Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 158/1997 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

Částka 56/1997
Platnost od 16.07.1997
Účinnost od 01.09.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 27. června 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

Český báňský úřad stanoví podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, se mění a doplňuje takto :

1. § 3 odst. 3 se vypouští.

2. § 4 odst. 3 se vypouští.

3. § 10 odst. 1 písm. h) zní:

"h) technická zpráva (o převzaté dokumentaci, závěrečná zpráva o ložisku a evidenční listy hlavních důlních děl),".

4. § 10 odst. 4 druhá věta se vypouští.

5. § 10 odst. 6 se vypouští.

6. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámky č. 12) zní:

"§ 10a

Vedení digitální dokumentace

(1) Veškeré práce spojené s tvorbou digitální dokumentace musí být provozovány při použití softwaru, jehož používání se řídí zvláštními předpisy.12)

(2) Zápisníky, výpočty a seznamy souřadnic bodů základních důlních bodových polí jsou součástí databázového systému digitální dokumentace.

12) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 86/1996 Sb.".

7. § 11 odst. 4 se vypouští.

8. § 12 odst. 3 se vypouští.

9. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní :

"(2) Jako originál digitální základní důlní mapy se též považuje digitální model základní důlní mapy na paměťových médiích; grafický tiskový výstup pak je obrazem základní důlní mapy.".

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

10. V § 17 odst. 4 věta první zní: "Pokud by znázorňování údajů uvedených v odstavci 2 ztěžovalo čitelnost a přehlednost základní důlní mapy, vedou se tyto údaje na samostatné průsvitce se srážlivostí uvedenou v § 14 odst. 5 v měřítku základní důlní mapy.".

11. § 17 se doplňuje odstavci 6 a 7, které znějí :

"(6) Za členění údajů z komplexní databáze digitální základní důlní mapy do jednotlivých vrstev grafického systému odpovídá hlavní důlní měřič; obsah vrstev se uvede v Přehledu vrstev a jejich obsahu, který bude průběžně doplňován.

(7) V případě změn a oprav v digitální základní důlní mapě hlavní důlní měřič zajistí, aby její původní stav byl dokladován a rozhodne o způsobu dokladování.".

12. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Jsou-li profily a řezy vedeny digitální formou, je grafický tiskový výstup obrazem profilů a řezů.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

13. § 19 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Je-li mapa povrchu vedena digitální formou, je možno využít jak vektorového, tak rastrového zobrazení. Grafický tiskový výstup je obrazem povrchové mapy, který je vytvořen soutiskem vrstev grafického systému na jednom listě.".

14. Poznámka č. 6) zní:

"6) § 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

15. § 21 se doplňuje odstavci 4 až 6, které znějí:

"(4) Účelové důlní mapy vedené digitální formou mají svůj základ v digitální základní důlní mapě a jsou tvořeny odnímáním, doplňováním, popřípadě úpravou vrstev grafického systému ve smyslu odstavců 1 a 2.

(5) Soutisk příslušných vrstev (podle charakteru digitální účelové důlní mapy) s podkladem digitální základní důlní mapy - jeho grafický výstup v potřebném měřítku a formátu - je obrazem digitální účelové důlní mapy.

(6) Jedná-li se o obraz mapy větrání a obraz mapy zdolávání havárií, doplňuje je pracovník pověřený organizací podle § 2 odst. 5 a ověřuje hlavní důlní měřič.".

16. V § 22 odst. 3 věta druhá zní: "V provozní důlní mapě se zakreslí průsečíky rámů mapových listů základní důlní mapy s vyznačením jejího kladu listů podle § 14 odst. 6, 7 a 8.".

17. § 26 včetně nadpisu a poznámek č. 8), 13) a 14) zní:

"§ 26

Doplňování grafické dokumentace

(1) Základní důlní mapa se doplňuje, a to při činnosti

a) v podzemí podle zvláštního předpisu13) nejpozději do 15. dne následujícího měsíce tužkou a trvalým způsobem jedenkrát čtvrtletně,

b) na povrchu podle zvláštního předpisu14) pravidelně jedenkrát ročně,

c) na povrchu při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jedná-li se o dobývání s těžbou bloků, pravidelně jedenkrát za pět let,

d) na povrchu při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, je-li postup každé z těžebních stěn menší než 20 m za rok nebo roční těžba nepřekročí 50 000 m3, pravidelně jedenkrát za dva roky.

(2) Mapa povrchu se doplňuje nejméně jedenkrát ročně.

(3) Provozní důlní mapa se doplňuje podle odstavce 1.

