Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků

Částka 52/1997
Platnost od 07.07.1997
Účinnost od 07.07.1997
Zrušeno k 01.01.2017 (263/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 18. června 1997,

kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 13 odst. 3 písm. d) a § 18 odst. 2 písm. b), odst. 4 a 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon"):


Předmět úpravy

§ 1

Tato vyhláška

a) stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany,

b) vymezuje požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu vybraných pracovníků jaderných zařízení a vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření pro získání zvláštní odborné způsobilosti,

c) upravuje způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti, způsob udělování oprávnění vybraným pracovníkům (dále jen "oprávnění") a rozsah a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků jaderných zařízení a vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) jaderně energetickým zařízením jaderné zařízení podle § 2 písm. h) bodu 1 zákona, s tepelným výkonem větším než 50 MW,

b) výzkumným jaderným zařízením jaderné zařízení podle § 2 písm. h) bodu 1 zákona, s tepelným výkonem do 50 MW včetně.

§ 3

Činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany

(1) Činnostmi majícími bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost se rozumí pracovní činnosti vykonávané na

a) jaderně energetickém zařízení, a to

1. manipulace na blokové a nouzové dozorně, vč. samostatného odstavení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu celého jaderně energetického zařízení,

2. manipulace na blokové a nouzové dozorně, vč. samostatného odstavení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu pouze jednoho reaktorového bloku,

3. manipulace na blokové a nouzové dozorně, vč. samostatného odstavení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu primární části reaktorového bloku,

4. manipulace na blokové a nouzové dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu sekundární části reaktorového bloku,

5. přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové dozorně reaktorového bloku,

6. řízení a kontrola manipulací s jednotlivými palivovými soubory uvnitř reaktorového bloku mimo uzel čerstvého paliva,

b) výzkumném jaderném zařízení, a to

1. manipulace na dozorně a přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění reaktoru a řízení a kontrola dalších spouštěcích prací,

2. manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění reaktoru do provozu, řízení a kontrola provozu reaktoru, řízení a kontrola manipulací s palivem v aktivní zóně reaktoru a řízení a kontrola činnosti směny,

3. řízení a kontrola sestavení a uspořádání aktivní zóny, realizace fyzikálních měření v průběhu fyzikálního a energetického spouštění reaktoru a řízení a kontrola základního kritického experimentu,

4. manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu reaktoru.

(2) Činnostmi zvláště důležitými z hlediska radiační ochrany se rozumí:

a) vykonávání soustavného dohledu [§ 18 odst. 1 písm. i) zákona] nad dodržováním požadavků radiační ochrany, a to

1. dohlížejícími osobami na pracovištích provozovaných na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona nebo kde se nakládá se zdroji ionizujícího záření na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona,

2. osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie, které jsou určeny v programu zabezpečování jakosti,

3. dalšími osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností, jiných než pod bodem 2, na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. d), i), j), s) nebo r) zákona, které jsou určeny v programu zabezpečování jakosti,

b) hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření vykonávané na základě povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona, a to řízením a vykonáváním zkoušek stanovených zvláštním právním předpisem,1)

c) řízení služeb na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona, a to

1. osobní dozimetrie, včetně pro účely § 6 odst. 3 písm. b) zákona,

2. monitorování podle programu monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie, s výjimkou činnosti držitele povolení podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona,

3. měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku,

4. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě.

§ 4

Požadavky na kvalifikaci vybraných pracovníků

(1) Kvalifikací vybraných pracovníků jaderných zařízení se rozumí pro výkon činností uvedených v

a) § 3 odst. 1 písm. a) pod bodem 1 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, absolvování základní přípravy a výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 2 nejméně dva roky a absolvování přípravy pro změnu činnosti,

b) § 3 odst. 1 písm. a) pod bodem 2 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, absolvování základní přípravy a výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 3 nejméně jeden rok a výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 4 nejméně jeden rok a absolvování přípravy pro změnu činnosti,

c) § 3 odst. 1 písm. a) pod body 3, 5, 6 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru a absolvování základní přípravy,

