde má věřitel sídlo, budou osvobozeny od jakýchkoli omezení.

2. Strany se zdrží jakýchkoli devizových nebo administrativních omezení na poskytování, splácení nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů ve vztahu k obchodu se zbožím, kterého se rezident účastní.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2, veškerá opatření týkající se běžných plateb spojených s pohybem zboží budou ve shodě s podmínkami stanovenými v článku VIII Článků Dohody o Mezinárodním měnovém fondu.

Článek 22

Pravidla soutěže týkající se podniků

1. Následující skutečnosti jsou neslučitelné s řádným prováděním této Dohody, pokud mohou postihovat obchod mezi Stranami:

a) všechny dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a praktiky dohodnuté mezi podniky, které mají za svůj cíl nebo výsledek zabraňování, omezování nebo narušení soutěže;

b) zneužití dominantního postavení, jedním nebo více podniky, na území Stran jako celku nebo jejich podstatné části.

2. Ustanovení odstavce 1 se budou vztahovat na činnost všech podniků, včetně podniků veřejných a podniků, kterým Strany poskytnou zvláštní nebo výhradní práva. Podniky, pověřené prováděním služeb obecného hospodářského zájmu nebo mající charakter monopolu vytvářejícího státní příjem, budou podléhat ustanovením odstavce 1, pokud uplatnění těchto ustanovení nebrání právně nebo fakticky vykonávání zvláštních veřejných úkolů, které jim byly přiděleny.

3. Pokud jde o výrobky uvedené v Kapitole II, ustanovení uvedená v odstavci 1a) se nebudou uplatňovat na takové dohody, rozhodnutí a praktiky, která tvoří nedílnou součást organizace národního trhu.

4. Pokud některá Strana usoudí, že daná praktika je neslučitelná s odstavci 1, 2 a 3 a jestliže taková praktika působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu zájmům této Strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu, může přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 23

Státní pomoc

1. Jakákoli pomoc poskytnutá státem, jež je Stranou této Dohody, nebo prostřednictvím státních zdrojů v jakékoli formě, která narušuje nebo hrozí narušit soutěž zvýhodňováním určitých podniků nebo výroby určitého zboží, je neslučitelná s řádným prováděním této Dohody, pokud může svým působením postihnout obchod mezi Stranami.

2. Ustanovení odstavce 1 se nebudou týkat výrobků uvedených v Kapitole II.

3. Strany zabezpečí transparentnost v oblasti státní pomoci mimo jiné tím, že si budou vzájemně každoročně předávat zprávy o její celkové výši a o rozdělení poskytnuté pomoci, a na žádost druhé Strany bude poskytnuta informace o programech pomoci a o zvláštních jednotlivých případech státní pomoci.

4. Pokud některá Strana usoudí, že některá konkrétní praktika, včetně praktiky v zemědělství:

- je neslučitelná s podmínkami odstavce 1, a

- jestliže tato praktika působí nebo hrozí způsobit vážnou ujmu zájmu této Strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu,

může přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31. Takováto přiměřená opatření mohou být přijata pouze ve shodě s postupy a za podmínek stanovených dohodami Světové obchodní organizace a jakoukoli jinou příslušnou dohodou sjednanou pod její záštitou, které jsou prováděny mezi Stranami.

Článek 24

Veřejné zakázky

1. Strany považují liberalizaci svých trhů veřejných zakázek rovněž za cíl této Dohody.

2. Strany postupně vypracují své příslušné předpisy pro veřejné zakázky s úmyslem poskytnout dodavatelům druhé Strany nejpozději 1. ledna 2001 přístup k procedurám udělování kontraktů na svých trzích veřejných zakázek podle ustanovení Dohody o vládních zakázkách Světové obchodní organizace.

3. Společný výbor bude prověřovat vývoj vztahující se k dosažení cílů tohoto článku a může doporučit praktické způsoby provádění ustanovení odstavce 2 tak, aby zabezpečil volný přístup, transparentnost a úplnou rovnováhu práv a závazků.

4. V průběhu prověřování zmíněného v odstavci 3 může Společný výbor zvážit, zvláště ve světle vývoje v této oblasti v mezinárodních vztazích, možnost rozšíření rozsahu a/nebo stupeň otevřenosti trhu v souladu s odstavcem 2.

5. Strany budou usilovat o přistoupení k Dohodě o vládních zakázkách ve Světové obchodní organizaci.

Článek 25

Ochrana duševního vlastnictví

1. Strany budou poskytovat a zabezpečovat ochranu práv duševního vlastnictví na nediskriminačním základě, včetně opatření pro poskytování a prosazování takových práv. Ochrana bude postupně zlepšena tak, aby před 1. červencem 1999 dosáhla úrovně odpovídající základním normám mnohostranných dohod, které jsou specifikovány v Příloze III k této Dohodě.

2. Pro účely této Dohody „ochrana duševního vlastnictví" zahrnuje zejména ochranu autorských práv, včetně počítačových programů a databází a příbuzných práv, obchodních známek, zeměpisných označení, průmyslových vzorů, patentů, topografií integrovaných obvodů, jakož i utajovaných informací o know-how.

3. Strany budou spolupracovat v záležitostech duševního vlastnictví. Na žádost kterékoli Strany se uskuteční konzultace expertu o těchto záležitostech, zejména o činnostech vztahujících se k existujícím nebo budoucím mezinárodním úmluvám o harmonizaci, vykonávání a prosazování duševního vlastnictví a o činnostech mezinárodních organizací, jako jsou Světová obchodní organizace a Světová organizace pro duševní vlastnictví, jakož i o vztazích Stran k jakékoli třetí zemi v záležitostech týkajících se duševního vlastnictví.

Článek 26

Dumping

Jestliže kterákoli Strana shledá, že v obchodních vztazích, které se řídí touto Dohodou, je uplatňován dumping ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994, může přijmout přiměřená opatření proti této praktice v souladu s článkem VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 a s Dohodou o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994, a to za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 27

Obecná ochranná opatření

V případech, kdy se jakýkoli výrobek dováží v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že to působí nebo hrozí způsobit:

a) vážnou újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo konkurujících výrobků na území dovážející Strany, nebo

b) vážné poruchy v jakémkoli příbuzném odvětví hospodářství nebo potíže, které by mohly způsobit závažné zhoršení hospodářské situace oblasti,

může dotčená Strana přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 28

Strukturální změny

1. Kterákoli Strana může přijmout na omezenou dobu výjimečná opatření, která se odchylují od ustanovení článku 3, a to ve formě zvýšených cel.

2. Tato opatření se mohou týkat pouze nově rozvíjených průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným potížím zejména tam, kde tyto potíže mají za následek vážné sociální problémy.

3. Dovozní cla, která dotčená Strana může uplatnit na výrobky mající původ ve druhé Straně, zavedená pomocí těchto opatření nesmějí přesáhnout 25 % ad valorem a zachovají preferenční prvek pro výrobky mající původ ve druhé Straně. Celková hodnota dovozů výrobků podléhajících těmto opatřením nesmí přesáhnout 15 % celkových dovozů průmyslových výrobků z druhé Strany definovaných v Kapitole I, a to během posledního roku, za který jsou k dispozici statistické údaje.

4. Tato opatření budou uplatňována v období nepřesahujícím tři roky. Přestanou se používat nejpozději k 1. lednu 2001.

5. Žádná taková opatření nelze zavést u výrobku, pokud uplynulo více než tři roky od odstranění všech cel a množstevních omezení nebo poplatků nebo opatření majících rovnocenný účinek na tento výrobek.

6. Dotčená Strana bude informovat druhou Stranu o jakýchkoli výjimečných opatřeních, která hodlá přijmout, a na žádost druhé Strany se ve Společném výboru uskuteční konzultace o takových opatřeních a odvětvích, na něž se budou vztahovat, a to ještě před jejich zavedením. Při přijímání takových opatření poskytne dotčená Strana Společnému výboru časový harmonogram odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento časový harmonogram stanoví postupné odstraňování těchto cel zahájené nejpozději dva roky po jejich zavedení, a to ve stejných ročních sazbách. Společný výbor může rozhodnout o odlišném časovém harmonogramu.

Článek 29

Reexport a vážný nedostatek (zboží)

Tam, kde dodržování ustanovení článků 6 a 8 vede k:

a) reexportu do třetí země, vůči níž vyvážející Strana zachovává u daného výrobku množstevní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření nebo poplatky mající rovnocenný účinek; nebo

b) závažnému nedostatku nebo jeho hrozbě u výrobku nezbytného pro vyvážející Stranu

a kde výše uvedené situace působí nebo pravděpodobně způsobí značně potíže vyvážející Straně, může tato Strana přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 30

Plnění závazků

1. Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná ke splnění svých závazků z této Dohody. Zajistí, aby bylo dosaženo cílů stanovených v této Dohodě.

2. Jestliže se některá Strana domnívá, že druhá Strana nesplnila některý závazek podle této Dohody, může dotčená Strana přijmout přiměřena opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 31

Postup při uplatnění ochranných opatření

1. Před zahájením postupu vedoucího k uplatnění ochranných opatření stanovených v následujících odstavcích tohoto článku budou Strany usilovat o vyřešení jakýchkoli rozporů mezi nimi cestou přímých konzultací.

2. V případe, že některá Strana podrobuje dovozy výrobků náchylných způsobit situaci uvedenou v článku 27 administrativnímu postupu, jehož účelem je rychlé opatřování si informací o trendu toku zboží, bude o tom informovat druhou Stranu.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 7 Strana, která uvažuje o použití ochranných opatření, bude o tom okamžitě informovat písemně druhou Stranu a poskytne všechny příslušné informace. Ve Společném výboru se bezodkladně uskuteční konzultace mezi Stranami s cílem nalézt řešení.

4.

a) Pokud jde o články 26, 27 a 29, Společný výbor prověří případ nebo situaci a může přijmout jakékoli rozhodnutí potřebné k ukončení potíží oznámených dotčenou Stranou. Pokud takové rozhodnutí nebude přijato ve lhůtě 30 dnů od oznámení záležitosti Společnému výboru, dotčená Strana může přijmout opatření nezbytná pro nápravu situace.

b) Pokud jde o článek 30, může dotčená Strana přijmout přiměřená opatření po ukončení konzultací nebo po uplynutí tříměsíčního období od data prvního písemného oznámení druhé Straně.

c) Pokud jde o články 22 a 23, poskytne dotčená Strana Společnému výboru veškerou pomoc požadovanou k prověření případu a tam, kde je to přiměřené, i pomoc při odstranění praktiky, proti které jsou námitky. Jestliže příslušná Strana neodstraní praktiku, proti které jsou námitky, v období stanoveném Společným výborem nebo jestliže se Společnému výboru nepodaří dosáhnout dohody během 30 pracovních dnů poté, co mu byla záležitost předložena, může dotčená Strana přijmout přiměřená opatření, aby čelila obtížím vyplývajícím z příslušné praktiky.

5. Přijatá ochranná opatření budou ihned písemně oznámena druhé Straně. Budou omezena ve svém rozsahu a trvání na to, co je zcela nezbytné k nápravě situace, která zapříčinila jejich uplatnění, a nepřevýší škodu způsobenou příslušnou praktikou nebo potížemi. Přednost bude dána takovým opatřením, která co nejméně naruší provádění této Dohody.

6. Přijatá ochranná opatření budou předmětem pravidelných konzultací ve Společném výboru s cílem dosáhnout co možná nejdříve jejich zmírnění nebo zrušení, jestliže podmínky již dále neopravňují jejich zachování.

7. Když mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožňují provést předcházející prověření, může dotčená Strana v případech článků 26, 27 a 29 použít neprodleně prozatímní opatření zcela nezbytná pro nápravu situace. Tato opatření budou bez prodlení písemně oznámena a mezi Stranami se co možná nejdříve uskuteční konzultace ve Společném výboru.

Článek 32

Potíže v platební bilanci

1. Strany se budou snažit vyhnout se zavedení omezujících opatření, včetně opatření týkajících se dovozů, z důvodů ochrany platební bilance.

2. Jestliže je jedna ze Stran ve vážných potížích v platební bilanci nebo pod jejich bezprostřední hrozbou, může dotčená Strana v souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 přijmout omezující opatření, včetně opatření vztahujících se k dovozům, která budou mít omezené trvání a nesmí jít nad rámec toho, co je nezbytné pro nápravu situace v platební bilanci. Tato opatření budou postupně zmírňována tak, jak se budou zlepšovat podmínky platební bilance, a budou odstraněna, jestliže podmínky již dále neopravňují jejich zachování. Dotčená Strana bude neprodleně informovat druhou Stranu o jejich zavedení, a bude-li to proveditelné, o časovém harmonogramu jejich odstraňování.

Článek 33

Vývojová doložka

1. V případech, kdy některá Strana usoudí, že by bylo užitečné v zájmu ekonomik Stran rozvíjet a prohlubovat vztahy ustavené touto Dohodou formou jejich rozšíření i na oblasti nepokryté Dohodou, předloží druhé Straně zdůvodněnou žádost. Strany mohou dát pokyn Společnému výboru, aby takovou žádost přezkoumal, a tam, kde to bude vhodné, aby učinil doporučení, zejména s úmyslem zahájit jednání.

2. Dohody, které vyplynou z postupu uvedeného v odstavci 1, podléhají ratifikaci nebo schválení Stranami v souladu s jejich právním řádem.

KAPITOLA IV

INSTITUCIONÁLNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

Společný výbor

1. Tímto se zřizuje Společný výbor, který bude složen z představitele jmenovaného vládou České republiky na straně jedné a z představitele jmenovaného vládou Litevské republiky na straně druhé.

2. Společný výbor bude dohlížet nad prováděním této Dohody a spravovat toto provádění.

3. Pro účely vlastního provádění této Dohody si Strany budou vyměňovat informace a na žádost kterékoli Strany uskuteční konzultace ve Společném výboru. Společný výbor bude sledovat možnost dalšího odstraňování překážek obchodu mezi Stranami.

4. Společný výbor může přijímat rozhodnutí v případech stanovených v této Dohodě. V ostatních záležitostech může Společný výbor činit doporučení.

Článek 35

Postup Společného výboru

1. Společný výbor se bude scházet za účelem vlastního provádění této Dohody, kdykoli to bude potřebné, nejméně však jednou ročně. O svolání zasedání může požádat každá Strana.

2. Společný výbor bude jednat na základě společné dohody.

3. Jestliže představitel některé Strany ve Společném výboru přijal rozhodnutí s výhradou splnění vnitrostátních právních požadavků, rozhodnutí nabude platnosti dne, kdy bude písemně oznámeno odvolání výhrady, pokud v rozhodnutí není obsaženo žádné pozdější datum.

4. Pro účely provádění této Dohody přijme Společný výbor svá procedurální pravidla, která budou mimo jiné obsahovat ustanovení pro svolávání zasedání a pro stanovení předsedy a jeho funkčního období.

5. Společný výbor může rozhodnout o vytvoření takových podvýborů a pracovních skupin, které považuje za potřebné, aby mu pomáhaly při plnění jeho úkolů.

Článek 36

Obchodní vztahy, které se řídí touto Dohodou a jinými dohodami

1. Tato Dohoda se bude vztahovat na obchodní vztahy mezi Českou republikou a Litevskou republikou.

2. Tato Dohoda nebrání zachovaní nebo zakládání celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o pohraničním obchodu do té míry, pokud tyto nepůsobí negativně na obchodní režim a zejména na ustanovení týkající se pravidel o původu zboží stanovených touto Dohodou.

Článek 37

Přílohy a protokoly

1. Přílohy I až III k této Dohodě a Protokoly 1 až 5 této Dohody tvoří nedílnou součást této Dohody.

2. Společný výbor může rozhodnout o doplňcích a úpravách Příloh a Protokolů. V tomto případě vstoupí doplňky a úpravy v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po datu výměny diplomatických nót potvrzujících jejich schválení vládou příslušné Strany.

Článek 38

Doplňky a úpravy

Doplňky a úpravy k této Dohodě jiné, než jsou uvedeny v odstavci 2 článku 37, vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po datu výměny diplomatických nót potvrzujících, že všechny postupy požadované právním řádem každé Strany pro vstup těchto doplňků a úprav v platnost byly splněny.

Článek 39

Vstup v platnost

1. Tato Dohoda podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po datu výměny ratifikačních listin.

2. Výměna ratifikačních listin se uskuteční ve Vilniusu.

Článek 40

Předběžné provádění

Před vstupem této Dohody v platnost podle článku 39 bude Česká republika provádět tuto Dohodu předběžně od 1. ledna 1997 za předpokladu, že Litevská republika do 15. prosince 1996 písemně oznámí, že její vnitřní právní požadavky pro vstup této Dohody v platnost jsou splněny a že Litevská republika bude tuto Dohodu provádět od 1. ledna 1997.

