Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Částka 64/1997
Platnost od 12.08.1997
Účinnost od 01.09.1997
Zrušeno k 24.04.2002 (163/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

178

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. června 1997,

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud se na něj vztahuje alespoň 1 z technických požadavků uvedených v příloze č. 1,

b) zamýšleným použitím výrobku použití vztahující se na úlohu, kterou má výrobek při plnění technických požadavků uvedených v příloze č. 1,

c) trvalým zabudováním výrobku do stavby takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění ukazatele užitných vlastností stavby a vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními činnostmi,

d) stavební činností taková činnost, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce.

(2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou výrobky uvedené v příloze č. 2 (dále jen "výrobky").

§ 2

(1) Technické požadavky na výrobky jsou uvedeny v příloze č. 1 (dále jen "základní požadavky").

(2) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4 odst. 4 zákona) a vlastnosti výrobku jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní požadavky splněny.

(3) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s harmonizovanými českými technickými normami nebo pokud takové normy nekonkretizují z hlediska zamýšleného použití výrobku ve stavbě základní požadavky podle odstavce 1, které se na dané výrobky vztahují, zajistí výrobce nebo dovozce posouzení technických vlastností vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě tohoto posouzení vydává autorizovaná osoba certifikát (dále jen "stavební technické osvědčení"), kterým osvědčuje vhodnost technických vlastností výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.

(4) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u výrobků posouzení shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posouzení shody") postupem posouzení shody vyznačeným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2.

(5) Pokud harmonizovaná česká technická norma přejímající harmonizovanou evropskou normu stanoví konkrétní postup posuzování shody, výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje posouzení shody tímto konkrétním postupem.

(6) V případech kusové výroby mohou výrobci nebo dovozci namísto postupů posuzování shody podle odstavce 4 zajistit posouzení shody postupem stanoveným v § 8, pokud v harmonizované české technické normě přejímající harmonizovanou evropskou normu není uvedeno jinak.

Kusovou výrobou se rozumí jednorázová výroba výrobků, bez ohledu na počet vyráběných kusů, zejména řemeslná výroba výrobků určených především pro památkově chráněné objekty nebo pro opravy a údržbu staveb, u které se nepředpokládá opakování výroby typově obdobného výrobku. Případné opakování výroby nebo dovozu typově obdobného výrobku, a to i u dovážených výrobků, se již nepovažuje za kusovou výrobu.

§ 3

(1) Pro posouzení vlastností vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou prováděné v případech uvedených v § 2 odst. 3 výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě potřebné podklady, popřípadě vzorky výrobku nebo i výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení vzorků. Výrobce nebo dovozce současně předkládá i písemné prohlášení, že posouzení vlastností vzorku (prototypu) výrobku nedohodl s jinou autorizovanou osobou.

(2) Autorizovaná osoba provede

a) posouzení podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, zejména pro identifikaci výrobku a pro určení jeho vlastností,

b) posouzení technických vlastností výrobku a jejich úrovně vzhledem k zamýšlenému použití výrobku ve stavbě, a to z hlediska jiných technických předpisů,1) českých technických norem a na základě vědeckých, technických a praktických poznatků,

c) případné ověřovací zkoušky vzorků výrobku a jejich vyhodnocení.

(3) Autorizovaná osoba na základě uvedených posouzení, popřípadě zkoušek vydá stavební technické osvědčení s omezenou dobou jeho platnosti. Tato doba může být prodloužena.

(4) Stavební technické osvědčení obsahuje

a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) identifikaci a popis výrobku,

c) vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného omezení,

d) přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem,

e) přehled použitých technických předpisů a technických norem, popřípadě jiných dokladů o stavu vědeckých a technických poznatků,

f) údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a o postupech jejich zjištění,

g) upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému jakosti z hlediska výrobní kontroly (dále jen "systém jakosti") při posuzování shody,

h) dobu platnosti stavebního technického osvědčení.