d) § 3 odst. 1 písm. a) pod bodem 4 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru a absolvování základní přípravy nebo úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru, výkon činností na podřízených (souvisejících) funkcích nejméně čtyři roky a absolvování základní přípravy,

e) § 3 odst. 1 písm. b) pod bodem 1 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 2 nejméně jeden rok, výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 3 nejméně jeden rok a absolvování přípravy pro změnu činnosti,

f) § 3 odst. 1 písm. b) pod bodem 2 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, příslušná odborná praxe nejméně dva roky, absolvování základní přípravy a výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 4 nejméně dva roky a absolvování přípravy pro změnu činnosti nebo úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru, příslušná odborná praxe nejméně pět let a absolvování základní přípravy a výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 4 nejméně dva roky a absolvování přípravy pro změnu činnosti,

g) § 3 odst. 1 písm. b) pod bodem 3 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, příslušná odborná praxe nejméně dva roky a absolvování základní přípravy,

h) § 3 odst. 1 písm. b) pod bodem 4 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, příslušná odborná praxe nejméně dva roky a absolvování základní přípravy nebo úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru, příslušná odborná praxe nejméně pět let a absolvování základní přípravy.

(2) Výkonem činností jako součásti požadované kvalifikace podle § 4 odst. 1 písm. a), b), d), e), f) se rozumí výkon činností na stejném jaderném zařízení.

(3) U nově budovaných jaderných zařízení může Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad") uznat za výkon činností jako součásti požadované kvalifikace podle § 4 odst. 1 písm. a), b), e), f) výkon činností na jaderném zařízení podobného typu v délce nejméně šesti měsíců.

(4) Kvalifikací vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření se rozumí

a) pro činnosti osob uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1 alespoň bakalářské vzdělání příslušného směru, jde-li o soustavný dohled nad velmi významnými zdroji ionizujícího záření nebo významnými zdroji ionizujícího záření, které jsou určeny pro lékařské ozáření; v ostatních případech uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1 alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru,

b) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2 způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,2)

c) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 3 alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru,

d) pro řízení a vykonávání zkoušek při hodnocení zdrojů ionizujícího záření podle § 3 odst. 2 písm. b) nejméně úplné střední odborné vzdělání příslušného směru a pro řízení zkoušek při hodnocení významných zdrojů ionizujícího záření, které jsou určeny k lékařskému ozáření, alespoň bakalářské vzdělání příslušného směru,

e) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) bodech 1 a 2 alespoň bakalářské vzdělání příslušného směru,

f) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) bodech 3 a 4 alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru.

§ 5

Požadavky na odbornou přípravu vybraných pracovníků jaderných zařízení pro získání zvláštní odborné způsobilosti

(1) Odborná příprava pro získání a udržování zvláštní odborné způsobilosti probíhá v těchto fázích:

a) základní příprava,

b) periodická příprava k udržování kvalifikace,

c) příprava pro změnu činnosti v případě změny výkonu činnosti v rámci § 3 odst. 1 písm. a) nebo v rámci § 3 odst. 1 písm. b).

(2) Základní příprava se skládá z těchto částí:

a) teoretická příprava,

b) stáž na jaderném zařízení v délce alespoň pěti týdnů,

c) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) pod body 1, 2, 3 výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce alespoň pěti týdnů a pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) pod bodem 4 v délce alespoň tří týdnů,

d) zácvik na funkci v délce minimálně pěti týdnů.

(3) Periodická příprava zahrnuje

a) teoretickou přípravu,

b) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) pod body 1, 2, 3, 4 výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce alespoň dvou týdnů za rok,

(4) Příprava pro změnu činnosti se skládá z těchto částí:

a) teoretická příprava,

b) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) pod body 1, 2, 3, 4 výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce alespoň jednoho týdne,

c) zácvik na funkci v délce minimálně čtyř týdnů.

(5) Absolvování příslušné fáze odborné přípravy je nezbytnou podmínkou pro udělení oprávnění.

