Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 159/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.

Částka 57/1997
Platnost od 31.07.1997
Účinnost od 01.01.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

159

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 1995 - 1996 byl vypracován návrh změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.

Návrh změn "Přílohy A" a "Přílohy B" byl v roce 1996 předložen vládou Portugalské republiky depozitáři Dohody, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Změny "Přílohy A" a "Přílohy B" podle ustanovení článku 14 odst. 3 Dohody vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1997 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.1)

Český překlad úplného znění příloh se vyhlašuje současně.

EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

(DOHODA ADR)

PŘÍLOHA A

Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech

(ve znění platném od 1.1.1997)

ČÁST I. DEFINICE A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1-1999

DEFINICE

2000

(1) Pro účely této přílohy se rozumějí:

- pod pojmem "příslušný orgán" orgán určený k tomu vládou v každé zemi a pro každý jednotlivý případ;

- pod pojmem "plyn" plyny a páry;

- pod pojmem "nebezpečné látky", pokud je tohoto výrazu použito samostatně, látky a předměty označené jako látky a předměty ADR;

- pod pojmem "přeprava volně ložených zásilek" přeprava tuhých látek bez obalu;

- pod zkratkou "RID" Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží [příloha I k přípojku B (Jednotné právní předpisy pro Smlouvu v mezinárodní železniční přepravě zboží - ClM) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě - COTIF];

- pod názvem "Recommendation on the Transport of Dangerous Goods" desáté revidované vydání "United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods" (ST/SG/AC.10/1/Rev.9);

- pod názvem "Manual of Tests and Criteria" druhé revidované vydání "United Nations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria" (ST/SG/AC.10/11/Rev.2).

- pod pojmem "kus" kompletní produkt balení sestávající z obalu nebo IBC a jejich obsahu připravený k odeslání. Tento pojem zahrnuje nádoby na plyny uvedené v bodu 2211, jakož i předměty, které vzhledem ke svým rozměrům, hmotnostem a tvarům smějí být přepravovány nebalené nebo přepravovány v přepravkách, laťovkách nebo v jiných přepravních prostředcích. Tento pojem nezahrnuje nebalené předměty nebo látky, které jsou přepravovány volně ložné v kontejnerech nebo ve vozidlech ani látky přepravované v cisterách;

- pod názvem "IMDG Code" International Maritime Dangerous Goods Code vydaný International Maritime Organization (IMO) v Londýně;

- pod pojmem "ICAO Technical Instructions" Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air vydané International Civil Aviation Organizations (ICAO) v Montrealu.

(2) Pro účely této přílohy nejsou cisterny (viz definice v příloze B) totožné s nádobami, protože výrazu "nádoby" se používá v omezeném smyslu. Ustanovení o nádobách se vztahují na nesnímatelné cisterny, na články bateriových vozidel, na snímatelné cisterny a na cisternové kontejnery, jen je-li to výslovně stanoveno.

(3) Výrazem "vozová zásilka" se označuje každá zásilka od jednoho odesilatele, pro kterou je výlučně vyhraženo použití vozidla nebo velkého kontejneru, přičemž všechny úkony spojené s nakládkou a vykládkou se vykonávají podle příkazů odesilatele nebo příjemce.

4) Pod položkou "j.n." (jinde nejmenované) se ve smyslu ADR rozumí hromadné pojmenování, ke kterému mohou být přiřazeny takové látky, směsi, roztoky nebo předměty, které

a) nejsou jmenovitě uvedeny v číslicích vyjmenování látek a

b) mají chemické, fyzikální a/nebo nebezpečné vlastnosti, které odpovídají třídě, číslici, písmenu a pojmenování položky j.n.

(5) Odpady jsou látky, roztoky, směsi nebo předměty, které nemohou být použity jako takové a které jsou přepravovány k novému zpracování, k uložení na skládku odpadu nebo k likvidaci spálením nebo jiným způsobem.

(6) Pro účely zařazování jsou nebezpečné věci s bodem tání nebo počátkem tání 20 °C nebo nižším při tlaku 101,3 kPa považovány za kapaliny. Viskózní látky, pro které bod tání nemůže být určen, musí být podrobeny zkoušce ASTM D 4359-90 nebo zkoušce pro stanovení tekutosti (penetrometrická zkouška) předepsané v dodatku A.3, bod 3310.

2001

(1) V této příloze a v příloze B se používá těchto měrových jednotek: 1/

VeličinaJednotka SI2/Přípustná náhradní jednotkaVztah mezi jednotkami
Délkam (metr/--
Plošný obsahm2(čtverečný metr)--
Objemm3 (krychlový metr)l3/ (litr)1l = 10-3m3
Čass (sekunda)min (minuta)1min = 60s
h (hodina)1h = 3600s
d (den)1d = 86 400s
Hmotnostkg (kilogram)g (gram)1g = 10-3kg
t (tuna)1t = 103kg
Hustotakg/m3kg/l1kg/l = 103kg/m3
TeplotaK (Kelvin)°C(stupeň Celsia)O°C = 273,15K
Teplotní rozdílK (Kelvin)°C (stupeň Celsia)1°C = 1 K
SílaN (Newton)-1N = 1kg.m/s2
TlakPa (Pascal)bar (bar)1Pa = 1N/m2
1bar = 105Pa
Mechanické napětíN/m2N/mm21N/mm2= 1MPa
Práce
Energie
Teplo
J (Joule)kWh(kilowatthodina) 1 kWh = 3,6MJ
1J = 1N.m = 1W.s
eV(elektronvolt)1eV=0,1602.10-18J
VýkonW (Watt)-1W=1J/s=1N.m/s
Viskozita kinematickám2/smm2/s1 mm2/s=10-6m2/s
Viskozita dynamickáPa.smPa.s1mPa.s=10-3Pa.s
Aktivita4/Bq (Bequerel)  
Ekvivalent dávkové intenzity5/Sv (Sievert/  

1/ Pro přepočet dosud užívaných jednotek na jednotky SI platí tyto zaokrouhlené hodnoty:

SílaNapětí
1 kg = 9, 807 N1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2
1 N = 0,102 kg1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2
Tlak
1 Pa = 1 N/m2= 10-5 baru= 1,02.10-5 kg/cm2= 0, 75.10-2 Torr
1 bar= 105 Pa= 1, 02 kg/cm2= 750 Torr
1 kg/cm2= 9,807.104 Pa= 0, 9807baru= 736 Torr
1 Torr= 1,33.102 Pa= 1,33.10-3baru= 1,36.10-3kg/cm2
Práce, energie, teplo
1J= 1 Nm= 0,278.10-6 kWh= 0,102 kgm =  0,239.10-3kca1
1 kWh= 3, 6.106 J= 367.103kgm= 860kcal
1 kgm= 9, 807 J= 2,72.10-6kWh= 2,34.10-3kcal
1 kcal= 4, 19.103 J= 1,16.10-3kWh= 427 kgm
Výkon
1W= 0, 102 kgm/s= 0,86 kcal/h
1 kgm/s= 9,807 W= 8,43 kcal/h
1 kcal/h= 1,16 W= 0,119 kgm/s
Kinematickáviskozita
1 m2/s= 104St (Stoků)
1St= 10-4m2/s
Dynamická viskozita
1 Pa.s= 1 Ns/m2= 10 P(Poise)= 0,102 kgs/m2
1P= 0,1Pa.s= 0,1 Ns/m2= 1,02.10-2 kgs/m2
1 kgs/m2= 9,807 Pa.s= 9,807 Ns/m2= 98,07 P

2/Mezinárodní soustava měrných jednotek SI je výsledkem usnesení Generální konference pro míry a váhy (Adresa: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).

(pokračování poznámek z předchozí stránky)

3/ Namísto zkratky "l" pro litr při použití psacího stroje je dovoleno používat zkratky "L".

4/ Pro informaci smí být aktivita udána též, v závorce, v Ci (Curie) (vztah mezi jednotkami: 1 Ci = 3,7.1010 Bq). Odchylkou od přepočítacího vzorce smějí být udány zaokrouhlené hodnoty.

5/ Pro informaci smí být ekvivalent dávkové intenzity dodatkově udán též, v závorce, v rem (vztah mezi jednotkami: 1 rem = 0,01 Sv).

Desetinné násobky a díly jednotky mohou být tvořeny těmito předponami nebo značkami umístěnými před názvem nebo před značkou jednotky:

ČinitelPředponaZnačka
1 000 000 000 000 000 000 =1018exaE
1 000 000 000 000 000 =1015petaP
1 000 000 000 000 =1012teraT
1 000 000 000 =109gigaG
1 000 000 =106megaM
1 000 =103kilok
100 =102hektoh
10 =101dekada
0,1 =10-1decid
0,01 =10-2centic
0,001 =10-3milim
0,000 001 =10-6mikrom
0,000 000 001 =10-9nanon
0,000 000 000 001 =10-12pikop
0,000 000 000 000 001 =10-15femtof
0,000 000 000 000 000 001 =10-18attoa

(2) Pokud se v této příloze a příloze B použije pojmu "váha", rozumí se jím "hmotnost".

(3) Pokud je v této příloze a příloze B uvedena hmotnost kusu, jde, není-li stanoveno jinak, o hrubou hmotnost. Hmotnost kontejnerů a cisteren používaných k přepravě věcí se do hrubé hmotnosti nezahrnuje.

(4) Není-li výslovně stanoveno jinak, značí znaménko "%" v této příloze a v příloze B:

a) u směsí tuhých nebo kapalných látek, jakož i u roztoků a u tuhých látek zvlhčených kapalinou: část hmotnosti z celkové hmotnosti směsi, roztoku nebo zvlhčené látky, vyjádřená v procentech;

b) u směsí stlačených plynů:
část objemu z celkového objemu plynné směsi vyjádřená v procentech, jsou-li plněny tlakově, nebo část hmotnosti z celkové hmotnosti plynné směsi vyjádřená v procentech, jsou-li plněny tgravitačně;

u směsí zkapalněných plynů a plynů rozpuštěných pod tlakem: část hmotnosti z celkové hmotnosti směsivyjádřená v procentech

(5) Tlaky všeho druhu, týkající se nádob (např. zkušební tlak, vnitřní tlak, tlak, při němž se otevírá pojistný ventil) jsou vždy udány jako přetlak (tlak převyšující atmosférický tlak); naproti tomu je tenze par je vždy vyjádřena jako absolutní tlak.

(6) Pokud tato příloha a příloha B stanoví stupeň plnění nádob nebo cisteren, vztahuje se tento stupeň vždy na teplotu látek 15 °C, není-li udána jiná teplota.

(7) Až do všeobecného zavedení jednotek SI do textu ADR se dovoluje tento přibližný převod:

1 kg/mm2 = 10 N/mm21 kg/cm2 =1 bar

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2002

(1) V této příloze je stanoveno, které nebezpečné věci jsou vyloučeny z mezinárodní silniční přepravy a které nebezpečné věci smějí být k takové přepravě převzaty za určitých podmínek. Příloha zařazuje nebezpečné věci do výlučných tříd a volných tříd. Z nebezpečných věcí spadajících pod název výlučných tříd (třídy 1 a 7) smějí být převzaty k přepravě ty, kberé jsou vyjmenovány v ustanoveních těchto tříd (body 2101 a 2701), a to jen za podmínek uvedených v těchto ustanoveních; ostatní věci jsou z přepravy vyloučeny. Některé z nebezpečných věcí spadajících pod název volných tříd (třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9) jsou vyloučeny z přepravy podle poznámek uvedených v ustanoveních vztahujících se na jednotlivé třídy; z ostatních věcí spadajících pod název volných tříd je dovoleno přepravovat ty, které jsou uvedeny v ustanoveních týkajících se těchto tříd (body 2201, 2301, 2401, 2431, 2471, 2501, 2551, 2601, 2651, 2801 a 2901), jen za podmínek stanovených v těchto ustanoveních; věci v nich neuvedené a věci nespadající pod některé z hromadných pojmenování se nepovažují za nebezpečné věci podle této Dohody a jsou připuštěny k přepravě bez zvláštních podmínek.

(2) Tato příloha obsahuje tyto třídy:

Třída 1Výbušné látky a předmětyvýlučná třída
Třída 2Plynyvolná třída
Třída 3Hořlavé kapalinyvolná třída
Třída 4.1Hořlavé tuhé látkyvolná třída
Třída 4.2Samozápalné látkyvolná třída
Třída 4.3Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plynyvolná třída
Třída 5.1Látky podporující hořenívolná třída
Třída 5.2Organické peroxidyvolná třída
Třída 6.1Jedovaté látkyvolná třída
Třída 6.2Infekční látkyvolná třída
Třída 7Radioaktivní látkyvýlučná třída
Třída 8Žíravé látkyvolná třída
Třída 9Jiné nebezpečné látky a předmětyvolná třída

(3) Každá dopravní jednotka přepravující nebezpečné věci musí být vybavena těmito dvěma doklady:

a) nákladní list obsahující nejméně tyto údaje (pro třídu 7 viz též bod 2709):

- pojmenování přepravované věci, včetně identifikačního čísla látky (kde je stanoveno) 6/

- třída6)

- číslice a popř. písmeno6/

- zkratka ADR nebo RID6/

- počet a popis kusů nebo IBC

- celkové množství nebezpečných věcí (jako objem nebo hrubá hmotnost nebo jako čistá hmotnost a kromě toho u výbušných látek a předmětů třídy 1 celková čistá hmotnost obsahu výbušnin)

POZNÁMKA 1: Tento údaj se nevyžaduje v případě nevyčistěných vyprázdněných obalů, kontejnerů nebo cisteren.

POZNÁMKA 2: V případě uplatnění ustanovení bodu 10 011 celkové množství nebezpečných věcí přepravovaných jednou dopravní jednotkou musí být vyjádřena jeho hodnota vypočtená podle ustanovení tohoto bodu pro výpočet nejvyššího celkového množství pro jednu dopravní jednotku.

- jméno a adresa odesilatele

- jméno a adresa příjemce (ů)

- prohlášení vyžadované jakoukoli zvláštní dohodou.

Dokladem obsahujícím tyto údaje může být i doklad požadovaný jinými předpisy vztahujícími se na přepravu jiným druhem dopravy. V případě více příjemců může být v jiných používaných dokladech nebo jiných povinných dokladech podle zvláštních předpisů, které musí být ve vozidle, uvedena jména a adresy odběratelů a dodávané množství, umožňující stanovit kdykoli povahu a množství přepravovaných věcí. Odesílatel musí tyto údaje sdělit dopravci písemně.

Údaje, které musí být uvedeny v nákladním listě, se napíší v úředním jazyce země odesilatele a kromě toho, není-li tímto jazykem angličtina, francouzština nebo němčina, též v jazyce anglickém, francouzském nebo německém, ledaže by případný mezinárodní silniční přepravní tarif nebo dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě stanovily jinak.

b) Pokyny pro případ nehody (viz přílohu B, bod 10 385), (ledaže nejsou požadovány podle bodu 10 011).

(4) Pokud z důvodů rozměru nákladu zásilka nemůže být naložena na jednu dopravní jednotku, musí být vystaveno tolik samostatných nákladních listů nebo tolik opisů jednoho nákladního listu, na kolika dopravních jednotkách je naložena. Kromě toho se samostatné nákladní listy vyhotoví ve všech případech pro zásilky nebo části zásilek, které podle přílohy B nesmějí být naloženy společně do téhož vozidla.

(5) a) Pro přepravu obalů obsahujících nebezpečné věci smějí být používány přepravní obalové soubory, jestliže splňují tyto podmínky:

Přepravním obalovým souborem se rozumí obal použitý jedním odesilatelem obsahující jeden nebo více kusů tvořící jednotku usnadňující manipulaci a stohování během přepravy. Příklady přepravních obalových souborů:

i) manipulační jednotka jako paleta, na níž je umístěno nebo navršeno několik kusů a zajištěno plastickou páskou,smršťovací nebo napínací folií nebo jinými vhodnými prostředky, nebo

ii) vnější ochranné balení jako bedna nebo klec.

POZNÁMKA: Tato definice se nevztahuje na přepravní obalový soubor definovaný ve třídě 7 (viz bod 2700, definice 13).

Přepravní obalový soubor musí být označen písmeny "UN", identifikačním číslem věcí a bezpečnostními značkami všech kusů obsažených v přepravním obalovém souboru, pokud identifikační čísla a bezpečnostní značky všech nebezpečných věcí obsažených v přepravním obalovém souboru nejsou viditelné zvenku.

Každý kus nebezpečných věcí obsažený v přepravním obalovém souboru musí odpovídat všem platným ustanovením. Funkce každého obalu nesmí být ovlivněna přepravním obalovým souborem.

Zákazy společného balení v různých třídách se vztahují též na přepravní obalové soubory.

b) Poškozené, vadné nebo netěsné kusy s nebezpečnými nebo nebezpečné věci, které se rozsypaly nebo unikly, smějí být přepravovány ve speciálních záchranných obalech uvedených v bodu 3559. To však nebrání použití velkorozměrových obalů vhodného typu a úrovně provedení podle podmínek bodu 3500 (14). Jestliže jsou poškozené kusy přepravovány v záchranných obalech, musí být záchranné obaly označeny identifikačním číslem s předcházejícími písmeny "UN" a všemi bezpečnostními značkami v nich obsažených poškozených kusů a také slovem "SALVAGE" (ZÁCHRANA). Kromě údajů požadovaných v jednotlivých třídách pro přepravované věci musí odesilatel do přepravního dokladu uvést slova "Záchranný obal".

(6) Pokud je podle ustanovení oddílu A.3 pro jednotlivé třídy dovoleno společné balení několika nebezpečných látek vzájemně nebo s jinými věcmi, musí být vnitřní obaly obsahující různé nebezpečné látky pečlivě a spolehlivě ve společných obalech od sebe navzájem odděleny, pokud by následkem poškození nebo zničení vnitřních obalů mohlo dojít k nebezpečným reakcím, jako je vznik nebezpečného tepla, hoření, tvoření směsí citlivých na tření nebo náraz, uvolňování hořlavých nebo jedovatých plynů. Jestliže není v tomto odstavci nebo zvláštních podmínkách pro balení stanoveno jinak, kapaliny tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 nebo 9 přiřazené pod písmeno a) nebo b) různých číslic ve skleněných nebo keramických obalech musí být baleny při použití materiálu schopného vsáknout kapalinu. Savý materiál se nevyžaduje, jestliže vnitřní obaly jsou tak chráněny, že jejich rozbití a únik jejich obsahu z vnějších obalů nemůže nastat během přepravy za normálních podmínek. Kde se vyžaduje savý (absorbční) materiál a vnější obal není nepropustný, prostředky v případě úniku obsahující kapalinu musí být provedeny ve formě nepropustného vyložení, plastového pytle nebo jiných stejně účinných nepropustných prostředků.

(7) Je-li balení společné, použijí se ustanovení této přílohy vztahující se na zápisy v nákladním listu pro každou nebezpečnou látku rozdílného pojmenování, obsaženou ve společném kusu, a tento společný kus musí být opatřen všemi nápisy a všemi bezpečnostními značkami předepsanými touto přílohou pro nebezpečné látky, které obsahuje.

(8) Pro látky, roztoky a směsi (jako jsou přípravky a odpady 7/, které nejsou jmenovitě uvedeny ve vyjmenování látek jednotlivých tříd, platí tyto předpisy:

POZNÁMKA 1: Roztoky a směsi obsahující dva nebo více komponentů. Tyto komponenty mohou být buď látkami ADR, nebo látkami nepodléhajícími předpisům ADR.

POZNÁMKA 2: Roztoky a směsi s jedním nebo více komponenty výlučné třídy je dovoleno přepravovat, jen jsou-li tyto komponenty jmenovitě uvedeny ve vyjmenování látek této výlučné třídy.

POZNÁMKA 3: Roztoky a směsi, jejichž specifická aktivita přesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g), jsou látkami třídy 7 [viz bod 2700 (1)].

a) Roztok nebo směs obsahující nebezpečnou látku jmenovitě uvedenou v ADR s jednou nebo více látkami, které nejsou nebezpečné, musí být považován za nebezpečnou látku jmenovitě uvedenou, ledaže:

1. roztok nebo směs jsou zvlášť jmenovitě uvedeny jinde v ADR; nebo

2. je zcela zřejmé z údajů uvedených pod číslicí nebezpečné látky, že se vztahuje pouze na čistou nebo technicky čistou látku; nebo

3. třída, fyzikální stav nebo skupina obalu (písmeno) roztoku nebo směsi jsou odlišné od třídy, fyzikálního stavu nebo skupiny obalů (písmene) nebezpečné látky.

Pro takové roztoky a směsi musí být doplněno slovo "roztok" nebo "směs" jako část pojmenování do nákladního listu za účelem jasnosti popisu, např."aceton, roztok".

Jestliže třída, fyzikální stav nebo skupina obalu jsou odlišné od třídy, fyzikálního stavu nebo skupiny obalu čisté látky, roztok nebo směs musí být přiřazeny pod příslušnou položku j.n. v závislosti na stupni nebezpečí.

b) Látky představující více než jeden druh nebezpečí a roztoky a směsi obsahující dvě nebo více komponent podléhajících ADR se zařadí podle svých nebezpečených vlastností pod číslici a písmeno příslušné třídy. Toto zařazení podle nebezpečných vlastností se provede tímto způsobem:

1.1 Fyzikální, chemické a fyziologické vlastnosti musí být určeny měřením nebo výpočtem a zařazení se provede podle kritérií jednotlivých tříd.

1.2 Je-li toto určení možné jen s nepoměrně vysokými náklady (např. u určitých odpadů), zařadí se roztoky a směsi do třídy komonentu s převažujícím nebezpečím.

2. Pokud látka vykazuje více nebezpečných vlastností nebo roztok nebo směs obsahuje více komponentů dále uvedených tříd nebo skupin látek, zařadí se tato látka, roztok nebo směs do třídy nebo skupiny látek s převažujícím nebezpečím.

2.1 Pokud nepřevažuje žádné nebezpečí, zařadí se v tomto pořadí:

- látky a předměty třídy 1

- látky a předměty třídy 2

- samovolně se rozkládající látky a látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám a výbušné látky v nevýbušném stavu (zvlhčené nebo flegmatisované výbušné látky) třídy 4.1

- pyroforní látky třídy 4.2

- látky třídy 5.2

- látky třídy 6.1, které jsou na velmi jedovaté při vdechnutí podle kritérií bodu 2600 (3) [vyjmuty jsou takové látky, roztoky a směsi (jako jsou přípravky a odpady), které splňují klasifikační kritéria pro zařazení do třídy 8 a jejich jedovatost při vdechnutí prachu a mlhy (LC50) odpovídá skupině a), ale jedovatost při požití nebo při vstřebání pokožkou odpovídá jen skupině c) nebo vykazují menší jedovatost; takové látky, roztoky a směsi (jako jsou přípravky a odpady) se musí zařadit do třídy 8.]

- infekční látky třídy 6.2.

2.2 Pokud existují nebezpečné vlastnosti více tříd nebo skupin látek neuvedených v odstavci 2.1, zařadí se látky, roztoky nebo směsi do třídy nebo skupiny látek s převažujícím nebezpečím.

2.3 Nepřevažuje-li žádné nebezpečí, zařadí se látka, roztok nebo směs takto:

2.3.1 Zařazení do třídy musí být provedeno se zřetelem na různé nebezpečné vlastnosti, popř. různé komponenty podle následující tabulky. U tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 a 9 je třeba vzít zřetel na stupeň nebezpečnosti označený písmeny a), b) nebo c) jednotlivých číslic [viz bod 2300 (3), 2400 (3), 2430 (3), 2470 (3), 2500 (3), 2600 (3), 2800 (3) a 2900 (2)].

POZNÁMKA: Příklad pro použití tabulky 8/:

Popis směsi:

Směs hořlavé kapaliny zařazené do třídy 3, pod písmeno c), jedovaté látky zařazené do třídy 6.1, pod písmeno b) a žíravé látky zařazené do třídy 8, pod písmeno a).

Postup:

Průsečík řádku 3c) se sloupcem 6.1b) dává 6.1b). Průsečík řádku 6.1 b) se sloupcem 8a) dává 8a). Tato směs se zařadí do třídy 8, pod písmeno a).

Tabulka (viz bod 2002 (8) (b) 2.3.1)

Třída
příp. skup.
4.1 b)4.1 c)4.2 b)4.2 c)4.3 a)4.3 b)4.3 c)5.1 a)1/5.1 b)1/5.1 c)1/6.1 a)3/ DERMAL6.1 a)3/ ORAL6.1 b)3/6.1 c)3/8 a)4/8 b)4/8 c)4/9
3 a)2/SOL LIQSOL LIQSOL LIQSOL LIQ   SOL LIQSOL LIQSOL LIQ        
4.15/ 3a)4.15/3a)4.25/ 3a)4.25/3a)4.3a)4.3a)4.3a)5.1a)3a)5.1a)3a)5.1a)3a)3a)3a)3a)3a)3a)3a)3a)3a)
3 b)2/SOL LIQSOL LIQSOL LIQSOL LIQ   SOL LIQSOL L1QSOL LIQ        
4.15/3b)4.15/3b)4.25/3b)4.25/3b)4.3a)4.3b)4.3b)5.1a)3a)5.1b)3b)5.1b)3b)3a)3a)3b)3b)8a)3b)3b)3b)
3 c)2/SOL LIQSOL LIQSOL LIQSOL LIQ   SOL LIQSOL LIQSOL LIQ        
4.15/3b)4.15/3c)4.25/3b)4.25/3c)4.3a)4.3b)4.3c)5.1a)3a)5.1b)3b)5.1c)3c)6.1a)6.1a)6.1b)3c)8/8a)8b)3c)3c)6/
4.1 b)            SOL LIQSOL LIQ SOL LIQSOL LIQ 
  4.2 b)4.2a)4.3a)4.3b)4.3b)5.1a)4.1b)4.1b)6.1a)6.1a)4.1b)6.1b)4.1b)6.1b)8a)4.1b)8b)4.1b)8b)4.1b)
4.1 c)             SOL LIQ  SOL LIQ 
  4.2 b)4.2c)4.3a)4.3b)4.3c)5.1a)4.1b)4.1c)6.1a)6.1a)6.1b)4.1c16.1c)8a)8b)4.1c)8c)4.1c)6/
4.2 b)    4.3a)4.3b)4.3b)5.1a)4.2b)4.2b)6.1a)6.1a)4.2b)4.2b)8a)4.2b)4.2b)4.2b)
4.2 c)    4.3a)4.3b)4.3c)5.1a)5.1b)4.2c)6.1a)6.1a)6.1b)4.2c)8a)8b)4.2c)4.2c)6/
4.3 a)       5.1a)4.3a)4.3a)6.1a)4.3a)4.3a)4.3a)4.3a)4.3a)4.3a)4.3a)
4.3 b)       5.1a)4.3b)4.3b)6.1a)4.3a)4.3b)4.3b)8a)4.3b)4.3b)4.3b)
4.3 c)       5.1a)5.1b)4.3c)6.1a)6.1a)6.1b)4.3c)8a)8b)4.3c)4.3c)6/
5.1 a)1/7/          5.1a)5.1a)5.1a)5.1a)5.1a)5.1a)5.1a)5.1a)
5.1 b)1/7/          6.1a)5.1a)5.1b)5.1b)8a)S.1b)5.1b)5.1b)
5.1 c)1/7/          6.1a)6.1a)6.1b)5.1c)8a)8b)5.1c)5.1c)6/
6.1 a)3/
DERMAL
              SOL LIQ   
              6.1a) 8a)6.1a)6.1a)6.1a)
6.1 a)3/
ORAL
              SOL LIQ   
              6.1a)8a)6.1a)6.1a)6.1a)
6.1 b)3/
INHAL
              SOL LIQ   
              6.1a)8a)6.1b)6.1b)6.1b)
6.1 b)3/
DERMAL
              SOL LIQSOL LIQ  
              6.1a)8a)6.1b)8b)6.1b)6.1b)
6.1 b)3/               SOL LIQ  
ORAL SOL = tuhé látky a směsi
LIQ = kapalné látky, směsi a roztoky
DERMAL = jedovatost při absorpci pokožkou
ORAL = jedovatost při požití
INHAL = jedovatost při vdechnutí
        8a)6.1b)8b)6.1b)6.1b)
6.1 c)3/         8a)8b)8c)6.1c)6/
8 a)4/            8a)
8 b)4/            8b)
8 c)4/            8c)6/

Poznámky k tabulce (viz bod 2002 (8) (b) 2.3.1)

1/ Směsi a roztoky mohou mít výbušné vlastnosti. Takové směsi a roztoky jsou připuštěny k přepravě jen podle podmínek třídy 1.

2/ Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 3, bod 2301, číslice 6, 12 nebo 13, zařadí se do této třídy do těchto číslic.

3/ Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 6.1, bod 2601, číslice 1 až 5, zařadí se do této třídy a do těchto číslic.

4/ Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 8 bod 2801, číslice 6, 14 nebo 15, zařadí se do této třídy do těchto číslic.

5/ Zařazení do třídy a skupiny jedné číslice se může provést na základě zkušebních postupů (viz body 2400 a 2430).

6/ Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 9, bod 2901, číslice 2b), zařadí se do této třídy pod tuto číslici, pokud neobsahují také látky, které jsou uvedeny v předchozích poznámkách 1) až 4). Pokud obsahují takové látky, musejí být příslušně zařazeny.

7/ V současné době neexistují zkušební kritéria pro určení stupně nebezpečí (skupinu obalů) pro kapalné látky třídy 5.1. Stupeň nebezpečí (skupinu obalů) lze pro tyto látky zjistit jen porovnáním s látkami jmenovitě uvedenými pod číslicí a písmeny a), b) nebo c).

8/ Třída 6.1 pro pesticidy (prostředky k hubení škůdců).

2.3.2 Zařazení pod položku j.n. číslice podle odstavce pokr. 2.3.1 zjištěné třídy se zřetelem na nebezpečné vlastnosti jednotlivých komponentů roztoku nebo směsi. Zařazení pod všeobecnou položku j.n. je dovoleno jen tehdy, není-li možné zařazení pod některou specifickou položku j.n.

POZNÁMKA: Příklady pro zařazení směsí a roztoků do tříd a číslic:

Roztok fenolu třídy 6.1, číslice 14b) v benzenu třídy 3, číslice 3b) se zařadí do třídy 3, číslice 3b); na základě jedovatosti fenolu se tento roztok zařadí do 1992 hořlavá kapalina, jedovatá, j.n. třídy 3, číslice 19b).

Tuhá směs arseničnanu sodného třídy 6.1, číslice 51b) a hydroxidu sodného třídy 8, číslice 41b) se zařadí do 3290 jedovatá anorganická tuhá látka, žíravá, j.n. třídy 6.1, číslice 67 b).

Roztok naftalenu surového nebo rafinovaného třídy 4.1, číslice 6c) v benzinu třídy 3, číslice 3b) se zařadí do 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n. třídy 3, číslice 3b).

Směs uhlovodíků třídy 3, číslice 31c) a polychlorovaných bifenylů (PCB) třídy 9, číslice 2b) se zařadí do 2315 polychlorované bifenyly (PCB) třídy 9, číslice 2b).

Směs propyleniminu třídy 3, číslice 12 a polychlorovaných bifenilů (PCB) třídy 9, číslice 2b) se zařadí do 1921 propylenimin, stabilizovaný třídy 3, číslice 12.

Směs nebo roztok obsahující jednu nebo více látek jmenovitě uvedených nebo zařazených pod položku j.n. a jednu nebo více látek, které nejsou nebezpečné, nepodléhají ustanovením dohody ADR, jestliže charakteristiky nebezpečnosti směsi nebo roztoku jsou takové, že nesplňují kriteria (včetně zkušenostních kriterií pro působení na člověka) pro zařazení do jakékoli třídy.

(9) Odesilatel musí potvrdit buď v nákladním listě nebo ve zvláštním prohlášením k němu připojeném nebo s ním kombinovaném, že látku předávanou k přepravě je dovoleno přepravovat silniční dopravou podle ustanovení ADR a že její stav, úprava a popřípadě její obal, IBC nebo cisternový kontejner a bezpečnostní značky odpovídají ustanovením ADR. Kromě toho, je-li v jednom společném obalu nebo v jednom kontejneru několik nebezpečných věcí, je odesílatel povinen deklarovat, že toto společné balení není zakázáno.

(10) Látka, která není radioaktivní [viz definici radioaktivních látek v bodu 2700 (1)] a která spadá pod některé z hromadných pojmenování uvedených v některé třídě, je zakázáno přepravovat, jestliže kromě toho spadá pod název některé výlučné třídy, v níž není vyjmenována.

(11) Látka, která není radioaktivní [viz definici radioaktivních látek v bodu 2700 (1)] a která není jmenovitě uvedena v některé třídě, avšak spadá pod dvě nebo více hromadných pojmenování v různých třídách, podléhá přepravním podmínkám uvedeným:

a) ve výlučné třídě, jestliže některá z tříd přicházejících v úvahu je výlučná,

b) ve třídě odpovídající převažujícímu nebezpečí, které látka představuje za přepravy, jestliže žádná z tříd přicházejících v úvahu není výlučná.

(12) Radioaktivní látka, jejíž specifická aktivita přesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g) a která

a) vyhovuje ustanovením pro přepravu podle listu 1 třídy 7; a

b) má nebezpečné vlastnosti jedné nebo více jiných tříd,

je vyloučena z přepravy, spadá-li navíc pod název výlučné třídy, v níž není uvedena.

(13) Radioaktivní látka, jejíž specifická aktivita přesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g) a která

a) odpovídá ustanovením pro přepravu podle listu 1 třídy 7 a

b) má nebezpečné vlastnosti spadající pod název jedné nebo více jiných tříd,

musí vedle splnění ustanovení listu 1 třídy 7 vyhovět též podmínkám stanoveným pro přepravu:

(i) ve výlučné třídě, je-li jedna z předmětných tříd výlučnou třídou a je-li v ní dotyčná látka uvedena, nebo

(ii) ve třídě odpovídající převažujícímu nebezpečí látky během přepravy, není-li žádná z předmětných tříd výlučnou třídou.

(14) Pro účely ADR jsou voduznečišťujícími látkami látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), které nemohou být zařazeny do tříd 1 až 8 nebo číslice 1 až 8, 13, 14, 20, 21 a 31 až 36 třídy 9, avšak které na základě zkušebních metod a kriterií podle dodatku A.3, oddílu C, bodů 3320 až 3326 mohou být zařazeny do třídy 9, číslice 11 nebo 12. Roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), pro které nejsou k dispozici údaje pro zařazení podle kriterií, se musejí považovat za voduznečišťující, jestliže hodnota LC509/ vypočtená podle následujícího vzorce:

činí nejvýše

a) 1 mg/l, nebo

b) 10 mg/l, jestliže látka není lehce biologicky odbouratelná nebo, jestliže je odbouratelná, vykazuje hodnotu log POV ≥ 3,0.

POZNÁMKA: Na přepravu látek tříd 1 až 8 a třídy 9, číslic 1 až 8, 13, 14, 20, 21 a 31 až 36, které jsou voduznečišťujícími látkami podle kritérií dodatku A.3, oddílu C, bodů 3320 až 3326, se nevztahují žádné dodatečné podmínky.

(15) Odesilatelé nebezpečných věcí podléhajících ustanovením této přílohy musí zajistit, aby pracovníci podílející se na činnostech spjatých s přepravním procesem absolvovali školení tématicky zaměřené na jejich odpovědnost (viz příloha B, bod 10 316).

2003

(1) Tato příloha obsahuje pro každou třídu, s výjimkou třídy 7:

a) vyjmenování nebezpečných látek této třídy, popřípadě v bodech označených za marginálním číslem písmenem "a" výjimky z ustanovení ADR dovolené pro některé z těchto látek, pokud tyto látky vyhovují určitým podmínkám;

b) předpisy rozdělené takto:

A. Kusy:

1. Všeobecné podmínky balení;

2. Zvláštní podmínky balení;

3. Společné balení;

4. Nápisy a bezpečností značky na kusech.

B. Zápisy v nákladním listu

C. Vyprázdněné obaly

D. Ostatní (podle pobřeby)

(2) Ustanovení týkající se:

- volně ložených zásilek v kontejnerech a v cisternách,

- způsobu přepravy a přepravních omezení,

- zákazů společné nakládky a

- dopravních a přepravních prostředků

jsou obsažena v příloze B a v jejích dodatcích, které obsahují též jiná vhodná ustanovení upravující specificky silniční přepravu.

(3) Přepravní podmínky pro třídu 7 jsou obsaženy na listech, které obsahují následující oddíly:

1. Látky

2. Obal/kus

3. Nejvyšší přípustná dávková intenzita na kusech

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech, cisternách, cisternových kontejnerech a transportních obalových souborech

5. Dekontaminace a použití vozidel, výstroje a jejich částí

6. Společné balení

7. Společná nakládka

8. Označení a bezpečnostní značky na kusech, kontejnerech, cisternách, cisternových kontejnerech a transportních obalových souborech

9. Bezpečnostní značky na vozidlech, s výjimkou cisternových vozidel

10. Přepravní doklady

11. Skladování a odesílání

12. Přeprava kusů, kontejnerů, cisteren, cisternových kontejnerů a transportních obalových souborů

13. Ostatní předpisy

(4) Dodatky k této příloze obsahují:

Dodatek A.1: Podmínky stálosti a bezpečnosti pro výbušné látky a předměty, nitrované směsi celulózy a přehled pojmenování v bodu 2101;

Dodatek A.2: Ustanovení o vlastnostech nádob z hliníkových slitin pro některé plyny třídy 2; ustanovení o materiálech a konstrukci nádob určených k přepravě hluboko zchlazených zkapalněných plynů třídy 2; a ustanovení o zkouškách aerosolů a malých nádobek obsahujících plyn (plynové bombičky) třídy 2, číslice 5;

Dodatek A.3: Zkoušky hořlavých kapalin tříd 3, 6.1 a 8; zkouška pro stanovení tekutosti; zkoušky pro stanovení ekologické toxicity, stálosti a bioakumulace látek ve vodním prostředí pro jejich zařazení do třídy 9;

Dodatek A.5: Všeobecné podmínky balení, druhy obalů, požadavky na obaly a ustanovení o zkouškách obalů;

Dodatek A.6: Všeobecné podmínky pro používání velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), druhy IBC, požadavky na konstrukci IBC a metodiky zkoušek IBC;

Dodatek A.7: Předpisy pro radioaktivní látky třídy 7;

Dodatek A.9: Ustanovení o bezpečnostních značkách a vysvětlení obrazců;

Dodatky A.4 a A.8 jsou vyhrazeny.

2004

2005

Je-li použito ustanovení o přepravě vozové zásilky, mohou příslušné orgány požadovat, aby vozidlo nebo velký kontejner použité pro takovou přepravu byly jen na jednom místě naloženy a jen na jednom místě vyloženy.

2006

(1) Jestliže vozidlo, jímž se provádí přeprava, na kterou se vztahují ustanovení ADR, je přepravováno v části dopravní cesty jiným druhem dopravy než silniční dopravou, platí pro tuto část cesty výhradně vnitrostátní nebo mezinárodní předpisy, jimiž se případně řídí v této části dopravní cesty přeprava nebezpečných věcí tím druhem dopravy, jehož bylo použito k přepravě silničního vozidla.

(2) Jestliže pro přepravu, na níž se vztahují ustanovení ADR, platí pro celou silniční dopravní cestu nebo její část rovněž ustanovení mezinárodní úmluvy upravující přepravu nebezpečných věcí jiným druhem dopravy než silniční dopravou - podle ustanovení uvedené smlouvy, která rozšiřují její platnost na některé přepravy silničními motorovými vozidly - pak ustanovení této mezinárodní úmluvy platí pro tuto dopravní cestu současně s ustanoveními ADR, které jim neodporují; jiná ustanovení ADR pro tuto dopravní cestu neplatí.

(3) Slovo "vozidla" v článku 1(c) dohody ADR se nevztahuje jen na jedno a totéž vozidlo. Mezinárodní přeprava může být zajišťována několiky různými vozidly za podmínky, že se tato přeprava provádí po území nejméně dvou členských států dohody ADR mezi odesilatelem a příjemcem uvedenými v nákladním listu.

2007

Kusy, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), kontejnery a cisternové kontejnery, které neodpovídají plně požadavkům této přílohy a požadavkům přílohy A na nápisy opatřování bezpečnostními značkami, avšak které odpovídají předpisům o přepravě nebezpečných věcí v námořní nebo letecké dopravě 10/, smějí být, pokud námořní nebo letecká přeprava předchází nebo následuje, přepravovány za těchto podmínek:

a) Pokud kusy nebo IBC nejsou opatřeny nápisy a bezpečnostními značkami podle dohody ADR, musejí být opatřeny bezpečnostními značkami podle předpisů pro námořní nebo leteckou dopravu 10/;

b) Pro společné balení v jednom kusu platí předpisy pro námořní nebo leteckou dopravu 10/;

c) Pro přepravu pouze námořní přepravu předcházející nebo na ni pouze navazující, jestliže kontejnery nebo cisternové kontejnery nejsou označeny nápisy a bezpečnostními značkami podle dohody ADR, musí být označeny nápisy a bezpečnostními značkami podle předpisů pro námořní dopravu. V takovém případě se ustanovení odstavce (1) bodu 10 500 vztahují jen na nápisy a bezpečnostní značky vozidel.

d) Kromě údajů předepsaných dohodou ADR musí být v přepravním dokladu uvedena slova "Přeprava podle bodu 2007 ADR".

Tato odchylka se nevztahuje na případ, kdy věci jsou zařazeny jako nebezpečné věci tříd 1 a 8 a nejsou považovány za nebezpečné podle předpisů pro námořní nebo leteckou dopravu 10/.

2008

Jestliže přeprava nebezpečných věcí ve velkém kontejneru předchází námořní přepravě, obalový certifikát kontejneru odpovídající odstavci 12.3.7 General Instruction to the IMDG Code 11/ musí být připojen k přepravnímu dokladu.

Údaje v nákladním listu předepsané v bodu 2002 (3) a), prohlášení předepsaném v bodu 2002 (9) a obalovém certifikátu kontejneru, jak je uvedeno výše, mohou být uvedeny v jediném dokladu; jestliže tomu tak není, musí spojeny navzájem. Jesbliže tyto údaje jsou uvedeny v jediném dokladu, konstatace v přepravním dokladu, že nakládka kontejneru byla provedena v souladu s příslušnými předpisy, s uvedením osoby odpovědné za obalový certifikát kontejneru je dostačující.

POZNÁMKA: Obalový certifikát kontejneru se nevyžaduje pro cisternové kontejnery.

2009

Ustanovení uvedená v této příloze se nevztahují na:

a) Přeprava nebezpečných věcí soukromými osobami, kde věci jsou baleny pro drobný prodej a jsou určeny pro jejich osobní nebo domácí použití nebo pro jejich zábavu nebo sportovní činnost,

b) Přeprava strojů nebo zařízení nevyjmenovaných v této příloze a které mohou obsahovat nebezpečné věci v jejich vnitřním nebo provozním vybavení.

c) Přeprava prováděná podniky jako doplňková k jejich hlavní činnosti, jako jsou dodávky ve stavebnictví nebo pro dozor, opravy a údržbu, v množstvích nepřevyšujících 450 l v jednom obalu a maximálních množstvích uvedených v bodu 10 011.

Avšak přeprava prováděná takovými podniky pro jejich zásobování nebo vnější nebo vnitřní distribuci nespadá do rozsahu tohoto vynětí.

d) Přeprava prováděná zásahovými službami nebo pod jejich dozorem, zejména odtahovými vozidly přepravujícími vozidla, která byla účastníky dopravní nehody nebo měla poruchu a obsahují nebezpečné věci.

e) Přeprava první pomoci určená pro záchranu lidských životů nebo ochranu životního prostředí prováděná při realizaci všech opatření zajišťujících její plnou bezpečnost.

2010

Za účelem provedení zkoušek nezbytných pro přizpůsobení ustanovení této přílohy technickému a průmyslovému vývoji se mohou příslušné orgány smluvních stran přímo mezi sebou dohodnout, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od ustanovení této přílohy. Období platnosti dočasných odchylek nesmí být delší než pět let od data jeho vstupu v platnost. Dočasné odchylky dohodnuté před 1. lednem 1995 pozbudou platnost po 31. prosinci 1998, pokud nebudou obnoveny. Dočasná odchylka musí automaticky pozbýt platnosti k datu nabytí účinnosti odpovídající změny této přílohy. Orgán, z jehož podnětu došlo k takto dohodnuté dočasné odchylce, vyrozumí o ní příslušné oddělení sekretariátu Organizace spojených národů, které dá toto sdělení na vědomí smluvním stranám.

2011

Látky a předměty ADR smějí být přepravovány do 30. června 1999 podle požadavků ADR platných do 31. prosince 1998. Nákladní list musí v takových případech obsahovat zápis "Přeprava podle ADR platné před 1. lednem 1999".

2012-2099

ČÁST II. VYJMENOVÁNÍ LÁTEK A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

TŘÍDA 1 VÝBUŠNÉ LÁTKY A PŘEDMĚTY

1. Vyjmenování látek a předmětů

2100

1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 1, jsou připuštěny k přepravě jen ty, jež jsou vyjmenovány v bodu 2101 nebo jsou v bodu 2101 přiřazeny položce j.n. nebo položce "0190 Vzorky, výbušné" v bodu 2101. Tyto látky a předměty jsou připuštěny k přepravě jen za podmínek, obsažených v bodech 2100 (2) až 2116 dodatku A.1 a v příloze B a jsou tím látkami a předměty ADR.

(2) Látkami a předměty ve smyslu třídy 1 jsou:

a) - Výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou vyvinout chemickou reakcí plyn při takové teplotě, takovém tlaku a takové rychlosti, že tím mohou nastat v okolí škody.

- Pyrofechnické slože: látky nebo směsi látek, kterými má být dosaženo efektu ve formě tepla, světla, zvuku, plynu, mlhy nebo dýmu nebo kombinace těchto efektů v důsledku nedetonativních, samovolně probíhajících exothermických chemických reakcí.

POZNÁMKA 1: Výbušné látky, které vykazují nepřípustně vysokou citlivost nebo u nichž může dojít ke spontánní reakci, není dovoleno přepravovat.

POZNÁMKA 2. Látky, které samy nejsou výbušnými látkami, které ale mohou vytvářet směs plynu, páry nebo prachu schopnou výbuchu, nejsou látkami třídy 1.

POZNÁMKA 3. Vyjmuty jsou též vodou nebo alkoholem navlhčené výbušné látky, jejichž obsah vody, popř. alkoholu překračuje mezní hodnoty uvedené v bodu 2101, jakož i výbušné látky s plastifikačními prostředky (změkčovadly) - tyto výbušné látky jsou přiřazeny ke třídě 4.1, bod 2401, číslice 21, 22 a 24 - jakož i výbušné látky, které jsou přiřazeny ke třídě 5.2 na podkladě svých převládajících nebezpečných vlastností.

b) Předměty s výbušnou látkou: předměty, které obsahují jednu nebo více výbušných látek a/nebo pyrotechnické slože.

POZNÁMKA: Předměty, které obsahují výbušné látky a/nebo pyrotechnické slože v tak nepatrném množství nebo takového druhu, že jejich neúmyslný nebo náhodný zážeh nebo roznět v průběhu přepravy se neprojeví navenek střepinami, ohněm, mlhou, dýmem, teplem nebo silným zvukem, nepodléhají předpisům třídy 1.

c) Látky a předměty, které nebyly zmíněny ani pod a), ani pod b) a které byly vyrobeny k vyvolání praktického účinku výbuchem nebo pyrotechnického účinku.

(3) Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou musí být přiřazeny pod jedno z pojmenování v bodu 2101 podle zkušebních metod pro určení výbušných vlastností a podle klasifikačních postupů uvedených v dodatku A.1 a musí odpovídat podmínkám tohoto pojmenování, popřípadě musí být přiřazeny podle těchfo zkušebních metod a klasifikačních postupů položce j.n. bodu 2101.

Vzorky nových nebo již existujících výbušných látek nebo předmětů přepravované za účelem zkoušení, třídění, výzkumu a vývoje, kontroly kvality nebo jako obchodní vzorek, kromě iniciační výbušniny, mohou být přiřazeny pod položku "0190 Vzorky, výbušné" číslice 51 bodu 2101.

Přiřazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů k položce j.n. nebo položce "0190 Vzorky, výbušné" musí být provedeno příslušným orgánem země původu.

Látky a předměty přiřazené pod položku j.n. nebo pod položku "0190 Vzorky, výbušné", jakož i určité látky, jejichž přeprava je předmětem povolení příslušného orgánu podle poznámek uvedených ve vyjmenování látek a předmětů bodu 2101, se smí přepravovat jen se souhlasem příslušného orgánu země původu a za podmínek stanovených tímto orgánem.

Není-li země původu smluvním státem ADR, musí být stanovené podmínky uznány příslušným orgánem prvního smluvního státu ADR, kterého se zásilka dotkne.

Souhlas musí být udělen písemně.

(4) Látky a předměty třídy 1, kromě nevyčištěných vyprázdněných obalů číslice 91, musí být přiřazeny k některé podtřídě podle odstavce (6) tohoto bodu a k některé skupině snášenlivosti podle odstavce (7) tohoto bodu.

Podtřída musí být zjištěna na podkladě výsledků zkoušek popsaných v dodatku A.1 při použití popisů v odstavci (6). Skupina snášenlivosti musí být stanovena podle popisů v odstavci (7). Číslo podtřídy spolu s písmenem skupiny snášenlivosti tvoří klasifikační kód.

(5) Látky a předměty třídy 1 jsou přiřazeny k obalové skupině II (viz dodatek A.5).

(6) Popis podtříd

1.1 Látky a předměty, které jsou schopné hromadného výbuchu. (Hromadný výbuch je takový výbuch, který postihuje téměř celý náklad prakticky okamžitě).

1.2 Látky a předměty ohrožující okolí rozletem, které však nejsou schopné hromadného výbuchu.

1.3 Látky a předměty nebezpečné požárem a vykazující buď malé nebezpečí tlaku vzduchu nebo malé nebezpečí rozletu, či obě, ale bez nebezpečí hromadného výbuchu:

(a) vykazující významné tepelné působení, nebo

(b) hořící postupně za vzniku malého tlaku vzduchu nebo rozletu nebo obou těchto účinků.

1.4 Látky a předměty, které v případě zážehu nebo vznícení během přepravy vykazují jen malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou převážně omezeny na kus bez rozletu úlomků větších rozměrů nebo většího zásahu okolí. Oheň, působící zevně nemůže vyvolat prakticky okamžitý výbuch téměř celého obsahu kusu.

1.5 Velmi málo citlivé látky, schopné hromadného výbuchu, které jsou tak necitlivé, že pravděpodobnost jejich iniciace nebo přechodu hoření v detonaci je při běžných podmínkách přepravy velmi nízká. Jako minimální požadavek pro tyto látky je stanoveno, že nesmějí vybuchnout při zkoušce vnějším ohněm.

1.6 Extrémně málo citlivé předměty, které nejsou schopné hromadného výbuchu. Předměty obsahují jen extremně málo citlivé detonující látky a vykazují zanedbatelnou pravděpodobnost jejich neúmyslné iniciace nebo rozšíření.

POZNÁMKA: Z předmětů podtřídy 1.6 vycházející nebezpečí je omezeno na výbuch jednoho jediného předmětu.

(7) Popis skupin snášenlivosti látek a předmětů

A Prvotní výbušná látka

B Předmět s prvotní výbušnou látkou a méně než dvěma účinnými bezpečnostními zařízeními. Zahrnuty jsou některé předměty, jako rozbušky, roznětná zařízení pro trhací práce a zápalky pro náboje, i když neobsahují žádnou prvotní výbušnou látku

C Hnací nebo jiná deflagrační výbušná látka nebo předmět s takovou výbušnou látkou

D Detonující výbušná látka nebo černý prach nebo předmět s detonující výbušnou látkou, vždy bez zažehovače a bez hnací náplně, nebo předmět s prvotní výbušnou látkou a s nejméně dvěma bezpečnostními zařízeními

E Předmět s detonující výbušnou látkou bez rozněcovadla s hnací náplní (jinou než takovou, která sestává z hořlavé kapaliny nebo hořlavého gelu nebo hypergolů)

E Předmět s detonující výbušnou látkou s vlastním rozněcovadlem, s hnací náplní (jinou než takovou, která sestává z hořlavé kapaliny nebo hořlavého gelu nebo hypergolů), nebo bez hnací náplně

G Pyrotechnická slož nebo předmět s pyrotechnickou složí nebo předmět, jak s výbušnou látkou, tak i látkou osvětlovací, hořlavou, slzotvornou nebo dýmotvornou (kromě předmětů aktivovaných vodou nebo které obsahují bílý fosfor, fosfidy, pyroforickou látku, hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel nebo hypergoly)

H Předmět, který obsahuje současně výbušnou látku a bílý fosfor

J Předmět, který obsahuje současně výbušnou látku a hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel

K Předmět, který obsahuje současně výbušnou látku a jedovatou chemickou látku

L Výbušná látka nebo předmět s výbušnou látkou, představující zvláštní riziko (např. pro svoji aktivaci při přístupu vody nebo pro přítomnost hypergolů, fosfidů nebo pyroforické látky) a vyžaduje oddělení jednotlivých druhů

N Předmět, který obsahuje jen extrémně málo citlivé detonující látky

S Látka nebo předmět, který je balen nebo utvořen tak, že každý nebezpečný účinek vznikající nezamýšlenou reakcí zůstává omezen na kus, pokud nebyl obal požárem poškozen. V takovém případě musí zůstat účinky tlaku vzduchu a rozlet omezeny na míru, že opatření ke zdolání požáru nebo jiná nouzová opatření v bezprostřední blízkosti kusu, nebudou podstatně omezena ani jim zabráněno.

POZNÁMKA 1: Každá látka nebo předmět ve specifikovaném obalu smějí být přiřazeny jen k jedné skupině snášenlivosti. Protože kritérium skupiny snášenlivosti S je empirické povahy, je přiřazení k této skupině nutně vázáno na zkoušky přidělení klasifikačního kódu.

POZNÁMKA 2: Předměty skupin snášenlivosti D nebo E smějí být opatřeny vlastními zažehovači (roznětnými prostředky) nebo s nimi baleny společně za předpokladu, že tyto zažehovače obsahují nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení, aby bylo zabráněno vzniku exploze v případě nezamýšlené reakce zažehovače. Takové kusy se přiřadí ke skupině snášenlivosti D nebo E.

POZNÁMKA 3. Předměty skupin snášenlivosti D nebo E smí být baleny společně se svými vlastními zažehovači, které neobsahují dvě účinná bezpečnostní zařízení (t.j. zažehovače, které jsou přiřazeny ke skupině snášenlivosti B) za předpokladu, že jsou dodrženy předpisy bodu 2104 (6). Takové kusy se přiřadí skupinám snášenlivosti D nebo E.

POZNÁMKA 4: Předměty smí být opatřeny svými vlastními zažehovači nebo s nimi baleny společně za předpokladu, že zažehovače se nemohou za normálních přepravních podmínek uvést do činnosti.

POZNÁMKA 5: Předměty skupin snášenlivosti C, D a E smějí být baleny společně. Takové kusy se přiřadí skupině snášenlivosti E.

(8) Předměty skupiny snášenlivosti K podle odstavce (7) nejsou připuštěny k přepravě.

(9) Ve smyslu předpisů této třídy a odchylkou od bodu 3510 3) zahrnuje pojem "kus" též nebalený předmět, pokud je tento dovoleno přepravovat nebalený.

2101

(1) Látky a předměty třídy 1 připuštěné k přepravě jsou uvedeny v následující tabulce 1. Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou, které jsou uvedeny v bodu 3170, smějí být přiřazeny k příslušným pojmenováním tohoto bodu jen tehdy, odpovídají-li jejich vlastnosti, složení, konstrukce a účel jejich použití jednomu z popisů obsažených v dodatku A.1.

