Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 175/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

Částka 63/1997
Platnost od 08.08.1997
Účinnost od 01.09.1997
Zrušeno k 01.05.2004 (20/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. června 1997,

kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za jednoduchou tlakovou nádobu (dále jen "nádoba") považuje každá svařovaná nádoba vystavená vnitřnímu tlaku většímu než 0,5 bar, určená na jímání vzduchu nebo dusíku, která není vystavena působení plamene a jejíž části a spoje mající vliv na pevnost jsou vyrobeny buď z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku, nebo z nevytvrzených hliníkových slitin. Přitom je vyrobena buď z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo ze dvou souosých klenutých den. Její nejvyšší pracovní tlak není přitom vyšší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen "PS.V") není větší než 10 000 bar.L a nejnižší pracovní teplota není nižší než 50 ºC a nejvyšší pracovní teplota není pro nádoby z oceli vyšší než 300 ºC a pro nádoby z hliníku nebo ze slitin hliníku není vyšší než 100 ºC.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na

a) nádoby speciálně konstruované pro jaderné účely, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,

b) nádoby speciálně určené pro umístění na plavidlech a letadlech a v jejich pohonech,

c) hasicí přístroje.

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou nádoby sériově vyráběné.

(2) Technické požadavky na nádoby, jejichž součin PS.V je větší než 50 bar.L, jsou uvedeny v příloze č. 1 (dále jen "základní požadavky"). Nádoby, jejichž součin PS.V je 50 bar.L nebo menší, musí být vyrobeny v souladu se stavem vědeckých a technických poznatků známých v době uvedení výrobků na trh a musí být označeny tak, jak je to uvedeno v bodě 1 přílohy č. 2, s výjimkou označení CE3) podle § 9a.

(3) Pokud jsou základní požadavky na nádoby konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími ve státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu a vlastnosti nádoby jsou s nimi v souladu, má se za to, že základní požadavky jsou splněny.

§ 3

(1) Výrobce nebo dovozce zajišťuje posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) před zahájením výroby nádob u nichž součin PS.V je větší než 50 bar.L a v průběhu výrobního procesu postupy podle odstavců 2 a 3.

(2) Před zahájením výroby nebo dovozu

a) nádob navržených v souladu s technickými normami podle § 2 odst. 3 výrobce nebo dovozce

1. zajistí ES přezkoušení typu nádoby podle § 4 nebo

2. zajistí u autorizované osoby (§ 11 odst. 1 zákona) prověření konstrukčních a výrobních podkladů uvedených v bodu 3 přílohy č. 2. Autorizovaná osoba vypracuje certifikát přiměřenosti dokumentace. Tímto certifikátem přiměřenosti dokumentace potvrzuje, že konstrukční a výrobní podklady jsou způsobilé k tomu, aby nádoba podle nich vyrobená odpovídala základním požadavkům.

b) nádob, které nebyly navrženy plně v souladu s technickými normami podle § 2 odst. 3 nebo takové normy nekonkretizují všechny základní požadavky, které se na nádoby vztahují, zajistí výrobce nebo dovozce ES přezkoušení typu nádoby podle § 4.

(3) Kromě toho musí být v průběhu výrobního procesu nádoby, u kterých je součin PS.V

a) větší než 3000 bar.L, podrobeny ES ověřování autorizovanou osobou podle § 5,

b) větší než 50 bar.l a není větší než 3000 bar.L, podrobeny na základě volby výrobce nebo dovozce ES ověřování autorizovanou osobou podle § 5 nebo ověřování shody výrobcem podle § 6.

(4) Doklady a korespondence vztahující se k postupům posuzování shody musí být vypracovány v českém jazyce nebo v jazyce, na kterém se výrobce nebo dovozce s autorizovanou osobou dohodnou.

§ 4

(1) ES přezkoušení typu nádoby je postup, při kterém autorizovaná osoba zjišťuje a potvrzuje, že vzorek (prototyp) nádoby splňuje základní požadavky.

(2) Pro ES přezkoušení typu nádoby výrobce nebo dovozce poskytuje autorizované osobě

a) identifikační údaje výrobce nebo dovozce (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a místo výroby nádob),

b) písemné prohlášení, že smlouva o ES přezkoušení typu nádoby nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou,

c) konstrukční a výrobní podklady podle bodu 3 přílohy č. 2,

d) nádobu, která je vzorkem uvažované výroby.