Článek 41

Platnost a ukončení platnosti

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Každá Strana může ukončit platnost této Dohody písemným oznámením druhé Straně. Účinky ukončení platnosti nastanou prvního dne sedmého měsíce následujícího po datu, kdy druha Strana obdržela písemné oznámení.

Na důkaz toho níže podepsaní zmocněnci, jsouce k tomu řádně pověřeni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 14. října tisíc devětset devadesát čest ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, litevském a anglickém, přičemž všechny jsou autentické. V případě rozdílného výkladu bude rozhodující anglický text.

Za Českou republiku:
Ing. Vladimír Dlouhý CSc., v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Litevskou republiku:
Antanas Zenonas Kaminskas v. r.
ministr hospodářství

ZÁZNAM O POROZUMĚNÍ

1. Pokud jde o odstavec 2 článku 37, vláda bude jednat v souladu s vnitrostátními právními postupy požadovanými vnitrostátními právními předpisy.

2. Diagonální kumulace stanovena v článku 4 Protokolu 4 této Dohody může být uplatňována pouze v případě, že státy uvedené v tomto článku mají s oběma Stranami dohodu o volném obchodu nebo dohodu o vytvoření celní unie, obsahující stejná pravidla původu. Pro státy, které nesplňují tuto podmínku v den vstupu této Dohody v platnost, se článek 4 uplatní od data vstupu v platnost buď dohody o volném obchodu, nebo dohody o vytvoření celní unie nebo dodatku k takové dohodě, obsahující stejná pravidla původu, mezi tímto státem a pozdější ze Stran.

Každá odvolávka na článek 4 Protokolu 4 této Dohody se uplatní v souladu s tímto Záznamem o porozumění.

3. Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla, stanovený v článku 15 Protokolu 4 této Dohody, se dočasně neuplatňuje do té doby, než bude uplatňován s Evropskou unií a se členskými státy ESVO.

4. Strany se dohodly, že nejpozději dva roky po datu vstupu této Dohody v platnost vyhodnotí účinky koncesí, které jsou poskytnuty na výrobky uvedené v Protokolu 3 této Dohody, a mohou rozhodnout o možných úpravách vzájemných koncesí a výrobků, které jsou uvedeny v Přílohách k Protokolu 3 této Dohody.

PŘÍLOHA I

(k článku 7 odst. 2)

Česká republika zruší nejpozději k 1. lednu 2001 množstevní omezení na dovozy a opatření mající účinek rovnocenný těmto omezením na níže uvedené výrobky mající původ v Litevské republice:

Kódy HSNázev položek
261210- Uranové rudy a jejich koncentráty
2701- Černé uhlí, brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
ex 270100- Uhlí vhodné pro koksování
 - Uhlí energetické
2702- Hnědé uhlí, též aglomerované
2844- Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy (včetně štěpných nebo štěpitelných chemických prvků a izotopů) a jejich sloučeniny
284410- Přírodní uran a jeho sloučeniny, slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu
284420- Uran obohacený U 235 a jeho sloučeniny, plutonium a jeho sloučeniny, slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující uran obohacený U 235, plutonium nebo sloučeniny těchto výrobků
84013000- Nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety); včetně těch palivových článků obsahujících palivo vyrobené z uranu vytěženého v České republice za účelem jejich výroby

PŘÍLOHA II

(k článku 9 odst. 1)

Postup při notifikaci návrhů technických předpisů

Článek 1

Pro účely tohoto postupu se používají následující definice:

a) "Technická specifikace": specifikace obsažená v dokumentu, který stanoví charakteristiku požadovanou od výrobku, jako je úroveň kvality, výkon, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků uplatňovaných na výrobek, pokud se týká terminologie, symbolů, zkoušení a zkušebních metod, balení, označování nebo opatřování nápisem,

b) "Technické předpisy": technické specifikace včetně příslušných správních ustanovení, jejichž dodržování je povinné, de iure nebo de facto, v případě obchodování nebo užívání ve Straně nebo v její větší části, kromě specifikací stanovených místními úřady,

c) "Návrh technického předpisu": text technické specifikace včetně správních ustanovení, formulovaných s cílem jejich vyhlášení nebo konečného uzákonění jako technického předpisu, text, který je ve stadiu přípravy a v němž mohou být stále prováděny podstatné změny,

d) "Výrobek": veškeré zboží pokryté touto Dohodou.

Článek 2

1. Notifikace bude:

a) obsahovat úplný text návrhů technických předpisů v původním jazyce a v úplném překladu do nebo výtahu v anglickém jazyce,

b) uvádět, zda je návrh technického předpisu identický s technickou specifikací předmětu, kterého se to týká, vypracovanou mezinárodním nebo regionálním subjektem, nebo zda se od takových specifikací odchyluje. Pokud dojde k odchýlení od takových specifikací, bude uveden důvod těchto odchýlení,

c) udávat jméno a adresu národního úřadu příslušného k poskytnutí dalších informací o předpisu,

d) obsahovat uvažované datum vstupu v platnost.

2. V případech, kdy návrh technického předpisu pouze transponuje úplný text mezinárodního nebo evropského standardu, bude stačit informace týkající se příslušného standardu.

Článek 3

Každá Strana může žádat o další informaci o oznámeném návrhu technického předpisu v souladu s tímto postupem.

Článek 4

1. Strana může uplatnit připomínky ke sdělenému návrhu technických předpisů.

2. Strany si vymění informace o svých informačních místech (Enquiry Points).

Článek 5

Časový limit pro připomínky k notifikacím bude tři měsíce od data, kdy Strana obdrží text návrhu předpisu. V průběhu tohoto období nesmí být návrh technického předpisu přijat.

Článek 6

Dodatečná notifikace uvede, do jaké míry bylo možné vzít do úvahy jakékoli připomínky získané od druhé Strany, jakékoli změny podstaty provedené v porovnání s oznámeným návrhem, jakož i datum vstupu tohoto předpisu v platnost.

Článek 7

Období tří měsíců, kdy technický předpis nesmí být přijat, se však neuplatní, když z naléhavých důvodů vztahujících se k ochraně veřejného zdraví nebo bezpečnosti, ochrany zdraví a života zvířat nebo rostlin, příslušné úřady musí připravit technické předpisy ve velmi krátkém časovém období, aby je pokud možno vyhlásily nebo zavedly okamžitě bez umožnění jakýchkoli konzultací. Budou oznámeny důvody, které opravňují naléhavost přijetí těchto opatření.

Článek 8

Strany budou v rámci této Dohody pořádat pravidelné konzultace, aby zajistily uspokojivé provádění tohoto postupu.

PŘÍLOHA III

(k článku 25 odst. 1)

Duševní vlastnictví

Mnohostranné dohody zmíněné v odstavci 1 článku 25 jsou následující:

- Pařížská úmluva z 20. března 1883 o ochraně průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967),

- Bernská úmluva z 9. září 1886 o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971),

- Mezinárodní úmluva z 26. října 1961 o ochraně výkonných umělců, producentů fonogramů a rozhlasových organizací (Římská úmluva),

- Evropská patentová úmluva z 5. října 1973.

PROTOKOL 1 (k článku 3 odst. 2)

Zrušení dovozních cel mezi Českou republikou a Litevskou republikou

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky mající původ v Litevské republice, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu vstupu této - na 50 % základního cla Dohody v platnost
- k 1. lednu 1998 - zbývající cla budou zrušena.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky mající původ v Litevské republice, neuvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena k datu vstupu této Dohody v platnost.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Litevské republice na výrobky mající původ v České republice, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu vstupu této - na 50 % základního cla Dohody v platnost
- k 1. lednu 1998 - zbývající cla budou zrušena.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Litevské republice na výrobky mající původ v České republice, uvedené v příloze C k tomuto Protokolu, budou zrušena k 1. lednu 2001.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Litevské republice na výrobky mající původ v České republice, neuvedené v přílohách B a C k tomuto Protokolu, budou zrušena k datu vstupu této Dohody v platnost.

Příloha A k Protokolu 1

HS/CN kódy 1996

360500
442190
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511219
511220
511230
511290
511300
520811
520812
520813
520819
520821
520822
520823
520829
520831
520832
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520911
520912
520919
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521011
521012
521019
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530911
530919
530921
530929
540710
540720
540730
540741
540742
540743
540744
540751
540752
540753
540754
540761
540769
540771
540772
540773
540774
540781
540782
540783
540784
540791
540792
540793
540794
540810
540821
540822
540823
540824
540831
540832
540833
540834
551219
551221
551229
551291
551299
551321
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551519
551521
551522
551529
551591
551592
551599
551612
551613
551614
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
570110
570190
570210
570220
570231
570232
570239
570241
570242
570249
570251
570252
570259
570291
570292
570299
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580110
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580500
580610
580620
580631
580632
580639
580640
580710
580790
590410
590491
590492
600110
600121
600122
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600230
600241
600242
600243
600249
600291
600292
600293
600299
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610323
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610729
610791
610792
610799
610811
610819
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610899
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611220
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611610
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620811
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621112
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621210
621220
621230
621290
621310
621320
621390
621410
621420
621430
621440
621490
621510
621520
621590
621600
621710
621790
630110
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
640192
640199
640219
640220
640291
640299
640319
640320
640330
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
690810
690890
691010
691090
840310
841430
841810
841821
841829
841830
846291
850910
850920
850930
850940
850980
850990
851660
852812
852813
852821
853910
853921
853922
853929
853931
853932
853939
853941
853949
853990
902820
940110
940120
940130
940140
940150
940161
940169
940171
940179
940180
940190
940310
940320
940330
940340
940350
940360
940370
940380
940390

Příloha B k Protokolu 1

HS/CN kódy 1996

340220
340290
340510
340520
340530
340540
340590
340600
360500
39172391
39172399
391731
39219011
39219020
39219030
39219043
39219049
39219050
39219060
39219090
392510
392520
392610
392620
392630
392640
420211
420212
420219
420221
420222
420229
420231
420232
420239
420291
420292
420299
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511219
511220
511230
511290
511300
52082190
520822
520823
520829
520831
520832
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521212
521213
521214
521215
521222
521223
521224
521225
530911
530919
530921
530929
540710
54072011
54072090
540730
540741
540742
540743
540744
540751
540752
540753
540754
540761
540769
540771
540772
540773
540774
540781
540782
540783
540784
540791
540792
540793
540794
540810
540821
540822
540823
540824
540831
540832
540833
540834
551219
551221
551229
551291
551299
551321
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551519
551521
551522
551529
551591
551592
551599
551612
551613
551614
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
570110
570190
570210
570220
570231
570232
570239
570241
570242
570249
570251
570252
570259
570291
570292
570299
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580110
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580500
580610
580620
580631
58063210
580639
580640
580710
580790
580810
580890
580900
581010
581091
581092
581099
581100
590410
590491
590492
600110
600121
600122
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600230
600241
600242
600243
600249
600291
600292
600293
600299
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610323
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610729
610791
610792
610799
610811
610819
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610899
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611220
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
61159330
61159391
61159399
611599
611610
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621112
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621210
621220
621230
621290
621310
621320
621390
621410
621420
621430
621440
621490
621510
621520
621590
621600
621710
621790
630110
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630590
640192
640199
640219
640220
640291
640299
640319
640320
640330
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
690810
690890
691010
691090
840310
84143030
841821
85061011
85061091
85061099
850910
850920
850930
850940
850980
850990
902820
940130
940140
940150
940161
940169
940171
940179
940180
940190
940330
940340
940350
940360

Příloha C k Protokolu 1

HS/CN kódy 1996

87032190
87032290
87032390
87032490
87033190
87033290
87033390

PROTOKOL 2 (k článku 6 odst. 2)

Zrušení vývozních cel mezi Českou republikou a Litevskou republikou

1. Česká republika ke dni vstupu této Dohody v platnost neuplatňuje vývozní cla.

2. Vývozní cla uplatňovaná v Litevské republice na výrobky vyvážené do České republiky, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu vstupu této - na 50 % základního cla Dohody v platnost
- k 1. lednu 1999 - na 30 % základního cla
- k 1. lednu 2001 - zbývající cla budou zrušena.

3. Vývozní cla uplatňovaná v Litevské republice na výrobky vyvážené do České republiky, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu vstupu této - na 50 % základního cla Dohody v platnost
- k 1. lednu 2001 - zbývající cla budou zrušena.

4. Litevská republika ke dni vstupu této Dohody v platnost neuplatňuje vývozní cla na výrobky vyvážené do České republiky, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v přílohách A a B k tomuto Protokolu.

Příloha A k Protokolu 2

HS/CN kódy 1996

410110
410121
410122
410129
410130
410140
410310
410320
410390

Příloha B k Protokolu 2

HS/CN kódy 1996, název zboží

30011090 
30012010 
30012090 
30019010 
30019091 
440320001*- sloupy z borovicového dřeva s obvodem u horního konce nepřesahujícím 20 cm
440391 
440399801*- jasanové dřevo surové
440399802*- sloupy z březového dřeva s obvodem u homího konce
 nepřesahujícím 20 cm

* národní kódy v litevském celním sazebníku

PROTOKOL 3 (k článku 11 odst. 2)

Zrušení cel a výměna zemědělských koncesí mezi Českou republikou a Litevskou republikou

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky mající původ v Litevské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena v den vstupu této Dohody v platnost.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky mající původ v Litevské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou snížena na výši stanovenou v této Příloze ode dne vstupu této Dohody v platnost.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky mající původ v Litevské republice, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, se budou uplatňovat ve výši sazby stanovené v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Litevské republice na výrobky mající původ v České republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou zrušena v den vstupu této Dohody v platnost.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Litevské republice na výrobky mající původ v České republice, uvedené v Příloze E k tomuto Protokolu, budou snížena na výši stanovenou v této Příloze ode dne vstupu této Dohody v platnost.

6. Dovozní cla uplatňovaná v Litevské republice na výrobky mající původ v České republice, uvedené v Příloze F k tomuto Protokolu, se budou uplatňovat ve výši sazby stanovené v této Příloze.

Příloha A k Protokolu 3

HS/CN kódy 1996

10111
10119
10120
10210
10310
10410
10420
10600
20450
20500
2062910
2062999
2068091
2068099
20690
20810
20820
20890
2109021
30110
30191
30192
30193
30199
30211
30212
30219
30221
30222
30223
30229
30231
30232
30233
30239
30240
30250
30261
30262
30263
30264
30265
30266
30269
30270
30310
30321
30322
30329
30331
30332
30333
30339
30341
30342
30343
30349
30350
30360
30371
30372
30373
30374
30375
30376
30377
30378
30379
30380
30410
30420
30490
30510
30520
30530
30541
30542
30549
30551
30559
30561
30562
30563
30569
30611
30612
30613
30614
30619
30621
30622
30623
30624
30629
30710
30721
30729
30731
30739
30741
30749
30751
30759
30760
30791
30799
50100
50210
50290
50300
50400
50510
50590
50610
50690
50710
50790
50800
50900
51000
51110
51191
51199
60110
60120
60210
60220
60230
60240
60290
6031015
6031055
60410
60491
60499
70110
7019051
7020015
7020020
7020025
7020045
7020050
7041005
7041080
7051105
7051180
7069011
7070010
7070015
7070020
7070035
7070040
70910
70930
70940
70951
70952
7096091
7096095
7099020
7099031
7099039
7099040
7099050
7099071
7099073
7099075
7099077
7099079
7108010
7108061
7108069
7108080
7108085
71110
71120
71130
71140
71190
71230
71290
71310
71320
71331
71332
71333
71339
71340
71350
71390
71410
71420
71490
80111
80119
80121
80122
80131
80132
80211
80212
80221
80222
80231
80232
80240
80250
80290
80300
80410
80420
80430
80440
80450
80510
80520
80530
80540
80590
80610
80620
80711
80719
80720
80820
80910
80920
80930
80940
8101005
8101080
81020
81040
81050
81090
81210
81220
81290
81310
81320
81330
81340
81350
81400
90111
90112
90121
90122
90190
90210
90220
90230
90240
90300
90411
90412
90420
90500
90610
90620
90700
90810
90820
90830
90910
90920
90950
91010
91020
91030
91040
91050
91091
91099
100110
100510
100590
100610
100620
100630
100640
100700
100810
100820
100830
100890
110230
110314
110610
110620
110630
110720
110814
110819
120100
120210
120220
120300
120400
1,2E+07
120600
120710
120720
120730
120740
120750
120760
120791
120792
120799
120810
120890
120911
120919
120921
120922
120923
120924
120925
120926
120929
120930
120991
120999
121110
121120
121190
121210
121220
121230
121292
121299
121300
121410
121490
130110
130120
130190
130211
130212
130213
130214
130219
130220
130231
130232
130239
140110
140120
140190
140210
140290
140310
140390
140410
140420
140490
150100
150200
150300
150410
150420
150430
150510
150590
150600
150710
150790
150810
150890
150910
150990
151000
151110
151190
151211
151219
151221
151229
151311
151319
151321
151329
151511
151519
151521
151529
151530
151540
151550
151560
151590
151800
152000
152110
152190
152200
160300
160411
160412
160413
160414
160415
160416
160419
160420
160430
160510
160520
160530
160540
160590
170220
170250
180100
180200
180310
180320
180400
180500
190110
190240
190300
1,9E+07
1,9E+07
1,9E+07
1,9E+07
2E+07
2E+07
2E+07
200310
200320
200570
2E+07
2E+07
2E+07
200791
200811
200819
200820
200830
200911
200919
200920
200930
200940
2E+07
2E+07
2E+07
2E+07
2E+07
2E+07
2E+07
2E+07
210111
210112
210120
210130
210310
2,1E+07
2,1E+07
220110
220190
230110
230120
230210
230220
230230
230240
230250
230310
230320
230330
230400
230500
230610
230620
230630
230640
230650
230660
230670
230690
230700
230810
230890
230910
230990
240110
240120
240130