(2) Tabulka 1: Vyjmenování látek a předmětů

ČísliceIdentifikační číslo látky a a pojmenování látky nebo předmětu1/Klasifikační kód podle
bodu 2100 (6) a (7)
Obal
Metoda balení
[viz bod 2103 (3)]
Zvláštní předpisy o balení
[viz bod 2103(4)]
12345
01.LÁTKY KLASIFIKACE 1.1 A:
0074 Diazonitrofenol, navlhčený s nejméně 40 % hm. vody nebo směsi alkoholu a vody1.1 AEP 10(a) nebo EP 10(b)265 pro EP 10 (b)
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně vody nebo směsi alkoholu a vody, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení
příslušného orgánu [viz bod 2100 (3)].
0113 Guanyl-nitroso-aminoguanyliden- hydrazin, navlhčený s nejméně 30 % hm. vody1.1 AEP 10(a) nebo EP 10(b)265 pro EP 10 (b)
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně vody, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení příslušného orgánu
[viz bod 2100 (3)].
0114 1-Guany1-4-nitroso-aminoguany1- tetrazen, navlhčený s nejméně 30 % hm. vody nebo směsi alkoholu a vody1.1 AEP 10(a) nebo EP 10(b)265 pro EP 10 (b)
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně vody nebo směsi alkoholu a vody, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení
příslušného orgánu [viz bod 2100 (3)].
01. pokr0129 Azid olovnatý, navlhčený s nejméně 20 % hm. vody nebo směsi alkoholu a vody1.1 AEP 10(a) nebo EP 10(b)265 pro EP 10(b)
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně vody nebo směsi alkoholu a vody, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení
příslušného orgánu [viz bod 2100 (3)].
0130 Trinitroresorcinát olovnatý, navlhčený s nejméně 20 % hm. vody nebo směsí alkoholu a vody1.1 AEP 10(a) nebo EP 10(b)265 pro EP 10(b)
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně vody nebo směsi alkoholu a vody, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení
příslušného orgánu [viz bod 2100 (3)].
0135 Fulminát rtuťnatý, navlhčený s nejméně 20 % hm. vody nebo směsí alkoholu a vody1.1 AEP 10(a) nebo EP 10(b)265 pro EP 10(b)
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně vody nebo směsi alkoholu a vody, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení
příslušného orgánu [viz bod 2100 (3)].
0224 Azid barnatý, suchý nebo navlhčený s méně než 50 % hm. vody1.1 AEP 10(a) nebo EP 10(b)265 pro EP 10(b)
0473 Výbušné látky, j.n.2/1.1 aE 01
PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.1 B:
0029 Rozbušky, neelektrické1.1 BEP 31
0030 Rozbušky, elektrické1.1 BEP 31
1. pokr0073 Rozbušky pro munici1.1 BEP 33
0106 Rozněcovadla, s detonační iniciací1.1 BEP 41
0225 Počinové nálože, s rozbuškou1.1 BEP 33
0360 Roznětná zařízení pro trhací práce, neelektrické1.1 BEP 31
0377 Zápalky pro náboje1.1 BEP 33
0461 Součásti roznětných systémů, j.n.2/1.1 BEP 01
2.LÁTKY KLASIFIKACE 1.1 C :
0160 Prach bezdýmný1.1 CEP 14(b)256
0433 Surová prachovina, navlhčená, s nejméně 17 % hm. alkoholu1.1 CEP 11
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně alkoholu, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení příslušného orgánu
[viz bod 2100 (3)].
0474 Výbušné látky, j.n.2/1.1 CEP 01
0497 Pohonná látka, kapalná1.1 CEP 15254, 255
Poznámka: Pohonná látka musí za normálních přepravních podmínek zůstat kapalná a nesmí při teplotách nad -15 °C zmrznout, pokud nelze
citlivost dokázat pokusy, že vznětlivost ve zamrzlém stavu není vyšší než v kapalném stavu.
0498 Pohonná látka, tuhá1.1 CEP 14(b)
3.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.1 C :
0271 Hnací slože1.1 CEP 43
0279 Hnací náplně pro děla1.1 CEP 30
0280 Raketové motory1.1 CEP 30
0326 Náboje pro zbraně, cvičné1.1 CEP 30
0462 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.1 CEP 01
4.LÁTKY KLASIFIKACE 1.1 D :
0004 Pikran amonný, suchý nebo s méně neb 10 % hm. vody1.1 DEP 12253
0027 Černý prach, zrněný nebo v moučném stavu1.1 DEP 13
0028 Černý prach, lisovaný nebo jako pelety1.1 DEP 13
0072 Cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit), (Hexogen), (RDX), navlhčený, s nejméně 15 % hm. vody1.1 DEP 12(a)
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně vody, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení příslušného orgánu
[viz bod 2100 (3)].
0075 Diethylenglykoldinitrat, znecitlivěný, s nejméně 25 % hm. netěkavého, ve vodě nerozpustného, flegmatizačního prostředku1.1 DEP 15254, 255
0076 Dinitrofenol, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1.1 DEP 12253
0078 Dinitroresorcin, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1.1 DEP 12253
0079 Hexanitrodifenylamin (Dipikryl- amin), (Hexyl)1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0081 Trhaviny, Typ A1.1 DEP 16
Poznámka: Trhaviny s obsahem více než 40 % kapalných esterů kyseliny dusičné musí vyhovět zkoušce na výpotek uvedené v dodatku
A.1 bod 3101 (4).
0082 Trhaviny, Typ B1.1 DEP 16 nebo EP 17260
0083 Trhaviny, Typ C1.1 DEP 16267
0084 Trhaviny, Typ D1.1 DEP 16
0118 Hexolit (Hexotol), suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1.1 DEP 12
4. pokr0133 Mannithexanitrat (Nitromannit), navlhčený, s nejméně 40 % hm. vody nebo směsi alkohol/voda1.1 DEP 12(a)
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně alkoholu nebo vody, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení
příslušného orgánu [viz bod 2100 (3)].
0143 Nitroglycerin, znecitlivěný, s nejméně 40 % hm. netěkavého ve vodě nerozpustného flegmatizačního prostředku1.1 DEP 15254, 255
Poznámka 1: Tato látka, pokud obsahuje méně flegmatizačního prostředku, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení
příslušného orgánu [viz bod 2100 (3)].
Poznámka 2: Laktóza nebo glukóza smějí být použity jako flegmatizační prostředek, pokud látka obsahuje nejméně 90 % hm. flegmatizačního
prostředku.
POZNÁMKA 3: Příslušný orgán může schválit zařazení těchto směsí do třídy 3 na základě zkoušky Série 2 a zkoušky Série 6 (c) nejméně tří kusů připravených k přepravě [viz bod 2300(9)].
Poznámka 4: Příslušný orgán může schválit zařazení těchto směsí do třídy 4.1 na základě zkoušky série 6 (c) nejméně tří kusů připravených
k přepravě.
Poznámka 5: Kusy obsahující nejméně 98 % hm. flegmatizačního prostředku nepodléhají ustanovením dohody ADR.
Poznámka 6: Kusy obsahující směsi s nejméně 90 % hm. flegmatizačního prostředku nemusí být opatřeny bezpečnostní značkou podle
vzoru č. 6.1.
4. pokr0144 Nitroglycerin v alkoholickém roztoku, s více než 1 %, ale nejvíce 10 % nitroglycerinu1.1 DEP 15264
Poznámka: 3046 alkoholické roztoky nitroglycerinu s koncentrací více než 1 %, avšak nejvýše 5 % hm. nitroglycerinu přepravované při
zvláštních podmínkách balení, jsou látkami třídy 3 (viz bod 2301, číslice 6).
0146 Nitroškrob, suchý nebo s méně než 20 % hm. vody1.1 DEP 12
0147 Nitromočovina1.1 DEP 12(b)
0150 Pentaerythrittetranitrat (PETN), navlhčený, s nejméně 25 % hm. vody, nebo Pentaerythrittetranitrat (PETN), znecitlivěný, s nejméně
15 % hm. flegmatizačního prostředku
1.1 DEP 12(a) nebo EP 12(b)
Poznámka I: Tato látka, pokud obsahuje méně vody nebo flegmatizačního prostředku, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního
povolení příslušného orgánu [Viz bod 2100 (3)].
POZNÁMKA 2: Příslušný orgán může schválit zařazení těchto směsí do třídy 4.1 na základě zkoušky Serie 6 (c) nejméně tří kusů připravených k přepravě.
0151 Pentolit, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1.1 DEP 12
0153 Trinitroanilin (Pikramid)1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0154 Trinitrofenol (kyselina pikrová), suchý nebo s méně než 30 % hm. vody1.1 DEP 12253
Poznámka: Pro malá množství nejvýše 500 g na kus může být též tato látka s nejméně 10 % hm. vody zařazena do třídy
4. pokr4.1, pokud splňuje zvláštní ustanovení o balení (viz bod 2401, číslice 21).
0155 Trinitrochlorbenzen (pikrylchlorid)1.1 D 1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
Poznámka: Pro malá množství nejvýše 500 g na kus může být též tato látka s nejméně 10 % hm. vody zařazena do třídy 4.1, pokud splňuje
zvláštní ustanovení o balení (viz bod 2401, číslice 21).
0207 Tetranitroanilin1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0208 Trinitrofenylmethylnitramin (Tetryl)1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0209 Trinitrotoluen (TNT), suchý nebo s méně než 30 % hm. vody1.1 DEP 12262
Poznámka: Pro malá množství nejvýše 500 g na kus může být též tato látka s nejméně 10 % hm. vody zařazena do třídy 4.1, pokud splňuje
zvláštní ustanovení o balení (viz bod 2401, číslice 21).
0213 Trinitroanisol1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0214 Trinitrobenzen, suchý nebo s méně než 30 % hm. vody1.1 DEP 12
Poznámka: Pro malá množství nejvýše 500 g na kus může být též tato látka s nejméně 10 % hm. vody zařazena do třídy 4.1, pokud splňuje
zvláštní ustanovení o balení (viz bod 2401, číslice 21).
4. pokr0215 Kyselina trinitrobenzoová, suchá nebo s méně než 30 % hm. vody1.1 DEP 12
Poznámka: Pro malá množství nejvýše 500 g na kus může být též tato látka s nejméně 10 % hm. vody zařazena do třídy 4.1, pokud splňuje
zvláštní ustanovení o balení (viz bod 2401, číslice 21).
0216 Trinitrometakresol1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)253
0217 Trinitronaftalen1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0218 Trinitrofenetol1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0219 Trinitroresorcin (kyselina styfnová), suchý(á) nebo s méně než 20 % hm. vody nebo směsi alkoholu a vody1.1 DEP 12253
0220 Dusičnan močoviny, suchý nebo s méně než 20 % hm. vody1.1 DEP 12
Poznámka: Pro malá množství nejvýše 11,5 kg na kus může být též tato látka s nejméně 10 % hm. vody zařazena do třídy 4.1, pokud splňuje
zvláštní ustanovení o balení (viz bod 2401, číslice 21).
0222 Dusičnan amonný, s více než 0,2 % hořlavých látek, včetně každé, jako uhlík počítané organické látky, s vyloučením každé jiné látky1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0223 Hnojiva obsahující dusičnan amonný, s větší citlivostí než dusičnan amonný s 0,2 % hořlavých látek, včetně každé, jako uhlík počítané
organické látky, s vyloučením každé jiné látky
1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
4. pokr0226 Cyklotetramethylentetranitramin (HMX), (Oktogen,) suchý nebo navlhčený s méně než 15 % hm. vody1.1 DEP 12(a)
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně vody, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení příslušného orgánu
[viz bod 2100 (3)].
0241 Trhaviny, Typ E1.1 DEP 16 nebo
EP 17
261 pro EP 17
0266 0ktolit (0ktol), suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1.1 DEP 12
0282 Nitroguanidin (Pikrit), suchý, nebo s méně než 20 % hm. vody1.1 DEP 12
0340 Nitroceluloza, suchá nebo s méně než 25 % hm. vody (nebo alkoholu)1.1 DEP 12(a) nebo EP 12(b)
0341 Nitroceluloza, nezpracovaná nebo zvláčněná, obsahující méně než 18 % hm. změkčovadla (zvláčňovadla)1.1 DEP 12(b)
0385 5-Nitrobenzotriazol1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)253
0386 Kyselina trinitrobenzensulfonová
0387 Trinitrofluorenon1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0388 Trinitrotoluen (TNT) ve směsi s trintrobenzenem nebo hexanitrostilbenem1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0389 Trinitrotoluen (TNT) ve směsi s trinitrobenzenem a hexanitrostilbenem1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0390 Tritonal1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
4. pokr0391 Cyklotrimethylentrinitramin (Cyklonit), (Hexogen), (RDX), ve směsi s cyklotetramethylen-tetranitraminem(HMX), (Oktogen),
navlhčený, s nejméně 15 % hm. vody nebo Cyklotrimethylentrinitramin (Cyklonit), (Hexogen), (RDX), ve směsi s cyklotetramethylen-
tetranitraminem (HMX), (Oktogen), znecitlivěný, s nejméně 10 % hm. flegmatizačního prostředku
1.1 DEP 12(a) nebo EP 12(b)
Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně vody nebo flegmatizačního prostředku, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez
zvláštního povolení příslušného orgánu [viz bod 2100 (3)].
0392 Hexanitrostilben1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0393 Hexotonal1.1 DEP 12(b)
0394 Trinitroresorcin (kyselina styfnová), navlhčený, s nejméně 20 % hm. vody (nebo směsi alkohol/voda)1.1 DEP 12(a)253
0401 Sirník dipikrylu, suchý nebo navlhčený, s méně než 10 % hm. vody1.1 DEP 12
Poznámka: Pro malá množství nejvýše 500 g na kus může být též tato látka s nejméně 10 % hm. vody zařazena do třídy 4.1, pokud
splňuje zvláštní ustanovení o balení (viz bod 2401, číslice 21).
0402 Chloristan amonný1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
Poznámka: Zařazení látky se provádí podle výsledků zkoušek podle dodatku A.1. V závislosti na velikosti zrna a na obalu látky,
viz též třídu 5.1 [bod 2501, číslice 12b)].
4. pokr0411 Pentaerythrittetranitrat (PETN) s nejméně 7 % hm. vosku1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
Poznámka: Flegmatizovaná látka musí být podstatně méně citlivá než suchý PETN.
0475 Výbušné látky, j.n.2/1.1 DEP 01
0483 Cyklotrimethylentrinitramin (Cyklonit), (Hexogen), (RDX), znecitlivěný1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0484 Cyklotetramethylentetranitramin (Oktogen), (HMX), znecitlivěný1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0489 Dinitroglykoluril (DINGU)1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0490 Oxynitrotriazol (ONTA), [Nitrotriazolon (NTO)]1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
0496 Oktonal1.1 DEP 12(b) nebo EP 12(c)
5.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.1 D:
0034 Bomby, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30
0038 Bomby, zábleskové1.1 DEP 30
0042 Počinové nálože, bez rozbušky1.1 DEP 32
0043 Redukovaná trhací náplň, s výbušninou1.1 DEP 33
0048 Náložky1.1 DEP 30
0056 Bomby, hloubkové1.1 DEP 30
0059 Kumulativní nálože, bez rozbušek1.1 DEP 37257
0060 Přídavné nálože, výbušné1.1 DEP 32
0065 Bleskovice, ohebná1.1 DEP 39258
0099 Uvolňovací trhací zařízení s výbušninou, pro ropné vrty, bez roznětky1.1 DEP 34
0124 Kumulativní perforátory pro ropné vrty, naplněné, bez rozněcovacího prostředku1.1 DEP 01
0137 Miny, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30
5. pokr0168 Střely, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30
0221 Bojové hlavice pro torpeda, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30
0284 Granáty, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží1.1 DEP 41
0286 Bojové hlavice pro rakety, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30
0288 Lineární kumulativní nálože, ohebné1.1 DEP 30
0290 Bleskovice, s kovovým pláštěm1.1 DEP 39258
0374 Faloty (sondážní zařízení), s výbušinou1.1 DEP 34
0408 Rozněcovadla, s detonační iniciací, s bezpečnostním nařízením1.1 DEP 41
0442 Trhavinové nálože, průmyslové, bez rozbušky1.1 DEP 37
0451 Torpeda, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30
0457 Trhavinová nálož, s plastickým pojivem1.1 DEP 30
0463 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.1 DEP 01
6.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.1 E:
0006 Náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.1 EEP 30
0181 Rakety, s trhavinovou náloží1.1 EEP 30
0329 Torpeda, s trhavinovou náloží1.1 EEP 30
0464 Předměty s výbušnou látkou. j.n.2/1.1 EEP 01
7.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.1 F:
0005 Náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30
0033 Bomby, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30
0037 Bomby, zábleskové1.1 FEP 30
0136 Miny, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30
0167 Střely, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30
0180 Rakety, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30
0292 Granáty, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží1.1 FEP 41
0296 Faloty (sondážní zařízení) s výbušninou1.1 FEP 34
0330 Torpeda, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30
0369 Bojové hlavice pro rakety, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30
7. pokr0465 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.1 FEP 01
8.LÁTKY KLASIFIKACE 1.1 G:
0094 Záblesková pyrotechnická slož1.1 GEP 13263
0476 Výbušné látky, j.n. 2/1.1 GEP 01
9.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.1 G:
0049 Náboje, zábleskové1.1 GEP 35
0121 Zažehovače1.1 GEP 42
0192 Třaskavky, železniční1.1 GEP 35
0194 Signální prostředky pro lodě v tísni1.1 GEP 35
0196 Signální prostředky, dýmotvorné1.1 GEP 35
0333 Ohňostrojná tělesa1.1 GEP 35
0418 Světlice, pozemní1.1 GEP 35
0420 Světlice, letecké1.1 GEP 35
0428 Pyrotechnické předměty pro technické účely1.1 GEP 35
10.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.1 J:
0397 Rakety, kapalná hnací látka, s trhavinovou náloží1.1 JEP 01
0399 Bomby, obsahující zápalnou kapalinu, s trhavinovou náloží1.1 JEP 01
0449 Torpeda s kapalnou hnací látkou, s nebo bez trhavinové nálože1.1 JEP 01
11.LÁTKY KLASIFIKACE 1.1 L:
0357 Výbušné látky, j.n. 2)1.1 LEP 01
12.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.1 L:
0354 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.1 LEP 01
13.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.2 B:
0107 Rozněcovadla, s detonační iniciací1.2 BEP 41
0268 Počinové nálože, s rozbuškou1.2 BEP 33
0364 Rozbušky pro munici1.2 BEP 33
0382 Součásti roznětných systémů, j.n.2/1.2 BEP 01
14.LÁTKY KLASIFIKACE 1.2 C :
Zůstává vyhrazeno1.2 C
15.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.2 C :
0281 Raketové motory1.2 CEP 30
0328 Náboje pro zbraně, s inertní střelou1.2 CEP 30
0381 Náložky pro technické účely1.2 CEP 34
0413 Náboje pro zbraně, cvičné1.2 CEP 30
0414 Hnací náplně pro děla1.2 CEP 30
0415 Hnací slože1.2 CEP 43256
0436 Rakety, s výmetnou náplní1.2 CEP 30
0466 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.2 CEP 01
16.LÁTKY KLASIFIKACE 1.2 D :
Zůstává vyhrazeno1.2 D
17.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.2 D :
0035 Bomby, s trhavinovou náloží1.2 DEP 30
0102 Bleskovice, s kovovým pláštěm1.2 DEP 39258
0138 Miny, s trhavinovou náloží1.2 DEP 30
0169 Střely, s trhavinovou náloží1.2 DEP 30
0283 Počinové nálože, bez rozbušky1.2 DEP 32
0285 Granáty, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží1.2 DEP 41
0287 Bojové hlavice pro rakety, s trhavinovou náloží1.2 DEP 30
0346 Střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.2 DEP 30
0375 Faloty (sondážní zařízení), s výbušinou1.2 DEP 34
0409 Rozněcovadla, s detonační iniciací, s bezpečnostním zařízením1.2 DEP 41
0439 Kumulativní nálože, bez rozbušek1.2 DEP 37257
0443 Trhavinové nálože, průmyslové, bez rozbušek1.2 DEP 37
0458 Trhavinová nálož, s plastickým pojivem1.2 DEP 30
0467 Předměty s výbušnou látkou, j.n. 2/1.2 DEP 01
18.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.2 E :
0182 Rakety, s trhavinovou náloží1.2 EEP 30
0321 Náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.2 EEP 30
18. pokr0468 Předměty s výbušnou látkou, j.n. 2/1.2 EEP 01
19.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.2 F:
0007 Náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.2 FEP 30
0204 Faloty (sondážní zařízení), s výbušninou1.2 FEP 34
0291 Bomby, s trhavinovou náloží1.2 FEP 30
0293 Granáty, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží1.2 FEP 41
0294 Miny, s trhavinovou náloží1.2 FEP 30
0295 Rakety, s trhavinovou náloží1.2 FEP 30
0324 Střely, s trhavinovou náloží1.2 FEP 30
0426 Střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.2 FEP 30
0469 Předměty s výbušnou látkou, j.n. 2/1.2 FEP 01
20.LÁTKY KLASIFIKACE 1.2 G:
Zůstává vyhrazeno1.2 G
21.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.2 G:
0009 Munice, zápalná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.2 GEP 30
0015 Munice, dýmotvorná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.2 GEP 30
0018 Munice, se slzotvornou náplní, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.2 GEP 30
0039 Bomby, zábleskové1.2 GEP 30
0171 Munice, světelná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.2 GEP 30
0238 Rakety, pro tažení kabelů nebo lan1.2 GEP 30
0313 Signální prostředky, dýmotvorné1.2 GEP 35
0314 Zažehovače1.2 GEP 42
0334 Ohňostrojná tělesa1.2 GEP 35
0372 Granáty, cvičné, ruční nebo do zbraní1.2 GEP 41
0419 Světlice, pozemní1.2 GEP 35
0421 Světlice, letecké1.2 GEP 35
21. pokr0429 Pyrotechnické předměty pro technické účely1.2 GEP 35
0434 Střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.2 GEP 30
22.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.2 H:
0243 Munice zápalná, bílý fosfor, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.2 HEP 30
0245 Munice, dýmotvorná, bílý fosfor, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.2 HEP 30
23.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.2 J:
0395 Raketové motory, s kapalnou hnací látkou1.2 JEP 01
0398 Rakety, kapalná hnací látka, s trhavinovou náloží1.2 JEP 01
0400 Bomby, obsahující zápalnou kapalinu, s trhavinovou náloží1.2 JEP 01
24.LÁTKY KLASIFIKACE 1.2 L
0358 Výbušné látky, j.n.2/1.2 LEP 01
25.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.2 L
0248 Zařízení aktivovatelné vodou, s redukovanou trhací náplní, s výmetnou náplní nebo hnací náplní1.2 LEP 44259
0322 Raketové motory s hypergolem, s nebo bez výmetné náplně1.2 LEP 01
0355 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.2 LEP 01
0380 Předměty, pyroforní1.2 LEP 01
26.LÁTKY KLASIFIKACE 1.3 C:
0077 Dinitrofenoláty alkalických kovů, suché nebo s méně než 15 % hm. vody1.3 CEP 14253
0132 Deflagrační soli kovů aromatických nitrosloučenin, j.n.2/1.3 CEP 14(b)253
0159 Surová prachovina, navlhčená, s nejméně 25 % hm. vody1.3 CEP 11
26. pokr Poznámka: Tato látka, pokud obsahuje méně vody, než je uvedeno, nesmí být přepravována bez zvláštního povolení příslušného orgánu
[viz bod 2100 (3)].
0161 Prach bezdýmný1.3 CEP 14(b)256
0234 Dinitro-ortho-kresolát sodný, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody1.3 CEP 14253
Poznámka: Pro malá množství nejvýše 500 g na kus může být též tato látka s nejméně 10 % hm. vody zařazena do třídy 4.1, pokud splňuje
zvláštní ustanovení o balení (viz bod 2401, číslice 22).
0235 Pikramát sodný, suchý nebo s méně než 20 % hm. vody1.3 CEP 14253
0236 Pikramát zirkoničitý, suchý nebo s méně než 20 % hm.vody1.3 CEP 14253
0342 Nitroceluloza navlhčená s nejméně 25 % hm. alkoholu1.3 CEP 14(a)
Poznámka: Nitroceluloza s nejméně 25 % hm. alkoholu a s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % hm., vztaženo na nitrocelulozu, přepravovaná
za zvláštních podmínek balení, viz třída 4.1 [bod 2401 číslice 24)].
0343 Nitroceluloza, zvláčněná, s nejméně 18 % hm. zvláčňovadla1.3 CEP 11
Poznámka: Nitroceluloza, směs s nejvýše 12,6 % suché hmotnosti dusíku, se zvláčňovadlem, která je přepravována za zvláštních podmínek
balení, viz třída 4.1 (bod 2401, číslice 24b).
0406 Dinitrobenzen1.3 CEP 14(b)
26. pokr0477 Výbušné látky, j.n.2/1.3 CEP 01
0495 Pohonná látka, kapalná1.3 CEP 15254, 255
Poznámka: Pohonná látka musí zůstat za normálních přepravních podmínek kapalná a nesmí při teplotách přes -15 ° zmrznout, pokud nelze
dokázat zkouškou, že citlivost ve zmrzlém stavu není vyšší než v kapalném stavu.
0499 Pohonná látka, tuhá1.3 CEP 14(b)
27.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.3 C:
0183 Rakety, s inertní hlavicí1.3 CEP 30
0186 Raketové motory1.3 CEP 30
0242 Hnací náplně pro děla1.3 CEP 30
0272 Hnací slože1.3 CEP 43256
0275 Náložky pro technické účely1.3 CEP 34
0277 Náložky pro ropné vrty1.3 CEP 34
0327 Náboje pro zbraně, cvičné nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně, cvičné1.3 CEP 30
0417 Náboje pro zbraně, s inertní střelou nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně1.3 CEP 30
0437 Rakety, s výmetnou náplní1.3 CEP 30
0447 Nábojnice, spalitelné, prázdné, bez zažehovače hnací náplně1.3 CEP 36
0470 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.3 CEP 01
28.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.3 F:
Zůstává vyhrazeno1.3 F
29.LÁTKY KLASIFIKACE 1.3 G:
0305 Záblesková pyrotechnická slož1.3 GEP 13263
0478 Výbušné látky, j.n.2/1.3 GEP 01
30.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.3 G:
0010 Munice zápalná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.3 GEP 30
30. pokr0016 Munice, dýmotvorná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.3 GEP 30
0019 Munice, se slzotvornou náplní, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.3 GEP 30
0050 Náboje, zábleskové1.3 GEP 35
0054 Náboje, signální1.3 GEP 35
0092 Světlice, pozemní1.3 GEP 35
0093 Světlice, letecké1.3 GEP 35
0101 Stopiny, nevýbušné1.3 GEP 40
0195 Signální prostředky pro lodě v tísni1.3 GEP 35
0212 Traséry (stopovky) pro munici1.3 GEP 33
0240 Rakety, pro tažení kabelů nebo lan1.3 GEP 30
0254 Munice světelná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.3 GEP 30
0299 Bomby, zábleskové1.3 GEP 30
0315 Zažehovače1.3 GEP 42
0316 Rozněcovadla, bez detonační iniciace1.3 GEP 41
0318 Granáty, cvičné, ruční nebo do zbraní1.3 GEP 41
0319 Zažehovače hnacích náplní1.3 GEP 33
0335 Ohňostrojná tělesa1.3 GEP 35
0424 Střely, inertní, s trasérem (stopovkou)1.3 GEP 30
0430 Pyrotechnické předměty pro technické účely1.3 GEP 35
0487 Signální prostředky, kouřové1.3 GEP 35
0488 Munice, cvičná1.3 GEP 30
0492 Třaskavky, železniční1.3 GEP 35
31.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.3 H:
0244 Munice, zápalná, bílý fosfor, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.3 HEP 30
0246 Munice, dýmotvorná, bílý fosfor, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.3 HEP 30
32.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.3 J:
0247 Munice, zápalná s kapalnou nebo gelovatovou hořlavinou, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.3 JEP 01
32. pokr0396 Raketové motory, s kapalnou hnací látkou1.3 JEP 01
0450 Torpeda, s kapalnou hnací látkou, s inertní hlavicí1.3 JEP 01
33.LÁTKY KLASIFIKACE 1.3 L:
0359 Výbušné látky, j.n.2/1.3 LEP 01
34.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.3 L:
0249 Zařízení aktivovatelná vodou, redukovanou trhací náplní, s výmetnou náplní nebo hnací náplní1.3 LEP 44259
0250 Raketové motory s hypergolem, s nebo bez výmetné náplně1.3 LEP 01
0356 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.3 LEP 01
35.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.4 B:
0255 Rozbušky, elektrické1.4 BEP 31
0257 Rozněcovadla, s detonační iniciací1.4 BEP 41
0267 Rozbušky, neelektrické1.4 BEP 31
0350 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.4 BEP 01
0361 Roznětná zařízení pro trhací práce, neelektrická1.4 BEP 31
0365 Rozbušky pro munici1.4 BEP 33
0378 Zápalky pro náboje1.4 BEP 33
0383 Součásti roznětných systémů, j.n.2/1.4 BEP 01
36.LÁTKY KLASIFIKACE 1.4 C:
0407 Kyselina tetrazol-1-octová1.4 CEP 14(b)
0448 Kyselina
5-merkaptotetrazol-1-octová1.4 CEP 14(b)
0479 Výbušné látky, j.n.2/1.4 CEP 01
37.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.4 C:
0276 Náložky pro technické účely1.4 CEP 34
0278 Náložky pro ropné vrty1.4 CEP 34
0338 Náboje pro zbraně, cvičné nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně, cvičné1.4 CEP 30
37. pokr0339 Náboje pro zbraně, s inertní střelou nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně1.4 CEP 30
0351 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.4 CEP 01
0379 Nábojnice, prázdné, se zažehovačem hnací náplně1.4 CEP 36
0438 Rakety, s výmetnou náplní1.4 CEP 30
0446 Nábojnice, spalitelné, prázdné, bez zažehovače hnací náplně1.4 CEP 36
0491 Hnací náplně1.4 CEP 43256
38.LÁTKY KLASIFIKACE 1.4 D:
0480 Výbušné látky, j.n.2/1.4 DEP 01
39.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.4 D:
0104 Bleskovice, s malým účinkem, s kovovým pláštěm1.4 DEP 39258
0237 Lineární kumulativní nálože ohebné1.4 DEP 38
0289 Bleskovice, ohebná1.4 DEP 39258
0344 Střely, s trhavinovou náloží1.4 DEP 30
0347 Střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.4 DEP 30
0352 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.4 DEP 01
0370 Bojové hlavice pro rakety, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.4 DEP30
0410 Rozněcovadla, s detonační iniciací, s bezpečnostním zařízením1.4 DEP 41
0440 Kumulativní nálože, bez rozbušky1.4 DEP 37257
0444 Trhavinové nálože, průmyslové, bez rozbušky1.4 DEP 37
0459 Trhavinová nálož s plastickým pojivem1.4 DEP 30
0494 Kumulativní perforátory, naplněné, pro ropné vrty, bez rozněcovacího prostředku1.4 DEP 01
40.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.4 E:
0412 Náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.4 EEP 30
40. pokr0471 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.4 EEP 01
41.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.4 F:
0348 Náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.4 FEP 30
0371 Bojové hlavice pro rakety, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.4 FEP 30
0427 Střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.4 FEP 30
0472 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.4 FEP 01
42.LÁTKY KLASIFIKACE 1.4 G:
0485 Výbušné látky, j.n.2/1.4 GEP 01
43.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.4 G:
0066 Zápalnice1.4 GEP 40
0103 Zápalná šňůra, trubkovitá, s kovovým pláštěm1.4 GEP 40
0191 Signální prostředky, ruční1.4 GEP 35
0197 Signální prostředky, dýmotvorné1.4 GEP 35
0297 Munice světelná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.4 GEP 30
0300 Munice zápalná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.4 GEP 30
0301 Munice, se slzotvornou náplní, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.4 GEP 30
0303 Munice, dýmotvorná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.4 GEP 30
0306 Traséry (stopovky) pro munici1.4 GEP 33
0312 Náboje, signální1.4 GEP 35
0317 Rozněcovadla, bez detonační iniciace1.4 GEP 41
0320 Zažehovače hnacích náplní1.4 GEP 33
0325 Zažehovače1.4 GEP 42
0336 Ohňostrojná tělesa1.4 GEP 35
0353 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.4 GEP 01
0362 Munice, cvičná1.4 GEP 30
0363 Munice, zkušební1.4 GEP 30
43. pokr0403 Světlice letecké1.4 GEP 35
0425 Střely, inertní, s trasérem (stopovkou)1.4 GEP 30
0431 Pyrotechnické předměty pro technické účely1.4 GEP 35
0435 Střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.4 GEP 30
0452 Granáty, cvičné, ruční nebo do zbraní1.4 GEP 41
0453 Rakety, pro tažení kabelů nebo lan1.4 GEP 30
0493 Třaskavky, železniční1.4 GEP 35
44.LÁTKY KLASIFIKACE 1.4 L:
Zůstává vyhrazeno1.4 L
45.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.4 L:
Zůstává vyhrazeno1.4 L
46.LÁTKY KLASIFIKACE 1.4 S:
0481 Výbušné látky. j.n.2)1.4 SEP 01
47.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.4 S:
0012 Náboje pro zbraně, s inertní střelou nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně1.4 SEP 30
0014 Náboje pro zbraně, cvičné nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně, cvičné1.4 SEP 30
0044 Zápalky pro náboje1.4 SEP 33
0055 Nábojnice, prázdné, se zažehovačem hnací náplně1.4 SEP 36
0070 Řezací zařízení, pyrotechnické, s výbušinou1.4 SEP 34
0105 Zápalná šňůra (bezpečnostní zápalná šňůra)1.4 SEP 40
0110 Granáty cvičné, ruční nebo do zbraní1.4 SEP 41
0131 Zažehovače, zápalná šňůra1.4 SEP 42
0173 Uvolňovací zařízení, s výbušinou1.4 SEP 34
0174 Nýty trhací1.4 SEP 34
0193 Třaskavky, železniční1.4 SEP 35
0323 Náložky pro technické účely1.4 SEP 34
0337 0hňostrojná tělesa1.4 SEP 35
0345 Střely, inertní, s trasérem (stopovkou)1.4 SEP 30
47. pokr0349 Předměty s výbušnou látkou, j.n.2/1.4 SEP 01
0366 Rozbušky pro munici1.4 SEP 33
0367 Rozněcovadla, s detonační iniciací1.4 SEP 41
0368 Rozněcovadla, bez detonační iniciace1.4 SEP 41
0373 Signální prostředky, ruční1.4 SEP 35
0376 Zažehovače hnacích náplní1.4 SEP 33
0384 Součásti roznětných systémů, j.n.2/1.4 SEP 01
0404 Světlice, letecké1.4 SEP 35
0405 Náboje signální1.4 SEP 35
0432 Pyrotechnické předměty pro technické účely1.4 SEP 35
0441 Kumulativní nálože, bez rozbušek1.4 SEP 37257
0445 Trhavinové nálože, průmyslové, bez rozbušek1.4 SEP 37
0454 Zažehovače1.4 SEP 42
0455 Rozbušky, neelektrické1.4 SEP 31
0456 Rozbušky, elektrické1.4 SEP 31
0460 Trhavinová nálož s plastickým pojivem1.4 SEP 30
0500 Roznětná zařízení, neelektrická pro trhací práce1.4 SEP 31
48.LÁTKY KLASIFIKACE 1.5 D:
0331 Trhaviny, typ B1.5 DEP 16 nebo EP 17
Poznámka: Slovo “SLOŽKA“ smí být použito místo “VÝBUŠNINA“ se souhlasen příslušného orgánu.
0332 Trhaviny, typ E1.5 DP 16 nebo
EP 17
Poznámka: Slovo “SLOŽKA“ smí být použito místo “VÝBUŠNINA“ se souhlasem příslušného orgánu.
0482 Výbušné látky, velmi necitlivé, (látky EVI), j.n.2/1.5 DEP 01
49.Zůstává vyhrazeno
50.PŘEDMĚTY KLASIFIKACE 1.6 N:
0486 Předměty s výbušnou látkou, extrémně necitlivé (předměty EEI)1.6 NEP 01
51.VZORKY, VÝBUŠNÉ:
0190 Vzorky, výbušné 2/ kromě iniciační výbušniny3/EP 0116
91.VYPRÁZDNĚNÉ OBALY
Vyprázdněné obaly, nevyčištěné---

1/ Tato identifikační místa byla převzata z Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

2/ Přeprava jen se souhlasem příslušného orgánu [viz bod 2100 (3)].

3/ Podtřída a skupina snášenlivosti musí být určeny podle pokynů příslušného orgánu a podle zásad bodu 2100 (4).

2. Přepravní podmínky

A. Kusy

1. Všeobecné předpisy o balení

2102

(1) Všechny výbušné látky a předměty připravené k přepravě musí být zařazeny podle postupů uvedených v bodu 2100.

(2) Všechny obaly pro věci třídy 1 musí být tak konstruovány a vyrobeny, že:

a) budou chránit výbušniny, zabraňovat jejich úniku a nezpůsobí zvýšení rizika neúmyslného zážehu nebo vznícení za normálních podmínek přepravy včetně předvídatelných změn teploty, vlhkosti a tlaku,

b) s kompletním kusem může být bezpečně manipulováno za normálních podmínek přepravy, a

c) kusy odolají jakémukoli namáhání vyvolanému jejich předvídatelným stohováním, ke kterému dojde během přepravy, tak, že nezvýší nebezpečí představované výbušninami, že způsobilost obalu nebude snížena a že nebudou zkrouceny nebo protaženy, což by mohlo snížit jejich pevnost nebo způsobit nestabilitu jejich stohování.

(3) Kusy musí splňovat požadavky dodatku A.5 nebo A.6, zejména požadavkům na zkoušení obalů oddílu IV těchto dodatků, pokud podléhají bodům 3500 (12) a 3512 (5).

(4) Pro látky a předměty třídy 1 musí být podle ustanovení bodů 2100 (5), 3511 (2) a 3611 (2) používány obaly nebo IBC skupiny obalů II označené písmenem "Y".

(5) Uzavírací zařízení obalů obsahující kapalné výbušniny musí zajišťovat dvojitou ochranu proti úniku obsahu.

(6) Uzavírací zařízení kovových sudů musí být vybaveno vhodným těsněním; jestliže uzavírací zařízení má šroubovou část, musí být tato část chráněna proti vniknutí výbušné látky do závitů.

(7) Obaly pro výbušniny rozpustné ve vodě musí být vodotěsné. Obaly pro znecitlivěné nebo flegmatizované látky musí být těsné, aby se zabránilo změnám koncentrace během přepravy.

(8) Pokud je obal vybaven dvojitým pláštěm naplněným vodou, která může během přepravy zmrznout, musí být do vody přidán nemrznoucí prostředek, aby se zabránilo zmrznutí. Nemrznoucí prostředek, který by svou vlastní hořlavostí mohl zvýšit nebezpečí požáru, se nesmí použít.

(9) Hřeby, svorky a ostatní kovové uzavírací prostředky bez ochranného povlaku nesmějí prorazit vnitřní stranu vnějšího obalu, ledaže by byly výbušné látky a předměty účinně chráněny vnitřním obalem před stykem s kovem.

(10) Vnitřní obaly, rozpěry a vycpávky a rozmístění výbušných látek nebo předmětů v kusech musí být provedeny tak, aby nedošlo k uvolnění výbušné látky ve vnějším obalu za normálních podmínek přepravy. Kovové části předmětů musí být chráněny před stykem s kovovými obaly. Předměty obsahující výbušné látky neuzavřené ve vnějším pouzdru musí být navzájem odděleny, aby se zabránilo třením a rázům. Kameninové nádoby a nádoby mohou být použity pro tento účel s přepážkami, vycpávkami oddělujícími je ve vnitřním nebo vnějším obalu.

(11) Obaly musí být vyrobeny z materiálů snášenlivých s výbušninami v kusu a nepropustných pro tyto výbušniny tak, aby nedošlo ani k interakci mezi výbušninou a materiály obalu, ani k úniku, který způsobuje, že výbušnina se stane nebezpečnou pro přepravu nebo se změní podtřída nebezpečnosti nebo skupina snášenlivosti.

(12) Pronikání výbušných látek do stykových spár dvojitě lemovaných (sdrápkovaných) kovových obalů musí být zabráněno.

(13) U obalů z plastu nesmí vzniknout nebezpečí nebo být dán podnět ke vzniku nebo nahromadění takového množství elektrostatických nábojů, že výboj by mohl způsobit iniciaci zabalené výbušné látky nebo zapálení zabalených výbušných předmětů.

(14) Velké nebo rozměrné výbušné předměty, normálně určené pro vojenské použití, bez nebo se zážehovými prostředky, obsahující nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení mohou být přepravovány nebalené. Jestliže takové přeměty mají hnací náplň nebo jsou samohnací, jejich zážehové systémy musí být chráněny proti podnětu, s nímž se setkají za normálních podmínek přepravy. Negativní výsledek zkoušky série 4 na nezabaleném kusu ukazuje, že kus může být přepravován nebalený. Takové nebalené předměty mohou být upevněny v přepravkách nebo uloženy v laťovkách nebo jiných vhodných manipulačních skladovacích nebo přepravních prostředcích takovým způsobem, aby nemohlo dojít ke ztrátě během přepravy za normálních podmínek.

(15) Jestliže jsou velké výbušné předměty, jako část jejich provozní bezpečnosti a vhodnosti zkoušek, podrobeny úspěšně zkouškám odpovídajícím intencím ADR, mohou být schváleny pro přepravu za podmínek ADR.

(16) Výbušné látky nesmí být baleny ve vnitřních nebo vnějších obalech, kde rozdíly mezi vnitřním a vnějším tlakem způsobené teplotními nebo jinými účinky by mohly způsobit výbuch nebo roztržení kusu.

(17) Mohou-li se uvolnit výbušné látky nebo výbušné látky nezapouzdřeného nebo částečně zapouzdřeného předmětu a přijít do styku s vnitřním povrchem obalů (1A2, 1B2, 4A, 4B a kovové nádoby), kovový obal musí být proveden s vnitřním vyložením nebo vnitřním povlakem [viz bod 3500 (2)].

2. Zvláštní předpisy o balení

2103

(1) Látky a předměty musí být baleny tak, jak je uvedeno v bodu 2101, tabulce 1, sloupcích 4 a 5 a podrobně vysvětleno v odstavci (3), tabulce 2 a odstavci (4), tabulce 3.

(2) Přestože jsou požadované metody balení výbušnin uvedeny v bodu 2101, tabulce 1, sloupcích (4) a (5) a v odstavci

(3) dále, tabulce 2, metoda EP 01 může být použita pro jakoukoli výbušnou látku nebo předmět, je-li potvrzeno, že zabalená věc byla zkoušena příslušným orgánem země původu nebo, jestliže země původu není smluvní stranou ADR, příslušným orgánem první členské země ADR, do níž zásilka vstoupila, a je-li potvrzeno, že nepředstavuje větší nebezpečí, než by představovala věc zabalená metodou uvedenou v tabulce 1, sloupci 4.

(3) Tabulka 2: Metody balení

POZNÁMKA 1: V tabulce 2 jsou používána tato dohodnutá označení metod balení:

Metoda balení EP 01 - vyhrazeno pro metody požadované schválením příslušného orgánu;

Metody balení EP 10 až EP 29 - vyhrazeno pro výbušné látky a

Metody balení EP 30 a další - vyhrazeno pro výbušné předměty.

POZNÁMKA 2: Kdekoli jsou v této tabulce uvedeny Bedny, z přírodního dřeva, jednoduché (4C1), mohou být místo nich použity Bedny z přírodního dřeva, s prachotěsnými stěnami (4C2).

POZNÁMKA 3: Nepropustné obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu podrobenému zkoušce těsnosti pro skupinu obalů II.

POZNÁMKA 4: Termínem nádoba používaným ve sloupcích Vnitřní a Střední obal se rozumí, bedny, lahve, plechovky, sudy, nádobky a pouzdra včetně jakéhokoli uzávěru.

POZNÁMKA 5: Cívky jsou zařízení vyrobená z plastů, dřeva, lepenky, kovu nebo jiného vhodného materiálu obsahující střední jádro s nebo bez bočních stěn na každém konci jádra. Předměty látky mohou být navinuty na jádro a mohou být zadržovány bočními stěnami.

POZNÁMKA 6: Lísky jsou přepážky (obalový materiál) z kovu, plastů, dřeva, lepenky nebo jiného vhodného materiálu, které jsou umístěny ve vnitřním, středním nebo vnějším obalu a uzavírají pevně uložení v obalu. Povrch lísky může být upraven tak, že obaly nebo předměty mohou být vloženy, bezpečně drženy a odděleny od sebe navzájem.

POZNÁMKA 7: Některá identifikační čísla látky zahrnují látky, které smějí být přepravovány suché nebo navlhčené. Kde to je vhodné, záhlaví metod balení uvádí, zda je vhodná pro suchou, práškovou nebo navlhčenou látku.

METODA EP 01
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Jak bylo schváleno příslušným orgánem země původu nebo, pokud země původu není smluvní stranou dohody ADR,
příslušným orgánem první členské země ADR, do níž zásilka vstoupí. Mezinárodní poznávací značka státu pro motorová
vozidla v mezinárodním silničním provozu země, kterou příslušný orgán zastupuje, musí být uvedena v přepravním dokumentu takto:

“Balení schváleno příslušným orgánem ....“
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 A : 04731.3 C : 0470, 0477 
1.1 B : 04611.3 G : 0478 
1.1 C : 0462, 04741.3 J : 0247, 0396, 0450 
1.1 D : 0124, 0463, 04751.3 K : 0021 
1.1 E : 04641.3 L : 0250, 0356, 0359 
1.1 F : 0465  
1.1 D : 04761.4 B : 0350, 0383 
1.1 J : 0397, 0399, 04491.4 C : 1351, 0479 
1.1 L : 0354, 03571.4 D : 0352, 0480, 0494 
 1.4 E : 0471 
1.2 B : 03821.4 F : 0472 
1.2 C : 04661.4 G : 0353, 0485 
1.2 D : 04671.4 S : 0349, 0384, 0481 
1.2 E : 0468  
1.2 F : 04691.5 D : 0482 
1.2 J : 0359, 0398, 0400  
1.2 K : 00201.6 N : 0486 
1.2 L : 0322, 0355, 0358, 0380  
 Ostatní: 0190 
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):  
16 pro 0190  
METODA EP 10(a)
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z plastu
z textilní tkaniny s plastovým povlakem nebo vyložením
z gumy
z textilní tkaniny pogumované
z textilní tkaniny
Pytle
z plastu
z textilní tkaniny s plastovým povlakem nebo vyložením
z gumy
z textilní tkaniny pogumované

Nádoby
z plastu
z kovu
Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 A : 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224
Zvláštní ustanovení: viz bod 2102 (8)
POZNÁMKY:
1: Meziobaly musí být naplněny vodou nasyceným materiálem takovým jako nemrznoucí roztok nebo navlhčenou vycpávkou.
2: Vnější obaly musí být naplněny vodou nasyceným materiálem takovým jako nemrznoucí roztok nebo navlhčenou vycpávkou. Vnější obaly musí být vyrobeny
a zaplombovány, aby se zabránilo vypařování navlhčovacího roztoku, s výjimkou případu, kdy je 0224 přepravován v suchém stavu.
METODA EP 10(b)
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Nádoby
z kovu
z přírodního dřeva
z gumy, vodivé
z plastu, vodivé

Pytle
z gumy, vodivé
z plastu, vodivé
Dělící přepážky
z kovu
z přírodního dřeva
z plastu
z lepenky
Bedny
z přírodního dřeva, s prachotěsnými stěnami (4C2)
z překližky (4D)
z dřevovláknitých materiálů (4F)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 A: 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
265 pro 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224
METODA EP 11
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z papíru, odolné proti vodě
z plastu
z textilní tkaniny pogumované

Obalový materiál
z plastu
z textilní tkaniny pogumované
Není nutnýSudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z překližky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)

Bedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, pěnového (4H1)
z plastu, tuhého (4H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 C : 0433
1.3 C : 0159, 0343
Zvláštní ustanovení: viz bod 2102 (7)
POZNÁMKA: Vnitřní obaly nejsou požadovány pro 0159, jsou-li použity jako vnější obaly sudy z kovu (1A2 nebo 1B2) nebo z plastu (1H2).
METODA EP 12(a) (tuhé navlhčené 1.1 D)
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z papíru, vícevrstvého, odolného proti vodě
z plastu
z textilní tkaniny
z textilní tkaniny, pogumované
z plastové tkaniny

Nádoby
z kovu
z plastu
Pytle
z plastu
z textilní tkaniny, s plastovým povlakem nebo vyložením

Nádoby
z kovu
z plastu
Bedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, pěnového (4H1)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0004, 0072, 0076, 0078, 0118, 0133, 0146, 0150, 0151, 0154, 0209, 0214, 0215, 0219, 0220, 0226, 0266, 0282, 0340, 0391, 0394, 0401
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
253 pro 0004, 0076, 0078, 0154, 0219, 0394
POZNÁMKY:
1: Meziobaly nejsou požadovány, jsou-li jako vnější obal použity těsné sudy.
2: Meziobaly nejsou požadovány pro 0072 a 0226.
METODA EP 12(b) (tuhé suché, kromě práškových 1.1 D)
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z pevného sulfátového papíru
z papíru vícevrstvého, odolného proti vodě
z plastu
z textilní tkaniny
z textilní tkaniny, pogumované
s plastové tkaniny
Pytle (pouze pro 0150)
z plastu
z textilní tkaniny, s plastovým povlakem nebo vyložení
Pytle
z plastové tkaniny, prachotěsné (5H2/3)
z plastové fólie (5H4)
z textilní tkaniny, prachotěsné (5L2)
z textilní tkaniny, odolné proti vodě (5L3)
z papíru, vícevrstvého, odolného proti vodě (5M2)

Bedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, pěnového (4H1)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D: 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215,0216, 0217, 0218, 0219,
0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0340, 0341, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
253 pro 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386 262 pro 0209
POZNÁMKA : Vnitřní obaly nejsou požadovány pro 0222 a 0223, je-li vnějším obalem pytel.
METODA EP 12(c) (tuhé suché práškové 1.1 D)
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z papíru vícevrstvého, odolného proti vodě
z plastu
z plastové tkaniny

Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva
Pytle
z papíru vícevrstvého, odolného proti vodě, s vnitřním vyložením
z plastu

Nádoby
z kovu
z plastu
Bedny
z oceli (4A)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky(4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218,
0219, 0220, 0222, 0223,0266, 0282, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0392, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
253 pro 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386
262 pro 0209
POZNÁMKY:
1: Meziobaly nejsou požadovány, jsou-li použity sudy jako vnější obal.
2: Tyto obaly musí být prachotěsné.
METODA EP 13
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z papíru
z plastu
z textilní tkaniny, pogumované

Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva

Obalové materiály
z pevného sulfátového papíru
z voskovaného papíru
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z přírodního dřeva, s prachotěsnými stěnami (4C2)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0027, 0028
1.1 G : 0094
1.3 G : 0305
Zvláštní ustanovení: viz bod 2102(16) pro 0027, nejsou-li použity vnitřní obaly.
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103(4):
263 pro 0094, 0305
POZNÁMKY:
1: Vnitřní obaly nejsou nutné pro 0027, požadovány, jsou-li použity sudy jako vnější obal.
2: Kusy musí být prachotěsné.
3: Obalový materiál smí být použit pouze pro 0028.
METODA EP 14(a) (tuhé, navlhčené)
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z plastu
z textilní tkaniny
z plastové tkaniny

Nádoby
z kovu
z plastu
Pytle
z plastu
z textilní tkaniny, s plastovým povlakem nebo vnitřním vyložením

Nádoby
z kovu
z plastu
Bedny
z oceli (4A)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z překližky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.3 C : 0077, 0234, 0235, 0236, 0342
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
253 pro 0077, 0234, 0235, 0236
POZNÁMKY:
1: Vnitřní obaly nejsou požadovány pro 0342, jsou-li použity sudy z kovu (1A2 nebo 1B2) nebo z plastu (1H2) jako vnější obal.
2: Meziobaly nejsou požadovány, jsou-li použity těsné sudy s odnímatelným víkem jako vnější obal.
METODA EP 14(b) (tuhá, suché)
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z pevného sulfátového papíru
z plastu
z textilní tkaniny, prachotěsné
z plastové tkaniny, prachotěsné

Nádoby
z lepenky
z kovu
z papíru
z plastu
z plastové tkaniny, prachotěsné
Není nutnýBedny
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z překližky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 C : 0160, 0498
1.3 C : 0077, 0132, 0161, 0234, 0235, 0236, 0406, 0499
1.4 C : 0407, 0448
Zvláštní ustanovení: viz bod 2102 (16) pro 0160 a 0161, jsou-li sudy z kovu (1A2 nebo 1B2) použity jako vnější obal,
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
253 pro 0077, 0132, 0234, 0235, 0236
256 pro 0160 a 0161, jsou-li sudy z kovu (1A2 nebo 1B2) použity jako vnější obal.
POZNÁMKA: Vnitřní obaly nejsou požadovány pro 0160 a 0161, jsou-li použity sudy jako vnější obal.
METODA EP 15
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Nádoby
z kovu
z plastu
Pytle
z plastu v nádobách z kovu

Sudy
z kovu
Bedny
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého matetiálu (4F)
z lepenky (4G) Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z překližky (1D)
z lepenky (1G)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 C : 0497
1.1 D : 0075, 0143, 0144
1.3 C : 0495
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
254 pro 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li bedny použity jako vnější obal.
255 pro 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li sudy použity jako vnější obal.
264 pro 0144
POZNÁMKY:
1: Nádoby z kovu jako vnitřní obaly smějí být použity pouze pro 0144.
2: Pytle se použijí jako meziobaly pro 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li použity bedny jako vnější obaly.
3: Sudy se použijí jako meziobaly pro 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li použity sudy jako vnější obaly.
4: Meziobaly nejsou nutné pro 0144.
5: Bedny z lepenky (4G) smějí být použity pouze pro 0144.
6: Sudy z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) nejsou dovoleny pro 0144
METODA EP 16
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z papíru, odolného proti vodě
z plastu
z textilní tkaniny, s plastovým povlakem nebo vnitřním vyložením
z plastové tkaniny, prachotěsné

Nádoby
z lepenky, odolné proti vodě
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva, prachotěsné

Obalové materiály
z papíru, odolného proti vodě
z papíru, voskovaného
z plastu
Není nutnýPytle
z plastové tkaniny, prachotěsné (5H1, 5H2 nebo 5H3)
z papíru, vícevrstvého, odolného proti vodě (5M2)
z plastové fólie (5H4)
z textilní tkaniny, prachotěsné (5L2)
z textilní tkaniny, odolné proti vodě (5L3)

Bedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (lH2)

Kanystry
z oceli, s odnímatelným víkem (3A2)
z plastu, s odnímatelným víkem (3H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0081, 0082, 0083, 0084, 0241
1.5 D : 0331, 0332
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
267 pro 0083
POZNÁMKY:
1: Vnitřní obaly nejsou nutné pro 0082, 0241, 0331 a 0332, jsou-li těsné sudy s odnímatelným víkem použity jako vnější obal.
2: Vnitřní obaly nejsou nutné pro 0082, 0084, 0241, 0331 a 0332, je-li výbušnina obsažena v materiálu nepropustném pro kapalinu,
3: Meziobaly nejsou nutné pro 0081, je-li obsažen v tuhém plastu nepropustném pro estery dusnaté.
4: Meziobaly nejsou nutné pro 0331, jsou-li pytle (5H2), (5H3) nebo (5H4) použity jako vnější obaly.
5: Pytle (5H2) a (5H3) smějí být použity pouze pro 0082, 0241, 0331 a 0332.
6: Pytle nesmějí být použity jako vnější obaly pro 0081.
METODA EP 17
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Není nutnýNení nutnýIBC
z kovu (11A), (11B), 11N), (21A), (21B), 21N), (31A), (31B), (31N)
flexibilní (13H2), (13H3), (13H4) (13L2), (13L3), (13L4, (13M2)
z tuhého plastu (11H1), (11H2), (21H1), (21H2), (31H1), (31H2)
kombinované (11HZ1), (11HZ2), (21HZ1), (21HZ2), (31HZ1), (31HZ2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0082, 0241
1.5 D : 0331, 0332
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
260 pro 0082
261 pro 0241
POZNÁMKY:
1: IBC nesmějí být použity pro volně tekoucí látky.
2: IBC z kovu nesmějí být použity pro 0082 a 0241.
1: IBC, flexibilní smějí být použity pouze pro tuhé látky.
METODA EP 30
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Není nutnýNení nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, pěnového (4H1)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (lA2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 C : 0279, 0280, 0326
1.1 D : 0034, 0038, 0048, 0056, 0137, 0168, 0221, 0286, 0451, 0457
1.1 E : 0006, 0181, 0329
1.1 F : 0005, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0330, 0369
1.2 C : 0281, 0328, 0413, 0414, 0436
1.2 D : 0035, 0138, 0169, 0287, 0346, 0458
1.2 E : 0182, 0321
1.1 F : 0007, 0291, 0294, 0295, 0324, 0426
1.2 G : 0009, 0015, 0018, 0039, 0171, 0238, 0434
1.2 H : 0243, 0245
1.3 C : 0183, 0186, 0242, 0327, 0417, 0437
1.3 G : 0010, 0016, 0019, 0240, 0254, 0299, 0424, 0488
1.3 H : 0244, 0246
1.4 C : 0338, 0339, 0438
1.4 D : 0344, 0347, 0370, 0459
1.4 E : 0412
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.4 F : 0348, 0371, 0427
1.4 G : 0297, 0300, 0301, 0303, 0362, 0363, 0425, 0435, 0453
1.4 S : 0012, 0014, 0345, 0460
Zvláštní ustanovení:
viz bod 2102 (4) pro všechna identifikační čísla látek a předmětů, kromě pro 0005, 0007, 0012, 0014, 0033, 0037, 0136,
0167, 0180, 0238, 0240, 0242, 0279, 0291, 0294, 0295, 0324, 0326, 0327, 0330, 0338, 0339, 0348, 0369, 0371, 0413,
0414, 0417, 0426, 0427, 0453, 0457, 0458, 0459.0460
viz bod 2102 (16) pro 0457, 0458, 0459, 0460
METODA EP 31
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z papíru
z plastu

Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva

Cívky
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 B : 0029, 0030, 0360
1.4 B : 0255, 0267, 0361
1.4 S : 0455, 0456, 0500
POZNÁMKY:
1: Pytle nesmějí být použity jako vnitřní obaly pro 0029, 0267 a 0455.
2: Cívky smějí být použity jako vnitřní obaly pouze pro 0030, 0255, 0360, 0361, 0456 a 0500.
METODA EP 32(a)
Předměty sestávající z uzavřených kovových, plastových nebo lepenkových pouzder, které
obsahují detonace schopnou výbušnou látku nebo sestávající z plastem stmelených výbušných látek
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Není nutnýNení nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0042, 0060
1.2 D : 0283
METODA EP 32(b)
Předměty bez uzavřených pouzder
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu

Obalové materiály
z papíru
z plastu
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0042, 0060
1.2 D : 0283
Zvláštní ustanovení:
viz bod 2102 (16) pro 0042, 0060 a 0283
METODA EP 33
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva

Lísky spojené s dělícími přepážkami
z lepenky
z plastu
z přírodního dřeva
Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva
Bedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 B : 0073, 0225, 0377
1.1 D : 0043
1.2 B : 0268, 0364
1.3 G : 0212, 0319
1.4 B : 0365, 0378
1.4 G : 0306, 0320
1.4 S : 0044, 0366, 0376
POZNÁMKY:
1: Lísky smějí být použity jako vnitřní obaly pouze pro 0044, 0073, 0319, 0320, 0364, 0365, 0366, 0376, 0377, a 0378.
2: Nádoby jsou jako meziobaly požadovány pouze, jsou-li vnitřními obaly lísky.
METODA EP 34
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
odolné proti vodě

Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva

Obalové materiály
z lepenky, vlnité

Tuby
z lepenky
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0099, 0374
1.1 E : 0296
1.2 C : 0381
1.2 D : 0375
1.2 F : 0204
1.3 C : 0275, 0277
1.4 C : 0276, 0278
1.4 S : 0070, 0173, 0174, 0323
METODA EP 35
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z papíru
z plastu
Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva

Obalové materiály
z papíru
z plastu
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, pěnového (4H1)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 G : 0049, 0192, 0194, 0196, 0333, 0418, 0420, 0428
1.2 G : 0313, 0334, 0419, 0421, 0429
1.3 G : 0050, 0054, 0092, 0093, 0195, 0335, 0430, 0487, 0492
1.4 G : 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431, 0493
1.4 S : 0193, 0337, 0373, 0404, 0405, 0432
METODA EP 36
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z papíru
z plastu

Nádoby
z lepenky
z plastu
z přírodního dřeva
Dělicí přepážky ve vnějších obalech
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.3 C : 0447
1.4 C : 0379, 0446
1.4 S : 0055
METODA EP 37
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z plastu

Bedny
z lepenky

Tuby
z lepenky
z kovu
z plastu

Dělicí přepážky ve vnějších obalech
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0059, 0442
1.2 D : 0439, 0443
1.4 D : 0440, 0444
1.4 S : 0441, 0445
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
257 pro 0059, 0439, 0440 a 0441
METODA EP 38
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z plastu
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0288
1.4 D : 0237
Zvláštní ustanovení:
viz bod 2102 (16) pro 0237 a 0288
POZNÁMKA: Jsou-li konce předmětů zaplombovány, vnitřní obaly nejsou nutné.
METODA EP 39
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z papíru
z plastu

Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva

Cívky
Obalové materiály
z papíru
z plastu
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z překližky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 D : 0065, 0290
1.2 D : 0102
1.4 D : 0104, 0289
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
258 pro 0065, 0102, 0104, 0289 a 0290
POZNÁMKA: Vnitřní obaly nejsou požadovány pro 0065 a 0289, jestliže jsou ve svitcích.
METODA EP 40
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z pevného sulfátového papíru

Cívky
Obalové materiály
z papíru
z plastu
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.3 G : 0101
1.4 G : 0066, 0103
1.4 S : 0105
Zvláštní ustanovení:
viz bod 2102 (16) pro 0105
POZNÁMKY:
1: Jsou-li konce 0105 zaplombovány, nejsou požadovány vnitřní obaly.
2: Pro 0101 obaly musí být prachotěsné, kromě případu, kdy bleskovice
je kryta papírovou tubou a oba konce tuby jsou zakryty odnímatelnými čepičkami.
3: Ocel a hliník (bedny a sudy) nesmějí být pro 0101 použity.
METODA EP 41
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva

Lísky spojené s dělícími přepážkami
z plastu
z přírodního dřeva

Dělící přepážky ve vnějších obalech
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 B : 0160
1.1 D : 0284, 0408
1.1 F : 0292
1.2 B : 0107
1.2 D : 0285, 0409
1.2 F : 0293
1.2 G : 0372
1.3 G : 0316, 0318
1.4 B : 0257
1.4 D : 0410
1.4 G : 0317, 0452
1.4 S : 0110, 0367, 0368
METODA EP 42
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z papíru
z plastu

Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z přírodního dřeva

Obalové materiály
z papíru

Dělicí přepážky ve vnějších obalech z plastu
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 G : 0121
1.2 G : 0314
1.3 G : 0315
1.4 G : 0325
1.4 S : 0131, 0454
METODA EP 43
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Pytle
z pevného sulfátového papíru
z plastu
z textilní tkaniny
z textilní tkaniny, pogumované

Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu

Lísky spojené s dělícími přepážkami
z plastu
z přírodního dřeva
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z překližky (4D)
z dřevovláknitého materiálu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuhého (4H2)

Sudy
z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z překližky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.1 C : 0271
1.2 C : 0415
1.3 C : 0272
1.4 C : 0491
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
256 pro 0271, 0272, 0415 a 0491, jsou-li použity kovové obaly.
POZNÁMKA: Místo výše uvedených vnitřních a vnějších obalů smějí být použity
kombinované obaly (6HH2) (nádoby z plastu s vnějším obalem z tuhého plastu tvaru bedny).
METODA EP 44
Vnitřní obaly a uspořádáníMeziobaly a uspořádáníVnější obaly a uspořádání
Nádoby
z lepenky
z kovu
z plastu

Dělicí přepážky ve vnějších obalech
Není nutnýBedny
z oceli (4A)
z hliníku (4B)
z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) s vnitřním kovovým vyložením
z překližky (4D) s vnitřním kovovým vyložením
z dřevovláknitého materiálu (4F) s vnitřním kovovým vyložením
z plastu, pěnového (4H1)
Podtřída, skupina snášenlivosti a identifikační číslo látky nebo předmětu:
1.2 L : 0248
1.3 L : 0249
Zvláštní předpisy o balení podle bodu 2103 (4):
259 pro 0248 a 0249

(4) Tabulka 3: Zvláštní požadavky na balení

POZNÁMKA 1: O zvláštních požadavcích na balení, které se vztahují na jednotlivé látky a předměty, viz bod 2101, tabulka 1, sloupec 5.

POZNÁMKA 2: Čísla přidělená zvláštním požadavkům jsou totožná s čísly zvláštních ustanovení v kapitole 3 Doporučení pro přepravu nebezpečného zboží Spojených národů (United Nations Recommendations on the transport of dangerous goods).

Čís.Zvláštní požadavky na balení
16Výbušné vzorky, které nejsou navlhčeny nebo znecitlivěny, musí být omezeny na hmotnost na 10 kg v malých kusech, když je tak stanoveno
příslušnými orgány. Výbušné vzorky, které jsou navlhčeny nebo znecitlivěny, musí být omezeny na hmotnost 25 kg.
253Obaly nesmějí obsahovat olovo.
254Vnitřní obaly musí mít šroubovací zakryté uzávěry a každý nejvýše 5 litrů vnitřního objemu. Vnitřní obaly musí být obklopeny nehořlavými
savými vycpávkovými materiály. Množství savého materiálu musí být dostatečné, aby absorbovalo veškerý kapalný obsah. Kovové nádoby
musí být navzájem proloženy vycpávkou. Čistá hmotnost pohonné látky je omezena na 30 kg pro každý kus, jsou-li vnějšími obaly bedny.
255Sudy, jsou-li mezi obaly, musí být obklopeny nehořlavým vycpávkovým materiálem v množství dostatečném, aby absorbovalo veškerý kapalný
obsah. Kombinovaný obal sestávající z nádoby z plastu v kovovém sudu může být použit místo vnitřních obalů nebo meziobalů. Čistý objem
pohonné látky v každém kusu nesmí být větší než 120 litrů.
256Kovové obaly musí být vyrobeny tak, aby se zabránilo nebezpečí výbuchu vyvolanému zvýšením vnitřního tlaku z vnitřních nebo vnějších příčin.
257Jsou-li kumulativní nálože baleny jednotlivě, kónické výdutě musí směřovat dolů a kus musí být označen nápisem “TOUTO STRANOU NAHORU“.
Jsou-li kumulativní nálože baleny párovitě (dvojmo), kónické výdutě musí směřovat dovnitř, aby byl snížen na minimum účinek kumulativní nálože
při nežádoucí iniciaci.
258Konce bleskovice musí být neprodyšně uzavřeny, např. zátkou těsně upevněnou tak, že nemůže výbušnina uniknout. Konce bleskovice, ohebné
musí být pevně zavázány.
259Obaly musí být chráněny proti vniknutí vody, Jsou-li zařízení aktivovaná vodou přepravována nebalená, musí být provedena s nejméně dvěma
nezávislými bezpečnostními zařízeními, která zabrání vniknutí vody.
260Metoda balení 17 smí být použita pouze pro výbušniny 0082, které jsou směsi dusičnanu amonného nebo jiných anorganických dusičnanů s jinými
hořlavými látkami, které nejsou výbušnými složkami. Takové výbušniny nesmějí obsahovat nitroglycerin, podobné kapalné organické dusičnany a
chloristany.
261Metoda balení 17 smí být použita pouze pro výbušniny 0241, které sestávají z vody jako základní složky a vysokých podílů dusičnanu amonného nebo
jiných oxydátorů, z nichž některé nebo všechny jsou roztoky. Jiné podstatné složky mohou zahrnovat uhlovodíky nebo hliníkový prášek, ale nesmí
obsahovat nitrosloučeniny takové jako trinitrotoluen.
262Pytle, prachotěsné (5H2) doporučeny pro šupinatý nebo zrněný TNT v suchém stavu a maximální čistou hmotnost 30 kg.
263Více než 50 g látky nesmí být baleno ve vnitřním obalu.
264Musí být vložen savý vycpávkový materiál.
265Musí být splněny tyto podmínky:
a) žádný vnitřní obal nesmí obsahovat více než 50 g výbušné látky (množství odpovídající suché látce),
b) žádný oddíl mezi dělicími přepážkami nesmí obsahovat více než jeden pevně uložený vnitřní obal,
c) vnější obal smí být rozdělen nejvýše do 25 oddílů.
267Každá trhavina, typ C obsahující chloristany musí být oddělena od výbušnin obsahujících dusičnan amonný nebo jiné dusičné soli.