(3) Autorizovaná osoba při ES přezkoušení typu nádoby prověřuje nejen konstrukční a výrobní podklady za účelem ověření shody, ale také předloženou nádobu. Při prověřování nádoby autorizovaná osoba:

a) ověřuje, zda nádoba byla vyrobena v souladu s konstrukčními a výrobními podklady a zda může být bezpečně používána při uvažovaných pracovních podmínkách,

b) provádí zjištění a zkoušky pro ověření, zda nádoba splňuje základní požadavky, které se na ni vztahují.

(4) Pokud vzorek (prototyp) nádoby odpovídá základním požadavkům, autorizovaná osoba vydá certifikát o ES přezkoušení typu. Certifikát o ES přezkoušení typu, který obsahuje závěry zjištění a zkoušek, podmínky jeho platnosti a popisy a výkresy nutné pro identifikaci certifikovaného typu, autorizovaná osoba předá výrobci nebo dovozci.

(5) Autorizovaná osoba, která odmítne vystavit certifikát o ES přezkoušení typu, informuje o tom Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") a ostatní autorizované osoby. Autorizovaná osoba, která zrušila certifikát o ES přezkoušení typu, bude o tom informovat Úřad.

§ 5

(1) ES ověřování je postup, při němž výrobce nebo dovozce zajišťuje a prohlašuje, že nádoby, které byly přezkoušeny podle odstavce 3, jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu podle § 4 odst. 4 nebo s konstrukčními a výrobními podklady uvedenými v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, pro které byl vydán dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2.

(2) Výrobce učiní veškerá nezbytná opatření, aby byla ve výrobě zajištěna shoda nádob s typem popsaným v certifikátu podle § 4 odst. 4 nebo v konstrukčních a výrobních podkladech podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Autorizovaná osoba provádí zjištění a zkoušky k posouzení shody. Za tím účelem

a) výrobce předkládá autorizované osobě nádoby ve formě jednotlivých homogenních výrobních dávek vyrobených v určitém časovém intervalu za stejných podmínek, přičemž opatřeními ve výrobním procesu je zajišťována homogennost nádob v každé výrobní dávce,

b) k těmto dávkám musí být přiložen certifikát podle § 4 odst. 4; pokud nádoby nejsou vyráběny v souladu s certifikovaným typem, přikládají se k těmto dávkám konstrukční a výrobní podklady uvedené v bodu 3 přílohy č. 2, které před ES ověřením autorizovaná osoba prověří, aby osvědčila, zda jsou způsobilé k tomu, aby výrobek podle nich vyrobený odpovídal základním požadavkům,

c) při prověřování výrobní dávky autorizovaná osoba zjišťuje, zda nádoby byly vyrobeny a kontrolovány podle konstrukčních a výrobních podkladů; dále provede hydraulickou nebo pneumatickou zkoušku na každé nádobě v dávce tlakem Ph rovným 1,5 násobku výpočtového tlaku za účelem ověření její těsnosti; použití pneumatické zkoušky je podmíněno schválením bezpečnostních postupů orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce podle zvláštního právního předpisu;5) pro prověření jakosti svarů provede zkoušky na vzorcích odebraných podle volby výrobce z reprezentativního zkušebního vzorku z výroby nebo z nádoby; zkoušky musí být provedeny na podélných svarech, a pokud se liší metody svařování používané pro podélné a obvodové svary, musí zkoušky být provedeny i na svarech obvodových; u nádob, na něž se vztahuje bod 2.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, musí být tyto zkoušky na vzorcích nahrazeny hydraulickou zkouškou na pěti nádobách vybraných náhodně z každé dávky, aby bylo zjištěno, zda vyhovují požadavkům bodu 2.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

d) vyhoví-li dávka požadavkům podle písmene c), autorizovaná osoba zajistí u nádob umístění označení CE.3) Autorizovaná osoba umístí nebo dá umístit své identifikační číslo k označení CE shody na každou jednotlivou nádobu z dávky a vystaví certifikát o shodě týkající se provedených zkoušek, který předá výrobci; výrobce může se souhlasem autorizované osoby takto označit každou nádobu z dávky již v průběhu výrobního procesu a na trh mohou být uvedeny všechny nádoby z dávky mimo těch, které nevyhověly hydraulické nebo pneumatické zkoušce; výrobce nebo dovozce musí být schopen na požádání předložit certifikáty shody vystavené autorizovanou osobou,

e) pokud je dávka odmítnuta, autorizovaná osoba o této skutečnosti informuje výrobce, aby mohl zabránit uvedení dávky na trh; v případě častého zjištění nevyhovujících dávek může autorizovaná osoba odmítnout další statistické ověřování dávek.

§ 6

(1) ES prohlašování shody je postup, při němž výrobce, splňující požadavky odstavce 2, zajišťuje shodu nádob s konstrukčními a výrobními podklady podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, na které byl vystaven dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2, nebo zajišťuje shodu nádob se schváleným typem.

(2) Před zahájením výroby předkládá výrobce autorizované osobě, která vystavila certifikát podle § 4 odst. 4 nebo dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2, podklady obsahující popis výrobních postupů a všechna předem stanovená systémová opatření pro zajištění shody tlakových nádob s technickými normami podle § 2 odst. 3 nebo se schváleným typem. Tyto podklady obsahují

a) popis výrobních a zkušebních prostředků použitých při výrobě nádob,

b) zkušební protokol popisující kontroly a zkoušky, které jsou prováděny během výroby, spolu s příslušnými postupy a stanovením četnosti jejich provádění,

c) závazek k provádění kontrol a zkoušek v souladu se zkušebním protokolem a k provádění hydraulické nebo pneumatické tlakové zkoušky na každé vyrobené nádobě zkušebním přetlakem rovnajícím se 1,5násobku výpočtového tlaku; kontroly a zkoušky musí být prováděny pod vedením kvalifikovaného personálu, který je dostatečně nezávislý na pracovnících výroby, a o kontrolách a zkouškách musí být vypracován protokol,

d) adresy výrobních a skladovacích míst a datum začátku výroby.

(3) Pokud nádoby nejsou vyrobeny v souladu se schváleným typem, autorizovaná osoba, která vydala certifikát podle § 4 odst. 4 nebo dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2, přezkoumá před zahájením výroby podklady uvedené v odstavci 2 a konstrukční a výrobní podklady podle bodu 3 přílohy č. 2, zda jsou způsobilé k tomu, aby nádoba podle nich vyrobená odpovídala základním požadavkům, a výrobci o výsledku přezkoumání podá zprávu.

(4) Pokud je u nádob součin PS.V větší než 200 bar.l, podléhá jejich výroba dohledu autorizované osoby podle § 7.

§ 7

(1) U nádob odpovídajících § 6 odst. 4 provádí dohled během výrobního procesu autorizovaná osoba, která vydala certifikát podle § 4 odst. 4, popřípadě autorizovaná osoba, která vydala dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2. Účelem dohledu podle odstavce 2 je zabezpečit, aby výrobce řádně plnil povinnosti podle odstavce 3.

(2) Autorizovaná osoba v případě podle § 6 odst. 4

a) zjišťuje, zda výrobce kontroluje sériově vyráběné nádoby podle § 6 odst. 2 písm. c),

b) odebírá pro kontrolní účely namátkově vzorky nádob, a to v místě výroby nebo v místě skladování nádob.

(3) Výrobce v případě podle § 6 odst. 4 umožní autorizované osobě pro účely dohledu přístup na výrobní a skladovací místa nádob, umožní jí vybrat vzorky nádob a poskytuje všechny nezbytné informace, zejména

a) konstrukční a výrobní podklady,

b) postupy pro kontrolu,

c) certifikát podle § 4 odst. 4 nebo dokument podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2,

d) protokol o výrobcem provedených kontrolách a zkouškách.

(4) Autorizovaná osoba zašle kopii protokolu o dohledu podle odstavce 2 Úřadu a na požádání ostatním autorizovaným osobám.

(6) Podmínky autorizace k činnostem při posuzování shody nádob (§ 11 zákona) jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 8

Doklady o použitém způsobu posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) zahrnují návod k používání, konstrukční a výrobní podklady uvedené v bodech 2 a 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v jazyce jednoho z členských států Evropské unie, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.