§ 6

Požadavky na odbornou přípravu vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření pro získání zvláštní odborné způsobilosti

(1) Odborná příprava pro získání zvláštní odborné způsobilosti se skládá

a) z absolvování základní přípravy,

b) z 1 roku praxe

1. v nakládání s odpovídajícími zdroji ionizujícího záření pro vykonávání činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. a), s výjimkou stabilních průmyslových měřicích zařízení obsahujících jednoduché zdroje ionizujícího záření,

2. při výkonu zkoušek u držitele příslušného povolení, u výrobce odpovídajících zdrojů nebo u servisní organizace, pro vykonávání činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) u zdrojů určených pro lékařské ozáření, pokud tyto zkoušky musí být vykonávány pracovníky alespoň s bakalářským vzděláním podle § 4 odst. 4 písm. d),

3. při výkonu služeb a zkoušek u držitele příslušného povolení, u výrobce nebo u servisní organizace, pro vykonávání ostatních činností uvedených v § 3 odst. 2, kromě činností uvedených v § 6 odst. 1 písm. c),

c) ze dvou let praxe při výkonu zkoušek u držitele příslušného povolení, u výrobce odpovídajících zdrojů nebo u servisní organizace, pro vykonávání činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) u zdrojů určených pro lékařské ozáření, pokud tyto zkoušky mohou být vykonávány pracovníky se středoškolským vzděláním podle § 4 odst. 4 písm. d).

d) z další odborné přípravy (kurzu) prováděné držitelem povolení [§ 9 odst. 1 písm. n) zákona] pro vybrané pracovníky vykonávající činnosti podle § 3 odst. 2 písm. a) na pracovištích, kde je vymezeno kontrolované pásmo, a podle § 3 odst. 2 písm. b) a c).

(2) Základní příprava je zaměřena na získání znalostí zásad a postupů radiační ochrany včetně postupů při radiačních nehodách [§ 2 písm. k) zákona] a radiačních haváriích [§ 2 písm. l) zákona].

§ 7

Zkušební komise

Činnost státní zkušební komise a odborných zkušebních komisí Úřadu, způsob provádění a hodnocení zkoušek a jejich jednotlivých částí a další podrobnosti upravují statuty těchto komisí vydané Úřadem.

§ 8

Způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení

(1) Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení probíhá formou zkoušky před státní zkušební komisí.

(2) Zkouška se skládá z

a) zkoušky na plnorozsahovém simulátoru pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 4,

b) písemné části zkoušky,

c) ústní části zkoušky,

d) praktické části zkoušky.

(3) V případě, že se jedná o opětovné udělení oprávnění, může státní zkušební komise rozhodnout o upuštění od praktické části zkoušky.

(4) Přihláška ke zkoušce, kterou podává držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. b), c), d), e), f) zákona musí obsahovat tyto údaje:

a) název, právní formu a sídlo držitele povolení,

b) jméno, příjmení a datum narození vybraného pracovníka,

c) nejvyšší dosažené vzdělání včetně odborného zaměření vybraného pracovníka,

d) název jaderného zařízení a pracovní činnosti podle § 3 odst. 1, pro které má být oprávnění uděleno,

e) potvrzení o absolvování odborné přípravy vybraného pracovníka podle § 5,

f) potvrzení o splnění požadavků podle § 17 odst. 1 písm. i) zákona,

g) posudek o zdravotní způsobilosti vybraného pracovníka (nesmí být starší než jeden rok),

h) posudek o psychické způsobilosti vybraného pracovníka (nesmí být starší než dva roky),

i) potvrzení o průběhu předchozích pracovních činností, jejichž absolvování je požadováno v § 4 pro výkon pracovních činností podle § 3 odst. 1, pro které má být oprávnění uděleno.

(5) Za správnost údajů uvedených v přihlášce odpovídá držitel povolení.

(6) Neuspěje-li pracovník při zkoušce, může opakovat zkoušku v termínu od jednoho do šesti měsíců; datum zkoušky stanoví státní zkušební komise.

§ 9

Způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření

(1) Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření probíhá formou písemné a ústní zkoušky před příslušnou odbornou zkušební komisí Úřadu. Pro činnosti podle § 3 odst. 2, k jejichž výkonu je třeba praktických znalostí a dovedností, může mít zkouška také část praktickou.