3. Společné balení

2104

(1) Látky a předměty, spadající pod totéž identifikační číslo4/, smějí být baleny společně, s výjimkou látek a předmětů skupiny snášenlivosti L a látek a předmětů, které jsou přiřazeny položce j.n. nebo položce 0190 Vzorky, výbušné číslice 51.

(2) Pokud nejsou v dalším textu uvedeny zvláštní podmínky, nesmějí být látky a předměty rozdílných identifikačních čísel baleny společně.

(3) Látky a předměty třídy 1 nesmějí být společně baleny s látkami ostatních tříd nebo se zbožím nepodléhajícím předpisům ADR.

(4) Předměty skupin snášenlivosti C, D a E smějí být baleny společně.

(5) Předměty skupiny snášenlivosti D nebo E smějí být baleny společně se svými vlastními zapalovači za předpokladu, že tyto zapalovače jsou vybaveny nejméně dvěma účinnými bezpečnostními zařízeními, která zabrání vzniku exploze v případě náhodného uvedení (spuštění) zapalovače do činnosti.

(6) Předměty skupiny snášenlivosti D nebo E smějí být baleny společně se svými vlastními zapalovači, které neobsahují dvě účinná bezpečnostní zařízení (tj. zapalovače, které jsou přičleněny ke skupině snášenlivosti B), za předpokladu, že náhodné uvedení do činnosti (spuštění) zapalovače nezpůsobí podle názoru příslušného orgánu země původu5/ za normálních přepravních podmínek explozi předmětu.

(7) Látky a předměty skupiny snášenlivosti L nesmějí být společně baleny s jiným druhem látek nebo předmětů této skupiny snášenlivosti.

(8) Předměty smějí být baleny společně se svými vlastními zažehovači za předpokladu, že se zažehovače nemohou uvést do činnosti za normálních přepravních podmínek.

Vysvětlivky k tabulce 4:

A: Látky a předměty těchto identifikačních čísel smějí být spojeny v jednom kusu bez zvláštního omezení hmotnosti.

B: Látky a předměty těchto identifikačních čísel smějí být spojeny do jednoho kusu do celkové hmotnosti výbušniny 50 kg.

(10) Při společném balení je třeba vzít zřetel na možnou změnu klasifikace kusů podle předpisů v bodu 2100.

(11) O označení věcí v nákladním listu při společném balení látek a předmětů třídy 1 viz bod 2110 (4).

Tabulka 4: Zvláštní podmínky pro společné balení [viz bod 2104 (9)]

ČísliceČíslice249212627304347
Id. č. lát.0160002700280194033304280238033404290161018600540195024003350430019101970312033604310012001400440337037304050432
20160 BB      B             B    
40027B B      B             B    
0028BB       B             B    
90194     BB B BBBB BBBB B    BBB
0333       A      A    A    A   
0428   B  B B BBBB BBBB B    BBB
210238   B B  B BBBB BBBB B    BBB
0334    A         A    A    A   
0429   B BB   BBBB BBBB B    BBB
260161BBB                    B    
270186   B BB B  BBB BBBB B    BBB
300054   B BB B B BB BBBB B    BBB
0195   B BB B BB B BBBB B    BBB
0240   B BB B BBB  BBBB B    BBB
0335    A  A           A    A   
0430   B BB B BBBB  BBB B    BBB
430191   B BB B BBBB B BB B    BBB
0197   B BB B BBBB BB B B    BBB
0312   B BB B BBBB BBB  B    BBB
0336    A  A      A         A   
0431   B BB B BBBB BBBB      BBB
470012                      A     
0014                     A      
0044BBB      B                  
0337    A  A      A    A        
0373   B BB B BBBB BBBB B     BB
0405   B BB B BBBB BBBB B    B B
0432   B BB B BBBB BBBB B    BB 

4. Nápisy a bezpečnostní značky na kusech (viz dodatek A.9)

Nápisy

2105

(1) Kusy musí být opatřeny identifikačním číslem a jedním z pojmenování látky nebo předmětu podtržených v bodě 2101, tabulce 1, sloupci 2. Při přepravě látek a předmětů, které jsou přiřazeny položce j.n. nebo položce 0190 Vzorky, výbušné číslice 51, jakož i ostatních předmětů číslic 25 a 34, se navíc k označení položky j.n. nebo položky 0190 Vzorky, výbušné číslice 51 uvede technické pojmenování věcí. Pro látky číslice 4, čís. 0081, 0082, 0083, 0084, a 0241, a látky číslice 48, čís. 0331 a 0332, se uvede obchodní název příslušné látky dodatkově k typu trhaviny. Pro ostatní látky a předměty smí být dodatkově uveden obchodní nebo technický název. V případě nebalených předmětů označení musí být umístěno na předmět, na jeho přepravku nebo na jeho manipulační, skladovací nebo přepravní prostředek. Označení musí být uvedeno dobře čitelně a nesmazatelně v jedné z úředních řečí odesílací země a pokud tato řeč není francouzština, němčina nebo angličtina, též ve francouzštině, němčině nebo angličtině, pokud případné mezinárodní dohody uzavřené mezi zeměmi, přes které přeprava probíhá, nestanoví jinak.

Bezpečnostní značky

(2) Kusy s látkami a předměty číslic 1 až 34 musejí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 1. Ve spodní polovině se uvede klasifikační kód podle bodu 2101, tabulky 1, sloupec 3. Kusy s látkami a předměty číslic 35 až 47 musejí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 1.4, kusy s látkami číslice 48 bezpečnostní značkou podle vzoru č. 1.5 a kusy s předměty číslice 50 bezpečnostní značkou podle vzoru č. 1.6. Ve spodní polovině se uvede skupina snášenlivosti podle bodu 2101, tabulky 1, sloupec 3.

(3) Kusy s látkami a předměty číslic

1, čís. 0024

4, čís. 0076 a 0143 (směsi s méně než 90 % flegmatizéru),

21, čís. 0018,

26, čís. 0077,

30, čís. 0019 a

43, čís. 0301

se opatří navíc bezpečnostní značkou podle vzoru č. 6.1.

Kusy a předměty

21, čís. 0015 a 0018, 6/

30, čís. 0016 a 0019 6/ a

43, čís. 0301 a 0303 6/

se opatří navíc bezpečnostní značkou podle vzoru č. 8.

2106 - 2109

B. Zápisy v nákladním listu

2110

(1) Označení věcí v nákladním listu se musí shodovat s jedním z identifikačních čísel a pojmenování podtržených v bodu 2101, tabulce 1, sloupec 2. Při přepravě látek a předmětů, které jsou přiřazeny položce j.n. nebo položce 0190 Vzorky, výbušné číslice 51, jakož i ostatních předmětů číslic 25 a 34, se navíc k označení položky j.n. nebo položky 0190 Vzorky, výbušné číslice 51 uvede technické pojmenování věcí. Označení věcí se doplní údajem klasifikačního kódu a číslice (bod 2101, babulka 1, sloupec 3 a 1), netto hmotností výbušiny v kg a zkratkou "ADR" nebo ("RID") (např."0160, bezdýmný prach, 1.1C, číslice 2, 4600 kg, ADR").

(2) U látek číslice 4, čís. 0081, 0082, 0083, 0084 a 0241, a látek číslice 48, čís. 0331 a 0332, se k typu výbušiny uvede navíc obchodní název příslušné látky. U ostatních látek a předmětů smí být navíc uveden obchodní nebo technický název.

(3) Při přepravě jako vozových zásilek musí být v nákladním listu uveden počet kusů a hmotnost v kg každého jednotlivého kusu, jakož i celková netto hmotnost výbušné látky v kg.

(4) Jako označení věcí v nákladním listu se u společně balených dvou různých druhů věcí uvedou identifikační čísla a pojmenování obou látek nebo předmětů, podtržených v bodu 2101, tabulce 1, sloupec 2. Jsou-li podle bodu 2104 spojeny do jednoho kusu více než dva různé druhy věcí, musí být v nákladním listu udána pod označením věcí identifikační čísla všech v kuse obsažených látek a předmětů způsobem "Věci čísel .........".

(5) Při přepravě látek a předmětů, které jsou přiřazeny položce j.n. nebo položce 0190 Vzorky, výbušné číslice 51, se k nákladnímu listu přiloží jedna kopie povolení příslušného orgánu s přepravními podmínkami. To musí být sepsáno v úřední řeči odesílací země a, pokud tato řeč není francouzština, němčina nebo angličtina, kromě toho francouzsky, německy nebo anglicky, pokud případná dohoda uzavřená mezi zeměmi, přes které přeprava probíhá, nestanoví jinak.

(6) Jestliže kusy obsahující látky a předměty skupin snášenlivosti B a D jsou naloženy společně v tomtéž vozidle podle ustanovení bodu 11 403 (1), musí být k nákladnímu listu připojeno schvalovací osvědčení o ochranném kontejneru nebo o odděleném oddílu podle bodu 11 403 (1), poznámka 1).

(7) Jsou-li výbušné látky a předměty přepravovány v obalech odpovídajících metodě balení EP 01, v nákladním listu musí být uveden zápis "Obal schválen příslušným orgánem ....." (viz bod 2103, metoda balení EP 01).

2111 - 2114

C. Vyprázdněné obaly

2115

(1) Nevyčištěné vyprázdněné obaly číslice 91 musí být dobře uzavřeny a poskytovat stejnou záruku těsnosti, jako kdyby byly plné.

(2) Nevyčištěné vyprázdněné obaly číslice 91 musí být opatřeny stejnými nápisy a bezpečnostními značkami, jako kdyby byly plné.

(3) V nákladním listu musí být uvedeno: "Vyprázdněné obaly, 1, číslice 91, ADR" nebo "Vyprázdněné obaly, 1, číslice 91, RID".

D. Přechodná ustanovení

2116

(1) Látky a předměty třídy 1 patřící ozbrojeným silám některého členského státu dohody ADR, které byly zabaleny před 1. lednem 1990 v souladu s tehdy platnými ustanoveními ADR, smějí být přepravovány po 1. lednu 1990, pokud jsou obaly nepoškozeny a jsou deklarovány v nákladním listě jako vojenské věci zabalené před 1.1.1990. Ostatní ustanovení platná od 1. 1. 1990 pro třídu 1 musí být dodržena.

(2) Látky a předměty třídy 1, které byly zabaleny mezi 1. lednem 1990 a 31. prosincem 1996 podle ustanovení dohody ADR platných v této době, smějí být přepravovány po 1. lednu 1997 za podmínky, že obaly zůstaly neporušené a jsou uvedeny v nákladním listu jako věci třídy 1 zabalené mezi 1. lednem 1990 a 31. prosincem 1996.

2117 - 2199

TŘÍDA 2 PLYNY

1. Vyjmenování látek

2200

(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 2, ty, které jsou vyjmenovány v bodu 2201 nebo patří pod hromadná pojmenování tohoto bodu, podléhají podmínkám uvedeným v bodech 2200 (2) až 2250 a ustanovením této přílohy a přílohy B. Jsou považovány za látky a předměty ADR.

POZNÁMKA: Pro množství látek a předmětů vyjmenovaných v bodu 2201, která nepodléhají ustanovením pro tuto třídu, buďv této příloze nebo v příloze B, viz bod 2201a.

(2) Plyn je látka, která:

a) při 50 °C má tenzi par větší než 300 kPa (3 bary); nebo

b) je kompletně v plynném stavu při 20 OC při normálním tlaku 101,3 kPa.

POZNÁMKA: 1052 fluorovodík bezvodý musí být přesto zařazen do třídy 8, číslice 6.

(3) Do třídy 2 patří plyny, směsi plynů, směsi jednoho nebo více plynů s jednou nebo více látkami a předměty obsahujícími takové látky.

POZNÁMKA 1: Čistý plyn může obsahovat jiné komponenty (deriváty) z jeho výrobního procesu nebo přidané pro zachování stálosti produktu za předpokladu, že úroveň těchto komponent nezmění jeho zařazení nebo podmínky jeho přepravy, takových jako jsou stupeň plnění, plnicí tlak nebo zkušební tlak.

POZNÁMKA 2: Do položek j.n. v bodu 2201 patří čisté plyny jakož i směsi.

POZNÁMKA 3: Pro zařazování roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) viz též bod 2002 (8) a odstavce (6) a (7) tohoto bodu.

(4) Látky a předměty třídy 2 jsou rozděleny takto1/:

Číslice 1 Stlačené plyny: plyny mající kritickou teplotu nižší než 20 °C;

Číslice 2 Zkapalněné plyny: plyny mající kritickou teplotu 20 OC nebo vyšší;

Číslice 3 Zchlazené zkapalněné plyny: plyny, které jsou při přepravě částečně kapalné pro jejich nízkou teplotu;

Číslice 4 Pod tlakem rozpuštěné plyny: které jsou při přepravě rozpuštěny v rozpouštědle;

Číslice 5 Nádobky s plyny pod tlakem (tzv. aerosoly) a nádobky, malé, obsahující plyny (tzv. kartuše)

Číslice 6 Jiné předměty obsahující plyn pod tlakem;

Číslice 7 Nestlačené plyny podléhající zvláštním předpisům (vzorky plynů);

Číslice 8 Vyprázdněné nádoby a vyprázdněné cisterny,

(5) Látky a předměty zařazené do různých číslic bodu 2201 jsou přiřazeny do následujících skupin podle svých nebezpečných vlastností takto1/:

Adusivé
0podporující hoření
Fhořlavé
Tjedovaté
TFjedovatá, hořlavé
TCjedovaté, žíravé
TOjedovaté, podporující hoření
TFCjedovaté, hořlavé, žíravé
TOCjedovaté, podporující hoření, žíravé

Pro plyny a směsi plynů spadající podle kritérií nebezpečnými vlastnostmi do více než jedné skupiny mají skupiny označené písmenem T přednost před všemi ostatními skupinami. Skupiny označené písmenem F mají přednost před skupinami označenými písmeny A nebo O.

POZNÁMKA: Žíravé plyny jsou považovány za jedovaté a proto jsou přiřazeny do skupiny TC, TFC nebo TOC, viz odstavec (7).

(6) Jestliže směsi třídy 2 zvlášť vyjmenované pod číslicí a skupinou spadají do odlišné číslice a/nebo skupiny na základě kritérií uvedených v odstavcích (4) a (7), tyto směsi musí být zařazeny podle kritérií do vhodné položky j.n.

(7) Látky a předměty zvlášť neuvedené v bodu 2201 musí být zařazeny podle odstavců (4) a (5).

Dusivé plyny

Plyny, které nepodporují hoření, nejsou hořlavé ani jedovaté a které normálně ředí nebo nahrazují kyslík v ovzduší.

Hořlavé plyny

Plyny, které při teplotě 20 °C a normálním tlaku 101,3 kPa:

a) jsou zápalné ve směsi s méně nebo nejvýše 13 % objemovými vzduchu; nebo

b) mají rozsah hořlavosti se vzduchem při nejméně 12 percentuálních bodech bez ohledu na nižší limit hořlavosti.

Hořlavost musí být stanovena zkouškami nebo výpočtem podle metod přijatých ISO (viz ISO 10156:1990).

Jestliže nejsou k dispozici dostatečné údaje, mohou být použity zkoušky podle srovnatelných metod schválených příslušnými orgány země původu.

Jestliže země původu není smluvní stranou dohody ADR, tyto nehody musí být schváleny příslušnými orgány první země ADR, do které zásilka vstoupí.

Plyny podporující hoření

Plyny, které mohou obecně vyvíjením kyslíku způsobit nebo podporovat hoření jiných materiálů více než vzduch. Oxidační schopnost se stanoví buď zkouškami nebo výpočtovými metodami přijatými ISO (viz ISO 10156:1990).

Jedovaté plyny

POZNÁMKA: Plyny splňující kritéria pro jedovatost částečně nebo úplně vzhledem k jejich žíravosti jsou zařazovány jako jedovaté. Viz též kritéria pod názvem "Žíravé" pro možné vedlejší riziko žíravosti.

Plyny, které:

a) jsou známy jako pro člověka jedovaté a žíravé představující riziko ohrožení zdraví; nebo

b) předpokládá se, že jsou pro člověka jedovaté a žíravé, protože mají hodnotu LC50 pro akutní

jedovatost rovnou nebo menší než 5000 ml/m3 (ppm) při zkouškách podle bodu 2600 (3).

V případě směsí plynů (včetně par látek jiných tříd) může být použit tento vzorec:

kde fi = molární zlomek i-tého látkového komponentu směsi

Ti = index jedovatosti i-tého látkového komponentu směsi. Ti se rovná hodnotě LC50, jak je uvedeno v IS0:10298:1995. Jestliže není v IS0:10298:1995 uvedena žádná hodnota LC50, použije se vhodná hodnota LC50 z vědecké literatury. Jestliže hodnota LC50 není známa, index jedovatosti se stanoví použitím nejnižší hodnoty LC50 látek obdobných fyziologických a chemických účinků nebo zkoušením, jestli je jen praktická možnost.

Žíravé plyny

Plyny nebo směsi plynů splňující plně kritéria pro jedovatost vzhledem k jejich žíravosti zařazují se jako jedovaté s vedlejším rizikem žíravosti.

Směs plynů, která je zařazena jako jedovatá v důsledku kombinovaných účinků žíravosti a jedovatosti, má vedlejší účinky žíravosti, je-li směs známa ze zkušenosti, že poškozuje pokožku, oči nebo sliznice nebo když hodnota LC50 žíravých komponentů směsi je rovná nebo menší než 5000 ml/m3 (ppm), je-li vypočtena podle vzorce:

kde fi= molární zlomek i-tého látkového žíravého komponentu směsi

Ti = index jedovatosti i-tého látkového žíravého komponentu směsi. Ti se rovná hodnotě LC50, jak je uvedeno v ISO:10298:1995. Jestliže není v ISO:10298:1995 uvedena žádná hodnota LC50, použije se vhodná hodnota LC50 z vědecké literatury. Jestliže hodnota LC50 není známa, index jedovatosti se stanoví použitím nejnižší hodnoty LC50 látek obdobných fyziologických a chemických účinků nebo zkoušením, jestliže je jen praktická možnost.

(8) Chemicky nestálé látky třídy 2 nejsou připuštěny k přepravě, pokud nebyla učiněna potřebná opatření k zabránění jakékoliv možnosti jejich nebezpečné reakce, např. rozkladu, přeměně nebo polymerizaci za normálních podmínek během přepravy. Po těchto opatřeních musí být věnována zvláštní péče zajišťující, že nádoby a cisterny neobsahují jakékoli látky náchylné podporovat tyto reakce.

2201

1. Stlačené plyny: plyny mající kritickou teplotu nižší než 20 °C

Plyny mající kritickou teplotu nižší než 20 °C jsou pro účely ADR považovány za stlačené plyny.

Číslice a skupinaIdentifikační číslo látky, název a popis
1ADusivé plyny (nebo plyny nepředstavující žádné vedlejší riziko)
1002VZDUCH, STLAČENÝ
1006ARGON, STLAČENÝ
1046HELIUM, STLAČENÉ
1056KRYPTON, STLAČENÝ
1065NEON, STLAČENÝ
1066DUSÍK, STLAČENÝ
1979VZÁCNÉ PLYNY, SMĚS, STLAČENÁ
1980VZÁCNÉ PLYNY A KYSLÍK, SMĚS, STLAČENÁ
1981VZÁCNÉ PLYNY A DUSÍK, SMĚS, STLAČENÁ
1982TETRAFLUORMETHAN, STLAČENÝ (CHLADICÍ PLYN R 14, STLAČENÝ)
2036XENON, STLAČENÝ
2193HEXAFLUORETHAN, STLAČENÝ (CHLADICÍ PLYN R 16, STLAČENÝ)
1956STLAČENÝ PLYN, J.N.
POZNÁMKA 1: Směsi obsahující objemově více než 21 % kyslíku se zařazují jako podporující hoření.
POZNÁMKA 2: Vzduch a jiné dýchatelné směsi se nepovažují za dusivé.
10Plyny podporující hoření
1014KYSLÍK A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, STLAČENÁ
1072KYSLÍK, STLAČENÝ
3156STLAČENÝ PLYN, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.
2451FLUORODUSÍK, STLAČENÝ
1FHořlavé plyny
1049VODÍK, STLAČENÝ
1957DEUTERIUM, STLAČENÉ
1962ETHYLEN, STLAČENÝ
1971METHAN, STLAČENÝ
1971ZEMNÍ PLYN, STLAČENÝ, s vysokým obsahem methanu
2034VODÍK A METHAN, SMĚS, STLAČENÁ
2203SILAN, STLAČENÝ
POZNÁMKA: 2203 SILAN, STLAČENÝ je považován za spontánně hořlavý (pyroforický).
1964UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, STLAČENÁ, J.N.
1954STLAČENÝ PLYN, HOŘLAVÝ, J,N.
1TJedovaté plyny
1612HEXAMETHYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ PLYN, SMĚS
1955STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, J.N.
1TFJedovaté, hořlavé plyny
1016OXID UHELNATÝ, STLAČENÝ
1023UHELNÝ PLYN, STLAČENÝ
1071ROPNÝ PLYN, STLAČENÝ
1911DIBORAN, STLAČENÝ
2600OXID UHELNATÝ A VODÍK, SMĚS, STLAČENÁ (syntézní plyn, vodní plyn, plyn Fischer Tropsch)
1953STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.
1TCJedovaté, žíravé plyny
1008FLUORID BORITÝ, STLAČENÝ
1859FLUORID KŘEMIČITÝ, STLAČENÝ
2198FLUORID FOSFOREČNÝ, STLAČENÝ
2417FLUORID KARBONYLU, STLAČENÝ
3304STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
1TOJedovaté plyny podporující hoření
3303STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.
1TFCJedovaté, hořlavé, žíravé plyny
3305STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ,ŽÍRAVÝ, J.N.
1TOCJedovaté, žíravé plyny podporující hoření
1045FLUOR, STLAČENÝ
1660OXID DUSNATÝ, STLAČENÝ
2190FLUORID KYSLÍKU, STLAČENÝ
3306STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.

2. Zkapalněné plyny: plyny mající kritickou teplotu 20 °C nebo vyšší

Plyny mající kritickou teplotu 20 °C nebo vyšší jsou pro účely ADR považovány za zkapalněné plyny.

Číslice a skupinaIdentifikační číslo látky, název a popis
2ADusivé plyny
1009BROMTRIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 13B1)
1013OXID UHLIČITÝ
1015OXID UHLIČITÝ A OXID DUSNÝ, SMĚS
1018CHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 22)
1020CHLORPENTAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 115)
10211-CHLOR-l,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 124)
1022CHLORTRIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 13)
1028DICHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 12)
1029DICHLORFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 21)
1058ZKAPALNĚNÉ PLYNY nehořlavé nasycené dusíkem, oxidem uhličitý nebo vzduchem
1080FLUORID SÍROVÝ
1858HEXAFLUORPROPYLEN (CHLADICÍ PLYN R 1216)
1952ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s nejvýše 9 % ethylenoxidu
19581,2-DICHLOR-1,1,2,2- TETRAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 114)
2A pokr.1973CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN,
SMĚS s pevným bodem varu, s přibližně 49 % chlordifluormetahanu
(CHLADICÍ PLYN R 502)
1974BROMCHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 12B1)
1976OKTAFLUORCYKLOBUTAN (CHLADICÍ PLYN RC 318)
19831-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 133A)
1984TRIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 23)
2422OKTAFLUOR-2-BUTEN
2424OKTAFLUORPROPAN (CHLADICÍ PLYN R 218)
2599CHLORTRIFLUORMETHAN A TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS,
s přibližně 60 % chlortrifluormethanu (CHLADICÍ PLYN R 503)
2602DICHLORDIFLUORMETHAN A 1,1-DIFLUORMETHAN,
AZEOTROPNÍ SMĚS s přibližně 74 % dichlordifluormethanu (CHLADICÍ PLYN R 500)
3070DICHLORDIFLUORMETHAN A ETHYLENOXID, SMĚS s nejvýše 12,5 % ethylenoxidu
31591,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 134a)
3220PENTAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 125)
3296HEPTAFLUORPROPAN (CHLADICÍ PLYN R 227)
3297ETHYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 8,8 % ethylenoxidu
3298ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu
3299ETHYLENOXID TETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu
3337CHLADICÍ PLYN R 404 (pentafluorethan, 1,1,1trifluormethan a 1,1,1,2-tetrafluorethan, azeotropní směs s přibližně 44 % pentafluorethanu a 52 % 1,1,1-trifluorethanu)
3338CHLADICÍ PLYN R 407A (difluormethan, pentafluorethan a 1,1,1,2-tetrafluorethan, azeotropní směs s přibližně 10 % difluormethanu a 70 % pentafluorethanu)
3339CHLADICÍ PLYN R 407B (difluormethan, pentafluorethan, azeotropní směs s přibližně 10 % difluormethanu a 70 % pentafluormethanu 3340 CHLADICÍ PLYN R 407C (difluormethan, pentafluorethan a 1,1,1,2-tetrafluorethan, azeotropní směs s přibližně 23 % difluormethanu a 25 % pentafluorethanu
2A pokr.1078CHLADICÍ PLYN, J.N.
jako směsi plynů, označených písmenem R..., jako:
SMĚS F1, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 1,3 MPa (13 barů) a hustotu při 50 °C nejméně takovou
jako dichlorfluormethan (1,30 kg/l);
SMĚS F2, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 1,9 MPa (19 barů) a hustotu při 50 °C nejméně takovou
jako dichlordifluormethan (1,21 kg/l);
SMĚS F3, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 3 MPa (30 barů) a hustotu při 50 °C nejméně takovou
jako chlordifluormethan (1,09 kg/l).
POZNÁMKA: Trichlorfluormethan (chladicí plyn R 11),
1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan (chladicí plyn R 113),
1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan (chladicí plyn R 113a),
1-chlor-1,2,2-trifluorethan (chladicí plyn R 133) a
1-chlor-1,1,2-trifluorethan (chladicí plyn R 133b)
nejsou látkami třídy 2. Mohou však být komponentami směsí F1 až F3.
1968 INSEKTICID PLYNNÝ, J.N.
3163 ZKAPALNĚNÝ PLYN, J.N.
POZNÁMKA: METHYLNITRIT není dovoleno přepravovat.
20Plyny podporující hoření
1070OXID DUSNÝ
3157ZKAPALNĚNÝ PLYN, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.
2FHořlavé plyny
10101,2-BUTADIEN, INHIBITOVANÝ nebo
10101,3-BUTADIEN, INHIBITOVANÝ nebo
10101,3-BUTADIEN A UHLOVODÍKY, SMĚSI, INHIBITOVANÉ, mající tenzi par při 70 °C nepřesahujicí
1,1 MPa (11 barů) a hustotu při 50 °C nejméně 0,525 kg/l.
POZNÁMKA: V nádobách obsahujících 1,2-butadien nesmí koncentrace kyslíku v plynné fázi přesáhnout
50ml/m3.
1011BUTAN
1012BUTENY, SMĚS nebo
10121-BUTEN nebo
1012TRANS-2-BUTEN nebo
1012CIS-2-BUTEN
1027CYKLOPROPAN
10301,1-DIFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 152a)
1032DIMETHYAMIN, BEZVODÝ
1033DIMETHYLETHER
1035ETHAN
1036ETHYLAMIN
1037ETHYLCHLORID
1039ETHYLMETHYLETHER
1041ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více než 9 %, ale méně než 87 % ethylenoxidu
1055ISOBUTEN
1060METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMĚS, STABILIZOVANÁ, jakož i směsi
propadienu s 1 až 4 % methylacetylenu, takové, jako směsi methylacetylenu a propadienu s uhlovodíky, jako:
SMĚS P1, obsahuje objemově nejvýše 63 % methylacetylenu a propadienu a nejvýše 24 %
propanu a propylenu, podíl C4-nasycených uhlovodíků musí být objemově nejméně 14 %;
a jako
SMĚS P2, obsahuje objemově nejvýše 48 % methylacetylenu a propadienu a nejvýše 50 % propanu a
propylenu, podíl C4-nasycených uhlovodíků musí být objemově nejméně 5 %.
1061METHYLAMIN, BEZVODÝ
2F pokr.1063METHYLCHLORID (CHLADICÍ PLYN R 40)
1077PROPYLEN
1081TETRAFLUORETHYLEN, INHIBITOVANÝ
1083TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ
1085VINYLBROMID, BEZVODÝ
1086VINYLCHLORID, INHIBITOVANÝ nebo VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ
1087VINYLMETHYLETHER, INHIBITOVANÝ
1860VINYLFLUORID, INHIBITOVANÝ
1912HETHYLCHLORID A METHYLENCHLORID, SMĚS
POZNÁMKA: Jestliže tato směs je nehořlavá, zařadí se do číslice 2 A, identifikační číslo látky 3163.
19591,1-DIFLUORETHYLEN (CHLADICÍ PLYN R 1132a)
1969ISOBUTAN
1978PROPAN
20351,1,1-TRIFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN N R 143a)
20442,2-DIMETHYLPROPAN
2200PROPADIEN, INHIBITOVANÝ
2419BROMTRIFLUORETHYLEN
2452ETHYLACETYLEN, INHIBITOVANÝ
2453ETHYLFLUORID, (CHLADICÍ PLYN R 161)
2454METHYLFLUORID, (CHLADICÍ PLYN R 41)
25171-CHLOR1,1-DIFLUORETHAN, (CHLADICÍ PLYN R 142b
2601CYKLOBUTAN
3153PERFLUORMETHYLVINYLETHER
3154PERFLUORMETHYLVINYLETHER
3252DIFLUORMETHAN, (CHLADICÍ PLYN R 32)
3354INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.
1965UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. jako jsou:
SMĚS A, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 1,1 MPa (11 barů) a hustotu při 50 °C nejméně 0,525 kg/l;
SMĚS AO, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 1,6 MPa (16 barů) a hustotu při 50 °C nejméně 0,495 kg/l;
SMĚS A 01, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 1,6 MPa (16 barů) a hustotu při 50 °C nejméně 0,516 kg/l;
SMĚS A 02, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 1,6 MPA (16 barů) a hustotu při 50 °C nejméně 0,505 kg/l;
SMĚS A1, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 2,1 MPa (21 bar) a hustotu při 50 °C nejméně 0,485 kg/l;
SMĚS B, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 2,6 MPa (26 barů) a hustotu při 50 °C nejméně 0,450 kg/l;
SMĚS B 1, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 2,3 MPa (23 bary) a hustotu při 50 °C nejméně 0,474 kg/l;
SMĚS B 2, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 2,6 MPa (26 barů) a hustotu přes 50 % nejméně 0,463 kg/l;
SMĚS C, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 3,1 MPa (31 barů) a hustotu při 50 °C nejméně 0,440 kg/l.
POZNÁMKA 1: V případě výše uvedených směsí je dovoleno používání obvyklých obchodních názvů pro popis látek: pro směsi A, A 01, A 02 a A 0: BUTAN, pro směs C: PROPAN.
POZNÁMKA 2: 1075 ROPNÉ PLYNY, ZKAPALNĚNÉ může být používána jako alternativní položka pro
1965 UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. při přepravě předcházející nebo navazující
na přepravu námořní nebo leteckou.
3161ZKAPALNĚNÝ PLYN, HOŘLAVÝ, J.N.
2TJedovaté plyny
1062METHYLBROMID
1581CHLORPIKRIN A MEHYLBROMID, SMĚS
1582CHLORPIKRIN A MEHYLCHLORID, SMĚS
2191SULFURYLFLUORID
1967INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, J.N.
3162ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, J.N.
2TFJedovaté, hořlavé plyny
1026KYAN
1040ETHYLENOXID NEBO ETHYLENOXID S DUSÍKEM až do celkového tlaku 1 MPa (10 barů) při 50 °C
1053SIROVODÍK
1064METHYLMERKAPTAN
1082TRIFLUORCHLORETHYLEN, INHIBITOVANÝ
2188ARSAN
2192GERMAN
2199FOSFAN
2202SELENOVODÍK, BEZVODÝ
2204SULFID KARBONYLU
2676ANTIMAN
3300ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více než 87 % ethylenoxidu
3355INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.
3160ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.
POZNÁMKA: 2192 GERMAN A 2199 FOSFAN jsou považovány za spontánně hořlavé (pyroforické).
2TCJedovaté, žíravé plyny
1005ČPAVEK, BEZVODÝ
1017CHLOR
1048BROMOVODÍK, BEZVODÝ
1050CHLOROVODÍK, BEZVODÝ
1069NITROSYLCHLORID
1076FOSGEN
1079OXID SIŘIČITÝ
1589CHORKYAN, INHIBITOVANÝ
1741CHLORID BORITÝ
2194FLUORID SELENOVÝ
2195FLUORID TELUROVÝ
2196FLUORID VOLFRAMOVÝ
2197JODOVODÍK, BEZVODÝ
2418TETRAFLUORID SÍROVÝ
2420HEXAFLUORACETON
3057TRIFLUORACETYLCHLORID
3308ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
2TOPlyny podporující hoření
3083PERCHLORFLUORID
3307ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.
2TFCJedovaté, hořlavé, žíravé plyny
2189DICHLORSILAN
2534METHYLCHLORSILAN
3309ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ J.N.
2TOCJedovaté, žíravé plyny podporující hoření
1067OXID DUSIČITÝ
1749FLUORID CHLORITÝ
1975OXIDY DUSÍKU, SMĚS
2548CHLORPENTAFLUORID
2901CHLORID BROMNÝ
3310ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.
POZNÁMKA: 2421 OXID DUSITÝ není dovoleno přepravovat.

3. Zchlazené zkapalněné plyny: plyny které jsou při přepravě částečně kapalné z důvodu jejich nízké teploty

POZNÁMKA: Zkapalněné plyny, které nemohou být zařazeny do identifikačního čísla látky této číslice, není dovoleno přepravovat.

Číslice a skupinaIdentifikační číslo látky, název a popis
3ADusivé plyny
1913NEON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
1951ARGON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
1963HELIUM, ZCHLAZENÉ, KAPALNÉ
1970KRYPTON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
1977DUSÍK, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
2187OXID UHLIČITÝ, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
2591XENON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
3136TRIFLUORMETHAN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
3158PLYN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, J.N.
30Plyny podporující hoření
1003VZDUCH, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
1073KYSLÍK, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
2201OXID DUSNÝ, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
3311PLYN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.
3FHořlavé plyny
1038ETHYLEN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
1961ETHAN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
1966VODÍK, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
1972METHAN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ nebo ZEMNÍ PLYN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, s vysokým obsahem methanu
3138ETHYLEN, ACETYLEN A PROPYLEN, SMĚS, ZCHLAZENÁ, KAPALNÁ,
obsahující nejméně 71,5 % ethylenu s nejvýše 22,5 % acetylenu a nejvýše 6 % propylenu
3312PLYN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.
3TCJedovaté, žíravé plyny
POZNÁMKA: 2183 CHLORID VODÍKU, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ není dovoleno přepravovat.

4. Plyny rozpuštěné pod tlakem: plyny, které jsou při přepravě rozpuštěny v rozpouštědle

POZNÁMKA: Plyny rozpuštěné pod tlakem, které nemohou být zařazeny do identifikačního čísla látky této číslice, není dovoleno přepravovat.

Číslice a skupinaIdentifikační číslo látky, název a popis
4ADusivé plyny
2073ČPAVEK, VODNÝ ROZTOK, hustoty menší než 0,880 kg/l při 15 °C s více než 35 %, ale méně než 50 % čpavku
POZNÁMKA: 2672 ČPAVEK, VODNÝ ROZTOK obsahující nejméně 10 %, ale nejvýše 35 % čpavku je látkou třídy 8 (viz bod 2801, číslice 43c).
4FHořlavé plyny
1001ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ
4TCJedovaté, žíravé plyny
3318ČPAVEK, VODNÝ ROZTOK, hustoty menší než 0,880 kg/l při 15 °C s více než 50 % čpavku

5. Nádobky s plyny pod tlakem (aerosoly) a nádobky, malé, obsahující plyn (kartuše)

(viz též bod 2201a)

POZNÁMKA 1: Nádobky s plyny pod tlakem (aerosoly) jsou nádobky určené pro jedno použití obsahující pod tlakem plyn nebo směs plynů uvedených v bodu 2207 (3), s nebo bez kapaliny, pasty nebo prášku, opatřené výtlačným zařízením umožňujícím rozprášení obsahu jako tuhých nebo kapalných částic v plynu, vytlačení pěny, pasty nebo prášku nebo v kapalném nebo v plynném stavu.

POZNÁMKA 2: Nádobky, malé, obsahující plyn (kartuše) jsou nádobky určené pro jedno použití obsahující pod tlakem plyn nebo směs plynů uvedených v bodu 2207 (3) a (4). Mohou být opatřeny ventilkem.

POZNÁMKA 3: Aerosoly a kartuše obsahující plyn musí být označeny podle rizika obsahu písmeny A až TOC. Obsah se považuje za hořlavý, jestliže obsahuje hmotnostně více než 45 % nebo více než 250 g hořlavých komponent. Hořlavé komponenty jsou plyny, které jsou hořlavé ve vzduchu při normálním tlaku nebo látky nebo přípravky v kapalném stavu, které mají bod vzplanutí menší nebo rovný 100 °C.

Číslice a skupinaIdentifikační číslo látky, název a popis
5ADusivé plyny
1950AEROSOLY
2037NÁDOBKY, MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez rozprašovacího zařízení, pro jedno použití
50Plyny podporující hoření
1950AEROSOLY
2037NÁDOBKY, MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez rozprašovacího zařízení, pro jedno použití
5FHořlavé plyny
1950AEROSOLY
2037NÁDOBKY, MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez rozprašovacího zařízení, pro jedno použití
5TJedovaté plyny
1950AEROSOLY
2037NÁDOBKY, MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez rozprašovacího zařízení, pro jedno použití
5TFJedovaté, hořlavé plyny
1950AEROSOLY
2037NÁDOBKY, MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez rozprašovacího zařízení, pro jedno použití
5TCJedovaté, žíravé plyny
1950AEROSOLY
2037NÁDOBKY, MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez rozprašovacího zařízení, pro jedno použití
5TOJedovaté plyny podporující hoření
1950AEROSOLY
2037NÁDOBKY, MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez rozprašovacího zařízení, pro jedno použití
5TFCJedovaté, hořlavé, žíravé plyny
1950AEROSOLY
2037NÁDOBKY, MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez rozprašovacího zařízení, pro jedno použití
5TOCJedovaté, žíravé plyny podporující hoření
1950AEROSOLY
2037NÁDOBKY, MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez rozprašovacího zařízení, pro jedno použití

6. Jiné předměty obsahující plyn pod tlakem

Číslice a skupinaIdentifikační číslo látky, název a popis
6ADusivé plyny
1044HASICÍ PŘÍSTROJE se stlačeným nebo zkapalněným plynem
2857CHLADICÍ STROJE, obsahující nehořlavý, nejedovatý plyn nebo roztoky čpavku (identifikační číslo látky 2672)
3164PŘEDMĚTY NATLAKOVANÉ PNEUMATICKY (obsahující nehořlavý plyn) nebo
3164PŘEDMĚTY NATLAKOVANÉ HYDRAULICKY (obsahující nehořlavý plyn)
POZNÁMKA: Předměty fungující jako tlumiče nárazů nepodléhají ustanovením ADR, pokud každý předmět:
a) má objem prostoru pro plyn nepřesahující 1 litr a plnicí tlak nepřevyšující 50 barů;
b) má minimální tlak pro roztržení čtyřikrát vyšší než plnicí tlak při 20 °C;
c) je vyroben z materiálu, který při roztržení netvoří úlomky;
d) je vystaven působení ohně, je chráněn proti roztržení prostředky omezujícími oheň nebo zařízením pro snížení vnitřního tlaku; a
e) je vyroben podle kvalitu zajišťujících norem schválených příslušným orgánem.
3353PLNIČE NAFUKOVACÍCH VAKŮ, STLAČENÝ PLYN nebo
3353MODULY NAFUKOVACÍCH VAKŮ, STLAČENÝ PLYN nebo
3353NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PASŮ, STLAČENÝ PLYN
POZNÁMKA 1: Toto pojmenování se vztahuje na předměty, které jsou používány jako záchranné prostředky ve vozidlech, obsahující plyn nebo směs stlačených plynů zařazených do třídy 2 a s nebo bez malých množství pyrotechnických materiálů. Pro jednotky s pyrotechnickou látkou iniciační výbušný účinek musí být obsažen v blízkosti tlakové nádobky tak, že jednotka může být vyloučena z třídy 1 v souladu s POZNÁMKOU k bodu 2100 (2) (b), ve spojení s bodem 16.6.1.4.7 (a) (ii) Manual of Tests and Criteria, Part I. Kromě toho jednotky musí být zkonstruovány nebo baleny pro přepravu tak, aby při vniknutí ohně nedošlo k roztržení tlakové nádobky nebo nebezpečí rozmetání. Toto musí být stanoveno analýzou. Tlaková nádobka musí odpovídat požadavkům na plyn(y) obsažený(é) v tlakové nádobce.
POZNÁMKA 2: Nafukovací vaky nebo bezpečnostní pasy, které jsou instalovány ve vozidlech nebo kompletních vozidlových skupinách (jako jsou sloupky řízení, dveřní panely, sedadla atd.), nepodléhají předpisům ADR.
6FHořlavé plyny
1057ZAPALOVAČE nebo NAPLŇOVAČE ZAPALOVAČŮ (cigaret, obsahující hořlavý plyn
3150PŘÍSTROJE, MALÉ, POHÁNĚNÉ UHLOVODÍKOVÝM PLYNEM, s výtlačným zařízením, nebo
3150NAPLŇOVAČE UHLOVODÍKOVÉHO PLYNU PRO MALÉ PŘÍSTROJE, s výtlačným zařízením

7. Nestlačené plyny podléhající zvláštním požadavkům (vzorky plynu)

Číslice a skupinaIdentifikační číslo látky, název a popis
7FHořlavé plyny
3167VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, HOŘLAVÝ, J.N., který není chladicí kapalina
7TJedovaté plyny
3169VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, JEDOVATÝ, J.N., který není chladicí kapalina
7TFJedovaté, hořlavé plyny
3168VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, JEDOVATÝ a HOŘLAVÝ, J.N., který není chladicí kapalina

8. Vyprázdněné nádoby a vyprázdněné cisterny

ČísliceNázev a popis
8VYPRÁZDNĚNÉ NÁDOBY podle bodu 2211,
VYPRÁZDNĚNÁ CISTERNOVÁ VOZIDLA včetně
VYPRÁZDNĚNÝCH BATERIOVÝCH VOZIDEL,
VYPRÁZDNĚNÉ SNÍMATELNÉ CISTERNY,
VYPRÁZDNĚNÉ CISTERNOVÉ KONTEJNERY,
nevyčistěné, které obsahovaly látky třídy 2
POZNÁMKA 1: Nádoby a cisterny, které po vyprázdnění látek této třídy obsahují ještě malé množství jejich zbytku,
 jsou považovány za vyprázdněné nevyčistěné nádoby nebo vyprázdněné nevyčistěné cisterny.
POZNÁMKA 2: Vyprázdněné nevyčistěné nádoby, které obsahovaly látky této třídy nepodléhají požadavkům
dohody ADR, pokud byla provedena přiměřená opatření k odstranění jakéhokoli rizika. Rizika jsou odstraněna,
jestliže byla provedena opatření vylučující rizika tříd 1 až 9.

2201a

(1) Na plyny obsažené v nádržích vozidel provádějících přepravu podléhající ustanovením dohody ADR, které jsou používány pro jejich pohon nebo pro provoz jejich zvláštního zařízení (např. chladicí jednotky), se nevztahují požadavky pro tuto třídu uvedené v příloze A a v příloze B.

(2) Na plyny a předměty podané k přepravě v souladu s dále uvedenými ustanoveními se nevztahují požadavky nebo ustanovení týkající se této třídy uvedené kdekoli v této příloze nebo v příloze B:

a) Plyny číslic 1A, 10, 2A a 20, jejichž tlak v nádobách nebo cisternách vztažen na teplotu 15 °C nepřevyšuje 200 kPa (2 bary) a které jsou kompletně v plynném stavu během přepravy; patří sem všechny druhy nádob a cisteren, např. také části strojů a přístrojů;

b) 1013 oxid uhličitý číslice 2A nebo 1070 oxid dusný číslice 20, v plynném stavu obsahující nejvýše 0,5 % vzduchu, v kovových pouzdrech (šlehačkové bombičky s náplní N2O, sifonové bombičky s náplní CO2) bodu 2205, s nejvýše 25 g oxidu uhličitého nebo 25 g oxidu dusného a nejvýše 0,75 g oxidu uhličitého nebo oxidu dusného na cm3 jejich vnitřního objemu;

c) Plyny obsažené v palivových nádržích přepravovaných vozidel; palivový kohout mezi plynovou nádrží a motorem musí být uzavřen a elektrické spojení odpojeno;

d) Plyny obsažené v zařízení používaném pro provoz vozidel (např. hasicí přístroje nebo nahuštěné pneumatiky, buďjako náhradní díly nebo jako náklad);

e) Plyny obsažené ve zvláštním zařízení vozidel a nezbytné pro provoz těchto zvláštních zařízení během přepravy (chladicí systémy, cisterny na ryby, ohřívače atd.), jakož i náhradní nádoby pro taková zařízení nebo vyprázdněné nevyčistěné výměnné nádoby, přepravované v téže dopravní jednotce;

f) Nevyčistěné vyprázdněné tlakové nádrže, které jsou přepravovány za podmínky, že jsou hermeticky uzavřené.

g) Předměty číslic 5A, 50 a 5F s vnitřním objemem nepřesahujícím 50 cm3;

h) 2857 chladicí stroje číslice 6A obsahující méně než 12 kg plynu číslice 2A nebo 2073 čpavek, vodný roztok číslice 4A, a podobné přístroje obsahující méně než 12 kg plynu číslice 2F; tyto stroje musí být tak chráněny a umístěny, aby se zabránilo poškození chladicího systému;

i) Plyny číslice 3A, určeně pro chlazení např. lékařských nebo biologických vzorků, jestliže jsou obsaženy v nádobách s dvojitými stěnami, které odpovídají ustanovením bodu 2206 (2)(a);

j) Následující předměty číslice 6A vyrobené a naplněné podle předpisů výrobního státu, zabalené do silného vnějšího obalu:

1044 hasicí přístroje provedené s ochranou proti vyprázdnění nárazem

3164 předměty natlakované pneumaticky nebo hydraulicky, konstruované pro odolání namáhání větším než vnitřním tlakem vyvolanou silou, správným dimenzováním nebo konstrukcí;

k) Plyny obsažené v potravinách a v nápojích.

(3) Plyny a předměty uvedené níže, jiné než uvedené v odstavcích (1) a (2), balené v omezených množstvích a přepravované podle následujících ustanovení, nepodléhají ostatním ustanovením této třídy uvedené v této příloze ani uvedeným v příloze B:

a) Plyn číslic 1A, 2A, 3A a 4A v nádobách odpovídajících bodu 2202 s největším vnitřním objemem 120 ml;

b) Předměty číslic 5T, 5TF, 5TC, 5TO, 5TCF a 5TOC s největším vnitřním objemem 120 ml, které odpovídají bodu 2202;

c) Předměty číslic 5A, 50 a 5F s největším vnitřním objemem 1000 ml, které odpovídají bodům 2202, 2207 a 2208;

Tyto nádoby a předměty musí být baleny:

i) ve vnějších obalech, které splňují nejméně podmínky bodu 3538. Celková hrubá hmotnost kusu nesmí být větší než 30 kg; nebo

ii) ve smršťovacích nebo napínacích lískách (foliích). Celková hrubá hmotnost kusu nesmí být větší než 30 kg.

Každý kus musí být zřetelně a trvale označen:

a) identifikačním číslem látky nebo předmětu v něm obsaženým s předřazenými písmeny "UN";

b) v případě různých věcí s různými identifikačními čísly v jednom kuse:

- identifikačními čísly látek nebo předmětů s předřazenými písmeny "UN", nebo

- písmeny "LQ" 2/

Tato označení musí být umístěna ve čtvercové ploše 100 x 100 mm orámované černou linkou s rozměry. Pokud to velikost kusu vyžaduje, rozměry mohou být zmenšeny za předpokladu, že označení zůstanou dobře viditelná.

2/ Písmena "LQ" jsou zkratkou anglických slov "Limited Quantities"

2. Předpisy pro balení

A. Kusy

1. Všeobecné podmínky balení

2202

(1) Materiály, ze kterých jsou vyrobeny nádoby a jejich uzávěry, a všechny látky, které by mohly přijít do styku s obsahem, nesmějí být náchylné k jeho škodlivému působení nebo tvořit s ním škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny.

(2) Obaly a jejich uzávěry musí být ve všech částech tak pevné a odolné, aby za přepravy nepovolily a aby spolehlivě odolaly obvyklým namáháním během přepravy. Jsou-li předepsány vnější obaly, musí v nich být nádoby pevně uloženy. Není-li v oddílu "Zvláštní podmínky pro balení určitých látek nebo předmětů" předepsáno jinak, smějí být vnitřní obaly vloženy buď jednotlivě, nebo ve skupinách do vnějších obalů.

(3) Nádoby smějí obsahovat pouze plyn nebo plyny, pro které nádoba byla schválena.

(4) Nádoby musejí být konstruovány tak, aby odolaly možným tlakům vyvinutým látkou vlivem změn teploty během normální přepravy.

(5) Předměty číslic 5 a 6 a nádoby určené pro přepravu plynů číslic 1, 2, 4 a 7 musejí být tak uzavřeny a těsné, aby bylo zabráněno úniku plynů.

POZNÁMKA 1: Zvláštní podmínky balení pro každý plyn jsou uvedeny v bodu 2250.

POZNÁMKA 2: Pro přepravu látek třídy 2 v cisternových vozidlech, snímatelných cisternách a cisternových kontejnerech viz příloha B.

2. Zvláštní podmínky balení

a. Druhy nádob

2203

(1) Smějí být používány tyto materiály:

a) uhlíková ocel pro plyny číslic 1, 2, 3, 4 a předměty číslice 5;

b) legovaná ocel (speciální ocel), nikl, niklová slitina (např. monel) pro plyny číslic 1, 2, 3, 4 a předměty číslice 5;

c) měď pro:

i) plyny číslic 1A, 10, 1F a 1TF, jejichž plnící tlak vztažený na teplotu 15 °C nepřevyšuje 2 MPa (20 barů);

ii) plyny číslice 2A; a také 1079 oxid siřičitý, 1033 dimethylether číslice 2F, 1037 ethylchlorid číslice 2F, 1063 methylchlorid číslice 2F, 1085 vinylbromid číslice 2F, 1086 vinylchlorid číslice 2F, a 3300 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 87 % ethylenoxidu číslice 2TF;

iii) plyn číslice 3A, 30 a 3F;

d) hliníková slitina: viz tabulku v bodě 2250;

e) kompozitní materiály pro plyny číslic 1, 2, 3, 4 a předměty číslice 5;

f) syntetické materiály pro plyny číslice 3 a předměty číslice 5;

g) sklo pro plyny číslice 3A, kromě 2187 oxid uhličitý nebo jeho směsi, a plyny číslice 30.

(2) Požadavky tohoto bodu se považují za splněné, pokud vyhovují těmto normám: [rezervováno].

2204

(1) Nádoby na 1001 rozpuštěný acetylen číslice 4F musí být zcela naplněny porézní hmotou rovnoměrně rozdělenou, typu schváleného příslušným orgánem, která:

a) 2201a nenapadá nádoby a netvoří škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny ani s acetylenem, ani s rozpouštědlem,

c) je schopna zabránit šíření rozkladu acetylenu ve hmotě.

(2) Rozpouštědlo nesmí napadat nádoby.

(3) Požadavky tohoto bodu se považují za splněné, pokud vyhovují těmto normám: [rezervováno].

2205

(1) Kovová pouzdra smějí být používána, jestliže hmotnost kapaliny na litr vnitřního objemu nepřevyšuje buď nejvyšší hmotnost obsahu uvedenou v bodu 2250 nebo 150 g na pouzdro:

a) plyny číslice 2A;

b) plyny číslice 2F, kromě methylsilanu nebo jeho směsí označených identifikačním číslem látky 3161;

c) plyny číslice 2TF, kromě 2188 arsanu, 2202 selenovodíku a jeho směsí;

d) plyny číslice 2TC, kromě 1589 chlorkyanu a jeho směsí;

e) plyny číslice 2TFC, kromě 2189 dichlorsilanu, dimethylsilanu, brimethylsilanu nebo jejich směsí označených identifikačním číslem látky 3309.

(2) Pouzdra musí být bez vad, které by snižovaly jejich odolnost.

(3) Těsnost uzávěrů musí být zajištěna dodatečným zařízením (čepička, klobouček, zaplombování, převázaní atd.), schopným zabránit uvolnění uzavíracího systému při přepravě.

(4) Pouzdra musí být uskladněna do vnějších obalů dodatečné odolnosti. Kus nesmí mít větší hmotnost než 75 kg.

2206

(1) Plyny číslice 3 musí být zabaleny do uzavřených kovových nádob, jež musí být izolovány tak, aby se nemohly orosit nebo ojínit. Nádoby musí být opatřeny pojistným ventilem.

(2) Plyny číslic 3A, kromě 2187 oxidu uhličitého a jeho směsi a plyny třídy 30, smějí být také baleny do nádob, které nejsou vzduchotěsně uzavřeny, avšak opatřeny zařízeními zabraňujícím vystříknutí kapaliny, jako jsou:

a) skleněné nádoby s vakuovanými dvojitými stěnami obložené izolační absorpční hmotou; tyto nádoby musí být chráněny koši z drátěného pletiva a umístěny v kovových bednách; nebo

b) nádoby z kovu, syntetického nebo kompozitního materiálu chráněné proti prostupu tepla tak, aby se nemohly ani orosit ani ojínit.

(3) Kovové skříňky podle pododstavce (2)a) a nádoby podle pododstavce (2)b) musí být opatřeny držadly. Otvory nádob podle odstavce (2) musí být uzavřeny zařízením umožňujícím unikání plynů, zabraňujícím vystříknutí kapaliny a zajištěny proti vypadnutí. Pro kyslík 1073, chladicí kapalinu číslice 30 a jejich směsi musí být toto zařízení a izolační absorpční materiál obklopující nádoby podle (2) a) z nehořlavého materiálu.

(4) U nádob určených pro přepravu plynů číslice 30 látky, používané pro zajištění těsnosti spojů nebo pro údržbu uzávěrů, musí být snášenlivé s obsahem.

2207

(1) 1950 aerosoly a 2937 nádobky, malé, obsahující plyn (kartuše) číslice 5 musí vyhovovat těmto podmínkám:

a) 1950 aerosoly, obsahující jen jeden plyn nebo směs plynů, a 2037 (kartuše) obsahující plyn musí být vyrobeny z kovu. Tento požadavek se nevztahuje na nádobky číslice 5 o vnitřním objemu nejvýše 100 ml pro 1011 butan číslice 2F. Ostatní 1950 aerosoly musí být vyrobeny z kovu, plastu nebo ze skla. Nádobky z kovu o vnějším průměru nejméně 40 mm musí být konkávní dno;

b) nádoby z materiálu, který se může roztříštit, jako je sklo nebo některé plasty, musí být obaleny ochranným obalem proti rozptylu střepin (kovová hustá síťka, pružný plášť z plastu atd.) při rozbití nádoby; vyjmuty jsou nádoby o objemu nejvýše 150 cm3, jejichž vnitřní tlak při 20 °C je menší než 150 MPa (1,5 baru);

c) vnitřní objem kovových nádob nesmí překročit 1000 cm3; vnitřní objem nádob z plastu nebo ze skla nesmí být větší než 500 cm3;

d) každý konstrukční vzor nádoby musí být před uvedením do oběhu podroben hydraulické tlakové zkoušce provedené podle dodatku A.2, bodu 3291 a vyhovět v něm uvedeným podmínkám. Přitom použitý vnitřní tlak (zkušební tlak) musí činit 1,5 násobek vnitřního tlaku při 50 °C, avšak nejméně 1 MPa (10 barů);

e) vypouštěcí ventily nebo rozprašovací zařízení 1950 aerosolů a odběrní ventily 2037 kartuší musí zajišťovat těsné uzavření nádobek a musí být chráněny před nežádoucím otevřením. Ventily a rozprašovací zařízení, které se uzavírají jen vnitřním tlakem, nejsou dovoleny.

(2) Požadavky odstavce 1 se považují za splněné, pokud vyhovují těmto normám:

pro 1950 aerosoly číslice 5;

Příloha k Direktivě výboru 75/324/EEC2/ se změnami Direktivy komise 94/1/EC 3/;

pro 2037 kartuše číslice 5FE obsahujicí 1965 plynný uhlovodík, směs, zkapalněná:

Norma EN 417:1992.

(3) Jako nosné (rozprašovací) látky nebo jejich složky nebo plyny k plnění 1950 aerosolů jsou dovoleny plyny číslic 1A, 1O a 1F, kromě 2203 silanu; plyny číslic 2A a 2F, kromě methylsilanu označeného identifikačním číslem látky 3161; a 1070 oxid dusný číslice 20.

(4) Všechny plyny číslic 1 a 2, kromě pyroforních plynů a velmi jedovaných plynů (plyny s LC50 menší než 200 ppm) jsou dovoleny jako plnící plyny pro 2037 nádobky malé, obsahující plyn (kartuše).

2208

(1) Vnitřní tlak při 50 °C předmětů číslice 5 nesmí přesáhnout dvě třetiny zkušebního tlaku, ale nejvýše 1,32 MPa (13,2 baru).

(2) Předměty číslice 5 musí být naplněny tak, aby při 50 °C nepřekročila kapalná fáze 95 % jejich vnitřního objemu. Vnitřní objem 1950 aerosolů je objem, který je k dispozici v uzavřené nádobce opatřené držákem ventilu, ventilem a ponornou trubičkou.

(3) Předměty číslice 5 musí být podle předpisů dodatku A.2, bodu 3292 podrobeny zkoušce těsnosti a vyhovět v něm uvedeným podmínkám.

2209

(1) Předměty číslice 5 musí být vloženy do dřevěných beden nebo do pevných lepenkových krabic nebo do kovových schrán; 1950 aerosoly ze skla nebo z plastu, který se může roztříštit, musí být od sebe odděleny vložkami z lepenky nebo jiného vhodného materiálu.

(2) Jeden kus smí mít hmotnost nejvýše 50 kg u krabic z lepenky a nejvýše 75 kg u ostatních obalů.

(3) Kovové předměty číslice 5 smějí být při přepravě jako vozová zásilka baleny také takto: předměty musí být seskupeny na podložkách do jednotek pomocí fólie z vhodného plastu; tyto jednotky musí být vhodným způsobem stohovány a zajištěny na paletách.

2210

(1) Na předměty číslice 6F se vztahují tyto požadavky:

a) 1057 zapalovače a 1057 naplňovače zapalovačů musí odpovídat ustanovením zemí, v nichž byly plněny. Musí být provedeny s ochranou pro vyprázdnění nárazem. Kapalná část plynu nesmí převyšovat 85% vnitřního objemu při 15 °C. Nádoby včetně uzávěrů musí být schopné odolat vnitřnímu tlaku zkapalněného ropného plynu při 55 °C. Ventilové mechanizmy a zapalovací zařízení musí být bezpečně zaplombovány, zapáskovány nebo jinak zajištěny nebo konstruovány tak, aby se zabránilo jejich uvedení v činnost nebo úniku obsahu během přepravy. Zapalovače nebo náplně zapalovačů musí být pevně zabaleny, aby se zabránilo nežádoucí činnosti výpustných zařízení.
Zapalovače smějí obsahovat nejvýše 10 g ropného plynu. Naplňovače zapalovačů smějí obsahovat nejvýše 65 g ropného plynu.
Zapalovače a naplňovače zapalovačů musí být zabaleny do dále uvedených vnějších obalů: beden z přírodního dřeva podle bodu 3527, beden z překližky podle bodu 3528 nebo beden z dřevovláknitých materiálů podle bodu 3529 s nejvyšší celkovou brutto hmotností 75 kg, nebo beden z lepenky podle bodu 3530 s nejvyšší celkovou brutto hmotností 40 kg. Obaly musí být podrobeny zkouškám a schváleny podle dodatku A.5 pro skupinu obalů II.

b) 3150 přístroje, malé, poháněné uhlovodíkovým plynem a 3150 naplňovače uhlovodíkového plynu pro malé přístroje musí odpovídat ustanovením zemí, v nichž byly plněny. Přístroje a naplňovače musejí být zabaleny do vnějších obalů podle bodu 3538 (b) zkoušeného a schváleného podle dodatku A.5 pro skupinu obalů II.

