Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 168/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Částka 60/1997
Platnost od 31.07.1997
Účinnost od 01.09.1997
Zrušeno k 01.05.2004 (17/2003 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

168

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. června 1997,

kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V střídavého proudu a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V stejnosměrného proudu, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou elektrická zařízení.

§ 2

(1) Technické požadavky na elektrická zařízení jsou uvedeny v příloze č. 2 (dále jen "základní požadavky").

(2) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány

a) harmonizovanými českými technickými normami,

b) určenými normami,

c) technickými normami přejímajícími ve státech Evropské unie harmonizované evropské normy, zahraniční technické normy nebo dokumenty,

d) bezpečnostními ustanoveními technických norem Mezinárodní organizace pro normalizaci v elektrotechnice (IEC) nebo Mezinárodní komise pro předpisy ke schvalování elektrotechnických výrobků (CEE), pokud normy podle písmen a), b) nebo c) neexistují nebo nekonkretizují všechny základní požadavky, nebo

e) českými technickými normami, pokud neexistují ani technické normy podle písmena d) a vlastnosti elektrického zařízení jsou s nimi v souladu, má se za to, že základní požadavky jsou splněny.

§ 3

(1) Před uvedením elektrického zařízení na trh provede nebo zajistí posouzení shody elektrického zařízení se všemi základními požadavky (dále jen "posouzení shody") výrobce nebo dovozce postupem podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení a postupuje podle § 5a.

(2) V případě, že bylo zahájeno řízení o uložení ochranného opatření podle zvláštního zákona,2a) a požádá-li o to výrobce nebo dovozce, autorizovaná osoba (§ 11 odst. 1 zákona) mu vydá zprávu o tom, zda je elektrické zařízení ve shodě se základními požadavky.

(4) Na žádost příslušného orgánu Evropského společenství mu autorizovaná osoba vydá stanovisko, v němž uvede, v čem elektrické zařízení specifikované v žádosti nesplňuje základní požadavky.

§ 4

Doklady o provedeném posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) pořizované výrobcem nebo dovozcem zahrnují technickou dokumentaci, jejíž obsah je uveden v bodě 5 přílohy č. 4 k tomuto nařízení. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v jazyce jednoho z členských států Evropské unie, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.

§ 5zrušeno

§ 5a

(1) U elektrických zařízení, která splňují požadavky podle tohoto nařízení, výrobce umisťuje na elektrické zařízení označení CE3) a vypracovává ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Označení CE se umísťuje na každé elektrické zařízení nebo, pokud to není možné, na obal, návod k použití nebo záruční list tak, aby bylo viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné.

(2) Na elektrickém zařízení, jeho obalu, návodu k použití nebo záručním listu může být umístěno i jiné přípustné označení než označení CE, jen pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

(3) Podléhají-li elektrická zařízení též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných požadavků a rovněž stanovují umístění označení CE, vyjadřuje označení CE shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

(4) Jestliže však jedno nebo několik těchto nařízení vlády po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterým ustanovením se bude řídit, pak označení CE znamená shodu pouze s těmi ustanoveními nařízení vlády, která výrobce použil. V tomto případě musí být v průvodní dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných příslušnými nařízeními vlády a přiložených k elektrickému zařízení, uveden seznam použitých nařízení vlády.

§ 6

U elektrických zařízení, která budou uvedena na trh v období od nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 1997, může jejich výrobce nebo dovozce pořídit technickou dokumentaci uvedenou v § 4 písm. d) a e) dodatečně, nejpozději však do 31. prosince 1997.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 281/2000 Sb. Čl. II

Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh v Evropském společenství, namísto označení spotřebičů podle § 5a odst. 1 vydávat prohlášení o shodě podle § 5.


Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

JUDr. Kühnl v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 168/1997 Sb.