§ 9zrušeno

§ 9a

(1) U nádob, které splňují požadavky podle § 5 nebo § 6, výrobce namísto vydání prohlášení o shodě umísťuje na každý výrobek označení CE, kterým potvrzuje, že nádoby jsou ve shodě s technickými normami podle § 2 odst. 3 nebo se schváleným typem.

(2) Označení CE a nápisy podle bodů 1 a 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení musí být umístěny na nádobu nebo na výrobní štítek, který nemůže být od nádoby oddělen, a provedeny viditelně, čitelně a nesmazatelně. Označení CE musí být provázeno identifikačním číslem přiděleným autorizované osobě odpovědné za ES ověřování nebo za dohled.

(3) Na nádobu nebo na výrobní štítek může být umístěno i jiné přípustné označení, pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

(4) Podléhají-li nádoby jiným nařízením vlády, která se týkají jiných hledisek a rovněž stanovují umístění označení CE, vyjadřuje označení CE shodu také s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

(5) Je-li však jedním nebo několika z těchto nařízení vlády výrobci nebo dovozci umožněno během přechodného období zvolit si, který postup posuzování shody použije, pak označení CE udává shodu pouze s těmi nařízeními vlády, která výrobce nebo dovozce použil. V tomto případě musí být v průvodní dokumentaci, upozorněních nebo v návodech k použití, požadovaných příslušnými nařízeními vlády a přiložených k příslušným nádobám, uveden seznam použitých nařízení vlády.

§ 10

(1) U nádob, které budou uvedeny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. června 1998, může výrobce nebo dovozce zajistit posouzení shody ve smyslu § 12 odst. 4 písm. a) zákona.

(2) Nádoby, které budou uváděny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. června 1998, mohou splňovat jen technické požadavky uplatňované podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto nařízení.


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 285/2000 Sb. Čl. II

Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství, namísto označení nádob podle § 9a vydávat prohlášení o shodě podle § 9.


Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

JUDr. Kühnl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se jednoduchých tlakových nádob, ve znění směrnic Rady 90/488/EHS a 93/68/EHS.

2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.

3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

4) Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

5) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 175/1997 Sb.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

1. Materiály

Materiály musí byt voleny podle zamýšleného účelu použití nádob a v souladu s bodem 1.1. až 1.4.

1.1. Tlakové části

Materiály podle bodu 1 používané pro výrobu tlakových částí musí být:

a) vhodné pro svařování,

b) tvárné a houževnaté tak, aby porušení materiálu při nejnižší pracovní teplotě nevedlo k tříštivému ani křehkému lomu,

c) odolné proti stárnutí.

U ocelových nádob musí materiály navíc splňovat požadavky uvedené v bodu 1.1.1. a u nádob z hliníku nebo hliníkových slitin požadavky bodu 1.1.2. Materiály musí být doloženy hutním osvědčením výrobce materiálu, jak je uvedeno v příloze č. 2.

1.1.1. Ocelové nádoby

Použité oceli musí splňovat následující požadavky:

a) nesmějí být neuklidněné a musí být dodány ve stavu normalizačně žíhaném nebo ve srovnatelném stavu,

b) obsah uhlíku ve výrobku musí být menší než 0,25 % a obsah síry a fosforu musí být u každého jednotlivého prvku menší než 0,05 %.

c) musí mít následující mechanické vlastnosti u každého výrobku

ca) nejvyšší hodnota pevnosti v tahu Rm,max musí být menší než 580 N. mm-2

cb) tažnost musí vykazovat následující hodnoty:

1) jsou-li zkušební vzorky odebírány rovnoběžně se směrem válcování:

při tloušťce ≥ 3 mm: A ≥ 22 %,

při tloušťce < 3 mm: A80 mm ≥ 17 %,

2) jsou-li zkušební vzorky odebírány kolmo ke směru válcování:

při tloušťce ≥ 3 mm: A ≥ 20 %,

při tloušťce < 3 mm: A80 mm ≥ 15 %,

cc) průměrná hodnota vrubové houževnatosti KCV na třech vzorcích při nejnižší pracovní teplotě nesmí být menší než 35 J.cm-2. Maximálně jedna ze tří hodnot může být menší než 35 J. cm-2, avšak ne méně než 25 J.cm-2.

V případě ocelí používaných pro výrobu nádob, jejichž nejnižší pracovní teplota je menší než -10 oC a jejichž tloušťka stěny je větší než 5 mm, musí se tato vlastnost překontrolovat.

1.1.2 Hliníkové nádoby Nelegovaný hliník musí mít obsah hliníku nejméně 99,5 % a nevytvrzované hliníkové slitiny musí mít dostatečnou odolnost proti mezikrystalové korozi při nejvyšší pracovní teplotě. Kromě toho musí tyto materiály vyhovovat následujícím požadavkům:

a) musí být dodány ve vyžíhaném stavu a

b) každý polotovar musí vykazovat následující mechanické hodnoty:

ba) maximální hodnota meze pevnosti v tahu Rm,max nesmí být větší než 350 N.mm-2

bb) tažnost musí mít následující hodnoty:

A ≥ 16 %, jestliže je zkušební vzorek odebírán ve směru válcování,

A ≥ 14 %, jestliže je zkušební vzorek odebírán kolmo ke směru válcování.

1.2 Přídavné materiály pro svařování

Přídavné materiály, které se používají k výrobě svarových spojů nádob nebo na nádobách, musí být vhodné pro svařované materiály a s nimi kompatibilní.

1.3 Příslušenství ovlivňující pevnost nádoby.

Tyto části (např. šrouby a matice) musí být vyrobeny z materiálu uvedeného v bodu 1. 1. nebo z jiných vhodných druhů ocelí, hliníku nebo slitin hliníku, které jsou kompatibilní s materiály použitými pro výrobu tlakových částí. Tyto materiály musí mít při nejnižší pracovní teplotě přiměřenou tažnost a houževnatost.

1.4. Netlakové části

Všechny netlakové části svařovaných nádob musí být z materiálů kompatibilních s materiály komponentů, ke kterým mají být tyto části přivařovány.

2. Navrhování nádob Při navrhování nádoby musí být výrobcem

a) stanoveny podle účelu použití následující hodnoty:

1. nejnižší pracovní teplota Tmin,

2. nejvyšší pracovní teplota Tmax,

3. nejvyšší pracovní tlak PS.

Je-li zvolená nejnižší pracovní teplota vyšší než -10 oC, musí být požadované vlastnosti materiálu zaručeny pro -10 oC,

b) vzaty v úvahu také následující požadavky:

1. musí být možné provádět kontrolu vnitřního povrchu,

2. musí být možné nádoby vyprázdnit,

3. mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu stanovené životnosti nádoby při použití pro daný účel,

4. nádoby musí být, s ohledem na jejich předepsané používání, dostatečně chráněny proti korozi,

c) vzata v úvahu skutečnost, že za předpokládaných podmínek používání

1. nebudou nádoby vystaveny napětím, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost při používání,

2. nebude vnitřní tlak trvale přesahovat nejvyšší pracovní přetlak PS, přechodně však může být překročen až o 10 %.

Obvodové a podélné svarové spoje musí být provedeny plně provařenými svary nebo svary rovnocennými. Klenutá dna, s výjimkou den polokulových, musí mít válcový lem.

2.1. Tloušťka stěny

Jestliže součin PS .V není větší než 3000 bar.l, volí výrobce pro stanovení tloušťky stěny nádoby jednu z metod popsaných v bodu 2.1.1. a 2.1.2.; je-li součin PS .V větší než 3000 bar.l, nebo jestliže nejvyšší pracovní teplota je vyšší než 100 oC, určuje se tato tloušťka metodou popsanou v bodu 2.1.1. Skutečná tloušťka stěny válcové části a den ocelových nádob však nesmí být menší než 2 mm a u nádob z hliníku a slitin hliníku nesmí být menší než 3 mm.

2.1.1. Výpočtová metoda

Nejmenší tloušťka tlakových částí se musí vypočítat s ohledem na velikost následujících zatížení a podmínek:

a) uvažovaný výpočtový tlak nesmí být menší než zvolený nejvyšší pracovní tlak,

b) celkové dovolené membránové napětí smí být nejvýše rovno nižší z hodnot 0,6 ReT a 0,3 Rm. Pro určení dovoleného napětí musí být použity nejmenší z hodnot ReT a Rm,min zaručených výrobcem materiálu.

Má-li však válcová část nádoby jeden nebo více podélných svarů provedených jiným způsobem než automatem, musí se tloušťka vypočtená výše uvedenou metodou vynásobit koeficientem 1,15.

2.1.2. Experimentální metoda

Tloušťka stěny musí být stanovena tak, aby nádoby při teplotě okolí byly odolné proti působení tlaku rovnajícímu se nejméně pětinásobku nejvyššího pracovního tlaku, přičemž trvalá obvodová deformace smí být nejvýše 1 %.

3. Výroba

Nádoby musí být vyráběny a podrobovány výrobním kontrolám v souladu s konstrukčními a výrobními podklady uvedenými v bodě 3 přílohy č. 2.

3.1. Výroba konstrukčních dílů

Při výrobě konstrukčních dílů (např. tvářením nebo ohraňováním) nesmějí vznikat povrchové vady nebo trhliny nebo změny mechanických vlastností, které by mohly ovlivnit bezpečnost nádob.

3.2. Svarové spoje na tlakových částech

Vlastnosti svarů a přilehlých oblastí musí být podobné vlastnostem svařovaných materiálů a musí být bez povrchových nebo vnitřních vad, které by mohly ovlivnit bezpečnost nádob. Svary musí být provedeny kvalifikovanými svářeči nebo pracovníky s odpovídající způsobilostí pro zvolenou metodu svařování. Schvalovací a kvalifikační zkoušky musí být provedeny uznanými nezávislými organizacemi. Během výroby musí být rovněž zajištěna stálá jakost svarů prováděním vhodných zkoušek odpovídajících použité metodě svařování. 0 těchto zkouškách se vypracovává protokol.

4. S nádobou musí být dodáván návod vypracovaný podle bodu 2 přílohy č. 2.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 175/1997 Sb.

1. Nápisy

Na nádobě nebo štítku s údaji musí být uvedeny minimálně tyto informace:

a) nejvyšší pracovní tlak (PS v barech),

b) nejvyšší pracovní teplota (Tmax ve oC),

c) nejnižší pracovní teplota (Tmin ve oC),

d) objem nádoby (V - udává se v litrech),

e) jméno nebo obchodní jméno nebo značka výrobce,

f) typ a výrobní nebo sériové číslo nádob,

g) poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo umístěno označení CE.

V případě použití štítku s údaji musí být štítek konstrukčně navržen tak, aby nemohl být použit opakovaně, a musí obsahovat volné místo pro případné doplnění dalších údajů.

2. Návod k používání

Návod k používání musí obsahovat tyto informace:

a) údaje uvedené v bodu 1 s výjimkou identifikace série nádoby,

b) předpokládané použití nádoby,

c) požadavky na obsluhu, údržbu a montáž z hlediska bezpečnosti nádoby.

Tyto údaje musí být v českém jazyce.

3. Konstrukční a výrobní podklady

Konstrukční a výrobní podklady musí obsahovat popis metod a zavedených pracovních postupů tak, aby byly splněny požadavky přílohy č. 1 nebo technických norem podle § 2 odst. 3, zejména:

a) detailní výrobní výkres typu nádoby;

b) popisy a vysvětlivky ke konstrukčním a výrobním podkladům,

c) doklad popisující:

ca) zvolené materiály,

cb) zvolené svařovací postupy,

cc) zvolené kontroly,

cd) veškeré případné podrobnosti týkající se návrhu nádoby. Jestliže se použije postupů podle § 5 až 7, musí podklady rovněž obsahovat:

ce) doklady týkající se vhodnosti svařovacích postupů a kvalifikace svářečů nebo svářečských operátorů,

cf) hutní osvědčení o materiálech použitých při výrobě dílů a spojů, ovlivňujících pevnost tlakové nádoby,

cg) protokol o provedených zkouškách a ověřeních nebo popis kontrol, které budou na výrobku prováděny.

4. Definice a symboly

4.1 Tlakem se rozumí tlak vztažený k atmosférickému tlaku, neboli přetlak. V důsledku toho se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou. Definice

a) Výpočtový tlak "P" je tlak zvolený výrobcem a používaný pro stanovení tloušťky tlakových částí.

b) Nejvyšší pracovní tlak "PS" je nejvyšší tlak, který může být dosažen při normálních provozních podmínkách.

c) Nejnižší pracovní teplota "Tmin." je nejnižší ustálená teplota stěny nádoby při normálních provozních podmínkách.

d) Nejvyšší pracovní teplota "Tmax " je nejvyšší ustálená teplota, kterou smí stěna nádoby dosáhnout při normálních provozních podmínkách.

e) Mez kluzu "ReT " při nejvyšší pracovní teplotě Tmax je hodnota:

ea) horní meze kluzu ReH u materiálů jak s dolní, tak i horní mezí kluzu nebo

eb) smluvní meze kluzu Rp0,2 nebo

ec) smluvní meze kluzu Rp1,0 v případě nelegovaného hliníku.

f) Typová řada nádob:

Nádoby tvoří stejnou typovou řadu, jestliže se liší od prototypu pouze průměrem za předpokladu, že jsou splněny požadavky podle bodů 2.1.1. nebo 2.1.2. přílohy č. 1, a nebo délkou válcové části nádoby s následujícím omezením:

fa) má-li prototyp kromě den jen jeden nebo více válcových lubů, musí mít varianty v rámci typové řady alespoň jeden válcový lub,

fb) má-li prototyp pouze dvě klenutá dna, nesmí mít varianty v rámci typové řady žádné válcové luby.

Odchylky v délce, které vedou ke změnám otvorů a nátrubků, musí být pro každou variantu uvedeny na výkrese.

g) Výrobní dávka nádob se skládá maximálně z 3000 nádob stejného typu.

h) Sériová výroba znamená, že se podle stejného návrhu a stejným výrobním postupem během stanovené doby vyrobí nepřetržitým výrobním postupem více než jedna nádoba stejného typu.

i) Hutní osvědčení výrobce materiálu je doklad, kterým výrobce materiálu potvrzuje, že dodal výrobek splňující požadavky objednávky, a ve kterém uvádí výsledky běžných zkoušek v průběhu výroby, obzvláště chemického složení a mechanických vlastností, provedených na výrobcích vyrobených stejnou výrobní technologií jako dodané výrobky, přičemž se zkoušky nemusí provádět přímo na dodaných výrobcích.

4.2 Symboly

A tažnost ( LO = 5,65 . So1/2) %

A80 mm tažnost (LO = 80 mm) %

KCV vrubová houževnatost J/cm-2

P výpočtový tlak bar

PS nejvyšší pracovní tlak bar

Ph hydrostatický nebo pneumatický zkušební tlak bar

Rp0,2 smluvní mez kluzu 0,2 % N.mm-2

Rp1,0 smluvní mez kluzu l,0 % N.mm-2

ReT mez kluzu maximální pracovní teplotě N.mm-2

ReH horní mez kluzu N.mm-2

Rm mez pevnosti v tahu N.mm-2

Rm,max nejvyšší mez pevnosti v tahu N.mm-2

Tmax nejvyšší pracovní teplota oC

Tmin nejnižší pracovní teplota oC

V objem nádoby l

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 175/1997 Sb.

PODMÍNKY AUTORIZACE

Podmínky autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou:

1. Autorizovanou osobou, jejím vedoucím a zaměstnancem odpovědným za provádění ověřovacích zkoušek nesmí být konstruktér, výrobce, dodavatel nebo montér ověřovaných nádob ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě nádob. To však nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci musí provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a technické způsobilosti a nesmí být vystaveni žádným nátlakům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich posuzování nebo výsledky kontrol, zvláště od osob nebo skupin osob se zájmem na výsledcích ověřování.

3. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici nezbytný okruh zaměstnanců a musí vlastnit potřebné vybavení, aby mohla řádně provádět administrativní a technické úkony spojené s ověřováním. Musí mít rovněž přístup k zařízení nezbytnému pro zvláštní ověřování.

4. Zaměstnanci odpovědní za kontrolu musí mít

a) odpovídající technický a odborný výcvik,

b) dostatečné znalosti o požadavcích týkajících se zkoušek, které provádějí, a přiměřené zkušenosti s takovými zkouškami,

c) schopnost vystavit certifikáty a vypracovat protokoly a zprávy, které prokazují vykonané zkoušky.

5. Autorizovaná osoba musí zajistit nestrannost zaměstnanců provádějících ověřování. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek.

6. Autorizovaná osoba musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).

7. Zaměstnanci autorizované osoby jsou vázáni zachováváním mlčenlivosti o všech informacích získaných při plnění úkolů na základě tohoto nařízení.

Přesunout nahoru