Nicméně, pokud tyto obaly mají celkovou brutto hmotnost nejvýše 2 kg v souladu se "Všeobecnými podmínkami balení" bodu 3500 (1), (2) a (5) až (7) jsou dostatečné.

(2) Plyny číslice 7 musí být při tlaku odpovídajícímu okolnímu atmosférickému tlaku v době uzavření plnicího systému uzavřeny. Tento tlak nesmí být vyšší než 105 kPa (absolutní).

Plyny musejí být v hermeticky uzavřených skleněných nebo kovových vnitřních obalech s nejvyšším čistým množstvím na kus 5 litrů pro plyny číslice 7F a 1 litr pro plyny číslic 7T a 7TF.

Vnější obaly musí splňovat požadavky na skupinové obaly podle bodu 3538 (b) a musí být podrobeny zkouškám a schváleny podle dodatku A.5 pro skupinu obalů III.

b. Podmínky pro nádoby

POZNÁMKA: Tyto podmínky se nevztahují na kovová pouzdra uvedená v bodu 2205, na nádoby uvedené v bodu 2206 (2), na 1950 aerosoly nebo 2037 kartuše uvedené v bodu 2207 nebo předměty číslice 6F a nádoby pro plyny číslice 7 bodu 2210.

1. Konstrukce a výstroj

2211

Rozlišují se dále uvedené typy nádob:

(1) Lahve: přepravní tlakové nádoby o vnitřním objemu nejvýše 150 litrů;

(2) Trubkové nádoby: bezešvé přepravní tlakové nádoby o vnitřním objemu větším než 150 litrů, ale menším než 5000 litrů;

(3) Tlakové sudy: svařované přepravní tlakové nádoby o vnitřním objemu vyšším než 150 litrů, ale menším než 1000 litrů (např. sudy s obručemi pro válení, nádoby na skluznicích a nádoby v rámech [klecích]);

(4) Kryogenní nádoby: přepravní tepelně izolované tlakové nádoby pro hluboko zchlazené zkapalněné plyny o vnitřním objemu do 1000 litrů.

(5) Svazky lahví: přepravní svazky lahví spojených navzájem sběrným potrubím a držících pevně pohromadě.

POZNÁMKA: Pro limity vnitřního objemu a použití různých typů nádob viz tabulku v bodě 2250.

2212

(1) Nádoby a jejich uzávěry musí být konstruovány, vypočteny, vyrobeny, zkoušeny a vybaveny takovým způsobem, aby odolaly všem podmínkám, jimž budou vystaveny v průběhu jejich normálního používání a v průběhu jejich normální přepravy.

Při konstrukci tlakových nádob musí být vzaty v úvahu všechny relevantní faktory, jako:

- vnitřní tlak (přetlak)

- okolní a provozní teploty, včetně během přepravy

- dynamická namáhání.

Tloušťka stěny musí být normálně stanovena výpočtem doplněným v případě potřeby exerimentálním rozborem namáhání. Tloušťka stěny může být stanovena experimentálně.

Pro zajištění bezpečnosti nádob musí být použit vhodný konstrukční výpočet nádrží a pomocných komponentů.

Minimální tloušťka stěny pro odolání tlaku musí být vypočtena s přihlédnutím zejména k:

- výpočtovým tlakům, které nesmějí být nižší než zkušební tlak;

- výpočtovým teplotám dovoleným pro vhodnou rezervu bezpečnosti;

- maximálním namáháním a koncentracím špičkových namáhání, pokud je to nezbytné;

- vhodným svarovým součinitelům podle vlastností materiálů.

Musí být vzaty v úvahu, pokud jsou použitelné, charakteristiky materiálu, např.:

- mez průtažnosti;

- pevnost v tahu;

- trvalá pevnost;

- únavové údaje;

- modul pružnosti;

- vhodné trvalé prodloužení;

- vrubová houževnatost

- lomová tuhost.

Požadavky tohoto odstavce se považují za splněné, pokud odpovídají dále uvedeným relevantním direktivám a normám:

- pro bezešvé ocelové lahve: Příloha I, Část 1 až 3 ke Council Directive 84/525/EEC 4/

- pro svařované ocelové lahve: Příloha I, Část 1 až 3 ke Council Directive 84/527/EEC 5/

- pro bezešvé hliníkové lahve: Příloha I, Část 1 až 3 ke Council Directive 84/526/EEC 6/

- pro otvory pro plnění: EN 849:1996 Lahve pro přepravu plynu - Ventily lahví - specifikace a zkouška typu (kromě přílohy A).

(2) Nádoby, které nebyly konstruovány a vyrobeny podle norem uvedených v předchozím odstavci (1), musí být konstrovány a vyrobeny podle ustanovení technických předpisů uznávaných příslušnými orgány. Musí však být splněny dále uvedené minimální požadavky:

a) Pro kovové nádoby uvedené v bodě 2211 (1) (2), (3) a (5) při zkušebním tlaku namáhání kovu v nejvíce namáhaném místě nádoby nesmí přesáhnout 77 % zaručené meze průtažnosti (Re).

"Výraznou mezí průtažnosti" se rozumí napětí, které způsobilo trvalé prodloužení o 2o/oo (tj. 0,2 %), nebo trvalé prodloužení u austenitických ocelí o 1 % délky mezi měřícími značkami zkušební tyče

POZNÁMKA: U plechů se musí odebrat zkušební vzorek ke stanovení průtažnosti kolmo ke směru válcování. Prodloužení po přetržení (1 = 5d) se měří na zkušebních tyčích kruhového průřezu, u nichž vzdálenost 1 mezi měřícími značkami se rovná pětinásobnému průměru tyče d. Použije-li se zkušebních tyčí pravoúhlého průřezu, vypočte se měrná délka l podle vzorce

l = 5,65 √H Fo,

kde Fo se rovná původnímu průřezu zkušební tyče.

Nádoby a jejich uzávěry musejí být vyrobeny z vhodných materiálů, které musí být odolné proti křehkým lomům a korozivním trhlinám při teplotách mezi -20 °C a +50 °C.

Pro svařované nádoby musí být použity pouze materiály zaručené svařitelnosti, jejich přiměřená vrubová houževnatost při okolní teplotě -20 °C může být zaručena, zejména ve svarech a přilehlých oblastech.

Svary musí být zručně provedeny a musí zaručovat plnou bezpečnost.

Jakékoli zvětšení tloušťky připouštějící korozi nesmí být brána v úvahu při výpočtu tloušťky stěn.

b) Pro kombinované nádoby uvedené v bodě 2211 (1), (2), (3) a (5), pro které byly použity kompozitní materiály, tj. opatřené obručemi obalenými nebo plně obalenými zesilujícím materiálem konstrukce musí být taková, aby minimální poměr roztržení (tlak při roztržení dělený zkušebním tlakem) byl

1,67 pro nádoby obalené obručí

2,00 pro nádoby plně obalené.

c) Dále uvedené požadavky se vztahují na nádoby uvedené v bodu 2206 (1) určené pro plyny číslice 3:

1. Materiály a stavba kovových nádob musí odpovídat požadavkům dodatku A.2, body 3250 až 3254. Při první zkoušce musí být prokázány u každé nádoby všechny mechanické a technologické charakteristiky používaných materiálů; o vrubové houževnatosti a koeficientu ohýbatelnosti viz dodatek A.2, body 3265 až 3285;

2. Pokud jsou použity jiné materiály, musí odolat křehkému lomu při nejnižší provozní teplotě nádoby a její výstroje;

3. Nádoby musí být opatřeny pojistným ventilem, který se otevírá při provozním tlaku uvedeném na nádobě. Ventily musí mít takovou konstrukci, aby dokonale fungovaly i za nejnižších provozních teplot. Spolehlivost jejich funkce za této teploty se musí prokázat zkouškou každého jednotlivého ventilu nebo zkouškou téhož konstrukčního typu;

4. Otvory a pojistné ventily nádob musí být provedeny tak, aby zabraňovaly vystřikování kapaliny ven z nádob;

5. Nádoby plněné objemově musí být opatřeny stavoznakem.

6. Nádoby musí být tepelně izolovány. Tepelná izolace musí být chráněna proti nárazům souvislým pláštěm. Je-li prostor mezi nádobou a pláštěm vzduchoprázdný (vakuová izolace), musí být ochranný plášť dimensován tak, aby snesl bez deformace vnější tlak nejméně 100 kPa (1 bar). Je-li plášť plynotěsně uzavřen (např. v případě vakuové izolace), musí nějaké zařízení zajistit, aby nevznikl v izolační vrstvě nebezpečný tlak v případě nepřiměřené netěsnosti nádoby nebo jejích armatur. Zařízení musí také bránit vniknutí vlhkosti do izolace.

2213

(1) Nádoby a cisterny podle bodu 2212 (3) smějí mít kromě případného průlezného otvoru, který musí být uzavřen spolehlivým uzávěrem, a otvoru nutného k vypouštění sraženin, nejvýše po jednom otvoru pro plnění a pro vyprazdňování.

Nádoby podle bodu 2211 (1) a (3) určené pro přepravu plynů číslice 2F smějí však mít více otvorů určených zejména pro ověření úrovně hladiny kapaliny a vnitřního přetlaku.

Stejně tak nádoby a cisterny podle bodu 2212 (1)b) a c), určené k přepravě látek číslic 3b) a 4b), smějí být opatřeny dalšími otvory určenými zejména k ověřování hladiny kapaliny a velikosti přetlaku.

(2) Ventily (kohouty) musí být účinně chráněny proti poškození, které může způsobit ucházení plynu, při pádu nádoby, při přepravě a stohování. Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže je splněna jedna nebo více dále uvedených podmínek:

a) Ventily jsou umístěny v hrdle nádoby a chráněny šroubovací zátkou;

b) Ventily jsou chráněny ochrannými kloboučky. Ochranné kloboučky musí mít dostatečně velké otvory, aby při netěsnosti ventilů mohly plyny volně unikat;

c) Ventily jsou chráněny lanky nebo ochranným zařízením;

d) Ventily jsou konstruovány a vyrobeny tak, že jejich schopnost odolat poškození bez úniku obsahu nádoby je prokazatelné;

e) Ventily jsou umístěny uvnitř ochranného rámu;

f) Nádoby jsou přepravovány v ochranných bednách nebo rámech.

Požadavky předchozího odstavce se považují za splněné, pokud vyhovují této normě: EN 962:1996 Lahve pro přepravu plynu - Ochranné kloboučky ventilů a ochrany ventilů lahví pro průmyslové a lékářské plyny - Konstrukce, výroba a zkoušky.

(3) Na nádoby se vztahují dále uvedené požadavky:

a) Pokud jsou lahve uvedené v bodě 2211 (1) vybaveny zařízením pro válení, nesmí toto zařízení tvořit celek s ochranným kloboučkem;

b) Nádoby podle bodu 2211 (3), které mohou být váleny, musí být opatřeny obručemi pro válení nebo jiným způsobem chráněny proti poškození vlivem válení (např. nerezavějící kov nastříkaný na povrch nádoby);

Nádoby podle bodu 2211 (3) a (4) neurčené k válení, musí mít zařízení (např. skluznice, ouška, háky) zajišťující spolehlivou manipulaci technickými prostředky a uzpůsobené tak, že nezeslabují odolnost a nevyvolávají nepřípustná namáhání stěn nádoby;

c) Svazky lahví uvedené v bodě 2211 (5) musí být opatřeny zařízením zajištujícím, že s nimi může být manipulováno bezpečně. Lahve ve svazku a potrubí musí být vhodné pro typ plynu a potrubí mít nejméně tentýž zkušební tlak jako lahve. Potrubí a hlavní kohout musejí být umístěny tak, aby byly chráněny proti poškození.

Svazky lahví pro přepravu určitých plynů podléhající zvláštnímu požadavku "1" v tabulce bodu 2250 musejí mít na každé lahvi ventil, který může být nezávisle uzavřen a který musí být během přepravy uzavřen.

(4) a) Nádoby obsahující pyroforické plyny nebo velmi jedovaté plyny (plyny s hodnotou LC50 nižší než 200 ppm) musí mít otvory svého ventilu (svých ventilů) opatřeny plynotěsnými uzávěry nebo šroubovými čepičkami, které musí být vyrobeny z materiálu odolného proti obsahu lahve.

b) Pyroforické plyny a velmi jedovaté plyny podléhají i zvláštnímu ustanovení "e" v tabulce bodu 2250.

c) Jestliže tyto nádoby jsou spojeny potrubím ve svazek, každá nádoba musí být opatřena ventilem, který musí být během přepravy uzavřen.

Požadavek uvedený v předchozím odstavci a) se vztahuje pouze na hlavní kohout.

2214

2. Zkoušení a schvalování nádob

2215

(1) Shodnost nádob majících zkušební tlak x vnitřní objem větší než 300 MPa.litr (3000 bar.litr) s ustanoveními pro tuto třídu musí být stanovena jednou z dále uvedených metod:

a) Jednotlivé nádoby musí být prohlédnuty, zkoušeny a schváleny zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/ na základě technické dokumentace a prohlášení výrobce o souladu s relevantními ustanoveními této třídy.

Technická dokumentace musí obsahovat úplnou specifikaci konstrukce a stavby a úplnou dokumentaci o výrobě a zkoušení; nebo

b) Konstrukce nádob musí být zkoušena a schválena zkušebním schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/ na základě technické dokumentace s přihlédnutím k jejich souladu s relevantními ustanoveními této třídy.

Nádoby musí být kromě toho konstruovány, vyrobeny a zkoušeny podle plnou kvalitu zajištujícího programu pro konstrukci, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení. Kvalitu zajišťující program musí zajistit soulad nádob s relevantními ustanoveními této třídy a musí být schválen a kontrolován zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/; nebo

c) Konstrukční typ nádob musí být schválen zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/. Každá nádoba této konstrukce musí být vyrobena a zkoušena podle kvalitu zajišťujícího programu pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení, který musí být schválen a kontrolován zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/; nebo

d) Konstrukční typ nádob musí být schválen zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/. Každá nádoba této konstrukce musí být zkoušena pod dozorem zkušebního a schvalovacího orgánu pověřeného příslušným orgánem země schválení8/ na základě prohlášení výrobce o souladu s relevantními ustanoveními této třídy.

(2) Shodnost nádob majících zkušební tlak x vnitřní objem větří než 100 MPa.litr (1000 bar.litr) a menší než 300 MPa.litr (3000 bar.litr) s ustanoveními pro tuto třídu musí být stanovena jednou z popsaných v předchozím odstavci (1) nebo jednou z dále uvedených metod:

a) Nádoby musí být konstruovány, vyrobeny a zkoušeny podle plnou kvalitu zajišťujícího programu pro konstrukci, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení schváleného a dozorovaného zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/; nebo

b) Konstrukční typ nádob musí být schválen zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/. Shodnost každé nádoby se schválenou konstrukcí musí být písemně potvrzena výrobcem na základě kvalitu zajišťujícího programu pro konstrukci, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení schváleného a dozorovaného zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/; nebo

c) Konstrukční typ nádob musí být schválen zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/. Shodnost každé nádoby se schválenou konstrukcí musí být písemně potvrzena výrobcem a všechny nádoby tohoto typu musí být zkoušeny pod dozorem zkušebního a schvalovacího orgánu pověřeného příslušným orgánem země schválení8/.

(3) Shodnost nádob majících zkušební tlak x vnitřní objem nejvýše 100 MPa.litr (1000 bar.libr) s ustanoveními pro tuto třídu musí být stanovena jednou z popsaných v předchozích odstavcích (1) nebo (2) nebo jednou z dále uvedených metod:

a) Shodnost každé nádoby s konstrukcí plně specifikovanou v technické dokumentaci musí být písemně potvrzena výrobcem a všechny nádoby tohoto typu musí být zkoušeny pod dozorem zkušebního a schvalovacího orgánu pověřeného příslušným orgánem země schválení8/; nebo

b) Konstrukční typ nádob musí být schválen zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země schválení8/. Shodnost každé nádoby se schválenou konstrukcí musí být písemně potvrzena výrobcem a všechny nádoby tohoto typu musejí být zkoušeny jednotlivě.

(4) Požadavky předchozích odstavců se považují za shodné:

a) pokud jde o kvalitu zajišťující systémy uvedené v předchozích odstavcích (1) a (2), jestliže tyto systémy odpovídají relevantní evropské normě EN ISO 9000 series;

b) jako celek, pokud relevantní hodnotitelské postupy Council Decision 93/465/EEC8/

i) pro nádoby uvedené v odstavci (1) modulů G, H s konstrukční zkouškou, B v kombinaci s D a B v kombinaci s F;

ii) pro nádoby uvedené v odstavci (2) modulů H, B v kombinaci s E a B v kombinaci s rozšířeným modulem C (C1);

iii) pro nádoby uvedené v odstavci (3) modulů Aa a B v kombinaci s C;

jsou shodné.

(5) Požadavky na výrobce

Výrobce musí být technicky schopný a musí ovládat všechny přiměřené prostředky požadované pro uspokojivou výrobu nádob; to se týká zejména kvalifikovaného personálu

a) dohlížet na celý výrobní proces;

b) provádět spojování materiálů;

c) provádět relevantní zkoušky.

Zkouška odborné způsobilosti výrobce musí být ve všech případech prováděna zkušebním a schvalovacím orgánem pověřeným příslušným orgánem země původu7/.

Musí být brán v úvahu dílčí schvalovací postup výrobce určený k použití.

(6) Požadavky na zkušební a schvalovací orgány

Zkušební a schvalovací orgány musejí být nezávislé na výrobních podnicích a technologicky způsobilé na požadované úrovni. Tyto požadavky se považují za splněné, jestliže byly schváleny příslušnými orgány na základě akreditačního postupu v souladu s evropskými normami série ER 45 000.

2216

(1) Nádoby musí být podrobeny první prohlídce podle dále uvedených specifikací:

U dostatečného počtu vzorků nádob:

a) zkoušku konstrukčního materiálu, při níž musí být stanoveny alespoň výrazná mez průtažnosti, pevnost v tahu a prodloužení při přetržení;

b) změření tloušťky nejslabšího místa stěn nádob a výpočet napětí;

c) ověření stejnorodosti konstrukčního materiálu u každé výrobní série a kontrola vnějšího i vnitřního stavu nádob;

U všech nádob:

d) zkoušku hydraulickým tlakem podle ustanovení bodu 2219;

POZNÁMKA: Se souhlasem zkušebního a schvalovacího orgánu pověřeného příslušným orgánem může být hydraulická tlaková zkouška nahrazena zkouškou plynem, pokud není tento postup nebezpečný.

e) kontrola označení nádob, viz bod 2223(1) až (4);

f) nádoby určené pro přepravu 1001.

Požadavky tohoto bodu se považují za splněné, pokud vyhovují těmto normám: [rezervováno].

(2) Zvláštní ustanovení vztahující se na nádoby z hliníkových slitin pro určité plyny (viz dodatek A.2).

Požadavky tohoto odstavce se považují za splněné, jestliže následující normy odpovídají

- Příloze 1, Části 3 a Příloze II Council Directive 84/5226/EEC9/.

(3) Nádoby musí odolat zkušebnímu tlaku bez vzniku trvalých deformací a zřejmých trhlin,

2217

(1) Nádoby pro vícenásobné použití musí být podrobeny periodickým prohlídkám pod dohledem zkušebního a schvalovacího orgánu pověřeného příslušným orgánem podle dále uvedených specifikací:

a) Kontrola vnějšího stavu nádoby a ověření výstroje a vnějšího označení;

b) Kontrola vnitřního stavu nádoby (např, vážení, vnitřní prohlídka, kontroly tloušťky stěny);

c) hydraulická tlaková zkouška a, pokud je to nezbytné, ověření charakteristik materiálu vhodnými zkouškami.

POZNÁMKA 1: Se souhlasem zkušebního a schvalovacího orgánu pověřeného příslušným orgánem může být hydraulická tlaková zkouška nahrazena zkouškou plynem, pokud není tento postup nebezpečný, nebo rovnocennou ultrazvukovou metodou.

POZNÁMKA 2: Se souhlasem zkušebního a schvalovacího orgánu pověřeného příslušným orgánem může být hydraulická tlaková zkouška nádob podle bodu 2211(1) a (2) nahrazena rovnocennou akustickou metodou.

POZNÁMKA 3: Se souhlasem zkušebního a schvalovacího orgánu pověřeného příslušným orgánem může být hydraulická tlaková zkouška každé svařované nádoby bodu 2211(1) určené pro přepravu plynů číslice 2F, identifikačního čísla látky 1965, s vnitřním objemem nižším než 6,5 1, nahrazena jinou zkouškou zajišťující stejnou úroveň bezpečnosti.

Požadavky tohoto bodu se považují za splněné, pokud vyhovují těmto normám: [rezervováno].

(2) Jesliže zvláštní požadavky nejsou uvedeny v tabulce bodu 2250, periodické prohlídky musejí být prováděny takto:

a) 1 Každé 3 roky v případě nádob určených pro přepravu plynů číslic 1 a 2 skupin TC, TFC, TOC;

b) Každých 5 roků v případě nádob určených pro přepravu plynů číslic 1 a 2 skupin T, TF, TO a plynů číslice 4;

c) Každých 10 roků v případě nádob určených pro přepravu plynů číslic 1, 2 a 3 skupin A, O a F.

Odchylně od ustanovení tohoto odstavce musejí být periodické prohlídky nádob, pro které jsou použity kompozitní materiály (skupinové obaly), prováděny ve lhůtách stanovených příslušným orgánem smluvní strany dohody ADR, který schválil technické předpisy pro konstrukci a stavbu těchto nádob.

(3) Pro nádoby určené pro přepravu 1001 acetylen, rozpuštěný, číslice 4F, musejí být kontrolovány pouze vnější stav (koroze, deformace) a podmínky porézní hmoty (rozpad, usazováním).

Pokud je použit jednolitý materiál jako porézní hmota, lhůta mezi jednotlivými periodickými prohlídkami může být prodloužena do 10 roků.

Požadavky tohoto bodu se považují za splněné, pokud vyhovují těmto normám: [rezervováno].

(4) Odchylně od bodu 2217 (1) (c) musí být uzavřené nádoby odpovídající bodu 2206 (1) podrobeny vnější prohlídce a zkouška těsnosti musí být provedena s plynem obsaženým v nádobě nebo s inertním plynem. Kontrola musí být provedena prostředky měření přetlaku nebo podtlaku. Tepelná izolace nemusí být sejmuta.

Požadavky tohoto bodu se považují za splněné, pokud vyhovují těmto normám: [rezervováno],

(5) Nádoby uvedené v bodu 2211 smějí být přepravovány i po uplynutí lhůt stanovených pro provedení periodické prohlídky za účelem provedení této prohlídky.

2218

c. Zkušební tlak, stupeň plnění a omezení vnitřního objemu nádob

2219

Dále uvedené požadavky se vztahují na nádoby uvedené v bodu 2211:

a) Nejnižší zkušební tlak pro nádoby uvedené v bodu 2211 (1), (2), (3) a (5) je 1 MPa (10 barů);

b) Pro plyny číslice 1 s kritickou teplotou nižší než -50 °C vnitřní tlak (zkušební tlaků vyvozený hydraulickým tlakem musí být nejméně jedenapůlnásobkem zkušebního tlaku při 15 °C;

c) Pro plyny číslice 1 s kritickou teplotou - 50 °C a vyšší a pro zkapalněné plyny číslice 2 s kritickou teplotou nižší než 70 °C stupeň plnění musí být takový, aby vnitřní tlak při 60 °C nepřevýšil zkušební tlak nádob,

Pro plyny a směsi plynů s nedostatečnými údaji se nejvyšší dovolený stupeň plnění (FD) stanoví takto:

FD ≤ 8,5 x 10-4.dg.Pe

kde FD = nejvyšší dovolený stupeň plnění (v kg/l)

dg = hustota plynu (při 15 °C, 1 bar) (v kg/m3)

Pe = nejnižší zkušební tlak (v barech)

Jestliže hustota plynu není známa, nejvyšší dovolený stupeň plnění se stanoví takto:

kde FD = nejvyšší dovolený stupeň plnění (v kg/l)

Pe = nejnižší zkušební tlak (v barech)

MM = molární hmotnost (v g/mol)

R = 8,31451 x 10-2 bar.mol-1.K-1 (plynová konstanta)

(Pro směsi plynů se bere průměrná morální hmotnost se zřetelem na koncentraci různých komponent);

d) Pro plyny číslice 2 s kritickou teplotou 70 °C smí být nejvyšší dovolená hmotnost na litr vnitřního objemu nádoby (součinitel plnění) rovna 0,95 násobku hustoty kapalné fáze při 50 °C; kromě toho fáze par nesmí zmizet pod 60 °C. Zkušební tlak bude nejméně roven tlaku par kapaliny při 70 °C, minus 100 kPa (1bar).

Pro čisté plyny s nedostatečnými údaji nejvyšší stupeň plnění se stanoví takto:

FD ≤ (0,0032. BP - 0,24).d1

kde FD = nejvyšší dovolený stupeň plnění (v kg/l)

BP = bod varu ( v Kelvinech)

d1 = hustota plynu při bodu varu (v kg/l)

e) Pro plyny číslice 3A a 30 nesmí stupeň plnění při plnící teplotě tlaku 0,1 KPa (1 bar) přesáhnout 98 % vnitřního objemu nádoby.

Pro plyny číslice F stupeň plnění musí zůstat pod úrovní, při které by objem dosáhl 95 % vnitřního objemu nádoby, kdyby došlo k takovému zvýšení teploty jejího obsahu, při níž by tlak par dosáhl výše otevíracího tlaku odpouštěcího ventilu.

Pro nádoby podle bodu 2206 (1) se zkušební tlak rovná 1,3 násobku nejvyššího dovoleného provozního tlaku, pro vakuově izolované nádoby zvýšený o 1 bar.

f) Pro 1001 acetylen, rozpuštěný číslice 4F, s rovnováhou dosaženou při 15 °C, plnící tlak nesmí převýšit hodnotu předepsanou příslušným orgánem pro porézní hmotu, viz bod 2223 (1) (h). Množství rozpouštědla a množství acetylenu musí rovněž odpovídat hodnotám uvedeným ve schválení.

Požadavky tohoto bodu se považují za splněné, pokud vyhovují těmto normám: [rezervováno].

POZNÁMKA: Zkušební tlak, stupeň plnění a omezení vnitřního objemu nádob bodu 2211 pro různé plyny, jakož i omezení týkající se jedovatých plynů s hodnotou LC50 nižší než 200 ppm, jsou uvedeny v tabulce bodu 2250.

2220-2221

3. Společné balení

2222

(1) Látky a předměty této třídy smějí být baleny společně v jednom vnějším obalu, pokud spolu navzájem nebezpečně nereagují.

(2) Látky a předměty této třídy smějí být baleny společně v tomtéž vnějším obalu s látkami a/nebo věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR, pokud spolu navzájem nebezpečně nereagují.

(3) Látky a předměty této třídy smějí být baleny společně ve skupinovém obalu podle bodu 3558 s látkami a předměty jiných tříd - za předpokladu, že společné balení je též dovoleno pro látky a předměty těchto tříd - pokud spolu navzájem nebezpečně nereagují.

(4) Za nebezpečné reakce se považují:

a) vznícení a/nebo vyvíjení značného tepla;

b) vyvíjení hořlavých a/nebo jedovatých plynů;

c) tvorba žíravých kapalin;

d) tvorba nestabilních látek.

(5) Požadavky bodů 2002 (6) a (7) a 2202 musí být dodrženy.

(6) Kus nesmí mít větší hmotnost než 100 kg, pokud jsou použity dřevěné nebo lepenkové bedny.

4. Nápisy a bezpečnostní značky na kusech (viz dodatek A.9)

Nápisy

2223

(1) Nádoby pro vícenásobné použití podle bodu 2211 musí být opatřeny zřetelně čitelnými a trvanlivými dále uvedenými nápisy:

a) Jméno a značka výrobce;

b) Číslo schválení (jestliže konstrukční typ nádoby byl schválen podle bodu 2215);

c) Číslo série nádoby udělené výrobcem;

d) Vlastní hmotnost nádoby bez výstroje a příslušenství, je-li kontrola tloušťky stěny požadována v bodě 2217 (1) (b), provede se vážením;

e) Zkušební tlak (viz bod 2219);

f) Datum (měsíc a rok) první prohlídky a poslední periodické prohlídky;

POZNÁMKA: měsíc nemusí být uváděn pro plyny, pro které je lhůta mezi periodickými prohlídkami 10 a více roků (viz bod 2217 (2) a bod 2250).

g) Razítko znalce, který provedl zkoušky a prohlídky;

h) V případě 1001 acetylen, rozpuštěný číslice 4F: dovolený plnící tlak (viz bod 2219 (f) a celková hmotnost: prázdná nádoba, výstroj a příslušenství, porézní hmota a rozpouštědlo;

i) Vodní obsah v litrech;

j) Pro plyny číslice 1 plněné tlakem nejvyšší plnící tlak při 15 °C dovolený pro nádobu.

Tyto nápisy musí být nesnímatelně upevněny, např. vyraženy, buď na zesílené části nádoby nebo na prstenci nebo nesnímatelně upevněny nálepkami.

Smějí být též vyraženy přímo na nádobě, pokud je prokázáno, že pevnost nádoby není narušena nápisem.

(2) Nádoby pro vícenásobné použití podle bodu 2211 musí být kromě toho opatřeny zřetelně čitelnými a trvanlivými dále uvedenými nápisy:

a) Identifikační číslo látky a úplný název plynu nebo směsi plynů, jak jsou uvedeny v bodu 2201;

V případě plynů zařazených pod položku J.N musí být uvedeny pouze identifikační číslo látky a technický název10/ plynu;

V případě směsí plynů musí být uvedeny nejvýše dvě základní složky nejvíce přispívající k jejich nebezpečnostnímu riziku.

b) Pro plyny číslice 1 plněné gravitačně a pro zkapalněné plyny buď nejvyšší plnicí hmotnost a vlastní hmotnost nádoby s výstrojí a příslušenstvím připojenými v době plnění, nebo celková hmotnost;

c) Datum (rok) příští periodické prohlídky.

Tyto nápisy mohou být buď vyraženy nebo uvedeny na trvalém informačním štítku nebo na nálepce přilepené na nádobě nebo uvedeny pevně a zřetelně viditelně, jako barvou nebo jiným rovnocenným způsobem.

(3) Požadavky odstavce (1) kromě pododstavce b) se považují za splněné, pokud odpovídají příslušným částem této evropské normy:

EN 1089-1:1996 Přepravní láhve na plyn - Označování plynových lahví (kromě LPG) - Část 1: Označení vyražením.

(4) Nádoby na jedno použití podle bodu 2211(1) musí být opatřeny dále uvedenými zřetelně čitelnými a trvanlivými nápisy:

a) Jméno a značka výrobce;

b) Číslo schválení (jestliže konstrukční typ nádoby byl schválen podle bodu 2215);

c) Číslo série nádoby udělené výrobcem;

d) Zkušební tlak (viz bod 2219);

e) Datum (měsíc a rok) výroby;

f) Razítko znalce, který provedl první prohlídku;

g) Identifikační číslo látky a úplný název plynu nebo směsi plynů, jak jsou uvedeny v bodu 2201;

V případě plynů zařazených pod položku J.N musí být uvedeny pouze identifikační číslo látky a technický název10/ plynu;

V případě směsí plynů musí být uvedeny nejvýše dvě základní složky nejvíce přispívající k jejich nebezpečnostnímu riziku.

h) Slova "ZNOVU NEPLNIT"; tento nápis musí být nejméně 6 mm vysoký.

Nápisy uvedené v tomto odstavci, kromě uvedených pod písmenem g), musí být nesnímatelně upevněny, např. vyraženy, buď na zesílené části nádoby nebo na prstenci nebo nesnímatelně upevněny nálepkami.

Smějí být též vyraženy přímo na nádobě, pokud je prokázáno, že pevnost nádoby není narušena nápisem.

Požadavky tohoto bodu se považují za splněné, pokud vyhovují těmto normám: [rezervováno].

(5) Každý kus obsahující nádoby naplněné plyny číslic 1 až 4, 6F, 7 a nádobky, malé, obsahující plyn (kartuše) číslice 5 musí být zřetelně označeny písmeny "UN" a identifikačním číslem látky nebo předmětu uvedeným v nákladním listu s dodatkem "Třída 2".

Tento požadavek nemusí být splněn, pokud nádoby a jejich nápisy jsou zřetelně viditelné.

(6) Kusy obsahující aerosoly číslice 5 musí být zřetelně označeny takto:

"UN 1950 AEROSOLY".

Bezpečnostní značky

2224

POZNÁMKA: Pro účely označování bezpečnostními značkami se rozumí kusem jakýkoli obal obsahující nádoby, aerosoly nebo nádobky, malé, obsahující plyn (kartuše), nebo jakákoli nádoba uvedená v bodu 2211 bez vnějšího obalu.

(1) Kusy obsahující látky a předměty této třídy musí být opatřeny dále uvedenými bezpečnostními značkami:

Látky a předměty zařazené do
různých číslic těchto skupin
Bezpečnostní značka vzoru č.
A2
F3
O2 + 05
T6.1
TF6.1 + 3
TC6.1 + 8
TO6.1 + 05
TFC6.1 + 3 + 8
TOC6.1 + 05 + 8

(2) Každý kus obsahující plyny číslice 3 musí být kromě toho opatřen na dvou protilehlých stranách bezpečnostními značkami vzoru č. 11.

(3) Bezpečnostní značky na plynových lahvích podle bodu 2211 (1) smějí být umístěny na hrdle a jejich rozměry mohou být zmenšeny tak, aby zůstaly zřetelně viditelné.

2225

B. Zápisy v nákladním listu

2226

(1) Popis věci v nákladním listu musí být shodný s jedním z identifikačních čísel látky nebo předmětu a jedním z pojmenování vytištěných velkými písmeny v bodu 2201. Jestliže látka není jmenovitě uvedena, ale je zařazena do položky J.N., popis věci musí sestávat z identifikačního čísla látky nebo předmětu a označení J.N. následovaným chemickým nebo technickým názvem11/.

Popis věcí musí následovat zápis čísla třídy, číslice, skupiny a zkratkou "ADR" (nebo "RID"). např. "2, 2F, ADR".

Při přepravě směsí [viz bod 2200 (3)] obsahujících několik složek podléhajících ustanovení dohody ADR nebude obvykle nezbytné uvádět více než dvě složky nejvíce přispívající k jednomu nebo více druhům nebezpečí směsí.

Při přepravě směsí [viz bod 2200 (3)] v cisternách (nesnímatelných cisternách, snímatelných cisternách, cisternových kontejnerech nebo článcích bateriových vozidel) musí být uvedeno složení směsi jako percentuální podíl z objemu nebo jako percentuální podíl z hmotnosti. Základní složky s obsahem menší než 1 % nemusejí být uvedeny.

Místo technického názvu je dovoleno používání jednoho z dále uvedených názvů:

- Pro 1078 chladicí plyn, J.N. číslice 2A:

směs F1, směs F2, směs F3;

- Pro 1060 methylacetylen a propadien, směs, stabilizovaná číslice 2F:

směs P1, směs P2;

- Pro 1965 plynný uhlovodík, směs, zkapalněná, J.N. číslice 2F:

směs A nebo butan, směs A01 nebo butan, směs A02 nebo butan, směs A0 nebo butan, směs A1, směs B1, směs B2, směs B, směs C nebo propan.

Při přepravě v cisternách smějí být používány obchodní názvy "butan" a "propan" pouze jako doplněk.

- Pro položku 1010 číslice 2F:

směsi 1,3-butadienu a uhlovodíků, inhibitované.

Pro tyto směsi složení nemusí být uváděno.

(2) Při přepravě nádob uvedených v bodu 2211 podle podmínek bodu 2217 (5) musí být v nákladním listu uvedena tato položka:

"Přeprava podle bodu 2217 (5)"

2227 - 2236

C. Vyprázdněné obaly

2237

(1) Nevyčistěné vyprázdněné nádoby a cisterny číslice 8 musí být uzavřeny stejným způsobem, jako kdyby byly plné.

(2) Nevyčistěné vyprázdněné nádoby a cisterny číslice 8 musí být opatřeny stejnými nápisy a bezpečnostními značkami, jako kdyby byly plné.

(3) Označení v nákladním listu musí být shodné s jedním z pojmenování vytištěných velkými písmeny v číslici 8 následovaného zápisem "2, čísl. 8, ADR", např. "Vyprázdněná nádoba. 2, čísl. 8, ADR". Pro vyprázdněné nádoby s vnitřním obsahem větším než 1000 l a pro vyprázdněná cisternová vozidla (včetně bateriových vozidel), snímatelné cisterny a cisternové kontejnery, nevyčistěné, tento zápis musí být doplněn dodatečnými slovy "Poslední náklad" spolu s identifikačním číslem látky, pojmenováním, číslem a skupinou posledně naložené věci, např. "Poslední náklad: 1017 chlor, 2TC".

(4) Nádoby čísl. 8 uvedené v bodě 2211 smějí být přepravovány i po uplynutí lhůt stanovených pro periodické prohlídky předepsaných v bodě 2217.

2238

D. Přechodná opatření

2239

(1) Nádoby vyrobené před 1. lednem 1997 a nesplňující požadavky této přílohy platné od 1. ledna 1997, jejichž přeprava však byla dovolena podle požadavků přílohy A dohody ADR platných do 31. prosince 1996, smějí být přepravovány i po tomto datu, pokud byly splněny požadavky na periodické zkoušky uvedené v bodu 2217.

(2) Lahve uvedené v bodu 2211 (1), které byly podrobeny první prohlídce nebo periodické prohlídce před 1. lednem 1997, smějí být přepravovány vyprázdněné, nevyčistěné bez bezpečnostních značek až do doby jejich příštího naplnění neho příští periodické prohlídky.

2240 - 2249

E. Tabulka plynů a zvláštních ustanovení

2250

Seznam plynů s odkazem na hlavní ustanovení bodů 2211 až 2219 a zvláštní požadavky pro specifické látky.

Seznam plynů: viz tabulky

Klíč pro "zvláštní požadavky":

a: Hliníkové slitiny nesmějí přijít do styku s plynem.

b: Ventily vyrobené z mědi nejsou dovoleny.

c. Kovové části přicházející do styku s obsahem nesmějí obsahovat více než 70 % mědi.

d: Žádná nádoba nesmí obsahovat více než 5 kg látky.

e: Výpustné ventily musí mít uzávěry nebo ochranné kloboučky zajišťující plynotěsnost [viz bod 2213(4)].

f: Během přepravy musí být učiněny nezbytné kroky pro zabránění nebezpečným reakcím (např. polymerizaci, rozkladu ...). V nezbybném případě se provede stabilizace nebo přidá inhibitor.

g: Použití jiného zkušebního tlaku, než jsou uvedeny, je dovoleno předpisy bodu 2219 (c).

h: Pokud je použit homogenní materiál jako porézní hmota, interval mezi prohlídkami smí být prodloužen na 10 roků.

i: Nejvyšší plnění podle údajů uvedených ve schválení.

j: Zkušební tlak a stupeň plnění musí být vypočten podle požadavků bodu 2219.

k: Interval mezi zkouškami smí být prodloužen na 10 roků, jesbliže nádoby jsou vyrobeny z hliníkových slitin.

l: Každá lahev v rámu (svazku) musí být vybavena vlastním ventilem, který musí být uzavřen během přepravy.

m: Interval mezi prohlídkami pro ocelové lahve podle bodu 2211(1) smí být prodloužen na 15 roků:

a) po dohodě s příslušným orgánem (orgány) země (zemí), kde se provádějí perodické prohlídky a přepravy; a

b) podle požadavků technických předpisů nebo norem uznaných příslušným orgánem, nebo normy EN 1440:1996 "Transportable refillable welded steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Periodic requalification" [Přepravní ocelové lahve pro vícenásobné použití na zkapalněný ropný plyn (LPG) - Periodické ověřování způsobilosti].

n: V případě nádob pro přepravu plynů zařazených do položky J.N. musejí být vzaty v úvahu tyto požadavky:

1. Materiály, ze kterých byly nádoby a jejich uzávěry vyrobeny, nesmějí být náchylné k napadení jejich obsahem nebo tvořit s ním škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny.

2. Zkušební tlak a stupeň plnění musejí být vypočteny podle požadavků bodu 2219.

3. Jedovaté plyny a směsi plynů s hodnotou LC50 menší než 200 ppm není dovoleno přepravovat v nádobách uvedených v bodu 2211(2) a (3).

4. Ventily nádob pro jedovaté plyny a směsi plynů s hodnotou LC50 menší než 200 ppm nebo pyroforické plyny nebo hořlavé směsi plynů obsahujících více než 1 % pyroforických sloučenin musejí být vybaveny plynotěsnými uzávěry nebo ochrannými kloboučky.

Jsou-li tyto nádoby spojeny potrubím do svazku, každá z nich musí být vybavena vlastním ventilem, který musí být uzavřen během přepravy.

5. Během přepravy musí být učiněny nezbytné kroky pro zabránění nebezpečným reakcím (např. polymerizaci, rozkladu). V nezbytném případě se provede stabilizace nebo přidá inhibitor.

6. Jiná kriteria smějí být použita pro plnění svařovaných ocelových lahví uvedených v bodu 2211 (1) určených pro přepravu látek číslice 2F identifikačního čísla látky 1965:

a) po dohodě s příslušným orgánem země, kde se provádějí přepravy; a

b) ve shodě s ustanoveními národních předpisů nebo norem uznaných příslušným orgánem, nebo normou EN 1493:1996 "Transportable refillable velded steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Procedures for checking before, during and after refilling" [Přepravní ocelové lahve pro vícenásobné použití na zkapalněný ropný plyn (LPG) - Postupy pro kontrolu před, během a po znovunaplnění].

Jsou-li kritéria pro plnění odlišná od uvedených v bodu 2219, nákladní list musí obsahovat zápis "Přeprava podle bodu 2250, zvláštní požadavek n" a uvedení referenční teploty použité pro výpočet stupně plnění.

Číslice a skupinaIdent. číslo látkyNázev látky nebo předmětuBALENÍZKOUŠKAPLNĚNÍZvláštní požadavky
Typ nádoby bod 2211)TLAKLhůta (roky) x/Nejvyš. plnění kg/l nebo
MPa nebo % obj.
x pln. tlakMPa
1A1002VZDUCH, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1006ARGON, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1046HELIUM, STLAČENÉ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1056KRYPTON, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1065NEON, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1066DUSÍK, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1979VZÁCNÉ PLYNY, SMĚS, STLAČENÁ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1980VZÁCNÉ PLYNY A KYSLÍK, SMĚS, STLAČENÁ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1981VZÁCNÉ PLYNY A DUSÍK, SMĚS, STLAČENÁ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1982TETRAFLUORMETHAN, STLAČENÝ
(CHLADICÍ PLYN R 14, STLAČENÝ)
(1), (2), (3), (5)20,0100,62g
(1), (2), (3), (5)30,00,94g
2036XENON, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)13,0101,24g
2193HEXAFLUORETHAN, STLAČENÝ
(CHLADICÍ PLYN R 16, STLAČENÝ)
(1), (2), (3), (5)20,0101,10g
1956STLAČENÝ PLYN, J.N.(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.n
101014KYSLÍK A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, STLAČENÁ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1072KYSLÍK, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
3156STLAČENÝ PLYN, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
2451FLUORODUSÍK, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)20,0100,5g
(1), (2), (3), (5)30,00,75g
1F1049VODÍK, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1957DEUTERIUM, STLAČENÉ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1962ETHYLEN, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)22,5100,34g
(1), (2), (3), (5)30,5100,37g
1971METHAN, STLAČENÝ nebo(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
1971ZEMNÍ PLYN, STLAČENÝ, s vysokým obsahem methanu
2034VODÍK A METHAN, SMĚS, STLAČENÁ(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.
2203SILAN, STLAČENÝxx/(1), (2), (3), (5)22,5100,32e,g,l
(1), (2), (3), (5)25,0100,41e,g,l
1964UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, STLAČENÁ, J.N.(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.n
1954STLAČENÝ PLYN, HOŘLAVÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)1,5102/3 Z.T.n
1T1612HEXAETHYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ PLYN, SMĚS(1), (2), (3), (5)1,552/3 Z.T.n
1955STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)1,552/3 Z.T.n

x/ Nevztahuje se na nádoby z kompozitních materiálů [viz bod 2217 (2)].

xx/ Považován za pyroforický

Číslice a
skupina
Ident.
číslo
látky
Název látky nebo předmětuBALENÍZKOUŠKAPLNĚNÍZvláštní požadavky
Typ nádoby (bod 2211)TLAKLhůta (roky) x/Nejvyš. plnění kg/l nebo
MPa nebo % obj.
x pln. tlakMPa
1TF1016OXID UHELNATÝ, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)1,552/3 Z.T.k
1023UHELNÝ PLYN, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)1,552/3 Z.T.
1071ROPNÝ PLYN, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)1,552/3 Z.T.
1911DIBORAN, STLAČENÝ(1), (5)25,050,072e,f,l
2600OXID UHELNATÝ A VODÍK, SMĚS, STLAČENÁ(1), (2), (3), (5)1,552/3 Z.T.k
1953STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)1,552/3 Z.T.n
1TC1008FLUORID BORITÝ, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)22,530,715g
(1), (2), (3), (5)30,00,86g
1859FLUORID KŘEMIČITÝ, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)20,030,74g
(1), (2), (3), (5)30,01,1g
2198FLUORID FOSFOREČNÝ, STLAČENÝ(1), (5)20,030,9e,g,l
(1), (5)30,01,34e,g,l
2417FLUORID KARBONYLU, STLAČENÝ(1), (2), (3), (5)20,030,47g
(1), (2), (3), (5)30,00,7g
3304STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)1,532/3 Z.T.n
1TO3303STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.(1), (2), (3), (5)1,552/3 Z.T.n
1TFC3305STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)1,532/3 Z.T.n
1TOC1045FLUOR, STLAČENÝ(1), (5)20,052,8 MPaa,d,e,l
1660OXID DUSNATÝ, STLAČENÝ(1), (5)1,532/3 Z.T.e,l
2190FLUORID KYSLÍKU, STLAČENÝ(1), (5)20,032,8 MPaa,d,e,l
3306STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)1,532/3 Z.T.n
2A1009BROMTRIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 13B1)(1), (2), (3), (5)4,2101,13g
(1), (2), (3), (5)12,0101,44g
(1), (2), (3), (5)25,0101,60g
1013OXID UHLIČITÝ(1), (2), (3), (5)19,0100,66g
(1), (2), (3), (5)25,0100,75g
1015OXID UHLIČITÝ A OXID DUSNÝ, SMĚS(1), (3), (5)25,0100,75g
1018CHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 22)(1), (2), (3), (5)2,9101,03
1020CHLORPENTAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 115)(1), (2), (3), (5)2,5101,08
10211-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 124)(1), (2), (3), (5)1,2101,2
1022CHLORTRIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 13)(1), (2), (3), (5)10,0100,83g
(1), (2), (3), (5)12,0100,90g
(1), (2), (3), (5)19,0101,04g
(1), (2), (3), (5)25,0101,10g
1028DICHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 12)(1), (2), (3), (5)1,8101,15
1029DICHLORFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 21)(1), (2), (3), (5)1,0101,23
1058ZKAPALNĚNÉ PLYNY nehořlavé nasycené dusíkem, oxidem uhličitým nebo
vzduchem
(1), (2), (3), (5)1,510j
1080FLUORID SÍROVÝ(1), (2), (3), (5)7,0101,04g
(1), (2), (3), (5)14,0101,33g
(1), (2), (3), (5)16,0101,37g
1858HEXAFLUORPROPYLEN (CHLADICÍ PLYN R 1216)(1), (2), (3), (5)2,2101,11
1952ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s nejvýše 9 % ethylenoxidu(1), (2), (3), (5)19,0100,66
(1), (2), (3), (5)25,0100,75
19581,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 114)(1), (2), (3), (5)1,0101,30
1973CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN,
SMĚS s pevným bodem varu, s přibližné 49 % chlordifluormetahanu
(CHLADICÍ PLYN R 502)
(1), (2), (3), (5)3,1101,05
1974BROMCHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 12B1)(1), (2), (3), (5)1,0101,61
1976OKTAFLUORCYKLOBUTAN (CHLADICÍ PLYN RC 318)(1), (2), (3), (5)1,1101,34
19831-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 133A)(1), (2), (3), (5)1,0101,18
1984TRIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 23)(1), (2), (3), (5)19,0100,87g
(1), (2), (3), (5)25,0100,95g
2422OKTAFLUOR-2-BUTEN(1), (2), (3), (5)1,2101,34
2424OKTAFLUORPROPAN (CHLADICÍ PLYN R 218)(1), (2), (3), (5)2,5101,09
2599CHLORTRIFLUORMETHAN A TRIFLUORMETHAN,
AZEOTROPNÍ SMĚS, s přibližně 60 % chlortrifluormethanu
(CHLADICÍ PLYN R 503)
(1), (2), (3), (5)3,1100,11
(1), (2), (3), (5)4,2100,20
(1), (2), (3), (5)10,0100,66
2602DICHLORDIFLUORMETHAN A 1,1-DIFLUORETHAN,
AZEOTROPNÍ SMĚS, s přibližně 74 % dichlordifluormethanu
(CHLADICÍ PLYN R 500)
(1), (2), (3), (5)2,2101,01
3070DICHLORDIFLUORMETHAN A ETHYLENOXID,
SMĚS s nejvýše 12,5 % ethylenoxidu
(1), (2), (3), (5)1,8101,09
31591,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 134A)(1), (2), (3), (5)2,2101,04
3220PENTAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYR R 125)(1), (2), (3), (5)3,4100,95g
(1), (2), (3), (4)3,6100,72
3296HEPTAFLUORPROPAN (CHLADICÍ PLYN R 227)(1), (2), (3), (5)1,5101,2
3297ETHYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše
8,8 % ethylenoxidu
(1), (2), (3), (5)1,0101,16
3298ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN,
SMĚS s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu
(1), (2), (3), (5)2,6101,02
3299ETHYLENOXID A TETRAFLUORETHAN,
SMĚS s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu
(1), (2), (3), (5)1,7101,03
1078CHLADICÍ PLYN, J.N.(1), (2), (3), (5)10n
SMĚS F1(1), (2), (3), (5)1,2101,23
SMĚS F2(1), (2), (3), (5)1,8101,15
SMĚS F3(1), (2), (3), (5)2,9101,03
1968INSEKTICID PLYNNÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)10n
3163ZKAPALNĚNÝ PLYN, J.N.(1), (2), (3), (5)10
3337CHLADICÍ PLYN R 404A(1),(2),(3),(5)3,6100,82
3338CHLADICÍ PLYN R 407A(1),(2),(3),(5)3,6100,94
3339 CHLADICÍ PLYN R 407B(1),(2),(3),(5)3,8100,93
3340CHLADICÍ PLYN R 407C(1),(2),(3),(5)3,5100,95
201070OXID DUSNÝ(1), (2), (3), (5)18,0100,68g
(1), (2), (3), (5)22,5100,74g
(1), (2), (3), (5)25,0100,75g
3157ZKAPALNĚNÝ PLYN, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.(1), (2), (3), (5)10n
2F10101,2-BUTADIEN, INHIBITOVANÝ nebo(1), (2), (3), (5)1,0100,59f
10101,3-BUTADIEN, INHIBITOVANÝ nebo(1), (2), (3), (5)1,0100,55f
10101,3-BUTADIEN A UHLOVODÍKY, SMĚSI, INHIBITOVANÉ(1), (2), (3), (5)100,5f, j
1011BUTAN(1), (2), (3), (5)1,0100,51
1012BUTENY, SMĚS nebo(1), (2), (3), (5)100,5j
10121-BUTEN nebo(1), (2), (3), (5)1,0100,53
1012CIS-2-BUTEN(1), (2), (3), (5)1,0100,55
1012TRANS-2-BUTEN nebo(1), (2), (3), (5)1,0100,54
1027CYKLOPROPAN(1), (2), (3), (5)2,0100,53
10301,1-DIFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 152a)(1), (2), (3), (5)1,8100,79
1032DIMETHYAMIN, BEZVODÝ(1), (2), (3), (5)1,0100,59b
1033DIMETHYLETHER(1), (2), (3), (5)1,8100,58
1035ETHAN(1), (2), (3), (5)9,5100,25g
(1), (2), (3), (5)12,0100,29g
(1), (2), (3), (5)30,0100,39g
1036ETHYLAMIN(1), (2), (3), (5)1,0100,61b
1037ETHYLCHLORID(1), (2), (3), (5)1,0100,80a
1039ETHYLMETHYLETHER(1), (2), (3), (5)1,0100,64
1041ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ,
SMĚS s více než 9 %, ale méně než 87 % ethylenoxidu
(1), (2), (3), (5)19,0100,66g
(1), (2), (3), (5)25,0100,75g
1055ISOBUTEN(1), (2), (3), (5)1,0100,52
1060METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMĚS, STABILIZOVANÁ(1), (2), (3), (5)10c,f,j
Propadien s 1 % až 4 % methylacetylenu(1), (2), (3), (5)2,2100,50c,f
SMĚS P1(1), (2), (3), (5)3,0100,49c,f
SMĚS P2(1), (2), (3), (5)2,4100,47c,f
1061METHYLAMIN, BEZVODÝ(1), (2), (3), (5)1,3100,58b
1063METHYLCHLORID (CHLADICÍ PLYN R 40)(1), (2), (3), (5)1,7100,81a
1077PROPYLEN(1), (2), (3), (5)3,0100,43
1081TETRAFLUORETHYLEN, INHIBITOVANÝ(1), (2), (3), (5)20,0100,5 MPaf
1083TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ(1), (2), (3), (5)1,0100,56b
1085VINYLBROMID, BEZVODÝ(1), (2), (3), (5)1,0101,37a,f
1086VINYLCHLORID, INHIBITOVANÝ nebo VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ(1), (2), (3), (5)1,2100,81a,f
1087VINYLMETHYLETHER, INHIBITOVANÝ(1), (2), (3), (5)1,0100,67f
1860VINYLFLUORID, INHIBITOVANÝ(1), (2), (3), (5)25,0100,64a,f,g
1912METHYLCHLORID A METHYLENCHLORID, SMĚS(1), (2), (3), (5)1,7100,81a
19591,1-DIFLUORETHYLEN (CHLADICÍ PLYN 1132a)(1), (2), (3), (5)25,0100,77g
1969ISOBUTAN(1), (2), (3), (5)1,0100,49
1978PROPAN(1), (2), (3), (5)2,5100,42
20351,1,1-TRIFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN 143a)(1), (2), (3), (5)3,5100,75
20442,2-DIMETHYLPROPAN(1), (2), (3), (5)1,0100,53
2200PROPADIEN, INHIBITOVANÝ(1), (2), (3), (5)2,2100,50f
2419BROMTRIFLUORETHYLEN(1), (2), (3), (5)1,0101,19
2452ETHYLACETYLEN, INHIBITOVANÝ(1), (2), (3), (5)1,0100,57c,f
2453ETHYLFLUORID, (CHLADICÍ PLYN R 161)(1), (2), (3), (5)3,0100,57
2454METHYLFLUORID, (CHLADICÍ PLYN R 41)(1), (2), (3), (5)30,0100,36
25171-CHLOR1,1-DIFLUORETHAN, (CHLADICÍ PLYN R 142b)(1), (2), (3), (5)1,0100,99
2601CYKLOBUTAN(1), (2), (3), (5)1,0100,63
3153PERFLUORMETHYLVINYLETHER(1), (2), (3), (5)2,0100,75
3154PERFLUORETHYLVINYLETHER(1), (2), (3), (5)1,0100,98
3252DIFLUORMETHAN, (CHLADICÍ PLYN R 32)(1), (2), (3), (5)4,8100,78
1965PLYNNÝ UHLOVODÍK, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N.(1), (2), (3), (5)10m, n
SMĚS A(1), (2), (3), (5)1,0100,50
SMĚS A01(1), (2), (3), (5)1,5100,49
SMĚS A02(1), (2), (3), (5)1,5100,48
SMĚS AO(1), (2), (3), (5)1,5100,47
SMĚS A1(1), (2), (3), (5)2,0100,46
SMĚS B1(1), (2), (3), (5)2,5100,45
SMĚS B2(1), (2), (3), (5)2,5100,44
SMĚS B(1), (2), (3), (5)2,5100,43
SMĚS C(1), (2), (3), (5)3,0100,42
3161ZKAPALNĚNÝ PLYN, HOŘLAVÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)10n
3354INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)10n
2T1062METHYLBROMID(1), (2), (3), (5)1,051,51a
1581CHLORPIKRIN A MEHYLBROMID, SMĚS(1), (2), (3), (5)1,051,51a
1582CHLORPIKRIN A MEHYLCHLORID, SMĚS(1), (2), (3), (5)1,750,81a
2191SULFURYLFLUORID(1), (2), (3), (5)5,051,10k
1967INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)5n
3162ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)5n
2TF1026KYAN(1), (2), (3), (5)10,050,70k
1040ETHYLENOXID NEBO ETHYLENOXID S DUSÍKEM
až do celkového tlaku 1 MPa (10 barů) při 50 °C
(1), (2), (3), (5)1,550,78f
1053SIROVODÍK(1), (2), (3), (5)5,550,67k
1064METHYLMERKAPTAN(1), (2), (3), (5)1,050,78k
1082TRIFLUORCHLORETHYLEN, INHIBITOVANÝ(1), (2), (3), (5)1,951,13f, k
2188ARSAN(1), (5)4,251,10f, k
2192GERMAN xx/(1), (5)25,051,02e, g, l
2199FOSFAN xx/(1), (5)22,550,30e, g, l
(1), (5)25,050,51e, g, l
2202SELENOVODÍK, BEZVODÝ(1), (5)3,151,60e,l
2204SULFID KARBONYLU(1), (2), (3), (5)2,650,84k
2676ARTIMAN(1), (5)2,051,2e, l
3300ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ,
SMĚS s více než 87 % ethylenoxidu
(1), (2), (3), (5)2,850,73f
3160ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)5n
3355INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.(1),(2),(3),(5)5n
2TC1005ČPAVEK, BEZVODÝ(1), (2), (3), (5)3,350,53b
1017CHLOR(1), (2), (3), (5)2,251,25a
1048BROMOVODÍK, BEZVODÝ(1), (2), (3), (5)6,031,54a
1050CHLOROVODÍK, BEZVODÝ(1), (2), (3), (5)10,030,30a, g
(1), (2), (3), (5)12,030,56a, g
(1), (2), (3), (5)15,030,67a, g
(1), (2), (3), (5)20,030,74a, g
1069NITROSYLCHLORID(1), (5)1,331,10e, l
1076FOSGEN(1), (3), (5)2,031,23e, l
1079OXID SIŘIČITÝ(1), (2), (3), (5)1,431,23
1589CHLORKYAN, INHIBITOVANÝ(1), (5)2,031,03e, f, l
1741CHLORID BORITÝ(1), (2), (3), (5)1,031,19
2194FLUORID SELENOVÝ(1), (5)3,631,46e, g, l
2195FLUORID TELUROVÝ(1), (5)2,031,0e, l
2196FLUORID WOLFRAMOVÝ(1), (5)1,032,70a, e, l
2197JODOVODÍK, BEZVODÝ(1), (2), (3), (5)2,332,25a
2418TETRAFLUORID SÍROVÝ(1), (5)3,030,91e, l
2420HEXAFLUORACETON(1), (2), (3), (5)2,231,08
3057TRIFLUORACETYLCHLORID(1), (2), (3), (5)1,731,17
3308ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.(1), (2), (3), (5)3n
2TO3083PERCHLORFLUORID(1), (2), (3), (5)3,351,21e, k, l
3307ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.(1), (2), (3), (5)5n
2TFC2189DICHLORSILAN(1), (2), (3), (5)1,030,90
2534METHYLCHLORSILAN(1), (2), (3), (5)3j
3309ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ J.N.(1), (2), (3), (5)3n
2TOC1067OXID DUSIČITÝ(1), (3), (5)1,01,30e, l
1749FLUORID CHLORITÝ(1), (2), (3), (5)3,031,40a
1975OXIDY DUSÍKU, SMĚS(1), (2), (3), (5)3e, j, l
2548CHLORPENTAFLUORID(1), (5)1,331,49a, e, l
2901CHLORID BROMNÝ(1), (2), (3), (5)1,031,5a
3310ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ,
PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.
(1), (2), (3), (5)3n
3A1913NEON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31098 %
1951ARGON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31098 %
1963HELIUM, ZCHLAZENÉ, KAPALNÉ(4)1,31098 %
1970KRYPTON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31098 %
1977DUSÍK, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31098 %
2187OXID UHLIČITÝ, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31098 %
2591XENON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31098 %
3136TRIFLUORMETHAN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31098 %
3158PLYN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, J.N.(4)1,31098 %n
301003VZDUCH, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31098 %
1073KYSLÍK, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31098 %
2201OXID DUSNÝ, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31098 %
3311PLYN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.(4)1,31098 %n
3F1038ETHYLEN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31095 %
1961ETHAN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31095 %
1966VODÍK, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ(4)1,31095 %
1972METHAN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ nebo(4)1,31095 %
1972ZEMNÍ PLYN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ,
s vysokým obsahem methanu
3138ETHYLEN, ACETYLEN A PROPYLEN, SMĚS, ZCHLAZENÁ,
KAPALNÁ, obsahující nejméně 71,5 % ethylenu s nejvýše 22,5 %
acetylenu a nejvýše 6 % propylenu
(4)1,31095 %c
3312PLYN, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.(4)1,31095 %n
4A2073ČPAVEK, VODNÝ ROZTOK,
hustoty menší než 0,880 kg/l při 15 °C
s více než 35 %, ale méně než 40 % čpavku(1), (2), (3), (5)1,050,80
s více než 40 %, ale méně než 50 % čpavku(1) ,(2), (3), (5)1,250,77
4F1001ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ(1), (5)6,05c, h, i
4TC3318ČPAVEK, VODNÝ ROZTOK, hustoty menší než 0,880 kg/l při
15 °C s více než 50 % čpavku
(1), (2), (3), (5)5j

xn Nevztahuje se na nádoby z kompozitních materiálů [viz bod 2217 (2)].

x/ Nevztahuje se na nádoby z kompozitních materiálů [viz bod 2217 (2)].

xx/ Považován za pyroforický

** POZNÁMKA: Pro směsi a plyny číslice 2F identifikačního čísla látky 1965 nejvyšší plnění hmotnostně na litr vnitřního objemu je následující:

2251 - 2299

TŘÍDA 3 HOŘLAVÉ KAPALINY

1. Vyjmenování látek

2300

(1) Z hořlavých látek a směsí spadajících pod název (pojem) třídy 3 jen ty, které jsou vyjmenovány v bodě 2301 nebo které spadají pod některé z hromadných pojmenování uvedených v tomto bodě, jakož i z předmětů obsahujících takové látky, podléhají podmínkám předepsaným v bodech 2300 (2) až 2322 a ustanovením této příohy a přílohy B a jsou tudíž látkami ADR.