§ 4

(1) Pro posouzení shody pořizuje výrobce nebo dovozce technickou dokumentaci.

(2) Technická dokumentace musí být v takovém rozsahu, aby umožňovala posuzování shody výrobku s harmonizovanými českými technickými normami nebo se stavebním technickým osvědčením anebo s technickými předpisy.

(3) Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje

a) podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě,

b) u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci,

c) odkaz na harmonizované české technické normy nebo na stavební technické osvědčení (dále jen "technická specifikace"), které budou využity pro posuzování shody po zahájení výroby nebo dovozu,

d) projektové a výrobní výkresy výrobku, technologický postup pro jeho výrobu a pro použití ve stavbě, technické vlastnosti výrobku vztahující se k základním požadavkům,

e) popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití ve stavbě a případná upozornění; upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a návody k bezpečnému použití musí být v českém jazyce,

f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek,

g) zkušební protokoly, popřípadě certifikáty.

§ 5

(1) Pro certifikaci výrobku poskytne výrobce nebo dovozce autorizované osobě

a) své identifikační údaje (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), u dovážených výrobků též údaj o místu výroby,

b) technickou dokumentaci v rozsahu uvedeném v § 4 odst. 3,

c) vzorky výrobku,

d) popis systému jakosti, popřípadě u dovážených výrobků popis způsobu kontroly výrobků dovozcem.

(2) Autorizovaná osoba provede certifikaci výrobku tak, že

a) přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení,

b) zkouší vzorek nebo vzorky výrobku a ověří, zda výrobek neohrožuje zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí a zda splňuje vlastnosti uvedené v technické specifikaci, popřípadě v technických předpisech,

c) provede posouzení systému jakosti, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci a zda systém jakosti zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci; pokud u dovážených výrobků dovozce nezajistí posouzení systému jakosti u zahraničního výrobce autorizovanou osobou, je předmětem posouzení způsob kontroly výrobků dovozcem.

(3) Pokud vzorek odpovídá technické specifikaci a technickým předpisům a výrobcem je zajištěno řádné fungování systému jakosti, popřípadě u dovážených výrobků je dovozcem zajištěna řádná kontrola výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Tento certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis a případná zobrazení certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

(4) Autorizovaná osoba provádí dohled nad řádným fungováním systému jakosti u výrobce nebo kontroly výrobků u dovozce, popřípadě provádí namátkovou kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobků. O vyhodnocení dohledu, popřípadě kontroly vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci nebo dovozci.

§ 6

(1) Pro posouzení systému jakosti výrobce nebo dovozce

a) provede nebo nechá provést zkoušky typu (vzorku) výrobku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá technické specifikaci; o výsledcích zkoušek a jejich posouzení se vystavuje doklad,

b) zajistí technickou dokumentaci v rozsahu uvedeném v § 4 odst. 3,

c) zajišťuje takový systém jakosti, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3,

d) zajistí u autorizované osoby posouzení jím provozovaného systému jakosti v souladu s odstavcem 3, k tomu jí předá potřebné podklady.

(2) Autorizovaná osoba

a) provede posouzení systému jakosti, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci a zda zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci; tyto požadavky se považují za splněné, pokud jsou při výrobě uplatňovány české technické normy2) pro modely zabezpečování jakosti,

b) pokud systém jakosti zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají technické specifikaci, vydá o tom certifikát,

c) provádí dohled nad systémem jakosti a o výsledcích vydává zprávu.

(3) V případě, že výrobce nebo dovozce neprokáže všechny skutečnosti podle odstavce 2 nebo není možné splnit úkoly autorizované osoby podle odstavce 3, provádí se posouzení shody postupem podle § 5.

