Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 154/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do zaměstnání, a o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení

Částka 54/1997
Platnost od 10.07.1997
Účinnost od 10.07.1997
Zrušeno k 28.01.2000 (10/2000 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

154

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 18. června 1997

o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do zaměstnání, a o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 29 odst. 2, 4 a 5 a § 65 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, § 152 odst. 2 trestního řádu č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 373 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


Oddíl první

Srážky z odměny odsouzeného

§ 1

Druhy srážek

(1) Odměna odsouzeného příslušející podle § 29 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "zákon") osobě, která je ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "výkon trestu") a byla zařazena do práce, (dále jen "odsouzený") se považuje za hrubou odměnu odsouzeného, která se sníží podle zvláštních předpisů1) o

a) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

b) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,

c) zálohu na daň z příjmů.

(2) Odměnu odsouzeného sníženou podle odstavce 1 použije věznice a vazební věznice (dále jen "věznice") k úhradě výživného pro děti odsouzeného, k úhradě nákladů výkonu trestu, k úhradě dalších srážek a k přídělům kapesného a úložného.

(3) Odměnu odsouzeného po provedeném snížení podle odstavce 1 rozdělí věznice před provedením srážek, vyplývajících z následujících ustanovení, na

a) základní složku odměny včetně odměny za práci přesčas a ostatních příplatků (dále jen "redukovaná odměna"),

b) ohodnocení pracovního výkonu,2)

a to ve stejném poměru, jaký měly tyto složky v hrubé odměně odsouzeného před provedením srážek podle odstavce 1. Nebylo-li odsouzenému přiznáno ohodnocení pracovního výkonu, provádějí se dále stanovené srážky pouze z redukované odměny.

§ 2

Srážky k úhradě běžného výživného nezaopatřených dětí

(1) Z odměny odsouzeného se provede srážka k úhradě běžného výživného pro děti odsouzeného, které nejsou schopny se samy živit (dále jen "nezaopatřené děti"), a to v rozsahu 30 % redukované odměny. Na každé nezaopatřené dítě se srazí stejná částka, nejvýše však 700 Kč, nevyplývá-li z odstavce 3 jinak.

(2) Srážky se provádějí na základě rozhodnutí soudu, jímž byl k vydobytí běžného výživného nezaopatřených dětí (dále jen "výživné") nařízen výkon rozhodnutí srážkami z odměny odsouzeného (dále jen "výkon rozhodnutí") nebo, není-li výkon rozhodnutí nařízen, provádějí se na žádost odsouzeného nebo osoby, v jejímž zaopatření dítě je, na žádost zletilého nezaopatřeného dítěte, popřípadě na žádost zařízení pro mládež, v němž je nezaopatřené dítě umístěno.

(3) Je-li výkonem rozhodnutí vymáháno výživné vyšší, než činí srážka podle odstavce 1, posuzuje se neuhrazený rozdíl jako pohledávka, pro kterou se provádějí další srážky podle § 5 odst. 1; je-li takto vymáhané běžné výživné nižší, převede se zbývající rozdíl k částce určené pro další srážky (§ 5 odst. 2).

(4) Jde-li o odsouzeného bez vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem, převede se srážka z redukované odměny provedená podle odstavce 1 první věty

a) 10 % k úhradě nákladů výkonu trestu (§ 3 odst. 1),

b) 7 % k úhradě dalších srážek (§ 4 odst. 1),

c) 13 % k úhradě srážek podle § 5 odst. 1.

§ 3

Srážky k úhradě nákladů výkonu trestu

(1) Srážka k úhradě nákladů výkonu trestu se provede ve výši 48 % z redukované odměny a ve výši 10 % z ohodnocení pracovního výkonu, nejvýše však do částky stanovené pro I. skupinu základní složky odměny.2)

(2) Nevyčerpaná částka určená pro srážku podle odstavce 1 se použije na úhradu pohledávek podle § 2. Nemá-li odsouzený pohledávky podle § 2, použije se na úhradu pohledávek podle § 4.