POZNÁMKA: Pro množství v bodě 2301 uváděných látek, která nepodléhají předpisům pro tuto třídu buď v této příloze nebo v příloze B, viz bod 2301a.

(2) Pojem třídy 3 zahrnuje látky, jakož i předměty, které obsahují látky této třídy, které

- jsou kapalné podle bodu 2000 (6),

- mají při 50 °C tenzi par nejvýše 300 kPa (3 bary) a nejsou zcela v plynném stavu při 20 °C a při normálním tlaku 101,3 kPa a

- mají bod vzplanutí nejvýše 61 °C.

Pojem třídy 3 zahrnuje také hořlavé kapaliny a tuhé látky v roztaveném stavu s bodem vzplanutí nad 61 °C, které jsou podávány k přepravě nebo přepravovány zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší.

Vyjmuty jsou nejedovaté a nežíravé látky s bodem vzplanutí vyšším než 35 °C, které při pevně stanovených zkušebních podmínkách neumožňují samostatné hoření (viz dodatek A.3, bod 3304); jsou-li však tyto látky podávány k přepravě nebo přepravovány zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší, jsou látkami této třídy.

Rovněž jsou vyjmuty ony hořlavé kapaliny, které pro své dodatkové nebezpečné vlastnosti jsou uvedeny buď v jiných třídách nebo se do nich zařadí. Bod vzplanutí se stanoví podle předpisů dodatku A.3, body 3300 až 3302.

POZNÁMKA 1: K motorové naftě, plynovému oleji a topnému (lehkému) oleji (identifikační číslo látky 1202) s bodem vzplanutí nad 61 °C ale nejvýše 100 °C, viz však poznámku k bodu 2301, číslice 31c).

POZNÁMKA 2: K látkám s bodem vzplanutí nad 61 °C, které jsou podávány k přepravě nebo přepravovány zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší, viz však bod 2301, číslici 61c).

(3) Látky a předměty třídy 3 jsou rozděleny následovně:

A. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, nejedovaté, nežíravé

B. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, jedovaté

C. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, žíravé

D. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, jedovaté a žíravé, jakož i předměty, které takové látky obsahují

E. Látky s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, které mohou být slabě jedovaté nebo slabě žíravé

F. Látky a přípravky proti škůdcům (pesticidy) s bodem vzplanutí pod 23 °C

G. Látky s bodem vzplanutí přes 61 °C, které jsou podávány k přepravě nebo přepravovány zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší

H. Vyprázdněné obaly

Na základě jejich stupně nebezpečnosti se přiřadí látky a předměty třídy 3, s výjimkou látek a předmětů číslic 6, 12, 13 a 28 v jednotlivých číslicích bodu 2301 do jedné z následujících skupin, označených písmeny a), b) a c):

a) velmi nebezpečné látky: hořlavé kapaliny, jejichž bod varu nebo začátek varu je nejvýše 35 °C a hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí pod 23 °C, které jsou buď podle kritérií bodu 2600 velmi jedovaté, nebo podle kritérií bodu 2800 silně žíravé;

b) nebezpečné látky: hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí pod 23 °C, které nespadají pod skupinu a), s výjimkou látek bodu 2301, číslice 5c);

c) méně nebezpečné látky: hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, jakož i látky bodu 2301, číslice 5c).

(4) Jestliže látky třídy 3 připadnou z důvodů přísad do jiných oblastí nebezpečnosti než ty, které patří jmenovitě uvedeným látkám bodu 2301, přiřadí se tyto směsi nebo roztoky k těm číslicím nebo písmenům, ke kterým na základě svého skutečného nebezpečí patří.

POZNÁMKA: K zařazování roztoků a směsí (jako přípravky a odpady) viz též bod 2002 (8).

(5) Na podkladě kriterií odstavce (2) a zkušebních metod dodatku A.3, body 3300 až 3302, 3304 a 3310 se může také stanovit, zdali jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs, příp. roztok nebo směs, který(á) obsahuje jmenovitě uvedenou látku, je takové povahy, že tento roztok nebo tato směs nepodléhají předpisům této třídy.

(6) Kapaliny, které jsou velmi jedovaté při vdechnutí, hořlavé s boden vzplanutí nižším než 23 °C, jsou látkami třídy 6.1 (bod 2601, číslice 1 až 10).

(7) Látky třídy 3, schopné snadné peroxidace (jako je tomu u etheru nebo určitých kyslíkatých heterocyklických látek), je dovoleno přepravovat jen tehdy, nepřesahuje-li obsah peroxidu 0,3 % přepočítáno na peroxid vodíku (H2O2), Obsah peroxidu se stanoví podle předpisů dodatku A.3, bod 3303 .

(8) Chemicky nestálé látky třídy 3 je dovoleno přepravovat jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění nebezpečné reakce rozkladu nebo polymerace během přepravy. Za tím účelem je zejména nutno zajistit, aby nádoby neobsahovaly látky, které by takové reakce podporovaly.

(9) Nitroglycerinová směs s nejvýše 30 % hmotnostně glycerinu, znecitlivěná, která byla zařazena do identifikačního čísla látky 3343 Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, nesmí být zařazena nebo schválena pro přepravu jako látka třídy 3, aniž byla schválena příslušným orgánem na základě výsledků zkoušek Serie 2 a Serie 6 (c) Příručky pro zkoušky a kriteria (Manual of Tests and Criteria), Část I, kusů připravených pro přepravu. Příslušný orgán zařadí tuto položku a skupinu na základě skutečného stupně nebezpečnosti a typu kusu použitého pro zkoušky Serie 6 (c) (viz též bod 2101, číslice 4, identifikační číslo látky 0143).

2301

A. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, nejedovaté, nežíravé

1. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), jejichž tenze par při 50 °C přesahuje 175 kPa (1,75 bar):

a) 1089 acetaldehyd (ethanal), 1108 1-penten (n-amylen), 1144 2-butin (krotonylen), 1243 methylformiát, 1265 pentany, kapalné (isopentan), 1267 surová ropa, 1303 1,1-dichlorethylen, stabilizovaný, (vinylidenchlorid, stabilizovaný), 1308 zirkonium suspendované v hořlavé kapalině, 1863 palivo pro tryskové motory, 2371 isopenteny, 2389 furan 2456 2-chlorpropen, 2459 2-methyl-1-buten, 2561 3-methyl-1-buten(isopropylethylen, isopenten), 2749 tetranethylsilan,
1268 ropné destiláty, j.n. nebo 1268 ropné produkty, j.n.
3295 uhlovodíky, kapalné, j.n.
1993 hořlavá kapalina, j.n.

2. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), jejichž tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa (1,10 baru). avšak nejvýše 175 kPa (1,75 baru):

a) 1155 diethylether (ethylether), 1167 divinylether stabilizovaný, 1218 isopren, stabilizovaný, 1267 surová ropa, 1280 propylenoxid, 1302 ethylvinylether, stabilizovaný, 1308 zirkonium. suspendované v hořlavé kapalině, 1863 palivo pro tryskové motory, 2356 2-chlorpropan (isopropylchlorid), 2363 ethanthiol (ethylmerkaptan), 1268 ropné destiláty, j.n. nebo 1268 ropné produkty, j.n.
3295 uhlovodíky, kapalné, j.n., 3336 merkaptany, kapalné, hořlavé, j.n. nebo 3336 merkaptany, směs, kapalná, hořlavá, j.n.,
1993 hořlavá kapalina, j.n.;

b) 1164 dimethylsulfid, 1234 dimethoxymethan (methylal), 1265 pentany, kapalné (n-pentan), 1267 surová ropa, 1278 1-chlorpropan (propylchlorid), 1308 zirkonium, suspendované v hořlavé kapalině, 1863 palivo pro tryskové motory, 2246 cyklopenten, 2460 2-methyl-2-buten, 2612 methyl-n-propylether, 1224 ketony, j.n.,
1268 ropné destiláty, j.n, nebo 1268 ropné produkty, j.n., 1987 alkoholy, hořlavé, j.n., 1989 aldehydy hořlavé, j.n., 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n., 3336 merkaptany, kapalné, hořlavé, j.n. nebo 3336 merkaptany, směs, kapalná, hořlavá, j.n., 1993 hořlavá kapalina, j.n.

3. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), jejichž tenze par při 50 °C nepřesahuje 110 kPa (1,10 bar):

b) 1203 benzín (palivo pro zážehové motory), 1267 surová ropa, 1863 palivo pro tryskové motory, 1268 ropné destiláty, j.n. nebo 1268 ropné produkty, j.n.

POZNÁMKA: Ačkoli benzín za určitých klimatických podmínek může být při 50 °C tenzi par vyšší než 110 kPa (1,10 baru) až nejvýše 150 kPa (1,50 baru). musí zůstat tato látka zařazena pod touto číslicí.

Uhlovodíky:

1114 benzen, 1136 dehtové oleje, 1145 cyklohexan, 1146 cyklopentan, 1175 ethylbenzen, 1206 heptany, 1208 hexany, 1216 isookteny, 1262 oktany 1288 břidličný olej, 1294 toluen, 1300 lakový benzin (White Spirit), 1307 xyleny, 2050 diisobutylen, isomerní sloučeniny, 2057 tripropylen, 2241 cykloheptan, 2242 cyklohepten, 2251 bicykloheptadien, stabilizovaný, 2256 cyklohexen, 2263 dimethylcyklohexany, 2278 n-hepten, 2287 isohepteny,

2288 isohexeny, 2296 methylcyklohexan, 2298 methylcyklopentan, 2309 oktadieny, 2358 cyklooktatetraen, 2370 1-hexen, 2457 2,3-dimethylbutan, 2458 hexadieny, 2461 methylpentadieny,

3295 uhlovodíky, kapalné, j.n.

Látky obsahující halogeny:

1107 amylchloridy, 1126 n-butylbromid (1-brombutan), 1127 chlorbutany (butylchloridy), 1150 1,2-dichlorethylen, 1279 1,2-dichlorpropan 2047 dichlorpropeny, 2338 benzotrifluorid, 2339 2-brombutan (sek. butylbromid), 2340 2-bromethylethylether, 2342 brommethylpropany, 2343 2-brompentan, 2344 brompropany, 2345 3-brompropin, 2362 1,1-dichlorethan (ethylidenchlorid), 2387 fluorbenzen, 2388 fluortolueny, 2390 2-jodbutan, 2391 jodmethylpropany, 2554 3-chlor-2-methyl-1-propen, (methylallylchlorid).

Alkoholy:

1105 pentanoly, 1120 butylalkoholy (butanoly), 1148 diacetonalkohol, technický, 1170 ethylalkohol (ethanol) nebo 1170 ethylalkohol, roztok (ethanol, roztok), vodný roztok s obsahem více než 70 % obj. alkoholu, 1219 isopropylalkohol (isopropanol), 1274 n-propylalkohol (1-propanol),

3065 alkoholické nápoje, s obsahem více než 70 % obj. alkoholu,

1987 alkoholy, hořlavé, j.n.

POZNÁMKA: Alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 24 % a nejvýše 70 % jsou látkami číslice 31c).

Ethery :

1088 acetal (1,1-diethoxyethan), 1159 diisopropylether, 1165 dioxan, 1166 dioxolan, 1179 ethyl-n-butylether, 1304 isobutylvinylether, stabilizovaný, 2056 tetrahydrofuran, 2252 1,2-dimethoxyethan, 2301 2-methylfuran, 2350 butylmethylether, 2352 butylvinylether, stabilizovaný, 2373 diethoxymethan, 2374 3,3-diethoxypropen, 2376 2,3-dihydropyran, 2377 1,1-dimethoxyethan, 2384 di-n-propylether, 2398 terciární butylmethylether, 2536 2-methyltetrahydrofuran, 2615 ethyl-n-propylether, 2707 dimethyldioxany, 3022 1,2-butylenoxid, stabilizovaný 3271 ethery, j.n.

Aldehydy:

1129 n-butyraldehyd, 1178 2-ethylbutyraldehyd, 1275 propionaldehyd, 2045 isobutyraldehyd, 2058 valeraldehyd, 2367 alfa-methylvaleraldehyd, 1989 aldehydy, hořlavé, j.n.

Ketony:

1090 aceton, 1156 diethylketon, 1193 ethylmethylketon (2-butanon), 1245 methylisobutylketon, 1246 methylisopropenylketon, stabilizovaný, 1249 methylpropylketon, 2346 2,3-butandion (diacetyl), 2301 3-methyl-2-butanon, 1224 ketony, j.n.

Estery:

1123 butylacetáty, 1128 n-butylformiát, 1161 dimethylkarbonát, 1173 ethylacetát, 1176 triethylborát, 1190 ethylformiát, 1195 ethylpropionát, 1213 isobutylacetát, 1220 isopropylacetát, 1231 methylacetát, 1237 methylbutyrát, 1247 methylmethakrylát, monomerní, stabilizovaný, 1248 methylpropionát, 1276 n-propylacetát, 1281 propylformiáty, 1301 vinylacetát, stabilizovaný, 1862 ethylkrotonát, 1917 ethylakrylát, stabilizovaný, 1919 methylakrylát, stabilizovaný, 2277 ethylmethakrylát, 2385 ethylisobutyrát, 2393 isobutylformiát, 2394 isobutylpropionát, 2400 methylisovalerát, 2403 isopropenylacetát, 2406 isopropylisobutyrát, 2409 isopropylpropionát, 2416 trimethylborát, 2616 triisopropylborát, 2838 vinylbutyrát, stabilizovaný,

3272 estery, j.n.

Látky obsahující síru:

1111 1-pentanthiol (amylmerkaptan), 2347 butanthioly (butylmerkaptany), 2375 diethylsulfid, 2381 dimethyldisulfid, 2402 propanthioly (propylmerkaptany), 2412 tetrahydrothiofen (tetramethylensulfid), 2414 thiofen, 2436 kyselina thiooctová, 3336 merkaptany, kapalné, hořlavé, j.n. nebo 3336 merkaptany, směs, kapalná, hořlavá, j.n.

Látky obsahující dusík:

1113 amylnitridy, 1222 isopropylnitrát, 1261 nitromethan, 1282 pyridin, 1648 acetonitril (methylkyanid), 1865 propylnitrát, 2351 n-butylnitrity, 2372 N,N,N, N -tetramethyl-1,2-diaminoethan (1,2-di-(dimethylamino)-ethan, 2410 1,2,3, 6-tetrahydropyridin

Jiné hořlavé látky, směsi a preparáty, které obsahují hořlavé kapaliny:

1091 acetonové oleje, 1201 přiboudlina, 1293 tinktury, lékařské, 1308 zirkonium, suspendované v hořlavé kapalině, 2380 diethoxydimethylsilan, 1993 hořlavá kapalina, j.n.

POZNÁMKA: Viskózní látky, směsi a přípravky, viz číslici 5.

4. Roztoky nitrocelulózy ve směsích s látkami číslic 1 až 3 s více než 20 % a nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % (suchá hmotnost):

a) 2059 nitrocelulóza, hořlavý roztok;

b) 2059 nitrocelulóza, hořlavý roztok.

POZNÁMKA 1: Směsi s bodem vzplanutí pod 23 °C

- s více neb 55 % nitrocelulózy s libovolným obsahem dusíku nebo

- s nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku více než 12,6 % (suchá hmotnost)

jsou látkani třídy 1 (viz bod 2101, číslice 4, identifikační číslo 0340 nebo číslice 26, identifikační číslo 0342) nebo třídy 4.1 (viz bod 2401, číslice 24).

POZNÁMKA 2: Směsi s nejvýše 20 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % (suchá hmotnost) jsou látkami číslice 5.

5. Kapalné nebo viskózní směsi a přípravky, včetně směsí a přípravků s nejvýše 20 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % (suchá hmotnost):

a) s bodem varu nebo začátkem varu nejvýše 35 °C, pokud nespadají pod písmeno c):

1133 lepidla, 1139 roztoky ochranných nátěrů (včetně ochranných prostředků a nátěrů povrchu pro průmyslové a jiné účely, jako jsou nátěry spodků vozidel, vnitřní nátěry sudů a dřevěných sudů),1169 výtažky, aromatické, kapalné, 1197 výtažky, chuťové, kapalné, 1210 barvy tiskařské, 1263 barvy (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev) nebo 1263 látky příbuzné barvám (včetně ředidel a rozpouštědel), 1266 výrobky kosmetické,
1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku,
1866 roztok pryskyřice;

b) s bodem varu nebo začátkem varu vyšším než 35 °C, pokud nespadají pod písmeno c):

1133 lepidla, 1139 roztoky ochranných nátěrů, (včetně ochranných prostředků a nátěrů povrchu pro průmyslové a jiné účely, jako jsou nátěry spodků vozidel, vnitřní nátěry sudů a dřevěných sudů), 1169 výtažky, aromatické, kapalné, 1197 výtažky, chuťové, kapalné, 1210 barva tiskařská, 1263 barva (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev nebo 1263 látky příbuzné barvám (včetně ředidel a rozpouštědel), 1266 výrobky kosmetické,
1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku, 1306 prostředky ochranné na dřevo, kapalné, 1866 roztok pryskyřice, 1999 dehty, kapalné, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěného asfaltu, 3269 pryskyřice polyesterové vícesložkové;

c) 1133 lepidla, 1139 roztoky ochranných nátěrů, (včetně ochranných prostředků a nátěrů povrchu pro průmyslové a jiné účely, jako jsou nátěry spodků vozidel, vnitřní nátěry sudů a dřevěných sudů), 1169 výtažky, aromatické, kapalné, 1197 výtažky, chuťové, kapalné, 1210 barvy tiskařské, 1263 barvy (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základnich barev) nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1266 výrobky kosmetické, 1286 pryskyřičný olej, 1287 roztok kaučuku, 1306 prostředky ochranné na dřevo, kapalné, 1866 roztok pryskyřice, 1999 dehty, kapalné, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěného asfaltu, 3269 pryskyřice polyesterové vícesložkové, 1993 hořlavá kapalina, j.n.

Přiřazení těchto směsí a přípravků pod písmeno c) je dovoleno pouze tehdy, jestliže odpovídají následujícím podmínkám:

1. výška vrstvy rozpouštědla, která se oddělí při dělicí zkoušce rozpouštědla 1/, musí činit méně než 3 % celkové výšky zkušebního vzorku a

2. viskozita 2/ a bod vzplanutí musí odpovídat následující tabulce:

Extrapolovaná kinematická viskozita v (při střihové
rychlosti o hodnotě blízké 0) mm2/s při 23 °C
Doba výtoku t podle ISO 2431:1984Bod vzplanutí v °C
vspři průměru výtokové trysky v mm
20 < v ≤ 8020 < t ≤ 604nad 17
80 < v ≤ 13560 < t ≤ 1004nad 10
135 < v ≤ 22020 < t ≤ 326nad 5
220 < v ≤ 30032 < t ≤ 446nad - 1
300 < v ≤ 70044 < t ≤ 1006nad - 5
700 < v100 < t6- 5 a níže

POZNÁMKA 1: Směsi s více než 20 %, ale nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % (suchá hmotnost) jsou látkami číslice 4. Směsi s bodem vzplanutí pod 23 °C

- s více než 55 % nitrocelulózy s libovolným obsahem dusíku nebo

- s nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku více než 12,6 % (suchá hmotnost) jsou látkami třídy 1 (viz bod 2101, číslice 4, identifikační číslo 0340 nebo číslice 26, identifikační číslo 0342) nebo třídy 4.1 (viz bod 2401, číslice 24).

POZNÁMKA 2: Žádná látka ADR vyjmenovaná pod jinou číslicí nesmí být přepravována pod položkou 1263 barvy nebo 1263 látky příbuzné barvám. Látky, které lze pod touto položkou přepravovat, smějí obsahovat nejvýše 20 % nitrocelulózy, za předpokladu, že nitrocelulóza obsahuje nejvýše 12,6 % dusíku (suchá hmotnost).

POZNÁMKA 3: 3269 pryskyřice polyesterové vícesložkové se skládají ze dvou komponentů: základního produktu [třídy 3, skupiny b) nebo c)] a aktivačního prostředku (organický peroxid), každého zabaleného odděleně ve vnitřním obalu. Organický peroxid musí být typu D, E nebo E, nevyžadujícího řízení teploty a jeho množství ve vnitřním obalu musí být omezeno 125 ml pro kapaliny a 500 g pro tuhé látky. Komponenty mohou být zabaleny do stejného vnějšího obalu, za předpokladu, že v případě úniku spolu nebudou nebezpečně reagovat.

6. 3064 nitroglycerin, alkoholický roztok, s více než 1%, ale nejvýše 5 % nitroglycerinu,

POZNÁMKA: Pro tuto látku platí zvláštní předpisy pro balení (viz bod 2303); viz také třída 1, bod 2101, číslice 4, identifikační číslo 0144.

7.

b) 1204 nitroglycerin, alkoholický roztok, s nejvýše 1 % nitroglycerinu.

B. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, jedovaté

POZNÁMKA 1: Látky, které jsou velmi jedovaté při vdechnutí s bodem vzplanutí nižší než 23 °C (bod 2601, číslice 1 až 10) a jedovaté látky s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším jsou látkami třídy 1.

POZNÁMKA 2: Viz bod 2600 (3).

11. Nitrily nebo isonitrily (isokyanidy):

a) 1093 akrylonitril, stabilizovaný (vinylkyanid), 3079 methakrylonitril, stabilizovaný,
3273 nitrily, hořlavé, jedovaté, j.n.;

b) 2284 isobutyronitril, 2378 dimethylaminoacetonitril, 2404 propionitril, 2411 butyronitril,
3273 nitrily, hořlavé, jedovaté, j.n.

12. 1921 propylenimin, stabilizovaný.

POZNÁMKA: Pro tuto látku platí zvláštní předpisy o balení (viz bod 2304).

13. 2481 ethylisokyanát.

POZNÁMKA: Pro tuto látku platí zvláštní předpisy o balení (viz bod 2304).

14. Jiné isokyanáty:

a) 2483 isopropylisokyanát, 2605 methoxymethylisokyanát;

b) 2486 isobutylisokyanát,
2478 isokyanáty, hořlavé, jedovaté, j.n. nebo
2478 roztoky isokyanátů, hořlavé, jedovaté, j.n.

POZNÁMKA: Roztoky isokyanátů s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším jsou látkami třídy 6.1 (viz bod 2601, číslice 18 a 19).

15. Jiné látky obsahující dusík:

a) 1194 ethylnitrit, roztok.

16. Organické látky obsahující halogeny:

a) 1099 allylbromid, 1100 allylchlorid, 1991 chloropren, stabilizovaný;

b) 1184 1,2-dichlorethan (ethylendichlorid),
2354 chlormethylethylether.

17. Organické látky obsahující kyslík:

a) 2336 allylformiát, 2983 ethylenoxid a propylenoxid, směs, s nejvýše 30 % ethylenoxidu,
1986 alkoholy, hořlavé, jedovaté, j.n.,
1988 aldehydy, hořlavé, jedovaté, j,n.,

b) 1230 methanol, 2333 allylacetát,
2335 allylethylether, 2360 diallylether, 2396 methakrylaldehyd, stabilizovaný, 2622 glycidaldehyd,
1986 alkoholy, hořlavé, jedovaté, j.n.,
1988 aldehydy, hořlavé, jedovaté, j.n.;

18. Organické látky obsahující síru:

a) 1131 sirouhlík;

b) 1228 thioly, kapalné, hořlavé, jedovaté, j.n. nebo 1228 směsi thiolů, kapalné, hořlavé, jedovaté, j.n.

19. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí pod 23 °C, jedovaté, které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

a) 1992 hořlavá kapalina, jedovatá, j.n.;

a) 2603 1,3,5-cykloheptatrien,
3248 léčiva, kapalná, hořlavá, jedovatá, j.n.
1992 hořlavá kapalina, jedovatá, j.n.

POZNÁMKA: Léčiva připravená k použití, např. kosmetické přípravky a léky, které jsou vyrobeny pro osobní spotřebu a jsou baleny v obchodních baleních nebo baleních pro domácnost a kbtré by jinak byly látkami číslice 19b), nepodléhají předpisům ADR.

C. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, žíravé

POZNÁMKA 1: Žíravé kapaliny s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším jsou látkami třídy 8 (viz bod 2801).

POZNÁMKA 2: Určité hořlavé žíravé kapaliny s bodem vzplanutí pod 23 °C a bodem varu nad 35 °C jsou látkami třídy 8 [viz bod 2800 (7)a)].

POZNÁMKA 3: O kritériích týkajících se žíravosti, viz bod 2800.

21. Chlorsilany:

a) 1250 trichlormethylsilan, 1305 trichlorvinylsilan, stabilizovaný;

b) 1162 dichlordimethylsilan, 1196 trichlorethylsilan, 1298 chlortrimethylsilan,
2985 chlorsilany, hořlavé, žíravé, j.n.

POZNÁMKA: Chlorsilany, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3 [viz bod 2471 číslice 1a)].

22. Aminy a roztoky aminů:

a) 1221 isopropylamin (2-aminopropan, 2-propylamin), 1297 trimethylamin, vodný roztok, s 30 až 50 % hmotnosti trimethylaminu,
2733 aminy, hořlavé, žíravé, j.n. nebo 2733 polyaminy, hořlavé, žíravé, j.n.;

b) 1106 amylaminy (n-amylamin, tert-amylamin), 1125 n-butylamin, 1154 diethylamin, 1158 diisopropylamin, 1160 dimethylamin, vodný roztok, 1214 isobutylamin, 1235 methylamin, vodný roztok, 1277 n-propylamin (1-aminopropan), 1296 triethylamin, 1297 trimethylamin, vodný roztok, s nejvýše 30 % hm. trimethylaminu, 2266 N, N-dimethylpropylamin (dimethyl-n-propylamin), 2270 ethylamin, vodný roztok, obsahující nejméně 50 % a nejvýše 70 % ethylaminu, 2379 2-amino-4-methylpentan (1,3-dimethylbutylamin), 2383 di-n-propylamin, 2945 N-methylbutylamin, 2733 aminy, hořlavé, žíravé, j.n. nebo 2733 polyaminy, hořlavé, žíravé, j.n.

POZNÁMKA: 1032 dimethylamin, bezvodý 1036 ethylamin, 1061 methylamin, bezvodý a 1083 a trimethylamin, bezvodý jsou látkami třídy 2 (viz bod 2201 číslice 2F).

23. Jiné látky obsahující dusík:

b) 1922 pyrrolidin, 2386 1-ethylpiperidin, 2399 1-methylpiperidin, 2401 piperidin, 2493 hexamethylenimin, 2535 4-methylmorfolin.

24. Roztoky alkoholátů:

b) 1289 methylát sodný, roztok v alkoholu
3274 alkoholáty, roztoky v alkoholu, j.n.

25. Ostatní žíravé látky obsahující halogeny;

b) 1717 acetylchlorid, 1723 allyljodid, 1815 propionylchlorid, 2353 butyrylchlorid, 2395 isobutyrylchlorid.

26. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí pod 23 °C, silné žíravé, žíravé nebo slabě žíravé, které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

a) 2924 hořlavá kapalina, žíravá, j.n.

b) 2924 hořlavá kapalina, žíravá, j.n.

D. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, jedovaté a žíravé, jakož i předměty, které takové látky obsahují

27. a) 3286 hořlavá kapalina, jedovatá, žíravá, j.n.

b) 2359 diallylamin,
3286 hořlavá kapalina, jedovatá, žíravá, j.n.

28. 3165 palivová nádrž pro hydraulické agregáty letadel (se směsí bezvodého hydrazinu a methylhydrazinu).

POZNÁMKA: Pro tyto nádrže platí zvláštní předpisy pro balení (viz bod 2309).

E. Látky s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, které mohou být slabě jedovaté nebo slabě žíravé

POZNÁMKA: Nejedovaté a nežíravé roztoky a homogenní směsi s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším (viskózní látky, jako barviva a laky, vyjma látek obsahujících více než 20 % nitrocelulózy), v nádobách o vnitřním objemu menším než 450 litrů podléhají pouze požadavkům bodu 2314, jestliže při dělicí zkoušce rozpouštědla podle poznámky 1) k číslici 5, výška oddělené vrstvy rozpouštědla činí méně než 3 % celkové výšky a jestliže látky při 23 °C ve výtokovém kelímku podle normy ISO 2431:1984 s tryskou průměru 6 mm vykazují dobu výtoku

a) nejméně 60 sekund, nebo

b) nejméně 40 sekund a neobsahují více než 60 % látek třídy 3.

31. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, které nejsou slabě jedovaté ani slabě žíravé:

c) 1202 motorová nafta nebo 1202 olej plynový nebo 1202 topný olej (lehký), 1223 petrolej, 1267 ropa surová, 1863 palivo pro tryskové motory, 1268 ropné destiláty, j.n. nebo
1268 ropné produkty, j.n.

POZNÁMKA: Odchylně od bodu 2300 (2) jsou motorová nafta, plynový olej a lehký topný olej s bodem vzplanutí nad 61 °C látkami číslice 31c), identifikační číslo látky 1202.

Uhlovodíky:

1136 oleje dehtové, 1147 dekahydronaftalen cis (decalin), 1288 olej břidličný, 1299 terpentýn, 1300 benzín lakový (White Spirit), 1307 xyleny (m-xylen, p-xylen, dimethylbenzen), 1918 isopropylbenzen (kumen), 1920 nonany, 1999 dehty, kapalné včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěného asfaltu, 2046 isopropyltolueny (ortho-, meta-, para-) (methylisopropylbenzeny), 2048 dicyklopentadien, 2049 diethylbenzeny (ortho-, meta-, para-), 2052 limonen (dipenten), 2055 styren, monomerní, stabilizovaný (vinylbenzen, monomerní, stabilizovaný), 2057 tripropylen (propylentrimer), 2247 n-dekan, 2286 isododekan (pentamethylheptan), 2303 isopropenylbenzen, 2324 triisobutylen, 2325 1,3,5- trimethylbenzen (mesitylen), 2330 undekan, 2364 n- propylbenzen, 2368 alpha-pinen, 2520 cyklooktadieny, 2541 terpinol, 2618 vinyltolueny, stabilizované (ortho-, meta-, para-), 2709 butylbenzeny, 2850 dodecen (tetramer propylenu),

2319 uhlovodíky terpenické, j.nn (terpeny),

3295 uhlovodíky, kapalné, j.n.

Látky obsahující halogeny:

1134 chlorbenzen (fenylchlorid), 1152 dichlorpentany, 2047 dichlorpropeny, 2234 chlorbenzotrifluoridy (ortho-, acta-, para-), 2238 chlortolueny (ortho-, meba-, para-), 2341 1-brom-3-methylbutan, 2392 jodpropany, 2514 brombenzen,

Alkoholy:

1105 amylalkoholy, 1120 butylalkoholy (butanoly) 1148 diacetonalkohol, chemicky čistý, 1170 ethylalkohol, vodný roztok (ethanol, vodný roztok) s více než 24 % a nejvýše 70 % alkoholu, 1171 ethylenglykolmonoethylether (2-ethoxyethanol), 1188 ethylenglykolmonomethylether (2-methoxyethanol), 1212 isobutylalkohol (isobutanol), 1274 n-propylalkohol (n-propanol) (l-propanol), 2053 4-methyl-2-pentanol (methylamylalkohol) (methylisobutylcarbinol), 2244 cyklopentanol, 2275 2-ethylbutanol, 2282 hexanoly, 2560 2-methyl-2-pentanol, 2614 methylallylalkohol, 2617 methylcyklohexanoly, hořlavé, 3065 nápoje alkoholické s více než 24 % a nejvýše 70 % obj. alkoholu, 3092 1-methoxy-2-propanol 1987 alkoholy, hořlavé, j.n.

POZNÁMKA 1: Vodné roztoky ethylalkoholu a alkoholické nápoje s nejvýše 24 % obj. alkoholu nepodléhají předpisům ADR.

POZNÁMKA 2: Alkoholické nápoje s více než 24 % a nejvýše 70 % obj. alkoholu podléhají předpisům ADR jen tehdy, jsou-li přepravovány v nádobách o obsahu větším než 250 litrů nebo v cisternových vozidlech, cisternových kontejnerech nebo snímatelných cisternách.

Ethery:

1149 dibutylethery, 1153 ethylenglykoldiethylether, (1,2-diethoxyethan), 2219 allylglycidylether, 2222 fenylmethylether (anisol), 2707 dimethyldioxany 2752 1,2-epoxy-3-ethoxypropan, 3271 ethery, j.n.

Aldehydy:

1191 ethylhexanaly (octylaldehydy) (2-ethylhexanal), (3-ethylhexanal), 1207 n-hexanal (n-hexaldehyd) (hexaldehyd), 1264 paraldehyd

2498 1,2,3,6-tetrahydrobenzaldehyd, 2607 akrolein, dimer, stabilizovaný, 3056 n-heptanal (n-heptaldehyd), 1989 aldehydy, hořlavé, j.n.

Ketony:

1110 amylmethylketon (n-amylmethylketon), 1157 diisobutylketon, 1229 mesityloxid, 1915 cyklohexanon, 2245 cyklopentanon, 2271 amylethylketony, 2293 4-methoxy-4-methyl-2-pentanon, 2297 methylcyklohexanony, 2302 5-methyl-2-hexanon, 2621 3-hydroxy-2-butanon (acetylmethylkarbinol) (acetoin), 2710 di-(n-propyl)keton, 1224 ketony, j.n.

Estery:

1104 amylacetáty, 1109 amylformiáty, 1123 butylacetáty, 1172 ethylenglykolmonoethyletheracetát (2-ethoxyethylacetát), 1177 2-ethylbutylacetát, 1180 ethyl-nbutyrát, 1189 ethylenglykolmonomethyletheracetát, 1192 ethyllaktát, 1233 4-methyl-pentyl-2-acetát (methylamylacetát), 1292 tetraethoxysilan (ethylsilikát), 1914 butylpropionát, 2227 n-butylmethakrylát, stabilizovaný, 2243 cyklohexylacetát, 2283 isobutylmethakrylát, stabilizovaný, 2323 triethylfosfit, 2329 trimethylfosfit, 2348 butyl-akrylát, stabilizovaný, 2366 diethylkarbonát (ethylkarbonát), 2405 isopropylbutyrát 2413 tetrapropoxytitan, 2524 triethoxymethan (ethylorthoformiát), 2527 isobutylakrylát, stabilizovaný, 2528 isobutylisobutyrát, 2616 triisopropylborát, 2620 amylbutyráty, 2933 methyl-2-chlorpropionát, 2934 isopropyl-2-chlorpropionát, 2935 ethyl-2-chlorpropionát, 2947 isopropylchloracetát, 3272 estery,j.n.

Látky obsahující dusík:

1112 amylnitrát, 2054 morfolin, 2265 N,N-dimethylformamid, 2313 pikoliny (methylpyridiny), 2332 acetaldehydoxim, 2351 butylnitrity, 2608 nitropropany, 2840 butyraldoxim, 2842 nitroethan, 2943 tetrahydrofurfurylamin.

Látky obsahující síru:

3054 cyklohexanthiol (cyklohexylmerkaptan).

Ostatní hořlavé látky, směsi a přípravky, které obsahují hořlavé kapaliny:

1130 kafrový olej, 1133 lepidla, 1139 roztok ochranného nátěru (včetně ochranných prostředků a nátěrů povrchu pro průmyslové a jiné účely, jako jsou nátěry spodků vozidel, vnitřní nátěry sudů a dřevěných sudů), 1169 výtažky, aromatické, kapalné, 1197 výtažky, chuťové, kapalné, 1201 přiboudlina, 1210 barvy tiskařské, 1263 barvy (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev) nebo 1263 látky příbuzné barvám (včetně ředidel a rozpouštědel), 1266 výrobky kosmetické, 1272 olej borový, 1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku, tinktury, lékařské, 1306 prostředky na dřevo ochranné, kapalné, 1308 zirkonium, suspendované v hořlavé kapalině, 1866 roztok pryskyřice, 3269 pryskyřice polyesterové vícesložkové, 1993 hořlavá kapalina, j.n.

POZNÁMKA 1: Směsi s více než 20 %, ale nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % (suchá hmotnost) jsou látkami číslice 34c).

POZNÁMKA 2: 3269 pryskyřice polyesterové vícesložkové, viz pozn. 3 na konci číslice 5.

32. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, které jsou slabě jedovaté:

c) 2841 di-n-amylamin,
1228 thioly, kapalné, hořlavé, jedovaté, j.n. nebo 1228 směsi thiolů, kapalné, hořlavé, jedovaté, j.n.,
1986 alkoholy, hořlavé, jedovaté, j.n.,
1988 aldehydy, hořlavé, jedovaté, j.n.,
2310 2,4-pentadion,
2478 isokyanáty, hořlavé, jedovaté, j.n. nebo 2478 roztoky isokyanátů, hořlavé, jedovaté, j.n., 3248 léčiva, kapalná, hořlavá, jedovatá, j.n., 1992 hořlavá kapalina, jedovatá, j.n.

POZNÁMKA: Léčiva připravená k použití, např. kosmetické přípravky a léky, které jsou vyrobeny pro osobní spotřebu a jsou baleny v obchodních baleních nebo baleních pro domácnost a které by jinak byly látkami číslice 32c), nepodléhají předpisům ADR.

33. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, které jsou slabě žíravé:

c) 1106 amylamin (sek. amylamin), 1198 formaldehyd, roztok, hořlavý, 1289 methylát sodný, alkoholický roztok, 1297 trimethylamin, vodný roztok, s nejvýše 30 % hm. trimethylaminu, 2260 tri-n-propylamin, 2276 2-ethylhexylamin, 2361 diisobutylamin, 2526 furfurylamin, 2529 kyselina isomáselná, 2530 anhydrid kyseliny isomáselné, 2610 triallylamin, 2684 3-(diethylamino)-propylamin,
2733 aminy, hořlavé, žíravé, j.n. nebo 2733 polyaminy, hořlavé, žíravé, j.n.,
2924 hořlavá kapalina, žíravá, j.n.

34. Roztoky nitrocelulózy ve směsích s látkami číslice 31c) s více než 20 %, ale nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % (suchá hmotnost):

c) 2059 nitrocelulóza, roztok, hořlavý.

POZNÁMKA: Směsi

- s více než 55 % nitrocelulózy s libovolným obsahem dusíku nebo

- s nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku vyšším než 12,6 % (suchá hmotnost) jsou látkami třídy 1 (viz bod 2101, číslice 4, identifikační číslo 0340, nebo číslice 26, identifikační číslo 0342) nebo třídy 4.1 (viz bod 2401, číslice 24).

F. Látky a přípravky proti škůdcům (pesticidy) s bodem vzplanutí pod 23 °C

POZNÁMKA 1: Hořlavé kapaliny a přípravky používané jako pesticidy, které jsou velmi jedovaté, jedovaté nebo slabě jedovaté a mají bod vzplanutí 23 °C nebo vyšší, jsou látkami třídy 6.1 (viz bod 2601, číslice 71 až 73).

POZNÁMKA 2: Tabulka v bodu 2601, číslice 71 až 73, obsahuje seznam běžných pesticidů s odvoláním na identifikační čísla látek přiřazených pojmenováním, která jsou relevantní druhové chemické skupině (např. pesticid, organická sloučenina fosforu), do které tento patří. Popis použitý při přepravě pesticidu musí zahrnovat pojmenování z těch, která jsou uvedena, na základě aktivní složky, fyzikálního stavu pesticidu a jaké vedlejší nebezpečí mohou vyvolat, doplněné označením aktivní složky.

POZNÁMKA 3: Látky a přípravky používané jako pesticidy zařazené do číslice 41 musí být přiřazeny pod písmeno a) nebo b) podle jejich bodu varu a jejich stupně jedovatosti. Zařazení do "velmi jedovatých", "jedovatých" a "slabě jedovatých" všech aktivních látek a jejich přípravků používaných jako pesticidy musí být provedno podle bodu 2600 (3).

41. Pesticidy, kapalné, hořlavé, jedovaté s bodem vzplanutí pod 23 °C

Dále uvedené látky a přípravky této číslice musí být přiřazeny pod písmeno a) nebo b) takto:

a) látky a předměty s bodem varu nebo začátkem varu nejvýše 35 °C a/ nebo velmi jedovaté,

b) látky a předměty s bodem varu nebo začátkem varu více než 35 °C a jedovaté nebo slabě jedovaté.

2758 pesticidy, karbonáty, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2760 pesticidy, sloučeniny arsenu, kapalné, hořlavé, jedovaté s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2762 pesticidy, organochlorové, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2764 pesticidy, deriváty triazinu, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2766 pesticidy, deriváty kyseliny chlorfenoxyoctové, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2768 pesticidy, deriváty kyseliny fenylmočové, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2770 pesticidy, deriváty kyseliny benzoové, kapalné hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2772 pesticidy, thiokarbonáty, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2774 pesticidy, deriváty ftalimidu, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2776 pesticidy, sloučeniny mědi, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2778 pesticidy, sloučeniny rtuti, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2780 pesticidy se substituovanýn nitrofenolem, kapalné, hořlavé, jedovaté s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2782 pesticidy, deriváty bipyridilu, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2784 pesticidy, organické sloučeniny fosforu, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C,

2787 pesticidy, organické sloučeniny cínu, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C, 3021 pesticidy, kapalné, hořlavé, jedovaté, j.n., s bodem vzplanutí pod 23 °C,

3024 pesticidy, deriváty kumarinu, kapalné, hořlavé, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C.

G. Látky s bodem vzplanutí vyšším než 61 °C, které jsou podávány k přepravě nebo přepravovány při teplotě rovnající se jejímu bodu vzplanutí nebo vyšší

61. c) 3256 zahřátá kapalná látka, hořlavá, j.n., s bodem vzplanutí vyšším než 61 °C, přepravovaná při teplotě rovnající se jejímu bodu vzplanutí nebo vyšší (včetně roztavených kovů a roztavených solí)

POZNÁMKA: 3257 zahřátá kapalná látka, j.n., přepravovaná při teplotě 100 °C nebo vyšší a, má-li látka bod vzplanutí, při teplotě nižší než je její bod vzplanutí (včetně roztavených kovů a roztavených solí), je látkou třídy 9 [viz bod 2901, číslice 20 (c)].

H. Vyprázdněné obaly

71. Vyprázdněné obaly včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), vyprázdněná cisternová vozidla, vyprázdněné snímatelné cisterny a vyprázdněné cisternové kontejnery, nevyčištěné, které obsahovaly látky třídy 3.

POZNÁMKA: Vyprázdněné nevyčistěné obaly, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly látky této třídy, nepodléhají podmínkám dohody ADR, byla-li provedena přiměřená opatření zcela vylučující jakékoli nebezpečí. Nebezpečí jsou vyloučena, byla-li učiněna přiměřená opatření vylučující všechna nebezpečí tříd 1 až 9.

2301a

Ustanovením pro tuto třídu uvedeným v této příloze a v příloze B, kromě uvedených v odstavci (7) dále, nepodléhají:

(1) Látky číslic 1 až 5, 21 až 26 a 31 až 34, jakož i slabě jedovaté látky číslice 41, které jsou přepravovány za následujících podmínek:

a) látky spadající pod a) jednotlivých číslic až do 500 ml v jednom vnitřním obalu a do 1 litru v jednom kusu;

b) látky spadající pod b) jednotlivých číslic, vyjma látek číslice 5b) a alkoholických nápojů číslice 3b), až do 3 litrů v jednom vnitřním obalu a do 12 litrů v jednom kusu;

c) alkoholické nápoje číslice 3b) až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu;

d) látky spadající pod číslici 5b) až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu a do 20 litrů v jednom kusu;

e) látky spadající pod c) jednotlivých číslic až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu a do 45 litrů v jednom kusu.

Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí splňovat nejméně předpisy bodu 3538.

Je břeba dodržet "Všeobecné předpisy o balení" bodu 3500 (1), (2) a (5) až (7).

POZNÁMKA: U homogenních směsí obsahujících vodu, se uvedená množství vztahují jen na látky této třídy v nich obsažené.

(2) Látky přiřazené pod písmena b) a c) číslic 2 až 5, 21 až 26, 31 až 34 a 41 obsažené v kovových a plastových vnitřních obalech a přepravované ve smršťovacích nebo natahovacích obalových materiálech jako vnějších obalech splňující dále uvedená ustanovení:

a) Látky přiřazené pod písmeno b) všech číslic, kromě číslice 5b) a alkoholických nápojů číslice 3b):

nejvýše 1 litr v jednom vnitřním obalu z kovu nebo 500 ml v jednom vnitřním obalu z plastu a nejvýše 12 litrů v jednom kusu;

b) Alkoholické nápoje číslice 3b): nejvýše 1 litr v jednom vnitřním obalu z kovu nebo 500 ml v jednom vnitřním obalu z plastu;

c) Látky zařazené do číslice 5b): nejvýše 1 litr v jednom vnitřním obalu z kovu nebo 500 ml v jednom vnitřním obalu z plastu a nejvýše 20 litrů v jednom kusu;

c) Látky přiřazené pod písmeno c) všech číslic: nejvýše 5 litrů v jednom vnitřním obalu.

Celková hmotnost kusu nesmí v žádném případě překročit 20 kg.

"Všeobecné podmínky balení" bodu 3500 (1), (2) a (5) až (7) musí být dodrženy.

POZNÁMKA: U homogénních směsí obsahujících vodu se uvedená množství vztahují pouze na látku této třídy obsaženou v těchto směsích. (3) Alkoholické nápoje číslice 31c) v obalech o obsahu (vnitřním objemu) nejvýše 250 litrů.

(4) Pohonné látky v palivových nádržích vozidel provádějících přepravu určené pro jejich pohon nebo pro provoz jakýchkoli jejich zařízení podléhají podmínkám uvedeným níže v odstavci (6).

(5) Pohonné látky v palivových nádržích vozidel nebo jiných dopravních prostředků (jako jsou lodě), které jsou přepravovány jako náklad, kde jsou určeny pro jejich pohon nebo pro provoz jakýchkoli jejich zařízení. Všechny palivové kohouty mezi motorem nebo zařízením a palivovovu nádrží musí být během přepravy uzavřeny, vyjma případu, kdy je pro zařízení nezbytné, aby zůstaly otevřené. Pokud je to možné, musí být naloženy nastojato a zajištěny proti spadnutí.

(6) Pohonné látky uvedené v předchozích odstavcích (4) smějí být přepravovány v pevných palivových nádržích přímo propojených s vozidlovým motorem a/nebo přídavným zařízením, které splňují technické požadavky (které se týkají palivových nádrží) Předpisu EHK č. 343/ s příslušnými změnami nebo Direktivy 70/221/EEC4/ nebo mohou být přepravovány v přenosných nádobách na palivo (jako jsou kanystry). Celkový vnitřní objem pevných palivových nádržích smí být nejvýše 1500 litrů pro jednu dopravní jednotku a vnitřní objem palivové nádrže připevněné na přípojné vozidlo smí být nejvýše 500 litrů. V přenosných nádobách na palivo smí být přepravováno nejvýše 60 litrů na jednu dopravní jednotku. Tato omezení se nevztahují na vozidla záchranných služeb.

(7) Při přepravě podle předchozích odstavců (1) a (2) popis věcí v nákladním listu musí odpovídat požadavkům bodu 2314 a zahrnovat slova "omezené množství". Každý kus musí být zřetelně a trvanlivě označen písmeny "UN" a identifikačním číslem látky nebo předmětu uvedeným v nákladním listu.

2. Předpisy pro balení

A. Kusy

1. Všeobecné podmínky balení

2302

(1) Obaly musí odpovídat předpisům dodatku A.5, pokud nejsou v bodech 2303 až 2310 pro balení určitých látek uvedeny zvláštní předpisy.

(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat předpisům dodatku A.6.

(3) Podle předpisů bodu 2300 (3) a 3511(2) nebo 3611(2) se použijí

- obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X", pro velmi nebezpečné látky spadající v jednotlivých číslicích pod a),

- obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písnenem "Y", pro nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b),

- obaly obalové skupiny III, II nebo I, označené písmenem "Z", "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmenem "Z" nebo "Y", pro méně nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod c).

POZNÁMKA: O přepravě látek třídy 3 v cisternových vozidlech, snímatelných cisternách nebo cisternových kontejnerech, viz příloha B.

2. Zvláštní podmínky balení jednotlivých látek

2303

Nitroglycerin v alkoholickém roztoku číslice 6 musí být balen do kovových konví o vnitřním objemu nejvýše 1 litr, které se vloží do dřevěné bedny, která smí obsahovat nejvýše 5 litrů roztoku. Kovové konve musí být úplně obloženy savými vycpávkami. Dřevěné bedny musí být úplně vyloženy vhodným materiálem, nepropouštějícím vodu a nitroglycerin. Takové kusy musí splňovat zkušební předpisy pro skupinové obaly podle dodatku A.5 pro skupinu obalů II.

2304

(1) Propylenimin číslice 12 musí být zabalen:

a) do ocelových nádob dostatečné tlouštky, které jsou plyno- a kapalinotěsně uzavřeny našroubovanými zátkami nebo našroubovaným kloboučkem a vhodnými těsnicími kroužky nebo těsnicími manžetami. Nádoby musí být podrobeny první zkoušce a nejpozději každých pět let opakovaně zkoušeny tlakem nejméně 0,3 MPa (3 bary) (přetlak) podle bodu 2215 až 2217. Každá nádoba musí být uložena v savých látkách do pevného, těsného ochranného kovového obalu. Ochranný obal musí být vzduchotěsně uzavřen a uzávěr zajištěn proti nechtěnému uvolnění. Největší hmotnost plnění na 1 litr vnitřního objemu nesmí překročit 0,67 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmí být vyšší než 75 kg. Pokud nejsou přepravovány jako vozová zásilka, musí být kusy s hmotností vyšší než 30 kg opatřeny držadly k přenášení; nebo

b) do ocelových nádob dostatečné tloušťky, které jsou plyno- a kapalinotěsně uzavřeny našroubovanými zátkami nebo našroubovaným kloboučkem nebo rovnocenným zařízením. Nádoby musí být podrobeny první zkoušce a nejpozději každých pět let opakovaně zkoušeny tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak) podle bodu 2215 až 2217. Největší hmotnost plnění na 1 litr vnitřního objemu nesmí překročit 0,67 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmí být vyšší než 75 kg.

c) na nádobách podle a) a b) musí být čitelně a trvanlivě uvedeny (vyznačeny) následující údaje:

- jméno nebo firemní značka výrobce a číslo nádoby;

- výraz "propylenimin";

- vlastní hmotnost nádoby a největší dovolená hmotnost plnění naplněné nádoby;

- datum (měsíc, rok) první a poslední provedené periodické zkoušky;

- razítko znalce, který provedl zkoušky.

(2) Ethylisokyanát číslice 13 musí být zabalen:

a) do těsně uzavřených nádob z čistého hliníku o vnitřním objemu nejvýše 1 litr, které smějí být naplněny až do 90 % svého vnitřního objemu. Nejvýše 10 takovýchto nádob se uloží s vhodným vycpávkovým materiálem do dřevěné bedny. Takový kus, musí vyhovět zkušebním požadavkům pro skupinové obaly podle bodu 3538 pro obalovou skupinu I a nesmí mít hmotnost vyšší než 30 kg; nebo

b) do nádob z čistého hliníku o tloušťce stěny nejméně 5 mm nebo z nerezavějící oceli. Nádoby musí být celosvařované a musí být podrobeny první a nejpozději každých 5 roků periodickým zkouškám tlakem nejméně 0,5 MPa (5 bar) (přetlak) podle bodu 2215 až a 2217. Musí být těsně uzavřeny dvěma nad sebou umístěnými uzávěry, z nichž jeden musí být šroubovací nebo uzavřen jiným rovnocenným způsobem. Stupeň plnění smí činit nejvýše 90 %.

Sudy, jejichž hmotnost je vyšší než 100 kg, musí být opatřeny obručemi k valení nebo výztužnými žebry.

c) na nádobách podle b) musí být čitelně a trvanlivě uvedeny (vyznačeny) následující údaje:

- jméno nebo firemní značka výrobce a číslo nádoby;

- výraz "ethylisokyanát";

- vlastní hmotnost nádoby a největší dovolená hmotnost plnění naplněné nádoby;

- datum (měsíc, rok) první a poslední provedené periodické zkoušky;

- razítko znalce, který provedl zkoušky.

2305

Látky spadající pod a) jednotlivých číslic, musí být zabaleny:

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 3522, nebo

d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem o vnitřním objemu nejvýše 60 litrů nebo do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů s vnitřními obaly ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 3538.

2306

(1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být zabaleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku podle bodu 3522, nebo

d) do sudů nebo kanystrů z plastu podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 3538.

POZNÁMKA 1: k a), b), c) a d): Nitromethan číslice 3b) se nesmí přepravovat v obalech s odnímatelným víkem;

POZNÁMKA 2: k a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 °C více než 200 mm2/s platí zjednodušené podmínky (viz body 3512, 3553, 3554 a 3561).

(2) Látky, které spadají pod b) číslic 3, 15, 17, 22, 24 a 25, jakož i slabě jedovaté látky, které spadají pod b) číslice 41, smějí být zabaleny také do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 3539.

(3) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic - vyjma nitromethanu číslice 3b) - které vykazují při 50 °C tenzi par nejvýše 110 kPa (1,10 bar), smějí být také baleny do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3622, do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z tuhého plastu podle bodu 3624 nebo do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z tuhého plastu podle bodu 3625.

2307

(1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být zabaleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku podle bodu 3522, nebo

d) do sudů nebo kanystrů z plastu podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 3538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 3539.

Poznámka: k a), b) c) a d): Pro sudy a kanystry s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 °C více než 200 mm2/s platí zjednodušené podmínky (viz bod 3512, 3553, 3554 a 3561).

(2) Látky, které spadají pod c) jednotlivých číslic, smějí být také baleny do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3622, do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z tuhého plastu podle bodu 3624 nebo do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 3625. IBC typu 31HZ2 musí být plněny na nejméně 80 % vnitřního objemu vnějšího obalu. Kromě toho IBC typu 31HZ2 musí být přepravovány vždy v uzavřených dopravních jednotkách.

2308

(1) Ethylalkohol, jakož i jeho vodné roztoky a alkoholické nápoje číslic 3b) a 31c), smějí být kromě toho zabaleny do sudů z přírodního dřeva se zátkou podle bodu 3524.

(2) Alkoholické nápoje s nejméně 24 % a nejvýše 70 % obj. alkoholu mohou být přepravovány, pokud jsou přepravovány v rámci vnitřního procesu, odchylně od dodatku A.5, v sudech z přírodního dřeva s maximálním obsahem (vnitřním objemem) nejvýše 500 litrů, za dále uvedených podmínek:

a) před naplněním sudů se musí zkontrolovat jejich těsnost,

b) pro roztažnost kapaliny musí být dostatek prázdného prostoru (minimálně 3 %),

c) sudy musí být přepravovány otvory pro zátky nahoru a

d) sudy se musí přepravovat v kontejnerech, které splňují předpisy Mezinárodní dohody o bezpečných kontejnerech (CSC)5/ v právě platném vydání. Každý sud musí být upevněn na speciálních saních a zaklínován za pomoci vhodných prostředků tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv posunutí během přepravy.

(3) Látky číslic 3b), 4b), 5b) a c), 31c), 32c), 33c) a 34c), jakož i slabě jedovaté látky spadající pod b) číslice 41, smějí být také baleny do nádob z jemného plechu podle bodu 3540. Pro obaly z jemného plechu s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 °C více než 200 mm2/s, jakož i pro látky číslice 5c) platí zjednodušené podmínky (viz body 3512 a 3552 až 3554).

POZNÁMKA: Nitromethan číslice 3b) nesmí být přepravován v obalech s odnímatelným víkem.

(4) Následující látky: 1133 lepidla, 1210 barvy tiskařské, 1263 barvy nebo 1263 látky příbuzné barvám, 1866 roztok pryskyřice a 3269 pryskyřice polyesterové vícesložkové číslic 5b), 5c) a 31c) smějí být přepravovány v množství až do 5 litrů v obalech z kovu nebo plastu, které odpovídají pouze předpisům bodu 3500 (1), (2) a (5) až (7), pokud jsou obaly upevněny na paletách popruhy, smršťovací nebo natahovací fólií či jiným vhodným způsobem nebo jestliže tyto obaly sestávají z vnitřních obalů skupinových obalů s maximální celkovou hmotností brutto 40 kg. Údaje v nákladním listu musí odpovídat bodu 2314 (1) a (3).

2309

Palivové nádrže pro hydraulické agregáty letadel číslice 28 smějí být přepravovány při dodržení jedné z následujících podmínek:

a) nádrž se musí skládat z tlakové nádoby, která je vyrobena z hliníkového válce s navařenými dny. Palivo musí být ve svařované hliníkové vnitřní nádrži o maximálním vnitřním objemu 46 litrů. Vnější nádoba musí být dimenzována pro minimální výpočtový tlak (přetlak) 1 275 kPa a minimální průtržný přetlak od 2 755 kPa. Každá nádoba musí během výroby a před odesláním odzkoušena na těsnost. Celá vnitřní nádrž musí být pečlivě utěsněna nehořlavým materiálem, jako vermiculitem v pevné, těsně uzavřené vnější nádobě z kovu tak, že všechny vývody jsou účinně chráněny. Maximální množství paliva na nádrž a kus je 42 litrů;

b) Nádrž se musí skládat z hliníkové tlakové nádoby. Palivo se musí nacházet ve vnitřní nádrži, která je svařením neprodyšně uzavřena a která je vybavena bublinou z elastomeru o maximálním objemu 46 litrů. Tlaková nádoba musí být dimenzována pro minimální výpočtový přetlak od 2 860 kPa a minimální průtržný přetlak 5 170 kPa. Každá nádrž musí být během výroby a před odesláním odzkoušena na těsnost. Celá vnitřní nádrž musí být pečlivě utěsněna nehořlavým materiálem, jako vermiculitem, v pevné, těsně uzavřené vnější nádrži z kovu tak, že všechny vývody jsou účinně chráněny. Maximální množství paliva na nádrž a kus je 42 litrů.

2310

Nádoby nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obsahující přípravky číslic 31c), 32c) a 33c), které uvolňují v malém množství oxid uhličitý a/nebo dusík, musí být opatřeny odvětrávacím zařízením podle bodu 3500 (8) nebo 3601(6).

3. Společné balení

2311

(1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 3538.

(2) Látky nebo předměty různých číslic třídy 3 smějí být spolu a/nebo s věcmi, které předpisům ADR nepodléhají, do nejvýše 5 litrů na vnitřní obal, spojeny ve skupinovém obalu podle bodu 3538, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(3) Látky číslic 6, 7, 12 a 13 nesmějí být spojeny do jednoho kusu s jinými věcmi.

(4) Látky spadající pod a) jednotlivých číslic nesmějí být společně baleny s látkami a předměty tříd 1, 5.2 (vyjma tužidel a více komponentních systémů) a 7.

(5) Pokud zvláštní podmínky nestanoví jinak, smějí být baleny látky, které spadají v jednotlivých číslicích pod a), až do množství nejvíce 0,5 litrů na vnitřní obal a 1 litr na kus, a látky, které spadají pod b) nebo c), až nejvýše 5 litrů na vnitřní obal spojeny s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo s věcmi, které předpisům ADR nepodléhají, spojeny ve skupinovém obalu podle bodu 3538, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(6) Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin hořlavých a/nebo jedovatých plynů;

c) vznik žíravých kapalin;

d) vznik nestabilních látek.

(7) Ustanovení bodů bodů 2002 (6) a (7) a 2302 musejí být dodržena.

(8) Při použití beden ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.

4. Nápisy a bezpečnostní značky na kusech (viz dodatek A.9)

Nápisy

2312

(1) Každý kus musí být jasně a trvanlivě označen identifikačním číslem látky nebo předmětu uvedeným v přepravním dokladu s předřazenými písmeny "UN".

Bezpečnostní značky

(2) Kusy s látkami nebo předměty této třídy musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 3.

(3) Kusy obsahující látky číslic 11 až 19, 32 a 41 musí být kromě toho opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 6.1.

(4) Kusy obsahující látky číslic 21 až 26 a číslice 33 musí být kromě toho opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 8.

(5) Kusy obsahující látky nebo předměty číslic 27 a 28 musí být kromě toho opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 6.1 a bezpečnostní značkou podle vzoru č. 8.

(6) Kusy obsahující nádoby, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy obsahující nádoby s odvětrávacími zařízeními nebo nádoby s odvětrávacími zařízeními bez vnějšího obalu musí být kromě toho na dvou protilehlých bočních stranách opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 11.

2313

B. Zápisy v nákladním listu

2314

(1) Označení věcí v nákladním listu se musí shodovat s jedním z identifikačních čísel látky a jedním z pojmenování podtržených v bodu 2301.

Není-li látka jmenovitě uvedena, nýbrž přiřazena pod položku j.n. nebo jiné hromadné pojmenování, musí označení věci sestávat z identifikačního čísla látky, pojmenování položky j.n. nebo hromadného pojmenování následovaného chemickým nebo technických pojmenováním látky6/.