Příloha B k Protokolu 3

HS/CN kódy 1996, celní sazba v %

1039115
1039215
2041025
2042125
2042225
2042325
2043025
2044125
2044225
2044325
210901020
210901120
210901920
210902920
4011020
4012020
4013020
4041014
4049014
709204
81010108
909304
909404
10019015
10020015
10030018
10040015
11010015
1102208
11041115
11041215
11041915
11042115
11042215
11042315
11042915
11043015
1107105
17023030
17024030
2005514
2005594
2005604
2009604
2104104
2104204

Příloha C k Protokolu 3

HS/CN kódy 2000, celní sazba v %

0102900597,5
0102902197,5
0102902997,5
0102904197,5
0102904997,5
0102905197,5
0102905997,5
0102906171
0102906971
0102907152
0102907952
0102909052
010511112
010511192
010511912
010511992
010512006
010519206
010519906
0105920010,2
0105930010,2
0105991010
0105992010
0105993010
0105995010
0201100034
0201202034
0201203034
0201205034
0201209034
0201300034
0202100034
0202201034
0202203034
0202205034
0202209034
0202301034
0202305034
0202309034
0203111038,5
0203119038,5
0203121138,5
0203121938,5
0203129038,5
0203191138,5
0203191338,5
0203191538,5
0203195538,5
0203195938,5
0203199038,5
0203211038,5
0203219038,5
0203221138,5
0203221938,5
0203229038,5
0203291138,5
0203291338,5
0203291538,5
0203295538,5
0203295938,5
0203299038,5
020610102
020610913
020610952
020610992
020621002
020622102
020622903
020629912
020630102
020630213
020630312
020630902
020641102
020641913
020641993
020649102
020649912
020649992
020680102
0207111043
0207113043
0207119043
0207121043
0207129043
0207131043
0207132043
0207133043
0207134043
0207135043
0207136043
0207137043
020713919
0207139943
0207141043
0207142043
0207143043
0207144043
0207145043
0207146043
0207147043
0207149112
0207149943
0207241015
0207249015
0207251015
0207259015
0207261015
0207262015
0207263015
0207264015
0207265015
0207266015
0207267015
0207268015
020726919
0207269915
0207271015
0207272015
0207273015
0207274015
0207275015
0207276015
0207277015
0207278015
0207279112
020727993
0207321115
0207321515
0207321915
0207325115
0207325915
0207329015
0207331115
0207331915
0207335115
0207335915
0207339015
0207341012
0207349012
0207351115
0207351515
0207352115
0207352315
0207352515
0207353115
0207354115
0207355115
0207355315
0207356115
0207356315
0207357115
0207357915
020735919
0207359915
0207361115
0207361515
0207362115
0207362315
0207362515
0207363115
0207364115
0207365115
0207365315
0207366115
0207366315
0207367115
0207367915
0207368112
0207368512
0207368912
0207369015
0209001120
0209001920
0209003020
0209009020
0210111119
0210111920
0210113119
0210113920
0210119020
0210121120
0210121920
0210129020
0210191020
0210192020
0210193020
0210194020
0210195120
0210195920
0210196020
0210197020
0210198120
0210198920
0210199020
0210201025
0210209030
0210903120
0210903920
0210904120
0210904920
0210906055
0210907120
0210907920
0210908020
0210909020
0402101137
0402101937
0402109137
0402109937
0402211137
0402211737
0402211937
0402219137
0402219937
0402291137
0402291537
0402291937
0402299137
0402299937
0402911140
0402911940
0402913140
0402913940
0402915140
0402915940
0402919140
0402919940
0402991125
0402991925
0402993125
0402993925
0402999125
0402999925
0403101124
0403101324
0403101924
0403103124
0403103324
0403103924
0403105124
0403105324
0403105924
0403109124
0403109324
0403109924
0403901125
0403901325
0403901925
0403903125
0403903325
0403903925
0403905125
0403905325
0403905925
0403906125
0403906325
0403906925
0403907125
0403907325
0403907925
0403909125
0403909325
0403909925
0405101168
0405101968
0405103068
0405105068
0405109068
040520106,9
040520306,9
0405209068
0405901068
0405909068
04061020108,5
04061020908,5
04061080108,5
04061080908,5
040620108,5
040620908,5
040630109
040630319
040630399
040630909
040640108,5
040640508,5
040640908,5
040690019
040690029
040690039
040690049
040690059
040690069
040690139
040690159
040690179
040690189
040690199
040690219
040690239
040690259
040690279
040690299
040690319
040690339
040690359
040690379
040690399
040690509
040690619
040690639
040690699
040690739
040690759
040690769
040690789
040690799
040690819
040690829
040690849
040690859
040690869
040690879
040690889
040690934,9
040690994,9
040700112,8
040700192,8
040700301017
040700309017
0407009017
0408112017
0408118017
0408192017
0408198117
0408198917
0408912017
0408918017
0408992017
0408998017
0409000017
0410000010
0603101117
0603101317
0603102117
0603102517
0603102917
060310514
060310534
060310614
060310654
060310694
060390004
07019010100
070190598,5
07019090100
070200003012,7
070200004012,7
070200005012,7
070200006012,7
070310113
0703101910
0703109010
0703200010
0703900010
070410101012
070410102012
0704200012
0704901012
070490901012
070490909012
0705111011,8
0705190011,8
0705210011,8
0705290011,8
070610001012
070610002012
070610009012
0706900512
0706901712
0706903012
0706909012
070700052014
0707009015
0708100011,8
0708200011,8
0708900011,8
070960108,5
070960998,5
0709700010
070990107
070990608,5
070990904
071010000
071021009
071022009
071029005
071030009
071040008,5
071080512,5
071080592,5
071080702,5
071080952,5
071090009
071220002
0808101015
080810201012
08081020203
080810209015
080810501012
08081050203
080810509015
080810901012
08081090203
080810909015
081030109
081030309
081030909
081110118,5
081110198,5
081110908,5
081120118,5
081120198,5
081120318,5
081120398,5
081120518,5
081120591,7
081120901,7
081190118,5
081190198,5
081190318,5
081190398,5
081190501,7
081190701,7
081190751,7
081190801,7
081190851,7
081190951,7
1102100017
1102901015
1102903015
1102909015
110311106,2
1103119021,2
1103120015
1103131017
1103139017
1103191015
1103193015
1103199015
1103210020
1103291015
1103292015
1103293015
1103294015
110329502,5
1103299015
1105100016
110520004
1108110060
1108120060
1108130080
1108200010
1109000015
1205009060
121010009
121020109
121020909
1212912010
1212918029,5
1514101024,8
1514109024,8
1514901026
1514909026
1516101015
1516109015
1516201012
1516209112
1516209512
1516209612
1516209812
1517101030
1517109030
1517901030
1517909130
1517909323
1517909923
1601001018
1601009118
1601009918
1602100018
1602201118
1602201918
1602209018
1602311118
1602311918
1602313018
1602319018
1602321118
1602321918
1602323018
1602329018
1602392118
1602392918
1602394018
1602398018
1602411018
1602419018
1602421018
1602429018
1602491118
1602491318
1602491518
1602491918
1602493018
1602495018
1602499018
1602501018
1602503118
1602503918
1602508018
1602901018
160290313
160290417
1602905118
1602906125,5
1602906925,5
1602907218
1602907418
1602907618
1602907818
160290987
1701111059,5
1701119068
1701121059,5
1701129059,5
1701910059,5
1701991059,5
1701999059,5
1702110020
1702190020
1702601040
1702608040
1702609540
170290106,6
1702903040
1702905040
1702906040
1702907140
1702907540
1702907940
1702908040
1702909940
1703100021,5
1703900021,5
1704101112,7
1704101912,7
1704109112,7
1704109912,7
1704901012,7
1704903012,7
1704905112,7
1704905512,7
1704906112,7
1704906512,7
1704907112,7
1704907512,7
1704909912,7
1806101512,7
1806102012,7
1806103012,7
1806109012,7
1806201012,7
1806203012,7
1806205012,7
1806207012,7
1806208012,7
1806209512,7
1806310012,7
1806321012,7
1806329012,7
1806901112,7
1806901912,7
1806903112,7
1806903912,7
1806905012,7
1806906012,7
1806907012,7
1806909012,7
190120009
190190118
190190198
190190918
190190998
1902110019,2
1902191019,2
1902199019,2
1902201014,5
1902203019
1902209119
1902209919
1902301019
1902309019
190410103
190410903
190420108
190420913
190420993
1904901025
190490903
190510006
190520305
190520905
190530117
190530197
190530307
190530517
190530597
190530917
190530997
190540105
190540905
190590305
190590405
190590455
190590555
190590605
190590905
2001100018,7
2001200017
200190209
200190309
200190504
200190659
200190709
200190759
200190859
200190919
200190969
2002101015
2002109015
2002901115
2002901915
2002903115
2002903915
2002909115
2002909915
2004101018,5
2004109118,5
2004109918,5
2004901018,5
2004903018,5
2004905018,5
2004909118,5
200490985,5
2005100015
2005201018,7
2005202018,7
2005208018,7
2005400018
2005800018
2005901010
2005906010
2005907010
2005907518,7
2005908010
2006003115
2006003515
2006003815
2006009115
2006009915
2007101020
2007109120
2007109920
200799104
2007992020
2007993120
2007993320
200799354
200799394
2007995120
2007995520
2007995820
2007999120
2007999320
2007999820
200840114,2
200840194,2
200840214,2
200840294,2
200840314,2
200840394,2
200840514,2
200840594,2
200840714,2
200840794,2
200840914,2
200840994,2
200850118
200850198
200850318
200850398
200850518
200850598
200850618
200850698
200850718
200850798
200850928
200850948
200850998
200860118
200860198
200860318
200860398
200860518
200860598
200860618
200860698
200860718
200860798
200860918
200860998
200870118
200870198
200870318
200870398
200870518
200870598
200870618
200870698
200870718
200870798
200870928
200870948
200870998
200880118
200880198
200880318
200880398
200880508
200880708
200880918
200880998
200891008
200892128
200892148
200892168
200892188
200892328
200892348
200892368
200892388
200892518
200892598
200892728
200892748
200892768
200892788
200892928
200892938
200892948
200892968
200892978
200892988
2008991110
2008991910
200899213
200899233
2008992510
200899265
200899285
2008993210
200899335
200899345
200899365
200899375
200899385
200899405
2008994110
200899433
200899455
2008994610
200899475
200899495
2008995110
200899533
200899555
2008996110
200899625
200899685
200899725
200899745
200899795
200899855
2008999110
200899995
2009501012
2009509012
2009701120
2009701920
2009703020
2009709120
2009709320
2009709920
200980113,2
200980193,2
200980333,2
200980353,2
200980363,2
200980383,2
200980503,2
200980613,2
200980633,2
200980693,2
200980713,2
200980733,2
200980793,2
200980843,2
200980863,2
200980883,2
200980893,2
200980963,2
200980973,2
200980993,2
2009901117
2009901917
200990214
200990294
2009903117
2009903917
200990514
200990594
200990924
200990944
200990954
200990964
200990974
200990984
210210108,5
210210316,8
210210396,8
210210906,8
210220116,8
210220196,8
210220906,8
210230007
210320008
210330107
210330907
210390907
2105001029
2105009129
2105009929
210610204
210610804
210690106,9
2106902021,2
210690306,9
210690516,9
210690556,9
210690596,9
210690926,9
210690986,9
2202100022
220290109,3
220290919,3
220290959,3
220290999,3
2203000120
2203000920
2203001020
2204101130
220410191030
220410191130
220410191230
220410199030
220410199130
220410199230
2204109130
220410991030
220410999030
2204211030
2204211130
2204211230
2204211330
2204211730
2204211830
2204211930
2204212230
2204212430
2204212630
2204212730
2204212830
2204213230
2204213430
2204213630
2204213730
2204213830
2204214230
2204214330
2204214430
2204214630
2204214730
2204214830
2204216230
2204216630
2204216730
2204216830
2204216930
2204217130
2204217430
2204217630
2204217730
2204217830
2204217930
2204218030
2204218130
2204218230
2204218330
2204218430
2204218730
2204218830
2204218930
2204219130
2204219230
2204219330
2204219430
2204219530
2204219630
2204219730
2204219830
2204219930
2204291075
2204291275
2204291375
2204291775
2204291875
2204294275
2204294375
2204294475
2204294675
2204294775
2204294875
2204295875
2204296275
2204296475
2204296575
2204297175
2204297275
2204297575
2204298175
2204298275
2204298375
2204298475
2204298775
2204298875
2204298975
2204299175
2204299275
2204299375
2204299475
2204299575
2204299675
2204299775
2204299875
2204299975
2204301030
2204309230
2204309430
2204309630
2204309830
2205101014
2205109014
2205901014
2205909014
220600100111
220600101011
220600102011
220600103011
220600109011
220600310111
220600311011
220600312011
220600313011
220600314011
220600315011
220600316011
220600319011
220600390111
220600391011
220600392011
220600393011
220600399011
220600510111
220600511011
220600512011
220600514011
220600515011
220600516011
220600519011
220600590111
220600591011
220600592011
220600593011
220600599011
220600810111
220600811011
220600812011
220600814011
220600815011
220600816011
220600819011
220600890111
220600891011
220600892011
220600893011
220600899011
2207100077
2207200059,5
2208201221,2
2208201421,2
2208202621,2
2208202721,2
2208202921,2
2208204021,2
2208206221,2
2208206421,2
2208208621,2
2208208721,2
2208208921,2
220830118,5
220830198,5
220830328,5
220830388,5
220830528,5
220830588,5
220830728,5
220830788,5
220830828,5
220830888,5
2208401112,7
2208403112,7
2208403912,7
2208405112,7
2208409112,7
2208409912,7
2208501112,7
2208501912,7
2208509112,7
2208509912,7
2208601156
2208601956
2208609156
2208609956
2208701056
2208709056
2208901156
2208901956
2208903356
2208903856
2208904156
2208904556
2208904856
2208905256
2208905756
2208906956
2208907156
2208907456
2208907856
2208909156
2208909956
220900115,3
220900195,3
220900915,3
220900995,3
240210001040
240210009040
240220101055
240220109055
240220901055
240220909055
2402900055
240310101022,1
240310102122,1
240310103022,1
240310108022,1
240310901022,1
240310902122,1
240310903022,1
240310908022,1
240391001022,1
240391002122,1
240391009022,1
240399101022,1
240399109022,1
2403999022,1

Příloha D k Protokolu 3

HS/CN kódy 1996

10111
10119
10120
10210
10310
10410
10420
10600
20450
20500
2062910
2062999
2068091
2068099
20690
2071391
2071399
2072691
2072699
2072791
2072799
20734
2073591
2073599
2073681
2073685
2073689
2073690
20810
20820
20890
2109021
30110
30191
30192
30193
10111
10119
10120
10210
10310
10410
10420
10600
20450
20500
2062910
2062999
2068091
2068099
20690
2071391
2071399
2072691
2072699
2072791
2072799
20734
2073591
2073599
2073681
2073685
2073689
2073690
20810
20820
20890
2109021
30110
30191
30192
30193
30372
30373
30374
30375
30376
30377
30378
30379
30380
30410
30420
30490
30510
30520
30530
30541
30542
30549
30551
30559
30561
30562
30563
30569
30611
30612
30613
30614
30619
30621
30622
30623
30624
30629
30710
30721
30729
30731
30739
30741
30749
30751
30759
30760
30791
30799
4022911
41000
50100
50210
50290
50300
50400
50510
50590
50610
50690
50710
50790
50800
50900
51000
51110
51191
51199
60110
60120
60210
60220
60230
60240
60290
60410
60491
60499
70110
70910
70930
70940
70951
70952
71110
71120
71130
71140
71190
71230
71290
71310
71320
71331
71332
71333
71339
71340
71350
71390
71410
71420
71490
80111
80119
80121
80122
80131
80132
80211
80212
80221
80222
80231
80232
80240
80250
80290
80300
80410
80420
80430
80440
80450
80510
80520
80530
80540
80590
80610
80620
80711
80719
80720
8081061
8081063
8081069
8081071
8081073
8081079
80820
80910
80920
80930
80940
8101005
8101080
81020
81030
81040
81050
81090
81210
81220
81290
81310
81320
81330
81340
81350
81400
90111
90112
90121
90122
90190
90210
90220
90230
90240
90300
90411
90412
90420
90500
90610
90620
90700
90810
90820
90830
90910
90920
90950
91010
91020
91030
91040
91050
91091
91099
100110
100510
100590
100610
100620
100630
100640
100700
100810
100820
100830
100890
110230
110311
110312
110313
110314
11031910
11031990
110321
110329
110510
110520
110610
110620
110630
110720
110811
110812
110814
110819
110820
110900
120100
120210
120220
120300
120400
120500
120600
120710
120720
120730
120740
120750
120760
120791
120792
120799
120810
120890
120911
120919
120921
120922
120923
120924
120925
120926
120929
120930
120991
120999
121010
121020
121110
121120
121190
121210
121220
121230
121291
121292
121299
121300
121410
12149010
130110
130120
130190
130211
130212
130213
130214
130219
130220
130231
130232
130239
140110
140120
140190
140210
140290
140310
140390
140410
140420
140490
150100
150200
150300
150410
150420
150430
150510
150590
150600
150710
150790
150810
150890
150910
150990
151000
151110
151190
151211
151219
151221
151229
151311
151319
151321
151329
151410
151490
151511
151519
151521
151529
151530
151540
151550
151560
151590
15162095
15162096
15162098
151800
152000
152110
152190
152200
160300
160411
160412
160413
160414
160415
160416
160419
160420
160430
160510
160520
160530
160540
160590
170211
170219
170220
170250
170260
170310
170390
17049055
180100
180200
180310
180320
180400
180500
190110
190240
190300
19059010
19059020
200320
200570
20079958
200811
200819
200820
200830
210111
210112
210120
210130
210310
220110
220190
230110
230120
230210
230220
230230
230240
230250
230310
230320
230330
230400
230500
230610
230620
230630
230640
230650
230660
230670
230690
230700
230810
230890
230910
23099010
23099031
23099033
23099035
23099039
23099041
23099043
23099049
23099051
23099053
23099059
23099070
23099091
23099098
240110
240120
240130
240310
240391
240399

Příloha E k Protokolu 3

HS/CN kódy 1996, celní sazba v %

1039115
1039215
2041025
2042125
2042225
2042325
2043025
2044125
2044225
2044325
210901020
210901120
210901920
210902920
4011020
4012020
4013020
4041014
4049014
709204
81010108
909304
909404
10019015
10020015
10030018
10040015
11010015
1102208
11041115
11041215
11041915
11042115
11042215
11042315
11042915
11043015
11071010
17023030
17024030
2005514
2005594
2005604
2009604
2104104
2104204

Příloha F k Protokolu 3

HS/CN kódy 2000, celní sazba v %

01029020
01051120
01051200020
01051920
01059200020
01059300020
01059920
02011000030
02012030
02013000030
02021000030
02022030
02023030
02031130
02031230
02031930
02032130
02032230
02032930
02061030
02062100030
02062230
02062910930
02062991030
02062999930
02063030
02064130
02064930
02068010030
02071125
02071225
02071310025
02071320025
02071330025
02071340025
02071350025
02071360025
02071370025
02071425
02072425
02072525
02072610025
02072620025
02072630025
02072640025
02072650025
02072660025
020726700
020726800
25
25
02072710025
02072720025
02072730025
02072740025
02072750025
02072760025
020727700 25
02072780025
02073225
02073325
02073511025
02073515025
02073521025
02073523025
02073525025
02073531025
02073541025
02073551025
02073553025
02073561025
02073563025
02073571025
02073579025
02073611025
02073615025
02073621025
02073623025
02073625025
02073631025
02073641025
02073651025
02073653025
02073661025
02073663025
02073671025
02073679025
02090030
02101130
02101230
02101930
02102030
02109031030
02109039030
02109041030
02109049030
02109060030
02109071030
02109079030
02109080030
02109090030
04021010
04022110
04022915010
04022919010
04022991010
04022999010
04029115
04029915
04031020
04039020
04051040
04052040
04059040
04061030
04062030
04063030
04064030
04069030
04070030
04081130
04081930
04089130
04089930
04090000030
06031010150
06031010940
06031020140
06031020930
06031030140
06031030930
06031040130
06031040920
06031050030
06031080020
0603900005
07019020
070200001 -
070200003
10
070200004 -
070200006
40
070200007,
070200008
10
0703105
0703200005
0703900005
0704100005
0704200005
07049010020
0704909005
0705110005
0705190005
0705210005
0705290005
0706100005
0706905
070700051 -
070700053
20
070700054,
070700055
50
070700056,
070700057
20
0707009005
0708100005
0708200005
0708900005
0709605
0709700005
0709905
0710100005
0710210005
0710220005
0710290005
0710300005
0710400005
0710805
0710900005
0712200005
08081010020
08081020120
08081020420
08081050120
08081050420
08081090120
08081090420
0811105
0811205
0811905
11021000030
11029010
11031930050
11081300050
12149091030
12149099030
1516105
1516201005
151620915
15171020
1517905
16010014
16021000040
16022040
16023140
16023240
16023940
16024140
16024240
16024940
16025040
16029040
17011135, ale ne méně než 1,36 Lt/kg
17011235, ale ne méně než 1,36 Lt/kg
17019187, ale ne méně než 1,76 Lt/kg
17019987, ale ne méně než 1,68 Lt/kg
17029087
17041025
17049010025
17049030025
17049051025
1704906125
17049065025
17049071025
17049075025
1704908125
17049099025
18061030
18062030
1806310030
18063230
18069030
190120005
1901905
1902110005
1902195
1902205
1902305
1904105
1904205
1904905
19051000030
19052030
19053030
19054030
1905903005
19059040030
19059045030
19059055030
1905906030
19059090030
20011000040
20012000040
200190100 -
200190910
5
2001909640
2002105
2002905
2003105
2004105
2004905
2005100005
2005205
2005400005
2005800005
2005905
2006005
2007105
2007915
2007991005
2007992005
2007993105
2007993305
2007993505
2007993940
2007995105
20079955040
20079991040
2007999305
2007999805
2008405
2008505
2008605
2008705
2008805
2008910005
2008925
2008995
2009115
2009195
2009205
2009305
2009405
2009505
20097040
2009805
2009905
21021015
2102205
2102300005
2103200005
2103305
2103905
21050030
2106105
2106905
22021000015
22029015
22030015
220410110 -
220421100,
220429100
50, ale ne méně než 4 Lt/l
220421110 -
220421800,
220429120 -
220429750
20, ale ne méně než 1 Lt/l
220421810 -
220421940,
220429810 -
220429940,
220430 -
22051010,
22059010
20, ale ne méně než 1,5 Lt/l
220421950 -
220421990,
220429950 -
220429990,
220510900,
220590900
20, ale ne méně než 2 Lt/1
22060020, ale ne méně než 2 Lt/l
22071000050, ale ne méně než 0,3 Lt/1 % koncentrace alkoholu
2207200050, ale ne méně než 0,3 Lt/1 % koncentrace alkoholu
22082050, ale ne méně než 0,3 Lt/1 % koncentrace alkoholu
22083050, ale ne méně než 0,3 Lt/1 % koncentrace alkoholu
22084050, ale ne méně než 0,3 Lt/l % koncentrace alkoholu
22085050, ale ne méně než 0,3 Lt/1 % koncentrace alkoholu
22086050, ale ne méně než 0,3 Lt/l % koncentrace alkoholu
22087050, ale ne méně než 0,3 Ll/l % koncentrace alkoholu
22089050, ale ne méně než 0,3 Lt/1 % koncentrace alkoholu
2209005
2309909320
24021000030, ale ne méně než 16 Lt za 1000 kusů
24022030, ale ne méně než 16 Lt za 1000 kusů
24029000030, ale ne méně než 16 Lt za 1000 kusů

PROTOKOL 4 (k článku 16 odst. 1)

TÝKAJÍCÍ SE DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY" A METOD ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE

OBSAH:

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Definice

HLAVA II DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"

Článek 2 Všeobecné požadavky

Článek 3 Dvoustranná kumulace původu

Článek 4 Diagonální kumulace původu

Článek 5 Zcela získané výrobky

Článek 6 Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

Článek 7 Nedostatečné opracování nebo zpracování

Článek 8 Určující jednotka

Článek 9 Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Článek 10 Soupravy (sady)

Článek 11 Neutrální prvky

HLAVA III ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12 Územní princip

Článek 13 Přímá doprava

Článek 14 Výstavy

HLAVA IV NAVRACENÍ (DRAWBACK) NEBO OSVOBOZENÍ

Článek 15 Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

HLAVA V DŮKAZ PŮVODU

Článek 16 Všeobecné požadavky

Článek 17 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

Článek 18 Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

Článek 19 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

Článek 20 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Článek 21 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

Článek 22 Schválený vývozce

Článek 23 Platnost důkazu původu

Článek 24 Předkládání důkazu původu

Článek 25 Dovoz po částech

Článek 26 Osvobození od důkazu původu

Článek 27 Podpůrné dokumenty

Článek 28 Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

Článek 29 Nesrovnalosti a formální chyby

Článek 30 Částky vyjádřené v ECU

HLAVA VI UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31 Vzájemná spolupráce

Článek 32 Ověřování důkazů původu

Článek 33 Řešení sporů

Článek 34 Sankce

Článek 35 Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

HLAVA VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36 Celní podvýbor

Článek 37 Přílohy

Článek 38 Zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto Protokolu:

a) "výroba" znamená jakékoli opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

b) "materiál" znamená jakékoli příměsi, suroviny, části, součásti apod., které jsou používány při výrobě výrobku;

c) "výrobkem" se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci;

d) "zboží" znamená obojí, materiály i výrobky;

e) "celní hodnotou" se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění Článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení);

f) "cena ze závodu" znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci ve Straně, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen;

g) "hodnota materiálů" znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Straně;

h) "hodnotou původních materiálů" se rozumí hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g) mutatis mutandis;

(i) „přidanou hodnotou“ se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článku 4 nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto materiály ve Straně.

j) "kapitoly" a "čísla" znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného "Harmonizovaný systém" nebo "HS";

k) "zařazení" znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do příslušného čísla;

l) "zásilkou" se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebo jsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci, nebo, neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře;

m) "území" zahrnuje teritoriální vody.

HLAVA II
DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"

Článek 2

Všeobecné požadavky

Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní ve Straně:

a) výrobky zcela získané v této Straně ve smyslu článku 5 tohoto protokolu;

b) výrobky získané v této Straně obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v této Straně ve smyslu článku 6 tohoto protokolu.

Článek 3

Dvoustranná kumulace původu

Materiály původní v jedné Straně se pokládají za původní ve druhé Straně, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování přesahujícímu operace uvedené v článku 7 odst. 1 tohoto protokolu.

Článek 4

Diagonální kumulace původu

1. S výhradou ustanovení odstavců 2 a 3, materiály původní v Evropské unii, Polsku, Maďarsku, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku nebo Švýcarsku ve smyslu dohod mezi Stranou a těmito zeměmi se považují za původní v této Straně, jsou-li obsaženy ve výrobku zde získaném. Není nutno, aby takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Výrobky, které získaly statut původu podle odstavce 1, se dále považují za výrobky původní ve Straně pouze tehdy, přesahuje-li zde přidaná hodnota hodnotu použitých materiálů původních v kterékoli z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Jestliže tato podmínka není splněna, uvedené výrobky se považují za původní v té zemi uvedené v odstavci 1, ve které byl přidán nejvyšší podíl hodnoty. Při určování země původu se nebere v úvahu hodnota materiálů původních v ostatních zemích jmenovaných v odstavci 1, které byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v této Straně.

3. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze tehdy, pokud použité materiály získají statut původního výrobku při použití stejných pravidel původu, jako jsou pravidla v tomto protokolu. Strany si navzájem sdělí podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, uzavřených s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1.

Článek 5

Zcela získané výrobky

Následující výrobky se pokládají za zcela získané ve Straně:

a) nerostné produkty těžené z její půdy nebo mořského dna;

b) rostlinné výrobky sklízené zde;

c) živá zvířata narozená a chovaná zde;

d) výrobky z živých zvířat chovaných zde;

e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody Strany, získané jejími plavidly;

g) výrobky zhotovené na jejích rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených v písmenu f);

h) upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo jako odpad;

i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných;

j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo její teritoriální vody, za předpokladu, že má výhradní práva je využívat;

k) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech a) až j).

2. Pojmy "její plavidla" a "její rybářské zpracovatelské lodě" uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) se rozumějí pouze plavidla a rybářské zpracovatelské lodě:

a) které jsou registrovány nebo zaznamenány ve Straně;

b) které plují pod vlajkou této Strany;

c) které jsou vlastněny nejméně z 50 % státními příslušníky této Strany nebo společností s ústředím v jedné ze Stran, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci této Strany, a navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří této Straně, veřejným institucím nebo státním příslušníkům této Strany;

d) jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci této Strany; a

e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci této Strany.

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

1. Pro účely článku 2 se výrobky, které nebyly zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příloze II. Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá statut původu splněním podmínek uvedených v příloze II, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1, nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v příloze II neměly použít při výrobě výrobku, mohou být použity za předpokladu, že:

a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10 % ceny výrobku ze závodu;

b) žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v příloze II není překročeno uplatněním tohoto odstavce.

Tento odstavec se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se uplatní s výjimkou ustanovení článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování;

(b) rozebírání a sestavování balíků;

(c) mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

(d) žehlení nebo mandlování textilií;

(e) prosté natírání, malování, leštění;

(f) loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže;

(g) operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru a podobných tvarů z cukru;

(h) loupání, vypeckování a louskání, ovoce, ořechů a zeleniny;

(i) broušení, ostření; prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání, štípání;

(j) prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování; (včetně tvorby souprav předmětů);

(k) prosté uložení do láhví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a všechny ostatní prosté balicí operace;

(l) připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;

(m) prosté míšení výrobků, též různých druhů;

(n) prosté sestavování částí výrobků za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části;

(o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (n);

(p) porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky ve Stranách jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.

Článek 8

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro uplatnění ustanovení tohoto protokolu se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému.

Z toho vyplývá, že:

a) je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku;

b) sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel tohoto protokolu brát každý výrobek jednotlivě.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.

Článek 10

Soupravy (sady) Soupravy (sady), definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava (sada) z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15 % ceny soupravy (sady) ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

a) elektrická energie a palivo;

b) zařízení a vybavení;

c) stroje a nástroje;

d) zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku.

HLAVA III
ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní princip

1. Podmínky stanovené v hlavě II, týkající se získání statutu původu, musí být ve Stranách splněny bez přerušení, vyjma ustanovení článku 4.

2. Původní výrobky vyvezené ze Strany do jiné země, které se vracejí zpět, vyjma ustanovení článku 4, jsou pokládány za nepůvodní, není-li možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

Článek 13

Přímá doprava

1. Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se týká pouze výrobků splňujících požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Stranami nebo přes území zemí uvedených v článku 4. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv operace určené k jejich uchování v dobrém stavu. Původní výrobky mohou být dopravovány potrubím přes území jiné než území Stran.

2. Celním orgánům dovážející Strany je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, a to ve formě:

a) jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu; nebo

b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

(i) přesný popis výrobků;

(ii) datum vyložení a přeložení zboží a případně názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků; a

(iii) potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo

c) jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše.

Článek 14

Výstavy

1. Původní výrobky zaslané na výstavu do země jiné, než jsou země uvedené v článku 4, a následně prodané pro účely dovozu do Strany mají nárok na uplatnění preferencí podle této dohody za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:

a) vývozce odeslal tyto výrobky ze Strany do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;

b) vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Straně;

c) výrobky byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly zaslány na výstavu; a

d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě.

2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy V a předložen celním orgánům dovážející Strany obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možno požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem.