§ 7

(1) Pro ověření shody výrobků výrobce nebo dovozce

a) zajistí provedení zkoušky typu (vzorku) výrobku a posouzení shody typu výrobku s technickou specifikací autorizovanou osobou,

b) zajistí technickou dokumentaci v rozsahu uvedeném v § 4 odst. 3,

c) zajišťuje takový systém jakosti, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

(2) Autorizovaná osoba provede zkoušky typu (vzorku) výrobku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá technické specifikaci. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

§ 8

(1) Pro posouzení shody výrobce nebo dovozce

a) provede nebo nechá provést zkoušky typu (vzorku) výrobku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá technické specifikaci; o výsledcích zkoušek a jejich posouzení se pořizuje doklad,

b) zajistí technickou dokumentaci v rozsahu uvedeném v § 4 odst. 3,

c) zajišťuje takový systém jakosti, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

(2) V případě, že dovozce nezajistí splnění všech ustanovení odstavce 2, provádí se posouzení shody podle § 7.

§ 9

Postupem posouzení shody podle § 5 lze nahradit postupy posouzení shody podle § 6 až 8.

§ 10

Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 4 zákona zahrnují technickou dokumentaci a dokumenty vypracované při posuzování shody.

§ 11

(1) Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) identifikační údaje o výrobku (např. název, typ, značka, provedení), u dovážených výrobků též jméno a adresu výrobce a místo výroby,

c) popis a určení výrobku (výrobcem, popř. dovozcem určený účel použití ve stavbě), ostatní údaje o výrobku, např. toxicita, stupeň hořlavosti,

d) údaj o použitém způsobu posouzení shody; identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody,

e) seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a českých technických norem použitých při posouzení shody,

f) pokud autorizovaná osoba vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, údaje o této osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu (stavebního technického osvědčení, zkušebního protokolu, popřípadě certifikátu) o předmětném výrobku nebo o posouzení systému jakosti výroby,

g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky,

h) datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

(2) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobku z hledisek základních požadavků, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.

§ 12

(1) Výrobky, které budou uvedeny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. června 1998, mohou splňovat jen technické požadavky uplatňované podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto nařízení.

(2) U výrobků uvedených v přílohách č. 2, 3 a 4, které budou uvedeny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. června 1998, může výrobce nebo dovozce zajistit posouzení shody pouze podle § 8.

(3) U výrobků, které budou uvedeny na trh v období od nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 1997, může jejich výrobce nebo dovozce pořídit technickou dokumentaci uvedenou v § 4 odst. 3 písm. b) a e) dodatečně, nejpozději do 31. prosince 1997.

(4) Do 30. června 1998 lze stavební technické osvědčení nahradit technickou dokumentací podle § 4.


§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.


Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

JUDr. Kühnl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb., a zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

2) ČSN ISO 9001, 9002 a 9003.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Výrobky musí být (jako celek i jejich jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené použití ve stavbě. Výrobky musí mít takové vlastnosti, aby stavby, pokud byly řádně projektovány, postaveny a udržovány splňovaly tyto požadavky na stavby:

1. Mechanická odolnost a stabilita Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, která na ni budou pravděpodobně působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek:

a) zřícení celé stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo zařízení připojených ke konstrukci nebo instalovaného zařízení následkem deformace nosné konstrukce,

d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.

2. Požární bezpečnost Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,

b) byl omezen rozvoj a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,

c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,

d) mohly osoby a evakuovatelná zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem,

e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:

a) vypouštění toxických plynů,

b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,

c) emise nebezpečného záření,

d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,

e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,

f) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby.

4. Bezpečnost při užívání Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, např. uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, elektrickým proudem, výbuchem.

5. Ochrana proti hluku Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.

6. Úspora energie a ochrana tepla Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým způsobem, aby objem energie spotřebovaný při provozu byl nízký s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů.

Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny v ekonomicky přiměřeném časovém úseku za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, tj. po dobu, kdy budou ukazatele užitných vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ S VYZNAČENÍM POSTUPŮ POSOUZENÍ SHODY

1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Cement (pro obecné a zvláštní použití)§ 5
2Betonářská a předpínací výztuž, výrobky z této výztuže (svařované sítě, mřížoviny, pramence, předpínací kabely, lana a tyče) a jejich stykování§ 5
3Kanálky a pouzdra pro ochranu a vedení předpínací výztuže§ 8
4Popílek a struska jako aktivní složka maltovin a pro výrobu betonu a cementu§ 5
5Přírodní a umělé kamenivo do betonu§ 5
6Přísady do betonu (plastifikační, provzdušňovací atp.)§ 5
7Beton připravený pro uložení tř. C 12/15 (B 15) a vyšší§ 5
8Lehký beton pro nosné konstrukce§ 6
9Stříkaný beton§ 6
10Malty k injektáži§ 6
11Sanační materiály pro betonové konstrukce dopravních staveb§ 5
12Prefabrikované nenosné betonové výrobky určené pro nekonstrukční použití (zejména ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, římsy, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění, nástupištní prefabrikáty)§ 7
13Prefabrikované betonové výrobky určené pro konstrukční použití (zejména stropní dílce, příhradové vazníky, sloupy a stožáry, dílce žebrových stropů, nosných a opěrných stěn, piloty, prazče, střešní dílce, sila, schodiště, mostní a tunelové dílce, dílce pro trubní a rámové propustky, tramvajové panely)§ 5
14Prefabrikované výrobky z pórobetonu pro konstrukční použití§ 6
15Prefabrikované výrobky z pórobetonu pro nekonstrukční použití§ 8
16Sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění betonových konstrukcí z dutých tvárnic nebo panelů vyrobených z nehořlavé izolační hmoty (nebo z kombinace izolační hmoty a jiných nehořlavých hmot)§ 6
Sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění betonových konstrukcí z dutých tvárnic nebo panelů vyrobených z izolačních hmot nebo jejich kombinací (třídy hořlavosti B, C)§ 5

2. Stavební výrobky pro zděné stavby

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1a) Vápno pro stavební účely (vápna pálená, dolomitická, hydraulická pro přípravu malt, zálivek a dalších směsí pro stavební výrobu)§ 6
b) Vápna (vápna pálená, dolomitická, hydraulická) pro účely neuvedené v bodě a)§ 8
2Předem vyrobené dimenzované maltové směsi:
- pro zdění a speciální účely § 6
- pro omítky§ 8
Předem vyrobené maltové směsi pro zdění s předepsaným poměrem mísení vyrobené ze specifického podílu složek, u nichž lze předpokládat dosažení sdružených funkčních požadavků§ 8
3Zdicí prvky (pálené i nepálené) s charakteristickou pevností v tlaku§ 6
Zdicí prvky bez specifikace pevnosti v tlaku§ 8
4Žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a tepelně izolační§ 5
5Zdicí prvky se zabudovanými nehořlavými tepelně izolačními hmotami umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni§ 7
Zdicí prvky se zabudovanými hořlavými tepelně izolačními hmotami umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni § 5
6Výrobky pálené stropní§ 7
7Pomocné prvky pro zděné konstrukce (výztuže ložných spár, spony, táhla, opěrné úhelníky, konzoly apod.)§ 7
8Sádrové tvárnice pro zdění bez požadavků na požární odolnost§ 8

3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Desky na bázi dřeva a dřevního odpadu bez povrchové úpravy nebo lakované, dýhované nebo laminované pro konstrukční a nekonstrukční prvky pro vnitřní a vnější použití§ 6
2Konstrukční výrobky z masivního dřeva:§ 5
a) prvky: mostní prvky, příhradové vazníky, stěnové a podlahové prvky, střešní prvky
- nosníky, stropnice, krokve, stojky, sloupy, piloty
b) sestavy: příhradové, podlahové, stěnové, střešní, rámové konstrukce
3Dřevěné sloupy venkovního vedení§ 6
4Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva:§ 5
a) prvky: mostní prvky, příhradové vazníky, stěnové a podlahové prvky, střešní prvky
- nosníky, stropnice, krokve, stojky, sloupy, piloty
b) sestavy: příhradové, podlahové, stěnové, střešní, rámové konstrukce
5Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky z masivního dřeva (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty, hřebíky)§ 7
Spojovací prostředky pro ostatní výrobky ze dřeva (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty, hřebíky)§ 8
6Spojovací prostředky pro konstrukční dřevo (smykové desky, ozubené hmoždíky, styčníkové desky s trny, hřebíkové desky)§ 6

