Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 177/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Částka 64/1997
Platnost od 12.08.1997
Účinnost od 01.09.1997
Zrušeno k 01.05.2004 (22/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

177

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. června 1997,

kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

(2) Za spotřebiče plynných paliv se pro účely tohoto nařízení považují

a) spotřebiče, které spalují plynná paliva a jsou určeny pro přípravu pokrmů, vytápění, ohřev užitkové vody, chlazení nebo praní, a pokud se v nich užívá voda s teplotou nepřevyšující 105 oC, nebo určené pro svícení, dále hořáky s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla vybavené těmito hořáky, (dále jen "spotřebiče"),

b) zabezpečovací, řídicí nebo regulační zařízení a konstrukční skupiny s výjimkou hořáků s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla těmito hořáky vybavené, které jsou samostatně uváděny na trh a jsou určeny k zabudování do spotřebičů jako jejich součást nebo pro připojení ke spotřebičům, (dále jen "vybavení").

(3) Za spotřebiče plynných paliv se pro účely tohoto nařízení nepovažují spotřebiče speciálně konstruované pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových objektech.

(4) Pro účely tohoto nařízení se plynným palivem rozumí jakékoliv palivo, které je při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar (0,1 MPa) v plynném stavu.

(5) Pro účely tohoto nařízení jsou spotřebiče plynných paliv považovány za běžně užívané, pokud jsou

a) instalovány a pravidelně udržovány podle návodu výrobce,

b) provozovány při obvyklých odchylkách jakosti plynného paliva a běžném kolísání připojovacího přetlaku plynného paliva,

c) používány ve shodě se zamýšleným účelem nebo způsobem, který lze rozumně předvídat.

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou spotřebiče a vybavení.

(2) Technické požadavky na spotřebiče a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1 (dále jen "základní požadavky").

(3) Pokud jsou základní požadavky na spotřebiče a vybavení konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami, určenými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropského společenství harmonizovanou evropskou normu a vlastnosti spotřebičů nebo vybavení jsou s těmito technickými normami v souladu, má se za to, že jsou základní požadavky splněny.

§ 3

(1) U sériově vyráběných nebo dovážených spotřebičů zajistí jejich výrobce nebo dovozce posouzení shody vzorku spotřebiče autorizovanou osobou podle přílohy č. 2 bodu 1 postupem ES přezkoušení typu a dále zvolí před uvedením na trh jeden z následujících postupů:

a) ES prohlašování o shodě s typem podle přílohy č. 2 bodu 2,

b) ES prohlašování o shodě s typem (posuzování systému jakosti výroby) podle přílohy č. 2 bodu 3,

c) ES prohlašování o shodě s typem (zabezpečování jakosti výrobků) podle přílohy č. 2 bodu 4,

d) ES ověřování podle přílohy č. 2 bodu 5.

(2) V případě kusové nebo malosériové výroby nebo dovozu spotřebičů může jejich výrobce nebo dovozce zvolit, namísto výše uvedených postupů, ověřování shody každého výrobku autorizovanou osobou postupem ES ověřování celku podle přílohy č. 2 bodu 6.

(3) Po dokončení postupů uvedených v odstavcích 1 a 2 se na vyhovující spotřebiče umístí označení CE podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a vydá se písemné prohlášení o shodě podle § 4a.

(4) Postupy podle odstavce 1 se použijí i v případě vybavení podle § 1 odst. 2 písm. b) s výjimkou umístění označení CE. Vydá se certifikát deklarující shodu vybavení s ustanoveními tohoto nařízení, která se na něho vztahují, a udávající jeho charakteristiky a způsob, jak musí být zabudováno do spotřebiče, aby byly splněny základní požadavky, které platí pro kompletní spotřebiče. Certifikát se připojí k vybavení.

(5) Podléhají-li spotřebiče též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných hledisek a rovněž stanovují umístění označení CE, vyjadřuje označení CE shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

(6) Jestliže jedno nebo více nařízení vlády umožňují výrobci, aby si během přechodné doby zvolil, jaká opatření uplatní, pak označení CE udává shodu s ustanoveními pouze těch nařízení vlády, která výrobce použil. V takovém případě musí být v dokumentech, oznámeních a instrukcích požadovaných nařízeními vlády a doprovázejícími spotřebič uvedeny odkazy na aplikovaná nařízení vlády.

(7) Záznamy a korespondence vztahující se k postupům posouzení shody se vypracovávají v českém jazyce nebo v jazyce přijatelném pro autorizovanou osobu.

(8) Výrobce zajišťuje doklady o použitém způsobu posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) zahrnující technickou dokumentaci a certifikáty vydané při posouzení shody autorizovanou osobou. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v jazyce jednoho z členských států Evropské unie, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.