(2) Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření se provádí na základě přihlášky ke zkoušce podané u Úřadu osobou, jejíž zvláštní odborná způsobilost má být ověřena.

(3) Přihláška ke zkoušce musí obsahovat tyto údaje:

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu,

b) nejvyšší dosažené vzdělání vč. odborného zaměření,

c) potvrzení o absolvování odborné přípravy,

d) u vybraných pracovníků, kteří jsou nebo hodlají být pracovníky kategorie A, posudek o zdravotní způsobilosti,

e) specifikaci činností, pro které má být zvláštní odborná způsobilost ověřena,

f) u činností podle § 3 odst. 2 písm. b) a c)

1. metodiky měření a interpretaci výsledků podle nich stanovených,

2. výsledky z účasti na testovacích a porovnávacích měřeních,

3. ukázkové protokoly o měření a hodnocení.

(4) Neuspěje-li pracovník při zkoušce, může opakovat zkoušku v termínu od jednoho do šesti měsíců; datum zkoušky stanoví odborná zkušební komise Úřadu.

§ 10

Způsob udělování oprávnění k činnosti vybraných pracovníků jaderných zařízení

(1) Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků jaderných zařízení uděluje Úřad na základě žádosti držitele povolení, splnění kvalifikačních požadavků a ověření zvláštní odborné způsobilosti formou zkoušky před státní zkušební komisí, pro činnosti podle § 3 odst. 1 písm. a) bodů 3 a 4 a písm. b) bodu 4 na dobu dvou, nejvýše čtyř let, pro ostatní činnosti na dobu dvou až osmi let.

(2) Oprávnění je udělováno pro jaderná zařízení v České republice a pracovní činnost podle § 3 odst. 1.

(3) Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků platí za podmínky, že výkon pracovní činnosti uvedený

a) v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 4 nebyl přerušen na dobu delší než šest měsíců,

b) v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 5 a 6 nebyl přerušen na dobu delší než osmnáct měsíců,

c) v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 nebyl přerušen na dobu delší než 12 měsíců.

§ 11

Způsob udělování oprávnění k činnosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření

(1) Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření uděluje Úřad na základě splnění kvalifikačních předpokladů podle § 4 odst. 4, splnění požadavků na odbornou přípravu podle § 6 a ověření formou úspěšného složení zkoušky před odbornou zkušební komisí.

(2) Oprávnění je udělováno pro pracovní činnost podle § 3 odst. 2.

(3) Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření se uděluje pro činnosti s velmi významnými zdroji ionizujícího záření na dobu dvou až osmi let, pro ostatní činnosti na dobu jednoho roku až deseti let. Oprávnění vybraných pracovníků pro činnosti podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2 se uděluje na dobu neurčitou.

§ 12

Rozsah a způsob provedení dokumentace pro povolení k odborné přípravě vybraných pracovníků jaderných zařízení a vybraných pracovníků pracovišť se zdroji ionizujícího záření

Doklady dokumentujícími způsob přípravy vybraných pracovníků se rozumí

a) metodika výuky, včetně postupů pro hodnocení a analýzu procesu přípravy vybraných pracovníků,

b) výcvikové programy definující průběh přípravy po stránce formy, obsahu, rozsahu, cílů a způsobu jejich dosažení, zejména osnovy přípravy a způsob ověřování znalostí, vědomostí, dovedností, návyků a postojů získaných ve všech jednotlivých fázích procesu přípravy,


§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Platnost oprávnění vybraných pracovníků k činnosti na jaderných zařízeních a platnost oprávnění organizací k přípravě vybraných pracovníků vydaných podle dosavadních předpisů zůstává nedotčena.

(2) Platnost osvědčení vydaných podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením, pracovníkům dohlížejícím a přímo řídícím a oprávnění vydaných odpovědným zástupcům podle zákona č. 85/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o opatřeních s tím souvisejících, skončí nejpozději uplynutím pěti let od účinnosti této vyhlášky.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:
Ing. Štuller v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

2) Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

Přesunout nahoru