(4) Mapa větrání a mapa zdolávání havárií se doplňuje o údaje

a) důlně měřické nejméně jedenkrát měsíčně, avšak nově vzniklá propojení důlních (podzemních) děl, spojení podzemí s povrchem a změny ve větrání, které mají za následek změnu větrních proudů, se doplňují nejpozději do 24 hodin,

b) ve větrání nejpozději do tří dnů, ale změny ve větrání, které mají za následek změnu větrních proudů, se vyznačují nejpozději do 24 hodin,

c) určené zvláštním předpisem8) v mapě zdolávání havárií nejpozději do 24 hodin.

(5) Základní mapa závodu se doplňuje při každé změně, nejméně jedenkrát ročně.

(6) Profily a řezy se doplňují podle intervalů stanovených v odstavci 1.

(7) V případě, že je grafická dokumentace doplňována podle odstavce 1 písm. c) a d) musí být situace na předmětné lokalitě zaměřována v pravidelných ročních intervalech a zjištěný stav vynesen do provozní mapy nebo na průsvitku, které jsou součástí základní důlní mapy.

(8) Každý dokument musí být opatřen evidenčním číslem, datem posledního doplnění a ověřen hlavním důlním měřičem.

(9) U digitální dokumentace ověřuje hlavní důlní měřič grafický tiskový výstup digitálního modelu.

8) Výnos Českého báňského úřadu č. j. 4555/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech (reg. v částce 4/1988 Sb.).

13) § 2 písm. a), b), c), e) a f) a § 3 písm. d), e), f) a i) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

14) § 2 písm. a), b), c), e) a f) a § 3 písm. a), b), g) a h) zákona ČNR č. 61/1988 Sb.".

18. § 27 odst. 3 se vypouští.

19. Dosavadní text § 35 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Pokud je tento dokument veden digitálně, musí být uvedeno i místo a způsob (například disketa, počítač) jeho uložení. Obraz digitálního dokumentu má shodné evidenční číslo s evidenčním číslem jeho digitálního modelu.".

20. Dosavadní text § 36 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2, 3 a 4, které znějí:

"(2) Dokumentace vedená digitální formou se uchovává a zabezpečuje na nosičích s magnetickým záznamem ve dvou kopiích na dvou místech oddělených od místa originálu v počítači, v prostoru chráněném proti magnetickým a chemickým vlivům, které by mohly ovlivnit nosič nebo data na něm uložená. Současně musí být zajištěno pravidelné oživení nosiče s uloženými daty, a to nejméně ve tříletých intervalech. O oživení nosiče musí být pořízen zápis, jehož údaje ověřuje hlavní důlní měřič. V případě, že dojde k jakékoliv změně v uložených informacích, je nutné tu část zápisu na nosiči, která bude změněna, vytisknout a uložit, aby bylo zřejmé, k jaké změně došlo oproti původnímu stavu.

(3) Dokumentace vedená digitální formou se uchovává a zabezpečuje na nosičích s laserovým záznamem (CD ROM apod.) v jedné kopii uložené odděleně od místa originálu v počítači, v prostoru chráněném proti fyzickému a chemickému poškození. Případná dodatečná doplnění stavu zaznamenaná na CD ROM, která byla uložena na přechodných nosičích s magnetickým záznamem, se uchovávají a zabezpečují až do doby nového kompletního přepisu na CD ROM.

(4) Pro zajištění přehlednosti a operativnosti vyhledávání dokumentace se vypracuje podrobný přehled s uvedením data, místa a způsobu uchování dokumentace.".

21. § 37 včetně nadpisu a poznámky č. 15) zní:

"§ 37

Dokumentace likvidované organizace

Po ukončení činnosti podle § 1 se s dokumentací likvidované organizace nakládá podle zvláštních předpisů.15)

15) Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl.".

22. V § 40 odst. 1 se vypouštějí slova "a § 26".


Čl. II

Přechodné ustanovení

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti hlavního důlního měřiče, popřípadě důlního měřiče vydaná Slovenským báňským úřadem, popřípadě obvodními báňskými úřady Slovenské republiky pozbývají platnosti dnem 31. prosince 1997.

(2) Výjimky týkající se geodetických základů podle § 6 odst. 7 a § 7 odst. 5 vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, vydané podle této vyhlášky a povolené podle dřívějších předpisů, pozbývají platnosti dnem 31. prosince 1999.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.


Předseda:
doc. JUDr. ing. Makarius CSc. v. r.

Přesunout nahoru