(9) Obsah technické dokumentace, kterou výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě, je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 4zrušeno

§ 4a

(1) U spotřebičů, které splňují požadavky tohoto nařízení, se namísto vydání prohlášení o shodě umisťuje na spotřebič označení CE podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, jehož podmínkou je vypracování písemného prohlášení o shodě podle bodů 2.1, 3.1, 4.1, 5.2 a 6.1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Označení CE musí být připevněno zřetelně a viditelně na každém spotřebiči nebo pokud to není možné, na štítku neoddělitelně připevněném na spotřebiči.

§ 5

(1) Spotřebiče a vybavení, které budou uváděny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. června 1998, mohou splňovat jen technické požadavky uplatňované podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto nařízení.

(2) U spotřebičů a vybavení, které budou uvedeny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. června 1998, může výrobce nebo dovozce zajistit posouzení shody pouze podle přílohy č. 2 bodu 1 nebo 2.

(3) U spotřebičů a vybavení, které budou uvedeny na trh v období od nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 1997, může jejich výrobce nebo dovozce pořídit technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 bodu 1 písm. d) dodatečně, nejpozději do 31. prosince 1997.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 287/2000 Sb. Čl. II

Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení, lze u spotřebičů, které nejsou určeny pro uvedení na trh v Evropském společenství, namísto označení spotřebičů podle § 3 odst. 3 a § 4a označovat spotřebiče podle § 3 odst. 4 a vydávat prohlášení o shodě podle § 4.


Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

JUDr. Kühnl v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 177/1997 Sb.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Úvodní poznámka

Základní požadavky na spotřebiče uvedené v této příloze platí rovněž pro vybavení v případech, kdy u vybavení příslušná nebezpečí existují.

1. Všeobecné podmínky

1.1 Spotřebiče musí být provedeny tak, aby při běžném použití, jak je definováno v § 1 odst. 3, fungovaly bezpečně a neohrožovaly osoby, domácí a hospodářská zvířata nebo majetek.

1.2 Při uvádění spotřebiče na trh je nutno:

a) přiložit návod pro pracovníka provádějícího instalaci spotřebiče,

b) přiložit návod k používání a údržbě spotřebiče pro uživatele,

c) na spotřebiči stejně jako na obalu umístit vhodné výstražné pokyny. Návody a výstražné pokyny musí být v českém jazyce.

1.2.1 Návod pro pracovníka provádějícího instalaci spotřebiče musí obsahovat všechny údaje pro montáž, seřízení a údržbu, které jsou potřebné ke správnému provedení těchto prací a k bezpečnérnu používání spotřebiče.

Návod musí zejména uvádět:

a) používaný druh plynného paliva (dále jen "palivo"),

b) přetlak přiváděného paliva,

c) požadavky na přívod čerstvého vzduchu:

ca) pro zásobování spalovacím vzduchem,

cb) pro vyloučení tvorby směsí s nebezpečnou koncentrací nespáleného paliva u spotřebičů, jež nejsou vybaveny zařízením podle bodu 3.2.3,

d) podmínky pro odvádění spalin,

e) pro plynové hořáky s ventilátorem a zdroje tepla jimi vybavené:

ea) jejich charakteristické vlastnosti,

eb) požadavky na montáž, které přispějí k dosažení souladu se základními požadavky kladenými na spotřebiče,

ec) popřípadě seznam kombinací doporučovaných výrobcem.

1.2.2 Návod k používání a údržbě pro uživatele musí obsahovat všechny údaje nezbytné pro bezpečné používání, zejména upozornění na případná omezení při používání spotřebiče.

1.2.3 Upozornění na spotřebičích a jejich obalech musí obsahovat jednoznačné údaje o druhu a připojovacím přetlaku paliva a případná omezení při užití, zejména že spotřebič musí být instalován pouze v prostorech s dostatečným větráním.

1.3 Vybavení určené pro spotřebiče musí být provedeno tak, aby splňovalo přesně svůj účel použití, pokud je zabudováno podle technických návodů výrobce.

Návody pro instalaci, seřízení, provoz a údržbu vybavení musí být dodány společně s vybavením.

2. Materiály

2.1 Materiály musí být vhodné pro zamýšlené použití a musí být odolné proti mechanickému, chemickému a tepelnému namáhání, kterému budou vystaveny při předvídatelných podmínkách.

2.2 Vlastnosti materiálů, které jsou důležité pro bezpečnost, musí být zaručeny výrobcem nebo jejich dodavatelem.

3. Konstrukce a výrobní provedení

3.1 Všeobecně

3.1.1 Spotřebiče musí být provedeny tak, aby při používání předepsaném v návodu nedošlo ke zhoršení stability, k deformaci, poškození nebo opotřebení spotřebiče, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho bezpečnost.