ZAŘÍZENÍ A JEVY, NA KTERÉ SE NAŘÍZENÍ VLÁDY NEVZTAHUJE

Elektrická zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely

Elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy

Elektroměry

Zásuvky a vidlice pro domácnost

Zařízení pro napájení elektrických ohradníků

Rádiové a elektrické rušení

Specializovaná elektrická zařízení pro použití na plavidlech, v letadlech a na drahách, která vyhovují bezpečnostním ustanovením stanoveným orgány mezinárodních organizací, v nichž je Česká republika plnoprávným členem

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 168/1997 Sb.

1. Všeobecné požadavky

a) Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické zařízení bylo používáno zcela bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, se označují na zařízení anebo, pokud to nebude možné, v průvodní dokumentaci.

b) Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní jméno právnické osoby, která je výrobcem, značka, popř. ochranná známka musí být zřetelně uvedeny na výrobku, a není-li to možné, na jeho obalu.

c) Elektrické zařízení a jeho díly musí být vyrobeny tak, aby byla zajištěna bezpečná a snadná montáž a připojení.

d) Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby u něj, za předpokladu, že je používáno pro účely, ke kterým je určeno, a že je řádně udržováno, byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodu 2 a 3.

2. Ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení

Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby bylo zajištěno, že

a) osoby a domácí a hospodářská zvířata jsou odpovídajícím způsobem chráněna před nebezpečím zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem při dotyku živých nebo neživých částí,

b) nevzniknou nebezpečné teploty, nebezpečné oblouky nebo nebezpečná záření,

c) osoby, domácí a hospodářská zvířata a majetek budou přiměřeně chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která mohou podle zkušenosti elektrická zařízení způsobovat,

d) izolace musí odpovídat předvídatelným podmínkám.

3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické zařízení

Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby

a) odolávalo předpokládaným mechanickým namáháním tak, aby osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek nebyly ohroženy,

b) odolávalo za předpokládaných podmínek okolního prostředí působení jiných než mechanických vlivů do té míry, aby osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek nebyly ohroženy,

c) při předvídatelných přetíženích neohrožovalo žádným způsobem osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 168 /1997 Sb.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ES prohlášení o shodě obsahuje:

a) identifikační údaje o výrobci elektrického zařízení,

b) identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl ustanoven,

c) popis elektrického zařízení,

d) odkaz na harmonizované normy,

e) kde to připadá v úvahu, odkazy na technické specifikace [§ 2 písm. f) bod 1 zákona], s nimiž je deklarována shoda,

f) identifikační údaje o podepsané osobě, která je zplnomocněna přijímat závazky jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce,

g) poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 168/1997 Sb.

VNITŘNÍ KONTROLA VÝROBY

1. Vnitřní kontrola výroby je postup posuzování shody, při němž výrobce, který plní povinnosti podle bodů 2 a 3, zajišťuje a prohlašuje, že elektrické zařízení splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

2. Výrobce vypracovává technickou dokumentaci popsanou v bodě 5.

3. Výrobce uchovává pro účely dozoru technickou dokumentaci tak, aby byla k dispozici orgánu dozoru po dobu nejméně deseti let od ukončení výroby elektrického zařízení.

5. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody elektrického zařízení s požadavky tohoto nařízení. Musí, v rozsahu nezbytném pro toto posouzení, obsahovat údaje o konstrukci, výrobě a funkci elektrického zařízení. Musí obsahovat

a) obecný popis elektrického zařízení,

b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů a pod.,

c) popisy a komentáře nutné pro srozumitelnost výkresů a schémat a funkce elektrického zařízení,

d) seznam dokumentů podle § 2 odst. 2, které byly zcela nebo částečně použity, a pokud nebyly takové dokumenty použity, uvedou se popisy řešení přijatých pro splnění základních požadavků,

e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených zkoušek apod.,

f) zkušební protokoly.

6. Výrobce uchovává s technickou dokumentací kopii ES prohlášení o shodě.

7. Výrobce provádí všechna nezbytná opatření, aby výrobní postup zajišťoval shodu vyráběných elektrických zařízení s technickou dokumentací podle bodu 2 a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 73/23/EHS z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států, týkajících se elektrických zařízení, určených pro užívání v určitých mezích napětí, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.

2a) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

Přesunout nahoru