(3) Srážka k úhradě nákladů výkonu trestu z důchodů se provede ve výši 50 %, nejvýše však do částky stanovené pro I. skupinu základní složky odměny.2)

Další srážky

§ 4

(1) Z redukované odměny se provede srážka v rozsahu 7 % a z ohodnocení pracovního výkonu se provede srážka v rozsahu 10 % k úhradě pohledávek vzniklých uložením povinnosti k úhradě nákladů vazby, nakladů výkonu trestu podle § 65 zákona a k náhradě škody způsobené na majetku Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba").

(2) Srážka podle odstavce 1 se zvyšuje o nevyčerpanou částku určenou pro srážky podle § 5 odst. 1.

(3) Srážky k úhradě pohledávek podle odstavce 1 se provádějí na základě

a) výkonu rozhodnutí nařízeného soudem nebo orgánem státní správy,3)

b) vykonatelného rozhodnutí orgánu státní správy o uložení povinnosti hradit náklady výkonu trestu podle § 65 zákona, o stanovení výše nákladů výkonu vazby nebo o uložení povinnosti náhrady škody podle § 32 zákona,

c) dohody o srážkách z odměny odsouzeného uzavřené mezi odsouzeným a věznicí; dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

(4) Pořadí srážek k úhradě pohledávek podle odstavce 1 se řídí dnem, kdy bylo věznici doručeno rozhodnutí příslušného orgánu nebo dohoda, popřípadě dnem uzavření dohody, jde-li o dohodu mezi věznicí a odsouzeným. Má-li několik pohledávek stejné pořadí a nestačí-li srážka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně. Pořadí, které pohledávka získala u předcházejícího plátce mzdy, zůstává ve věznici zachováno.

§ 5

(1) Z redukované odměny se provede srážka v rozsahu 5 % a z ohodnocení pracovního výkonu se provede srážka v rozsahu 10 % k úhradě

a) částek postižených výkonem rozhodnutí nařízeným soudem nebo orgánem státní správy,

b) částek propadajících státu v důsledku pravomocně uloženého peněžitého trestu (pokuty), jakož i náhrady4) uložené odsouzenému vykonatelným rozhodnutím příslušných orgánů,

c) přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, pokud je odsouzený povinen je vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle právních předpisů o nemocenském pojištění,

d) neprávem přijaté části dávek sociálního zabezpečení, pokud je odsouzený povinen je vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle právních předpisů o sociálním zabezpečení,

e) částky rodičovského příspěvku, které je odsouzený povinen vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zákona o rodičovském příspěvku,

f) částky pojistného na všeobecné zdravotní pojištění při neomluvené nepřítomnosti odsouzeného v zaměstnání, které plátce odměny (mzdy) za odsouzeného za tuto dobu uhradil,5)

g) pohledávek zajištěných dohodou o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů podle § 246 zákoníku práce.

(2) Srážka podle odstavce 1 se zvyšuje o nevyčerpanou částku určenou pro srážky podle § 2 odst. 1 a 3, jakož i pro srážky určené k úhradě pohledávek uvedených v § 4 odst. 1.

(3) Pro pořadí srážek k úhradě pohledávek podle odstavce 1 platí ustanovení § 4 odst. 4.

(4) Jsou-li prováděny srážky k úhradě přednostních pohledávek uvedených v § 279 občanského soudního řádu, provedou se z částky určené podle odstavců 1 a 2 tím způsobem, že z první poloviny této částky se uspokojí bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve poté podle pořadí ostatní přednostní pohledávky. Nepostačí-li tato polovina k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve výživné všech oprávněných a teprve poté dlužné výživné, a to podle poměru výživného. Nebylo-li však takto uspokojeno ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně určená částka poměrně podle výše výživného. Přednostní pohledávky, které nebyly uspokojeny z první poloviny částky určené podle odstavců 1 a 2, a ostatní pohledávky se uspokojují z druhé poloviny této částky. Pokud není k úhradě přednostních pohledávek první polovina částky určené podle odstavců 1 a 2 plně vyčerpána, zvyšuje se o její nevyčerpanou část polovina druhá.