3.1.2 Výskyt kondenzátů při uvádění do provozu a nebo během provozu nesmí ovlivnit bezpečný provoz spotřebičů.

3.1.3 Spotřebiče musí být provedeny tak, aby se riziko výbuchu při styku s ohněm vnějšího původu snížilo na nejmenší míru.

3.1.4 Spotřebiče musí být provedeny tak, aby nemohlo docházet k průnikům vody a nežádoucího vzduchu do částí, jimiž protéká palivo.

3.1.5 V případě běžného kolísání pomocné energie musí spotřebiče dále bezpečně fungovat.

3.1.6 Mimořádné kolísání nebo výpadek pomocné energie nebo její obnovený přívod nesmějí vést k nebezpečné situaci.

3.1.7 Spotřebiče musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k úrazům elektrickým proudem.

Za splnění tohoto požadavku se považuje splnění požadavků stanovených v nařízení vlády č..../1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

3.1.8 Všechny části spotřebiče namáhané přetlakem musí odolávat mechanickému a tepelnému namáhání, aniž by došlo k deformacím ovlivňujícím bezpečnost.

3.1.9 Spotřebiče musí být provedeny tak, aby porucha zabezpečovacího, řídicího nebo regulačního zařízení nezpůsobila nebezpečnou situaci.

3.1.10 Je-li spotřebič vybaven zabezpečovacími a regulačními zařízeními, pak funkce zabezpečovacích zařízení nesmí být nepříznivě ovlivňována činností regulačních zařízení.

3.1.11 Všechny části spotřebičů, které jsou seřízeny nebo nastaveny v průběhu výroby a se kterými nesmí manipulovat uživatel ani pracovník provádějící instalaci, musí být proti manipulaci vhodně zajištěny.

3.1.12 Ruční ovládače a ostatní ovládací a regulační zařízení musí být jednoznačně označeny a opatřeny všemi údaji potřebnými pro vyloučení chyb při obsluze. Musí být navrženy tak, aby nemohlo dojít k náhodné chybné manipulaci.

3.2 Unik nespáleného paliva

3.2.1 Spotřebiče musí být provedeny tak, aby případný únik paliva nezpůsobil nebezpečí.

3.2.2 Spotřebiče musí být provedeny tak, aby byl omezen únik paliva během zapalování, opakovaného zapalování a po uhasnutí plamene a aby bylo vyloučeno nebezpečné nahromadění nespáleného paliva ve spotřebiči.

3.2.3. Spotřebiče, které jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorech a místnostech, musí být vybaveny speciálními zařízeními, která zabrání nebezpečnému nahromadění nespáleného paliva v těchto prostorech nebo místnostech.

Spotřebiče nevybavené takovými zařízeními smějí být určeny pouze pro použití v dostatečně větraných prostorech, aby se zabránilo nebezpečnému nahromadění nespáleného paliva.

Podmínky pro přiměřené větrání prostor určených pro instalaci takových spotřebičů s ohledem na charakteristické vlastnosti spotřebičů stanoví zvláštní právní předpis.4)

Spotřebiče pro provozy společného stravování a spotřebiče spalující palivo obsahující toxické látky musí být vybaveny uvedenými speciálními zařízeními vždy.

3.3 Zapalování

Spotřebiče musí být provedeny tak, aby při běžném užití:

a) bylo zapalování a opakované zapalování plynulé,

b) bylo zajištěno spolehlivé šíření plamene.

3.4 Spalování

3.4.1 Spotřebiče musí být provedeny tak, aby byla při běžném užití zajištěna stabilita plamene a spaliny neobsahovaly nepřípustné koncentrace zdraví škodlivých látek.

3.4.2 Spotřebiče musí být provedeny tak, aby při běžném užití nemohly neočekávaně unikat spaliny.

3.4.3 Spotřebiče s odvodem spalin mimo místnost musí být provedeny tak, aby při mimořádných tahových podmínkách nedocházelo k úniku spalin v nebezpečném množství do místnosti a v případě vyústění odvedených spalin na venkovní zdi (fasádě) do obytných a pobytových místností blízko výduchů nebo na přilehlé fasádě.

3.4.4 Lokální spotřebiče k vytápění pro domácnost a průtokové ohřívače vody, které nemají zajištěn odvod spalin mimo místnost, nesmějí v daném prostoru vyvíjet koncentrace oxidu uhelnatého, které by vzhledem k předpokládané době pobytu v těchto prostorech byly pro přítomné osoby zdraví nebezpečné.

