Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 188/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů

Částka 67/1997
Platnost od 21.08.1997
Účinnost od 06.06.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

188

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů.

Dohoda na základě svého článku 10 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 6. června 1997.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou

o výměně stážistů

Vláda České republiky a Švýcarská spolková rada (dále jen „smluvní strany"),

vedeny přáním dále rozvíjet vzájemnou spoluprací,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Tato dohoda stanovuje podmínky pro výměnu občanů České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a občanů Švýcarské konfederace (dále jen „stážisté"), kteří budou na omezenou dobu zaměstnáváni ve svém oboru ve druhém státě (dále jen „hostitelská země") za účelem zdokonalování svých odborných a jazykových znalostí.

2. Stážisté mohou být zaměstnáváni ve všech povoláních, jejichž výkon není pro cizince podle právních předpisů hostitelské země omezen. V případě povolání, pro jejichž výkon se vyžaduje zvláštní povolení, je nutno takovéto povolení získat.

Článek 2

Stážisté nesmí být mladší 18 let a neměli by být zpravidla starší 35 let a musí mít ukončené odborné vzdělání.

Článek 3

1. Povolení k zaměstnání stážisty se zpravidla uděluje na dobu 12 měsíců. Povolení muže být prodlouženo nejdéle na 18 měsíců; pracovní smlouvy se proto uzavírají na dobu určitou.

2. Povolení k zaměstnání stážisty se uděluje v souladu s právními předpisy hostitelské země. Povolení ke vstupu na území, pobytu a výjezdu a výdělečné činnosti se uděluje také v souladu s právními předpisy hostitelské země.

3. Žádost o povolení k zaměstnání nebo o zprostředkování zaměstnání podá stážista u úřadu příslušného k provádění Dohody ve státě svého trvalého pobytu (článek 9). Tento úřad ověří, že žádost splňuje všechny náležitosti, a poté ji neprodleně postoupí úřadům hostitelské země.

4. Zprostředkování zaměstnání, stejně tak jako všechny formality spojené s povolením k zamestnání stážisty, je bezplatné. Sazby a poplatky související se vstupem a pobytem na území hostitelské země se však hradí.

Článek 4

Povolení k zaměstnání stážistu vydávaná v rámci schváleného počtu podle článku 7 odst. 1 této dohody se udělují bez ohledu na situaci na trhu práce hostitelské země.

Článek 5

Stážisté nesmějí vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost anebo přijmout jiné zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení. Příslušný úřad může v odůvodněných případech schválit změnu pracovního místa.

Článek 6

1. Zaměstnávání stážistů a zdaňování jejich pracovních příjmů se řídí právními předpisy hostitelské země.

2. Povolení k zaměstnání stážisty bude uděleno pouze tehdy, když dohodnuté podmínky zaměstnání budou v souladu s právními předpisy uvedenými v odstavci 1 tohoto článku.

3. Pracovní smlouva musí mimo jiné upravovat příjmy z pracovní činnosti při dodržení existujících tarifu běžně používaných pro dané profese a v daném místě.

Článek 7

1. Každý stát může v průběhu kalendářního roku přijmout 100 stážistů.

2. Dohodnutý počet stážistů lze plně vyčerpat bez ohledu na počet stážistu, kteří na základě této dohody v hostitelské zemi již pobývají. Nebude-li dohodnutý počet stážistů jednou ze smluvních stran vyčerpán, nemůže druhá smluvní strana na základě této skutečnosti dohodnutý počet stážistů omezit. Neudělena povolení k zaměstnání stážistů v kalendářním roce se nemohou převádět do následujícího kalendářního roku. Prodloužení povolení k zaměstnání stážisty podle článku 3 této dohody se nepovažuje za nové přijetí stážisty.

3. Změna počtu stážistů pro následující kalendářní rok může být dohodnuta nejpozději do 1. července běžného kalendářního roku písemně příslušnými úřady.

Článek 8

Občané států obou smluvních stran, kteří mají zájem o zaměstnání jako stážisté, si zaměstnání v hostitelské zemi vyhledávají v prvé řadě sami. Příslušné úřady mohou zájemce při hledání zaměstnání podpořit vhodnými opatřeními.

Článek 9

Příslušnými úřady pro provádění této dohody jsou:

v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti v Praze ve spolupráci s úřady práce;

ve Švýcarské konfederaci - Ministerstvo hospodářství/Spolkový úřad pro průmysl, živnosti a práci v Bernu.

Článek 10

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem obdržení poslední nóty, kterou smluvní strany potvrzují splnění vnitrostátních náležitostí nezbytných pro vstup Dohody v platnost.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu kdykoliv písemně vypovědět. Výpověď musí být podána s dodržením šestiměsíční výpovědní lhůty s tím, že její účinnost nastane k 1. lednu kalendářního roku.

3. V případě výpovědi této dohody zůstávají povolení k zaměstnání stážistů vydaná podle této dohody v platnosti. Práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnání stážisty nebudou ukončením platnosti Dohody dotčeny.

Dáno v Praze dne 19. května 1997 ve dvou přívodních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Jindřich Vodička v. r.
ministr práce a sociálních věcí

Za Švýcarskou spolkovou radu:
Walter Fetscherin v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Přesunout nahoru