HLAVA IV
NAVRACENÍ (DRAWBACK) NEBO OSVOBOZENÍ

Článek 15

Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

1. Nepůvodní materiály použité při výrobě výrobků původních ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, pro které je vydán nebo vystaven důkaz původu podle ustanovení hlavy V, nepodléhá ve Straně navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, osvobození nebo neplacení, částečné nebo úplné, cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, uplatňovaných ve Straně pro materiály použité k výrobě, za předpokladu, že se toto vracení, osvobození nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo de facto tehdy, pokud jsou výrobky získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli, jsou-li určeny pro domácí použití.

3. Vývozce výrobků uvedených v důkazu původu je povinen předložit kdykoli na požádání celních orgánů všechny doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla pro nepůvodní materiály použité při jejich výrobě a že veškerá cla a poplatky mající rovnocenný účinek, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se uplatní rovněž pro obaly ve smyslu článku 8 odst. 2, pro příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a pro výrobky v soupravách (sadách) ve smyslu článku 10, jsou-li tyto nepůvodní.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se uplatní pouze pro materiály, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato ustanovení rovněž nevylučují použití systému vývozních podpor pro zemědělské výrobky, jsou-li tyto podpory uplatňovány pro vývoz v souladu s touto dohodou.

6. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 mohou Strany uplatňovat navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, vztahující se na materiály používané při výrobě původních výrobků, za předpokladu, že:

a) zůstane zachována 5% úroveň celních poplatků pro výrobky kapitol 25 až 49 a 64 až 97 Harmonizovaného systému nebo nižší úroveň uplatňovaná ve Straně;

b) zůstane zachována 10% úroveň celních poplatků pro výrobky kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému nebo nižší úroveň uplatňovaná ve Straně.

Ustanovení tohoto odstavce se uplatní do 31. prosince 2001.

HLAVA V
DŮKAZ PŮVODU

Článek 16

Všeobecné požadavky

1. Výrobky původní v jedné Straně mají při dovozu do druhé Strany nárok na uplatnění výhod podle této dohody, pokud je předloženo:

a) průvodní osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo

b) v případech uvedených v článku 21 odst. 1, prohlášení vývozce, jehož text je uveden v příloze IV, na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možno ztotožnit, (dále jen "prohlášení na faktuře").

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 mají výrobky původní ve smyslu tohoto protokolu nárok na uplatnění výhod podle této dohody, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 26.

Článek 17

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející Strany na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupce.

2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků použitých v tomto protokolu nebo v jazyku jedné ze zemí uvedených v článku 4 a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející Strany. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen kdykoliv na požádání celních orgánů vyvážející Strany, ve které je průvodní osvědčení vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány Strany, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

5. Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Vydávající celní orgány zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného neoprávněného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 je uvedeno v oddíle 11 osvědčení.

7. Vydané průvodní osvědčení EUR.1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

1. Nehledě na ustanovení článku 17 odst. 7 lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže:

a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo

b) je celním orgánům náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.

3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto frází:

"VYSTAVENO DODATEČNĚ"
"IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"DELIVRE A POSTERIORI"
"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT".

5. Fráze stanovená v odstavci 4 se uvede do oddílu "Poznámky" průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 19

Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 smí vývozce písemně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní.

2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat jedno z následujících slov:

"DUPLIKÁT"
"DUBLIKATAS"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"DUPLIKAT".

3. Slovo zmíněné v odstavci 2 se uvede do oddílu "Poznámky" duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data.

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů Strany, je možno vyměnit původní důkaz původu za jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1 pro účely zaslání všech nebo části těchto výrobků na jiné území v rámci Stran. Nahrazující průvodní osvědčení EUR.1 vydá celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází.

Článek 20a

Účetní rozlišování

1. Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, způsobuje značné náklady nebo materiální obtíže, celní orgány mohou na písemnou žádost dotčené osoby povolit použití tzv. metody „účetního rozlišování“ pro vedení takových zásob.

2. Tato metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných výrobků, které mohou být považovány za „původní“, stejné jako to, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.

3. Celní orgány mohou podmínit udělení tohoto povolení splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

4. Tato metoda je zaznamenávána a uplatňována podle všeobecných účetních postupů platných v zemi, kde byl výrobek vyroben.

5. Držitel tohoto povolení může vydávat nebo žádat o důkazy původu, dle konkrétního případu, pro množství výrobků, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství stanoveno.

6. Celní orgány kontrolují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel jakýmkoli způsobem zneužije povolení nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených tímto protokolem.

Článek 21

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 16 odst. 1 písm. b) může vystavit:

a) schválený vývozce ve smyslu článku 22 nebo

b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6000 ECU.

2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní ve Stranách nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

3. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející Strany předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze IV, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející Strany. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 22 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející země, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo po vývozu, je-li prohlášení předloženo v dovážející zemi do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků.

Článek 22

Schválený vývozce

1. Celní orgány vyvážející Strany mohou oprávnit vývozce, dále jen ,schválený vývozce', který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků. Vývozce, který o takovéto oprávnění žádá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statutu původu výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

2. Celní orgány mají právo podmínit udělení statutu schváleného vývozce splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo povolení, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci 1, nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění.

Článek 23

Platnost důkazu původu

1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení ve vyvážející Straně a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející Strany.

2. Důkazy původu, předkládané celním orgánům dovážející Strany po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy nepředložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi.

3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející Strany přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty předloženy výrobky.

Článek 24

Předkládání důkazu původu

Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející Strany v souladu s postupy platnými v této Straně. Celní orgány mohou požadovat překlad důkazu původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění této dohody.

Článek 25

Dovoz po částech

V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející Strany dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2(a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do třídy XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je jediný důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části.

Článek 26

Osvobození od důkazu původu

1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky tohoto protokolu a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení C2/CP3 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu.

3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 ECU v případě malých zásilek a 1200 ECU v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujícího.

Článek 27

Podpůrné dokumenty

Za dokumenty zmíněné v článcích 17 odst. 3 a 21 odst. 3, které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány inter alia:

a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účtů nebo vnitřního účetnictví;

b) dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené v jedné ze Stran, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Straně, vydané nebo vystavené v jedné ze Stran, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Straně v souladu s tímto protokolem nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly původu tohoto protokolu.

Článek 28

Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat po dobu nejméně tří let dokumenty zmíněné v článku 17 odst. 3.

2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu nejméně tří let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 21 odst. 3.

3. Celní orgány vyvážející Strany, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let žádosti zmíněné v článku 17 odst. 2.

4. Celní orgány dovážející Strany jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let předložená průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře.

Článek 29

Nesrovnalosti a formální chyby

1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům.

2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedeném v tomto důkazu.

Článek 30

Částky vyjádřené v euro

1. Pro uplatnění ustanovení článku 21(1)(b) a článku 26(3) v případech, kdy jsou výrobky fakturovány v jiné měně než euro, částky v národních měnách zemí uvedených v článku 4 odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví každoročně každá příslušná země.

2. Zásilka může využít ustanovení článku 21(1)(b) a článku 26(3), je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou příslušnou zemí.

3. Částky vyjádřené v příslušné národní měně jsou přepočtem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října a uplatní se od 1. ledna následujícího roku. Stranám jsou odpovídající částky oznámeny.

4. Země může částky přepočítané z euro na národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v euro ve své národní měně nezměněný, jestliže v okamžiku každoroční úpravy podle odstavce 3 přepočet této částky, před jakýmkoli zaokrouhlením, převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles hodnoty tohoto ekvivalentu.

5. Částky vyjádřené v euro budou revidovány Společným výborem, pokud o to Strana požádá. Při revizi Společný výbor posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.

HLAVA VI
UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31

Vzájemná spolupráce

1. Celní orgány Stran si navzájem předají vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a adresy celních orgánů zodpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. Za účelem správného provádění tohoto protokolu Strany vzájemně spolupracují prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokumentech.

Článek 32

Ověřování důkazů původu

1. Následné ověřování důkazů původu se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející Strany opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění jiných podmínek tohoto Protokolu.

2. Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející Strany průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející Strany, je-li to možné též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoliv získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření.

3. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející Strany. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4. Rozhodnou-li celní orgány dovážející Strany pozastavit uplatnění preferenčního zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné.

5. Celní orgány žádající o ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článku 4 a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

6. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností celní orgány dovážející Strany žádnou odpověď do deseti měsíců od data žádosti o ověření nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají žádající celní orgány nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi.

Článek 33

Řešení sporů

Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 a které nebude možno vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány zodpovědnými za toto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu budou předloženy Společnému výboru. Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející Strany se řídí právními předpisy této Strany.

Článek 34

Sankce

Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována.

Článek 35

Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

1. Strany učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném celním pásmu nebo skladu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

2. Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1, výrobky původní ve Straně dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové osvědčení EUR.1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

HLAVA VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Celní podvýbor

1. Tímto se zřizuje Celní podvýbor, jehož úkolem je zajistit administrativní spolupráci za účelem správného a jednotného provádění tohoto protokolu a plnit jakékoli další úkoly v celní oblasti, které mu budou svěřeny.

2. Podvýbor je tvořen odborníky obou Stran, kteří zodpovídají za celní záležitosti.

Článek 37

Přílohy

Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou sou část.

Článek 38

Zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění

Ustanovení této dohody lze uplatnit na zboží, které splňuje podmínky tohoto protokolu a které je k datu vstupu dohody v platnost v režimu tranzitu nebo je ve Straně uskladněno v celním skladu nebo se nachází ve svobodném celním pásmu nebo skladu, za předpokladu, že do čtyř měsíců od tohoto data bude celním orgánům dovážející Strany předloženo průvodní osvědčení EUR.1 vystavené dodatečně spolu s doklady prokazujícími splnění podmínky přímé dopravy.

Příloha I k Protokolu 4

Úvodní poznámky k příloze II Protokolu 4

Poznámka 1:

Příloha II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li před číselným označením v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že pravidla ve sloupci 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

2.3. Platí-li rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec ve sloupci 2 popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupci 3 nebo 4.

2.4. Jsou-li pro výrobek popsaný v prvních dvou sloupcích stanovena pravidla ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1. Ustanovení článku 6 protokolu, která se týkají původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda statut původu byl získán v rámci závodu, kde je tento výrobek používán, nebo v jiném závodu ve Stranách.

Například:

Z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla ex 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny výrobku ze závodu.

Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Straně z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Straně. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2. Pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá původ; a naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3.3. Pokud, bez dotčení poznámky 3.2., pravidlo uvádí, že lze použít "materiály kteréhokoli čísla", lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného výrobku, avšak s podmínkou splnění ostatních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz "výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla ..." však znamená, že je možno použít pouze ty materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek, jejichž popis se liší od popisu výrobku uvedeného ve sloupci 2.

3.4. Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.

Například:

Pravidlo pro textilní tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

3.5. Určuje-li pravidlo původu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz též poznámku 6.2. vztahující se k textilu).

Například:

Pravidlo pro výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin a mouky, nevylučuje možnost použít minerální soli, chemické a jiné přísady, které nejsou vyrobeny z obilovin.

Nicméně toto se neuplatní pro výrobky, které, přestože nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, mohou být vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.

Například:

V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze zhotovit z příze. V takových případech musí být výchozím materiálem vlákna, tj. nižší stupeň zpracování než příze.

3.6. Jestliže jsou v pravidle uvedeny dvě procentuální sazby, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentuálních sazeb. Jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4:

4.1. Pojmem "přírodní vlákna" se rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem se vztahuje pouze na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2. Pojem "přírodní vlákna" zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy "textilní vláknina", "chemické materiály" a "papírenské materiály" se používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4. Pojem "chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna" se používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá střižová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý výrobek odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro jakékoli použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3. a 5.4. níže).

5.2. Toleranci uvedenou v poznámce 5.1. lze uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilními materiály se rozumí:

- hedvábí,

- vlna,

- hrubé zvířecí chlupy,

- jemné zvířecí chlupy,

- žíně,

- bavlna,

- papírenské materiály a papír,

- len,

- pravé konopí,

- juta a jiná textilní lýková vlákna,

- sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave,

- kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,

- syntetická chemická vlákna,

- umělá chemická vlákna,

- syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyesteru,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyamidu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyimidu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,

- syntetická chemická střižová vlákna z polyvinylchloridu,

- jiná syntetická chemická střižová vlákna,

- viskózová umělá chemická střižová vlákna,

- jiná umělá chemická střižová vlákna,

- polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

- polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

- výrobky čísla 5605 (metalizovaná příze) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

- ostatní výrobky čísla 5605.

Například:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10 % hmotnosti příze.

Například:

Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509, je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání) nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Například:

Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze sama směsovou přízí.

Například:

Jestliže je výše zmíněná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.

Například:

Koberec se střapci zhotovenými z umělé příze a bavlněné příze a s jutovou podložkou je směsový výrobek, protože k jeho výrobě jsou použity tři základní textilní materiály. Proto lze použít jakékoliv nepůvodní materiály, které jsou na vyšším stupni zpracování, než připouští pravidlo původu, za předpokladu, že jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti textilních materiálů v tomto koberci. Jutová podložka a/nebo umělá příze by mohly být dováženy na vyšším stupni zpracování za předpokladu, že je splněno hmotnostní kritérium.

5.3. V případě výrobků obsahujících "polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou" je výše uvedená tolerance 20 % ve vztahu k této přízi.

5.4. V případě výrobků "s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou plastovou fólií", je výše uvedená tolerance 30 % ve vztahu k této přízi.

Poznámka 6:

6.1. V případě textilních výrobků zařazených v číslech obsahujících odkaz na tuto poznámku lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8 % ceny výrobku ze závodu.

6.2. Bez dotčení poznámky 6.3. se mohou materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, též obsahující textilie, použít bez omezení při výrobě textilních výrobků.

Například:

Jestliže pravidlo původu stanoví, že určitý textilní výrobek (například kalhoty) musí být vyroben z příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů, například knoflíků, neboť tyto nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití zipů, přestože obvykle obsahují textilní materiály.

6.3. Při uplatnění procentuálního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se výrazem "specifické procesy" rozumí:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;1) Viz doplňková poznámka 4 (b) ke kapitole 27 Kombinované nomenklatury.

c) krakování (štěpení);

d) reforming (úprava);

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

i) izomerace.

7.2. Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se výrazem "specifické procesy" rozumí:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;1)

c) krakování (štěpení);

d) reforming (úprava);

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

i) izomerace;

j) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266 - 59T);

k) pouze ve vztahu k produktům čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

l) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: zpracování pomocí vodíku při tlaku převyšujícím 20 barů a teplotě převyšující 250 °C, s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kdy vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování), jehož cílem je zlepšit barvu nebo stálost, není samozřejmě pokládáno za specifický proces;

m) pouze ve vztahu k topným olejům čísla ex 2710: atmosférická destilace, při níž se při 300 °C destiluje méně než 30 % objemu produktů, včetně ztrát (metoda ASTM D 86);

n) pouze ve vztahu k těžkým olejům jiným, než jsou plynové a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.

7.3. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získání obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry, jakékoli kombinace těchto nebo podobných operací.