3.5 Racionální využití energie

Spotřebiče musí být provedeny tak, aby při dodržení všech bezpečnostního podmínek bylo zajištěno racionální využití energie, které odpovídá současnému stavu techniky.

3.6 Teploty

3.6.1 Části spotřebičů, u kterých se předpokládá umístění v blízkosti podlahy nebo jiných povrchů, nesmějí dosáhnout teploty, která by znamenala nebezpečí pro okolí.

3.6.2 Povrchová teplota ovládacích prvků a rukojetí určených k obsluze spotřebičů nesmí dosahovat hodnoty nebezpečné pro uživatele.

3.6.3 Povrchové teploty vnějších částí spotřebičů pro domácnost, s výjimkou povrchů nebo částí sloužících pro přenos tepla, nesmějí při provozu dosahovat hodnot nebezpečných pro uživatele a zvláště pro děti, u nichž je nutno vzít v úvahu přiměřenou reakční dobu.

3.7 Potraviny, pitná a užitková voda

Materiály a součásti používané při výrobě spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, pitnou nebo užitkovou vodou, nesmějí nepříznivě ovlivnit jejich jakost.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 177/1997 Sb.

POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY

1. ES přezkoušení typu (§ 3 odst. 1)

1.1 ES přezkoušení typu je ta část postupu posuzování shody, při které autorizovaná osoba zkouší a osvědčuje, že vzorek spotřebiče reprezentující zamýšlenou výrobu nebo dovoz splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují.

1.2 Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce smí podat žádost u jediné autorizované osoby

1.2.1 Žádost musí obsahovat:

a) jméno a příjmení žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní jméno žadatele, je-li právnickou osobou, a údaje o sídle žadatele,

b) písemné prohlášení, že smlouva o provedení ES přezkoušení typu nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou,

c) technickou dokumentaci podle přílohy č. 4.

1.2.2 Vzorek spotřebiče představující zamýšlenou výrobu nebo dovoz (dále jen "typ"). Autorizovaná osoba může požadovat další vzorky tohoto typu, jsou-li potřebné pro přezkoušení typu. Typ může zahrnovat několik variant spotřebiče za předpokladu, že tyto varianty nemají odlišné vlastnosti z hlediska možných rizik.

1.3 Autorizovaná osoba

1.3.1 Posuzuje technickou dokumentaci a zjišťuje, zda typ byl podle ní vyroben, a identifikuje prvky, které byly navrženy podle technických předpisů, požadavků technických norem podle § 2 odst. 3 a základních požadavků.

1.3.2 Pokud nebyly použity technické normy podle § 2 odst. 3 nebo takové normy neexistují nebo nekonkretizují všechny základní požadavky, které se na spotřebič vztahují, provádí, nebo nechá provést potřebné zkoušky nebo zjištění za účelem posouzení, zda řešení přijatá výrobcem splňují základní požadavky.

1.3.3 Provádí potřebné zkoušky nebo zjištění za účelem posouzení, zda výrobce správně použil technické normy podle § 2 odst. 3 pro zajištění shody se základními požadavky.

1.4 Pokud typ splňuje ustanovení a požadavky tohoto nařízení, autorizovaná osoba vystaví výrobci nebo dovozci spotřebičů certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát ES přezkoušení typu musí obsahovat výsledky zkoušek, popřípadě podmínky jeho platnosti, jakož i nezbytné údaje pro identifikaci certifikovaného typu a v případě potřeby i popis jeho funkce. K certifikátu ES přezkoušení typu musí být připojeny příslušné technické podklady jako např. výkresy a diagramy.

1.6 Autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a Úřadu informace o vydaných certifikátech typu podle bodu 1.4 a jejich dodatcích podle bodu 1.7. Musí jim být na žádost dány k dispozici také přílohy certifikátů a protokoly o provedených kontrolách a zkouškách. Autorizovaná osoba, která odmítla vystavit nebo zrušila certifikát typu podle bodu 1.4, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a Úřad s udáním důvodu svého rozhodnutí.

1.7 Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce musí informovat autorizovanou osobu, která vydala certifikát typu podle bodu 1.4, o všech změnách certifikovaného typu, které by mohly ovlivnit shodu se základními požadavky.

Změny certifikovaného typu musí být dodatečně schváleny autorizovanou osobou, která vydala certifikát typu podle bodu 1.4, pokud tyto změny ovlivňují shodu se základními požadavky nebo předepsanými podmínkami pro užití spotřebiče. Toto dodatečné schválení musí být vydáno jako dodatek k původnímu certifikátu typu podle bodu 1.4.