4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Kovové konstrukční profily a plechy chráněné i nechráněné proti korozi povrchovou úpravou použité v kovových konstrukcích nebo ve spřažených ocelobetonových konstrukcích§ 6
2Konstrukční kovové a kombinované dílce a prvky (např. nosníky, sloupy, schodiště, piloty, rámy, kolejnice, výhybky a křižovatky apod.) pro použití v nosných konstrukcích, základech staveb a dopravních stavbách§ 6
3Svařovací materiály§ 6
4Konstrukční spojovací prostředky pro nosné stavební konstrukce - nýty, čepy, šrouby, matice a podložky§ 6

5. Ochranné, tepelně a zvukově izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Průmyslově vyráběné tepelně a zvukově izolační materiály z hořlavých hmot (pro jakékoliv použití)§ 5
Průmyslově vyráběné tepelně a zvukově izolační materiály z nehořlavých hmot (pro jakékoliv použití)§ 7
2Hydroizolační a parotěsné hmoty pro povlakové střešní krytiny při aplikacích vystavených ohni§ 5
Ostatní hydroizolační a parotěsné materiály pro povlakové střešní krytiny (spodní vrstvy střech)§ 7
Hydroizolační fólie pro povlakové střešní krytiny (vrchní vrstvy střech)§ 6
3Hydroizolační materiály pro inženýrské a dopravní stavby§ 5
4Hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn, vodorovných konstrukcí§ 7
5Střešní krytiny z plochých a profilovaných plechů včetně příslušenství§ 7
6Střešní krytinové tašky, břidlice, desky, šindele včetně příslušenství§ 7
7Prefabrikované sendvičové krytinové dílce z hořlavých hmot§ 5
Prefabrikované sendvičové krytinové dílce z nehořlavých hmot§ 8
8Římsové a okapové prvky, svody včetně upevňovacích prvků§ 8
9Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ve vnějších stěnách, na které se vztahují technické požadavky požárních předpisů§ 5
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ve vnějších stěnách, na které se nevztahují technické požadavky požárních předpisů § 6
10Lehčené kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy§ 7
11Tmely pro stavební účely§ 8
12Požární tmely a ucpávky, tmely pro dopravní stavby§ 5
13Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky§ 5
14Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů, betonu a zdiva u dopravních staveb§ 5
15Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů, betonu a zdiva neuvedené v poř. čísle 14§ 7
16Lepidla zajišťující statické spolupůsobení prvků konstrukcí§ 5
17Asfalty pro silniční účely, výrobky z asfaltu, zálivky spár vozovek a dilatací (kromě asfaltových směsí)§ 5
18Asfaltové směsi§ 8

6. Stavební výrobky ze skla

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Sklo bezpečnostní tvrzené, vrstvené a smaltované§ 7
Sklo protipožární§ 5
2Izolační skla§ 5
3Stavební sklo profilované§ 8
4Sklo ploché pro stavební účely§ 8
5Skleněné tvárnice a dlaždice§ 7

