Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 180/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Částka 65/1997
Platnost od 04.08.1997
Účinnost od 04.08.1997
Zrušeno k 13.07.1998 (161/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

180

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. července 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 104ch odst. 2 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se v písmenu a) části věty před středníkem vypouštějí slova "ve výši aspoň 100 Kč" a slova "osmi dnů" se nahrazují slovy "jednoho měsíce".

2. V § 1 se v písmenu b) části věty za středníkem vypouští slovo "nebo", v písmenu c) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d) jde o penále, které je organizace povinna platit proto, že z důvodu živelní pohromy zaplatila pojistné po dni jeho splatnosti nebo v nižší částce, než mělo být zaplaceno, nebo

e) jde o penále ve výši nepřesahující 10 000 Kč, nejde-li o důvody a podmínky uvedené v písmenech a), b), c) nebo d). Výše penále se zjišťuje ke dni podání žádosti o prominutí penále.".

3. V § 2 písm. a) se slova "až c)" nahrazují slovy "až e)".

4. V § 2 písm. b) se vypouštějí slova " , pokud penále vzniklé z tohoto důvodu činí aspoň 100 Kč".

5. V § 3 písm. a) se slova "až c)" nahrazují slovy "až e)".

6. V § 4 odst. 2 části věty za středníkem se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a jde-li o řízení o této žádosti v případech uvedených v § 1 písm. a) a c), je příslušná též k uznání důvodů, pro které pojistné nebylo zaplaceno včas nebo ve správné výši.".

7. § 5 zní:

"§ 5

Penále z důvodu uvedeného v § 1 písm. d) lze prominout, jestliže k živelní pohromě došlo po 30. červnu 1997.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Řízení o prominutí penále, které by podle této vyhlášky patřilo do věcné příslušnosti České správy sociálního zabezpečení nebo okresní správy sociálního zabezpečení, avšak přede dnem účinnosti této vyhlášky bylo zahájeno u Ministerstva práce a sociálních věcí, dokončí orgán dosud věcně příslušný, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Řízení o prominutí penále, které je plátce pojistného povinen platit proto, že z důvodu živelní pohromy zaplatil pojistné po dni jeho splatnosti nebo v nižší částce, než mělo být zaplaceno (čl. I bod 2), zahájené přede dnem účinnosti této vyhlášky u Ministerstva práce a sociálních věcí dokončí Česká správa sociálního zabezpečení, popřípadě okresní správa sociálního zabezpečení místně příslušná k rozhodování ve věcech pojistného žadatele.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru