Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky

Částka 4/1997
Platnost od 24.02.1997
Účinnost od 24.02.1997
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 27. ledna 1997,

kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) se zřetelem na § 28 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace Ransko

Vyhlašuje se národní přírodní rezervace Ransko (dále jen "národní přírodní rezervace") za účelem zachování souboru přírodě blízkých různorodých lesních ekosystémů zahrnujících početnou skupinu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

§ 2

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Národní přírodní rezervace se rozkládá v okrese Havlíčkův Brod v katastrálním území Havlíčkova Borová na parcelách č. 1855/2 a č. 3181/1 a v katastrálním území Staré Ransko na parcelách č. 290/4, č. 464/1 a na části parcely č. 409/1. Celková výměra národní přírodní rezervace je 695,4 ha. Vedení hranice národní přírodní rezervace parcelou č. 409/1 je znázorněno v příloze vyhlášky.

(2) Mapové podklady, v nichž je zakresleno území národní přírodní rezervace, jsou kromě evidence v ústředním seznamu ochrany přírody1) uloženy na Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), na Správě Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, na Okresním úřadě Havlíčkův Brod, na Obecním úřadě Havlíčkova Borová a na Obecním úřadě Krucemburk.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Bez souhlasu ministerstva2) nelze provádět:

a) změny druhu pozemků a změny způsobu jejich využití,

b) opravy a údržbu stávajících lesních cest,

c) geologické práce spojené se zásahem do území,

d) pořádání a organizování hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí,

e) volné přikrmování zvěře, zřizování krmelců, zásypů a mysliveckých zařízení s výjimkou posedů,

f) těžbu či výchovné práce v lesích, kde vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo převzaté lesní hospodářské osnovy,

g) těžební či výchovné práce v lesních porostech na základě schváleného lesního hospodářského plánu nebo převzaté lesní hospodářské osnovy v období, kdy půda není zmrzlá nebo krytá sněhovou pokrývkou.

§ 4

Ochranné pásmo

K zabezpečení národní přírodní rezervace před rušivými vlivy z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo3) v šíři 50 m od hranice národní přírodní rezervace s výjimkou zastavěného území obce Krucemburk - část Staré Ransko.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se výnos Ministerstva kultury č. j. 46.364/55 ze dne 14. ledna 1956, kterým byla zřízena státní přírodní rezervace "Staré Ransko" (reg. v částce 24/1956 Ú.l.).

§ 6

Změna výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná (reg. v částce 49/1988 Sb.)

Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná (reg. v částce 49/1988 Sb.) se mění takto:

V příloze II se vypouští text: "SPR "Staré Ransko", k.ú. Staré Ransko v okrese Havlíčkův Brod; částka 24/1956 Ú.l.".

§ 7

Změna výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3.500/89-SOP ze dne 19. ledna 1989 o zřízení státních přírodních rezervací "Hradec", "Kuchyňka", "Vymyšlenská pěšina", "Červený kříž", "Ranská bahna", "Doubek", "Kněhyně - Čertův Mlýn", "Radhošť", "Vrapač", "Rašeliniště Skřítek" a státních přírodních rezervací "Pulčín - Hradisko", "Šerák - Keprník" a jejich ochranných pásem (reg. v částce 1/1989 Sb.)

Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3.500/89-SOP ze dne 19. ledna 1989 o zřízení státních přírodních rezervací "Hradec", "Kuchyňka", "Vymyšlenská pěšina", "Červený kříž", "Ranská bahna", "Doubek", "Kněhyně - Čertův Mlýn", "Radhošť", "Vrapač", "Rašeliniště Skřítek" a státních přírodních rezervací "Pulčín - Hradisko", "Šerák - Keprník" a jejich ochranných pásem (reg. v částce 1/1989 Sb.) se mění takto:

1. V názvu se vypouštějí slova "Ranská bahna".

2. V § 1 odst. 1 se vypouštějí slova "Ranská bahna".

3. V § 1 odst. 3 se vypouští písmeno e).

4. Příloha V se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Skalický v. r.


Příloha k vyhlášce č. 17/1997 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

2) § 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

3) § 37 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

Přesunout nahoru