7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a potrubní rozvody vody

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy budov - zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura§ 8
2Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení§ 7
3Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních systémů§ 5
4Výrobky pro kanalizační systémy s použitím v dopravních komunikacích a vně budov: vstupní a revizní šachty; ocelová stupadla a zábradlí pro vstupní a revizní šachty, nástavce vpustí § 8
Poklopy a vtokové mříže § 5
5Odlučovače§ 8
6Lapoly§ 5
7Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a domovní čistírny, septiky§ 7
8Kameninové, plastové, betonové, sklolaminátové a vláknocementové trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy§ 5
Litinové trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy § 7
9Trubky, trouby, tvarovky, hadice a další díly z pryže nebo plastů určené pro tlakový rozvod vody§ 5

8. Stavební výrobky pro otvorové výplně

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Požárně odolná okna, dveře a příslušné zabudované kování (závěsy a uzávěry) s použitím pro dělení požárních úseků§ 5
2Mechanicky ovládané dveře a vrata a příslušné kování (závěsy a uzávěry)§ 5
3Dveře, okna (neobsažené v poř. číslech 1 a 2) a střešní světlíky, příslušné kování (závěsy a uzávěry)§ 7
4Zárubně§ 7

9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Geosyntetika (membrány a textilie), geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, geosítě (v inženýrských stavbách pro účely neuvedené v poř. čísle 2)§ 6
2Geosyntetika (membrány a textilie), geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, geosítě (jako oddělovací vrstva v inženýrských a pozemních stavbách)§ 8
3Kovové kotvy do betonu a zdiva pro velká zatížení (včetně zálivkových kotev)§ 5
Kovové kotvy do betonu pro malá zatížení (pro upevňování nebo kotvení prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy a instalace§ 6
4Plastové kotvy do betonu a zdiva§ 6
5Konstrukční ložiska, dilatační podložky a závěry dilatačních spár (v pozemních a inženýrských stavbách dynamicky namáhaných) § 5
Konstrukční ložiska ostatních staveb § 7
6Vybavení komunikací: výrobky pro značení vozovek, silniční dopravní značky a zařízení na řízení dopravy instalovaná stabilně, pouliční světelné stožáry, prvky pro záchytné systémy pro vozidla a chodce, včetně mostních zábradlí, zábrany u mostů§ 5
7Prvky pro protihlukové clony a clony proti oslňování pro vybavení komunikací§ 7
8Prazče (mostnice) z masivního dřeva§ 5
9Prazče kovové§ 6
10Prvky pro upevnění kolejnic a prazčů§ 6
11Montované vnitřní příčky pro oddělení požárních úseků a prostorů s jinými zvláštními riziky§ 7
Montované příčky ostatní§ 8
12Konstrukční těsněné systémy zasklení pro závěsové stěny pro vnější stěny a zastřešení§ 5
13Závěsové stěny požárně odolné § 5
Závěsové stěny ostatní § 7
14Hydraulická silniční pojiva pro přípravu malt, zálivek a dalších směsí pro stabilizaci silničního podkladu§ 6
15Popílky pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy§ 6
16Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních důlních děl zasypáním§ 7
17Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů
Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy, granulát pro rekultivaci báňských výsypek
§ 7
18Výrobky pro zpevněné povrchy dopravních komunikací: dlažební prvky s hladkým nebo plastickým povrchem zahrnující dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky, povrchově upravené plechové kryty, břidličné desky, dlaždice, mozaiky, pálené dlaždice, teracové dlaždice, plechová mřížovina, mřížky, rošty, silniční dílce, krajníky, staničníky, vegetační dílce§ 8
19Kamenivo tříd A, B, C pro silniční a drážní stavby§ 5
20Pojiva ze syntetických pryskyřic§ 5
21Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené§ 7
22Prefabrikovaný drenážní podmok§ 7
23Výrobky pro drenáže neuvedené v poř. čísle 22§ 8
24Horninové kotvy§ 5
25Izolátory proti kmitání a tlumiče§ 5
26Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich prvky§ 5
27Systémy pro přístup na střechu, lávky a patkové úchyty, na které se vztahují požárně bezpečnostní požadavky§ 7
Systémy pro přístup na střechu, lávky a patkové úchyty, na které se nevztahují požárně bezpečnostní požadavky§ 8