2. ES prohlašování o shodě s typem [§ 3 odst. 1 písm. a)]

2.1 ES prohlašování o shodě s typem je ta část postupu, kdy výrobce nebo dovozce prohlašuje, že spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu typu podle bodu 1.4 a splňují základní požadavky, jež se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce umístí označení CE na každý spotřebič a vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první, které platí pro jeden či více spotřebičů a je uchováváno u výrobce, popřípadě u zplnomocněného zástupce. Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo autorizované osoby odpovědné za provádění namátkových kontrol stanovených v bodě 2.3.

2.2 Výrobce nebo dovozce musí zajistit všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečoval jednotnost výroby a shodu spotřebičů s typern popsaným v certifikátu typu podle bodu 1.4 a se základními požadavky, které jsou na něj aplikovatelné.

Autorizovaná osoba, zvolená výrobcem nebo dovozcem, musí provádět nahodilé kontroly spotřebičů podle bodu 2.3.

2.3 Kontroly spotřebičů prováděné na místě musí být prováděny autorizovanou osobou nahodile v nepravidelných intervalech minimálně 1× ročně. Musí být zkoušen přiměřený počet spotřebičů a musí být prováděny vhodné zkoušky podle technických norem podle § 2 odst. 3 nebo ekvivalentní zkoušky za účelem zjištění shody s aplikovatelnými základními požadavky. Autorizovaná osoba musí v každém případě určit, zda tyto zkoušky je třeba provést zcela, nebo částečně. V případě, že jeden nebo více spotřebičů nesplňuje základní požadavky, autorizovaná osoba o tom vydá zprávu, kterou předává výrobci nebo dovozci, aby se zabránilo uvádění vadných spotřebičů na trh.2)

3. ES prohlašování o shodě s typem (posuzování systému jakosti výroby) [§ 3 odst. 1 písm. b)].

3.1 ES prohlašování o shodě s typem (posuzování systému jakosti výroby) je postup, při kterém výrobce nebo dovozce, který splňuje ustanovení bodu 3.2, prohlašuje, že spotřebiče odpovídají typu popsanému v certifikátu typu podle bodu 1.4 a že splňují základní požadavky, které se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce připojí na každý spotřebič označení CE a vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první, které platí pro jeden nebo více spotřebičů a je uchováváno u výrobce, popřípadě u zplnomocněného zástupce. Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo autorizované osoby zodpovědné za provádění ES dohledu.

3.2 Výrobce musí mít zaveden systém jakosti výroby, který zaručuje shodu spotřebičů s typem podle certifikátu typu podle bodu 1.4 a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné. Výrobce podléhá dohledu podle bodu 3.4.

3.3 Systém jakosti

3.3.1 Výrobce nebo dovozce poskytuje autorizované osobě

a) dokumentaci k systému jakosti,

b) příslib plnění všech závazků vyplývajících ze schváleného systému jakosti,

c) příslib udržování schváleného systému jakosti, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost a účinnost,

d) dokumentaci vztahující se k certifikovanému typu podle bodu 1.4 a kopii certifikátu typu podle bodu 1.4.

3.3.2. Všechna opatření přijatá výrobcem musí být dokumentována systematickým a logickým způsobem ve formě opatření, postupů a písemných pokynů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:

a) cílů jakosti, organizační struktury a odpovědnosti statutárních orgánů a jejich pravomocí s ohledem na jakost spotřebičů nebo vybavení,

b) výrobních postupů, použitých metod kontroly a zabezpečování jakosti a systematických opatření,

c) zkoušek a testů, jež budou prováděny v předvýrobní, výrobní a konečné fázi, včetně jejich četnosti,

d) prostředků ke kontrole požadované jakosti spotřebičů a efektivního využívání systému jakosti.

3.3.3 Autorizovaná osoba prověřuje a vyhodnocuje systém jakosti za účelem ověření, zda systém vyhovuje požadavkům uvedeným v bodě 3.3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušným technickým normám podle § 2 odst. 3.

Autorizovaná osoba musí tomu, kdo o schválení systému jakosti požádal předat zprávu, která obsahuje výsledky prověrky, identifikační údaje o autorizované osobě a odůvodněné rozhodnutí o vyhodnocení vztahující se ke spotřebičům, kterých se to týká.

3.3.4 Výrobce informuje autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o všech změnách v tomto systému, např. v důsledku nových technologií a koncepce jakosti.

Autorizovaná osoba ověřuje případné změny a rozhoduje o tom, zda změněný systém jakosti odpovídá příslušným ustanovením, nebo zda je nutné nové hodnocení. Své rozhodnutí musí oznámit výrobci. Toto oznámení musí obsahovat výsledky ověření a jeho odůvodněné závěry.

3.3.6 Autorizovaná osoba, která odňala schválení systému jakosti, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a Úřad a uvede důvody svého rozhodnutí.