Příloha II k Protokolu 4

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statutu původu

Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statutu původu
(1)(2)(3) nebo(4)
kapitola 01Živá zvířataVšechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána
kapitola 02Maso a poživatelné drobyVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 1a2 musí být zcela získány
kapitola 03Ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlíVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 04Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány
0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a ostatní kysané nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaaVýroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány;
- jakékoli použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limettové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 05Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány
ex 0502Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasatČištění, dezinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů
kapitola 06Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleňVýroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 07Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízyVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány
kapitola 08Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounůVýroba, v níž:
- všechno použité ovoce a ořechy musí být zcela získány;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 09Káva, čaj, maté a koření; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány
0901Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoli obsahem kávyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla
0902Čaj, též aromatizovanýVýroba z materiálů jakéhokoli čísla
ex 0910Směsi kořeníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla
kapitola 10ObilovinyVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány
ex kapitola 11Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; vyjma:Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány
ex 1106Mouka, krupice a prášek ze sušených, vyluštěných luštěnin čísla 0713Sušení a mletí luštěnin čísla 0708
kapitola 12Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícninyVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány
1301Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné oleje (například balzámy)Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
1302Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
- Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravenéVýroba z neupravených slizů a zahušťovadel
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 14Rostlinné pletací materiály a jiné produkty rostlinného původu, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musi být zcela získány
ex kapitola 15Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
1501Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:
- Tuky z kostí nebo odpaduVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506
- OstatníVýroba z vepřového masa nebo jedlých vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo z drůbežího masa a jedlých drůbežích drobů čísla 0207
1502Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503:
- Tuky z kostí nebo odpaduVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
1504Tuky, oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:
- Pevné frakceVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1504
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2a3 musí být zcela získány
ex 1505Rafinovaný lanolinVýroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505
1506Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:
- Pevné frakceVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1506
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
1507 až 1515Rostlinné oleje a jejich frakce:
- Sójový, podzemnicový, palmový, kokosový, palmojádrový, babassuový, tungový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Pevné frakce, vyjma frakce jojobového olejeVýroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515
- OstatníVýroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány
1516Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravenéVýroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány;
- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.
Avšak mohou být použity materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513
1517Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 2 a 4 musí být zcela získány;
- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.
Avšak mohou být použity materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513
kapitola 16Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlýchVýroba z živočichů kapitoly 1. Všechny pouzÏité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 17Cukr a cukrovinky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, ochucené nebo barvenéVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1702Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy (tekuté cukry) bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
- Chemicky čistá maltóza a fruktózaVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1702
- Jiné cukry v pevné formě, ochucené nebo barvenéVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní
ex 1703Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru, ochucené nebo barvenéVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakaoVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
kapitola 18Kakao a kakaové přípravkyVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1901Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40% hmotnostních kakaa ve zcela odtučněném základu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5% hmotnostních kakaa ve zcela odtučněném základu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Sladový výtažekVýroba z obilovin kapitoly 10
- OstatníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené., jako špagety, makaróny, nudle, lasagne (široké nudle), noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený:
- Obsahující nejvýše 20% hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšůVýroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní) musí být zcela získány
- Obsahující více než 20% hmotnostních masa. drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšůVýroba:
- v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní) musí být zcela získány;
- všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány
1903Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarechVýroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě bramborového škrobu čísla 1108
1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806;
- v níž všechny použité obiloviny a mouka (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní) musí být zcela získány;
- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, areliový (rýžový) papír a podobné výrobkyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11
ex kapitola 20Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; vyjma:Výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány
ex 2001Hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5% hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octovéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2004 a ex 2005Brambory ve formě mouky, šrotu nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octovéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
2006Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
2007Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidelVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 2008- Ořechy bez přídavku cukru nebo přísady alkoholuVýroba, v níž hodnota použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60% ceny výrobku ze závodu
- Arašídové máslo; směsi založené na obilovinách; palmová jádra; kukuřiceVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Ostatní, vyjma ovoce a ořechy vařené jinak než v páře nebo vodě, bez přídavku cukru, zmrazenéVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
2009Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidelVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 21Různé potravinové přípravky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
2101Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nichVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- veškerá použitá čekanka musí být zcela získána
2103Přípravky pro omáčky a připravené omáčky; kořenité směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:
- Přípravky pro omáčky a připravené omáčky, kořenité směsi a směsi přísad pro ochuceníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít hořčičnou moučku nebo krupici nebo připravenou hořčici
- Hořčičná moučka a připravená hořčiceVýroba z materiálů jakéhokoli čísla
ex 2104Přípravky pro polévky a bujóny a připravené polévky a bujónyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005
2106Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, neb je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 22Nápoje, lihové tekutiny a ocet; vyjma:Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány
2202Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu;
- jakákoli použitá ovocná šťáva (kromě ananasové, limettové a grapefruitové) již musí být původní
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkohol menším než 80% vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápojeVýroba: u
- z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208;
- v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5% objemových
ex kapitola 23Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo; vyjmaVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2301Velrybí moučka; moučka, šrot a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požíváníVýroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány
ex 2303Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40% hmotnostníchVýroba, v níž veškerá použitá kukuřice již musí být zcela získána
ex 2306Olivové pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, obsahující více než 3% hmotnostní olivového olejeVýroba, v níž všechny použité olivy musí být zcela získány
2309Přípravky používané k výživě zvířatVýroba, v níž:
- všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní;
- všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 24Tabák a vyrobené tabákové náhražky; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány
2402Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražekVýroba, v níž nejméně 70% hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní
ex 2403Tabák ke kouřeníVýroba, v níž nejméně 70% hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní
ex kapitola 25Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2504Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletýObohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu
ex 2515Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cmŘezání mramoru (též rozřezaného), o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak
ex 2516Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely rozřezané pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cmŘezání kamene (též rozřezaného), o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak
ex 2518Dolomit kalcinovanýKalcinace nekalcinovaného dolomitu
ex 2519Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézieVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)
ex 2520Sádry speciálně připravené pro zubní lékařstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2524Přírodní osinková (azbestová) vláknaVýroba z azbestového koncentrátu
ex 2525Slídový prachMletí slídy nebo slídového odpadu
ex 2530Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě práškuKalcinace nebo mletí barevných hlinek
kapitola 26Rudy kovů, strusky a popelyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 27Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2707Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, u kterých více než 65% objemu destiluje při teplotě do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a surového benzenu), k použití jako energetická nebo topná palivaRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2709Surové oleje ze živičných nerostůDestruktivní destilace živičných nerostů
2710Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70% hmotnostních nebo více ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravkůRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 2
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2711Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíkyRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 2
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2712Vazelína, parafin, mikrokrystalický parafin, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvenéRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 2
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2713Petrolejový koks, petrolejová živice a jiné zbytky ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostůRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2714Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné a ropné břidlice a živičné písky; asfaltity a asfaltové horninyRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2715Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo přírodní živice, petrolejové (naftové) živice, zemního dehtu nebo smoly ze zemního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné a podobné výrobky)Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 28Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2805Smíšený kov (“Mischmetall“)Výroba elektrolytickým nebo termickým postupem, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2811Oxid sírovýVýroba z oxidu siřičitéhoVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2833Síran hlinitýVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2840Perboritan sodnýVýroba z pentahydrátu tetraboritanu dvojsodnéhoVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 29Organické chemické výrobky; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2901Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná palivaRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2902Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná palivaRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2905Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a etanolu nebo glyceroluVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 2905. Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
2915Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2932- Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoli číslaVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
2933Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
2934Nukleové kyseliny a jejich soli; ostatní heterocyklické sloučeninyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 30Farmaceutické výrobky; vyjma:Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
3002Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antisera a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (vyjma kvasnice) a podobné výrobky:
- Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíchány pro terapeutické nebo profylaktické použití, nebo nesmíchané výrobky pro tato použití, v odměřených dávkách nebo v balení pro drobný prodejVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní:
-- Lidská krevVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Zvířecí krev připravená pro terapeutická nebo profylaktická použitíVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Krevní složky jiné než antisera, hemoglobin a sérový globulinVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Hemoglobin, krevní globulin a sérový globulinVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
3003 a 3004Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006):
- Získané z amikacinu čísla 2941Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 31Hnojiva; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku fco závodVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3105Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; výrobky této kapitoly, v tabletách nebo v podobné úpravě nebo v balení nepřesahujícím celkovou hmotnost 10 kg, vyjma:Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu;
- dusičnan sodný- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- kyanamid vápenatý
- síran draselný
- síran hořečnato draselný
ex kapitola 32Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely; inkousty; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3201Taniny a jejich soli, estery, ethery a ostatní derivátyVýroba z tříselných výtažků rostlinného původuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3205Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole 3Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3205, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 33Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky a přípravky pro osobní hygienu; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3301Silice (s terpénem i bez něho), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enflaráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci silic; aromatické a vodné destiláty a vodné roztoky silicVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně materiálů jiné „skupiny“4 tohoto čísla. Lze však použít materiály stejné skupiny, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 34Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, lešticí a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a zubní přípravky na bázi sádry; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3403Mazací přípravky obsahující ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů, za předpokladu, že tyto oleje nepřesahují 70% hmotnostníchRafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1
nebo
ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3404Syntetické vosky a připravené vosky:
- Na bázi parafinu, ropných vosků, vosků ze živičných nerostů, parafinového gáče nebo volného voskuVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, vyjma:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- hydrogenované oleje, které mají charakter vosků čísla 1516;
- mastné kyseliny chemicky nedefinované nebo technické mastné alkoholy, které mají charakter vosků čísla 3823;
- materiály čísla 3404.
Tyto materiály však lze použít, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 35Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3505Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
- škrobové ethery a esteryVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3505Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1108Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3507Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 36Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, z předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny a výrobku ze závodu
ex kapitola 37Fotografické nebo kinematografické výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, z předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny a výrobku ze závodu
3701Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách:
- Okamžité kopírovací filmy pro barevnou fotografii, ve svitcíchVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3702, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v číslech 3701 a 3702, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3702Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé, neexponovanéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3704Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, ale nevyvolanéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 až 3704Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 38Různé chemické výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, z předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny a výrobku ze závodu
ex 3801- Koloidní grafit v olejové suspenzi a semikoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrodyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30% hmotnosti grafituVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze návoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3803Rafinovaný talový olejRafinace surového talového olejeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3805Sulfátové terpentýnové silice, čištěnéČištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinacíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3806Estery pryskyřicVýroba z pryskyřičných kyselinVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3807Dřevná smola (smola z dřevného dehtu)Destilace dřevného dehtuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3808Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo zboží (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3809Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barvy a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3810Přípravky k čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu nebo jiných materiálů; přípravky užívané k opláštění nebo pro výplň svářecích elektrod nebo tyčíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3811Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní prostředky a jiné přísady do minerálních olejů (včetně benzinu) nebo do jiných tekutin užívaných pro stejné účely jako minerální oleje:
- Připravené přísady do mazacích olejů obsahující ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50% ceny výrobků ze závodu
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3812Syntetické urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plastyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3813Přípravky a náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bombyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3814Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; přípravky k odstraňování nátěrů a lakůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3818Chemické prvky zušlechtěné přísadami pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektroniceVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3819Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70% hmotnostních ropných olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3820Přípravky proti zamrzání a upravené tekutiny k odmrazováníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3822Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce a připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3823Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:
- Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinaceVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Technické mastné alkoholyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 3823
3824Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Následující výrobky tohoto čísla:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
Připravená pojiva pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků
Kyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery
Sorbitol jiný než čísla 2905
Ropné sulfonáty s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo etanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli
Iontoměniče
Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice
Alkalický oxid železa pro čistění plynu
Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čistění uhelného plynu
Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery
Přiboudlina a Dippelův olej
Směsi solí, které mají různé anionty
Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3901 až 3915Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; vyjma čísla ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:
- Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jeden monomer představuje více než 99% hmotnostních celkového obsahu polymeruVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu5
- OstatníVýroba, v níž hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu5Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 3907- Kopolymer, vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril- butadien-styrenu (ABS)Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu5
- PolyesterVýroba, v než hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)
3912Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formáchVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 3912 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
3916 až 3921Polotovary a výrobky z plastů; vyjma čísla ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:
- Ploché výrobky, více než pouze povrchově upravené nebo rozřezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových); ostatní výrobky více než pouze povrchově upravenéVýroba, v než hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní:
-- Výrobky adiční homopolymerizace, ve kterých jeden monomer představuje více než 99% hmotnostních celkového obsahu polymeruVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu5
-- OstatníVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu5Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 3916 a ex 3917Profily a trubkyVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota jakýchkoli materiálů zařazených ve stejném čísle jako výrobek nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
ex 3920- Ionomerní listy nebo fólieVýroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a metakrylové kyseliny částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíkuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 3921- Listy z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenuVýroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 3920 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Plastové fólie, pokovenéVýroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce nepřesahující 23 mikronů 6Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
3922 až 3926Výrobky z plastůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 40Kaučuk a výrobky z něj; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4001Vrstvené pláty nebo krepy pro botyVrstvení listů přírodního kaučuku
4005Kaučukové plasty, nevulkanizované, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásechVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
4012Protektorované nebo použité pryžové pneumatiky; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, pryžové:
- Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, pryžovéProtektorování použitých pneumatik
- OstatníVýroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě materiálů čísel 4011 nebo 4012
ex 4017Výrobky z tvrdé pryžeVýroba z tvrdé pryže
ex kapitola 41Surové kůže a kožky jiné než kožešiny) a usně; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4102Surové ovčí nebo jehněčí kůže bez vlnyOdstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou
4104 až 4107Kůže (usně) bez chlupů nebo vlny jiné než patřící do čísel 4108 nebo 4109Činění předčiněné kůže,
nebo
výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
4109Lakové nebo lakové - laminované usně; metalizované usněVýroba z usně čísel 4104 až 4107, za předpokladu, že její hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 42Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střevVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 43Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4302Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:
- Díly, kříže a podobné formyBělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
- OstatníVýroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
4303Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešinVýroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302
ex kapitola 44Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4403Dřevo nahrubo opracovanéVýroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo pouze částečně ohrubovaného
ex 4407Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce přesahující 6 mmHoblování, broušení nebo spojování klínovými ozuby
ex 4408Dýhy a listy na překližky, spojené, o tloušťce nepřesahující 6 mm, a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce nepřesahující 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozubySpojování, hoblování, broušení nebo spojování klínovými ozuby
ex 4409Dřevo profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách, též hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby:
- Broušené nebo spojované klínovými ozubyBroušení nebo spojování klínovými ozuby
- Lišty a tvarované lištyLištování nebo tvarování
ex 4410 až
ex 4413
Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkénekLištování nebo tvarování
ex 4415Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné dřevěné obalyVýroba z prken neřezaných na míru
ex 4416Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřevaVýroba ze štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy
ex 4418- Výrobky stavebního truhlářství a tesařstvíVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít voštinové desky a šindele
- Lišty a tvarované lištyLištování nebo tvarování
ex 4421Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuviVýroba ze dřeva jakéhokoli čísla, vyjma protahované dřevo čísla 4409
ex kapitola 45Korek a korkové výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
4503Výrobky z přírodního korkuVýroba z korku čísla 4501
kapitola 46Výrobky ze slámy, esparta nebo jiného materiálu na úplety: košíkářské a proutěné výrobkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
kapitola 47Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón a lepenka, též odpad a výmětVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 48Papír, kartón a lepenka;výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4811Papír, kartón a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkovanéVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4816Karbonový papír, samokopírovací papír a jiný kopírovací nebo přetiskový papír (jiný než čísla 4809), rozmnožovací blány a ofsetové matrice, z papíru, též v krabicíchVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4817Obálky, dopisní karty, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, sáčky, tašky a kazety z papíru, kartónu nebo lepenky, obsahující sady dopisních potřebVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 4818Toaletní papírVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex 4819Kartony, krabice, pytle, sáčky a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů z buničinových vlákenVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 4820Složky dopisních papírůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 4823Jiný papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken, řezané do formátu nebo do tvaruVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex kapitola 49Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
4909Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobamiVýroba z materiálů nezařazených v číslech 4909 nebo 4911
4910Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě
trhacích bloků:
- Kalendáře „věčného“ typu nebo s vyměnitelnými bloky na základně jiné než z papíru, lepenky nebo kartónuVýroba, v níž: ,
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z materiálů nezařazených v číslech 4909 nebo 4911
ex kapitola 50Přírodní hedvábí; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 5003Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých k smotávání, přízového odpadu a trhaného materiálu), mykaný nebo česanýMykání nebo česání hedvábného odpadu
5004 až ex 5006Hedvábná příze a příze spředená z hedvábného odpaduVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo tesaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání.
- jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádáni,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5007Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 51Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a žíněné tkaniny; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5106 až 5110Vlněná příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo z žíníVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5111 až 5113Tkaniny z vlněné příze, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu. že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 52Bavlna; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5204 až 5207Bavlněná příze a nitěVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5208 až 5212Bavlněné tkaniny:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 53Jiná rostlinná textilní vlákna: papírová příze a tkaniny z papírové příze; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5306 až 5308Příze z jiných rostlinných textilních vláken; papírová přízeVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5309 až 5311Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírové příze:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z7:
- příze z kokosových vláken,
- jutové příze,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných,
nečesaných nebo nezpracovaných
jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny,
nebo
- papíru nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými
nebo dokončovacími operacemi (jako je praní,
bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání,
kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá
konečná úprava, dekatování, impregnace,
zašívání a nopování), za předpokladu,
že hodnota použité nepotisknuté textilie
nepřesahuje 47,5 % ceny výrobku ze závodu
5401 až 5406Příze, monofil a nitě z chemického hedvábíVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání.
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5407 a 5408Tkaniny z chemické příze:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5501 až 5507Chemická střižová vláknaVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5508 až 5511Příze a nitě z chemických střižových vlákenVýroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5512 až 5516Tkaniny z chemických střižových vláken:
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 56Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; vyjma:Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5602Plsť, též impregnovaná, povrstvená, povlečená nebo
laminovaná:
- Vpichovaná plsťVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo
textilní vlákniny.
Avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla
5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro
každé hedvábí nebo vlákno menší
než 9 decitex, za předpokladu, že
jejich hodnota nepřesahuje 40 %
ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken
vyrobených z kaseinu, nebo
- chemických materiálů nebo
textilní vlákniny
5604Kaučukové a kordové nitě, pokryté textilem; textilní příze a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, povlečené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:
- Kaučukové a kordové nitě pokryté textilním materiálemVýroba z kaučukových nebo kordových nití, nepokrytých textilním materiálem
- OstatníVýroba z 7:
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5605Metalizovaná příze, též opředená, určená k použití jako textilní příze, nebo pásek nebo podobný tvar čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vlákna, pásku nebo prášku nebo pokryté kovemVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, netesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5606Opředená nit, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, opředené (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné příze); žinylková příze (včetně povločkované žinylkové příze); smyčková pletená nitVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo neopracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- Z vpichované plstiVýroba z 7:
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková
hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší
než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich
hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
Jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plstiVýroba z 7:
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných
nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových nebo jutových vláken,
- syntetické nebo uměle: příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných,
nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Avšak jutová tkanina může být
použita jako podložka
ex kapitola 58Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky: vyjma:
- Kombinované s gumovou nitíVýroba z jednoduché příze 7
- OstatníVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu. že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5805Ručně tkané tapiserie typu goblén, flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou pracované tapiserie (např. stehem zvaným „petit point“ nebo křížovým stehem), též zcela zhotovenéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5810Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivyVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
5901Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely; kopírovací průsvitné plátno; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné značené textilie používané jako kloboučnické podložkyVýroba z příze
5902Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:
- S obsahem textilních materiálů nepřesahujícím 90% hmotnostníchVýroba z příze
- OstatníVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5903Textilie impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované plasty, jiné než textilie čísla 5902Výroba z příze
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5904Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladu, též přiříznuté do tvaruVýroba z příze 7
5905Textilní tapety:
- Impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiályVýroba z příze
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace. zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5906Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902:
- Pletené nebo háčkované textilieVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Jiné textilie vyrobené ze syntetické příze, obsahující více než 90% hmotnostních textilních materiálůVýroba z chemických materiálů
- OstatníVýroba z příze
5907Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilieVýroba z příze
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5908Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené, pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové plynové punčošky a duté úplety pro výrobu žárových plynových punčošek, též impregnované:
- Žárové plynové punčošky, impregnovanéVýroba z trubkovité pletené textilie pro žárové plynové punčošky
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5909 až 5911Textilní výrobky vhodné pro technické použití:
- Lešticí kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911Výroba z příze nebo z odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310
- Tkaniny, používané obvykle pro papírenské nebo jiné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, trubkovité nebo nekonečné s jednoduchou nebo násobnou osnovou a/nebo útkem, nebo plošně tkané s násobnou osnovou a/nebo útkem, čísla 5911Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- následujících materiálů:
- polytetrafluorethylenová příze 8,
- násobná polyamidová příze, povrstvená, impregnovaná nebo povlečená fenolickou pryskyřicí,
- příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací m-fenylenediaminu a kyseliny isoftalové,
- polytetrafluorethylenový monofil 8,
- příze ze syntetických textilních vláken z poly-p-fenylen tereftalamidu,
- příze ze skleněných vláken povrstvená fenolovou pryskyřicí a opředená akrylovou přízí 8,
- kopolyesterový monofil z polyesteru a pryskyřice tereftalové kyseliny a 1,4 cyklohexandi- methanolu a kyseliny isoftalové,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
kapitola 60Pletené nebo háčkované textilieVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
kapitola 61Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:
- Získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejich tvar byl získán přímoVýroba z příze 7' 9
- OstatníVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
ex kapitola 62Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; vyjma:Výroba z příze 7' 9
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 a ex 6211Dámské, dívčí a kojenecké oblečení a oděvní doplňky pro děti, vyšívanéVýroba z příze 9
nebo
výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
ex 6210 a ex 6216Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteruVýroba z příze 9
nebo
výroba z nepotažené textilie, za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
6213 a 6214Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:
- VyšívanéVýroba z nebělené jednoduché příze 7' 9
nebo
výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z nebělené jednoduché příze 7' 9
nebo
zhotovení, kterému následuje potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie čísel 6213 a 6214 nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
6217Jiné zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212:
- VyšívanéVýroba z příze 9
nebo
výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
- Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteruVýroba z příze 9
nebo
výroba z nepotažené textilie, za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
- Mezipodšívka pro límce a manžety, nařezanáVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z příze 9
ex kapitola 63Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a opotřebované textilní výrobky; hadry; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
6301 až 6304Přikrývky, cestovní koberečky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie:
- Plstěné, netkanéVýroba z 7:
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Ostatní:
-- VyšívanéVýroba z nebělené jednoduché příze 9, 10
nebo
výroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované), za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
-- OstatníVýroba z nebělené jednoduché příze 9, 10
6305Pytle a pytlíky k balení zbožíVýroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
6306Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempingové výrobky:
- Z netkaných textiliíVýroba z 7, 9:
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
6307- OstatníVýroba z nebělené jednoduché příze 7, 9
Jiné zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablonVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
6308Soupravy sestávající z tkanin a z přízí, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servitků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodejKaždá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15% ceny soupravy ze závodu
ex kapitola 64Obuv, kamaše a podobné výrobky; části těchto výrobků; vyjma:Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě sestav svršků připojených k vnitřním podrážkám nebo jiným komponentům podrážky čísla 6406
6406Části obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, chrániče holeně a podobné výrobky a jejich součástiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 65Pokrývky hlavy a jejich součásti; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
6503Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů čísla 6501, též. podšívané nebo zdobenéVýroba z příze nebo textilních vláken 9
6505Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní tkaniny v kusech (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobenéVýroba z příze nebo textilních vláken 9
ex kapitola 66Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
6601Deštníky a slunečníky (včetně deštníků ve formě vycházkové hole, zahradních slunečníků a podobných výrobků)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 67Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasůVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 68Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 6803Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidliceVýroba z opracované břidlice
ex 6812Výrobky z osinku (azbestu) nebo směsi na podkladě osinku nebo osinku a uhličitanu hořečnatéhoVýroba z materiálů jakéhokoli čísla
ex 6814Výrobky ze slídy; včetně lisované nebo rekonstituované slídy na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálůVýroba z opracované slídy (včetně lisované nebo rekonstituované slídy)
kapitola 69Keramické výrobkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v číslo jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 70Sklo a skleněné výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 7003, ex 7004 a ex 7005Sklo s nereflexní vrstvouVýroba z materiálů čísla 7001
7006Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiályVýroba z materiálů čísla 7001
7007Bezpečnostní sklo tvrzené nebo vrstvenéVýroba z materiálů čísla 7001
7008Izolační jednotky z několika skleněných tabulíVýroba z materiálů čísla 7001
7009Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátekVýroba z materiálů čísla 7001
7010Demižóny, skleněné lahve, babky, konzervové sklenice a zavařovačky, kelímky, lékovky, trubičky na tablety, ampulky o jiné skleněné obaly používané pro dopravu nebo k balení zboží; skleněné zátky, víčka a jiné uzávěry ze sklaVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
nebo
broušení skleněných výrobků, za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7013Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné zboží toaletní, kancelářské,k výzdobě bytu a pro podobné účely (vyjma zboží čísel 7010 nebo 7018)Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
nebo
broušení skleněných výrobků, za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
nebo
ruční dekorování (vyjma zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků, jejichž hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 7019Výrobky (jiné než příze) ze skleněných vlákenVýroba z:
- nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů, nebo
- skleněné vlny
ex kapitola 71Pravé perly (přírodní nebo uměle pěstované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 7101Přírodní nebo uměle pěstované perly, tříděné a dočasně navlečené na nit pro usnadnění jejich dopravyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 7102, ex 7103 a ex 7104Opracované drahokamy a polodrahokamy (přírodní, umělé nebo rekonstituované)Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů
7106, 7108 a 7110Drahé kovy :
- NetvářenéVýroba z materiálů nezařazených v čísle 7106, 7108 nebo 7110
nebo
elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísla 7106, 7108 nebo 7110
nebo
slévání drahých kovů čísla 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy
- Ve formě polotovarů nebo prachuVýroba z netvářených drahých kovů
ex 7107, ex 7109 a ex 7111Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarůVýroba z netvářených kovů plátovaných drahými kovy
7116Výrobky z pravých perel (přírodních nebo uměle pěstovaných), drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, umělých nebo rekonstituovaných)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7117BižuterieVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
nebo
výroba z části z obecných kovů, neplátovaných nebo nepovlečených drahými kovy, za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 72Železo a ocel; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
7207Polotovary ze železa nebo nelegované oceliVýroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205
7208 až 7216Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206
7217Dráty ze železa nebo nelegované oceliVýroba z polotovarů čísla 7207
ex 7218, 7219 až 7222Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218
7223Dráty z nerezavějící oceliVýroba z polotovarů čísla 7218
ex 7224, 7225 až 7228Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty na vrtáky z legované nebo nelegované oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísel 7206, 7218 nebo 7224
7229Dráty z ostatní legované oceliVýroba z polotovarů čísla 7224
ex kapitola 73Výrobky ze železa nebo oceli; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 7301ŠtětovniceVýroba z materiálů čísla 7206
7302Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování nebo upevňování kolejnicVýroba z materiálů čísla 7206
7304, 7305 a 7306Trouby, trubky a duté profily ze železa (jiného než litiny) nebo oceliVýroba z materiálů čísel 7206, 7207, 7218 nebo 7224
ex 7307Příslušenství pro trouby a trubky z nerezavějící oceli,
(ISO X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částí
Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskávání (pískování) kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesahuje 35% ceny výrobku ze závodu
7308Konstrukce (vyjma montované stavby čísla 9406) a části konstrukcí (např. mosty a části mostů, stavidla, věže, stožáry, sloupy, pilíře, střechy a střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, dveřní prahy, okenice, sloupková zábradlí), ze železa nebo oceli; desky, tyče, pruty, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky pro použití v konstrukcích, ze železa nebo oceliVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301
ex 7315Protismykové řetězyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 74Měď a výrobky z mědi; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7401Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
7402Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaciVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
7403Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené:
- Rafinovaná měďVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvkyVýroba z netvářené rafinované mědi nebo z měděného odpadu a šrotu
7404Měděný odpad a šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
7405Předslitiny mědiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 75Nikl a výrobky z niklu; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7501 až 7503Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu; surový (neopracovaný) nikl; niklový odpad a šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 76Hliník a výrobky z hliníku; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7601Surový (nezpracovaný) hliníkVýroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu
7602Hliníkový odpad a šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 7616Výrobky z hliníku jiné než gáza, tkaniny, mřížovina, síťovina, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, a lehčený hliníkVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít gázu, tkaniny, mřížovinu, síťovinu, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, nebo lze použít lehčený hliník;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 77Je určena pro eventuální budoucí potřebu Harmonizovaného systému
ex kapitola 78Olovo a výrobky z olova; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7801Surové (neopracované) olovo:
- Rafinované olovoVýroba z prutů („bullion“) nebo ze surového olova
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7802
7802Olověný odpad a šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 79Zinek a výrobky ze zinku; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7901Surový (neopracovaný) zinekVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7902
7902Zinkový odpad a šrotVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 80Cín a výrobky z cínu; vyjma:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
8001Surový (neopracovaný) cínVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 8002
8002 a 8007Cínový odpad a šrot; ostatní výrobky z cínuVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
kapitola 81Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich:
- Ostatní obecné kovy, tvářené; výrobky z nichVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako výrobek nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 82Nástroje, náčiní, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
8206Sady nástrojů obsahující dva nebo více nástrojů čísel 8202 až 8205, sestavené pro drobný prodejVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 8202 až 8205. Sada však může obsahovat nástroje čísel 8202 až 8205, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 15% ceny sady ze závodu
8207Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracíchVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8208Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízeníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8211Nože s hladkou nebo vroubkovanou řeznou čepelí, (včetně zahradnických žabek), jiné než čísla 8208Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů
8214Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti z obecných kovů
8215Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, rybí nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské a jídelní výrobkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti z obecných kovů
ex kapitola 83Různé výrobky z obecných kovů; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 8302Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky, pro stavby a pro zařízení k automatickému zavírání dveříVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
ex 8306Sošky a jiné ozdobné předměty, z obecných kovůVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 84Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanické nástroje; jejich části a součásti; vyjma:Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8401Jaderné palivové článkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku 11Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8402Parní kotle (jiné než kotle ústředního topení schopné dodávat teplou vodu i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8403 a ex 8404Kotle ústředního topení, jiné než kotle čísla 8402, a pomocná zařízení pro kotle ústředního topeníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 8403 nebo 8404Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8406Parní turbinyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8407Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalovánímVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8408Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8409Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména pro motory čísla 8407 nebo 8408Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8411Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbinyVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8412Ostatní motory a pohonyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8413Objemová rotační čerpadlaVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8414Průmyslové ventilátory, fukary a podobnéVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8415Klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleněVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8418Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
ex 8419Stroje pro zpracování dřeva, pro výrobu papíru, buničiny, lepenky a kartónuVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
8420Kalandry a jiné válcovací stroje, vyjma stroje pro válcování kovů nebo skla, válce pro tyto strojeVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
8423Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (vyjma váhy s citlivostí 50 mg nebo citlivější), včetně vah spojených s počítacími nebo kontrolními přístroji: závaží pro váhy všech druhůVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8425 až 8428Zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízeníVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8429Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem:
- Silniční válceVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8430Ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a rozmetače sněhuVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
ex 8431Části a součásti vhodné k použití výhradně nebo zejména k silničním válcůmVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8439Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z celulózových vláken nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu či lepenkyVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
8441Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhůVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
8444 až 8447Stroje těchto čísel pro použití v textilním průmysluVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8448Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro použití ke strojům čísel 8444 a 8445Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8452Šicí stroje, vyjma stroje pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť upravené k šicím strojům; jehly do šicích strojů:
- Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavou o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoruVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při montáži hlavy (bez motoru) nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů;
- použitá zařízení pro napínání nitě, háčkování a entlování jsou již původní
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8456 až 8466Obráběcí stroje a nástroje a jejich části a příslušenství čísel 8456 až 8466Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8469 až 8472Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, stroje pro automatizované zpracování dat, kopírovací stroje, drátové šičky)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8480Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plastyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
8482Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8484Kovoplastická těsnění; soupravy a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech: mechanické ucpávkyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8485Části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 85Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti: přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům; vyjma:Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8501Elektrické motory a generátory (vyjma generátorová soustrojí)Výroba, v níž:Výroba, v v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8503 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8502Elektrická generátorová soustrojí a rotační měničeVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8501 nebo 8503 použity pouze do souhrnné hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
ex 8504Napájecí zdroje k zařízením pro automatizované zpracování datVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8518Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvukuVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8519Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvukuVýroba, v nížVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8520Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízenímVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8521Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci. též s vestavěným videotuneremVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8522Části, součásti a příslušenství vhodné pro použiti výhradně nebo zejména k přístrojům čísel 8519 až 8521Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 4055 ceny výrobku ze závodu
8523Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, vyjma výrobky kapitoly 37Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8524Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak vyjma výrobky kapitoly 37:
- Matrice a galvanické otisky pro výrobu gramofonových desekVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály začazené v čísle 8523 použity pouze do hodnoty 40% ceny výrobku ze závodu
8525Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; stabilní videokamery a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (camcordery)Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8526Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízeníVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8527Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinamiVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8528Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; videomonitory a videoprojektoryVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8529Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména k přístrojům čísel 8525 až 8528:
- Vhodné výhradně nebo zejména k přístrojům pro záznam nebo reprodukci obrazuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8535 a 8536Elektrická zařízení k vypínání, ke spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, k jejich zapojování, spojování, a připojováníVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8538 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8537Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísla 8535 nebo 8536, pro elektrické řídící zařízení nebo rozvod elektrického proudu, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, a číslicově řízené přístroje, jiné než spínací přístroje čísla 8517Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8538 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
ex 8541Diody, tranzistory a obdobná polovodičová zařízení, vyjma destičky ještě nerozřezané na čipyVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8542Elektronické integrované obvody a mikrosoustavyVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu:
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8541 nebo 8542 použity pouze do souhrnné hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8544Dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované (též lakovým povrchem nebo anodickým okysličením) a ostatní izolované elektrické vodiče, též s přípojkami: kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo s přípojkamiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8545Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účelyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8546Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiáluVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8547Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, vyjma izolátory čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolacíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8548Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů: nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 86Železniční nebo tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; dopravní signalizační mechanická (též elektromechanická) zařízení všech druhů; vyjma:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8608Kolejový svrškový upevňovacíVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
materiál a upevňovací zařízení; mechanické (též elektromechanické) přístroje návěstní, bezpečnostní, kontrolní,- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
ovládací, pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, pro dopravu silniční nebo říční, pro parkoviště, pro přístavní nebo letištní zařízení; jejich části- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 87Motorová vozidla, traktory, motorová kola a jízdní kola a jiná pozemní vozidla (vyjma kolejová), jejich části, součásti a příslušenství; vyjma:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8709Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipulačního zařízení, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součástiVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8710Tanky a jiná obrněná bojová vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi; jejich části a součástiVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8711Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s přívěsnými vozíky; přívěsné vozíky:
- S pístovým motorem s obsahem válců:
-- Nepřesahujícím 50 cm3Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
-- Přesahujícím 50 cm3Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
- OstatníVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
ex 8712Jízdní kola bez kuličkových ložisekVýroba z materiálů nezařazených v čísle 8714Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8715Dětské kočárky, dětské sportovní kočárky a podobná dětská vozidla a jejich části a součástiVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8716Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součástiVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 88Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobkuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8804Rotující padákyVýroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 8804Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8805Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení pro přistání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součástiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobkuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
kapitola 89Námořní a říční plavidlaVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít trupy čísla 8906Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 90Nástroje a přístroje optické, fotografické nebo kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů; vyjma:Výroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9001Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační materiál ve tvaru listů nebo desek: čočky, též kontaktní, hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného sklaVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9002Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z opticky neopracovaného sklaVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9004Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobkyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 9005Binokulární a monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy, vyjma astronomické refrakční teleskopy a jejich rámy a podstavceVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
ex 9006Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo, jiné než elektricky zapalované bleskové žárovkyVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
9007Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvukuVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
9011Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekciVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
ex 9014Jiné navigační nástroje a přístrojeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9015Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje. vyjma kompasy; dálkoměryVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9016Váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější, též se závažímiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9017Kreslicí, rýsovací nebo počítací nástroje a přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutáVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9018Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a přístroje ke zkoušení zraku:
- Dentistická křesla se zabudovanými dentistickými přístroji a nástroji, včetně plivátekVýroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 9018Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9019Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístrojeVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9020Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, vyjma ochranné masky bez mechanických částí a vyměnitelných filtrůVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9024Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9025Hydrometry a podobné plovoucí přístroje. teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační i navzájem kombinovanéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9026Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), vyjma přístroje a nástroje čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032Výroba, v níž hodnota všech , použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9027Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalometrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9028Měřiče dodávky a spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů:
- Části, součásti a příslušenstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
9029Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; rychloměry a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9030Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření a kontrolu elektrických veličin, vyjma měřiče čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího zářeníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9031Měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9032Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástrojeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9033Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 91Hodiny a hodinky a jejich části a součásti; vyjma:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9105Ostatní hodinyVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
9109Hodinové stroje, úplné a smontovanéVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
9110Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné, nedokončené hodinové nebo hodinkové strojkyVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu ;
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 9114 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
9111Hodinková pouzdra a jejich částiVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9112Kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich části a součástiVýroba, v níž:Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9113Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti:
- Z obecných kovů, též pokovených nebo plátovaných drahými kovyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 92Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
kapitola 93Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 94Nábytek; lékařsko-chirurgický nábytek; lůžkoviny a podobné potřeby; svítidla jinde neuvedená ani nezahrnutá; reklamní lampy, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobkuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 9401 a ex 9403Nábytek z obecných kovů, jehož části jsou zhotoveny z bavlněné tkaniny bez vycpávky o hmotnosti nepřesahující 300 g/m2Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobkuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny závodu výrobku ze
nebo
výroba z bavlněné tkaniny již zhotovené ve formě připravené k použití pro zboží čísla 9401 nebo 9403, za předpokladu, že:
- její hodnota nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu;
- všechny ostatní použité materiály jsou již původní a jsou zařazeny v čísle jiném, než 9401 nebo 9403
9405Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
9406Montované stavbyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 95Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
9503Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všeho druhuVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 9506Golfové hole a jejich částiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít nahrubo tvarované bloky pro výrobu hlavic golfových holí
ex kapitola 96Různé výrobky; vyjma:Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 9601 a ex 9602Výrobky z živočišných, rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálůVýroba z opracovaných řezbářských materiálů stejného čísla
ex 9603Košťata a kartáče (vyjma proutěná košťata apod. a kartáče vyrobené z kuních nebo veverčích chlupů), ruční mechanické zametače bez motoru, malířské podložky a válečky, pryžové stěrky a mopyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
9605Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvůKaždá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty, za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15% ceny soupravy ze závodu
9606Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích knoflíků; knoflíkové polotovaryVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
9612Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkáchVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 9613Zapalovače s piezoelektrickým zapalovacím systémemVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 9614Dýmky a dýmkové hlavyVýroba z nahrubo opracovaných bloků
kapitola 97Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnostiVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

