Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 188/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů

Částka 67/1997
Platnost od 21.08.1997
Účinnost od 06.06.1997
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

188

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů.

Dohoda na základě svého článku 10 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 6. června 1997.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou

o výměně stážistů

Vláda České republiky a Švýcarská spolková rada (dále jen „smluvní strany"),

vedeny přáním dále rozvíjet vzájemnou spoluprací,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Tato dohoda stanovuje podmínky pro výměnu občanů České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a občanů Švýcarské konfederace (dále jen „stážisté"), kteří budou na omezenou dobu zaměstnáváni ve svém oboru ve druhém státě (dále jen „hostitelská země") za účelem zdokonalování svých odborných a jazykových znalostí.

2. Stážisté mohou být zaměstnáváni ve všech povoláních, jejichž výkon není pro cizince podle právních předpisů hostitelské země omezen. V případě povolání, pro jejichž výkon se vyžaduje zvláštní povolení, je nutno takovéto povolení získat.

Článek 2

Stážisté nesmí být mladší 18 let a neměli by být zpravidla starší 35 let a musí mít ukončené odborné vzdělání.

Článek 3

1. Povolení k zaměstnání stážisty se zpravidla uděluje na dobu 12 měsíců. Povolení muže být prodlouženo nejdéle na 18 měsíců; pracovní smlouvy se proto uzavírají na dobu určitou.

2. Povolení k zaměstnání stážisty se uděluje v souladu s právními předpisy hostitelské země. Povolení ke vstupu na území, pobytu a výjezdu a výdělečné činnosti se uděluje také v souladu s právními předpisy hostitelské země.

3. Žádost o povolení k zaměstnání nebo o zprostředkování zaměstnání podá stážista u úřadu příslušného k provádění Dohody ve státě svého trvalého pobytu (článek 9). Tento úřad ověří, že žádost splňuje všechny náležitosti, a poté ji neprodleně postoupí úřadům hostitelské země.

4. Zprostředkování zaměstnání, stejně tak jako všechny formality spojené s povolením k zamestnání stážisty, je bezplatné. Sazby a poplatky související se vstupem a pobytem na území hostitelské země se však hradí.

Článek 4

Povolení k zaměstnání stážistu vydávaná v rámci schváleného počtu podle článku 7 odst. 1 této dohody se udělují bez ohledu na situaci na trhu práce hostitelské země.

Článek 5

Stážisté nesmějí vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost anebo přijmout jiné zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení. Příslušný úřad může v odůvodněných případech schválit změnu pracovního místa.

Článek 6

1. Zaměstnávání stážistů a zdaňování jejich pracovních příjmů se řídí právními předpisy hostitelské země.

2. Povolení k zaměstnání stážisty bude uděleno pouze tehdy, když dohodnuté podmínky zaměstnání budou v souladu s právními předpisy uvedenými v odstavci 1 tohoto článku.

3. Pracovní smlouva musí mimo jiné upravovat příjmy z pracovní činnosti při dodržení existujících tarifu běžně používaných pro dané profese a v daném místě.

Článek 7

1. Každý stát může v průběhu kalendářního roku přijmout 100 stážistů.

2. Dohodnutý počet stážistů lze plně vyčerpat bez ohledu na počet stážistu, kteří na základě této dohody v hostitelské zemi již pobývají. Nebude-li dohodnutý počet stážistů jednou ze smluvních stran vyčerpán, nemůže druhá smluvní strana na základě této skutečnosti dohodnutý počet stážistů omezit. Neudělena povolení k zaměstnání stážistů v kalendářním roce se nemohou převádět do následujícího kalendářního roku. Prodloužení povolení k zaměstnání stážisty podle článku 3 této dohody se nepovažuje za nové přijetí stážisty.

3. Změna počtu stážistů pro následující kalendářní rok může být dohodnuta nejpozději do 1. července běžného kalendářního roku písemně příslušnými úřady.

Článek 8

Občané států obou smluvních stran, kteří mají zájem o zaměstnání jako stážisté, si zaměstnání v hostitelské zemi vyhledávají v prvé řadě sami. Příslušné úřady mohou zájemce při hledání zaměstnání podpořit vhodnými opatřeními.

Článek 9

Příslušnými úřady pro provádění této dohody jsou:

v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti v Praze ve spolupráci s úřady práce;

ve Švýcarské konfederaci - Ministerstvo hospodářství/Spolkový úřad pro průmysl, živnosti a práci v Bernu.

Článek 10

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem obdržení poslední nóty, kterou smluvní strany potvrzují splnění vnitrostátních náležitostí nezbytných pro vstup Dohody v platnost.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu kdykoliv písemně vypovědět. Výpověď musí být podána s dodržením šestiměsíční výpovědní lhůty s tím, že její účinnost nastane k 1. lednu kalendářního roku.

3. V případě výpovědi této dohody zůstávají povolení k zaměstnání stážistů vydaná podle této dohody v platnosti. Práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnání stážisty nebudou ukončením platnosti Dohody dotčeny.

Dáno v Praze dne 19. května 1997 ve dvou přívodních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Jindřich Vodička v. r.
ministr práce a sociálních věcí

Za Švýcarskou spolkovou radu:
Walter Fetscherin v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Přesunout nahoru