3.4 ES dohled

3.4.1 Cílem ES dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě splnil závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

3.4.2 Výrobce musí umožnit autorizované osobě pro účely dohledu přístup do prostorů výroby, inspekce, zkoušení a skladování spotřebičů plynných paliv a musí dát k dispozici všechny nezbytné informace, zejména:

a) dokumentaci o systému jakosti,

b) podklady o jakosti, jako jsou zprávy z prověrek, zkušební protokoly, kalibrační údaje, údaje o kvalifikaci pracovníků apod.

3.4.3 Autorizovaná osoba provádí dohled nejméně jednou za dva roky, aby se ujistila, že výrobce dodržuje a používá schválený systém jakosti, a předá zprávu o výsledcích dohledu výrobci.

3.4.4 Autorizovaná osoba může u výrobce provádět neohlášený dohled a kontroly spotřebičů. Zkoušky spotřebičů provádí sama nebo je může nechat provést. Předá výrobci zprávu o výsledcích dohledu, popřípadě zprávu o zkouškách.

3.4.5 Výrobce může předložit na vyžádání zprávu autorizované osoby.

4. ES prohlašování o shodě s typem (zabezpečování jakosti výrobků) [§ 3 odst. 1 písm. c)]

4.1 ES prohlašování o shodě s typem (zabezpečování jakosti výrobků) je ta část postupu, při kterém výrobce nebo dovozce, který splňuje ustanovení bodu 4.2, prohlašuje, že spotřebiče odpovídají typu popsanému v certifikátu typu podle bodu 1.4 a že splňují základní požadavky, které se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první, které platí pro jeden nebo více spotřebičů a je uchováváno u výrobce nebo u zplnomocněného zástupce. Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo autorizované osoby zodpovědné za provádění ES dohledu.

4.2 Výrobce používá schválený systém jakosti podle bodu 4.3 pro výstupní kontrolu a zkoušky a podléhá dohledu podle bodu 4.4.

4.3 Systém jakosti

4.3.1 Výrobce nebo dovozce poskytuje autorizované osobě

a) dokumentaci k systému jakosti,

b) příslib plnění všech závazků vyplývajících ze schváleného systému jakosti,

c) příslib udržování schváleného systému jakosti, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost a účinnost,

d) dokumentaci vztahující se k certifikovanému typu podle bodu 1.4 a kopii certifikátu typu podle bodu 1.4.

4.3.2. V rámci systému jakosti je zkoušen každý spotřebič podle technických norem podle § 2 odst. 3 nebo se musí provést ekvivalentní zkoušky za účelem zjištění shody se základními požadavky.

Všechna opatření přijatá výrobcem musí být dokumentována systematickým a logickým způsobem ve formě opatření, postupů a písemných pokynů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:

a) cílů jakosti, organizační struktury a odpovědnosti statutárních orgánů a jejich pravomocí s ohledem na jakost spotřebičů,

b) kontrol a zkoušek, které se provádějí na hotovém výrobku,

c) prostředků ke kontrole efektivního využívání systému jakosti.

4.3.3 Autorizovaná osoba prověřuje a vyhodnocuje systém jakosti za účelem ověření, zda systém vyhovuje požadavkům, uvedeným v bodě 4.3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušným technickým normám podle § 2 odst. 3.

Autorizovaná osoba musí tomu, kdo o schválení systému jakosti požádal předat zprávu, která obsahuje výsledky prověrky, identifikační údaje o autorizované osobě a odůvodněné rozhodnutí o vyhodnocení vztahující se ke spotřebičům, kterých se to týká.

4.3.4 Výrobce informuje autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o všech změnách v tomto systému, např. v důsledku nových technologií a koncepce jakosti.

Autorizovaná osoba ověřuje případné změny a rozhoduje o tom, zda změněný systém jakosti odpovídá příslušným ustanovením, nebo zda je nutné nové hodnocení. Své rozhodnutí musí oznámit výrobci. Toto oznámení musí obsahovat výsledky ověření a jeho odůvodněné závěry.

4.3.6 Autorizovaná osoba, která odňala schválení systému jakosti, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a Úřad a uvede důvody svého rozhodnutí.

4.4 ES dohled

4.4.1 Cílem ES dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě splnil závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.4.2 Výrobce musí umožnit autorizované osobě pro účely dohledu přístup do prostorů výroby, inspekce, zkoušení a skladování spotřebičů plynných paliv a musí dát k dispozici všechny nezbytné podklady, zejména:

a) dokumentaci o systému jakosti,

b) podklady o jakosti, jako jsou zprávy z prověrek, zkušební protokoly, kalibrační údaje, údaje o kvalifikaci pracovníků apod.