1 Viz úvodní poznámky 7. 1 a 7.3, které se týkají "specifických procesů".

2 Viz úvodní poznámku 7.2, která se týká "specifických procesů".

3 Podle poznámky 3 ke kapitole 32 se jedná o přípravky, které jsou používány pro barvení jakéhokoli materiálu nebo jako přísady při výrobě barvicích přípravků, za předpokladu, že tyto přípravky nejsou zařazeny v jiném čísle kapitoly 32.

4 "Skupinou" se rozumí jakákoli část čísla, která je od zbývající části oddělena středníkem.

5 V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906, tak v číslech 3907 až 3911, platí toto omezení pouze na tu skupinu materiálů, jejíž hmotnostní podíl ve výrobku převládá.

6 Za vysoce transparentní se považují fólie, jejichž optická absorbce je menší než 2%, měřeno podle metody ASTM-D 1003-16 Gardnera Hazemetera (tzv. Hazefaktor).

7 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

7 Pro zvláštní podmínky vztahující se na výrobky vyrobené ze směsi textilních materiálů, viz úvodní poznámka 5.

8 Použití tohoto materiálu je omezeno na výrobu tkanin určených pro papírenský průmysl.

9 Viz úvodní poznámku 6.

10 Viz úvodní poznámku 6, v níž jsou uvedeny podmínky pro pletené nebo háčkované výrobky, nepružné nebo nepogumované, získané sešitím nebo sestavením pletených nebo háčkovaných částí (nastříhaných nebo pletených přímo ve tvaru).

11 Toto pravidlo se použije do 31. prosince 1998.

Příloha III k Protokolu 4

Průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1

1. Každé osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až -5 mm nebo +8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, které zviditelní jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2. Kompetentní orgány Stran si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

MOVEMENT CERTIFICATE - PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ
MOVEMENT CERTIFICATE - PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE - ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ
APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE - ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE
PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

Příloha IV k Protokolu 4

Prohlášení na faktuře
Prohlášení na faktuře

PROTOKOL 5 (k článku 16 odst. 3)

O VZÁJEMNÉ POMOCI V CELNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto Protokolu se rozumí:

a) "celními předpisy" obecně závazné právní předpisy uplatňované na území Stran, upravující dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho propuštění do celního režimu, včetně opatření o zákazech, omezeních a kontrolách;

b) "clem" všechna cla, daně, dávky a jiné poplatky, které jsou vyměřovány a vybírány na území Stran v souladu s celními předpisy, s výjimkou dávek a poplatků, jejichž výše je dána částkou odpovídající přibližným nákladům za poskytnuté služby;

c) "dožadujícím orgánem" celní orgán, který žádá o pomoc v celních otázkách;

d) "dožádaným orgánem" celní orgán, který obdrží žádost o pomoc v celních otázkách;

e) "deliktem" jakékoli porušení celních předpisů, jakož i pokus o porušení těchto předpisů;

f) "celním orgánem" v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, v Litevské republice Celní odbor pod Ministerstvem financí (Muitines Departamentas prie FinansuÎ Ministerijos).

Článek 2

Rozsah použití Protokolu

1. Strany si navzájem poskytnou pomoc v rámci svých kompetencí při zajišťování dodržování celních předpisů, způsobem a za podmínek stanovených v tomto Protokolu, zejména zabraňováním, odhalováním a šetřením porušování těchto předpisů.

2. Pomoc v celních otázkách, poskytovaná podle tohoto Protokolu, se vztahuje na celní orgány Stran, které jsou příslušné pro provádění tohoto Protokolu.

To se nedotýká ustanovení upravujících vzájemnou pomoc v trestních záležitostech. Netýká se to rovněž informací získaných na základě zmocnění vykonávaného na žádost soudního orgánu, pouze pokud by s tím tyto orgány souhlasily.

Článek 3

Pomoc na žádost

1. Na žádost dožadujícího orgánu poskytne dožádaný orgán všechny příslušné informace, které pomohou zajistit řádné provádění celních předpisů, včetně informací týkajících se zjištěných nebo připravovaných činností, které porušují nebo by porušily tyto předpisy.

2. Na žádost dožadujícího orgánu bude jej dožádaný orgán informovat o tom, zda zboží vyvezené z území jedné ze Stran bylo řádně dovezeno na území druhé Strany a pokud je to účelné, uvede celní režim, do kterého bylo zboží propuštěno.

3. Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán nezbytné kroky k zajištění dohledu nad:

a) fyzickými a právnickými osobami, u kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy;

b) pohybem zboží, o němž je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů;

c) dopravními prostředky, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že byly, jsou nebo mohou být použity k porušení celních předpisů.

Článek 4

Pomoc bez vyzvání

Strany si v rámci své pravomoci navzájem poskytnou pomoc bez předchozího dožádání, kterou pokládají za potřebnou pro zajištění správného provádění celních předpisů, zvláště pokud obdrží informaci týkající se:

- operací, které porušily, porušují nebo by porušily takové předpisy a které mohou být předmětem zájmu druhé Strany;

- nových prostředků nebo metod použitých při uskutečňování takových operací;

- zboží, o němž je známo, že je předmětem závažného porušování celních předpisů;

- osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že porušují nebo porušily platné celní předpisy na území druhé Strany;

- dopravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo o nichž existuje podezření, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy platnými na území druhé Strany.

Článek 5

Doručení/Oznámení

Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán ve shodě se svým právním řádem nezbytná opatření k zajištění:

- doručení všech dokumentů;

- oznámení všech rozhodnutí;

spadajících do rozsahu tohoto Protokolu adresátovi, který bydlí nebo sídlí na jeho území. V takovém případě se použijí ustanovení článku 6 odst. 3.

Článek 6

Forma a obsah žádostí o pomoc

1. Žádosti podle tohoto Protokolu se vyhotovují písemně. K žádosti se přikládají doklady potřebné k jejímu vyřízení. V případě naléhavosti situace může být přijata ústní žádost, musí však být bezprostředně potvrzena písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 tohoto článku obsahují následující informace:

a) dožadující orgán podávající žádost;

b) požadované opatření;

c) předmět a důvod žádosti;

d) příslušné zákony, pravidla, předpisy a jiné právní normy;

e) co nejpřesnější a nejobsáhlejší údaje o fyzických nebo právnických osobách, jichž se šetření týká;

f) přehled příslušných skutečností, kromě těch, jichž se týká článek 5.

3. Žádosti se předkládají v úředním jazyku dožádaného orgánu nebo v jazyku přijatelném pro tento orgán.

4. Jestliže žádost nesplňuje formální požadavky, může být vyžádána její oprava nebo doplnění; mohou však být přijata preventivní opatření.

Článek 7

Vyřízení žádostí

1. Aby bylo vyhověno žádosti o pomoc, dožádaný orgán, nebo nemůže-li jednat sám, jiný správní orgán, kterému dožádaný orgán žádost postoupil, bude v rámci své pravomoci a dosažitelných prostředků, při poskytování vlastních informací, při provádění potřebných pátrání nebo při zajišťování, aby pátrání bylo provedeno, postupovat tak, jako by jednal z vlastní iniciativy nebo na žádost jiných orgánů téže Strany.

2. Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu se zákony, pravidly, předpisy a jinými právními normami dožádané Strany.

3. Náležitě zmocnění úředníci jedné ze Stran mohou se souhlasem druhé příslušné Strany a za podmínek touto Stranou stanovených obdržet od úřadů dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, jemuž je dožádaný orgán nadřízený, informace týkající se porušení celních předpisů, které dožadující orgán potřebuje pro účely tohoto Protokolu.

4. Úředníci jedné Strany mohou být se souhlasem druhé Strany přítomni při pátráních vedených na jejím území.

Článek 8

Forma, jakou má být informace sdělena

1. Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgánu výsledky pátrání formou dokumentů, ověřených kopií dokumentů, zpráv apod.

2. Dokumenty uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohou být nahrazeny computerizovanou informací v jakékoli formě pro tentýž účel.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Pokud dožádaný orgán dojde k závěru, že by požadovanou pomocí mohl porušit suverenitu, veřejný pořádek, bezpečnost či zásadní zájmy dožádané Strany, nebo by způsobil porušení průmyslového, obchodního nebo profesního tajemství, může odmítnout poskytnout takovou pomoc, poskytnout ji částečně nebo ji poskytnout, budou-li splněny určité podmínky nebo požadavky.

2. Pokud není možno žádosti o spolupráci vyhovět, dožadující orgán o tom bude bezodkladně uvědoměn a bude informován o důvodech odmítnutí poskytnutí spolupráce, jejího částečného poskytnutí nebo poskytnutí za předpokladu splnění určitých podmínek nebo požadavků.

3. Pokud dožadující orgán jedné Strany požádá o spolupráci, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, byl-li o to požádán, ve své žádosti na tuto skutečnost upozorní. Vyhovění takové žádosti je na úvaze dožádaného orgánu.

Článek 10

Povinnost utajení

1. Každá informace, sdělená v jakékoli formě podle tohoto Protokolu, bude utajena. Vztahuje se na ni povinnost dodržovat služební tajemství a požívá ochrany, poskytované v souladu s právními předpisy Strany, která informaci obdržela.

2. Stanovená data nebudou předána, jestliže existuje závažný důvod k domněnce, že předání nebo použití předaných dat by odporovalo základnímu právnímu principu jedné ze Stran a zejména tehdy, pokud by dotčená osoba utrpěla nepřiměřenou škodu. Strana, která informace obdržela, bude na žádost Strany, která informace poskytla, tuto Stranu informovat o způsobu použití dodaných informací a o dosažených výsledcích.

3. Určené údaje mohou být předány pouze celním orgánům, případně pro soudní účely, veřejné žalobě a soudním orgánům. Ostatní osoby a orgány mohou obdržet tyto informace jen na základě předběžného souhlasu orgánu, který je poskytl.

4. Strana poskytující informaci si ověří správnost předaných informací. Jakmile dojde ke zjištění, že poskytnuté informace byly nesprávné nebo mají být zrušeny, bude Strana, která je obdržela, o tom bez prodlení vyrozuměna. Tato Strana je povinna provést příslušnou úpravu nebo zrušit informaci.

5. S výhradou případů, ve kterých převládá veřejný zájem, může příslušná osoba obdržet na žádost informace o uchovávání dat a o účelech jejich uchovávání.

Článek 11

Použití informací

1. Obdržené informace se mohou použít pouze pro účely tohoto Protokolu a kterákoli ze Stran je může použít pro jiné účely výhradně na základě předchozího písemného souhlasu celního orgánu, který je poskytl, a za podmínek a omezení stanovených tímto orgánem. Toto ustanovení se nevztahuje na informace týkající se deliktů v oblasti omamných a psychotropních látek. Takové informace mohou být předány jiným orgánům přímo zúčastněným v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropními látkami za podmínek uvedených v článku 2.

2. Odstavec 1 nebrání použití informací v jakémkoli soudním nebo správním řízení vyvolaném porušením celních předpisů.

3. Strany mohou ve svých svědeckých výpovědích, protokolech a zápisech, v řízení a v žalobách předložených soudům použít jako důkazu obdržených informací a projednaných dokumentů v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu.

4. Originály spisů a dokumentů budou vyžadovány pouze v případech, kde by ověřené kopie nebyly dostačující a pokud to dovoluje národní zákonodárství. Originály, které byly předány, budou bezodkladně vráceny, jakmile zanikne důvod, pro který byly druhé Straně poskytnuty.

Článek 12

Experti a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být zmocněn vystoupit v mezích poskytnutého zmocnění jako expert nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí, na něž se vztahuje tento Protokol, v soudní pravomoci druhé Strany a předložit takové předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, které mohou být potřebné pro řízení. V žádosti o takové vystoupení musí být výslovně uvedeno, o jakou záležitost se jedná a jaká funkce nebo kvalifikace úředníka je požadována.

Článek 13

Náklady na pomoc

Strany upustí od veškerých nároků na druhou Stranu, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých podle tohoto Protokolu, vyjma, pokud je to přiměřené, od nákladů na experty a svědky, na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou součástí veřejných služeb.

Článek 14

Provádění

1. Prováděním tohoto Protokolu budou pověřeny celní orgány Stran. Zmíněné orgány budou rozhodovat o všech praktických opatřeních a úpravách nezbytných pro jeho provádění, přičemž budou brát v úvahu pravidla pro ochranu dat.

2. Strany budou navzájem konzultovat a následně se informovat o jednotlivých pravidlech provádění tohoto Protokolu, která jsou přijímána ve shodě s ustanoveními tohoto článku.

3. Celní orgány Stran mohou zařídit, aby jejich vyšetřující orgány byly ve vzájemném přímém styku.

Poznámky pod čarou

1) Viz doplňková poznámka 4 (b) ke kapitole 27 Kombinované nomenklatury

Přesunout nahoru