Označení věcí musí být doplněno údajem třídy, číslice a písmenem pokud existuje, a zkratkou "ADR" (nebo "RID"), např. "3, číslice 1a), ADR".

Při přepravě látek a přípravků používaných jako pesticidy číslice 41 popis věci musí zahrnovat název aktivní složky (složek) podle nomenklatury schválené ISO7/ nebo podle tabulky bodu 2601, číslice 71 až 73 nebo chemický název aktivní složky (složek), např. "2784 pesticidy, organické sloučeniny fosforu, kapalné, hořlavé, jedovaté (Dimephos), 3, číslice 41b), ADR".

Při přepravě odpadů [viz bod 2000 (5)] musí označení věcí znít: "Odpad obsahující ...'", přičemž musí být zapsán (zapsány) nebezpečný komponent (nebezpečné komponenty) svým chemickým pojmenováním, rozhodný (rozhodné) pro zařazení odpadu podle bodu 2002 (8), např. "Odpad, obsahující 1230 methanol, 3, číslice 17b), ADR".

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími ADR, není třeba uvádět více než dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Při přepravě roztoků a směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající ADR, je třeba do nákladního listu doplnit slovo "roztok" nebo "směs" jako součást pojmenování [viz bod 2002 (8)].

Pokud jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs, příp. roztok nebo směs, který(á) obsahuje jmenovitě uvedenou látku, nepodléhá podle bodu 2300 (5) předpisům této třídy, může odesilatel v nákladním listu uvést: "Věci nepodléhající třídě 3".

Je-li, odchylně od bodu 10 500 (2), vícekomorové cisternové vozidlo označeno podle bodu 31 500 (2), látka obsažená v každé komoře musí být uvedena v nákladním listu.

(2) U zásilek, které jsou podány dle poznámky pod E bodu 2301, musí odesilatel v nákladním listu uvést: "Přeprava podle poznámky pod E bodu 2301".

(3) U zásilek, které jsou podány dle bodu 2308 (4), musí odesilatel v nákladním listu uvést: "Přeprava dle bodu 2308 (4)".

2315 - 2321

C. Vyprázdněné obaly

2322

(1) Vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), nevyčištěné, číslice 71 musí být uzavřeny stejným způsobem a zajišťovat tutéž těsnost, jako kdyby byly plné.

(2) Vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), nevyčištěné, číslice 71 musí být opatřeny stejnými bezpečnostními značkami jako kdyby byly plné.

(3) Označení v nákladním listě se musí shodovat s jedním z pojmenování podtržených v číslici 71, např. "Vyprázdněný obal, 3, číslice 71, ADR".

V případě vyprázdněných cisternových vozidel, vyprázdněných snímatelných cisteren a vyprázdněných cisternových kontejnerů, nevyčistěných musí být označení doplněno slovy "Poslední náklad" společně s pojmenováním a číslicí, příp. písmenem, posledně naložených věcí, např. "Poslední náklad 1089 acetaldehyd, 3, číslice la)".

2323 - 2399

TŘÍDA 4.1 HOŘLAVÉ TUHÉ LÁTKY

1. Vyjmenování látek

2400

(1) Z látek a předmětů spadajících pod pojem třídy 4.1 ty, které jsou vyjmenovány v bodu 2401 nebo které spadají pod hromadné pojmenování uvedené v tomto bodu, podléhají podmínkám uvedeným v bodech 2400 (2) až 2424 a předpisům této přílohy a přílohy B a jsou považovány za látky a předměty ADR.

POZNÁMKA: O množství látek uvedených v bodu 2401, které nepodléhají ani této příloze ani příloze B, viz bod 2401a.

(2) Pojem třída 4.1 zahrnuje látky a předměty, které nejsou kapalné podle bodu 2000 (6) nebo jsou samovolně se rozkládající kapalné látky. Do třídy 4.1 jsou zařazeny:

- lehce hořlavé tuhé látky a předměty, jakož i tuhé látky a předměty, které se zapálí jiskrou nebo mohou působením tření způsobit požár;

- látky samovolně se rozkládající, které jsou (při normálních nebo zvýšených teplotách) mimořádně vysokými přepravními teplotami nebo při kontaktu s nečistotami náchylné k silně exotermickému rozkladu;

- samovolně se rozkládajícím látkám látky podobné, které se od látek samovolně se rozkládajících odlišují v samočinně účinkujícím rozkladu při teplotě vyšší než 75 °C, které jsou náchylné k silně exotermickému rozkladu a které v určitých obalech mohou splňovat kriteria pro výbušné látky třídy 1;

- výbušné látky, které jsou navlhčeny takovým množstvím vody nebo alkoholu nebo obsahují takové množství změkčovadla nebo flegmatizačního prostředku, že jsou potlačeny jejich výbušné vlastnosti.

POZNÁMKA 1: Samovolně se rozkládající látky a přípravky ze samovolně se rozkládajících látek nejsou považovány za látky samovolně se rozkládající třídy 4.1, jestliže

- jsou výbušnými látkami dle kriterií pro třídu 1,

- jsou látkami podporujícími hoření odpovídajicími svým chováním podmínkám třídy 5.1,

- jsou organickými peroxidy dle kriterií pro třídu 5.2,

- jejich teplo rozkladu je menší než 300 J/g,

- jejich teplota samourychlujícího se rozkladu (SADT) u odesílaného kusu o hmotnosti 50 kg je vyšší než 75 °C nebo

- zkoušky prokázaly, že jsou látkami typu G [viz Manual of Tests and Criteria, část II, odstavec 20.4.2(g)].

POZNÁMKA 2: Rozkladné teplo lze prokázat podle jedné z libovolných mezinárodně uznaných metod, např. dle dynamické diferenční kalorimetrie a dle adiabatické kalorimetrie.

POZNÁMKA 3: SADT je nejnižší teplota, při které se látka v přepravním obalu může exotermicky rozložit. Předpisy pro určení SADT jsou uvedeny v Manual of Tests and Criteria, část II, oddíly 20 a 28.4.

(3) Látky a předměty třídy 4.1 se dělí na:

A. Organické hořlavé tuhé látky a předměty

B. Anorganické hořlavé tuhé látky a předměty

C. Výbušné látky v nevýbušném stavu

D. Látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám

E. Látky samovolně se rozkládající, které nevyžadují kontrolu teploty

F. Látky samovolně se rozkládající, které vyžadují kontrolu

G. Vyprázdněné obaly

Na základě stupně své nebezpečnosti se látky a předměty třídy 4.1, s výjimkou látek číslic 5 a 15, zařadí v jednotlivých číslicích bodu 2401 jedné z následujících skupin:

a) velmi nebezpečné

b) nebezpečné

c) méně nebezpečné.

Všechny tuhé látky, obvykle navlhčené, které jsou v suchém stavu zařazeny jako výbušné, se zařadí do skupiny a) jednotlivých číslic. Látky samovolně se rozkládající se zařadí do skupiny b) jednotlivých číslic.

Látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám se zařadí do skupin b) nebo c) jednotlivých číslic.

(4) Zařazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů do číslic 3 až 8 bodu 2401, jakož i do skupin v těchto číslicích, může být provedeno na základě zkušeností nebo na základě výsledků zkušebních postupů podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.2.1. Zařazení do číslic 11 až 14, 16 a 17, jakož i do skupin v těchto číslicích musí být provedeno na základě výsledků zkušebních postupů podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.2.1; přitom se musí přihlédnout ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení.

(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky a předměty zařazují do číslic bodu 2401 podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.2.1, platí tato kritéria:

a) Lehce hořlavé práškovité, zrnité nebo pastovité látky číslic 1, 4, 6 až 8, 11, 12, 14, 16 a 17 se zařadí do třídy 4.1, jestliže se mohou snadno zapálit po krátkém styku se hořlavým zdrojem (např. hořící zápalkou) a plamen se při zapálení rychle rozšiřuje, čas vyhoření je menší než 45 s na měrnou vzdálenost 100 mm nebo rychlost hoření je větší než 2,2 mm/s.

b) Kovový prášek nebo prášek kovových slitin číslice 13 se zařadí do třídy 4.1, jestliže může být zapálen plamenem a reakce se rozšíří na celý vzorek za 10 minut nebo méně.

(6) Zařazují-li se jmenovitě neuvedené látky a předměty do skupin číslic bodu 2401 podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.2.1, platí tato kritéria :

a) Zápalné tuhé látky číslic 4, 6 až 8, 11, 12, 14, 16 a 17, které měly při zkoušce čas vyhoření menší než 45 s na měrnou vzdálenost 100 mm a u nichž

i) proběhl plamen navlhčenou zónu, se zařadí do skupiny b),

ii) plamen na navlhčené zóně zhasne do 4 minut, se zařadí do skupiny c).

b) Kovový prášek nebo prášek kovových slitin číslice 13, u nichž se při zkoušce rozšíří reakce

i) po celém vzorku za 5 minut nebo méně, se zařadí do skupiny b),

ii) po celém vzorku za více než 5 minut, se zařadí do skupiny c).

(7) Spadají-li látky třídy 4.1 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 2401 patří, je třeba tyto směsi zařadit do těch číslic, popř. skupin, do kterých patří na základě svého skutečného stupně nebezpečnosti.

POZNÁMKA: O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady) viz také bod 2002 (8).

(8) Pokud jsou látky a předměty jmenovitě uvedeny ve více skupinách jedné číslice bodu 2401, může se odpovídající skupina zjistit na základě výsledků zkušebních postupů podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.2.1, a kritérií odst.(6).

(9) S pomocí zkušebních postupů Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.2.1, a kritérií odstavce (6) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 2414).

(10) Chemicky nestabilní látky třídy 4.1 je dovoleno přepravovat jen v případě, že byla provedena potřebná opatření k zabránění nebezpečné rozkladné nebo polymerizační reakce v průběhu přepravy. K tomu účelu se musí dbát zvláště na to, aby nádoby neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce podpořily.

(11) Hořlavé tuhé látky, oxidující, které jsou přiřazeny identifikačnímu číslu 3097 Doporučení OSN, není dovoleno přepravovat [viz však bod 2202 (8), poznámka 1 pod tabulkou v odst. 2.3.1].

Samovolně se rozkládající látky

(12) Rozklad látek samovolně se rozkládajících může být vyvolán teplem, stykem s katalitickými směsmi (např. kyselinami, sloučeninami těžkých kovů, zásadami), třením nebo úderem. Rychlost rozkladu se zvyšuje se stoupající teplotou a je rozdílná podle druhu látky. Rozklad může, zvláště jestliže nedojde k zapálení, mít za následek vývin jedovatých plynů nebo par. U určitých látek samovolně se rozkládajících musí být hlídána teplota. Některé látky samovolně se rozkládající se mohou především pod uzavřením výbušně rozkládat. Tato vlastnost může být změněna po přidání ředidel nebo při použití vhodných obalů. Některé látky samovolně se rozkládající prudce hoří. Látky samovolně se rozkládající jsou například určité sloučeniny níže uvedených typů:

alifatické azosloučeniny (-C-N=N-C-);

organické azidy(-C-N3);

diazoniové soli (-Cn2 +Z-);

N-nitroso sloučeniny (-N-N=0);

aromatické sulfonohydrazidy(-SO2-NH-NH2).

Tento výčet je neúplný, látky s jinými reaktivními skupinami a určité látkové směsi mohou mít podobné vlastnosti.

(13) Látky samovolně se rozkládající jsou na základě jejich stupně nebezpečnosti rozděleny do sedmi typů. Zásady pro přiřazení látek, které v bodu 2401 nejsou jmenovány, jsou uvedeny v Manual of Tests and Criteria, část II. Typy látek samovolně se rozkládajících začínají od typu A, který není připuštěn k přepravě v obalu, v kterém byl zkoušen, až po typ G, který nepodléhá předpisům pro látky samovolně se rozkládající třídy 4.1 [viz bod 2414 (5)]. Přiřazení k typům B až F se bezprostředně vztahuje na připuštěná největší množství v jednom balení.

(14) Následující samovolně se rozkládající látky nejsou připuštěny k přepravě:

- látky samovolně se rozkládající typ A [viz Manual of Tests and Criteria, zásob II, odstavec 20.4.2 (a)].

(15) V bodě 2401 jmenované látky samovolně se rozkládající a přípravky látek samovolně se rozkládajících jsou přiřazeny k souhrnným pojmenováním číslic 31 až 40 a číslům k označení látky 3221 až 3240.

Látky číslic 31 až 50 jsou zařazeny na základě technicky čisté látky (pokud není uvedena menší koncentrace jak 100 % zvlášť). U jiných koncentrací může být látka zařazena podle Manual of Tests and Criteria, část II.

Souhrnná pojmenování určují:

- typ (B až F) látek samovolně se rozkládajících, viz odstavec (13) výše;

- skupenství (kapalné/tuhé);

- řízená teplota (je-li požadována), viz odstavec (20) dále.

(16) Klasifikaci látek samovolně se rozkládajících nebo přípravků látek samovolně se rozkládajících, které v bodě 2401 nejsou uvedeny, jakož i jejich přiřazení k souhrnnému pojmenování zajistí příslušné orgány země původu. Jestliže země původu není smluvním státem ADR, musí klasifikaci a přepravní podmínky uznat příslušný orgán prvního smluvního státu ADR, kterého se zásilka dotkne.

(17) Aktivační přísady jako zinkové sloučeniny se mohou přidat k určitým látkám samovolně se rozkládajícím, ke změně jejich reakční schopnosti. Podle typu a koncentrace aktivační přísady může poklesnout tepelná stabilita a to může mít za následek změnu výbušných vlastností. Pokud dojde ke změně jedné z těchto vlastností je třeba novou úpravu hodnotit podle způsobu zařazení.

(18) Vzorky látek samovolně se rozkládajících nebo přípravků látek samovolně se rozkládajících, které v bodě 2401 nejsou uvedeny, pro které nejsou k dispozici úplné zkušební výsledky a které je nutno přepravit k provedení dalších zkoušek a hodnocení, je třeba zařadit do odpovídajícího označení typu C látek samovlně se rozkládajících, jestliže

- podle zjištěných údajů není vzorek nebezpečnější než nějaká látka samovolně se rozkládající typ B;

- vzorek je zabalen podle metody balení OP2 a hmotnost na dopravní jednotku nepřesahuje 10 kg;

- podle vhodných údajů řízená teplota, pokud existuje, je dostatečně nízká, aby se zabránilo nebezpečnému rozkladu nebo dostatečně vysoká, aby se zabránilo jakékoli nebezpečné fázi separace.

(19) Pro zajištění bezpečné přepravy látek samovolně se rozkládajících, jsou tyto v mnoha případech desenzibilizovány ředidlem. Jestliže je pevně stanoven procentní obsah látky, tento se vztahuje k obsahu hmoty, zaokrouhlené na nejbližší celou číslici. Jestliže je použito ředidlo, musí být látka samovolně se rozkládající spolu s ředidlem vyzkoušena a to v koncentraci a formě užívané při přepravě. Ředidla, kterými se látka samovolně se rozkládající při uvolňování z obalu může obohatit na nebezpečný stupeň, se nesmí používat. Každé ředidlo se musí s látkou samovolně se rozkládající snášet. Z tohoto pohledu se tuhá nebo tekutá ředidla považují za snášenlivá, jestliže nemají žádné nepříznivé (škodlivé) účinky na tepelnou stabilitu a druh nebezpečnosti látky samovolně se rozkládající.

(20) Řízená teplota je nejvyšší teplota, při které samovolně se rozkládající látky se mohou bezpečně přepravovat. Přitom se předpokládá, že okolní teplota kusu přestoupí teplotu 55 °C během přepravy pouze po krátkou dobu během v průběhu 24 hodin. V případě výpadku řízené teploty musí být učiněna nezbytná nouzová opatření. Kritická teplota je teplota, při které taková opatření musí být provedena.

Řízená a kritická teplota jsou odvozeny od teploty SADT (viz tabulka 1), SADT musí být stanovena za účelem rozhodnutí, zda látka musí být přepravována při řízené teplotě. Předpisy pro stanovení SADT jsou uvedeny v Manual of Tests and Criteria, část II, kapitola 20 a oddíl 28.4.

Tabulka 1. Odvození řízených a kritických teplot

SADTŘízená teplotaKritická teplota
20 °C a méněo 20 °C nižší než SADTo 10 °C nižší než SADT
20 až 35 °Co 15 °C nižší než SADTo 10 °C nižší než SADT
více než 35 °Co 10 °C nižší než SADTo 5 °C nižší než SADT

Samovolně se rozkládající látky s teplotou SADT do 55 °C musí být přepravovány při řízené teplotě. Kterých látek se toto ustanovení týká, je uvedeno v bodě 2401. Skutečné teploty během přepravy smějí být nižší, než je řízená teplota, avšak musí být stanoveny tak, aby se zabránilo nebezpečnému oddělování (separaci) fází.

A. Organické hořlavé tuhé látky a předměty

2401

1. Látky ze zpracování gumy v hořlavé formě, jako:

b) 1345 kaučuk (guma), odpady, mletý nebo 1345 kaučuk (guma), zbytky, práškovitý nebo granulovaný.

2. Zápalné předměty v obvyklé formě:

c) 1331 zápalky, hořlavé kdekoliv (strike anywhere, zednické), 1944 bezpečnostní zápalky (knížečky, složky nebo krabičky), 1945 voskové zápalky, 2254 zápalky větrové, 2623 podpalovač (tuhý), napojený hořlavou kapalnou látkou.

POZNÁMKA: Zvláštní podmínky balení se vztahují na 1331 zápalky, hořlavé kdekoliv [viz bod 2407 (4)].

3. Předměty na bázi slabě nitrované celulozy:

b) 3270 nitroceulozové membránové filtry

POZNÁMKA 1: Obsah dusíku v nitroceluloze nesmí být vyšší než 11,5 %. Každý jednotlivý list filtru musí být zabalen mezi listy hladkého papíru. Podíl hladkého papíru mezi listy filtru nesmí být menší než 65 % hm. Uspořádání membránových filtrů/papíru nesmí být náchylné k šíření výbuchu při zkoušení jednou ze zkoušek popsaných v Manual of Tests and Criteria, část I, zkušební řady 1 (a).

POZNÁMKA 2: 3270 nitrocelulozové membránové filtry musí být baleny v nádobách tak vyrobených, že nemůže dojít k výbuchu z důvodu zvýšení vnitřního tlaku.

c) 1324 filmy na nitrocelulozové bázi, želatinované 2000 celuloid (v blocích, tyčích, deskách, trubkách atd.),

1353 vlákna impregnovaná slabě nitrovanou celulozou, j.n., nebo 1353 tkaniny impregnované slabě nitrovanou celulozou, j.n.

POZNÁMKA: 2006 plast na bázi nitrocelulozy, samozahřívající se, j.n., jakož i 2002 celuloid, odpady, jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 2431 číslice 4).

4.

c) 3175 tuhé látky nebo směsi z tuhých látek (jako přípravky a odpady), které obsahují hořlavé kapalné látky s bodem vzplanutí nejvýše 61 °C, j.n.

5. Organické hořlavé látky, roztavené:

2304 naftalen, roztavený, 3176 hořlavá organická tuhá látka, roztavená, j.n.

POZNÁMKA: 1334 naftalen, tuhý, je látkou číslice 6.

6. Pevné organické hořlavé látky, nejedovaté a nežíravé a směsi tuhých organických hořlavých látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 1325 hořlavá organická tuhá látka, j.n., 1328 hexamethylentetramin (hexamin);

c) 1312 borneol, 1328 hexamin, 1332 metaldehyd, 1334 naftalen surový nebo 1334 naftalen rafinovaný, 2213 paraformaldehyd, 2538 nitronaftalen, 2717 kafr, syntetický, 1325 hořlavá organická tuhá látka, j .n.

POZNÁMKA: 2304 naftalen, roztavený, je látkou číslice 5.

7. Pevné organické hořlavé látky, jedovaté a směsi pevných organických hořlavých látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 2926 hořlavá organická tuhá látka, jedovatá, j.n.;

c) 2926 hořlavá organická tuhá látka, jedovatá, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích jedovatosti viz bod 2600 (3).

8. Pevné organické hořlavé látky, žíravé a směsi tuhých organických hořlavých látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 2925 hořlavá organická tuhá látka, žíravá, j.n.;

c) 2925 hořlavá organická tuhá látka, žíravá, j.n.;

POZNÁMKA: O kritériích žíravosti viz bod 2800 (3).

B. Anorganické hořlavé tuhé látky a předměty

11. Anorganické nekovové látky v hořlavé formě:

b) 1339 tetrafosforheptasulfid (P4S7) neobsahující žlutý nebo bílý fosfor, 1341 tetrafosfortrisulfid (fosforseskvisulfid) (P4S3) neobsahující žlutý nebo bílý fosfor, 1343 fosfortrisulfid (P4S6) neobsahující žlutý nebo bílý fosfor, 2989 dihydrogenfosfit olovnatý,
3178 hořlavá anorganická tuhá látka, j.n.;

POZNÁMKA: Sulfid fosforu, který není prost bílého nebo žlutého fosforu, není dovoleno přepravovat.

c) 1338 fosfor červený, amorfní, 1350 síra (též sirný květ), 2687 dicyklohexylamoniumnitrit, 2989 dihydrogenfosfit olovnatý,
3178 hořlavá anorganická tuhá látka, j.n.;

POZNÁMKA 1: 1350 síra nepodléhá ustanovením ADR,

a) je-li přepravována v množstvích menších než 400 kg v jednou kusu; nebo

b) je-li zpracována do zvláštní formy (např. kuliček, pilulek, granulí, pastilek nebo vloček).

POZNÁMKA 2: 2448 síra, roztavená je látkou číslice 15.

12. Zápalné kovové soli organických sloučenin:

b) 3181 hořlavé kovové soli organických sloučenin, j.n.

c) 1313 abietát (resinát) vápenatý, 1314 abietát (resinát) vápenatý, roztavený a ztuhlý, 1318 abietát (resinát) kobaltnatý, sražený 1330 abietát (resinát) manganatý, 2001 naftenáty kobaltnaté, prášek, 2714 abietát (resinát) zinečnatý, 2715 abietáta (resinát) hlinitý,
3181 hořlavé kovové soli organických sloučenin, j.n.

13. Kovy a slitiny kovů v práškovité nebo jiné hořlavé formě :

POZNÁMKA 1: Kovy a slitiny kovů v práškovité nebo jiné hořlavé formě, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 2431, číslice 12).

POZNÁMKA 2: Kovy a slitiny kovů v práškovité nebo jiné hořlavé formě, které vyvíjejí ve styku s vodou hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 2471, číslice 11 až 15).

b) 1309 hliníkový prášek, potažený, 1323 ferocer (auerův kov), 1326 hafniový prášek, navlhčený s nejméně 25 % vody, 1333 cer, desky, ingoty, tyče, 1352 titanový prášek, navlhčený s nejméně 25 % vody, 1358 zirkonový prášek, navlhčený s nejméně 25 % vody, 3089 hořlavý kovový prášek, j.n.;

POZNÁMKA 1: Ferocer (křesací kamínky), stabilizované proti korozi, s obsahem železa nejméně 10 % nepodléhá ustanovením dohody ADR.

POZNÁMKA 2: Hafniový, titanový a zirkonový prášek musí obsahovat viditelný přebytek vody.

POZNÁMKA 3: Hafniový, titanový a zirkonový prášek, navlhčený, vyrobený mechanicky s velikostí částic 53 m a více, chemicky vyrobený s velikostí částic 840 m a více, nepodléhá předpisům ADR.

c) 1309 hliníkový prášek, potažený, 1346 křemíkový prášek, amorfní, 1869 hořčík nebo 1869 hořčík - slitiny, hrudky, třísky, pásky, 2858 zirkonium, suché, stočený drát, hotové plechy, pásy (tenčí než 254 mm, ale ne méně než 18 mm), 2878 titan houba - částice nebo, 2878 titan houba - prášek, 3089 hořlavý kovový prášek, j.n.

POZNÁMKA 1: Slitiny hořčíku s nejvýše 50 % hořčíku nepodléhají předpisům ADR.

POZNÁMKA 2: Křemíkový prášek v jiné formě nepodléhá předpisům ADR.

POZNÁMKA 3: 2009 zirkonium, suché, stočený drát, hotové plechy nebo pásy, tenčí než 18 mm, je látkou třídy 4.2 (viz bod 2431, číslice 12c)]. Zirkonium, suché, stočený drát, hotové plechy nebo pásy, nejméně 254 m, nepodléhá předpisům ADR.

14. Hořlavé hydridy kovů:

b) 1437 dihydrid zirkonia, 1871 dihydrid titanu,
3182 hořlavé hydridy kovů, j.n.

c) 3182 hořlavé hydridy kovů, j.n.

POZNÁMKA 1: Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 2471, číslice 16).

POZNÁMKA 2: 2870 tetrahydroboritan hlinitý nebo 2870 tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích jsou látkou třídy 4.2 [viz bod 2431, číslice 17a)].

15. Anorganické hořlavé látky v roztaveném stavu:

2448 síra, roztavená

POZNÁMKA 1: 1350 síra, (v tuhém stavu) je látkou číslice 11c).

POZNÁMKA 2: Ostatní anorganické hořlavé látky v roztaveném stavu není dovoleno přepravovat.

16. Pevné anorganické hořlavé látky, jedovaté a směsi pevných anorganických hořlavých látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 1868 dekaboran,
3179 hořlavá anorganická tuhá látka, jedovatá, j. n.

c) 3179 hořlavá anorganická tuhá látka, jedovatá, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích jedovatosti, viz bodu 2600 (3).

17. Pevné anorganické hořlavé látky, žíravé a směsi pevných anorganických hořlavých látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 3180 hořlavá anorganická tuhá látka, žíravá, j.n.

c) 3180 hořlavá anorganická tuhá látka, žíravá, j,n.

POZNÁMKA: O kritériích žíravosti, viz bodu 2600 (3).

C. Výbušné látky v nevýbušném stavu

POZNÁMKA 1: Jiné výbušné látky v nevýbušném stavu, než která jsou uvedeny v číslicích 21 až 25, není dovoleno jako látky třídy 4.1 přepravovat.

POZNÁMKA 2: Směs nitroglycerinu s více než 2 %, ale máně než 10 % hm. nitroglycerinu, která byla zařazena do identifikačního čísla látky 3319 v Doporučeních pro přepravu nebezpečných věcí OSN, může být přijata pro přepravu pouze jako látka třídy 4.1, jestliže splňuje požadavky příslušného orgánu (viz též bod 2101, číslice 4, identifikační číslo látky 0143).

POZNÁMKA 3: Pro látky číslic 21 až 26 platí zvláštní předpisy o balení (viz bod 2404).

21. Vodou navlhčené výbušné látky

a) 1. Tyto vodou navlhčené výbušné látky:

1310 pikran (pikrát) amonný, navlhčený s nejméně 10 % hm. vody, 1322 dinitroresorcinol, navlhčený s nejméně 15 % hm. vody, 1336 nitroguanidin (pikrit), navlhčený s nejméně 20 % hm. vody, 1337 nitroškrob, navlhčený s nejméně 20 % hm. vody, 1344 trinitrofenol, navlhčený s nejméně 30 % hm. vody, 1347 pikran (pikrát) stříbrný, navlhčený s nejméně 30 % hm. vody, 1349 pikraman sodný (2-amino-4,6-dinitrofenolát sodný), navlhčený s nejméně 20 % hm. vody, 1354 trinitrobenzen, navlhčený s nejméně 30 % hm. vody, 1355 kyselina trinitrobenzoová, navlhčená s nejméně 30 % hm. vody, 1356 trinitrotoluen, navlhčený s nejméně 30 % hm. vody, 1357 dusičnan močoviny, navlhčený s nejméně 20 % hm. vody, 1517 pikraman zirkonia, navlhčený s nejméně 20 % hm. vody, 3317 2-amino-4,6-dinitrofenol, navlhčený s nejméně 20 % hm. vody.

2. Tyto vodou navlhčené výbušné látky, jsou-li přepravovány v množstvích nejvýše 500 g v jednom kusu:

0154 trinitrofenol (kyselina pikrová), navlhčený s nejméně 10 % hm. vody

POZNÁMKA: Pro nitrofenol, navlhčený s nejvýše 30 % hm, vody viz 1. výše.

0155 2,4,6-trinitrochlorbenzen (pikrylchlorid), navlhčený s nejméně 10 % hm. vody,

0209 2,4,6-trinitrotoluen (TNT), navlhčený s nejméně 10 % hm. vody,

POZNÁMKA: Pro trinitrotoluen, navlhčený s nejméně 30 % hm. vody viz 1. výše.

0214 trinitrobenzen, navlhčený s nejméně 10 % hm. vody,

POZNÁMKA: Pro trinitrobenzen, navlhčený s nejméně 30 % hm. vody viz 1. výše.

0215 kyselina trinitrobenzoová, navlhčená s nejméně 10 % hm. vody,

POZNÁMKA: Pro kyselinu trinitrobenzoovou, navlhčenou s nejméně 30 % hm. vody viz 1. výše.

2852 dipikrylsulfid, navlhčený s nejméně 10 % hm. vody

3. Tyto vodou navlhčené výbušné látky, jsou-li přepravovány v množstvích nejvýše 11,5 kg v jednom kusu:

0220 dusičnan močoviny, navlhčený s nejméně 10 % hm. vody,

POZNÁMKA: Pro dusičnan močoviny, navlhčený s nejméně 20 % hm. vody viz 1. výše.

POZNÁMKA 1: Výbušné látky vyjmenované pod a) 1. s obsahem vody menším než stanovené limity jsou látkami třídy 1 (viz bod 2101, číslice 4); ačkoli některé s těchto látek mohou být přepravovány podle podmínek třídy 4.1, splňují-li podmínky uvedené výše v odstavcích a) 2. nebo a) 3.

POZNÁMKA 2: Dipikrylsulfid, navlhčený s nejméně 10 % hm. vody je látkou třídy 1, identifikační číslo látky 0401 (viz bod 2101, číslice 4).

POZNÁMKA 3: Výbušné látky identifikačních čísel látky 0154, 0155, 0209, 0214 nebo 0215 v množstvích větších než 500 g v jednom kusu a 0220 v množstvích 11,5 kg v jednom kusu smějí být přepravovány pouze podle podmínek třídy 1.

POZNÁMKA 4: Voda musí být nad výbušnou látkou rozdělena homogenně. Během přepravy nesmí nastat odlučování, které zabraňuje inertizačnímu účinku.

POZNÁMKA 5: Vodou navlhčené výbušné látky nesmí být možno přivést standardní rozbuškou1/ k detonaci a nesmí je být možno přivést účinkem silné zážehové slože k hromadné explozi.

22. Jedovaté vodou navlhčené výbušné látky

a) 1. Tyto jedovaté vodou navlhčené výbušné látky:

1320 dinitrofenol, navlhčený s nejméně 15 % hm. vody, 1321 dinitrofenoláty, navlhčené s nejméně 15 % hm. vody, 1348 dinitroorthokresolát sodný, navlhčený s nejméné 15 % hm. vody.

2. Tyto jedovaté vodou navlhčené výbušné látky, jsou-li přepravovány v množstvích nejvýše 500 g v jednou kusu:

0234 dinitro-o-kresolát sodný, navlhčený s nejméně 10 % hm. vody

POZNÁMKA: Pro dinitro-o-kresolát sodný, navlhčený s nejméně 15 % hm. vody viz 1. výše.

POZNÁMKA 1: Výbušné látky vyjmenované pod a) 1. s obsahem vody menším než stanovené limity jsou látkami třídy 1 (viz bod 2101, číslice 4 a 26). Dinitro-o-kresolát sodný, navlhčený s nejméně 15 % hm. vody však může být přepravován podle podmínek třídy 4.1, jsou-li splněny podmínky uvedené výše v odstavci a) 2.

POZNÁMKA 2: 0234 dinitro-o-kresolát sodný, navlhčený s nejméně 15 % hm. vody v množstvích větších než 500 g v jednom kusu musí být přepravován pouze podle podmínek třídy 1.

POZNÁMKA 3. Voda musí být nad výbušnou látkou rozdělena homogenně. Během přepravy nesmí nastat vysrážení, které zabraňuje inertizačnímu účinku.

POZNÁMKA 4: Vodou navlhčené výbušné látky nesmí být možno přivést standardní rozbuškou1/ k detonaci a nesmí být možnost je přivést účinkem silné zážehové slože (na bázi černého prachu) k hromadné explozi.

23. Tyto flegmatizované výbušné látky:

b) 2907 dinitrát isosorbitolu, směs s nejméně 60 % laktózy, mannosy, škrobu nebo hydrogenfosforečnanu vápenatého nebo s jinými flegmatizačními prostředky, které mají minimálně stejný inertizační účinek.

24. Tyto směsi nitrované celulozy:

b) 2555 nitrocelulóza, s vodou - nejméně 25 % hm., 2556 nitrocelulóza, s alkoholem - nejméně 25 % hm. a nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotnosti, 2557 nitrocelulóza, směs, s nejvýše 12,6 % dusíku (suchá hmotnosti), s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu.

POZNÁMKA 2: 2555 nitrocelulóza s nejméně 25 % hm. vody, 2556 nitrocelulóza s nejméně 25 % hm. alkoholu nebo 2557 nitroceluloza, směs s nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotnosti s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu - musí být zabaleny do nádob, zhotovených tak, že je vyloučena exploze v důsledku zvýšení vnitřního tlaku.

POZNÁMKA 2: 2557 nitroceluloza, suchá s nejvýše 12,6 % hm. dusíku, směs s nebo bez změkčovadla (plastifikačního prostředku), s nebo bez barviva, musí být tak připravena, že zůstává homogenní a nedochází k separaci (oddělení) fází během přepravy. Přípravky nevykazující nebezpečné vlastnosti při zkoušce jejich náchylnosti k detonaci, deflagraci nebo výbuchu, jsou-li zahřáty na teplotu pod stanovený limit při zkušebních řadách 1(a), 2 (b) a 2 (c) uvedených v Manual of Tests and Criteria, část I, a nestanou se hořlavou tuhou látkou, jsou-li podrobeny zkoušce N.1 uvedené v Manual of Tests and Criteria, část III, pododdíl 33.2.1,4 (vločky, pokud je to nutné, rozdrcené a prosáté na velikost částice menší než 1,25 mm), nepodléhají ustanovením dohody ADR.

POZNÁMKA 3: Směsi nitrocelulozy s menším obsahem vody, alkoholu nebo plastifikačních prostředků než udané mezní hodnoty jsou látkami třídy 1 (viz bod 2101, číslice 4 a 26).

25. Tento jedovatý azid:

a) 1571 azid barnatý, navlhčený s nejméně 50 % hm. vody.

POZNÁMKA: Azid barnatý s menším obsahem vody než udaná mezní hodnota není dovoleno přepravovat.

D. Látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám

26. Následující látky příbuzné látkám samovolně se rozkládajícím:

b) 3242 azoformamid (1,1 -azobidformamid);

c) 2956 5-terc.butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (xylenové pyžmo), 3251 isosorbit-5-mononitrát
3241 2-brom-2-nitropropan-1, 3-diol

POZNÁMKA 1: Pro tyto látky platí zvláštní předpisy pro balení [viz bod 2404 (3)1.

POZNÁMKA 2: Isosorbit-5-mononitrat nebo přípravky této látky, u kterých se po provedení zkušební řady 2 pro přiřazení k třídě 1 (viz Manual of Tests and Criteria, část I, oddíl 12). ukázalo, že jsou necitlivé pro přijetí do třídy 1, nepodléhají předpisům ADR.

E. Látky samovolně se rozkládající, které nevyžadují řízenou teplotu

31. b) 3221 samovolně se rozkládající látka typ B, kapalná2/

32. b) 3222 samovolně se rozkládající látka typ B, tuhá, jako:

LátkaKoncentrace (%)Metoda balení (viz) bod 405)
2-diazo-1-naftol-4-sulfonyl- chlorid (2-diazo-1-naftol- 4-sulfochlorid)100OP
2-diazo-1-naftol-5-sulfonyl- chlorid (2-diazo-1-naftol- 5-sulfochlorid)100OP5

33. b) 3223 samovolně se rozkládající látka typ C, kapalná, jako:

LátkaMetoda balení (viz bod 405)
samovolně se rozkládající látka, kapalná, vzorek3/OP2

34. b) 3224 samovolně se rozkládající látka typ C, tuhá, jako:

LátkaKoncentrace (%)Metoda balení (viz bod 405)
azodikarboamid4/ přípravek typ COP6
N,N -dinitroso-N,N -dimethyl- tereftalamid, jako pasta72OP6
N,N-dinitrosopentamethylente- tramin5/82OP6
samovolně se rozkládající tuhá látka, vzorek6/ OP2

35. b) 3225 samovolně se rozkládající látka typ D, kapalná7/

36. b) 3226 samovolně se rozkládající látka typ D, tuhá, jako:

LátkaKoncentrace
(%)
Metoda balení
(viz bod 405)
azodikarboamid8) přípravek typ DOP7
1,1-azo-di-(hexahydrobenzonit- ril)100OP7
benzen-1,3-disulfonohydrazid, (benzen-1,3-disulfohydrazid), jako pasta52OP7
benzensulfonohydrazid (benzen- sulfohydrazid)100OP7
4-(benzyl(ethyl)amino)-3-ethoxy- benzendiazonium-zinkchlorid [4-(benzyl(ethyl)amino)-3- ethoxy-benzendiazonium tetra- chlorzinečnatan]100OP7
3-chlor-4-(diethylamino)benzen- diazonium-zinkchlorid [3-(chlor-4 (diethylamino) benzendiazonium tetrachloro- zinečnatan]100OP7
difenyloxid-4,4 -disulfonohydra- zid [p'p -oxybis (benzensul- fohydazidy)]100OP7
4-(dipropylamino)benzendiazoni- um-zinkchlorid [4-(dipropyl- amino)benzendiazonium tetra- chlorzinečnatan]100OP7
4-methylbenzensulfonohydrazid (4-methylbenzensulfohydrazid)100OP7
2-diazo-1-naftol-4-sulfonát sodný100OP7
2-diazo-1-naftol-5-sulfonát sodný100OP7

37. b) 3227 samovolně se rozkládající látka typ E, kapalná7/

38. b) 3228 samovolně se rozkládající látka typ E, tuhá7/

39. b) 3229 samovolně se rozkládající látka typ F, kapalná7/

40. b) 3230 samovolně se rozkládající látka typ F, tuhá7/

F. Samovolně se rozkládající látky vyžadující řízení teploty

POZNÁMKA: Látky číslic 41 až 50 jsou samovolně se rozkládající látky, které se snadno rozkládají při normální teplotě a musí být proto přepravovány pouze za podmínek přiměřeného chlazení. Pro tyto samovolně se rozkládající látky maximální teploty během přepravy nesmějí přesáhnout dále uvedené řízené teploty.

41. (b) 3231 samovolně se rozkládající látka typ B, kapalná, řízená teplota,9/

42. (b) 3233 samovolně se rozkládající látka typ B, tuhá, řízená teplota, jako:

LátkaKoncentrace (%)Metoda balení
(viz bod 2405
azodikarbonamid typ B10/, řízená teplota≤ 100OP5

43. (c) samovolně se rozkládající látka typ C, kapalná, řízená teplota, jako:

LátkaMetoda balení (viz bod 2405
samovolně se rozkládající kapalná látka, vzorek, řízená teplota11/OP2

44. (b) 3234 samovolně se rozkládající látka typ C, tuhá, řízená teplota, jako

LátkaKoncentrace (%)Metoda balení (viz bod 2405)Řízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)
azodikarbonamid, přípravek typ C12/ řízená teplota≤100OP6  
2,2-azodi(isobutyro- nitril)100OP6+40+45
3-methyl-4(pyrrolidin-1 -yl)benzendiazonium tetrafloroborat95OP6+45+50
samovolně se rozkládadající tuhá látka, vzorek, řízená teplota11/ OP2  
tetramin palladium (II) nitrát100OP6+30+35

45. (b) 3235 samovolně se rozkládající látka typ D, kapalná, řízená teplota, jako:

LátkaKoncentrace (%)Metoda baleni (viz bod 2405)Řízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)
2,2 - azodi(ethyl 2- methylpropionát100OP7+20+25

46. (b)3236 samovolně se rozkládající látka typ D, tuhá, řízená teplota, jako

LátkaKoncentrace %Metoda balení
(viz bod 2405)
Řízená teplota
(°C)
Kritická teplota
(°C)
azodikarbonamid typ D13/≤100OP7  
2,2 -azodi(2,4-di-methyl -methoxyvaleronitril100OP7-5+5
2,2 -azodi)2,4-dimethyl- valeronitril 2,2 azodi(2-methylbuty- ronitril100OP7+10+15
4-(benzyl(methyl)amino- 3-ethoxybenzendiazo- nium chlorid zinku100OP7+40+45
2,5-diethoxy-4-morfo- linobenzendiazonium chlorid zinku67-100OP7+35+40
2,5-diethoxy-4-morfo- linobenzendiazonium chlorid zinku66OP7+40+45
2,5-diethoxy-4-morfo- linobenzendiazonium tetrafluorborát100OP7+30+35
2,5-diethoxy-4-(fenyl- sulfonyl) benzen-dia- zonium chlorid67OP7+40+45
2,5-dimethoxy-4(4-me- thylfenylsulfonyl) -benzenediazonium chlorid zinku79OP7+40+45
4-dimethylamino-6-(2- di-methylaminoethoxy)- toluen-2-diazonium chlorid zinku100OP7+40+45
2-(2-hydroxyethoxy)-1- pyrrolidin-1-yl)-ben- zen-4-diazonium chlorid zinku100OP7+45+50
3-(2-hydroxyethoxy)-4- pyrrolidin-1-yl)-ben- zen-diazonium chlorid zinku100OP7+40+45
M-formyl-2-(nitrome- thylen)1,3-perhydro- thiazin100OP7+45+50
4-nitrosofenol100OP7+35+40
2-(N,N-ethoxykarbonyl- fenylamino)-3-meth- oxy-4-(N-methyl-N- cyklohexylamino)
- benzendiazonium chlorid zinku
63-92OP7+40+45
2-(N,N-ethoxykarbonyl- fenylamino)-3-meth- oxy-4-(N-methyl-N- cyklohexylamino)
- benzendiazonium chlorid zinku
62OP7+35+40
2-(N,N-methylaminoethyl -karbonyl)-4-(3,4-di- methyl-fenylsulfonyl benzen-
diazonium hydrogen sulfát
96OP7+45+50

47. (b)3237 samovolně se rozkládající látka typ E, kapalná, řízená teplota,

LátkaKoncentrace (%)Metoda balení
(viz bod 2405)
Řízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)
diethylenglykoldikarbonát +

diisopropylperoxykarbonát
≥88
 +
≤12
OP8-100

48.(b) 3238 samovolně se rozkládající látka typ E, tuhá, řízená teplota,14/

49.(b) 3239 samovolně se rozkládající látka typ F, kapalná, řízená teplota,14/

50.(b) 3240 samovolně se rozkládající látka typ F, tuhá, řízená teplota,14/

G. Vyprázdněné obaly

51. Nevyčištěné vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných velkých nádob pro volné ložené látky (IBC), vyprázdněná cisternová vozidla, vyprázdněné snímatelné cisterny a vyprázděné cisternové kontejnery, jakož i vyprázdněná vozidla pro přepravu volně ložených látek a vyprázdněné malé kontejnery pro přepravu volně ložených látek, které obsahovaly látky třídy 4.1.

POZNÁMKA: Nevyčištěné vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly látky této třídy nepodléhají podmínkám dohody ADR, byla-li učiněna přiměřená opatření pro vyloučení jakéhokoli nebezpečí. Nebezpečí jsou vyloučena, byla-li učiněna přiměřená opatření pro vyloučení všech nebezpečí tříd 1 až 9.

2401a

Ustanovením pro tuto třídu uvedeným v této příloze a v příloze B, kromě uvedených v odstavci (3) dále, nepodléhají:

(1) Látky číslic 1 až 4, 6 a 11 až 14, které jsou přepravovány za těchto podmínek:

a) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic, až do 3 kg v jednom vnitřním obalu a 12 kg v jednom kusu,

b) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic, až do 6 kg v jednom vnitřním obalu a 24 kg v jednom kusu.

Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí splňovat alespoň předpisy bodu 3538.

Musí být dodrženy "Všeobecné předpisy o balení" bodu 3500 (1), (2) a (5) až (7).

(2) Látky číslic 1 až 4, 6 a 11 až 14 obsažené v kovových nebo plastových vnitřních balech a přepravované ve smršťovacích nebo napínacích lískách jako vnějších obalech podle následujících ustanovení, nepodléhají podmínkám pro tuto třídu obsaženým v této příloze a v příloze B, kromě uvedeným níže v odstavci (3):

a) Látky přiřazené pod písmeno b) všech číslic: do 500 g v jednom vnitřním obalu a do 12 kg v jednom kusu,

b) Látky přiřazené pod písmeno c) všech číslic: do 3 kg v jednou vnitřním obalu.

Celková hrubá hmotnost kusu nesmí být v žádném případě větší než 20 kg.

Musí být dodrženy "Všeobecné předpisy o balení" bodu 3500 (1), (2) a (5) až (7).

(3) Při přepravě podle předchozích odstavců (1) a (2) musí popis věcí v nákladním listu odpovídat požadavkům bodu 2414 a zahrnovat slova "omezené množství". Každý kus musí být zřetelně a trvanlivě označen písmeny "UN" a identifikačním číslem látky nebo předmětu uvedeným v nákladním listu.

2. Předpisy pro balení

A. Kusy

1. Všeobecné předpisy o balení

2402

(1) Obaly musí splňovat předpisy dodatku A.5, pokud nejsou v bodech 2403 až 2405 a 2408 stanoveny zvláštní předpisy pro balení určitých látek.

Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí splňovat předpisy dodatku A.6.

(2) Podle ustanovení bodu 2400 (3) a 3511(2), jakož i 3611 (2) se použijí pro

- velmi nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a), obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X",

- nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b), obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmeny "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y",

- méně nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod c), obaly obalové skupiny III, II nebo I, označeně písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmeny "Z" nebo "Y".

POZNÁMKA: O přepravě látek třídy 4.1 v cisternových vozidlech, snímatelných cisternách a cisternových kontejnerech a přepravě volně ložených látek viz přílohu B.

2. Balení jednotlivých látek

2403

Látky číslice 5 a síra, roztavená číslice 15 se smějí přepravovat jen v cisternových vozidlech a snímatelných cisternách (viz dodatek B.1a) nebo v cisternových kontejnerech (viz dodatek B.1b).

(1) Látky číslic 21, 22, 23 a 25 musí být baleny:

2404

a) do sudů z překližky podle bodu 3523, z lepenky podle bodu 3525 nebo z plastu podle bodu 3526, vždy s jedním nebo více vnitřními pytli, nepropouštějícími vlhkost nebo

b) do skupinových obalů podle bodu 3538 s vnitřními obaly nepropouštějícími vlhkost. Vnitřní a vnější obaly z kovu však nejsou dovoleny.

Obaly musí být uzpůsobeny tak, aby během přepravy nemohl poklesnout obsah vody nebo obsah flegmatizačního prostředku, přidaného látce k inertizaci.

(2) Látky číslice 24 musí být baleny:

a) do sudů z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku s odnímatelným víkem podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku s odnímatelným víkem podle bodu 3522, nebo

d) do sudů z překližky podle bodu 3523, nebo

e) do sudů z lepenky podle bodu 3525, nebo

f) do beden z lepenky podle bodu 3530, nebo

g) do beden z oceli nebo hliníku podle bodu 3532, nebo

h) do skupinových obalů podle bodu 3538; nejsou však přípustné žádné vnitřní ani vnější obaly z kovu.

Kovové nádoby musí být zkonstruovány a uzavřeny tak, aby povolily vnitřnímu tlaku nejvýše 300 kPa (3 bar).

2555 nitrocelulóza, s vodou - nejméně 25 % hm. smí být kromě toho balena do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 3526.

2557 nitrocelulóza, suchá s nejvýše 12,6 % hm. dusíku, směs s nebo bez změkčovadla (plastifikačního prostředku), s nebo bez barviva, může být též balena do papírových pytlů podle bodu 3536, pokud tvoří celý náklad nebo jsou uloženy na paletách.

Pokud je 2557 nitrocelulóza, směs, s nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotnosti, s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu, balena do nádob z kovu, musí být použit vnitřní pytel z vícevrstvého papíru.

Pokud je 2555 nitrocelulóza, s vodou - nejméně 25 % hm. nebo 2556 nitrocelulóza, s alkoholem - nejméně 25 % hm. balena do sudů z překližky, sudů z lepenky nebo beden z lepenky, musí být použit vnitřní pytel nepropouštějící vlhkost, vnitřní vyložení z plastické fólie nebo vrstva z plastu.

Všechny obaly musí být uzpůsobeny tak, aby během přepravy nemohl poklesnout obsah vody, alkoholu nebo obsah flegmatizačního prostředku.

(3) a) Látky číslice 26, kromě 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diolu, musí být, baleny do sudů z lepenky podle bodu 3525, které jsou opatřeny vyložením z plastu nebo stejně účinnou vnitřní vrstvou. Hmotnost jednoho kusu nesmí být větší než 50 kg.

b) 3242 azoformamid číslice 26b) může být také balen:

- do pytle z plastu, který je jednotlivě zabalen v bedně z lepenky s nejvyšší dovolenou hmotností obsahu 50 kg, nebo

- do lahví, nádob, pytlů a beden z plastu s nejvyšší dovolenou hmotností obsahu 5 kg a do bedny z lepenky nebo sudu z lepenky s nejvyšší dovolenou hmotností obsahu 25 kg ve vnějším obalu.

c) 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol musí být balen podle metody balení OP6 uvedené v bodu 2405 (2) a v tabulce 2 tohoto bodu.

2405

(1) Látky číslic 31 až 50 musí být baleny podle metod balení OP1 až OP8 v tabulce 2 tohoto bodu, jak je uvedeno v bodu 2401. Metoda balení pro menší kus, t.j. s nižším OP číslem, může být použita, ne však metoda balení pro větší kus, t.j. s vyšším OP číslem. Kovové obaly, které splňují zkušební kritéria obalové skupiny I, se nesmějí použít. U skupinových obalů nesmí být vycpávková látka lehce hořlavá a nesmí při úniku způsobit rozklad samovolně se rozkládající látky. Množství stanovená pro každou metodu balení představují maxima, která jsou běžně považována za rozumná. Smějí být používány tyto typy obalů:

- sudy podle bodů 3520, 3521, 3523, 3525 nebo 3526, nebo

- kanystry podle bodů 3522 nebo 3526, nebo

- bedny podle bodů 3527, 3528, 3529, 3530, 3531 nebo 3532, nebo

- kombinované obaly s plastovou vnitřní nádobou podle bodu 3537,

pod podmínkou, že

a) jsou splněny požadavky dodatku A.5,

b) jsou používány kovové obaly (včetně vnitřních skupinových obalů a vnějších obalů skupinových nebo kombinovaných obalů) pouze pro metody balení OP7 a OP8, a

c) ve skupinových obalech jsou skleněné nádoby použity pouze jako vnitřní obaly s obsahem nejvýše 0,5 litru nebo 0,5 kg.

Tabulka 2: NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ V JEDNOM OBALU /KUSUAa/PRO METODY BALENÍ OP1 AŽ OP8

Metoda baleníOP1OP2a)OP3OP4a)OP5OP6OP7OP8
Největší množství
Největší hmotnost (kg) pro tuhé a pro
kompozitní obaly (kapalné a tuhé látky)
0,50,5/1055/25255050200b)
Největší obsahy v litrech pro kapalné látkyc)0,5-5-306060225d)

a/ Jsou-li uvedeny dvě hodnoty, první z nich se vztahuje na největší čistou hmotnost v jednom vnitřním obalu a druhá na největší čistou hmotnost celého kusu.

b/ 60 kg pro kanystry; 100 kg pro bedny

e/ Viskozní kapalné látky musí být považovány za tuhé látky, jsou-li splněna kritéria bodu 3310 pro zařazení do třídy 4.1, nebo nejsou-li kapalnými látkami podle zkušební metody ASTM D 4359-90.

d/ 60 litrů pro kanystry.

(2) Kusy, které dle bodu 2412 (4) jsou opatřeny bezpečnostní značkou dle vzoru č.01, musí odpovídat ustanovením bodu 2102 (9) a (10).

(3) Pro samovolně se rozkládající látky nebo přípravky látek samovolně se rozkládajících, které v bodě 2401 nejsou uvedeny, je třeba zvolit vhodnou metodu balení podle následujících metod:

a) Samovolně se rozkládající látka typ B:

Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP5, jestliže splňují podmínky Manual of Tests and Criteria, část II, odstavec 20.4.2 (b) v jednom z uvedených typů obalů nebo materiálů. Splňuje-li samovolně se rozkládající látka tyto podmínky jen v menším balení než je pro metodu balení OP5 nebo stanoveno, t.j. v jedné z metod OP1 až OP4 stanoveného balení, je třeba použít odpovídající metodu balení nižšího OP čísla.

b) Samovolně se rozkládající látka typ C:

Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP6, jestliže splňují podmínky Manual of Tests and Criteria, část II, odstavec 20.4.2 (c) v jednom z uvedených typů obalů nebo materiálů. Splňuje-li samovolně se rozkládající látka tyto podmínky jen v menším balení než je pro metodu balení OP6 stanoveno, je třeba použít odpovídající metodu balení nižšího OP čísla.

c) Samovolně se rozkládající látka typ D:

Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP7.

d) Samovolně se rozkládající látka typ E:

Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP8.

e) Samovolně se rozkládající látka typ F:

Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP8.

(4) Látky číslic 39b), 40b), 49b) nebo 50b) se smí přepravovat ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) za podmínek stanovených příslušným úřadem země původu, pokud příslušný úřad na základě zkoušek potvrdí, že takováto přeprava může být bezpečně provedena. Zkoušky musí zahrnovat následující:

- důkaz, že samovolně se rozkládající látka odpovídá zásadám pro zařazení podle Manual of Tests and Criteria, část II, odstavec 20.4.2(f);

- důkaz o snášenlivosti se všemi materiály, s kterými přijde látka během přepravy normálním způsobem do styku;

- pokud je to potřebné, stanovení vlastností zařízení ke snížení tlaku a

- stanovení případně potřebných zvláštních předpisů.

Jestliže není země původu smluvním státem ADR, musí být podmínky uznány příslušným orgánem prvního smluvního státu ADR, který přijde do styku se zásilkou.

(5) Aby se zabránilo roztržení výbuchem u kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) nebo kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s plnostěnným kovovým pouzdrem, musí být zařízení pro snížení tlaku uzpůsobeno tak, že se odvedou všechny rozkladné produkty a páry, které se uvolní působením ohně v průběhu nejméně 1 hodiny (tepelné zatížení 110 kW/m2) nebo samourychlujícím rozkladem.

(6) Nádoby nebo po případě velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) s látkami číslic 31b), 33b), 35b), 37b), 39b), 41b), 43b), 45b), 47b) nebo 49b), ze kterých uniká nepatrné množství plynů, je třeba opatřit odvětrávacím zařízením podle bodu 3500 (8) nebo bodu 3601(6).

2406

(1) Látky spadající v číslicích 1 až 17 pod písmeno b), musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku podle bodu 3522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 3538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 3539, nebo

h) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3622.

(2) Látky spadající v číslicích 1 až 17 pod b) a mající bod tání nad 45 °C nebo které dle kriterií zachování se na penetrometru (viz dodatek A.3, bod 3310) jsou pastovité nebo podle zkušební metody ASTM D 4359-90 nejsou kapalné, smí být kromě toho baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 323 nebo z lepenky podle bodu 1525, v případě potřeby s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do beden z oceli nebo z hliníku podle bodu 3532, z přírodního dřeva podle bodu 3527, z překližky podle bodu 3528, z dřevovláknitých materiálů podle bodu 3529, z lepenky podle bodu 3530 nebo z plastu podle bodu 3531, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

c) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z fólie z plastu podle bodu 3535 nebo z papíru podle bodu 3536 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách.

(3) Látky spadající v číslicích 1, 6, 7, 8, 12, 13, 16 a 17 pod b) smějí být kromě toho baleny:

a) do tuhých velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z plastu podle bodu 3624, nebo

b) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 3625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

(4) Látky spadající v číslicích 1, 6, 12 a 13 pod b) a mající bod tání nad 45 °C nebo které dle kriterií zachování se na penetrometru (viz dodatek A.3, bod 3310) jsou pastovité nebo podle zkušební metody ASTM D 4359-90 nejsou kapalné, smí být kromě toho baleny:

a) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z lepenky podle bodu 3626, nebo

b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) ze dřeva podle bodu 3627.

(5) Látky, spadající v číslicích 1, 6 a 12 pod b), a mající bod tání nad 45 °C nebo které dle kriterií zachování se na penetrometru (viz dodatek A.3, bod 3310) jsou pastovité nebo podle zkušební metody ASTM D 4359-90 nejsou kapalné, smí být kromě toho baleny do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) ložené na paletách.

2407

(1) Látky spadající v číslicích 1 až 17 pod c), 1331 zápalek, hořlavých kdekoliv číslice 2b) musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku podle bodu 3522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 3538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 3539, nebo

h) do obalů z jemného plechu podle bodu 3540, nebo

i) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3622, nebo

j) do pevných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z plastu podle bodu 1624, nebo

k) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 3625, kromě typů 11HZ2 a 31HZ2.

(2) Látky spadající v číslicích 1 až 17 pod c) a mající bod tání nad 45 °C nebo které dle kriterií zachování se na penetrometru (viz dodatek A.3, bod 3310) jsou pastovité nebo podle zkušební metody ASTM D 4359-90 nejsou kapalné, smí být kromě toho baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 3523 nebo z lepenky podle bodu 3525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do beden z oceli nebo z hliníku podle bodu 3532, z přírodního dřeva podle bodu 3527, z překližky podle bodu 3528, z dřevovláknitých materiálů podle bodu 3529, z lepenky podle bodu 3530 nebo z plastu podle bodu 3531, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

c) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z fólie z plastu podle bodu 3535 nebo z papíru podle bodu 3536.

(3) Látky spadající v číslicích 6, 11 až 14, 16 a 17 pod

c) a mající bod tání nad 45 °C nebo které dle kriterií zachování se na penetrometru (viz dodatek A.3, bod 3310) jsou pastovité nebo podle zkušební metody ASTM D 4359-90 nejsou kapalné, smí být kromě toho baleny:

a) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1, nebo

b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z lepenky podle bodu 3626, nebo

c) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) ze dřeva podle bodu 3627, nebo

d) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu typu 11HZ2 podle bodu 3625.

(5) 1331 zápalky, hořlavé kdekoliv číslice 2b) musí být těsně zabaleny, v dostatečně malých množstvích, ve vnitřních obalech z lepenky, přírodního dřeva, překližky, dřevovláknitého materiálu nebo kovu tak, aby se zabránilo náhodnému vznícení za normálních podmínek přepravy. Žádný vnitřní obal nesmí obsahovat více než 700 zápalek. Vnitřní obaly musí být zabaleny ve vnějších obalech podle bodu 3250 pro sudy z oceli, bodu 3521 pro sudy z hliníku, bodu 3522 pro kanystry z oceli, bodu 3523 pro sudy z překližky, bodu 3527 pro bedny z přírodního dřeva, bodu 3528 pro bedny z překližky, bodu 3529 pro bedny z dřevovláknitého materiálu, bodu 3530 pro bedny z lepenky, bodu 3531 pro bedny z plastu nebo bodu 3532 pro bedny z oceli nebo hliníku. Obaly nesmí mít hmotnost větší než 45 kg, kromě beden z lepenky, které nesmějí mít hmotnost větší než 27 kg.

2408

Celuloid v deskách číslice 3c) smí být kromě toho ložen jako vozová zásilka do uzavřených vozidel nebalený na paletách ovinutých fólií z plastu a zajištěn vhodnými prostředky, např. ocelovými páskami. Hmotnost jedné palety nesmí být větší než 1 000 kg.

2409-2410

3. Společné balení

2411

(1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 3538.

(2) Látky číslic 21 až 26 a 31 až 40 nesmějí být spojeny do jednoho kusu s ostatním zbožím.

(3) S výjimkou látek jmenovaných v odstavci 2 a pokud nejsou v odstavci 7 předvídány zvláštní podmínky, smějí být látky různých číslic třídy 4.1 až do množství nejvíce 5 kg na vnitřní obal vzájemně spojeny s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo se zbožím nepodléhajícím předpisům ADR, do jednoho skupinového obalu podle bodu 3538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(4) Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin hořlavých a/nebo jedovatých plynů;

c) tvoření žíravých kapalných látek;

d) tvoření nestabilních látek.

(5) Předpisy bodů 2002 (6) a 2402 musejí být dodrženy.

(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg [viz však bod 2407 (4)].

(7) Látky spadající pod b) nebo c) číslic 1 až 5 a 11 až 14 nesmí být společně baleny s látkami třídy 5.1 spadajícími pod a) nebo b) jednotlivých číslic bodu 2501.

4. Nápisy a bezpečnostní značky na kusech (viz dodatek A. 9)

Nápisy

2412

(1) Každý kus musí být jasně a trvale označen identifikačním číslem látky nebo předmětu uvedeným v přepravním dokladu s předřazenými písmeny "UN".

Bezpečnostní značky

(2) Kusy obsahující látky třídy 4.1 musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 4.1.

(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 7, 16, 22 a 25 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru 6.1, látky číslic 8 a 17 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru 8.

(4) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 31 a 32 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru 01, ledaže by příslušný úřad odsouhlasil, že této nálepky pro odzkoušený typ obalu není třeba, protože výsledky zkoušek prokázaly, že látka samovolně se rozkládající nepředstavuje v tomto obalu žádné nebezpečí výbuchu [viz bod 2414 (4)].