§ 6

Kapesné

(1) Kapesné činí 6 % z redukované odměny, a pokud odsouzenému bylo přiznáno ohodnocení pracovního výkonu, zvyšuje se o 60 % z této částky.

(2) Odsouzeným, kteří nejsou zařazeni do práce vzhledem k věku (starší hranice důchodového věku), zdravotnímu stavu nebo pro nedostatek pracovní příležitosti, lze poskytnout sociální kapesné, nejvýše však do částky 60 Kč za měsíc, nemají-li jiný příjem nebo finanční hotovost převážně za práci vykonávanou ve vazbě a výkonu trestu.6)

(3) Sociální kapesné (odstavec 2) se poskytuje k zabezpečení nezbytných věcí osobní potřeby odsouzeného jen v případě, pokud není možnost tyto věci zajistit jiným způsobem.

§ 7

Úložné

(1) Úložné činí 4 % z redukované odměny, a pokud odsouzenému bylo přiznáno ohodnocení pracovního výkonu, zvyšuje se o 10 % z této částky.

(2) Úložné se zvyšuje o nevyčerpané částky určené pro další srážky podle § 4 a 5 a veškeré částky vzniklé zaokrouhlováním (§ 13).

(3) S částí úložného nad 2000 Kč může odsouzený nakládat v rozsahu stanoveném ředitelem věznice. Do částky 2000 Kč je úložné vázáno pro potřebu odsouzeného při propuštění z výkonu trestu; výjimky stanoví generální ředitel Vězeňské služby vnitřním předpisem.

(4) Z úložného nad 2000 Kč se uhradí i náhrada nákladů výkonu trestu vypočtená podle § 8 a uložená na základě rozhodnutí ředitele věznice, pokud nebude tato pohledávka uhrazena srážkami z odměny odsouzeného; tuto náhradu je možné provést průběžně při výkonu trestu.

(5) Nemá-li odsouzený při propuštění z výkonu trestu úložné postačující k úhradě nezbytných potřeb, lze mu poskytnout příspěvek až do částky 2000 Kč. Při rozhodnutí o poskytnutí uvedeného příspěvku je nutné, mimo jiné, přihlédnout i k tomu, zda a v jaké výši byly odsouzenému prováděny srážky na úhradu nákladů výkonu trestu podle § 3 odst. 1.

Oddíl druhý

Náhrada nákladů výkonu trestu

§ 8

(1) Denní sazba nákladů výkonu trestu za dobu, po kterou odsouzený svým zaviněním způsobil, že tyto náklady nemohly být uhrazeny srážkami z jeho odměny (§ 65 odst. 1 zákona), činí 100 Kč.

(2) Za dobu uvedenou v odstavci 1 se považují dny, v nichž odsouzený bez oprávněného důvodu nepracoval, a dny, po které mu bylo odňato nemocenské nebo byl z nároku na nemocenské vyloučen včetně navazujících dnů pracovního klidu. Do této doby se rovněž započítávají dny, kdy odsouzený nepracoval z důvodů, že mu byl uložen kázeňsky trest, jehož výkon mu neumožnil nástup do zaměstnání.

§ 9

(1) Rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů výkonu trestu podle § 65 odst. 1 zákona vydá ředitel věznice.

(2) O odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby.

(3) Od vymáhání náhrady nákladů výkonu trestu podle § 65 odst. 1 zákona lze trvale upustit, jestliže to vyžaduje zájem na nápravě nebo dovršení nápravy odsouzeného nebo jestliže odsouzený zemřel anebo byl vyhoštěn nebo vydán do ciziny.

Oddíl třetí

Náhrada nákladů výkonu vazby

§ 10

(1) Denní sazba nákladů výkonu vazby činí 80 Kč.

(2) Náhrada nákladů výkonu vazby se nepožaduje za dobu, po kterou je osobě ve výkonu vazby poskytována ústavní (nemocniční) péče.

(3) Srážka k úhradě nákladů výkonu vazby z důchodů se provede ve výši 50 %, nejvíce však do částky 2400 Kč měsíčně. Při jiné měsíční délce vazby se celková stanovená částka náhrady nákladů výkonu vazby úměrně upraví.

