Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 149/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby

Částka 53/1997
Platnost od 30.06.1997
Účinnost od 01.07.1997
Zrušeno k 01.02.2004 (33/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

149

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. června 1997,

kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby

Vláda nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.:


§ 1

(1) Toto nařízení upravuje finanční podporu hypotečního úvěrování bytové výstavby formou návratného příspěvku z prostředků státního rozpočtu (dále jen "příspěvek").

(2) Příspěvek se poskytuje fyzickým osobám, které jsou občany České republiky, mají na jejím území trvalý pobyt a neprovádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "občan").

(3) Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

§ 2

Příspěvek je poskytován na částečnou úhradu jistiny a úroku hypotečního úvěru poskytnutého k účelům uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) a c) nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby.1)

§ 3

Podmínky pro poskytnutí příspěvku

Příspěvek lze poskytnout za těchto podmínek:

a) hypotečním úvěrem bude financováno pořízení nemovitosti na území České republiky postavené na základě stavebního povolení vydaného od 1. července 1997,

b) výše hypotečního úvěru nepřesahuje 700 000 Kč,

c) občan žádající o poskytnutí příspěvku (dále jen "žadatel") se nejpozději s nabytím vlastnictví stavby stane vlastníkem, popřípadě spoluvlastníkem zastavěného pozemku,

d) průměrný peněžní příjem žadatele a s ním společně posuzovaných osob nepřesáhne součin částek životního minima a koeficientu 4,00, přičemž

1. částky životního minima se stanoví podle zákona o životním minimu,2)

2. za rodinu se pro účely tohoto nařízení považuje žadatel a společně s ním posuzované osoby; není-li těchto osob, považuje se za rodinu sám žadatel,

3. za společně posuzované osoby se považují manželé, nezaopatřené děti a rodiče nezaopatřených dětí včetně osob, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, manžel rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo po uvedené osobě, a to za předpokladu, že tyto osoby spolu trvale žijí ve společné domácnosti,

4. průměrný peněžní příjem se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny za rozhodné období,

5. rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem, je pro žádosti podané v období od 1. července příslušného kalendářního roku až do 30. června následujícího kalendářního roku kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek tohoto období,

6. za peněžní příjem se pro účely tohoto nařízení považují příjmy uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) až f) a v § 5 odst. 6 zákona o státní sociální podpoře,3) přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře.3)

§ 4

Výše příspěvku

(1) Výše příspěvku je dána úhrnem měsíčně vyplácených částek příspěvku na částečnou úhradu měsíčních splátek hypotečního úvěru (dále jen "měsíční částky příspěvku"). Výše měsíčních částek příspěvku se stanoví v závislosti na výši měsíční splátky hypotečního úvěru v době rozhodnutí o poskytnutí příspěvku a v závislosti na době, po níž budou měsíční částky příspěvku vypláceny.

(2) V prvním roce po rozhodnutí o poskytnutí příspěvku může výše měsíční částky příspěvku odpovídat maximálně jedné třetině měsíční splátky hypotečního úvěru. Měsíční splátkou hypotečního úvěru se rozumí konstantní měsíční splátka jistiny (úmor) a úroku rozložená na dobu splácení úvěru při úrokové sazbě, kterou banka sjednala ve smlouvě o hypotečním úvěru, snížené o tři procentní body ročně.

(3) V každém dalším roce bude výše měsíčních částek příspěvku vždy pro příslušný rok, počítaný od rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, snížena o konstantní částku tak, aby po uplynutí doby uvedené v odstavci 5 byla rovna nule.

(4) Za poskytnutí příspěvku platí jeho příjemce úhradu po dobu vyplácení měsíčních částek příspěvku a splácení příspěvku. Výše úhrady činí ročně 2,5 % ze sjednané částky příspěvku. Splácení úhrady lze odložit až do období splácení příspěvku.

(5) Měsíční částky příspěvku lze vyplácet po dobu končící současně se skončením první poloviny doby splatnosti hypotečního úvěru, nejdéle však po dobu deseti let od rozhodnutí o poskytnutí příspěvku.

(6) Bezprostředně po skončení vyplácení měsíčních částek příspěvku je občan povinen započít se splácením příspěvku a úhrady za poskytnutí příspěvku v pravidelných měsíčních splátkách. Výše splátek se bude vždy pro příslušný rok počítaný od skončení vyplácení měsíčních částek příspěvku rovnoměrně zvyšovat tak, aby poskytnutý příspěvek a úhrada za poskytnutí příspěvku podle odstavce 4 byly plně splaceny nejdéle za stejnou dobu, po jakou byly vypláceny měsíční částky příspěvku.

(7) V případě nedočerpání hypotečního úvěru o více než 20 % jeho původně sjednané výše snižuje se výše příspěvku poměrně v závislosti na skutečně čerpaném hypotečním úvěru.

§ 5

Poskytování příspěvku

(1) Příspěvek může být poskytnut ke splácení hypotečních úvěrů v české měně u bank, které mohou na základě povolení působit jako banka vydávat hypoteční zástavní listy.4)

(2) Prostředky na příspěvky podle tohoto nařízení jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Prostředky použité na vyplacení měsíčních částek příspěvku a prostředky splacených, popřípadě vrácených příspěvků, včetně úhrady za poskytnutí příspěvků vypořádává vybraná banka5) (dále jen "pověřená banka") se státním rozpočtem.

(3) Příspěvky podle tohoto nařízení lze poskytovat pouze do výše prostředků vyčleněných na tento účel ve státním rozpočtu na příslušný rok.

(4) Písemnou žádost o poskytnutí příspěvku předkládá žadatel pověřené bance, která ji spolu s doklady potvrzujícími splnění podmínek předá Ministerstvu pro místní rozvoj; na rozhodování o příspěvku se ustanovení zákona o správním řízení6) nepoužijí.

(5) Žadatel příspěvek neprodleně vrátí a úhradu za jeho poskytnutí neprodleně zaplatí, pokud nedodrží některou z podmínek uvedených v § 3 nebo stavbu převede na jinou osobu. To neplatí, jestliže se stavba převede po uplynutí pěti let od rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, nejdříve však po uplynutí pěti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí na osobu, která splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku podle tohoto nařízení a převezme závazky původního žadatele. Podmínka převzetí závazků platí i v případě přechodu vlastnictví stavby.

§ 6

Kontrola dodržování podmínek

(1) Kontrolu dodržování podmínek stanovených tímto nařízením provádějí územní finanční orgány.7)

(2) V případě zjištění, že příspěvek byl čerpán nebo použit v rozporu s tímto nařízením anebo byly-li příspěvek nebo úhrada za jeho poskytnutí spláceny v rozporu s tímto nařízením, uloží finanční úřad neoprávněně čerpané, použité nebo zadržené prostředky odvést do státního rozpočtu a uloží penále podle zvláštního předpisu.8)

(3) Při správě prostředků použitých na úhradu příspěvků podle tohoto nařízení se postupuje obdobně jako při správě dotací podle zvláštního předpisu.9)


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Kvapil v. r.

Ministr financí:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb.

2) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.

6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

7) § 1 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

9) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru