Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 145/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení

Částka 51/1997
Platnost od 07.07.1997
Účinnost od 07.07.1997
Zrušeno k 01.08.2010 (213/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

145

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 19. června 1997

o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 2 písm. j) bodu 1 písm. aa) a bb) a § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví:

a) hodnoty pro vymezení jaderných materiálů a způsob vedení jejich evidence a provádění kontroly,

b) způsob vedení a předávání evidenčních údajů o těžbě uranových a thoriových rud,

c) způsob a rozsah oznamování nakládání s vybranými položkami1),2) a provádění výzkumných a vývojových činností vztahujících se k jadernému palivovému cyklu.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) nakládáním s jadernými materiály jakákoli činnost s jadernými materiály, zejména při jejich výrobě, zpracování, úpravě, využívání, shromažďování, skladování, ukládání a likvidaci, včetně jejich dovozu, vývozu nebo průvozu,

b) tokem jaderných materiálů jejich veškerý pohyb u držitele povolení [§ 9 odst. 1 písm. l) zákona] včetně změn jejich kategorie,

c) dávkou jaderných materiálů evidenční celek s vlastním názvem alespoň na obalu nebo konstrukčních prvcích s ním souvisejících, jehož složení a množství jsou definována jednoznačným souborem specifikací (hmotnost, obohacení, fyzická a chemická forma) nebo měření zjištěných v daném klíčovém měřicím bodě (dále jen "dávka"); jaderný materiál se může v dávce nacházet v hromadné formě nebo v několika samostatných položkách,

d) kategorií jaderných materiálů thorium, ochuzený uran, přírodní uran, obohacený uran nebo plutonium,

e) fyzickou inventurou jaderných materiálů fyzické ověření veškerého množství těchto materiálů u držitele povolení pro danou oblast materiálové bilance k určitému datu stanovenému Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"); fyzická inventura zahrnuje identifikaci jednotlivých dávek, jejich položek a jejich měření,

f) dokladovou inventurou jaderných materiálů dokladový přehled množství jednotlivých dávek jaderných materiálů, nacházejících se u držitele povolení a zahrnující souhrnné evidenční stavy množství jednotlivých kategorií těchto materiálů, který byl zjištěn podle evidenčních dokladů k určitému datu,

g) knižní inveturou jaderných materiálů doklad o časovém průběhu evidenčních změn jednotlivých kategorií jaderných materiálů vedený průběžně u držitele povolení a odrážející všechny změny množství nebo kategorie jaderných materiálů od poslední fyzické inventury jaderných materiálů,

h) oblastí materiálové bilance zpravidla držitel povolení, skupina držitelů povolení, jaderné zařízení nebo jeho samostatné části, ve kterých jsou fyzicky přítomné jaderné materiály; všechny obvyklé vstupy a výstupy jaderných materiálů do oblasti materiálové bilance musí být měřitelné,

i) klíčovým měřicím bodem část oblasti materiálové bilance, ve které lze jaderné materiály měřit a ověřovat a která se zpravidla kryje s jednotlivým pracovištěm, na kterém jsou umístěny jaderné materiály,

j) efektivním kilogramem zvláštní jednotka užívaná při uplatňování mezinárodních záruk na jaderné materiály, přičemž množství v efektivních kilogramech je:

1. u plutonia jeho hmotnost v kilogramech,

2. u uranu s obohacením 0,01 a výše jeho hmotnost v kilogramech násobená čtvercem jeho obohacení,

3. u uranu s obohacením pod 0,01, ale nad 0,005, jeho hmotnost v kilogramech násobená 0,0001,

4. u ochuzeného uranu s obohacením 0,005 nebo nižším a thoria jeho hmotnost v kilogramech násobená 0,00005,

k) likvidací jaderných materiálů jejich administrativní vyvedení z evidence jaderných materiálů jako změřeného odpadu,

l) pečetěmi Úřadu nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen "Agentura") technické prostředky zabraňující nakládání s jadernými materiály, vůči kterým byly uplatněny; ověření zapečetěných jaderných materiálů se provádí kontrolou neporušenosti pečetí.

§ 2

Vymezení jaderných materiálů

(1) Hodnoty pro vymezení jaderných materiálů [§ 2 písm. j) bod 1 písm. aa) a bb) zákona] jsou:

a) množství o hmotnosti převyšující 0,005 kg pro výchozí materiály,

b) množství o hmotnosti převyšující 0,005 g pro zvláštní štěpné materiály.

(2) Evidenci a kontrole jaderných materiálů nepodléhají materiály ve stadiu vyhledávání, průzkumu, těžby a prvotního zpracování uranové a thoriové rudy, pokud nedosáhly stadia uranového nebo thoriového koncentrátu, který opustil technologický proces vysoušení a u kterého byly stanoveny hmotnost a obsah uranu nebo thoria.

ČÁST DRUHÁ

ZPŮSOB EVIDENCE A KONTROLY JADERNÝCH MATERIÁLŮ

§ 3

Státní systém evidence a kontroly jaderných materiálů

(1) Pro potřeby vedení státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů dělí Úřad Českou republiku na oblasti materiálové bilance podle držitelů povolení.

(2) V každé oblasti materiálové bilance určí Úřad po projednání s držitelem povolení klíčové měřicí body.

§ 4

Vedení evidence a provádění kontroly jaderných materiálů

(1) K zajištění evidence a kontroly jaderných materiálů vede držitel povolení evidenční záznamy a provozní záznamy, zpracovává a předává Úřadu údaje o konstrukci jaderných zařízení včetně jejich situačních nákresů, evidenční zprávy, zvláštní zprávy, předběžná oznámení a prohlášení k dovozu jaderných materiálů, a dále eviduje provozní ztráty, zadržený odpad a vyjmutý jaderný materiál. Nejde-li o jaderné zařízení, předává držitel povolení Úřadu situační nákres místa, ve kterémse nakládá s jadernými materiály, včetně popisu jednotlivých budov s uvedenímjejich určení.

(2) Evidence a kontrola jaderných materiálů se provádí na základě písemné směrnice pro evidenci a kontrolu jaderných materiálů držitele povolení, v níž se stanovuje:

a) rozmístění jaderných materiálů u držitele povolení,

b) rozsah pravomocí a odpovědnosti vedoucího evidence jaderných materiálů a jmenovité určení odpovědnosti dalších pracovníků pověřených na jednotlivých pracovištích evidencí jaderných materiálů,

c) způsob a termíny předávání informací vedoucímu evidence jaderných materiálů, týkajících se použití a spotřeby jaderných materiálů na jednotlivých pracovištích, pohybu jaderných materiálů mezi pracovišti, příjmu a odesílání jaderných materiálů,

d) způsob vedení provozních záznamů pro všechna pracoviště, na kterých se používají, skladují nebo spotřebovávají jaderné materiály,

e) způsob vedení evidenčních záznamů,

f) způsob a postup měření, jejichž účelem je určení množství jaderných materiálů přijatých, vyrobených, odeslaných, spotřebovaných (včetně změřených provozních ztrát) nebo v inventuře obsažených,

g) využití nejpřesnějších dostupných přístrojů a zařízení, odpovídajících svou přesností světovému standardu, při prováděných měřeních,

h) způsob vyhodnocování správnosti měření a odhad chyb měření,

i) způsob a četnost kalibrace měřicích přístrojů, stanovení objemů nádrží a způsobu odebírání vzorků,

j) postupy hodnocení rozdílů mezi měřením odesilatele a příjemce,

k) postupy komisionální likvidace změřených provozních ztrát jaderných materiálů, které zaručí jejich zpětnou nezískatelnost,

l) postupy zaměstnanců držitele povolení při inspekcích Úřadu a Agentury,

m) postupy zaměstnanců pro případ ztrát jaderných materiálů, porušení celistvosti nebo funkčnosti kontrolních zařízení Úřadu a Agentury,

n) postup pro vyhodnocování nezapočitatelného materiálu.

(3) Vedením evidence jaderných materiálů a prováděním jejich kontroly pověří písemně držitel povolení fyzickou osobu (dále jen "vedoucí evidence jaderných materiálů") a stejnopis tohoto písemného pověření předá Úřadu. Tato osoba plní zejména tyto úkoly:

a) účastní se přípravy a plánování všech činností držitele povolení souvisejících s nakládáním s jadernými materiály,

b) kontroluje dodržování směrnice o evidenci a kontrole jaderných materiálů u držitele povolení,

c) provádí periodickou kontrolu souhlasu fyzického stavu jaderných materiálů s provozními záznamy, kontrolu pečetí Úřadu a Agentury a dalších kontrolních technických zařízení; a o těchto kontrolách pořizuje zápisy,

d) vede evidenční záznamy a zpracovává knižní inventuru jaderných materiálů a odpovídá za jejich bezpečné uložení,

e) zpracovává evidenční zprávy,

f) fyzicky kontroluje každý příjem jaderných materiálů a každé jejich odeslání,

g) organizačně zajišťuje provádění fyzické inventury jaderných materiálů,

h) doprovází inspektory Úřadu a Agentury při inspekci,

i) uchovává písemnosti Úřadu a Agentury týkající se evidence jaderných materiálů u držitele povolení.

§ 5

Evidenční záznamy

(1) Evidenční záznamy obsahují:

a) údaje o přírůstcích a úbytcích jaderných materiálů nebo změnách jejich kategorie (dále jen "změna inventury"),

b) všechny výsledky měření, která se užívají ke stanovení fyzické inventury nebo k ověření změny inventury jednotlivých dávek jaderných materiálů,

c) všechny úpravy a opravy, které byly provedeny, pokud jde o změny inventury a fyzickou inventuru,

d) další údaje o provádění kontroly jaderných materiálů podle požadavků Úřadu.

(2) Záznamy o všech změnách inventury a o fyzické inventuře obsahují datum, název dávky, kategorii jaderných materiálů, popis materiálu, počet složek v dávce, její hmotnost, metodu jejího měření, umístění dávky a dle možnosti výchozí údaje o dávce a případnou poznámku. Záznamy o každé dávce jaderných materiálů jsou vedeny odděleně pro každou kategorii jaderných materiálů.

(3) U každé změny inventury se uvádí její typ, a dochází-li ke změně držitele povolení, i předchozí nebo budoucí držitel povolení.

(4) Údaje do evidenčních záznamů se uvádějí výlučně podle provozních záznamů nebo původních dokumentů.

§ 6

Provozní záznamy

(1) Provozní záznamy se vedou přímo na pracovištích, kde se jaderné materiály vyrábějí, používají nebo skladují.

(2) Provozní záznamy obsahují:

a) data o provozních údajích používaných u držitele povolení k zachycení změn v inventurních množstvích a ve složení jaderných materiálů,

b) údaje získané z kalibrací kontrolně měřicích přístrojů, stanovení objemů nádrží a údaje o odběru vzorků a analýzách,

c) popis činností uskutečněných při přípravě a provedení fyzické inventury a pro zajištění její správnosti a úplnosti,

d) popis kvality měření a odhadu náhodných a systematických chyb,

e) popis opatření provedených ke zjištění příčiny a velikosti jakékoli ztráty, která nemohla být změřena,

f) datum a podpis zaměstnance, který záznam provedl, a v případě inventurních změn, které vedou k ukončení evidence jaderných materiálů, podpisy nejméně tří zaměstnanců, včetně podpisu vedoucího evidence jaderných materiálů.

(3) Údaje o hmotnostech se do evidenčních a provozních záznamů zapisují zaokrouhleně na dvě desetinná místa, přičemž jednotkou pro výchozí materiály je kilogram a pro zvláštní štěpné materiály gram.

§ 7

Údaje o konstrukci jaderných zařízení

Údaje o konstrukci jaderných zařízení a o jejich změnách obsahují:

a) identifikaci zařízení s uvedením jeho charakteru, účelu, projektované kapacity výroby, použití a spotřeby jaderných materiálů, zeměpisného umístění, názvu a adresy,

b) popis všeobecného uspořádání zařízení se zřetelem k formě, umístění a toku jaderných materiálů a všeobecnému rozmístění částí zařízení důležitých pro potřeby evidence a kontroly jaderných materiálů,

c) popis funkcí zařízení ovlivňujících evidenci jaderných materiálů a způsob jejich kontroly,

d) popis existujících a navržených postupů zajišťujících evidenci a kontrolu jaderných materiálů se zvláštním zřetelem na sledování toku jaderných materiálů, provádění jejich fyzické inventury a zpracování materiálové bilance a zohledňující požadavky na obsah a formu evidenčních dokumentů stanovených touto vyhláškou, které držitel povolení předkládá při inspekci nebo zasílá Úřadu,

e) termíny, způsob a metody měření jaderných materiálů včetně kalibrace měřicích přístrojů.

§ 8

Evidenční zprávy

(1) Evidenční zprávy jsou:

a) zpráva o změně inventury,

b) soupis fyzické inventury,

c) zpráva o materiálové bilanci.

(2) Zpráva o změně inventury se podává na formuláři č. 1 přílohy nebo ve formě databázového souboru s formátem stanoveným Úřadem, doloženého výtiskem obsahu databáze, který je opatřen razítkem držitele povolení a podpisem vedoucího evidence jaderných materiálů. Zpráva o změně inventury se předkládá Úřadu nejpozděj do pěti dnů po každé uskutečněné změně.

(3) Soupis fyzické inventury a zpráva o materiálové bilanci se podávají na formulářích č. 2 a 3 přílohy nebo ve formě databázových souborů s formátem stanoveným Úřadem a doložených výtisky obsahu databáze, který je opatřen razítkem držitele povolení a podpisem vedoucího evidence jaderných materiálů. Soupis fyzické inventury a zpráva o materiálové bilanci se předkládají Úřadu nejpozději do deseti dnů po ukončení fyzické inventury.

(4) Evidenční zprávy uvádějí změny evidenčního stavu množství jaderných materiálů včetně změn jejich kategorie zjištěné podle evidenčních záznamů k určitému datu.

(5) Soupis fyzické inventury je výsledkem fyzické inventury jaderných materiálů, jejíž způsob a termín provedení stanoví Úřad na základě návrhu držitele povolení.

(6) Zpráva o materiálové bilanci je sumárním vyjádřením všech typů uskutečněných inventurních změn, včetně výchozího a konečného soupisu fyzické inventury, a slouží k určení velikosti nezapočitatelného materiálu mezi odpovídajícími dvěma fyzickými inventurami.

(7) Nezapočitatelný materiál se získá jako rozdíl mezi konečnou dokladovou inventurou a soupisem fyzické inventury. Velikost nezapočitatelného materiálu zdůvodní držitel povolení v poznámce ke zprávě o materiálové bilanci.

(8) Postupy k vyplňování formulářů pro evidenční zprávy jsou uvedeny v příloze.

§ 9

Zvláštní zprávy

Zvláštní zprávu podává držitel povolení Úřadu:

a) o každé události, při které došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě jaderných materiálů nebo k porušení celistvosti schránky, která obsahuje jaderné materiály; tuto zvláštní zprávu zašle držitel povolení Úřadu neprodleně, nejpozději však do 24 hodin poté, kdy se o takové události nebo možnosti jejího vzniku doví,

b) následně i o příčinách události podle písmena a), kdy je podávána podrobná informace zejména o jejím rozsahu ve vztahu k jaderným materiálům a navrhují se opatření, která zabrání opakování takové události; tuto zvláštní zprávu zašle držitel povolení Úřadu nejpozději do 14 dnů poté, kdy se o takové události nebo možnosti jejího vzniku doví,

c) o porušení pečetí a porušení funkčnosti nebo předepsaných podmínek pro zajištění funkčnosti zařízení Úřadu nebo Agentury, kterými se kontrolují jaderné materiály; o takové události informuje držitel povolení Úřad neprodleně.

§ 10

Předběžné oznámení

(1) Předběžné oznámení podává držitel povolení Úřadu:

a) chce-li jaderné materiály spotřebovat nebo rozředit takovým způsobem, že jsou zpětně nezískatelné, nebo plánuje-li vývoz nebo dovoz jaderných materiálů v množství přesahujícím jeden efektivní kilogram; toto oznámení zašle Úřadu nejméně šest týdnů před zahájením operací; ustanovení se nevztahuje na spotřebu jaderných materiálů v jaderných reaktorech štěpením,

b) plánuje-li provádění operací, při nichž budou porušeny pečeti Úřadu nebo Agentury; o takové operaci informuje držitel povolení Úřad neprodleně.

(2) Předběžné oznámení obsahuje:

a) název a identifikační označení držitele povolení,

b) označení, množství a složení jaderných materiálů, které budou rozředěny nebo spotřebovány, případně dovezeny nebo vyvezeny, anebo umístění pečetí, které budou porušeny,

c) dobu zahájení a ukončení operací,

d) stručný popis operací a jejich účel.

§ 11

Provozní ztráty

(1) Provozní ztráty jsou:

a) nezměřené provozní ztráty, které vznikají v každém provozu zejména rozprášením, odpařením, zaokrouhlováním a jako výsledek nedokonalosti analytických metod nebo též nepovoleným odnímáním; tyto ztráty se zjistí při provedení fyzické inventury a jejich výsledkem je nezapočitatelný materiál,

b) změřené provozní ztráty, které představují takový změřený odpad jaderného materiálu, který je u daného držitele povolení pro své vlastnosti, zejména s ohledem na ekonomické náklady, zcela nevyužitelný, přičemž materiál je obvykle technologicky zpětně získatelný bez využití technologie zpracování rud; zahrnují zejména obrus a třísky ve směsi s jinými kovy při společném obrábění, strusky, napečeniny na kelímcích, nezpracovatelné a vysoce aktivní roztoky a zbytky po analýzách.

(2) Limity provozních ztrát pro každého držitele povolení stanoví Úřad. Jejich překročení je třeba neprodleně oznámit Úřadu zvláštní zprávou.

(3) Změřené provozní ztráty se vždy analyticky změří nebo na základě měření odhadnou. Nelze je vypočítávat z materiálové bilance jako rozdíl mezi hmotností materiálu vstupujícího do procesu a hmotností produktu. Výsledky analýz a měření jsou součástí provozních záznamů.

(4) Materiál ze změřených provozních ztrát se až do jeho likvidace skladuje odděleně od jiných druhů odpadů zejména radioaktivních. Před likvidací se změřený odpad upraví takovým způsobem, aby jaderný materiál nebyl zpětně získatelný, obvykle zabetonováním a odvozem do úložiště. Kopii zápisu o likvidaci, který je součástí provozních záznamů, zašle držitel povolení Úřadu.

§ 12

Evidence vnitrostátních převodů jaderných materiálů

(1) Při vnitrostátních převodech jaderných materiálů zašle odesílající držitel povolení přijímacímu držiteli povolení zprávu o změně inventury podle § 8 odst. 1 písm. a) této vyhlášky obsahující údaje o množství a druhu převáděných jaderných materiálů.

(2) Držitel povolení přijímající jaderné materiály ověří údaje uvedené odesílajícím držitelem povolení dříve, než odešle Úřadu příslušnou zprávu o změně inventury.

(3) V případě neshod mezi údaji uváděnými odesílajícím a přijímajícím držitelem povolení požádá držitel povolení Úřad o provedení kontrolního měření, jehož výsledek je pro evidenční účely rozhodný.

§ 13

Evidence mezinárodních převodů jaderných materiálů

(1) Jestliže držitel povolení vyváží nebo dováží jaderné materiály, jejichž množství přesáhne v období tří měsíců jeden efektivní kilogram, uvede v předběžném oznámení o převodu jaderných materiálů podle § 9 odst. 3 této vyhlášky:

a) název a adresu odesílajícího nebo přijímajícího držitele povolení,

b) údaje o množství a složení jaderných materiálů,

c) datum a místo, kdy a kde bude zásilka uzavřena nebo otevřena,

d) datum odeslání nebo příjmu zásilky,

e) název přijímajícího nebo odesílajícího státu a místo, ve kterém Česká republika předává nebo přebírá odpovědnost za jaderné materiály.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na dovoz a vývoz materiálů, které se nacházejí ve stadiu prvotního zpracování uranové a thoriové rudy a obsahují množství uranu nebo thoria větší než jeden efektivní kilogram.

(3) Každou zásilku jaderných materiálů do zahraničí opatří držitel povolení průvodním dokladem zpracovaným ve formě oznámení o vývozu a dovozu na formuláři č. 4 přílohy.

(4) Pro potřeby evidence se žádost o povolení dovozu jaderných materiálů dokládá prohlášením k dovozu jaderných materiálů na formuláři č. 7 přílohy.

(5) Postupy pro vyplňování formulářů k mezinárodním převodům jaderných materiálů jsou uvedeny v příloze.

§ 14

Zadržený odpad

(1) Jaderné materiály, které jsou u daného držitele povolení bezprostředně nevyužitelné nebo pro fyzikální formu a umístění obtížně přístupné běžné inspekci, přičemž jsou zpětně získatelné a jejich budoucí využití nelze vyloučit, lze převést do zadrženého odpadu. Před převedením jaderných materiálů do zadrženého odpadu se provede jejich měření. Výsledky tohoto měření jsou součástí provozních záznamů.

(2) Jaderné materiály převedené do kategorie zadrženého odpadu:

a) jsou skladovány odděleně od ostatních jaderných materiálů,

b) se nezahrnují do dokladové ani knižní inventury jaderných materiálů,

c) se v soupisu fyzické inventury jaderných materiálů uvádějí odděleně,

d) podléhají nadále kontrole Úřadu.

(3) Jestliže má být zadržený odpad zpracován, převeden jinému držiteli povolení nebo skladován společně s ostatními jadernými materiály, převede se nejprve zpět do běžné evidence jaderných materiálů.

(4) Držitel povolení dbá, aby nedocházelo k neodůvodněné kumulaci zadrženého odpadu. Převod jaderných materiálů do zadrženého odpadu i jeho zpětný převod do běžné evidence jaderných materiálů hlásí držitel povolení Úřadu formou zprávy o změně inventury k datu převodu.

§ 15

Vyjmutý jaderný materiál

(1) Jestliže držitel povolení používá jaderné materiály v nejaderné činnosti (například stínící bloky) nebo zvláštní štěpné materiály v gramových množstvích (například detekční součásti přístrojů), může požádat Úřad o převedení těchto materiálů do vyjmutého jaderného materiálu.

(2) Úřad může ze svého podnětu převést jaderné materiály do vyjmutého jaderného materiálu.

(3) Jaderné materiály převedené do vyjmutého jaderného materiálu:

a) jsou skladovány odděleně od ostatních jaderných materiálů,

b) se nezahrnují do dokladové ani knižní inventury jaderných materiálů,

c) se v soupisu fyzické inventury jaderných materiálů uvádějí odděleně,

d) podléhají nadále kontrole Úřadu.

(4) Jestliže má být vyjmutý jaderný materiál zpracován, převeden jinému držiteli povolení nebo skladován společně s ostatními jadernými materiály, převede se nejprve zpět do běžné evidence jaderných materiálů.

(5) Převod jaderných materiálů do vyjmutého jaderného materiálu i jeho zpětný převod do běžné evidence jaderných materiálů hlásí držitel povolení Úřadu formou zprávy o změně inventury k datu převodu.

ČÁST TŘETÍ

ZPŮSOB VEDENÍ A PŘEDÁVÁNÍ EVIDENČNÍCH ÚDAJŮ O TĚŽBĚ URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD

§ 15a

Evidenční údaje

(1) Evidenčními údaji o těžbě a zpracování uranové a thoriové rudy jsou

a) identifikační údaje,3) místa uranových dolů, úpraven uranu a závodů na výrobu koncentrátu thoria, jejich provozní statut a předpokládaná roční kapacita,

b) množství vytěžené, skladované, zpracované a odeslané rudy v tunách, včetně prům ěrného obsahu uranu a thoria v rudě,

c) datumodeslání, adresát, účel využití a množství rudy v každé jednotlivé odeslané zásilce, včetně prům ěrného obsahu uranu a thoria v rudě.

(2) Pokud se vedou evidenční údaje podle odstavce 1, nevyžaduje se pro tyto uranové a thoriové rudy vedení evidence jaderných materiálů podle § 3 až 15 této vyhlášky.

§ 15b

Předávání evidenčních údajů

Evidenční údaje se předávají Úřadu

a) podle § 15a odst. 1 písm. a) nejméně šest týdnů před zahájenímtěžby nebo zpracování rudy,

b) podle § 15a odst. 1 písm. b) do 15. ledna každého roku za předcházející kalendářní rok,

c) podle § 15a odst. 1 písm. c) na formuláři č. 8 přílohy do pěti dnů po odeslání rudy.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZSAH A ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ OZNÁMENÍ O STANOVENÝCH ČINNOSTECH

§ 15c

Předávání údajů o stanovených činnostech

(1) Nejméně šest týdnů před zahájenímnakládání s vybranými položkami1),2) a před zahájenímvýzkumné nebo vývojové činnosti vztahující se k jadernému palivovému cyklu se Úřadu předávají identifikační údaje, místo a rozsah prováděných činností.

(2) Při zahájení výzkumných a vývojových činností vztahujících se k jadernému palivovému cyklu se předkládá Úřadu jejich desetiletý plán. Aktualizace těchto plánů se předkládá Úřadu do 31. března každého kalendářního roku.


ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 16

Výměna informací s Úřadem

Držitelé povolení předávají veškeré požadované údaje, zprávy a oznámení podle této vyhlášky písemně nebo faxem. Telefonicky lze podávat pouze předběžná vyrozumění nebo vyřizovat zcela neodkladné záležitosti, které však budou dodatečně a neprodleně sděleny písemně.

§ 17

Archivace dokumentů

Držitel povolení archivuje dokumenty podle § 4 odst. 1, § 15a odst. 1 a § 15c této vyhlášky nejméně pět let od jejich vzniku.

§ 18

Závěrečné ustanovení

V případě používání výchozích materiálů v kilogramovém množství nebo používání zvláštních štěpných materiálů v gramových množstvích jako etalony nebo detekční součásti přístrojů lze vést se souhlasem Úřadu jednodušší evidenci.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 316/2002 Sb. Čl. II

Každý, kdo provádí činnosti vztahující se k jadernému palivovému cyklu, předloží Úřadu do 31. března 2003 desetiletý plán těchto činností.


Předseda:

Ing. Štuller v. r.


Příloha k vyhlášce č. 145/1997 Sb.

Postupy pro vedení evidence a provádění kontroly jaderných materiálů a vedení evidence uranových a thoriových rud

I. Formulář č. 1 - Zpráva o změně inventury

Při převodech jaderných materiálů na území České republiky vyplňuje odesílatel celou levou stranu formuláře a na pravé straně jen "Název a adresu příjemce nebo kód zařízení a oblast materiálové bilance (MBA)". Vyhotoví celkem 5 výtisků, z nichž jeden odesílá Úřadu, tři příjemci a jeden si ponechá pro vlastní potřebu. Příjemce vyplňuje pravou stranu formuláře, jeden výtisk odešle zpět odesílateli, jeden zašle Úřadu a jeden si ponechá pro vlastní potřebu.

V případě, že se jedná o zásilku jaderných materiálů do zahraničí nebo příjem ze zahraničí, vyplňuje se formulář ve dvou výtiscích. Odesílatel nebo příjemce zašle jeden výtisk Úřadu a druhý si ponechá pro vlastní potřebu. Při zásilce do zahraničí vyplňuje odesílatel celou levou stranu formuláře, na pravé straně pouze "Název a adresu příjemce nebo kód zařízení a MBA" a vybavuje každou zásilku do zahraničí průvodním dokladem k zahraniční zásilce ve formě "Export-Import Notification".

Při příjmu ze zahraničí vyplňuje příjemce na levé straně jen "Dávkové údaje" a pouze "Název a adresu odesílatele nebo kód zařízení a MBA" a celou pravou stranu. Pokud není v průvodní dokumentaci odesílatele uveden "Název dávky", uvede se tato skutečnost v poznámce.

Jedná-li se o inventurní změny uskutečněné u držitele povolení (specifikace viz níže), vyplňuje držitel povolení pouze levou stranu formuláře, a to ve dvou výtiscích. Jeden výtisk odesílá Úřadu a druhý si ponechá pro vlastní potřebu.

Dvě rubriky v pravé horní části formuláře se nevyplňují, slouží pro účely Úřadu.

A. Dávkové údaje

1. "Název dávky": Název dávky musí být vytvořen z velkých písmen, čísel, pomlčky, lomítka, tečky a nesmí obsahovat více než osm symbolů. V ručně psaných kódech je nutné písmeno "O" přeškrtnout, aby se dosáhlo odlišení od číslice "0".

2. "Popis materiálu": K popisu materiálu slouží čtyři tzv. klíčová slova:

První klíčové slovo (fyzikální forma)kód
Palivové souboryB
Palivové komponenty (proutky, desky atd.)D
Prášky (jiné než keramické)F
Keramické prášky (pro výrobu keramického paliva)G
Nesintrované tablety a částice (lisované nebo granulované)H
Keramika (tablety a částice, po sintrování)J
Povlakované částice (např. keramické, chráněné SiC)K
Pevné materiály, včetně UF6 (jiné než výše uvedené)Ø
Kapaliny (vodní roztoky)N
Zbytky, odpad (z výrobního procesu, určené k recyklaci)R
Zapečetěné zdroje (uzavřené zářiče)QS
(nepoužívá se žádné druhé klíčové slovo)
Tuhý odpad (určený k uložení)T
Kapalný odpad (určený k uložení)U
Malé vzorkyV
Druhé klíčové slovo (chemická forma)kód
Čistý kovD
Fluoridy (mimo hexafluoridů)E
HexafluoridyG
DusičnanyJ
Diuranát amonnýK
DioxidyQ
TrioxidyT
Oxidy dle vzorce M308U
Ostatní oxidyR
Otrávené oxidy (obsahující materiály absorbující neutrony)V
KarbidyW
Směs oxidů s grafitemX
Směs karbidů s grafitemY
NitridyZ
Organické sloučeniny1
Ostatní sloučeniny2
Slitiny hliníku, včetně Al/Si3
Slitiny křemíku (mimo Al/Si) a kremičitany4
Slitiny zirkonia5
Binární a terciální slitiny molybdenu a titanu6
Ostatní slitiny7
Ostatní0
Třetí klíčové slovo (specifikuje typ balení jaderných materiálu)kód
Materiál mimo obalový soubor1
Samostatný palivový soubor nebo komponenta (uložené v transportním či skladovacím obalovém souboru)2
Stínící obalový soubor pro ozářené palivo3
Aktivní zóna reaktoru4
Kalibrované výrobní nádoby5
Nekalibrované výrobní nádoby a potrubí6
Otevřené rošty a zásobníky7
Speciální obaly zajišťující podkritičnost8
Skladovací obalové soubory dle objemu v litrech:
,5A
0,5 - 1E
>1 - 5G
>5 - 10 (např. válce pro UF6)H
>10 - 15J
>15 - 20K
>20 - 50L
>50 - 100M
>100 - 200N
>200 - 500Q
>500 - 1000 (válce pro UF6)R
>1000 - 5000 (válce pro UF6)U
>5000V
ostatní0
Čtvrté klíčové slovo (status ozáření a kvalita) kód
Čerstvé palivové články a souboryF
Ozářené palivo (před přepracováním)G
Neozářené opracované předmětyA
Ozářené opracované předmětyH
Neozářený čistý a stabilní homogenní materiálB
Ozářený čistý a stabilní homogenní materiálJ
Neozářený čistý materiál (částečně nestabilní a heterogenní)C
Ozářený čistý materiál (částečně nestabilní a heterogenní)K
Neozářený heterogenní materiálD
Ozářený heterogenní materiálL
Neozářený různorodý materiálE
Ozářený různorodý materiálM.

3. "Prvek": Uvede se kód kategorie jaderných materiálů, které se zpráva týká:

Kategorie jaderných materiálůkód
Ochuzený uranD
Přírodní uranN
Obohacený uranE
PlutoniumP
ThoriumT.

V případě, že dávka obsahuje dvě nebo více kategorií jaderných materiálů, uvedou se názvy nebo kódy všech v dávce obsažených kategorií v takovém pořadí, jak jsou uvedeny jejich hmotnostní údaje.

4. "Počet položek v dávce": Uvede se počet stejných nebo podobných položek, ze kterých se skládá dávka. Např. počet sudů, kontejnerů, palivových prutů apod. Pokud položky mají samostatné identifikační znaky /např. čísla/, nebo se liší obohacením, chemickým složením apod., musí tvořit samostatné, zvlášť pojmenované dávky.

5. "Hmotnostní jednotka": Uvede se jednotka, která je použita ve sloupcích "Celková hmotnost", "Hmotnost prvku" a "Hmotnost izotopu", tzn. že se zapíše "kg" nebo "g".

6. "Izotop": Uvede se druh štěpného izotopu, jehož hmotnost je ve sloupci "Hmotnost izotopu". Tato rubrika se vyplňuje pouze v případě, jedná-li se o změnu inventury týkající se obohaceného uranu.

Izotop/y/kód
Uran obohacený 235UG
Směs 235U a 233UJ
Uran obsahující 233UK.

B. Levá strana formuláře:

7. "Název a adresa odesílatele nebo kód zařízení a MBA" /tj. odesílatel nebo držitel povolení, pro kterého je inventurní změna vnitřní změnou/: Vyplní se přesný název a adresa držitele povolení včetně přiděleného kódu.

8. "Zpráva č.": Všechny evidenční zprávy, které držitel povolení zasílá Úřadu musí být očíslovány. Zprávy se číslují v takovém pořadí, v jakém jsou zasílány na Úřad, bez ohledu na druh zpráv.

9. "Metoda měření údajů": Mohou nastat následující případy, pro které se do rubriky vyplní příslušné kódy.

Metoda měření údajůkód
Údaje o dávce jsou založeny na měření u držitele povolení. Uvede se stručný popis měření, které bylo použito ke zjištění hmotnostních údajů.M
Údaje o dávce jsou založeny na měření u jiného držitele povolení.N
Údaje o dávce jsou založeny na měření provedeném dříve u téhož držitele povolení a byly za něj již hlášeny ve "Zprávě o změně inventury" nebo v "Soupisu fyzické inventury", přičemž měření nebyla opakována.T
Údaje o dávce jsou založeny na měření provedeném dříve u jiného držitele povolení a pro nynějšího držitele povolení byly již hlášeny ve "Zprávě o změně inventury" nebo v "Soupisu fyzické inventury", přičemž měření nebyla opakována.L

10. "Typ inventurní změny": Tato rubrika uvádí kategorie inventurních změn, které vedou v inventuře jaderných materiálů u daného držitele povolení k přírůstkům nebo úbytkům.

a/ Inventurní změny, při kterých materiál odchází od držitele povolení:

Klíčová slovakódpoznámka
Odeslání do zahraničíSFPři odeslání zásilky jaderných materiálů do zahraničí.
Odeslání vnitrostátníSDPři odeslání zásilky jaderných materiálů jinému držiteli povolení v ČR.

b/ Vnitřní inventurní změny:

Klíčová slovakódpoznámka
Příjem v počátečním bodě zárukRSTato inventurní změna se uskuteční, když se v průběhu technologického procesu zpracování rudy dosáhne formy odpovídající definici jaderných materiálů.
Jaderná výrobaNPVýroba zvláštního štěpného materiálu v reaktoru.
Jaderná ztrátaLNSpotřeba jaderných materiálů v důsledku jejich přeměny v jiné prvky nebo izotopy /po proběhnutí jaderné reakce/.
Vyjmutí z evidence z důvodů použitíEUVyjmutí jaderných materiálů z evidence z důvodů jejich použití v nejaderné činnosti podle § 14 odst. 1 vyhlášky.
Zpětný převod do evidenceDUZpětný převod jaderných materiálů do evidence, vyjmutých z důvodů použití v nejaderné činnosti, podle § 14 odst. 4 vyhlášky.
Vyjmutí z evidence z důvodů množstvíEQVyjmutí jaderných materiálů z evidence z důvodů použití v gramových nebo menších množství podle § 14 odst. 1 vyhlášky.
Zpětný převod do evidenceDQZpětný převod jaderných materiálů, do evidence, vyjmutých z důvodů použití v gramových nebo menších množství, podle § 14 odst. 4 vyhlášky.
Převod do zadrženého odpaduTWPřevod jaderných materiálů do zadrženého odpadu z důvodů jejich momentální nevyužitelnosti podle § 14 odst. 1 vyhlášky.
Zpětný převod ze zadrženého odpaduFWZpětný převod jaderných materiálů ze zadrženého odpadu do evidence podle § 14 odst. 3 vyhlášky.
Změřený odpadLDOdstranění změřeného nebo na základě měření odhadnutého množství jaderných materiálů z technologického procesu zpracování v důsledku jejich další praktické nevyužitelnosti.
Ukončení evidence pro nejaderné použitíTUUkončení evidence podle § 10 odst. 1 písm. a) vyhlášky.
Náhodná ztrátaLANenahraditelná a neúmyslná ztráta známého množství jaderných materiálů /většinou v důsledku provozní nehody/.
Náhodný ziskGANáhodný zisk jaderných materiálů /většinou v důsledku provozní nehody nebo nálezu/.
Odebrání z dávkyRMOdebrání části jaderných materiálů z dávky za účelem jejich převedení k jiné dávce.
Přidání k dávceRPPřidání k dávce části jaderných materiálů, která byla odebrána z dávky jiné.
Změna umístěníRZZměna umístění dávky jaderných materiálů v rámci jedné oblasti materiálové bilance.

c/ Zvláštní inventurní změny:

V případě obohacování uranu, při jeho ozáření nebo při míchání různých kategorií uranu, dochází ke změně kategorie jaderných materiálů. Na tuto změnu je nutno pohlížet jako na změnu inventury a tudíž vyžaduje zaslání "Zprávy o změně inventury".

Kód typu inventurní změny je opět složen ze dvou písmen, přičemž jako první písmeno se použije kód původního prvku a jako druhé písmeno kód prvku po změně. Například při obohacování přírodního uranu se použije kód NE.

V rubrice "Prvek" se použije kód, který náleží vyšší kategorii podle kódu pro typ inventurní změny. Vyšší kategorie je pro uran dána následující nerovností E větší N větší D.

Ve sloupci "Hmotnost prvku" se vyplní údaje v jednotce, která přísluší vyšší kategorii. To se vztahuje i na rubriku "Hmotnostní jednotka".

Ostatní rubriky a kolonky se vyplňují stejně jako pro ostatní typy inventurních změn.

11. "Pol. č.": Každá řádka v této části formuláře má číselné označení (1,2, 3).

12. "Celková hmotnost": Uvede se čistá hmotnost sloučeniny, slitiny apod., která obsahuje jaderné materiály.

13. "% prvku": Uvede se procentuální obsah prvku uvedeného v rubrice "Prvek" ve sloučenině, slitině apod.

14. "Hmotnost prvku": Údaj vypočtený z celkové hmotnosti a procentuálního obsahu prvku. V případě, že hlášený jaderný materiál je čistým prvkem, bude ve sloupcích "Celková hmotnost" a "Hmotnost prvku" stejný údaj a ve sloupci "% prvku" bude 100. Hmotnostní údaje se uvádějí na dvě desetinná místa. Číslice 5 se zaokrouhluje nahoru.

15. "Hmotnost izotopu": Tento sloupec se vyplňuje pouze v tom případě, že se jedná o uran s obohacením vyšším, než je u uranu přírodního. Hmotnostní údaje se uvádějí na dvě desetinná místa. Číslice 5 se zaokrouhluje nahoru.

16. "Oprava ke": Tento sloupec se vyplňuje v případě opravy údajů v předešlé zprávě, přičemž umožňuje odkaz na číslo zprávy řádky. Při opravě je nutné vyplnit všechny rubriky /nejen chybné/.

17. "Poznámka": Do rubriky se vyplňuje písmeno "C" v případě, že zpráva se na zvláštním listě doplňuje o další údaje. Musí se vyplnit v případě neobvyklých inventurní ch změn /netypických pro daného držitele povolení/ nebo jedná-li se o inventurní změny LD, TU, LN, LA, GA, TW, FW, DN, ND, NE, EN, DE, ED a RF s rozdílem odesílatel, příjemce.

18. "Datum změny inventury": Uvede se datum, kdy je materiál odesílán od držitele povolení, nebo byla provedena operace, která vedla k inventurní změně. V případě jaderné výroby či ztráty se jako datum inventurní změny uvede datum, kdy jaderné materiály opouštějí prostor jaderné elektrárny, nebo datum vytažení palivového článku z aktivní zóny.

19. "Razítko a podpis": Bez razítka držitele povolení a bez podpisu vedoucího evidence jaderných materiálů nebo jeho zástupce je zpráva neplatná a nebude na ni brán zřetel.

20. "Původní dávka nebo dávky": Vyplňuje se v případě, že se odebírá část existující dávky /vek/. V takovém případě musí být název odesílané dávky odlišný od názvu dávky původní.

"Pol. č. ": Každá řádka v této části formuláře má číselné označení (4, 5, 6).

"Název dávky": Jako v bodě 1. Uvádí se přesný název dávky, jak je uveden v "Soupisu fyzické inventury" nebo "Dokladové inventuře".

"% prvku": Jako bod 13.

"Zmenšení hmotnosti prvku": Uvede se snížení hmotnosti prvku v důsledku hlášené inventurní změny v dávce nebo dávkách uvedených v "Soupisu fyzické inventury" nebo v "Dokladové inventuře".

"Zmenšení hmotnosti izotopu": Analogicky podle výše uvedeného a podle bodu 15.

"Zmenšení počtu položek v dávce": Uvádí se skutečné snížení počtu položek v původní dávce v důsledku hlášené inventurní změny.

"Pozn.": Tento sloupec se vyplňuje písmenem "X" pouze v případě, že údaje k bodu 20 jsou doplňovány o další informace.

C. Pravá strana formuláře /vyplňuje příjemce/:

21. "Název a adresa příjemce nebo kód zařízení a MBA": Jako 7.

22. "Zpráva č.": Jako 8. Každý držitel povolení čísluje své zprávy nezávisle, tzn. že číslo zprávy na levé a pravé straně formuláře nebude pravděpodobně stejné.

23. "Metoda ověření údajů": Jako 9.

24. "Typ inventurní změny": Vyplňuje se v případě, jedná-li se o následující změny inventury:

Klíčová slovakódpoznámka
Příjem ze zahraničíRFPři příjmu zásilky jaderných materiálů ze zahraničí
Rozdíl měření odesílatel/příjemceDIRozdíl mezi údaji uvedenými odesílatelem a naměřenými příjemcem..
Uvádí se v tomtéž formuláři spolu s "RF" ve stejné rubrice. Hmotnostní údaje se uvedou do druhé řádky v rubrice "Pol. č. ".
Příjem tuzemskýRDPři příjmu zásilky jaderných materiálů od jiného držitele povolení v ČR.

25. "Pol. č. ": Jako 11.

26. "Celková hmotnost": Jako 12.

27. "% prvku": Jako 13.

28. "Hmotnost prvku": Jako 14.

29. "Hmotnost izotopu": Jako 15.

30. "Oprava ke": Jako 16.

31. "Poznámka": Do rubriky se vyplňuje písmeno "C" v případě, že zpráva se na zvláštním listě doplňuje o další údaje, které musí u "RF" objasnit rozdíl měření odesílatel/příjemce.

32. "Datum změny inventury": Uvede se datum, kdy je materiál přijímán u držitele povolení, nebo byla provedena operace, která vedla k inventurní změně.

33. "Razítko a podpis": Jako bod 19.

34. "Začleněno do dávky nebo dávek": Vyplňuje se v případě, že se jaderný materiál začleňuje do existujících dávek nebo se tvoří dávka/y/ s odlišným názvem.

"Pol. č.": Každá řádka v této části formuláře má číselné označení (4, 5, 6).

"Název dávky": Jako 1. Uvádí se název dávky nebo dávek ze "Soupisu fyzické inventury" nebo "Dokladové inventury", do které/rých/ se přijímaný materiál začleňuje.

"% prvku": Jako 13.

"Zvětšení hmotnosti prvku": Uvede se zvýšení hmotnosti prvku v důsledku hlášené inventurní změny v dávce nebo dávkách, které jsou již obsaženy v "Soupisu fyzické inventury" nebo "Dokladové inventuře".

"Zvětšení hmotnosti izotopu": Jako 15.

"Zvětšení počtu položek v dávce": Uvede se zvýšení počtu položek v dávce nebo v dávkách v důsledku hlášené inventurní změny.

"Pozn.": Do rubriky se vyplňuje číselné označení odkazu na poznámku v případě, že zpráva je doplňována dalšími údaji. V případě příjmu nové dávky se údaje podle bodu 32 nevyplňují a do poznámky se uvede "Nová dávka". Do poznámky se též uvádí umístění přijímaných dávek.

Jestliže dávka obsahuje několik kategorií jaderných materiálů, musí se v rubrikách "Prvek" a "Hmotnostní jednotka" uvést ve stejném pořadí příslušný prvek a příslušná hmotnostní jednotka a vyplnit několik za sebou jdoucích řádek hmotnostních údajů. Aby se vyznačilo, že řádka je pokračováním předešlé řádky, vyplní se do sloupce "Poznámka" písmeno "C".

II. Formulář č. 2 - Soupis fyzické inventury

Formulář se vyplňuje ve 2 výtiscích, z nichž jeden se odesílá Úřadu a druhý si ponechá držitel povolení pro vlastní potřebu. Pro účely kontrolní činnosti Úřadu a Agentury jsou zhotovovány potřebné kopie. Formulář se vyplňuje pro každý klíčový měřicí bod zvlášť.

Dvě rubriky v pravé horní části formuláře se nevyplňují, slouží pro účely Úřadu.

1. "Razítko a podpis": Jako 19 ve formuláři č. 1.

2. "Název a adresa držitele povolení nebo kód držitele povolení nebo MBA": Jako 7 ve formuláři č. 1.

3. "Datum": Vyplní se datum konání fyzické inventury.

4. "Klíčový měřicí bod": Vyplní se kód klíčového měřícího bodu, který byl stanoven při určování klíčových měřicích bodů u držitele povolení. Nedohodne-li Úřad s držitelem povolení opatření týkající se klíčových měřicích bodů, znamená to, že držitel povolení je považován za jediný klíčový měřicí bod. Potom se tato rubrika nevyplňuje.

5. "Strana č. ze stran": Uvede se číslo strany a celkový počet stran ve zprávě.

6. "Zpráva č.": Jako 8 ve formuláři č. 1.

7. "Řádka č.": Každá řádka ve formuláři musí mít číselné označení (1, 2, 3 ... atd.). Skládá-li se zpráva z více stran, očíslují se řádky bez ohledu na to, pokračuje-li se na další straně.

8. "Název dávky": Jako 1 ve formuláři č. 1.

9. "Počet položek v dávce": Jako 4 ve formuláři č. 1.

10. "Popis materiálu": Jako 2 ve formuláři č. 1.

11. "Prvek": Jako 3 ve formuláři č. 1.

12. "Celková hmotnost": Jako 12 ve formuláři č. 1.

13. "Hmotnostní jednotka": Jako 5 ve formuláři č. 1.

14. "% prvku": Jako 13 ve formuláři č. 1.

15. "Hmotnost prvku": Jako 14 ve formuláři č. 1.

16. "Hmotnost izotopu": Jako 15 ve formuláři č. 1.

17. "Metoda měření údajů": Jako 9 ve formuláři č. 1. Kód N zde nelze použít.

18. "Izotop": Jako 6 ve formuláři č. 1.

19. "Poznámka": Vyplní se "X" v případě, že je potřeba údaje v řádce doplnit nebo vysvětlit a v případě postupu C se vyplní písmeno "C".

20. "Oprava ke": Jako 16 ve formuláři č. 1.

21. "Umístění materiálu": Uvede se přesná specifikace místa u držitele povolení, ve kterém byl popisovaný jaderný materiál v době konání fyzické inventury. Jestliže dávka obsahuje několik kategorií jaderných materiálů musí se vyplnit několik za sebou jdoucích řádek. Ve sloupcích "Prvek" a "Hmotnostní jednotka" se pak pro každou řádku uvede příslušný prvek a příslušná hmotnostní jednotka. Aby se vyznačilo, že řádka je pokračováním předešlé řádky, vyplní se do sloupce "Poznámka" písmeno "C".

III. Formulář č. 3 - Zpráva o materiálové bilanci

Tento formulář slouží ke zjištění nezapočitatelného materiálu a vyplňuje se ve dvou výtiscích, z nichž jeden odesílá držitel povolení společně s formulářem "Soupis fyzické inventury" a druhý si ponechá pro vlastní potřebu. Pokud je u držitele povolení více kategorií jaderných materiálů, lze jejich materiálovou bilanci napsat do jediné zprávy.

Rubrika v pravé horní část formuláře se nevyplňuje, slouží pro účely Úřadu.

1. "Razítko a podpis": Jako 19 ve formuláři č. 1.

2. "Název a adresa držitele povolení nebo kód zařízení a MBA": Jako 7 ve formuláři č. 1.

3. "Období od ... do ...": Vyplní se datum prvého dne po konání předchozí fyzické inventury a datum konání nové fyzické inventury.

4. "Strana č. ze stran": Jako 4 ve formuláři č. 2.

5. "Zpráva č.": Jako 8 ve formuláři č. 1.

6. "Řádka č.": Jako 8 ve formuláři č. 2.

7. "Název řádky": V tomto sloupci se použijí následující klíčová slova nebo jejich kódy ve vyznačeném pořadí:

Klíčová slovakódpoznámka
Počáteční fyzická inventuraPBPočáteční fyzická inventura se rovná konečné fyzické inventuře z předešlé
"Zprávy o materiálové bilanci" pro danou kategorii jaderného materiálu.
Inventurní změnyPro každý typ inventurní změny se zapíše suma příslušné změny za celé období.
Nejdříve se uvedou přírůstky inventury a pak úbytky. Použijí se kódy použité při vyplňování formuláře č. 1.
Konečná dokladová inventuraBEJe to algebraický součet počáteční fyzické inventury a inventurních změn.
Rozdíl odesílatel/příjemceDIRozdíl mezi údaji uvedenými v měření provedeném odesílatelem a příjemcem.
Upravená konečná knižní inventuraBAKonečná knižní inventura upravená vzhledem k rozdílu měření odesílatele a příjemce, je-li tento rozdíl použit.
Pokud není musí být BA rovna BE.
Konečná fyzická inventuraPEZjistí se jako suma hmotností všech dávek dané kategorie jaderných materiálů ze "Soupisu fyzické inventury".
Nezapočitatelný materiálMFJe to rozdíl mezi konečnou "Knižní inventurou" a konečnou fyzickou inventurou.

8. "Prvek": Jako 3 ve formuláři č. 1.

9. "Hmotnost prvku": Celková hmotnost pro danou řádku. Uvede se suma hmotností z evidenčních záznamů.

10. "Hmotnostní jednotka": Jako 5 ve formuláři č. 1.

11. "Hmotnost izotopu": Celková hmotnost izotopu pro danou řádku. Uvede se suma hmotností z evidenčních záznamů.

12. "Izotop": Jako 6 ve formuláři č. 1.

13. "Poznámka": Jako 19 ve formuláři č. 2.

14. "Oprava ke": Jako 16 ve formuláři č. 1.

IV. Formulář č. 4 - Dokladová inventura

Tento formulář zpracovává každý držitel povolení pro vlastní kontrolní účely nebo pro účely kontrolní činnosti Úřadu a Agentury. Vyplňuje se stejným způsobem jako formulář č. 2.

V. Formulář č. 5 - Knižní inventura

Tento formulář vede každý držitel povolení pro každou kategorii jaderných materiálů zvlášť. Vyplňuje se pouze v originále a pro účely kontrolní činnosti Úřadu a Agentury jsou zhotovovány potřebné kopie.

Záznamy do tohoto formuláře se provádí na základě evidenčních záznamů a musí se provést v den, kdy ke změně došlo, případně v den, kdy bylo zjištěno, že některý z předchozích záznamů je chybný.

1. "Název držitele povolení nebo kód zařízení a MBA": Vyplní se jméno držitele povolení nebo příslušné kódy.

2. "Razítko a podpis": Jako 19 ve formuláři č. 1.

3. "Prvek": Jako 3 ve formuláři č. 1.

4. "Hmotnostní jednotka": Jako 5 ve formuláři č. 1.

5. "Izotop": Jako 6 ve formuláři č. 1.

6. "Strana č.": Každý list formuláře musí být očíslován.

7. "Datum": Uvede se datum změny v inventuře respektive zápisu.

8. "Typ inventurní změny": Použijí se klíčová slova nebo kódy používané ve formuláři č. 1. Po uzavření fyzické inventury se musí do formuláře zapsat i případný údaj o nezapočitatelném materiálu. Pak se takto upravená knižní inventura musí rovnat fyzické inventuře.

9. "Od/do": Při příjmu či odeslání jaderných materiálů se vyplní zkratka nebo kód držitele povolení, od kterého byly jaderné materiály přijaty nebo kterému byly odeslány. V případě, že se jedná o inventurní změnu týkající se pouze daného držitele povolení, se tento sloupec nevyplňuje.

10. "Název dávky": Jako 1 ve formuláři č. 1.

11. "Hlášeno ve zprávě č.": Uvede se číslo zprávy, kterou byl Úřad o změně inventury informován.

12. "Změna": Uvede se hmotnost prvku a případně hmotnost izotopu, o kterou se knižní inventura změnila.

13. "Knižní inventura": Uvede se algebraický součet údajů v předcházejícím řádku a údajů ve sloupci "Změna".

14. "Poznámka": Uvedou se případné doplňující informace k řádce. Slouží hlavně k vysvětlení zápisů týkajících se oprav.

V případě chybného zápisu do formuláře /špatného součtu, chyby v evidenčních záznamech apod./ je nutno opravit údaje v řádku, který je chybný, a v případě že oprava má vliv na sloupce "Knižní inventura", je třeba opravit všechny následující řádky v těchto sloupcích. Do prvního opravovaného řádku je třeba uvést do poznámky číslo zprávy, kterou byl Úřad informován o opravě.

VI. Formulář č. 6 - Export-Import Notification /EIN/

Tento formulář je vyplňován u držitele povolení jako průvodní doklad k zahraniční zásilce. Vyplňuje se v šesti výtiscích. Dva výtisky EIN zasílá držitel povolení současně se zásilkou, tři výtisky odesílá Úřadu a jeden si ponechá pro vlastní potřebu. Dva výtisky zasílané s materiálem se proškrtnou z levého dolního do pravého horního rohu /např. červeným fixem/.

Údaje odesílatele, příjemce a Úřadu:

1. "Export-Import Notification No.": U držitele povolení se nevyplňuje.

2. "Shipper": Uvede se název a adresa odesílatele.

3. "State code" /levá strana formuláře/: Uvede se kód státu odesílatele (pro ČR je to "CZ").

4. "Receiver": Uvede se název a adresa příjemce.

5. "State code" /pravá strana formuláře/: U držitele povolení se nevyplňuje.

Údaje pro zásilku:

6. "By /transport/": Uvede se druh dopravního prostředku, kterým je zásilka přepravována.

7. "Number of packages": Uvede se počet kusů /beden/ v zásilce. Tento údaj může být společný pro několik dávek. V tomto případě se uvede do poznámky, že údaje pro zásilku jsou společné pro vypsané názvy dávek.

8. "Total weight of shipment": Celková hrubá hmotnost zásilky /včetně obalů/.

9. "Net weight of compound": Uvede se čistá hmotnost sloučeniny, slitiny apod., která obsahuje jaderné materiály. Údaj musí odpovídat celkové hmotnosti v odpovídající "Zprávě o změně inventury" zaslané Úřadu. Tento údaj se tedy vyplňuje pro každý název dávky zvlášť.

Dávkové údaje:

10. "Batch name": Jako 1 ve formuláři č. 1.

11. "Date of shipment": Datum odeslání zásilky od držitele povolení.

12. "Materiál description": Jako 2 ve formuláři č. 1.

13. "Number of items": Jako 4 ve formuláři č. 1. Data odesílatele:

14. "/N/D/E/P/T": Jako 3 ve formuláři č. 1.

15. "Weight, element": Jako 14 ve formuláři č. 1.

16. "Kg/g ": Jako 5 ve formuláři č. 1.

17. "Weihgt, fiss. isotope": Jako 15 ve formuláři č. 1.

18. "G/K/J": Jako 6 ve formuláři č. 1.

19. "Date": Datum inventurní změny jako ve "Zprávě o změně inventury".

20. "Signatuře": Jako 19 ve formuláři č. 1.

21. "Notes": Uvede se poznámka vysvětlující údaje pro společnou zásilku. Pokud je poznámka obsažnější, je možno pokračovat na zadní straně formuláře.

Příjem ze zahraničí:

Silně orámovanou pravou část formuláře vyplňuje příjemce materiálu v případě, že obdrží tento formulář spolu s materiálem od zahraničního odesilatele nebo prostřednictvím Úřadu shodně s údaji uvedenými ve zprávě o změně inventury.

VII. Formulář č. 7 - Prohlášení k dovozu jaderných materiálů

Formulář se vyplňuje ve 2 výtiscích, z nichž jeden se odesílá Úřadu a druhý si ponechá žadatel pro vlastní potřebu. Formulář se přikládá k žádosti o povolení k dovozu jaderných materiálů.

1. "Žadatel": Vyplní se přesné jméno a adresa žadatele o povolení k dovozu jaderných materiálů.

2. "Specifikace": Uvedou se kategorie a popis jaderných materiálů, které mají být dovezeny, včetně uvedení množství.

3. "Použití": Uvede se důvod dovozu jaderných materiálů.

4. "Datum, podpis a razítko": Bez uvedení datumu, podpisu statutárního zástupce a razítka žadatele je "Prohlášení" neplatné a nebude na ně brán zřetel.

VIII. Vzory formulářů

Formulář č. 1 Zpráva o změně inventury

Formulář č. 2 Soupis fyzické inventury

Formulář č. 3 Zpráva o materiálové bilanci

Formulář č. 4 Dokladová inventura

Formulář č. 5 Knižní inventura

Formulář č. 6 Export-Import Notification

Formulář č. 7 Prohlášení k dovozu jaderných materiálů

Formulář č. 8 Oznámení o odeslání rudy

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. j) bod 2 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovémvyužívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

2) Vyhláška č. 179/2002 Sb., kterou se stanoví seznamvybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti.

3) § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

Přesunout nahoru