§ 11

(1) Rozhodnutí o výši nákladů výkonu vazby vydá ředitel věznice, a to na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byla odsouzenému uložena povinnost k náhradě nákladů spojených s výkonem vazby.7)

(2) O odvolání proti rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby.

(3) Od vymáhání náhrady nákladů výkonu vazby lze trvale upustit, jestliže to vyžaduje zájem na nápravě nebo dovršení nápravy odsouzeného nebo jestliže odsouzený zemřel anebo byl vyhoštěn nebo vydán do ciziny.

Oddíl čtvrtý

Výkon rozhodnutí srážkami z odměny za práci chovanců zvláštních výchovných zařízení

§ 12

Při výkonu rozhodnutí srážkami z odměny chovance zvláštního výchovného zařízení se od jeho odměny za práci odečte částka, která se na částečnou úhradu nákladů uhrazuje z vlastních odměn chovance, a zbytek se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi, vyjádřenou v celých korunách. Z této částky lze srazit k uspokojení vymáhané pohledávky jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v § 279 odst. 2 občanského soudního řádu lze však srazit i druhou třetinu, nepostačí-li jedna třetina k uspokojení nebo nemohou-li být z první třetiny uspokojeny, protože mají horší pořadí než jiné pohledávky. Dojde-li takto ke srážkám také z druhé třetiny, uspokojí se z ní bez ohledu na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak ostatní přednostní pohledávky podle svého pořadí. Třetí třetina se nesráží. Jinak se na výkon rozhodnutí srážkami z odměny za práci chovance zvláštního výchovného zařízení užije obecných ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí.


Oddíl pátý

Společná a závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Srážky z odměny odsouzeného se provádějí za období kalendářního měsíce, a to i tehdy, byl-li odsouzený v tomto období zařazen do zaměstnání na několika pracovištích, popřípadě byl-li přemístěn do jiné věznice. Částky srážek se zaokrouhlují na celé koruny směrem dolů.

(2) Odměna odsouzeného je splatná pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci.

(3) Srážky k úhradě výživného nezaopatřených dětí se odesílají na účet u banky České republiky nebo se poukazují poštovní poukázkou příjemci výživného. Příjemce výživného (oprávněný nebo jeho zákonný zástupce anebo zvláštní příjemce) je povinen v žádosti o provádění srážek k úhradě výživného na nezaopatřené děti uvést, kterým z uvedených způsobů mu má být výživné vypláceno.

(4) Pro výkon rozhodnutí srážkami z důchodu (§ 3 a 10) platí ustanovení zvláštního zákona o výkonu soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy.8)

§ 14

(1) Jestliže ten, proti němuž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, nastoupí výkon trestu, postupuje se podle ustanovení § 293 až 295 občanského soudního řádu jako při změně plátce, přičemž za mzdu povinného se tu považuje odměna odsouzeného, pokud podle této vyhlášky může sloužit k uspokojení vymáhané pohledávky.

(2) Byl-li odsouzený přemístěn do jiné věznice, pokračuje tato věznice ve výkonu rozhodnutí srážkami z jeho odměny; tato změna nemá vliv na pořadí vymáhaných pohledávek.

(3) Přemístění odsouzeného do jiné věznice se nepovažuje za změnu plátce odměny (mzdy) odsouzeného.9)

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použije přiměřeně v případech, kdy osoba uvedená v § 12 byla přemístěna do jiného zvláštního výchovného zařízení.

§ 15

Pro řízení podle této vyhlášky se použije zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

§ 16

Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 426/1991 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení.

§ 17

Srážky z odměny odsouzeného podle této vyhlášky se provádějí od 1. července 1997.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministryně:

JUDr. Parkanová v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 91/1997 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

3) § 251 a násl. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 71 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

4) Např. § 156 trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů.

6) Zejména zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 a 2 této vyhlášky, § 20 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 110/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 155 trestního řádu.

8) § 276 a násl. občanského soudního řádu.

9) § 293 až 296 občanského soudního řádu.

Přesunout nahoru