10. Technická zařízení staveb

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů§ 6
Přetlakové komíny§ 5
2Komínové hlavy§ 8
3Výrobky pro: požární detekci/poplach, potlačení a hašení požáru, potlačení výbuchu, řízení požáru a kouře§ 5
4Protipožární uzávěry mimo výrobky uvedené pod pořadovým č. 1, tab. 8§ 5
5Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění, tepelná čerpadla a zásobníky§ 7
6Domovní spalovací topná zařízení na pevná a kapalná paliva§ 7
7Radiátory a sluneční kolektory§ 7
8Chladicí, ventilační a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky§ 7
9Rozvodné systémy chladicích, ventilačních a klimatizačních zařízení§ 8
10Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro rozvody§ 8
11Zabezpečovací armatury (pojistné ventily apod.) od jmenovité světlosti DN 6 a od jmenovitého tlaku PN 6 určené
- pro plyny§ 5
- pro ostatní média§ 7
12Domovní armatury a regulátory od jmenovité světlosti DN 6 a do jmenovitého tlaku PN 5 určené pro plyny§ 7
13Regulátory tlaku (kromě určených pro plyny) od jmenovité světlosti DN 25 a od jmenovitého tlaku PN 10§ 7
14Prvky pro hromosvody a uzemnění silových zařízení a hromosvodů§ 5
15Požární výtahy z hlediska požární bezpečnosti Požárně odolné šachetní dveře výtahů§ 5
16Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l) pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě nádrží a zásobníků pro plyny§ 5
17Součásti pro elektrické rozvodné, regulační a měřicí systémy soustav nízkého napětí (NN)§ 7
18Součásti pro elektrické rozvodné, regulační a měřicí systémy soustav malého napětí (MN)§ 7

11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Výrobky pro pevné podlahové povrchy pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy:§ 7
prvky - dlažební prvky, parkety, dlaždice, mozaiky, mřížové kryty, dilatační prvky, podlahové mřížky, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí a stěrkové povrchy
sestavy - zvýšené přístupové podlahy, zdvojené podlahy
2Podlahoviny - pružné a textilní podlahoviny pro vnitřní použití§ 7
3Podlahoviny - pružné a textilní podlahoviny pro venkovní použití§ 8
4Obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (např. obklady z plastů, vláknocementových desek, prvky pro vnější a vnitřní povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina)§ 7
5Panely, obkladové prvky, zavěšené podhledy, krytiny v rolích a závěsné kostry pro vnitřní nebo povrchové úpravy stěn nebo podhledů, na které se vztahují požadavky na:
- požární ochranu stěn nebo podhledů, bezpečnost při užívání, hygienu§ 7
- požární bezpečnost§ 5
Panely, obkladové prvky, zavěšené podhledy, krytiny v rolích a závěsné kostry pro povrchové úpravy stěn nebo podhledů, na které se vztahují požadavky na:
- ochranu proti hluku, pronikání vody a úsporu energie a tepla§ 8
6Sádrové výrobky - sádrové desky, tvárnice a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků (pro požárně dělicí konstrukce a protipožární obklady), pro dřevěné střešní konstrukce§ 7
7Sádrové výrobky - sádrové desky, podhledové prvky a omítky, včetně příslušných doplňkových výrobků (pro ostatní účely neuvedené v poř. čísle 6)§ 8

12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Výrobky pro zdravotně technické vybavení (umyvadla, dřezy, vany, sprchové mísy, bidety, pisoárové mušle, záchodové mísy, suché a chemické záchody, pisoárová stání, turecké záchody, splachovací nádrže, sprchové a vanové zástěny a přepážky a prefabrikované hygienické buňky)§ 8
Standardní veřejné umývárny a prefabrikované záchodové soubory z:
- hořlavých hmot§ 5
- nehořlavých hmot§ 7
Přesunout nahoru