4.4.3 Autorizovaná osoba provádí dohled nejméně jednou za dva roky, aby se ujistila, že výrobce dodržuje a používá schválený systém jakosti, a předá zprávu o výsledcích dohledu výrobci.

4.4.4 Autorizovaná osoba může u výrobce provádět neohlášený dohled a kontroly spotřebičů. Zkoušky spotřebičů provádí sama nebo je může nechat provést. Předá výrobci zprávu o výsledcích dohledu, popřípadě zprávu o zkouškách.

4.4.5 Výrobce může předložit na vyžádání zprávu autorizované osoby.

5. ES ověřování [§ 3 odst. 1 písm. d)]

5.1. ES ověřování je postup, při kterém výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce zajišťuje plnění bodů 5.2 a 5.3 a prohlašuje, že spotřebiče odpovídají typu popsanému v certifikátu typu podle bodu 1.4 a že odpovídají základním požadavkům, které se na ně vztahují.

5.2 Výrobce nebo dovozce musí provést všechna nezbytná opatření, aby při výrobním procesu byla zajištěna shoda s typem spotřebiče, který je popsán v certifikátu typu podle bodu 1.4, a se základními požadavky, které se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce připojí na každý spotřebič označení CE a vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první, které platí pro jeden nebo více spotřebičů a je uchováváno u výrobce, popřípadě u zplnomocněného zástupce.

5.3. Autorizovaná osoba musí provést příslušná zjištění a zkoušky za účelem ověření shody spotřebičů se základními požadavky, a to podle volby výrobce nebo dovozce podle bodu 5.4 nebo 5.5.

5.4 Ověření každého spotřebiče kontrolou a zkoušením

5.4.1 Všechny spotřebiče musí být jednotlivě kontrolovány a musí být u nich provedeny odpovídající zkoušky, které jsou stanoveny v technických normách podle § 2 odst. 3, nebo musí být provedeny rovnocenné zkoušky tak, aby se ověřila jejich shoda s typem popsaným v certifikátu typu podle bodu 1.4 a se základními požadavky, které se na ně vztahují.

5.4.2 Autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit na každý spotřebič své identifikační číslo a na základě provedených zkoušek vydá písemný certifikát o shodě. Tento certifikát může zahrnovat jeden nebo více spotřebičů.

5.4.3 Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce musí na požádání zajistit předložení certifikátů o shodě vystavených autorizovanou osobou.

5.5 Statistické ověřování

5.5.1 Výrobce musí provést všechna nezbytná opatření, aby výrobní proces zajistil jednotnost každé vyrobené dávky.

5.5.2 Spotřebiče se podrobí statistické kontrole srovnáváním. Měly by být seskupeny do identifikovatelných výrobních dávek sestávajících z jednotek určitého modelu vyrobených za týchž podmínek. Výrobní dávka se kontroluje v náhodných intervalech. Spotřebiče tvořící vzorek jsou kontrolovány jednotlivě a provádějí se odpovídající zkoušky, které jsou stanoveny v příslušných technických normách podle § 2 odst. 3, nebo rovnocenné zkoušky, jimiž se určí, zda se má výrobní dávka přijmout nebo odmítnout.

Použije se systému odběru vzorků s následujícími charakteristikami:

a) úroveň jakosti odpovídající 95 % pravděpodobnosti přijetí s procentem neshod od 0,5 % do 1,5 %,

b) mez jakosti odpovídající 5 % pravděpodobnosti přijetí s procentem neshod od 5 % do 10 %.

5.5.3 Jsou-li výrobní dávky přijaty, autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit na každý spotřebič své identifikační číslo a na základě provedených zkoušek vydá písemný certifikát o shodě. Všechny spotřebiče z výrobní dávky mohou být uvedeny na trh, vyjma výrobků ze vzorků, které nebyly ve shodě. Je-li výrobní dávka odmítnuta, autorizovaná osoba učiní příslušná opatření, která zabrání uvedení této výrobní dávky na trh. Jsou-li výrobní dávky odmítány častěji, může autorizovaná osoba přerušit statistické ověřování. Výrobce nebo dovozce může se souhlasem autorizované osoby připojovat identifikační číslo na spotřebiče v průběhu výrobního postupu.

5.5.4 Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce musí na požádání zajistit předložení certifikátů o shodě vystavených autorizovanou osobou.

6. ES ověřování celku

6.1 ES ověřování celku je postup, při kterém výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce zajišťuje a prohlašuje, že spotřebiče, pro které byl vydán certifikát podle bodu 6.2, odpovídají základním požadavkům, které se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zajistí umístění označení CE na spotřebiči a vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první, které je uchováváno u výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce.