(5) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy se zařízeními pro větrání nebo nádoby se zařízeními pro větrání bez vnějšího obalu musí být kromě toho opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkami podle vzoru 11.

B. Zápisy v nákladním listě

2414

(1) Označení věcí v nákladním listu se musí shodovat s jedním z identifikačních čísel a pojmenování zvýrazněných podtržením v bodě 2401.

Pokud není látka jmenovitě uvedena, nýbrž přiřazena k souhrnnému označení, musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, z pojmenování položky j.n. nebo souhrnného označení, následovaného chemickým nebo technickým názvem látky15/.

Označení věcí musí být doplněno údajem třídy, číslice a popřípadě písmenem a zkratkou "ADR" (nebo "RID"), např. 4.1, číslice 6b), ADR".

Při přepravě odpadů [viz bod 2000 (5)] musí označení věcí znít: "Odpad, obsahuje ...", přičemž musí být zapsán(y) nebezpečný(é) komponent(y) jeho (jejich) chemickým pojmenováním rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 2002 (8), např. "Odpad, zemina, obsahuje 1294 toluen, 4.1, číslice 4c), ADR".

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími ADR, není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Pokud uvedená látka, podle bodu 2400 (9) nepodléhá předpisům této třídy, může odesilatel v nákladním listu uvést "Věci nepodléhající třídě 4,1".

(2) Jestliže je přeprava látek prováděna podle přesně stanovených podmínek příslušným orgánem [viz bod 2400 (16) a 2405 (6)], musí být v nákladním listu uvedeno:

"Přeprava podle bodu 2414 (2)".

(3) Jestliže je prováděna přeprava vzorků látek samovolně se rozkládajících podle bodů 2400 (18) a 2405 (6), musí být v nákladním listu uvedeno:

"Přeprava podle bodu 2414 (3)".

(4) Není-li na základě souhlasu příslušného orgánu podle bodu 2412 (4) potřebná bezpečnostní značka vzoru č. 01, je třeba v nákladním listu poznamenat:

"Bezpečnostní značka podle vzoru č. 01 se nevyžaduje".

(5) Při přepravě látek samovolně se rozkládajících typ G [viz Manual of Tests and Criteria, část II, odstavec 20.4.2 (g)], může být v nákladním listu poznamenáno:

"Nejedná se o látku samovolně se rozkládající třídy 4.1".

(6) Při přepravě samovolně se rozkládajících látek vyžadujících během přepravy řízení teploty, musí být v nákladním listu uvedeno:

"Řízená teplota:.......°C" Kritická teplota:......°C

(7) Při přepravě roztoků nebo směsí obsahujících pouze jeden komponent podléhající předpisům ADR, slovo "roztok" nebo "směs" musí být v nákladním listu uvedeno jako část názvu [viz bod 2002 (8) a)].

(8) Jestliže je tuhá látka podána k přepravě v roztaveném stavu, označení věcí musí být dále upřesněno "roztavený", pokud není tento termín uveden již v názvu.

2415-2421

C. Vyprázdněné obaly

2422

(1) Nevyčištěné vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných IBC, kromě uvedených v odstavci (2), číslice 51 musí být uzavřeny a nepropustné tak jako v loženém stavu.

(2) Nevyčištěné vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných IBC číslice 51, na nichž ulpívají zbytky předchozího obsahu, musí být přepravovány v těsných obalech.

(3) Nevyčištěné vyprázdněné obaly, včetně vyprázděných IBC, které obsahovaly vodou navlhčené látky číslice 13b) nebo látky číslic 21 až 25, je dovoleno přepravovat, jen pokud jsou zbytky látek baleny tak, že obsah vody nebo obsah flegmatizačních prostředků, které byly látkám přidány k inertizaci, nemůže poklesnout.

Nevyčištěné vyprázdněné obaly, které obsahovaly látky číslic 31 až 50, je dovoleno přepravovat, jen pokud byla provedena opatření, která vyloučí nebezpečí samorozkladu.

(4) Nevyčištěné vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných IBC, číslice 51 a obaly podle odstavce (2) musí být opatřeny stejnými bezpečnostními značkami jako by byly plné.

(5) Označení věcí v nákladním listu se musí shodovat s jedním z názvů zvýrazněných v číslici 51 podtržením, např. "Prázdný obal, 4.1, číslice 51, ADR".

V případě nevyčistěných vyprázdněných cisternových vozidel, vyprázdněných snímatelných cisteren, vyprázdněných cisternových kontejnerů, označení musí být doplněno slovy "Poslední náklad" společně s názvem a číslicí posledně naložené věci, např. "Poslední náklad: 2304 naftalen, roztavený, číslice 5".

2423-2429

TŘÍDA 4.2 SAMOZÁPALNÉ LÁTKY

1. Vyjmenování látek

2430

(1) Z látek a předmětů spadajících pod pojem třídy 4.2, ty které jsou vyjmenovány v bodu 2431, nebo spadají pod hromadné pojmenování v tombo bodu, podléhají podmínkám uvedeným v bodech 2430 (2) až 2452 a ustanovením této přílohy a přílohy B. Ty jsou pak považovány za látky a předměty ADR.

(2) Pojem třída 4.2 zahrnuje:

- látky, včetně směsí a roztoků (kapalné nebo tuhé), které se při styku se vzduchem již při malých množstvích zapálí do 5 minut. Jsou pojmenovány samozápalné (pyroforní látky).

- látky a předměty, včetně směsí a roztoků, které jsou při styku se vzduchem bez přívodu energie schopné samozahřátí. Tyto látky se mohou zapálit jen ve větších množstvích (více kg) a po delší době (hodiny nebo dny). Jsou pojmenovány látky schopné samoohřevu.

(3) Látky a předměty třídy 4.2 se dělí na:

A. Organické samozápalné látky B. Anorganické samozápalné látky

C. Samozápalné organokovové sloučeniny

D. Vyprázdněné obaly

Na základě stupně své nebezpečnosti se látky a předměty třídy 4.2, zařadí v jednotlivých číslicích bodu 2431 do jedné z následujících skupin:

a) samozápalné (pyroforní);

b) schopné samoohřevu;

c) méně schopné samoohřevu.

(4) Přiřazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů do číslic 3 až 5, 12, 15, 16, 31 a 32 bodu 2431, jakož i do skupin v těchto číslicích, může být provedeno na základě zkušeností nebo na základě výsledků zkušebních postupů podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.3. Přiřazení do číslic 6 až 10, 14, 17 až 21 a 33, jakož i do skupin v těchto číslicích, musí být provedeno na základě výsledků zkušebních postupů podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.3, přitom se musí přihlédnout rovněž ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení.

(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky a předměty přiřazují do číslic bodu 2431 podle zkušebních postupů Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.3, platí tato kriteria:

a) Samozápalné (pyroforní) tuhé látky se přiřadí do třídy 4.2, jestliže se zapálí při pádu z výšky 1 m nebo do následujících 5 minut;

b) samozápalné (pyroforní) kapalné látky se přiřadí do třídy 4.2,

i) jestliže se nanesené na inertní nosný materiál zapálí do 5 minut nebo

ii) v případě negativního výsledku zkoušky podle i), se po nanesení na suchý filtrační papír (Whatman - filter č.3) do 5 minut zapálí nebo zuhelnatí;

c) látky, u nichž dojde u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 140 °C do 24 hodin k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty nad 200 °C, se zařadí do třídy 4.2. Toto kritérium se zakládá na samozápalné teplotě dřevěného uhlí, která činí pro krychlový vzorek 27 m3 50 °C. Látky s vyšší samozápalnou teplotou než 50 °C pro objem 27 m3 se do třídy 4.2 nezařadí.

POZNÁMKA 1: Látky přepravované v kusech objemu nejvýše 3 m3 jsou ze třídy 4.2 vyňaty, jestliže byl jejich krychlový vzorek o hraně 10 cm podroben zkoušce, při níž nedošlo při teplotě 120 °C k samozapálení, ani ke stoupnutí teploty nad 180 °C po dobu 24.

POZNÁMKA 2: Látky přepravované v kusech objemu nejvýše 450 litrů jsou ze třídy 4.2 vyňaty, jestliže byl jejich krychlový vzorek o hraně 10 cm podroben zkoušce, při níž nedošlo při teplotě 100 °C k samozapálení, ani ke stoupnutí teploty nad 160 °C po dobu 24 hodin

(6) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky a předměty zařazují do skupin číslic bodu 2431 podle zkušebních postupů Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.3, platí tato kritéria:

a) samozápalné (pyroforní) látky se zařadí do skupiny a);

b) látky a předměty schopné samoohřevu, u nichž dojde u krychlového vzorku o straně 2,5 cm při zkušební teplotě 140 °C do 24 hodin k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty nad 200 °C, se zařadí do skupiny b); látky s teplotou zapálení vyšší než 50 °C o objemu 450 litrů nesmí být zařazeny do skupiny b);

c) látky méně schopné samoohřevu, u nichž u krychlového vzorku o straně 2,5 cm nedojde za podmínek pod b) ke jmenovaným jevům, ale u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 140 °C dojde do 24 hodin k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty nad 200 °C, se zařadí do skupiny c).

(7) Spadají-li látky třídy 4.2 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 2431 patří, je třeba tyto směsi přiřadit do těch číslic popř. skupin, do kterých patří na základě svého skutečného stupně nebezpečnosti.

POZNÁMKA: O přiřazování roztoků a směsí (jako přípravky a odpady) viz také bod 2002 (8).

(8) Pokud jsou látky a předměty vyjmenovány ve více skupinách jedné číslice bodu 2431, může se odpovídající skupina zajistit na základě výsledků zkušebních postupů podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.3 a kritérií odst. (6).

(9) S pomocí zkušebních postupů podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.3 a kritérií odst. (5) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že tato látka nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 2444).

(10) Za látky v tuhém stavu se ve smyslu předpisů o balení bodů 2435 (2), 2436(2) a 2437 (3) a (4) považují látky a směsi látek s bodem tání nad 45 °C.

(11) Látky schopné samoohřevu, podporující hoření, které jsou přiřazeny identifikačnímu číslu látky 3127 Doporučení OSN, není dovoleno přepravovat [viz však bod 2002 (8), b), poznámka 1 pod tabulkou v odstavci 2.3.1].

2431

A. Organické samozápalné látky

1. Uhlí, práškovité, zrnité nebo v kusech

b) 1361 uhlí nebo 1361 saze, živočišného nebo rostlinného původu;

c) 1361 uhlí nebo 1361 saze, živočišného nebo rostlinného původu; 1362 uhlí, aktivované.

POZNÁMKA 1: Uhlí aktivované vodní parou a neaktivované saze minerálního původu nepodléhají předpisům ADR.

POZNÁMKA 2: Neaktivované uhlí minerálního původu a uhelný prach, který není ve stavu schopném samoohřevu, nepodléhají předpisům ADR.

2. Živočišné a rostlinné látky

b) 1374 rybí moučka, (rybí odpad) nestabilizovaná;

c) 1363 kopra, 1386 zbytky po lisování olejových semen s více než 1,5 % hm. oleje a nejvýše 11 % hm. vlhkosti, 2217 zbytky po lisování olejových semen s nejvýše 1,5 % hm. oleje a nejvýše 11 % hm. vlhkosti.

3. Vlákna, tkaniny a podobné výrobky průmyslové výroby

c) 1364 bavlněné odpady obsahující olej, 1365 bavlna vlhká, 1379 papír zpracovaný nenasycenými oleji, neúplně vysušený (také uhlový papír),
1373 vlákna, živočišného nebo rostliného nebo syntetického původu, impregnované olejem, j.n. nebo 1373 tkaniny, živočišného nebo rostliného nebo syntetického původu, impregnované olejem, j.n.

4. Látky na bázi slabě nitrované celulózy

c) 2002 celuloid, odpad,
2006 plasty na bázi nitrocelulózy,
schopné samoohřevu, j.n.

POZNÁMKA: 1353 vlákna a tkaniny impregnované slabě nitrovanou nitrocelulózou, neschopné samoohřevu a 2000 celuloid, jsou předměty třídy 4.1 [viz bod 2401, číslice 3c)].

5. Tuhé organické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé, a směsi tuhých organických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

a) 2846 pyroforní organická tuhá látka, j,n.;

b) 1369 p-nitrosodimethylanilin,
2940 9-fosfabicyklononany (cyklooktadienfosfiny), 3088 látka schopná samoohřevu organická, tuhá, j.n.,
3313 organická barviva, schopná samoohřevu;

c) 3088 látka schopná samoohřevu organická, tuhá, j.n.
3313 organická barviva, schopná samoohřevu;

6. Kapalné organické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé, a roztoky organických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

a) 2845 pyroforní organická kapalná látka, j.n.;

POZNÁMKA: Pro tyto látky platí zvláštní předpisy o balení (viz bod 2433).

b) 3183 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, j.n.;

c) 3183 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, j.n.

7. Tuhé organické samozápalné látky, jedovaté a směsi tuhých organických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

b) 3128 látka schopná samoohřevu tuhá, jedovatá, organická, j.n.;

c) 3128 látka schopná samoohřevu, tuhá, jedovatá, organická, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích jedovatosti, viz bod 2600 (3).

8. Kapalné organické samozápalné látky, jedovaté, a roztoky organických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

b) 3184 látka schopná samoohřevu, kapalná, jedovatá, organická, j.n.;

c) 3184 látka schopná samoohřevu, kapalná, jedovatá, organická, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích jedovatosti, viz bod 2600 (3).

9. Tuhé organické samozápalné látky, žíravé, a směsi tuhých organických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

b) 3126 látka schopná samoohřevu, tuhá, žíravá, organická, j.n.;

c) 3126 látka schopná samoohřevu, tuhá, žíravá, organická, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích žíravosti, viz bod 2800 (3).

10. Kapalné organické samozápalné látky, žíravé a roztoky organických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

b) 3185 látka schopná samoohřevu, kapalná, žíravá, organická, j.n.;

c) 3185 látka schopná samoohřevu, kapalná, žíravá, organická, ,j.n.

POZNÁMKA: O kritériích žíravosti, viz bod 2800 (3).

B. Anorganické samozápalné látky

11. Fosfor

a) 1381 fosfor, bílý nebo žlutý, suchý nebo 1381 fosfor, bílý nebo žlutý, pod vodou nebo 1381 fosfor, bílý nebo žlutý, v roztoku.

POZNÁMKA: 2447 fosfor, bílý nebo žlutý, roztavený je látkou číslice 22.

12. Kovy a slitiny kovů v práškové, prachové, zrnité nebo v jiné samozápalné formě:

a) 1854 slitiny bárya, pyroforní, 1855 vápník, pyroforní nebo 1855 slitiny vápníku, pyroforní, 2008 zirkoniový prášek, suchý, 2545 hafniový prášek, suchý, 2546 titanový prášek, suchý, 2881 kovový katalyzátor, suchý;
1383 pyroforní kov, j.n. nebo 1383 pyroforní slitina, j.n.

b) 1378 kovový katalyzátor, navlhčený, se zřejmým přebytkem kapaliny, 2008 zirkoniový prášek, suchý, 2545 hafniový prášek, suchý, 2546 titanový prášek, suchý, 2881 kovový katalyzátor, suchý,
3189 kovový prášek schopný samoohřevu, j.n.;

c) 1932 zirkoniový odpad, 2008 zirkoniový prášek, suchý, 2009 zirkonium, suché, výrobky jako plechy, pásky nebo drát (tenčí než 18 mm), 2545 hafniový prášek, suchý, 2546 titanový prášek, suchý, 2793 železné kovy jako třísky při vrtání, frézování, soustružení, odpady ve formě schopné samoohřevu, 2881 kovový, katalyzátor suchý,
3189 kovový prášek schopný samoohřevu, j.n.

POZNÁMKA 1: 2858 výrobky ze zirkonia o tloušťce 18 m a více jsou látkami třídy 4.1 [viz bod 2401, číslice 13c)].

POZNÁMKA 2: 1326 hafniový prášek, 1352 titanový prášek nebo 1358 zirkoniový prášek, navlhčené nejméně 25 % vody, jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 2401, číslice 13).

POZNÁMKA 3: Prach a prášek kovů, nejedovaté, v nesamozápalné formě, které však ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 2471, číslice 13).

13. Sulfidy (sirníky), hydrogensulfidy a dithioničitany v samozápalném stavu:

b) 1382 sulfid draselný, bezvodý nebo 1382 sulfid draselný s méně než 30 % krystalové vody, 1384 dithioničitan sodný, 1385 sulfid sodný bezvodý nebo 1385 sulfid sodný s méně než 30 % krystalové vody, 1923 dithioničitan vápenatý, 1929 dithioničitan draselný, 2318 hydrogensulfid sodný s méně než 25 % krystalové vody.

POZNÁMKA 1: 1847 sulfid draselný s nejméně 30 % krystalové vody, 1849 sulfid sodný s nejméně 30 % krystalové vody a 2949 hydrogensulfid sodný s nejméně 25 % krystalové vody jsou látkami třídy 8 [viz bod 2801, číslice 45b) 1.].

POZNÁMKA 2: 1931 dithioničitan zinečnatý je látkou třídy 9 [viz bod 2901, číslice 32c)].

c) 3174 sulfid titaničitý

14. Kovové soli a alkoholáty, nejedovaté a nežíravé, v samozápalném stavu:

b) 3205 alkoholáty kovů alkalických zemin, j.n.;

c) 3205 alkoholáty kovů alkalických zemin, j.n.

POZNÁMKA: Skupina kovů alkalických zemin zahrnuje hořčík, vápník, stroncium a barium.

15. Kovové soli a alkoholáty, žíravé, v samozápalném stavu:

a) 2441 chlorid titanitý, pyroforní nebo 2441 směsi chloridu titanitého, pyroforní;

b) 1431 methylát sodný,
3206 alkoholáty alkalických kovů, j.n.

c) 3206 alkoholáty alkalických kovů, j.n.

POZNÁMKA 1: 2869 nesamozápalný chlorid titanitý nebo nesamozápalné směsi chloridu titanitého jsou látkami třídy 8 [viz bod 2801, číslice 11b) nebo c)].

POZNÁMKA 2: Skupina alkalických kovů zahrnuje prvky lithium, sodík, draslík, rubidium a cesium.

16. Tuhé anorganické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé, a směsi tuhých anorganických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

a) 3200 pyroforní anorganická tuhá látka, j.n.;

b) 2004 amid hořečnatý,
3190 látka schopná samoohřevu anorganická, tuhá, j.n.;

c) 1376 oxid železnatý, použitý nebo 1376 oxid železnatý - houba, použitý z čištění koksárenského plynu, 2210 maneb (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamát manganatý) nebo 2210 maneb, přípravky s nejméně 60 % hm. manebu,
3190 látka schopná samoohřevu anorganická, tuhá, j.n.;

POZNÁMKA 1: Maneb nebo maneb, přípravky stabilizované proti samoohřevu nemusí být zařazeny do třídy 4.2, může-li být prokázáno zkouškou, že nedojde k samovznícení krychlového objemu 1 m3 látky a že teplota ve středu vzorku nepřekročí 200 °C, je-li vzorek udržován při teplotě 75 - 2 °C po dobu 24 hodin.

POZNÁMKA 2: 2968 maneb nebo 2968 maneb, přípravky, které jsou vůči samoohřevu stabilizovány a ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 [viz bod 2471, číslice 20c)].

17. Kapalné anorganické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé, a roztoky anorganických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

a) 2870 tetrahydroboritan hlinitý nebo 2870 tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích,
3194 pyroforní anorganická kapalná látka, j.n.

POZNÁMKA 1: Pro tyto látky platí zvláštní předpisy o balení (viz bod 2433).

POZNÁMKA 2: Ostatní hydridy kovů v zápalné formě jsou látkami třídy 4.1 [viz bod 2401, číslice 14].

POZNÁMKA 3: Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 [viz bod 2471, číslice 16].

b) 3186 látka schopná samoohřevu anorganická, kapalná, j.n.;

c) 3186 látka schopná samoohřevu anorganická, kapalná, j.n.

18. Tuhé anorganické samozápalné látky, jedovaté, a směsi tuhých anorganických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

b) 3191 látka schopná samoohřevu, tuhá, jedovatá, anorganická, j.n.;

c) 3191 látka schopná samoohřevu, tuhá, jedovatá, anorganická, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích jedovatosti, viz bod 2600 (3).

19. Kapalné anorganické samozápalné látky, jedovaté, a roztoky anorganických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

a) 1380 pentaboran;

POZNÁMKA: Pro tuto látku platí zvláštní předpisy o balení (viz bod 2433).

b) 3187 látka schopná samoohřevu, kapalná, jedovatá anorganická, j.n.;

c) 3187 látka schopná samoohřevu, kapalná, jedovatá, anorganická, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích jedovatosti, viz bod 2600 (3).

20. Tuhé anorganické samozápalná látky, žíravé, a směsi tuhých anorganických samozápalných látek, žíravé (jako připravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

b) 3192 látka schopná samoohřevu anorganická, tuhá, žíravá, j.n.;

c) 3192 látka schopná samoohřevu anorganická, tuhá, žíravá, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích žíravosti, viz bod 2800 (3).

21. Kapalné anorganické samozápalné látky, žíravé, a roztoky anorganických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

b) 3188 látka schopná samoohřevu, kapalná, žíravá, anorganická, j.n.;

c) 3188 látka schopná samoohřevu, kapalná, žíravá, anorganická, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích žíravosti, viz bod 2800 (3).

22. 2447 Fosfor, bílý nebo žlutý roztavený

C. Samozápalné organokovové sloučeniny

POZNÁMKA 1: Organokovové sloučeniny, jakož i jejich roztoky, které nejsou samozápalné, ale ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz. bod 2471 číslice 3).

POZNÁMKA 2: Hořlavé roztoky s organokovovými sloučeninami, které nejsou samozápalné ani nevyvíjejí ve styku s vodou zápalné plyny, jsou látkami třídy 3.

POZNÁMKA 3: Pro látky číslic 31 až 33 platí zvláštní předpisy o balení (viz bod 2433).

31. Samozápalné alkyly kovů a aryly kovů

a) 1366 diethylzinek, 1370 dimethylzinek, 2005 difenylmagnesium, 2445 alkyllithium, 3051 alkylaluminium 3053 alkylmagnesium,
2003 alkyly kovů, j.n. nebo 2003 aryly kovů, j.n.

32. Ostatní samozápalné organokovové sloučeniny

a) 3052 alkylaluminium halogenidy, 3076 alkylaluminium hydridy, 3049 alkylhalogenidy kovů, j.n. nebo 3049 arylhalogenidy kovů, j.n., 3050 alkylhydridy kovů, j.n. nebo 3050 arylhydridy kovů, j.n.

33. Samozápalné organokovové sloučeniny

a) 3203 Pyroforní organokovová sloučenina, j.n.

D. Vyprázdněné obaly

41. Vyprázdněné obaly včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), vyprázdněná cisternová vozidla, vyprázdněné snímatelné cisterny, vyprázdněné cisternové kontejnery, vyprázdněné malé kontejnery pro volně ložené látky a vyprázdněná vozidla pro přepravu volně ložených látek, nevyčištěné, které obsahovaly látky třídy 4.2.

POZNÁMKA: Vyprázdněné obaly včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), vyprázdněná cisternová vozidla, vyprázdněné snímatelné cisterny, vyprázdněné cisternové kontejnery a vyprázdněné malé kontejnery, nevyčištěné, které obsahovaly látky číslice 4c), identifikačního čísla látky 2002, číslice 12c), identifikačních čísel látky 1932, 2009 a 2793, jakož i číslice 16c), identifikačního čísla látky 1376 nepodléhají předpisům ADR.

2. Předpisy pro balení

A. Kusy

1. Všeobecné podmínky balení

2432

(1) Obaly musí splňovat podmínky dodatku A.5, pokud nejsou v bodu 2433 uvedeny zvláštní podmínky pro určité látky.

Velké nádoby pro volně ložené lávky (IBC) musí splňovat podmínky dodatku A.6.

(2) S výjimkou obalů uvedených v bodu 2436 (2) a), b) a (3), jakož i v bodu 2437 (3) a), b), (4) a (5) musí být (vnitřní) obaly vzduchotěsně uzavřeny.

(3) Podle ustanovení bodů 2430 (3) a 3511(2), jakož i 3611 (2) se použijí pro

- samozápalné (pyroforní) látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a), obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X",

- látky schopné samoohřevu, spadající v jednotlivých číslicích pod b), obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmeny "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y",

- látky méně schopné samoohřevu, spadající v jednotlivých číslicích pod c), obaly obalové skupiny III, II nebo I, označené písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmeny "Z" nebo "Y".

POZNÁMKA: K přepravě látek třídy 4.2 v cisternových vozidlech, snímatelných cisternách a cisternových kontejnerech, jakož i k přepravě volně ložených zásilek viz přílohu B.

2. Balení jednotlivých látek

2433

(1) Pyroforní kapalné látky číslic 6a), 17a), vyjma hydroboritanu hlinitého v přístrojích, 19a) a 31 až 33 musí být baleny do vzduchotěsně uzavřených nádob z kovu, na které nesmí obsah škodlivě působit, o vnitřním objemu nejvýše 450 litrů. Nádoby musí být před prvním uvedením do provozu a periodicky každých 5 let zkoušeny tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak). Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu; při průměrné teplotě kapaliny 50 °C však musí zůtat ještě volný prostor nejméně 5 % vnitřního objemu nádoby. V průběhu přepravy musí být kapalina pokryta inertním plynem s přetlakem nejméně 50 kPa (0,5 bar). Nádoby musí být opatřeny štítkem, na němž jsou vyznačeny trvale tyto údaje:

- údaj o látce nebo látkách připuštěných k přepravě 1/

- vlastní hmotnost nádoby 2/ včetně částí vybavení

- zkušební tlak 2/ (přetlak)

- datum (měsíc, rok) poslední zkoušky

- razítko znalce, který provedl zkoušku

- vnitřní objem 2/ nádoby

- nejvyšší dovolená hmotnost plnění 2/.

(2) Tyto látky smějí být kromě toho baleny do skupinových obalů podle bodu 3538 s vnitřním obalem ze skla a vnějším obalem z oceli nebo z hliníku podle bodu 3532. Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu. Jeden kus může obsahovat jen jeden vnitřní obal. Skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle dodatku A.5 pro skupinu obalů I.

(3) Látky číslic 31a), kromě 2005 difenylmagnesia, a 32 mohou být též baleny do skupinových obalů podle bodu 3538, s hermeticky uzavřenými skleněnými vnitřními obaly, s vnitřním objemem nejvýše 1 litr, které musí být jednotlivě pevně zajištěny v kovových obalech pomocí vycpávkového materiálu. Skleněné obaly musí být plněny nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu. Dále uvedené vnější obaly smějí být použity: sudy z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 3520, sudy z hliníku s odnímatelným víkem podle bodu 3521, sudy z překližky podle bodu 3523, sudy z lepenky podle bodu 3525, bedny z oceli nebo hliníku pode bodu 3532, bedny z přírodního dřeva podle bodu 3527, bedny z překližky podle bodu 3528, bedny z dřevovláknitých materiálů podle bodu 3529 a bedny z lepenky podle bodu 3530. Odchylně od bodu 3538 mohou být též použity jako vnější obaly sudy z přírodního dřeva podle bodu 3524.

Takové skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu, který byl zkoušen a schválen podle dodatku A.5 pro skupinu obalů I.

Kus nesmí obsahovat více než 30 litrů látek.

2434

Fosfor číslice 22 se smí přepravovat jen v cisternových vozidlech a snímatelných cisternách (viz dodatek B. 1a) nebo v cisternových kontejnerech (viz dodatek B. 1b).

2435

(1) Látky spadající pod a) číslic 5, 12, 15 a 16 musí být baleny:

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 3522, nebo

d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem s vnitřním objemem nejvýše 60 litrů a do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů s vnitřními obaly ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 3538.

(2) Tuhé látky ve smyslu bodu 2430 (10) smějí být kromě toho baleny do sudů s odnímatelným víkem z oceli podle bodu 3520, z hliníku podle bodu 3521, z plastu podle bodu 3526 nebo do kanystrů s odnímatelným víkem z oceli nebo hliníku podle bodu 3522 nebo z plastu podle bodu 3526.

(3) Fosfor, bílý nebo žlutý číslice 11 a) musí být balen:

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 3520, pokud tyto sudy byly podrobeny zkoušce těsnosti podle bodu 3553, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 3522, nebo

d) do skupinových obalů podle bodu 3538 s vnitřními obaly z kovu.

(4) Tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích číslice 17a) musí být balen:

a) do sudů z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku s odnímatelným víkem podle bodu 3521, nebo

c) do sudů z plastu s odnímatelným víkem podle bodu 3526, nebo

d) do beden z oceli nebo hliníku podle bodu 3532.

2436

(1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku podle bodu 3522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 3538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 3539, nebo

h) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3622, nebo

i) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z tuhého plastu podle bodu 3624, nebo

j) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 3625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

(2) Látky v tuhém stavu ve smyslu bodu 2430 (10) smějí být kromě toho baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 3523 nebo z lepenky podle bodu 3525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do pytlů z fólie z plastu podle bodu 3535 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách.

(3) Rybí moučka číslice 2b) smí být kromě toho balena do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) ložené na paletách.

(4) 3313 organická barviva, schopná samoohřevu číslice 5b) mohou být též baleny:

a) do pytlů z vícevrstvého papíru, odolného proti vodě (5M2) podle bodu 3536,

b) do pytlů z plastové tkaniny, prachotěsné (5H2) podle bodu 3534,

c) do flexibilních IBC podle bodu 3623, kromě typů 13H1, 13L1 a 13M1.

Obaly a IBC uvedené v odstavcích a), b) nebo c) smějí být přepravovány pouze jako celovozová zásilka nebo uložené na paletách.

2437

(1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku podle bodu 3522; nebo

d) do sudů a kanystrů a plastu podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 3538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 3539, nebo

h) do obalů z jemného plechu podle bodu 3540.

POZNÁMKA: Obaly z kovu pro látky číslice 4 musí být zkonstruovány a uzavřeny tak, aby povolily při dosažení vnitřního tlaku nejvýše 300 kPa (3 bar).

(2) S výjimkou látek číslice 4 smějí být látky kromě toho baleny

a) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky(IBC) podle bodu 3622, nebo

b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z tuhého plastu podle bodu 3624, nebo

c) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 3625, kromě typů 11HZ2 a 31HZ2.

(3) Látky v tuhém stavu ve smyslu bodu 2430 (10) smějí být kromě toho baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 3523 nebo z lepenky podle bodu 3525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do pytlů z textilní tkaniny, prachotěsné (5L2) podle bodu 3533, do pytlů z plastové tkaniny, prachotěsné (5H2) podle bodu 3534, do pytlů z plastové fólie (5H4) podle bodu 3535 nebo do pytlů z vícevrstvého papíru, odolného proti vodě (5M2) podle bodu 3536.

(4) S výjimkou látek číslice 4 smějí být látky v tuhém stavu ve smyslu bodu 2430 (10) kromě toho baleny do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1.

(5) Látky číslic 2c) a 3c) smějí být kromě toho baleny v neodzkoušených obalech. Musí být dodržena ustanovení všeobecných předpisů v bodu 3500 (1), (2) a (5) až (7). Bavlněné odpady s obsahem oleje méně než 5 % hm. a bavlna číslice 3c) se smí přepravovat také v pevně převázaných balících.

2438

(1) Otvory nádob určených k přepravě kapalných látek s viskozitou při 23 °C menší než 200 mm2/s, vyjma skleněných ampulí a tlakových láhví, musí být těsně uzavřeny dvěma za sebou umístěnými zařízeními, z nichž jedno musí být zašroubováno nebo fixováno rovnocenným způsobem.

POZNÁMKA: O velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC), viz však bod 3621(8).

(2) Sudy z oceli podle bodu 3520, které obsahují kovové katalyzátory, navlhčené číslice 12b), musí být opatřeny odvětracím zařízením podle bodu 3500 (8).

2439-2440

3. Společné balení

2441

(1) Látky spadající pod stejnou číslicí smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 3538.

(2) Látky spadající pod číslice 6a), 11, 17a), 19a) a 31 až 33 nesmějí být společně baleny s látkami a předměty ostatních číslic třídy 4.2, s látkami a předměty ostatních tříd a s věcmi nepodléhajícími předpisům ADR.

(3) S výjimkou látek zmíněných v odstavci 2 smějí být látky třídy 4.2, až do množství nejvíce 3 litrů pro kapalné látky a/nebo 6 kg pro tuhé látky na nádobu, společně baleny s látkami a předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo s věcmi nepodléhajícími předpisům ADR, do jednoho skupinového obalu podle bodu 3538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

Čisté množství na jeden kus pro látky této třídy spadající pod a) nesmí překročit 3 kg u tuhých látek a 3 litry u kapalných látek.

(4) Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;

c) tvoření žíravých kapalných látek;

d) tvoření nestabilních látek.

(5) Ustanovení bodů 2002 (6) a (7) a 2432 musí být dodržena.

(6) Při použití beden ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.

4. Nápisy a bezpečnostní značky na kusech (viz dodatek A.9)

Nápisy

2442

(1) Každý kus musí být jasně a trvale označen identifikačním číslem látky nebo předmětů uvedeným v nákladním listu s předřazenými písmeny "UN".

Bezpečnostní značky

(2) Kusy obsahující látky třídy 4.2 musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 4.2.

(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslice 17a), maneb nebo maneb, přípravky číslice 16c), jakož i látky číslic 31 až 33 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 4.3.

(4) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 7, 8, 11, 18 a 19 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 6.1.

(5) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 9, 10, 15, 20 a 21 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 8.

(6) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou zvnějšku viditelné, kusy obsahující nádoby s odvětrávacími zařízeními nebo nádoby s odvětrávacími zařízeními bez vnějšího obalu, jakož i kusy obsahující fosfor číslice 11a), musí být opatřeny na dvou bočních protilehlých stranách bezpečnostní značkou podle vzoru č. 11.

2443

B. Zápisy v nákladním listu

2444

Označení věcí v nákladním listu se musí shodovat s jedním z identifikačních čísel a pojmenování zvýrazněných podtržením v bodu 2431. Není-li látka jmenovitě uvedena, ale je přiřazena položce j.n., musí označení věcí sestávat z identifikačního čísla, z pojmenování položky j.n., následovaného chemickým nebo technickým pojmenováním látky 3/.

Označení věcí musí být doplněno údajem třídy, číslice, a popřípadě, písmene a zkratkou "ADR" (nebo "RID"), např. "4.2, číslice 13b), ADR".

Při přepravě odpadů [viz bod 2000 (5)] musí označení věcí znít: "Odpad, obsahuje ......", přičemž musí být zapsán(y) svým chemickým pojmenováním nebezpečný(é) komponent(y)) rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 2002 (8), např. "Odpad, obsahuje 1381 fosfor bílý pod vodou, 4.2, číslice 11a), ADR".

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími ADR není ve všeobecnosti třeba uvádět více než dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Jestliže některá jmenovitě uvedená látka nepodléhá podle bodu 2430 (9) podmínkám této třídy, smí odesílatel poznamenat v nákladním listu: "Věci nepodléhající třídě 4.2. "

Pro roztoky a směsi obsahující pouze jednu složku podléhající předpisům ADR slovo "roztok" nebo "směs" musí být uvedeno jako část názvu v nákladním listu [viz bod 2002 (8) (a)].

Jestliže je tuhá látka přepravována v roztaveném stavu, musí být její popis doplněn slovem "roztavený", pokud není tento termín použit již v názvu.

2445-2451

C. Vyprázdněné obaly

2452

(1) Vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), nevyčištěné, číslice 41 musí být uzavřeny stejným způsobem a být těsné tak jako v loženém stavu.

(2) Vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněné velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), nevyčištěné, číslice 41 musí být opatřeny stejnými bezpečnostními značkami jako v loženém stavu.

(3) Označení v nákladním listu se musí shodovat s jedním z názvů zvýrazněných v číslici 41 podtržením, např. "Vyprázdněný obal, 4.2, číslice 41, "ADR". U vyprázdněných cisternových vozidel, vyprázdněných snímatelných cisteren, vyprázdněných cisternových kontejnerů a vyprázdněných malých kontejnerů, nevyčištěných, musí být toto označení doplněno slovy "Poslední náklad" s názvem a číslicí posledně naložené věci, např. "Poslední náklad: 1381 bílý fosfor, suchý, číslice 11a)".

2453 - 2469

TŘÍDA 4.3 LÁTKY, KTERÉ PŘI STYKU S VODOU VYVÍJEJÍ HOŘLAVÉ PLYNY

1. Vyjmenování látek

2470

(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 4.3, podléhají podmínkám bodů 2470 (2) až 2492 a ustanovením této přílohy a příloby B ty, které jsou vyjmenovány v bodu 2471 nebo které spadají pod hromadné pojmenování uvedené v tomto bodu. Tím se stávají látkami a předměty ADR.

POZNÁMKA: O množství látek a předmětů uvedených v bodu 2471, kberé nepodléhají ustanovením pro tuto třídu, buď v příloze A, nebo v příloze B, viz bod 2471a.

(2) Pojem třída 4.3 zahrnuje látky a předměty, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, které mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

POZNÁMKA: Pojem "reagující s vodou" u položek j. n. v bodu 2471 označuje látku, která při styku s vodou vyvíjí hořlavé plyny.

(3) Látky a předměty třídy 4.3 se dělí na :

A. Organické látky, organokovové sloučeniny a látky v organických rozpouštědlech, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny. B. Anorganické látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny. C. Předměty obsahující látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

D. Vyprázdněné obaly

Na základě stupně své nebezpečnosti se látky a předměty třídy 4.3, zařadí v jednotlivých číslicích bodu 2471 do jedné z následujících skupin :

a) velmi nebezpečné

b) nebezpečné

c) méně nebezpečné.

(4) Zařazení jmenovitě neuvedených látek do číslic 1, 3, 11, 13, 14, 16 a 20 až 25 bodu 2471, jakož i do skupin v těchto číslicích se provede na základě výsledků zkušebních postupů podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.4; přitom se musí přihlédnout rovněž ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení.

(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky zařazují do číslic bodu 2471 podle zkušebních postupů Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.4, platí tato kritéria:

Látka se zařadí do třídy 4.3, pokud

a) se během některé fáze zkoušky uvolněný plyn sám zapálí, nebo

b) je rychlost uvolňování hořlavých plynů větší než 1 litr na kg zkoušené látky za hodinu.

(6) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky zařazují do skupin číslic bodu 2471 podle zkušebních postupů Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.4 platí tato kritéria:

a) Látka se zařadí do skupiny a), jestliže při pokojové teplotě prudce reaguje s vodou a uvolněný plyn se sám zapálí, nebo jestliže při pokojové teplotě reaguje snadno s vodou a rychlost uvolňování hořlavých plynů je větší nebo rovná 10 l na kg zkoušené látky za kteroukoli 1 minutu během zkoušky.

b) Látka se zařadí do skupiny b), jestliže při pokojové teplotě reaguje snadno s vodou a nejvyšší rychlost uvolňování hořlavých plynů je větší nebo rovná 20 l na kg zkoušené látky za 1 hodinu a nesplňuje kritéria skupiny a).

c) Látka se zařadí do skupiny c), jestliže při pokojové teplotě reaguje s vodou pomalu a nejvyšší rychlost uvolňování hořlavých plynů je větší nebo rovná 1 litru na kg zkoušeně látky za 1 hodinu a nesplňuje kritéria skupiny a) nebo b).

(7) Pokud látky třídy 4.3 spadají vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 2471 patří, je břeba tyto směsi zařadit do těch číslic popř. skupin, do kterých patří na základě svého skutečného stupně nebezpečnosti.

POZNÁMKA: O přiřazování roztoků a směsí (jako přípravky a odpady) viz také bod 2002 (8).

(8) Pokud jsou látky vyjmenovány ve více skupinách jedné číslice bodu 2471, může se odpovídající skupina zjistit na základě výsledků zkušebních postupů Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.4, a kritérií odstavce (6).

(9) S pomocí zkušebních postupů Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 33.4, a kritérií odstavce (6) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 2484).

(10) Za látky v tuhém stavu se ve smyslu předpisů o balení bodů 2474 (2), 2475 (3) a 2476 (2) považují látky a směsi látek s bodem tání nad 45 °C.

(11) Hořlavé tuhé látky reagující s vodou přiřazené identifikačnímu číslu látky 3132, tuhé látky reagující s vodou, podporující hoření, přiřazené identifikačnímu číslu látky 3133 a tuhé látky schopné samoohřevu, které reagují s vodou přiřazené identifikačnímu číslu látky 3135 Doporučení OSN není dovoleno přepravovat [viz však bod 2002 (8) b), poznámka 1/ pod tabulkou v odstavci 2.3.1].

2471

A. Organické látky, organokovové sloučeniny a látky v organických rozpouštědlech, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

1. Chlorsilan

a) 1183 ethyldichlorsilan, 1242 methyldichlorsilan, 1295 trichlorsilan (siliciumchloroform),

2988 chlorsilany, reagující s vodou, hořlavé, žíravé, j.n.

POZNÁMKA 1: Pro tyto látky platí zvláštní předpisy o balení [viz bod 2473 (1)].

POZNÁMKA 2: Chlorsilany s bodem vzplanutí pod 21 °C, které ve styku s vodou nevyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 3 [viz bod 2301, číslice 21a)].

POZNÁMKA 3: Chlorsilany s bodem vzplanutí 21 °C a vyšším, které ve styku s vodou nevyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třidy 8 [viz bod 2801, číslice 37].

2. Tento komplex fluoridu boritého

a) 2965 Bortrifluoriddimethyletherat

3. Organokovové sloučeniny a jejich roztoky

a) 1928 methylmagnesiumbromid v ethyletheru, 3207 organokovová sloučenina, hořlavá, reagující s vodou, j.n. nebo 3207 roztok organokovové sloučeniny, hořlavý, reagující s vodou, j.n. nebo 3207 disperze organokovové sloučeniny, hořlavá, reagující s vodou, j.n.;

POZNÁMKA: Pro tyto látky platí zvláštní předpisy o balení [viz bod 2473 (2)].

b) 3207 organokovová sloučenina, hořlavá, reagující s vodou, j.n. nebo 3207 roztok organokovové sloučeniny, hořlavý, reagující s vodou, j.n. nebo 3207 disperze organokokovové sloučeniny, hořlavá, reagující s vodou, j.n.;

c) 3207 organokovová sloučenina, hořlavá, reagující s vodou, j.n. nebo 3207 roztok organokovové sloučeniny, hořlavý, reagující s vodou, j.n. nebo 3207 disperze organokovové sloučeniny, hořlavá, reagující s vodou, j.n.

POZNÁMKA 1: Organokovové sloučeniny a jejich roztoky, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 2431, číslice 31 až 33).

POZNÁMKA 2: Hořlavé roztoky s organokovovými sloučeninami v koncentracích, kzeré při styku s vodou nevyvíjejí nebezpečná množství hořlavých plynů, ani nejsou samozápalné, jsou látkami třídy 3.

B. Anorganické látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

POZNÁMKA 1: Skupina alkalických kovů zahrnuje prvky lithium, sodík, draslík, rubidium a cesium.

POZNÁMKA 2: Skupina kovů alkalických zemin zahrnuje prvky hořčík, vápník, stroncium a baryum.

11. Alkalické kovy, kovy alkalických zemin, jakož i jejich slitiny a sloučeniny kovů

a) 1389 amalgam alkalických kovů, 1391 disperze alkalických kovů nebo 1391 disperze kovů alkalických zemin, 1392 amalgam kovů alkalických zemin, 1407 cesium, 1415 lithium, 1420 kovové slitiny draslíku, 1422 slitiny draslíku a sodíku, 1423 rubidium, 1428 sodík, 2257 draslík,
1421 slitina alkalických kovů, kapalná, j.n.;

b) 1400 baryum, 1401 vápník,
1393 slitina kovů alkalických zemin, j.n.;

c) 2950 granuláty hořčíku, potažené částice velikosti nejméně 149 mm.

POZNÁMKA 1: Kovy alkalických zemin a slitiny kovů alkalických zemin v pyroformní formě jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 2431, číslice 12).

POZNÁMKA 2: 1869 hořčík nebo 1869 slitiny hořčíku s více než 50 % hořčíku jako hrudky, třísky nebo pásky jsou látkami třídy 4.1 [viz bod 2401, číslice 13c)].

POZNÁMKA 3: 1418 prášek hořčíku a 1418 prášek slitin hořčíku jsou látkami číslice 14.

POZNÁMKA 4: 3292 baterie obsahující sodík nebo 3292 články obsahující sodík jsou předměty číslice 31b).

12. Slitiny křemíku a silicidy kovů

b) 1405 silicid vápníku, 1417 silicid lithia, 2624 silicid hořčíku, 2830 slitina křemík/železo/lithium (silicid lithium - železo);

c) 1405 silicid vápníku, 2844 slitina křemík/mangan/vápník

POZNÁMKA: O látkách pod c) viz také bod 2471a.

13. Ostatní kovy, slitiny kovů a směsi kovů, nejedovaté, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

a) 3208 kovové látky, reagující s vodou, j.n.;

b) 1396 prášek hliníku, nepotažený, 3078 cer, třísky nebo krupice, 3170 hliníkové seškrabky,
3170 vedlejší produkty výroby hliníku nebo
3170 vedlejší produkty přetavování hliníku
3208 kovové látky, reagující s vodou, j.n.;

c) 1398 práškový silicid hliníku, nepotažený, 1435 zinkový popel, 3170 hliníkové seškrabky
3170 vedlejší produkty výroby hliníku nebo
3170 vedlejší produkty přetavování hliníku
3208 kovové látky, reagující s vodou, j.n.

POZNÁMKA 1: Prach a prášek kovů v pyroforním stavu jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 2431, číslice 12).

POZNÁMKA 2: Práškový silicid hliníku, potažený, nepodléhá předpisům ADR.

POZNÁMKA 3: 1333 cer v deskách, ingotech nebo tyčích je látkou třídy 4.1 [viz bod 2401, číslice 13b)].

14. Kovy a slitiny kovů v práškové nebo jiné formě, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny a jsou rovněž schopné samoohřevu

a) 1436 prášek zinku nebo 1436 prach zinku,
3209 kovová látka, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n.;

b) 1418 prášek hořčíku nebo 1418 prášek slitin hořčíku, 1436 prášek zinku nebo 1436 prach zinku,
3209 kovová látka, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n.;

c) 1436 prášek zinku nebo 1436 prach zinku,
3209 kovová látka, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n.

POZNÁMKA 1: Kovy a slitiny kovů v pyroforním stavu jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 2431, číslice 12).

POZNÁMKA 2: Kovy a slitiny kovů, které ve styku s vodou nevyvíjejí hořlavé plyny, nepyroforní nebo neschopné samoohřevu, ale lehce hořlavé, jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 2401, číslice 13).

15. Kovy a slitiny kovů, jedovaté

b) 1395 prášková slitina křemík/železo/hliník;

c) 1408 ferosilicium (slitina) s nejméně 30 % hm., ale méně než 90 % hm. křemíku.

POZNÁMKA: Ferosilicium s méně než 30 % hm. nebo s 90 a více % hm. křemíku nepodléhá předpisům ADR.

16. Hydridy kovů

a) 1404 hydrid vápenatý, 1410 tetrahydridohlinitan lithný (lithiumaluminiumhydrid), 1411 tetrahydridohlinitan lithný (lithiumaluminiumhydrid) v etheru, 1413 tetrahydridoboritan lithný (lithiumborhydrid), 1414 hydrid lithný, 1426 tetrahydridoboritan sodný (natriumborhydrid), 1427 hydrid sodný, 1870 tetrahydridoboritan draselný (kaliumborhydrid), 2010 hydrid hořečnatý, 2463 hydrid hlinitý,
1409 hydridy kovů, reagující s vodou, j.n.;

b) 2805 hydrid lithný, roztavený a ztuhlý, 2835 tetrahydridohlinitan sodný (natriumaluminiumhydrid) 1409 hydridy kovů, reagující s vodou, j.n.

POZNÁMKA 1: 1871 hydrid titanatý a 1437 hydrid zirkonatý jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 2401, číslice 14).

POZNÁMKA 2: 2870 tetrahydroboritan hlinitý je látkou třídy 4.2 [viz bod 2431, číslice 17a)].

17. Karbidy kovů a nitridy kovů

a) 2806 nitrid lithný;

b) 1394 karbid hlinitý, 1402 karbid vápenatý.

18. Fosfidy kovů, jedovaté

a) 1360 fosfid vápenatý, 1397 fosfid hlinitý, 1419 fosfid hořečnato hlinitý, 1432 fosfid sodný, 1433 fosfidy cínu, 1714 fosfid zinečnatý, 2011 fosfid hořečnatý, 2012 fosfid draselný, 2013 fosfid strontnatý.

POZNÁMKA 1: Sloučeniny fosforu s těžkými kovy, jako železo, měďapod., nepodléhají předpisům ADR.

POZNÁMKA 2: 3048 pesticidy na bázi fosfidu hlinitého s aditivy zpomalujícími uvolňování jedovatých hořlavých plynů jsou látkami třídy 6.1 [viz bod 2601, číslice 43a)].

19. Amidy kovů a kyanamidy kovů

b) 1390 amidy alkalických kovů;

c) 1403 kyanamid vápenatý s více než 0,1 % hm. karbidu vápenatého.

POZNÁMKA 1: Kyanamid vápenatý s nejvýše 0,1 % hm. karbidu vápenatého nepodléhá předpisům ADR.

POZNÁMKA 2: 2004 amid hořečnatý je látkou třídy 4.2 [viz bod 2431, číslice 16b)].

20. Anorganické látky a směsi (jako přípravky a odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, tuhé, nejedovaté a nežíravé, které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování

a) 2813 tuhá látka, reagující s vodou, j.n.;

b) 1340 sulfid fosforečný (P2S5) (neobsahující žlutý nebo bílý fosfor),
2813 tuhá látka, reagující s vodou, j.n.;

POZNÁMKA: Sulfid fosforečný obsahující žlutý nebo bílý fosfor není dovoleno přepravovat.

c) 2968 maneb, (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamát manganatý) stabilizovaný vůči samoohřevu nebo 2968 maneb přípravky, stabilizované vůči samoohřevu, 2813 tuhá látka, reagující s vodou, j.n.

POZNÁMKA: 2210 maneb nebo 2210 maneb, přípravky ve formě schopné samoohřevu jsou látkami třídy 4.2 [viz bod 2431, číslice 16c)], viz však také bod 2471a (1) c).

21. Anorganické látky a roztoky anorganických látek (jako přípravky a odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, kapalné, nejedovaté a nežíravé, které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování

a) 3148 kapalná látka, reagující s vodou, j.n.;

POZNÁMKA: Pro tuto látku platí zvláštní předpisy o balení [viz bod 2473 (2)].

b) 3148 kapalná látka, reagující s vodou, j.n.;

c) 3148 kapalná látka, reagující s vodou, j.n.

22. Anorganické látky a směsi (jako přípravky a odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, tuhé, jedovaté, které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování

a) 3134 tuhá látka, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;

b) 3134 tuhá látka, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;

c) 3134 tuhá látka, reagující s vodou, jedovatá, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích jedovatosti, viz bod 2600 (3).

23. Anorganické látky a roztoky anorganických látek (jako přípravky a odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, kapalné, jedovaté, které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování

a) 3130 kapalná látka, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;

POZNÁMKA: Pro tuto látku platí zvláštní předpisy o balení [viz bod 2473 (2)].

b) 3130 kapalná látka, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;

c) 3130 kapalná látka, reagující s vodou, jedovatá, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích jedovatosti, viz bod 2600 (3).

24. Anorganické látky a směsi, tuhé, žíravé, (jako přípravky a odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování

a) 3131 tuhá látka, reagující s vodou, žíravá, j.n.;

b) 3131 tuhá látka, reagující s vodou, žíravá, j.n.;

c) 3131 tuhá látka, reagující s vodou, žíravá, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích žíravosti, viz bod 2800 (3).

25. Anorganické látky a roztoky anorganických látek (jako přípravky a odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, kapalné, žíravé, které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování

a) 3129 kapalná látka, reagující s vodou, žíravá, j.n.;

POZNÁMKA: Pro tuto látku platí zvláštní předpisy o balení [viz bod 2473 (2)].

b) 3129 kapalná látka, reagující s vodou, žíravá, j.n.;

c) 3129 kapalná látka, reagující s vodou, žíravá, j.n.;

POZNÁMKA: O kritériích žíravosti, viz bod 2800 (3).

C. Předměty obsahující látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

POZNÁMKA: Na tyto předměty se vztahují zvláštní podmínky balení [viz bod 2473 (5)].

31. b) 3292 baterie obsahující sodík nebo 3292 články obsahující sodík

POZNÁMKA 1: Baterie nebo články nesmí obsahovat látky podléhající ADR jiné než sodík, síru nebo polysulfidy.

POZNÁMKA 2: Baterie nebo články nesmí být předány k přepravě při teplotě, při které jsou kapalné elementy sodíku obsažené v baterii nebo článku, bez schválení a podmínek předepsaných příslušným orgánem země původu. Není-li země původu smluvní stranou ADR, schválení a podmínky přepravy musí být uznány příslušným orgánem první smluvní strany ADR, které se zásilka dotkne.

POZNÁMKA 3: Články musí sestávat z hermeticky uzavřených kovových pouzder, které plně uzavírají nebezpečné věci a které jsou tak vyrobeny a uzavřeny, aby se zabránilo úniku obsahů za normálních podmínek přepravy.

POZNÁMKA 4: Baterie musí sestávat ze vzájemně spojených článků dokonale uzavřených v kovovém pouzdru, které je tak vyrobeno a uzavřeno, aby se zabránilo úniku nebezpečných věcí za normálních podmínek přepravy.

D. Vyprázdněné obaly

41. Vyprázdněné obaly včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), vyprázdněná cisternová vozidla, vyprázdněné snímatelné cisterny, vyprázdněné cisternové kontejnery, jakož i vyprázdněná vozidla a vyprázdněné malé kontejnery pro volně ložené látky, nevyčištěné, které obsahovaly látky třídy 4.3.

2471a

(1) Látky různých číslic, které jsou přepravovány za následujících podmínek, nepodléhají ustanovením pro tuto třídu obsaženým v této příloze a v příloze B, kromě ustanovení uvedeného níže v odstavci (2):

a) Na látky přiřazené pod písmeno a) každé číslice se ustanovení tohoto bodu nevztahuje;

b) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic :

- kapalné látky: až do 500 ml v jednom vnitřním obalu;

- prášek hliníku [číslice 13b)]: až do 1 kg v jednom vnitřním obalu;

- ostatní tuhé látky: až do 500 g v jednom vnitřním obalu.

c) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic :

- kapalné látky : až do 1 l v jednom vnitřním obalu;

- tuhé látky : až do 1 kg v jednom vnitřním obalu.

Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí splňovat nejméně podmínky bodu 3538. Jeden kus nesmí mít větší hmotnost než 30 kg. Tato množství obsažená ve vnitřních obalech z kovu nebo plastů mohou být též přepravována ve smršťovacích nebo napínacích obalech používaných jako vnější obaly, pokud celková hrubá hmotnost nepřekročí 20 kg.

Musí být dodrženy "Všeobecné předpisy o balení" bodu 3500 (1) a (2), jakož i (5) až (7).

(2) Při přepravě podle předchozího odstavce (1) popis věcí v nákladním listu musí odpovídat požadavkům bodu 2484 a zahrnovat slova "omezené množství". Každý kus musí být zřetelně a trvanlivě označen identifikačním číslem věci uvedeným v nákladním listu s předřazenými písmeny "UN".

(3) Baterie číslice 31b) instalované ve vozidlech nepodléhají ustanovením této třídy obsaženým v této příloze ani v příloze B.

2. Předpisy pro balení

A. Kusy

1. Všeobecné podmínky balení

2472

(1) Obaly musí splňovat podmínky dodatku A.5, pokud nejsou v bodu 2473 uvedeny zvláštní předpisy pro určité látky.

Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí splňovat podmínky dodatku A.6.

(2) Obaly musí být vzduchotěsně uzavřeny tak, aby se zabránilo vnikání vlhkosti dovnitř a aby z obsahu nemohlo nic proniknout navenek. Nesmějí mít žádné odvětrávací zařízení podle bodu 3500 (8) nebo bodu 3601 (6).

(3) Podle ustanovení bodů 2470 (3) a 3511(2), jakož i 3611

(2) se použijí pro

- velmi nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a), obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X",

- nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b), obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmeny "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y",

- méně nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod c), obaly obalové skupiny III, II nebo I, označené písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmeny "Z" nebo "Y".

POZNÁMKA: O přepravě látek třídy 4.3 v cisternových vozidlech, snímatelných cisternách nebo cisternových kontejnerech a o přepravě volně ložených látek viz přílohu B.

2. Balení jednotlivých látek

2473

(1) a) Chlorsilany číslice 1a) musí být baleny do nádob z oceli odolné proti korozi o vnitřním objemu nejvýše 450 litrů. Nádoby musí být před prvním uvedením do provozu a periodicky každých 5 let zkoušeny tlakem nejméně 0,4 MPa (4 bar) (přetlak). Uzavírací zařízení nádob musí být chráněno čepičkou. Nejvyšší dovolená hmotnost plnění na 1 litr vnitřního objemu smí činit nejvýše 0,93 kg pro ethyldichlorsilan, 0,95 kg pro methyldichlorsilan a 1,14 kg pro trichlorsilan, při plnění podle hmotnosti; pokud se plní podle objemu, smí stupeň plnění činit nejvýše 85 %. Nádoby musí být opatřeny štítkem, na němž jsou vyznačeny trvale tyto údaje :

- chlorsilany tř. 4.3

- pojmenování dovoleného(ých) chlorsilanu(ů)

- vlastní hmotnost nádoby1/ včetně částí vybavení

- zkušební tlak1/ (přetlak)

- datum (měsíc, rok) poslední zkoušky

- razítko znalce, který zkoušku provedl - vnitřní objem nádoby1/

- nejvyšší dovolená hmotnost plnění 1/ pro každou dovolenou látku.

b) Chlorsilany číslice 1a) mohou být též baleny ve skupinových obalech s vnitřními obaly z kovu, plastu nebo skla podle bodu 3538. Vnitřní obaly musí být hermeticky uzavřeny a mít vnitřní objem nejvýše 1 litr. Kus nesmí mít hmotnost větší než 30 kg.

Skupinové obaly musí být zkoušeny a schváleny podle dodatku A.5 pro skupinu obalů I.

(2) Látky číslic 3a), 21a), 23a) a 25a) musí být baleny do vzduchotěsně uzavřených nádob z kovu, na které nesmí obsah škodlivě působit, o vnitřním objemu nejvýše 450 litrů. Nádoby musí být před prvním uvedením do provozu a periodicky každých 5 let zkoušeny tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak). Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu; při průměrné teplotě kapaliny 50 °C však musí zůstat ještě volný prostor nejméně 5 % vnitřního objemu nádoby. V průběhu přepravy musí být kapalina pokryta inertním plynem s přetlakem nejméně 50 kPa (0,5 bar). Nádoby musí být opatřeny štítkem, na němž jsou vyznačeny trvale tyto údaje :

- údaj o látce nebo látkách připuštěných k přepravě2/,

- vlastní hmotnost nádoby 3/ včetně částí vybavení

- zkušební tlak 3/ (přetlak)

- datum (měsíc, rok) poslední zkoušky

- razítko znalce, který provedl zkoušku

- vnitřní objem 3/ nádoby

- nejvyšší dovolená hmotnost plnění3/.

(3) Látky podle odstavce (2) smějí být kromě toho baleny do skupinových obalů podle bodu 3538 s vnitřním obalem ze skla a vnějším obalem z oceli nebo z hliníku podle bodu 3532. Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu. Jeden kus smí obsahovat jen jeden vnitřní obal. Skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle dodatku A.5 pro skupinu obalů I.

(4 ) Látky uvedené v předchozím odstavci (2) mohou být též baleny do skupinových obalů podle bodu 3538 s hermeticky uzavřenými vnitřními obaly ze skla, s vnitřním objemem nejvýše 1 litr, které musí být pevně navzájem uloženy pomocí vycpávkových materiálů. Nádoby ze skla smí být plněny nejvýše do 90 % jejich vnitřního objemu. Jako vnější obaly jsou dovoleny: sudy z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 3520, bedny z přírodního dřeva podle bodu 3527, bedny z překližky podle bodu 3528, bedny z dřevovláknitých materiálů podle bodu 3529 nebo bedny z oceli nebo hliníku podle bodu 3532.

Tyto skupinové obaly musí být zkoušeny a schváleny podle dodatku A.5 pro skupinu obalů I.

Kus nesmí obsahovat více než 30 litrů látky.

(5) a) Články číslice 31b) musí být uloženy ve vhodných vnějších obalech s dostatečným vycpávkovým materiálem zabraňujícím vzájemnému dotyku článků a dotyku mezi články a vnitřními povrchy vnějších obalů a zajišťujícím, že nedojde k žádnému nebezpečnému pohybu článků ve vnějším obalu během přepravy. Vhodnými vnějšími obaly jsou sudy z kovu (1A2, 1B2), sudy z překližky (1D), sudy z lepenky (1G), sudy z plastu (1H2), bedny z kovu (bedny z kovu (4A, 4B), bedny z přírodního dřeva (4C, 4D, 4F), bedny z lepenky (4G) a bedny z plastu (4H2). Takové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu, který byl zkoušen a schválen podle dodatku A.5 pro skupinu obalů II na tuhé látky.

b) Baterie číslice 31b) smějí být přepravovány nebalené nebo v ochranných obalech (např. v plně uzavřených obalech nebo dřevěných laťovkách), které nepodléhají požadavkům dodatku A.5 na zkoušení a schvalování obalů.

2474

(1) Látky spadající pod a) číslic 2, 11, 13, 14, 16 až 18, 20, 22 a 24 musí být baleny :

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 3522, nebo

d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem s vnitřním objemem nejvýše 60 litrů a do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů s vnitřními obaly ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 3538.

(2) Tuhé látky ve smyslu bodu 2470 (10) smějí být kromě toho baleny :

a) do sudů s odnímatelným víkem z oceli podle bodu 3520, z hliníku podle bodu 3521, z plastu podle bodu 3526 nebo do kanystrů s odnímatelným víkem z oceli nebo hliníku podle bodu 3522 nebo z plastu podle bodu 3526, nebo

b) do skupinových obalů podle bodu 3538 s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli.

2475

(1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být baleny :

a) do sudů z oceli podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku podle bodu 3522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 3538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 3539.

(2) Látky číslic 12 až 17 a 20 smějí být kromě toho baleny :

a) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3622, nebo

b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z tuhého plastu podle bodu 3624, nebo

c) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 3625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

(3) Látky v tuhém stavu ve smyslu bodu 2470 (10) smějí být kromě toho baleny :

a) do sudů z překližky podle bodu 3523 nebo z lepenky podle bodu 3325, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do pytlů z fólie z plastu podle bodu 3535 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách.

2476

(1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být baleny :

a) do sudů z oceli podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku podle bodu 3522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 3538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 3539, nebo

h) do obalů z jemného plechu podle bodu 3540, nebo

i) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3622, nebo

j) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z tuhého plastu podle bodu 3624, nebo

k) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 3625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

(2) Látky v tuhém stavu ve smyslu bodu 2470 (10) smějí být kromě toho baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 3523 nebo z lepenky podle bodu 3525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do pytlů z fólie z plastu podle bodu 3535, nebo

c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1.

POZNÁMKA: Látky číslice 15c) smějí být též baleny v obalech, které splňují pouze požadavky bodu 3500 (1), (2) a (5) až (7), a smějí být kromě toho baleny do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) bypu 13H1.

2477

Otvory nádob pro látky číslice 23 musí být těsně uzavřeny dvěma za sebou umístěnými zařízeními, z nichž jedno musí být zašroubováno nebo fixováno rovnocenným způsobem.

POZNÁMKA: O velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) viz však bod 3621(8).

2478-2480

3. Společné balení

2481

(1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být společně baleny do jednoho skupinového obalu podle bodu 3538.

(2) Látky spadající pod písmeno a) jednotlivých číslic nesmějí být společně baleny s látkami ostatních číslic třídy 4.3, s látkami a předměty ostatních tříd a s věcmi nepodléhajícími předpisům ADR.

(3) S výjimkou látek zmíněných v odstavci 2 smějí být látky různých číslic třídy 4.3, až do množství nejvíce 3 litrů pro kapalné látky a/nebo 6 kg pro tuhé látky na nádobu, společně baleny s látkami nebo předměty ostatních tříd

- pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo s věcmi nepodléhajícími předpisům ADR, do jednoho skupinového obalu podle bodu 3538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(4) Nebezpečné reakce jsou :

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin hořlavých a/nebo jedovatých plynů;

c) tvoření žíravých kapalných látek;

d) tvoření nestabilních látek.

(5) Předpisy bodů 2002 (6) a (7) a 2472 musí být dodrženy.

(6) Při použití beden ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.

4. Nápisy a bezpečnostní značky na kusech (viz dodatek A.9)

Nápisy

2482

(1) Každý kus musí být jasně a trvale označen identifikačním číslem látky nebo předmětů uvedeným v nákladním listu s předřazenými písmeny "UN".

Bezpečnostní značky

(2) Kusy obsahující látky a předměty třídy 4.3 musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 4.3.

(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 1 a 2 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 3 a bezpečnostní značkou podle vzoru č. 8.

(4) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslice 3 a tetrahydridohlinitan lithný v etheru číslice 16a) opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 3.

(5) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslice 14 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 4.2.

(6) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 15, 18, 22 a 23 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 6.1.

(7) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 24 a 25 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 8.

(8) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou zvnějšku viditelné, musí být kromě toho opatřeny na dvou protilehlých bočních stranách bezpečnostní značkou podle vzoru č. 11.

2483

B. Zápisy v nákladním listu

2484

Označení věcí v nákladním listu se musí shodovat s jedním z identifikačních čísel a pojmenování zvýrazněných podtržením v bodu 2471.

Není-li látka jmenovitě uvedena, ale je přiřazena položce j.n., musí označení věci sestávat z identifikačního čísla, z pojmenování položky j.n., následovaného chemickým nebo technickým pojmenováním látky 4/.

Označení věci musí být doplněno údajem třídy, číslice, a popřípadě, písmene a zkratkou "ADR" (nebo "RID"), např. "4.3, číslice 1a), ADR".

Při přepravě odpadů [viz bod 2000 (5)] musí označení věcí znít : "Odpad, obsahuje .....", přičemž musí být zapsán(y) svým chemickým pojmenováním nebezpečný(é) komponent(y) rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 2002 (8), např. "Odpad, obsahuje 1428 sodík, 4.3, číslice 11a), ADR".

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími ADR, není ve všeobecnosti třeba uvádět více než dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Jestliže některá jmenovitě uvedená látka nepodléhá podle bodu 2470 (9) podmínkám této třídy, smí odesílatel poznamenat v nákladním listu : "Věci nepodléhající třídě 4.3".

Pro roztoky a směsi obsahující pouze jednu složku podléhající předpisům ADR slovo "roztok" nebo "směs" musí být uvedeno jako část názvu v nákladním listu (viz bod 2002 (8) (a)).

Jestliže je tuhá látka přepravována v roztaveném stavu, musí být její název doplněn slovem "roztavený", pokud není tento termín použit již v názvu.

2485-2491

C. Vyprázdněné obaly

2492

(1) Vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných IBC, nevyčištěné, číslice 41 musí být uzavřeny a být těsné tak jako v loženém stavu.

(2) Vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných IBC, nevyčištěné, číslice 41 musí být opatřeny stejnými bezpečnostními značkami jako v loženém stavu.

(3) Pojmenování v nákladním listu se musí shodovat z jedním z názvů zvýrazněných podtržením v číslici 41, např. "Vyprázdněný obal, 4.3, číslice 41, ADR".

U vyprázdněných cisternových vozidel, vyprázdněných snímatelných cisteren, vyprázdněných cisternových kontejnerů a vyprázdněných malých kontejnerů, nevyčištěných, musí být toto pojmenování doplněno slovy "Poslední náklad", jakož i názvem a číslicí poslední naložené věci, např. "Poslední náklad: 1295 trichlorsilan, číslice 1a)".

2493-2499

TŘÍDA 5.1 LÁTKY PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ

1. Vyjmenování látek

2500

(1) Z látek spadajících pod název třídy 5.1 ty, které jsou vyjmenovány v bodě 2501 nebo spadají pod hromadné pojmenování v tomto bodu, podléhají podmínkám uvedeným v bodech 2500 (2) až 2522 a předpisům této přílohy a přílohy B. Ty jsou pak považovány za látky ADR.

POZNÁMKA: O množství látek uvedených v bodu 2501, které nepodléhají ustanovením pro tuto třídu, buď v této příloze, nebo v příloze B, viz bod 2501a.

(2) Pojem třída 5.1 zahrnuje látky, které ač samy nejsou nezbytně hořlavé, mohou ve všeobecnosti dodáním kyslíku způsobit nebo podporovat hoření jiných látek.

(3) Látky třídy 5.1 se dělí na:

A. Kapalné látky podporující hoření a jejich vodné roztoky B. Tuhé látky podporující hoření a jejich vodné roztoky

C. Vyprázdněné obaly

Na základě stupně své nebezpečnosti se látky třídy 5.1, s výjimkou látek číslic 5 a 20, zařadí v jednotlivých číslicích bodu 2501 do jedné z následujících skupin:

a) látky silně podporující hoření;

b) látky podporující hoření;

c) látky slabě podporující hoření.

(4) Látky podporující hoření, tuhé, jmenovitě neuvedené mohou být zařazeny do třídy 5.1 buď na základě zkušeností, nebo zkušebních metod, postupů a kritérií, které jsou uvedeny v Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 34.4. Pokud se výsledky zkoušek liší od známých zkušeností, musí se dát přednost známým zkušenostem před výsledky zkoušek.

(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené tuhé látky přiřazují do číslic bodu 2501 podle zkušebních postupů Manual of Tests and Criteria, část III, pododdíl 34.4.1, platí tato kritéria:

- Tuhá látka musí být zařazena do třídy 5.1, jesliže se při zkoušce vzorek: celuloza v hmotnostním poměru 4:1 až 1:1 vznítí nebo hoří nebo představuje průměrnou dobu hoření delší, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:7;

- Tuhá látka musí být přiřazena pod písmeno a), jesliže při zkoušce vzorek: celuloza v hmotnostním poměru 4:1 až 1:1 představuje průměrnou dobu hoření kratší, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:2;

- Tuhá látka musí být přiřazena pod písmeno b), jesliže při zkoušce vzorek: celuloza v hmotnostním poměru 4:1 až 1:1 představuje průměrnou dobu hoření stejnou nebo kratší, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 2:3; a nesplňuje kritéria pro přiřazení pod písmeno a);

- Tuhá látka musí být přiřazena pod písmeno c), jesliže při zkoušce vzorek: celuloza v hmotnostním poměru 4:1 až 1:1 představuje průměrnou dobu hoření stejnou nebo kratší, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:7; a nesplňuje kritéria pro přiřazení pod písmena a) a b).

(6) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky zařazují do číslic bodu 2501 podle zkušebních postupů Manual of Tests and Criteria, část III, pododdíl 34.4.2, platí tato kritéria

- Kapalná látka musí být zařazena do třídy 5.1, jestliže při zkoušce směsi látky a celulózy v hmotnostním poměru 1:1 stoupne tlak na 2070 kPa nebo vyšší a průměrná doba zvýšení tlaku je stejná nebo delší, než je průměrná doba zvýšení tlaku směsi vodného roztoku 65 % kyseliny dusičné s celulózou v hmotnostním poměru 1:1;

- Kapalná látka musí být přiřazena pod písmeno a), jestliže se při zkoušce směs látky a celulózy v hmotnostním poměru 1:1 samovolně vznítí; nebo průměrná doba zvýšení tlaku směsi látky a celulózy v hmotnostním poměru 1:1 je menší než průměrná doba zvýšení tlaku směsi kyseliny chloristé, s obsahem 50 % kyseliny, a celulózy v hmotnostním poměru 1:1;

- Kapalná látka musí být přiřazena pod písmeno b), jestliže při zkoušce směsi látky a celulózy v hmotnostním poměru 1:1 její průměrná doba zvýšení tlaku je menší nebo stejná jako průměrná doba zvýšení tlaku směsi chlorečnanu sodného, 40 % vodného roztoku, a celulózy v hmotnostním poměru 1:1; a nesplňuje kritéria pro přiřazení pod písmeno a);

- Kapalná látka musí být přiřazena pod písmeno c), jestliže při zkoušce směsi látky a celulózy v hmotnostním poměru 1:1 její průměrná doba zvýšení tlaku je menší nebo stejná jako průměrná doba zvýšení tlaku směsi vodného roztoku 65 % kyseliny dusičné s celulózou v hmotnostním poměru 1:1; a nesplňuje kritéria pro přiřazení pod písmena a) a b).

(7) Spadají-li látky třídy 5.1 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých jmenovitě uvedené látky bodu 2501 patří, je třeba tyto směsi nebo roztoky zařadit do těch číslic, popř. skupin, do kterých patří na základě svého skutečného stupně nebezpečnosti.

POZNÁMKA: O zařazování roztoků a směsí (jako přípravky a odpady) viz také bod 2002 (8).

(8) Jestliže jsou látky jmenovitě uvedeny pod více než jedním písmenem téže číslice bodu 2501, může se odpovídající písmeno stanovit na základě výsledků zkušebního postupu podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 34.4, a kritérií uvedených v předchozích odstavcích (5) a (6).

(9) Na základě zkušebního postupu podle Manual of Tests and Criteria, část III, oddíl 34.4, a kritérií uvedených v předchozích odstavcích (5) a (6), může být béž stanoveno, zda povaha jmenovitě uvedené látky je taková, že látka nepodléhá ustanovením pro tuto třídu (viz bod 2514).

(10) Za tuhé látky se ve smyslu předpisů o balení bodu 2506 (2), 2507 (2) a 2508 (2) považují látky a směsi látek s bodem tání nad 45 °C.

(11) Chemicky nestabilní látky třídy 5.1 jsou připuštěny k přepravě, jen pokud byla provedena potřebná opatření k zabránění nebezpečné rozkladné nebo polymerizační reakce v průběhu přepravy. K tomu účelu se musí dbát zvláště na to, aby nádoby neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce podpořily.

(12) Tuhé látky podporující hoření, schopné samoohřevu, přiřazené identifikačnímu číslu 3100, tuhé látky podporující hoření, raegující s vodou, přiřazené identifikačnímu číslu 3121 a tuhé látky podporující hoření, hořlavé, přiřazené identifikačnímu číslu 3137 Doporučení OSN není dovoleno přepravovat [viz však bod 2002 (8), poznámku 1/ pod tabulkou v odstavci 2.3.1].

2501

A. Kapalné látky podporující hoření a jejich vodné roztoky

1. Peroxid vodíku a jeho roztoky nebo směsi peroxidu vodíku s jinou kapalnou látkou ve vodném roztoku:

a) 2015 peroxid vodíku, stabilizovaný, nebo 2015 peroxid vodíku, vodné roztoky, stabilizované s více než 60 % peroxidu vodíku;

POZNÁMKA 1: Pro tyto látky platí zvláštní předpisy o balení (viz bod 2503).

POZNÁMKA 2: Nestabilizovaný peroxid vodíku, nebo nestabilizované vodné roztoky peroxidu vodíku s více než 60 % peroxidu vodíku není dovoleno přepravovat.

b) 2014 peroxid vodíku, vodné roztoky s nejméně 20 %, ale nejvýše 60 % peroxidu vodíku (stabilizace podle potřeby);

3149 peroxid vodíku a kyselina peroctová, směs, stabilizovaná s kyselinou (kyselinami), vodou a nejvýše 5 % kyseliny peroctové.

POZNÁMKA: Směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové (3149) nesmí za podmínek1) laboratorních zkoušek v uzavřeném prostoru detonovat ani deflagrovat a nesmí rovněž v uzavřeném stavu při zahřátí ani následkem výbušného účinku vykazovat jakékoliv podobné reakce. Tato látka musí být termicky stabilní (teplota samourychlujícího se rozkladu 60 °C nebo vyšší pro kus 50 kg); k znecitlivění se musí použít kapalná látka snášenlivá s kyselinou peroctovou. Látky, které neodpovídají těmto kritériím, jsou látkami třídy 5.2 [viz Manual of Tests and Criteria, část II, odstavec 20.4.3 g)].

c) 2984 peroxid vodíku, vodné roztoky s nejméně 8 %, ale méně než 20 % peroxidu vodíku (stabilizace podle pobřeby).

POZNÁMKA: Vodné roztoky peroxidu vodíku, s méně než 8 % peroxidu vodíku nepodléhají předpisům ADR.

2. Tetranitromethan:

a) 1510 tetranitromethan

POZNÁMKA: Tetranitromethan nezbavený hořlavých nečistot není dovoleno přepravovat.

3. Roztok kyseliny chloristé:

a) 1873 kyselina chloristá ve vodném roztoku s více než 50 % hm., ale nejvýše 72 % hm. čisté kyseliny

POZNÁMKA 1: Roztoky kyseliny chloristé s více než 72 % hm. čisté kyseliny nebo směsi kyseliny chloristé s jinou kapalnou látkou než vodou není dovoleno přepravovat.

POZNÁMKA 2: 1802 kyselina chloristá s nejvýše 50 % hm. čisté kyseliny ve vodném roztoku je látkou třídy 8 [viz bod 2801, číslice 4b)].

4. Roztok kyseliny chlorečné:

b) 2626 kyselina chlorečná, vodný roztok s nejvýše 10 % kyseliny chlorečné

POZNÁMKA: Roztok kyseliny chlorečné s více než 10 % kyseliny chlorečné nebo směsi kyseliny chlorečné s jinou kapalnou látkou než vodou není dovoleno přepravovat.

5. Halogenované sloučeniny fluoru:

1745 fluorid bromičný, 1746 fluorid bromitý, 2495 fluorid jodičný.

POZNÁMKA 1: Pro tyto látky platí zvláštní předpisy o balení (viz bod 2504).

POZNÁMKA 2: Ostatní halogenované sloučeniny fluoru není dovoleno jako látky třídy 5.1 přepravovat.

B. Tuhé látky podporující hoření a jejich vodné roztoky

11. Chlorečnany a směsi chlorečnanů s boritany nebo s hygroskopickými chloridy (jako chlorid hořečnatý nebo chlorid vápenatý):

b) 1452 chlorečnan vápenatý, 1458 boritany a chlorečnany, směsi, 1459 chlorečnan a chlorid hořečnatý, směsi, 1485 chlorečnan draselný, 1495 chlorečnan sodný, 1506 chlorečnan strontnatý, 1513 chlorečnan zinečnatý, 2427 chlorečnan draselný, vodný roztok, 2428 chlorečnan sodný, vodný roztok, 2429 chlorečnan vápenatý, vodný roztok, 2721 chlorečnan měďnatý, 2723 chlorečnan hořečnatý,
1461 chlorečnany, anorganické, j.n. 3210 chlorečnany, anorganické, vodný roztok, j.n,

c) 2427 chlorečnan draselný, vodné roztoky
2428 chlorečnan sodný, vodné roztoky
2429 chlorečnan vápenatý, vodné roztoky,
3210 chlorečnany, anorganické, vodné roztoky, j.n.

POZNÁMKA 1: Viz také číslici 29.

POZNÁMKA 2: Chlorečnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chlorečnanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

12. Chloristan amonný

b) 1442 chloristan amonný

POZNÁMKA: Zařazení této látky musí být v souladu s výsledky zkoušek podle dodatku A.1. Pokud jde o velikost částic a obal látky, viz také třídu 1 (bod 2101, číslice 4, číslo látky 0402).

13. Chloristany (vyjma chloristan amonný, viz číslici 12):

b) 1455 chloristan vápenatý, 1475 chloristan hořečnatý, 1489 chloristan draselný, 1502 chloristan sodný, 1508 chloristan strontnatý,
1481 chloristany, anorganické, j.n., 3211 chloristany, anorganické, vodný roztok, j.n.

c) 3211 chloristany, anorganické, vodné roztoky, j.n.

POZNÁMKA: Viz také číslici 29.

14. Chloritany:

b) 1453 chloritan vápenatý, 1496 chloritan sodný, 1462 chloritany, anorganické, j.n.

POZNÁMKA 1: 1908 chloritanový roztok je látka třídy 8 [viz bod 2801, číslice 61b) nebo c)].

POZNÁMKA 2: Chloritan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chloritanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

15. Chlornany:

b) 1471 chlornan lithný, suchý nebo 1471 chlornan lithný, směsi, 1748 chlornan vápenatý, suchý nebo 1748 chlornan vápenatý, suchý, směs s více než 39 % aktivního chloru (8,8 % aktivního kyslíku), 2880 chlornan vápenatý, hydratovaný, nebo 2880 chlornan vápenatý, hydratovaná směs s nejméně 5,5 %, ale nejvýše 10 % vody,
3212 chlornany, anorganické, j.n.;

c) 2208 chlornan vápenatý, suchý, směs s více než 10 %, ale nejvýše 39 % aktivního chloru.

POZNÁMKA 1: Chlornan vápenatý, suchý, směs s nejvýše 10 % aktivního chloru nepodléhá předpisům ADR.

POZNÁMKA 2: 1791 chlornanový roztok je látka třídy 8 [viz bod 2801, číslice 61b) nebo c)].

POZNÁMKA 3: Směsi chlornanů s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

POZNÁMKA 4: Viz také číslici 29.

16. Bromičnany:

b) 1473 bromičnan hořečnatý, 1484 bromičnan draselný, 1494 bromičnan sodný,
1450 bromičnany, anorganické, j.n., 3213 bromičnany, anorganické, vodné roztoky, j.n.

c) 2469 bromičnan zinečnatý,
3213 bromičnany, anorganické, vodné roztoky, j.n.

POZNÁMKA 1: Bromičnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi bromičnanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

POZNÁMKA 2: Viz také číslici 29.

17. Manganistany:

b) 1456 manganistan vápenatý, 1490 manganistan draselný, 1503 manganistan sodný, 1515 manganistan zinečnatý,
1482 manganistany, anorganické, j.n., 3214 manganistany, anorganické, vodné roztoky, j.n.

POZNÁMKA 1: Manganistan amonný a jeho vodné roztoky a směsi manganistanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

POZNÁMKA 2: Viz také číslici 29.

18. Persírany:

c) 1444 persíran amonný, 1492 persíran draselný, 1505 persíran sodný,
3215 persírany, anorganické, j.n., 3216 persírany, anorganické, vodný roztok, j.n.

19. (vyhrazeno)

20. Roztoky dusičnanu amonného:

2426 dusičnan amonný, kapalný, horký koncentrovaný roztok s koncentrací vyšší než 80 %, ale nejvýše 93 % za podmínky, že

1. Hodnota pH změřená u 10 % vodného roztoku látky určené k přepravě leží mezi 5 a 7.

2. Roztoky neobsahují hořlavé látky v množství větším než 0,2 % ani sloučeniny chloru v takovém množství, že obsah chloru překračuje 0,02 %.

POZNÁMKA: Vodné roztoky dusičnanu amonného s koncentrací nejvýše 80 % nepodléhají předpisům ADR.

21. Dusičnan amonný a hnojiva obsahující dusičnan amonný2/ :

c) 1942 dusičnan amonný, s nejvýše 0,2 % hořlavých látek, včetně organických látek (počítaných jako uhlík) a prostý ostatních přísad;

2067 hnojiva obsahující dusičnan amonný, typ A1: homogenní a stálé směsi dusičnanu amonného s anorganickými přísadami, které jsou vůči dusičnanu amonnému chemicky inertní, s nejméně 90 % dusičnanu anonného a nejvíce 0,2 % hořlavých látek (včetně organických látek počítaných jako uhlík) nebo s více než 70 %, ale méně než 90 % dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4 % hořlavých látek;

2068 hnojiva obsahující dusičnan amonný, typ A2: homogenní a stálé směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým a/nebo s dolomitem, které obsahují více než 80 %, ale méně než 90 % dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4 % hořlavých látek;

2069 hnojiva obsahující dusičnan amonný, typ A3: homogenní a stálé směsi dusičnanu amonného se síranem amonným, které obsahují více než 45 %, ale nejvíce 70 % dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4 % hořlavých látek;

2070 hnojiva obsahující dusičnan amonný, typ A4: homogenní a stálé směsi dusík/fosfát nebo dusík/draslík nebo vícesložková hnojiva typu dusík/fosfát/draslík, která obsahují více než 70 %, ale méně než 90 % dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4 % hořlavých látek.

POZNÁMKA 1: Dusičnan amonný obsahující více než 0,2 % hořlavých látek (včetně jakékoli organické látky ekvivalentní vodíku) není dovoleno přepravovat, ledaže je komponentem látky nebo předmětu třídy 1.

POZNÁMKA 2: Při stanovení obsahu dusičnanu amonného všechny ionty dusíku, pro které molekulární ekvivalent iontů amonia je ve směsi, musí být vypočteny jako dusičnan amoninný.

POZNÁMKA 3: Hnojiva s obsahem dusičnanu amonného nebo hořlavé látky převyšujícím uvedené hodnoty není dovoleno přepravovat, kromě za podmínek třídy 1. Viz též poznámku 5.

POZNÁMKA 4: Hnojiva s obsahem dusičnanu amonného pod uvedené limitní hodnoty nepodléhají ustanovením ADR.

POZNÁMKA 5: Hnojiva obsahující dusičnan amonný, homogenní směsi dusík/fosfár nebo dusík/draslík nebo vícesložková hnojiva typu dusík/fosfát/draslík, jejichž molekulární přebybek iontů dusíku nad ionty amonnia (vypočtený jako dusičnan draselný), je menší než 10 %, nepodléhají ustanovením ADR, pokud:

a) jejichž obsah dusičnanu amonného není vyšší než 70 % a jejichž celkový obsah hořlavých látek není vyšší než 0,4 %; nebo

b) jejichž obsah dusičnanu amonného není vyšší než 45 % bez omezení jejich obsahu hořlavých látek.

22. Dusičnany (vyjma látek číslic 20, 21 a 29):

b) 1493 dusičnan stříbrný, 1514 dusičnan zinečnatý, 1477 dusičnany, anorganické, i.n., 3218 dusičnany, anorganické, vodný roztok, j.n.;

c) 1438 dusičnan hlinitý, 1451 dusičnan cesný, 1454 dusičnan vápenatý, 1465 dusičnan didymia (směs dusičnanu neodymu a dusičnanu praseodymu), 1466 dusičnan železitý, 1467 dusičnan guanidinu, 1474 dusičnan hořečnatý, 1486 dusičnan draselný, 1498 dusičnan sodný, 1499 dusičnan sodný a dusičnan draselný, směsi, 1507 dusičnan strontnatý, 2720 dusičnan chromitý, 2722 dusičnan lithný, 2724 dusičnan manganatý, 2725 dusičnan nikelnatý, 2728 dusičnan zirkoničitý,

1477 dusičnany, anorganické, j.n., 3218 dusičnany, anorganické, vodný roztok, j.n.

POZNÁMKA 1: 1625 dusičnan rtuťnatý, 1627 dusičnan rtuťný a 2727 dusičnan thallný jsou látkami třídy 6.1 [viz bod 2601, číslice 51b) a 58b)]. 2976 dusičnan thoričitý, tuhý, 2980 roztok hexahydrátu dusičnanu uranylu a 2981 dusičnan uranylu, tuhý jsou látkami třídy 7 (viz bod 2704, listy 5, 6, 9, 10, 11 a 13).

POZNÁMKA 2: Obchodní forma hnojiva obsahujícího dusičnan vápenatý, sestávající hlavně z podvojné soli (dusičnan vápenatý a dusičnan amonný), která obsahuje nejvýše 10 % dusičnanu amonného a nejméně 12 % krystalové vody, nepodléhá předpisům ADR.

POZNÁMKA 3: Vodné roztoky anorganických tuhých dusičnanů, pro které koncentrace při nejnižší teplotě, s níž se mohou setkat během přepravy, není vyšší než 80 % nasycení, nepodléhají ustanovením dohody ADR.

23. Dusitany:

b) 1488 dusitan draselný, 1512 dusitan zinečnato-amonný,
2627 dusitany, anorganické, j.n., 3219 dusitany, anorganické, vodní roztok, j.n.;

c) 1500 dusitan sodný, 2726 dusitan nikelnatý,
3219 dusitany, anorganické, vodný roztok, j.n.

POZNÁMKA 1: Dusitan amonný a jeho vodné roztoky a směsi anorganického dusitanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

POZNÁMKA 2: Dusitan zinečnato-amonný není dovoleno přepravovat po moři.

24. Směsi dusičnanů a dusitanů číslic 22 a 23:

b) 1487 dusičnan draselný a dusitan sodný, směs;

POZNÁMKA: Směsi s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

25. Peroxidy a superoxidy:

a) 1491 peroxid draselný, 1504 peroxid sodný, 2466 superoxid draselný, 2547 superoxid sodný;

b) 1457 peroxid vápenatý, 1472 peroxid lithný, 1476 peroxid hořečnatý, 1509 peroxid strontnatý, 1516 peroxid zinečnatý,
1483 peroxidy, anorganické, j.n.

POZNÁMKA: Viz také číslici 29.

26. Kyseliny chlorisokyanurové a jejich soli:

b) 2465 kyselina dichlorisokyanurová, suchá, 2465 soli kyseliny dichlorisokyanurové, 2468 kyselina trichlorisokyanurová, suchá.

POZNÁMKA: Hydratovaná sodná sůl kyseliny dichlorisokyanurové nepodléhá předpisům ADR.

27. Tuhé látky podporující hoření, nejedovaté a nežíravé, a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiná hromadná pojmenování:

a) 1479 látka podporující hoření tuhá, j.n.;

b) 1439 dvojchroman amonný, 3247 perboritan sodný bezvodý, 1479 látka podporující hoření, tuhá, j.n.;

c) 1479 látka podporující hoření, tuhá, j.n.

28. Vodné roztoky tuhých látek podporujících hoření, nejedovaté a nežíravé, a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiná hromadná pojmenování:

a) 3139 látka podporující hoření, kapalná, j.n.;

b) 3139 látka podporující hoření, kapalná, i.n.;

c) 3139 látka podporující hoření, kapalná, j.n.

29. Tuhé látky podporující hoření, jedovaté, a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiná hromadná pojmenování:

a) 3087 látka podporující hoření, tuhá, jedovatá, j.n.;

b) 1445 chlorečnan barnatý, 1446 dusičnan barnatý, 1447 chloristan barnatý, 1448 manganistan barnatý, 1449 peroxid barya, 1469 dusičnan olovnatý, 1470 chloristan olovnatý, 2464 dusičnan berylnatý, 2573 chlorečnan thalný, 2719 bromičnan barnatý, 2741 chlornan barnatý, s více než 22 % aktivního chloru,
3087 látka podporující hoření, tuhá, jedovatá, j.n.;

c) 1872 oxid olovičitý,
3087 látka podporující hoření, tuhá, jedovatá, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích jedovatosti bod 2600 (3).

30. Vodné roztoky tuhých látek podporujících hoření, jedovaté, a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), kberé nelze zařadit pod jiná hromadná pojmenování:

a) 3099 látka podporující hoření, kapalná, jedovatá, j.n.;

b) 3099 látka podporující hoření, kapalná, jedovatá, j.n.;

c) 3099 látka podporující hoření, kapalná, jedovatá, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích jedovatosti viz bodu 2600 (3).

31. Tuhé látky podporující hoření, žíravé, a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

a) 3085 látka podporující hoření, tuhá, žíravá, j.n.;

b) 1463 oxid chromový, bezvodý (kyselina chromová tuhá), 3085 látka podporující hoření, tuhá, žíravá, j.n.;

c) 1511 adiční sloučenina močoviny s peroxidem vodíku 3085 látka podporující hoření, tuhá, žíravá, j.n.

POZNÁMKA 1: O kritériích žíravosti viz bod 2800 (3).

POZNÁMKA 2: 1755 roztok kyseliny chromové je látkou třídy 8 [viz bod 2801, číslice 17b) nebo c)].

32. Vodné roztoky tuhých látek podporujících hoření, žíravé, a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné hromadné pojmenování:

a) 3098 látka podporující hoření, kapalná, žíravá, j.n.;

b) 3098 látka podporující hoření, kapalná, žíravá, j.n.;

c) 3098 látka podporující hoření, kapalná, žíravá, j.n.

POZNÁMKA: O kritériích žíravosti viz bod 2800 (3).

C. Vyprázdněné obaly

POZNÁMKA: Vyprázdněné obaly, na nichž zvnějšku ulpívají zbytky předchozího obsahu, není dovoleno přepravovat.

41. Vyprázdněné obaly včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), vyprázdněná cisternová vozidla, vyprázdněné snímatelné cisterny, vyprázdněné cisternové kontejnery, nevyčištěné, jakož i vyprázdněná vozidla a vyprázdněné malé kontejnery pro volně ložené látky, nevyčištěné, které obsahovaly látky třídy 5.1.

POZNÁMKA: Vyprázdněné nevyčistěné obaly, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly látky této třídy, nepodléhají podmínkám dohody ADR, byla-li provedena opatření zcela vylučující jakékoli nebezpečí tříd. Nebezpečí jsou vyloučena, byla-li učiněna přiměřená opatření vylučující všechna nebezpečí tříd 1 až 9.

2501a

(1) Látky různých číslic, které jsou přepravovány za následujících podmínek, nepodléhají ustanovením pro tuto třídu uvedeným v této příloze ani v příloze B, kromě ustanovení uvedenému níže v odstavci (2):

a) Látky spadající pod a) všech číslic neupravuje tento bod.

b) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic:

- kapalné látky až do 500 ml v jednom vnitřním obalu;

- tuhé látky až do 500 g v jednom vnitřním obalu.

c) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic:

- kapalné látky až do 1 litru v jednom vnitřním obalu;

- tuhé látky až do 1 kg v jednom vnitřním obalu.

Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí splňovat nejméně podmínky bodu 3538. Jeden kus nesmí mít větší hmotnost než 30 kg.

Tato množství obsažená ve vnitřních obalech z kovu nebo plastů mohou být též přepravována ve smršťovacích nebo napínacích obalech používaných jako vnější obaly, pokud celková hrubá hmotnost nepřekročí 20 kg.

Musí být dodrženy "Všeobecné předpisy o balení" bodu 3500 (1) a (2), jakož i (5) až (7).

(2) Při přepravě podle předchozího odstavce (1) popis věcí v nákladním listu musí odpovídat požadavkům bodu 2514 a zahrnovat slova "omezené množství".

Každý kus musí být zřetelně a trvanlivě označen identifikačním číslem věci uvedeným v nákladním listu s předřazenými písmeny "UN".

2. Předpisy pro balení

A. Kusy

1. Všeobecné podmínky balení

2502

(1) Obaly musí splňovat podmínky dodatku A.5, pokud nejsou v bodech 2503 a 2504 uvedeny zvláštní předpisy pro určité látky.

(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí splňovat podmínky dodatku A.6.

(3) Podle ustanovení bodů 2500 (3) a 3511 (2), jakož i 3611

(2) se použijí pro

- látky silně podporující hoření, spadající v jednotlivých číslicích pod a), obaly obalové skupiny I , označené písmenem "X",

- látky podporující hoření, spadající v jednotlivých číslicích pod b), obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmeny "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y",

- látky slabě podporující hoření, spadající v jednotlivých číslicích pod c), obaly obalové skupiny III, II nebo I, označené písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmeny "Z" nebo"Y".

POZNÁMKA: K přepravě látek třídy 5.1 v cisternových vozidlech, snímatelných cisternách nebo cisternových kontejnerech, jakož i k přepravě volně ložených tuhých látek viz přílohu B.

2. Balení jednotlivých látek

2503

(1) Látky číslice 1a) musí být baleny:

a) Do sudů z hliníku čistoty nejméně 99,5 % s neodnímatelným víkem podle bodu 3521 nebo do sudů ze speciální oceli, která nevyvolává rozklad peroxidu vodíku, s neodnímatelným víkem podle bodu 3520, nebo

b) do skupinových obalů podle bodu 3538 s vnitřními obaly ze skla, plastu nebo kovu, které nevyvolávají rozklad peroxidu vodíku. Jeden vnitřní obal ze skla nebo plastu smí obsahovat nejvýše 2 litry, jeden vnitřní obal z kovu nejvýše 5 litrů.

Obaly musí být opatřeny odvětrávacím zařízením podle bodu 3500 (8). Obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle dodatku A.5 pro skupinu obalů I.

(2) Obaly smějí být plněny nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu.

(3) Hmotnost kusu nesmí být větší než 125 kg.

2504

Látky číslice 5 musí být přepravovány v lahvích s vnitřním objemem nejvýše 150 litrů nebo v nádobách s vnitřním objemem nejvýše 1 000 litrů (např. válcovité nádoby s obručemi nebo kulovité nádoby) vyrobených z uhlíkové oceli nebo z vhodné legované oceli.

a) Nádoby musí splňovat příslušné předpisy třídy 2 (viz body 2212 a 2213). Nádoby musí být dimenzovány při použití výpočtového tlaku nejméně 2,1 MPa (21 bar) (přetlak). Stěny nádob však musí mít tloušťku nejméně 3 mm. Nádoby musí být před prvním použitím podrobeny hydraulické tlakové zkoušce tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak). Tato zkouška se musí opakovat každých 8 let společně s vnitřní prohlídkou nádoby a kontrolou částí vybavení. Kromě toho musí být tyto nádoby prohlédnuty každé 2 roky vhodným měřícím přístrojem (např. ultrazvuk) s ohledem na korozi a zkontrolován stav částí vybavení. Pro tyto zkoušky a prohlídky platí předpisy třídy 2 (viz bod 2215 až 2217).

b) Nádoby smějí být plněny nejvýše do 92 % svého vnitřní objemu.

c) Na nádobách musí být čitelně a trvanlivě uvedeny tyto údaje :

- jméno nebo značka výrobce a číslo nádoby;

- pojmenování látky podle bodu 2501, číslice 5;

- vlastní hmotnost nádoby a nejvyšší přípustná hmotnost naplněné nádoby;

- datum (měsíc, rok) první a poslední provedené periodické zkoušky;

- razítko znalce, který provedl zkoušky a kontroly.

2505

Roztoky dusičnanu amonného číslice 20 se smějí přepravovat jen v cisternových vozidlech nebo snímatelných cisternách (viz dodatek B.1a) nebo v cisternových kontejnerech (viz dodatek B.1b).

2506

(1) Látky spadající pod a) jednotlivých číslic, s výjimkou číslice 1 a), bodu 2501 musí být baleny:

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 3522, nebo

d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem s vnitřním objemem nejvýše 60 litrů nebo do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů s vnitřním obalem ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 3538.

(2) Kyselina chloristá číslice 3a) smí být kromě toho balena do kombinovaných obalů (sklo) podle bodu 3539.

(3) Tuhé látky ve smyslu bodu 2500 (10) smějí být kromě toho baleny:

a) do sudů s odnímatelným víkem z oceli podle bodu 3520, z hliníku podle bodu 3521, z překližky podle bodu 3523, z lepenky podle bodu 3525 nebo z plastu podle bodu 3526 nebo do kanystrů s odnímatelným víkem z oceli nebo hliníku podle bodu 3522 nebo z plastu podle bodu 3526, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do skupinových obalů podle bodu 3538, s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli.

2507

(1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic bodu 2501 musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku podle bodu 3522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 3538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 3539, nebo

h) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3622, nebo

i) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z tuhého plastu podle bodu 3624, nebo

j) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 3625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

POZNÁMKA k a), b), c) a d) : Pro sudy a kanystry s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 °C vyšší než 200 mm2/s a pro tuhé látky platí zjednodušené podmínky (viz body 3512, 3553, 3554 a 3561).

(2) Látky v tuhém stavu ve smyslu bodu 2500 (10) smějí být kromě toho baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 3523 nebo z lepenky podle bodu 3525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z fólie z plastu podle bodu 3535 nebo z papíru odolného proti vodě podle bodu 3536 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách, nebo

c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1, za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku.

2508

(1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic bodu 2501 musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 3520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 3521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo hliníku podle bodu 3522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 3537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 3538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 3539, nebo

h) do obalů s jemného plechu podle bodu 3540, nebo

i) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3622, nebo

j) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z tuhého plastu podle bodu 3624, nebo

k) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou s plastu podle bodu 3625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

POZNÁMKA k a), b), c), d) a h): Pro sudy, kanystry a obaly z jemného plechu s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 °C vyšší než 200 mm2/s a pro tuhé látky platí zjednodušené podmínky (viz body 3512, 3552 až 3554 a 3561).

(2) Látky v tuhém stavu ve smyslu bodu 2500 (10) smějí být kromě toho baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 3523 nebo z lepenky podle bodu 3525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z fólie z plastu podle bodu 3535 nebo do papírových pytlů odolných proti vodě podle bodu 3536, nebo

c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1. Látky číslic 21 a 22c) však smějí být baleny do všech typů flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 3623. 2509

2509

Obaly nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obsahující látky číslice 1b) nebo 1c) musí být opatřeny odvětrávacím zařízením podle bodu 3500 (8) nebo 3601 (6).

2510

3. Společné balení

2511

(1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 3538.

(2) Látky různých číslic třídy 5.1 smějí být až do 3 litrů pro kapalné látky a/nebo 5 kg pro tuhé látky na nádobu spolu vzájemně, a/nebo s věcmi, které předpisům ADR nepodléhají, baleny do jednoho skupinového obalu podle bodu 3538, jesbliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(3) Pokud nejsou v odstavci 7 uvedeny zvláštní podmínky, smějí být látky této třídy až do množství nejvíce 3 litrů pro kapalné látky a/nebo nejvíce 5 kg pro tuhé látky na nádobu baleny s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo s věcmi, které předpisům ADR nepodléhají, do jednoho skupinového obalu podle bodu 3538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(4) Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin hořlavých a/nebo jedovatých plynů;

c) tvoření žíravých kapalných látek;

d) tvoření nestabilních látek.

(5) Předpisy bodů 2002 (6) a (7) a 2502 musí být dodrženy.

(6) Při použití beden ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.

(7) Pro látky číslic 1a), 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16b), 17, 25 a 27 až 32 a pro látky spadající pod a) ostatních číslic není společné balení dovoleno. Pro kyselinu chloristou s více než 50 % čisté kyseliny číslice 3a) je však dovoleno společné balení s kyselinou chloristou třídy 8, bod 2801, číslice 4b).

4. Nápisy a bezpečnostní značky na kusech viz dodatek A.9)

Nápisy

2512

(1) Každý kus musí být jasně a trvale označen identifikačním číslem látky nebo předmětů uvedeným v nákladním listu s předřazenými písmeny "UN".

Bezpečnostní značky

(2) Kusy obsahující látky třídy 5.1 musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 5.1.

(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 2, 5, 29 nebo 30 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru 6.1. Kusy obsahující látky číslic 1a), 1b), 3a), 5, 31 nebo 32 musí být kromě toho opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru 8.

(4) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou zvnějšku viditelné, jakož i kusy obsahující nádoby s odvětrávacími zařízeními nebo nádoby s odvětrávacími zařízeními bez vnějšího obalu, musí být kromě toho opatřeny na dvou protilehlých v bočních stranách bezpečnostní značkou podle vzoru 11.

2513

B. Zápisy v nákladním listě

2514

Pojmenování věcí v nákladním listu se musí shodovat s jedním z identifikačních čísel a pojmenování zvýrazněných podtržením v bodu 2501.

Není-li látka jmenovitě uvedena, ale je přiřazena položce j.n., musí označení věcí sestávat z identifikačního čísla, z pojmenování položky j.n., následovaného chemickým nebo technickým pojmenováním látky 3/.

Označení věcí musí být doplněno údajem třídy, číslice a popřípadě písmene a zkratkou "ADR" (nebo "RID"), např. "5.1, číslice 11b), ADR".

Pří přepravě odpadů [viz bod 2000 (5)] musí označení věcí znít: "Odpad, obsahuje ........", přičemž musí být zapsán(y) svým chemickým pojmenováním nebezpečný(é) komponent(y) rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 2002(8), např. "Odpad, obsahuje 1513 chlorečnan zinečnatý, 5.1, číslice 11b), ADR".

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími ADR, není ve všeobecnosti třeba uvádět více než dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Jestliže některá jmenovitě uvedená látka nepodléhá podle bodu 2500 (9) podmínkám této třídy, smí odesílatel poznamenat v nákladním listu: "Věci nepodléhající třídě 5.1."

Pro roztoky a směsi obsahující pouze jednu složku podléhající předpisům ADR slovo "roztok" nebo "směs" musí být uvedeno jako část názvu v nákladním listu [viz bod 2002 (8) (a)].

Jestliže je tuhá látka přepravována v roztaveném stavu, musí být její popis doplněn slovem "roztavený", pokud není tento termín použit již v názvu.

2515 - 2521

C. Vyprázdněné obaly

2522

(1) Vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), nevyčištěné, číslice 41 musí být uzavřeny a být těsně tak jako v loženém stavu.

(2) Vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), nevyčištěné, číslice 41 musí být opatřeny stejnými bezpečnostními značkami jako v loženém stavu.

(3) Pojmenování v nákladním listu se musí shodovat s jedním z názvů zvýrazněných v číslici 41 podtržením, např. "Vyprázdněné obaly, 5.1, číslice 41, ADR". U nevyčistěných vyprázdněných cisternových vozidel, vyprázdněných snímatelných cisteren, vyprázdněných cisternových kontejnerů a vyprázdněných malých kontejnerů pro volně ložené látky musí být toto pojmenování doplněno slovy "Poslední náklad", jakož i názvem a číslicí poslední naložené věci, např. "Poslední náklad: 2015 peroxid vodíku, stabilizovaný, číslice 1a)".

2523 - 2549

TŘÍDA 5.2 ORGANICKÉ PEROXIDY

1. Vyjmenování látek

2550

(1) Z látek a předmětů spadajících pod název třídy 5.2 ty, které jsou vyjmenovány v bodu 2551 nebo které spadají pod hromadné pojmenování uvedené v tomto bodu, podléhají podmínkám uvedeným v bodech 2550 (4) až 2567 a ustanovením této přílohy a přílohy B. Jsou pak považovány za látky a předměty ADR 1/.

POZNÁMKA: O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady) viz též bod 2002 (8).

(2) Organické peroxidy a přípravky organických peroxidů se nepovažují za látky třídy 5.2, pokud:

- obsahují nejvýše 1,0 % aktivního kyslíku v organických peroxidech a nejvýše 1,0 % peroxidu vodíku

- obsahují nejvýše 0,5 % aktivního kyslíku v organických peroxidech obsahují více než 1,0 % nejvýše však 7 % peroxidu vodíku; nebo

- zkoušky prokázaly, že jsou typu G [viz odst.(6)].

POZNÁMKA: Obsah aktivního kyslíku (%) přípravku organického peroxidu se vypočte ze vzorce

16 x Σ (ni x ci/mi)

kde

ni = počet peroxyskupin na molekulu organického peroxidu i;

ci = koncentrace (% hmotnosti) organického peroxidu i;

mi = molekulová hmotnost organického peroxidu i.

(3) Podle podmínek třídy 5.2 není povoleno přepravovat tyto organické peroxidy :

- organické peroxidy typu A [viz Manual of Tests and Criteria, část II, odstavec 20.4.3 a)].

Definice

(4) Pojem třídy 5.2 zahrnuje organické látky, které obsahují dvojmocnou skupinu -0-0- a které mohou být považovány za deriváty peroxidu vodíku, v němž je nahrazen jeden atom nebo dva atomy vodíku organickými radikály.

Vlastnosti

(5) Organické peroxidy jsou termicky nestálé látky, které se mohou za obvyklých nebo zvýšených teplot samourychlením exotermicky rozložit. Rozklad může být vyvolán působením tepla, stykem s nečistotami (např. kyseliny, sloučeniny těžkých kovů, aminy), třením nebo nárazem. Rychlost rozkladu stoupá s teplotou a závisí od přípravy organického peroxidu. Při rozkladu se mohou uvolňovat škodlivé nebo hořlavé plyny nebo páry. Některé organické peroxidy, zvláště pod uzavřením, se mohou rozkládat výbušným způsobem. Tato vlastnost se může změnit přidáním ředidel nebo použitím vhodných obalů. Mnoho organických peroxidů prudce hoří. Organické peroxidy nesmějí přijít do styku s očima. Některé organické peroxidy způsobují již po velmi krátkém styku vážné poškození rohovky nebo poleptání kůže.

Zařazování organických peroxidů

(6) Organické peroxidy se rozdělují podle stupně své nebezpečnosti do sedmi typů. Zásady pro zařazování látek, které nejsou vyjmenovány v bodu 2551, jsou stanoveny v Manual of Tests and Criteria, část II. Typy sahají od typu A, který není připuštěn k přepravě v obalu, v němž byl odzkoušen, až k typu G, který nepodléhá předpisům třídy 5.2 [viz bod 2561(5)]. Zařazení k typům B až F je v přímém vztahu k nejvyššímu dovolenému množství v jednom obalu.

(7) Organické peroxidy a přípravky organických peroxidů vyjmenované v bodu 2551 jsou zařazeny do hromadných pojmenování:

- číslice 1 až 20, identifikační čísla 3101 až 3120.

Hromadné pojmenování stanoví:

- typ organického peroxidu (B až F), viz odstavec (6);

- fyzikální stav (kapalný/tuhý), viz bod 2553 (1); a

- řízení teploty, pokud je požadováno (viz odstavce (16) až (19)).

Směsi těchto přípravků mohou být přiřazeny k typu organického peroxidu tvořícímu jejich nejnebezpečnější složku a přepravovány za přepravních podmínek předepsaných pro tento typ. Jestliže však dvě stabilní složky mohou tvořit tepelně méně stabilní směs, musí být určena teplota samourychlujícího se rozkladu (SADT) směsi a, pokud je to nezbytné, odvozena ze SADT řízená a kritická teplota podle bodu 2550 (17).

(8) Zařazení organických peroxidů, přípravků nebo směsí organických peroxidů, nejmenovaných v bodu 2551, jakož jejich přiřazení hromadnému pojmenování provede příslušný orgán země původu. Jestliže není země původu smluvním státem ADR, musí být zatřídění a přepravní podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu ADR, který přijde do styku se zásilkou.

(9) Vzorky organických peroxidů nebo přípravků organických peroxidů, nevyjmenovaných v bodě 2551, pro než nejsou k dispozici úplné výsledky zkoušek a které se přepravují za účelem další zkoušky a vyhodnocení, se přiřadí do jednoho z vhodných pojmenování pro organické peroxidy typu C, pokud vyhoví těmto podmínkám :

- z existujících údajů plyne, že vzorek není nebezpečnější než organický peroxid typu B;

- vzorek je balen podle metody balení OP2 a množství na dopravní jednotku není větší než 10 kg;

- z existujících údajů plyne, že řízená teplota, pokud je požadována, je dostatečně nízká, aby zabránila jakémukoliv nebezpečnému rozkladu, a dostatečně vysoká, aby zabránila jakékoli nebezpečné separaci fází.

Znecitlivění (desensibilisace) organických peroxidů

(10) K zajištění bezpečné přepravy se organické peroxidy v mnoha případech znecitlivují organickými kapalnými nebo tuhými látkami, anorganickými tuhými látkami nebo vodou. Procentuální obsah látky vztažený na hmotnost se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo. V zásadě se znecitlivění musí provést tak, aby při úniku nemohlo dojít k nebezpečnému zvýšení koncentrace organického peroxidu.

(11) Pokud není pro určitý přípravek organického peroxidu nic jiného stanoveno, platí pro ředidla, která se použijí ke znecitlivění, tyto definice

- ředidla typu A jsou organické kapalné látky, snášenlivé s organickým peroxidem a s bodem varu nejméně 150 °C. Ředidla typu A se mohou používat pro znecitlivění všech organických peroxidů.

- ředidla typu B jsou organické kapalné látky, snášenlivé s organickým peroxidem a s bodem varu nižším než 150 °C, ale nejméně 60 °C a bodem vzplanutí nejméně 5 °C.

Ředidla typu B smějí být používána pro znecitlivění všech organických peroxidů, pokud bod varu kapaliny je nejméně o 60 °C vyšší než SADT v kusu o hmotnosti 50 kg.

(12) Jiná ředidla než typu A nebo B se smějí přidávat k přípravkům organických peroxidů vyjmenovaným v bodě 2551 jen, pokud jsou s nimi snášenlivá. Avšak nahrazení všech nebo části ředidla typu A nebo B jiným ředidlem s odlišnými vlastnostmi vyžaduje, aby přípravky organických peroxidů byly přehodnoceny podle normálního postupu zařazování do třídy 5.2.

(13) Voda se smí přidávat ke znecitlivění jen těch organických peroxidů, u nichž je v bodě 2551 nebo v rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce (8) uvedeno s "přídavkem vody" nebo "jako stabilní vodní disperze". Vzorky organických peroxidů nebo přípravků organických peroxidů, nejmenovaných v bodu 2551, smějí být rovněž znecitlivěny vodou za předpokladu, že jsou splněny podmínky odstavce (9).

(14) Organické a anorganické tuhé látky smějí být použity ke znecitlivění organických peroxidů, pokud jsou s nimi snášenlivé.

(15) Kapalné a tuhé látky se považují za snášenlivé, pokud nepříznivě nepůsobí na termickou stabilitu a nebezpečnost přípravku organického peroxidu.

Ustanovení o řízení teploty

(16) Určité organické peroxidy smějí být přepravovány pouze za podmínek řízené teploty. Řízenou teplotou se rozumí maximální teplota, při které mohou být organické peroxidy bezpečně přepravovány. Předpokládá se, že teplota bezprostředního okolí kusu přesáhne 55 °C během přepravy jen na relativně krátkou dobu za 24 hod. časový interval. V případě výpadku systému řízení teploty může být nutné provést nouzová opatření. Kritická teplota je teplota, při níž musí být provedena nouzová opatření.

(17) Řízená teplota a kritická teplota jsou odvozeny od teploty samourychlujícího se rozkladu (SADT), která je definována jako nejnižší teplota, při níž může dojít k samourychlujícímu se rozkladu pro látku v obalu užívaném během přepravy (viz tabulku 1). SADT musí být stanovena za účelem rozhodnutí, zda látka musí být přepravována při řízené teplotě. Předpisy pro stanovení SADT jsou uvedeny v Manual of Tests and Criteria, část II, oddíly 20 a 28.4.

Tabulka 1. Odvození řízené a kritické teploty

SADTŘízená teplotaKritická teplota
20 °C a méněo 20 °C nižší než SADTo 10 °C nižší než SADT
více než 20 °C až 35 °Co 15 °C nižší než SADTo 10 °C nižší než SADT
více než 35 °Co 10 °C nižší než SADTo 5 °C nižší než SADT

(18) Tyto organické peroxidy musí být přepravovány při řízené teplotě:

- organické peroxidy typů B a C se SADT ≤ 50 °C;

- organické peroxidy typu D se SADT ≤ 50 °C vykazující střední účinek při zahřívání v uzavřeném prostoru nebo organické peroxidy se SADT ≤ 45 °C vykazující malý nebo žádný účinek při zahřívání v uzavřeném prostoru;

- organické peroxidy typů E a F se SADT ≤ 45 °C.

POZNÁMKA: Předpisy pro stanovení účinku pří zahřívání v uzavřeném prostoru jsou uvedeny v Manual of Tests and Criteria, část II, oddíly 20 a 28.4.

(19) U látek, na něž se tato ustanovení vztahují, jsou řízené a kritické teploty uvedeny v bodu 2551. Skutečná teplota během přepravy smí být nižší než řízená teplota, avšak musí být stanovena tak, aby nedošlo k nebezpečnému oddělování (separaci) fází.

2551

A. Organické peroxidy bez kontroly teploty

1.b) 3101 Organický peroxid typ B, kapalný, jako :

LátkaKoncentrace (%)Ředidlo typ A (%)Metoda balení
(viz bod 2553)
Dodatkové bezpeč. značky
(viz bod 2559)
terc.-Amylperoxy-3,5,5- trimethyl-hexanoat≤ 100OP501
terc.-Bubylperoxyacetat>52-77≥ 23OP501
1,1-Di-(terc.-butylperoxy) cyklohexan>80-100OP501
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)- 3,3,5-trimethylcyklohexan>90-100OP501
Methylethylketonperoxid(y)2/≤ 52≥48OP501 + 8

2/ Obsah aktivního kyslíku ­ 10,0 % 177

2.b) 3102 Organický peroxid typ B, tuhý, jako :

LátkaKoncentrace (%)Inert. tuhá látka (%)Voda (%)Metoda balení
(viz bod 2554)
Dodatk. bezpeč. značky
(viz bod 2559)
terc.-Butylmonoperoxymaleat>52-100  OP501
terc.-Butylmonoperoxyftalát100  OP501
Kyselina 3-chlorperoxybenzoová>57-86≥ 14 OP101
Dibenzoylperoxid≥ 51-100≤ 48 OP201
Dibenzoylperoxid≥ 77-94 ≥ 6OP401
Peroxid kyseliny jantarové3/≥ 72-100  OP401
Di-4-chlorbenzoylperoxid≤ 77 ≥ 23OP501
Di-2,4-dichlorbenzoylperoxid≤ 77 ≥ 23OP501
2,2-Dihydroperoxypropan≤ 27≥ 73 OP501
2,5-Dimethyl-2,5-di-(benzoyl- peroxy)-hexan>82-100  OP501
Di-(2-fenoxyethyl)-peroxydi- karbonat≥ 85-100  OP501
3,3,6, 6, 9,9-Hexamethyl- 1,2,4,5-tetraoxacyklononan>52-100  OP401

3/ Přidáním vody se zmenší termická stabilita

3.b) 3103 Organický peroxid typ C, kapalný, jako :

LátkaKoncentrace (%)Ředidlo typ A (%)Voda (%)Metoda balení
(viz bod 2554)
Dodatk. bezpeč.
značky (viz bod 2559)
n-Buty1-4,4-di-(terc.- butylperoxy) valerat>52-100  OP5 
terc.-Butylhydroperoxid>79-90 ≥10OP58
terc.-Butylhydroperoxid +≤82    
terc.-Butylmonoperoxymaleat≤ 52≥ 48 OP68
terc.-Butylperoxyacetat>32-52≥ 48 OP6 
terc.-Butylperoxybenzoat>77-100≤ 22 OP5 
terc.-Butylperoxyisopropyl- karbonat≤ 77≥ 23 OP5 
terc.-Butylperoxy-2-methyl- benzoat≤ 100  OP5 
1,1-Di-(terc.-amylperoxy) cyklohexan≤ 82≤ 18 OP6 
Di-terc.-butylperoxid+ ≥9 ≥ 7OP58
2,2-Di-(terc.-butylperoxy)- butan≤ 52≥ 48 OP6 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)- cyklohexan>52-80≥ 20 OP5 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)- 3,5,5-trimethylcyklohexan>57-90≥ 10 OP5 
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.- butylperoxy)hex-3-in4/>52-86≥ 14 OP5 
Ethyl-3,3-di-(terc.-butyl- peroxy) butyrat>77-100  OP5 
Organický peroxid, kapalný, vzorek5/   OP2 

4/ Obsah peroxidu vodíku < 0,5 %

5/ Viz bod 2550 (9)

4.b) 3104 Organický peroxid typ C, tuhý, jako :

LátkaKoncentrace (%)Voda (%)Metoda balení
(viz bod 2554)
Dodatk. bezpeč. značky
(viz bod 2559)
Cyklohexanonperoxid(y)≤ 91≥ 9OP68
Dibenzoylperoxid≤ 77≥ 23OP6 
2,5-Dimethyl-2,5-di-(benzoylperoxy)- hexan≤ 82≥ 18OP5 
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroperoxyhexan≤ 82≥ 18OP6 
Organický peroxid, tuhý, vzorek5/  OP2 

5/ Viz bod 2550 (9)

2551 5.b) 3105 Organický peroxid typ D, kapalný, jako :

LátkaKoncentrace
(%)
Ředidlo typ A
(%)
Voda
(%)
Metoda balení
(viz bod 2554)
Dodatk. bezpeč. značky
(viz bod 2559)
Acetylacetonperoxid6/≤ 42≥ 48≥ 8OP7 
Acetylbenzoylperoxid≤ 45≥ 55 OP7 
terc.-Amylperoxybenzoat≤ 96≥ 4 OP7 
terc.-Amylperoxy-2-ethyl- hexylkabonat≤ 100  OP7 
Ethyl 3,3-di-(terc.-amyl- peroxy)butyrat≤ 67≥ 33 OP7 
Ethyl 3,3-di-(terc.-butyl- peroxy)butyrat≤ 77≥ 23 OP7 
terc.-Butylkumylperoxid>42-100  OP7 
terc.-Butylhydroperoxid7/≤ 80≥ 20 OP78
Di-terc.-Butylperoxyazelat≤ 52≥ 48 OP7 
terc.-Butylperoxybenzoat>52-77≥ 23 OP7 
terc.-Butylperoxy-2-ethylhe- xylkarbonat≤ 100  OP7 
terc.-Butylperoxybutylfumarat≤ 52≥ 48 OP7 
1-(2-terc.-Butylperoxyisopro- pyl)-3-isopropenylbenzen≤ 77≥ 23 OP7 
terc.-Butylperoxykrotonat≤ 77≥ 23 OP7 
terc.-Butylperoxydiethyl- acetat + tert-Butyl-≤ 33    
peroxybenzoat≤ 33≥ 33 OP7 
terc.-Butylperoxy-3,5,5- trimethylhexanoat>32-100  OP7 
Cyklohexanonperoxid(y)8/≤ 72≥ 28 OP7 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)- cyklohexan>42-52≥ 48 OP7 
Di-(terc.-butylperoxy)ftalát>42-52≥ 48 OP7 
2,2-Di-(terc.-butylperoxy)- propan≤ 52≥ 48 OP7
OP7
 
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.- butylperoxy)hexan>52-100  OP7 
2,5-Dimethyl-2,5-di-(3,5,5,- trimethyl-hexanoylperoxy)- hexan≤ 77≥ 23 OP7 
3, 3,6,6,9,9-Hexamethyl- 1,2,4,5-tetraoxacyklononan≤ 52≥ 48 OP7
OP7
 
p-Menthylhydroperoxid>72-100  OP78
Methylethylketonperoxid(y)9/≤ 45≥ 55 OP7 
Methylisobutylketon- peroxid(y)10/≤ 62≥ 19 OP7
OP7
 
Kyselina peroxyoctová, typ D, stabilizovaná 11/≤ 43  OP78
Pinanylhydroperoxid56-100  OP78
1,1,3,3-tetramethylbutyl- hydroperoxid≤ 100  OP7 

6/ Obsah aktivního kyslíku ≤ 4,7 %

7/ Ředidlo může být nahrazeno di-terc.-butylperoxidem

8/ Aktivní kyslík ≤ 9,0 %

9/ Obsah aktivního kyslíku ≤ 10,0 %

10/ S ≥ 19 % methylisobutylketonu dodatečně k ředidlu typu A

11/ Směsi kyseliny peroxyoctové s peroxidem vodíku, vodou a kyselinami, které vyhovují podmínkám Manual of Tests and Criteria, část II, odstavec 20.4.3 d).

6.b) 3106 Organický peroxid typ D, tuhý, jako :

LátkaKoncentrace (%)Ředidlo typ A (%)Inert. tuhá látka (%)Voda (%)Metoda balení
(viz bod 2554)
Acetylacetonperoxid12/ jako pasta≤ 52   OP7
terc.-Butylkumylperoxid≤ 42