6.2 Autorizovaná osoba posoudí spotřebič a podrobí je s přihlédnutím k technické dokumentaci potřebným zkouškám, aby zjistila jejich shodu se základními požadavky.

Autorizovaná osoba vydá certifikát o shodě spotřebiče, které vyhověly provedeným zkouškám, a zajistí u nich umístění české značky shody podle § 3 odst. 3.

6.3 Účelem technické dokumentace, týkající se konstrukce zařízení podle přílohy č. 4, je umožnit posouzení shody s požadavky tohoto nařízení a porozumět konstrukci, výrobě a funkci spotřebiče. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici konstrukční dokumentaci podle přílohy č. 4.

6.4 Jestliže to autorizovaná osoba považuje za nutné, provádějí se kontroly a přezkoušení po instalaci spotřebiče.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 177/1997 Sb.

OZNAČENÍ CE

(1) Grafická podoba označení CE je stanovena zvláštním právním předpisem.5) Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo autorizované osoby (notifikovaného orgánu), který se zúčastňuje kontrol při výrobě.

(2) Na spotřebiči nebo štítku se jmenovitými údaji neoddělitelně připevněném na spotřebiči musí být umístěno označení CE a tento popis:

a) jméno výrobce a jeho identifikační znak,

b) obchodní název spotřebiče,

c) typ elektrické přípojky, je-li použita,

d) kategorie spotřebiče,

e) poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo označení CE na spotřebič umístěno.

Podle povahy spotřebiče mohou být připojeny informace potřebné pro účely instalace.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 177/1997 Sb.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Technická dokumentace musí obsahovat následující informace, pokud je autorizovaná osoba pro posuzování požaduje:

1. Všeobecný popis spotřebiče.

2. Konstrukční a výrobní výkresy, schémata komponentů, konstrukčních skupin, schémata zapojení atd.

3. Popisy a vysvětlení nezbytné pro porozumění těmto podkladům, včetně funkce spotřebičů nebo vybavení.

4. Seznam technických předpisů, norem podle § 2 odst. 3 použitých plně nebo částečně a popisy řešení, která byla přijata ke splnění základních požadavků tam, kde nebyly použity normy podle § 2 odst. 3 nebo kde takové normy neexistují.

5. Protokoly o zkouškách.

6. Návod pro pracovníka provádějícího instalaci spotřebiče nebo vybavení a návod k používání a údržbě pro uživatele, vypracované v českém jazyce nebo v jazyce dohodnutém s autorizovanou osobou.

7. Tam, kde to přichází v úvahu,

a) osvědčení (ověření) vztahující se k vybavení zabudovanému do spotřebiče,

b) osvědčení (ověření) vztahující se k metodám výroby, popřípadě ke kontrole nebo ke spotřebičům,

c) jakýkoliv jiný dokument napomáhající autorizované osobě zlepšit její posuzování.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 177/1997 Sb.

PODMÍNKY AUTORIZACE

Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou:

1. Autorizovaná osoba, její ředitel a zaměstnanci odpovědní za provádění ověřovacích zkoušek nesmějí být projektanty, výrobci, dodavateli nebo montážními pracovníky provádějícími instalaci spotřebičů, které kontrolují, ani zplnomocněnými zástupci některé z těchto stran. Nesmějí se podílet přímo ani jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě spotřebičů. Tím se nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a touto autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci jsou povinni provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a odborné způsobilosti a musí se vyvarovat všech nátlaků a motivací, zejména finančních, které by mohly ovlivnit jejich posuzování výsledků kontrol, zejména u osob nebo skupin osob, které mají zájem na výsledku ověřování.

3. Autorizovaná osoba je povinna mít k dispozici potřebné zaměstnance a vlastní nezbytné vybavení, aby mohla správně vykonávat administrativní a technické úkoly spojené s ověřováním; musí mít také přístup k vybavení potřebnému pro speciální ověřování.

4. Zaměstnanci odpovědní za ověřování musí mít

a) technickou způsobilost a odborný výcvik,

b) vyhovující znalosti požadavků na provádění zkoušek a odpovídající zkušenosti s těmito zkouškami,

c) schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy požadované pro prokazování prováděných zkoušek.

5. Autorizovaná osoba je povinna zajistit nestrannost zaměstnanců provádějících ověřování. Jejich odměna nesmí být závislá na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích těchto zkoušek.

6. Zaměstnanci autorizované osoby jsou vázáni povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení. Tato povinnost se nevztahuje vůči kompetentním státním orgánům.

7. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států, vztahujících se ke spotřebičům plynných paliv, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.

4) Hygienické předpisy svazek 39/1978, směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, a hygienické předpisy svazek 51/1981, směrnice č. 58 o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně znečištění.

5) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

2) § 21 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru