Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 144/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií

Částka 51/1997
Platnost od 07.07.1997
Účinnost od 07.07.1997
Zrušeno k 01.01.2017 (263/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

144

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 19. června 1997

o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 4 odst. 8 a 9, § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 6, § 18 odst. 1 písm. c) a § 20 odst. 1 písm. d) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon").


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů [§ 2 písm. j) bod 1 zákona] a jaderných zařízení [§ 2 písm. h) zákona], přeprav jaderných materiálů [§ 20 odst. 1 písm. d) zákona], k zařazení jaderných materiálů (§ 4 odst. 10 zákona) a k zařazení jaderných zařízení nebo jejich částí (§ 4 odst. 9 zákona) do kategorií, k vymezení střeženého, chráněného a vnitřního prostoru jaderných zařízení (§ 4 odst. 9 zákona), k uchovávání skutečností důležitých z hlediska fyzické ochrany [§ 18 odst. 1 písm. c) zákona] a k rozsahu a způsobu provedení schvalované dokumentace [§ 13 odst. 3 písm. d) zákona].

(2) Fyzická ochrana v rozsahu podle ustanovení části druhé a třetí této vyhlášky se zajišťuje pro

a) jaderné materiály,

b) jaderná zařízení s jadernými reaktory [§ 2 písm. h) bod 1 zákona] od tří měsíců před zahájením zavážení jaderného paliva do jaderného reaktoru,

c) ostatní jaderná zařízení [§ 2 písm. h) body 2, 3 a 4 zákona] od dvou měsíců před dodáním jaderných materiálů nebo radioaktivních odpadů.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) střeženým prostorem prostor jaderného zařízení, jehož obvod je ohraničen mechanickými zábrannými prostředky,

b) chráněným prostorem prostor jaderného zařízení uvnitř střeženého prostoru, jehož obvod je ohraničen mechanickými zábrannými prostředky,

c) vnitřním prostorem prostor budov nebo místností umístěných uvnitř chráněného prostoru, jejichž stěny tvoří mechanické zábranné prostředky,

d) znalou osobou zaměstnanec držitele povolení nebo osoba spolupracující s držitelem povolení, která má znalosti o organizačních a technologických postupech provozu jaderného zařízení, nakládání s jadernými materiály, přepravách jaderných materiálů a s právem samostatně vstupovat do jaderného zařízení,

e) projektovou základní hrozbou vlastnosti a schopnosti osoby nacházející se uvnitř nebo vně předmětu fyzické ochrany, která může s tímto předmětem úmyslně protiprávně naložit, zejména jeho odcizením nebo provedením sabotáže, a proti níž je systém fyzické ochrany navržen a hodnocen; těmito vlastnostmi a schopnostmi se rozumí zejména:

1. odhodlanost, zkušenost a schopnost operovat ve dvou nebo více skupinách o alespoň dvou členech, kteří jsou vojensky vycvičeni,

2. schopnost spolupracovat uvnitř zařízení se znalou osobou, která je schopna poskytnout informace nebo umožnit vstupy nebo výstupy do nebo z jaderného zařízení, poškodit jednotlivé součásti zabezpečovací techniky, technického systému fyzické ochrany nebo komunikačního systému nebo se přímo účastnit násilného útoku,

3. vybavení

aa) ručními automatickými zbraněmi,

bb) přenosnými průmyslovými zařízeními a výbušninami k uvolnění průchodů (vstupu, vjezdu, výstupu nebo výjezdu) nebo k ničení částí jaderného zařízení, přepravních prostředků a integrity obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek nebo jednotlivých součástí systému fyzické ochrany nebo

cc) automobilem využitelným pro přepravu osob a jejich vybavení do blízkosti prostorů s kategorizovanými částmi jaderného zařízení nebo jako nosič výbušného zařízení,

4. možnost podpory znalou osobou v různém pracovním zařazení, která má podrobné znalosti jaderného zařízení nebo přístup k němu nebo k nástrojům, které mohou umožnit odcizení zvláštních štěpných materiálů,

f) technickým systémem fyzické ochrany integrovaný automatizovaný systém určený ke kontrole a monitorování vstupu osob a vjezdu dopravních prostředků do jednotlivých prostorů, ke sledování vyhodnocování, monitorování a signalizaci narušení těchto prostorů a k přenosu audiovizuální informace o narušení na řídící centrum, využívající prostředků výpočetní, zabezpečovací,1) spojovací a audiovizuální techniky,

g) fyzickou ostrahou ostraha jaderných zařízení a jaderných materiálů ve střeženém, chráněném nebo vnitřním prostoru, zajišťovaná osobami, které splňují požadavky podle zvláštního předpisu,2) (dále jen "bezpečnostní pracovníci"),

h) mechanickými zábrannými prostředky ploty, stěny, zátarasy, mříže a další prostředky zdržující fyzické osoby při neoprávněném vniknutí nebo zabraňující neoprávněnému vjezdu dopravního prostředku do střeženého, chráněného nebo vnitřního prostoru jaderného zařízení,

i) pohotovostní ochranou soustředění sil a prostředků Policie České republiky (dále jen "policie") k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedeného proti jadernému zařízení,

j) jaderně energetickým reaktorem jaderný reaktor [§ 2 písm. h) bod 1 zákona] s tepelným výkonem větším než 50 MW,

k) výzkumným reaktorem jaderný reaktor [§ 2 písm. h) bod 1 zákona] s tepelným výkonem až do 50 MW včetně.

ČÁST DRUHÁ

ZAŘAZENÍ JADERNÝCH MATERIÁLŮ A JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ DO KATEGORIÍ, ZPŮSOB A ROZSAH ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OCHRANY JADERNÝCH MATERIÁLŮ A JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ

§ 3

Zařazení jaderných materiálů do kategorií

Jaderné materiály se zařazují do I., II. nebo III. kategorie podle přílohy této vyhlášky, pokud jejich hmotnost je vyšší než spodní limit hmotnosti pro III. kategorii uvedený v příloze.

§ 4

Zařazení jaderných zařízení nebo jejich částí do kategorií

(1) Jaderná zařízení nebo části jaderných zařízení s

a) jaderně energetickými reaktory se zařazují do:

1. I. kategorie, pokud jejich poškození může mít za následek porušení jaderné bezpečnosti. Jedná se zejména o systémy jaderného zařízení, které ovlivňují jadernou bezpečnost [§ 2 písm. d) zákona] a dále části jaderných zařízení, které obsahují radioaktivní látky a systémy, jejichž činnost je nutná k zabránění jejich nedovolenému úniku do životního prostředí,

2. II. kategorie, pokud jejich poškození nemůže vést k nedovolenému úniku radioaktivních látek do životního prostředí, ale může vést k porušení jaderné bezpečnosti při současné poruše nebo poškození dvou nebo více těchto částí jaderného zařízení,

3. III. kategorie, pokud jejich poškození nemůže vést k nedovolenému úniku radioaktivních látek do životního prostředí, ale může zvýšit riziko ohrožení jaderné bezpečnosti při současné poruše nebo poškození další části jaderného zařízení zařazené do II. kategorie,

b) výzkumnými reaktory, které obsahují jaderný reaktor a technologické systémy nutné k zajištění jaderné bezpečnosti, se zařazují do II. kategorie.

(2) Části jaderných zařízení [§ 2 písm. h) bod 2 zákona], které obsahují jaderné materiály, se zařazují do kategorií podle zařazení jaderných materiálů.

(3) Části jaderných zařízení [§ 2 písm. h) body 3 a 4 zákona], v nichž se nacházejí radioaktivní odpady, se zařazují do III. kategorie.

§ 5

Obecné požadavky k zařazení jaderných materiálů a částí jaderných zařízení do kategorií

(1) Opatření fyzické ochrany jaderných zařízení se realizují podle nejvyšší kategorie jaderných materiálů, s nimiž se nakládá na jaderném zařízení, a nejvyšší kategorie části tohoto jaderného zařízení.

(2) Kategorií s nejvyššími požadavky na úroveň zajištění fyzické ochrany je I. kategorie.

(3) Jaderné materiály v množstvích nižších, než odpovídá limitu hmotnosti pro III. kategorii podle přílohy této vyhlášky a nezařazené jaderné materiály (přírodní uran, ochuzený uran a thorium), se zabezpečují proti zneužití a neoprávněným činnostem jejich umístěním v kovové skříni s bezpečnostní uzávěrou nebo v uzamčených prostorách s kontrolovaným přístupem.

(4) Pokud nelze části jaderného zařízení zařazené do odlišných kategorií od sebe fyzicky oddělit, pak se tyto části jako celek umísťují do prostoru podle § 6 odst. 1 této vyhlášky podle nejvyšší kategorie vztahující se na některou z těchto částí.

§ 6

Podrobnosti k vymezení střeženého, chráněného a vnitřního prostoru

(1) Jaderné materiály a části jaderných zařízení zařazené do

a) I. kategorie se umísťují ve vnitřním prostoru,

b) II. kategorie se umísťují uvnitř chráněného prostoru,

c) III. kategorie se umísťují uvnitř střeženého prostoru.

(2) U jaderných materiálů a částí jaderných zařízení zařazených do I. kategorie se vymezují prostory tak, že:

a) vnější hranicí střeženého prostoru je izolační zóna o minimální šířce 6 m, ohraničená dvěma ploty o minimální výšce 2,5 m a dalšími mechanickými zábrannými prostředky na koruně plotu nebo izolační zóně; na vnější hranici jsou mechanické zábrany znemožňující neoprávněný průjezd vozidla; vnější hranice je vybavena alespoň dvěma detekčními systémy pracujícími na různých fyzikálních principech, z nichž alespoň jeden má charakter objemové detekce; izolační zóna je vybavena televizní technikou a osvětlením umožňujícím použití televizní techniky; z obou stran této izolační zóny je volný terén minimálně v šířce 6 m; pokud součástí této hranice je budova, zajišťuje se tato z vnější strany na úrovni bariéry zabezpečovací a televizní technikou,

b) vnitřní hranicí střeženého prostoru, která je vnější hranicí chráněného prostoru, je další plot minimální výše 2,5 m vybavený systémem detekujícím narušení do výše 3 m a televizní technikou,

c) vnitřní hranicí chráněného prostoru, která je hranicí vnitřního prostoru, jsou stěny budov nebo místností umístěných uvnitř chráněného prostoru, u kterých bude zajištěna detekce jejich narušení s použitím zabezpečovací techniky; počet vstupů a vjezdů do vnitřních prostor se minimalizuje.

(3) U jaderných materiálů a částí jaderných zařízení zařazených do II. kategorie se vymezují prostory tak, že vnější hranici střeženého prostoru tvoří plot minimální výše 2,5 m s mechanickou zábranou na koruně plotu. Vnitřní hranice střeženého prostoru je hranicí chráněného prostoru a je tvořena dalším plotem nejméně výšky 2,5 m s dalšími mechanickými zábrannými prostředky a je vybavena zabezpečovací a televizní technikou. Pokud stěny budov s jaderným materiálem nebo s částí jaderného zařízení zařazenou do II. kategorie jsou dostatečně pevné a výsledky zhodnocení podle § 18 odst. 1 písm. h) této vyhlášky prokáží odpovídající zajištění fyzické ochrany, může být jejich stěna hranicí chráněného prostoru a pro tento případ se zajišťuje detekce jejího narušení zabezpečovací a televizní technikou.

(4) U jaderných materiálů a částí jaderných zařízení zařazených do III. kategorie se vymezuje prostor tak, že hranicí střeženého prostoru je plot minimální výše 2,5 m s dalšími mechanickými zábrannými prostředky na koruně plotu. Vlastní objekt s jaderným materiálem nebo částí jaderného zařízení zařazenou do III. kategorie se zajišťuje detekcí narušení objektu nebo ochranou místností, v nichž se tyto materiály a zařízení nacházejí, pomocí zabezpečovací techniky.

(5) Jednotlivé prostory lze ve výjimečných a zdůvodněných případech sloučit nebo změnit požadavky na hranice uvedené v odstavcích 2, 3 a 4, avšak musí být odpovídajícím způsobem posílena účinnost mechanických zábranných prostředků a zabezpečovací techniky a výsledky zhodnocení účinnosti podle § 18 odst. 1 písm. h) této vyhlášky prokazují zajištění fyzické ochrany.

(6) Nouzové východy a podzemní kanály vedené pod hranicí střeženého a chráněného prostoru se zajišťují proti neoprávněnému vniknutí z vnějšku a jsou vybaveny zabezpečovací technikou.

§ 7

Vstup osob a vjezd dopravních prostředků

(1) Do střeženého, chráněného nebo vnitřního prostoru smějí samostatně vstupovat

a) zaměstnanci a další osoby, u kterých byla ověřena bezúhonnost a splnění požadavků podle zvláštního zákona, pokud je požadováno [§ 18 odst. 1 písm. l) a m) zákona],

b) inspektoři Úřadu,

c) příslušníci policie, kteří zajišťují pohotovostní ochranu jaderného zařízení.

(2) Do chráněného a vnitřního prostoru je vjezd soukromých motorových vozidel zakázán. Do střeženého prostoru je vjezd soukromých motorových vozidel povolen pouze v nezbytně nutných případech.

(3) Držitel povolení (§ 9 odst. 1 zákona)

a) povolí vstup oprávněným kontrolním orgánům podle zvláštních předpisů,3) kterým výkon státního dozoru vyplývá ze zákona o jejich působnosti, za podmínky, že po celou dobu pobytu budou doprovázeny držitelem povolení určeným zaměstnancem nebo bezpečnostním pracovníkem,

b) může povolit ostatním osobám vstup do střeženého, chráněného a ve výjimečných případech i do vnitřního prostoru za podmínky, že budou po celou dobu pobytu v těchto prostorech doprovázeny držitelem povolení určeným zaměstnancem nebo bezpečnostním pracovníkem.

(4) V případě vzniku mimořádné události podle zvláštního předpisu, kdy je potřebný zásah vnějšími zasahujícími osobami a složkami v souladu s vnitřním havarijním plánem, držitel povolení umožní vstup těmto osobám a složkám do střeženého, chráněného nebo vnitřního prostoru. V těchto případech se nejpozději do tří dnů od ukončení zásahu vypracovává seznam s osobními údaji zasahujících osob a seznam dopravních prostředků používaných při zásahu.

§ 8

Administrativní a technická opatření pro I. kategorii

(1) Jaderné materiály a jaderná zařízení nebo jejich části zařazené do I. kategorie se zajišťují technickým systémem fyzické ochrany, jehož řídící systém obsahuje hlavní a záložní řídící centrum, z kterého je možné systém fyzické ochrany ovládat. Celý systém má zálohované napájení a hlavní i záložní řídící centrum se zajišťuje zabezpečovací technikou.

(2) Každý, kdo je oprávněn vstupovat do střeženého, chráněného a vnitřního prostoru, je vybaven identifikační kartou umožňující automatickou kontrolu a registraci vstupu. Pro kontrolu vstupu osob se minimálně při vstupu do střeženého prostoru zařízení s jaderně energetickými reaktory použije biometrické identifikace (např. geometrie ruky, otisk prstů). Počet osob vstupujících do těchto prostorů se omezuje na nezbytně nutný počet. Aktuální databáze vstupů je dostupná jeden měsíc a zajišťuje se její archivace jeden rok.

(3) Technický systém fyzické ochrany musí umožňovat archivaci skutečností důležitých z hlediska zajištění fyzické ochrany, jako je výdej identifikačních karet pro vstup a vjezd, údajů o průchodech osob a průjezdech vozidel ze zařízení pro jejich automatickou kontrolu a údajů o poplachové signalizaci zabezpečovací techniky. Hlasová komunikace směny řídícího centra technického systému fyzické ochrany po komunikačních pojítcích se zaznamenává; záznam musí být dostupný po dobu 7 dnů.

(4) Poměr počtu návštěvníků vnitřního prostoru k počtu doprovázejících zaměstnanců může být maximálně 3 : 1 a poměr počtu návštěvníků střeženého a chráněného prostoru k počtu doprovázejících zaměstnanců může být maximálně 8 : 1.

(5) Všechny osoby, zavazadla a dopravní prostředky při vstupu do střeženého prostoru se podrobují kontrole pro zamezení vnesení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost, zejména zbraně, výbušniny, alkoholické nápoje, drogy a na výstupu k zamezení vynesení jaderných materiálů.

(6) V případě vstupu osob do vnitřních prostorů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti se zajišťuje současně přítomnost alespoň dvou osob, zaměstnanců držitele povolení.

(7) Přijímají se administrativní opatření k zajištění trvalé archivace záznamů podle § 18 odst. 1 písm. l) a m) zákona rozhodných pro povolení vstupu bez doprovodu a k vedení záznamů o výdeji klíčů od vybraných místností v chráněném a vnitřním prostoru a archivování těchto záznamů po dobu jednoho roku.

(8) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého, chráněného nebo vnitřního prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.

(9) Při pohybu jaderných materiálů uvnitř střeženého a chráněného prostoru, mezi těmito prostorami a vnitřním prostorem se zajišťuje jejich fyzická ostraha.

(10) U skladů jaderných materiálů I. kategorie se požaduje, aby jaderné materiály byly umístěné v místnosti se železobetonovými stěnami a jediným vstupem opatřeným dveřmi proti neoprávněnému vniknutí z vnějšku, které jsou zajištěné zabezpečovací technikou. Tato místnost se nachází v objektu s detekcí narušení a umísťuje se ve vnitřním prostoru s tím, že je zajištěna zabezpečovací a televizní technikou, speciálními zámky a vstup může být povolen pouze určeným zaměstnancům. Vstup dalších osob může být povolen pouze za doprovodu držitele povolení určených zaměstnanců a bezpečnostních pracovníků.

(11) Fyzická ostraha se zajišťuje nepřetržitě.

(12) Ve střeženém a chráněném prostoru se zajišťuje pochůzková činnost bezpečnostními pracovníky.

(13) Telefonní a rádiové spojení se zajišťuje mezi strážními stanovišti, řídícím centrem, záložním řídícím centrem a mezi řídícím centrem a základnou pohotovostní ochrany policie.

(14) Musí být připravena dokumentace pro řešení situací spojených s narušením fyzické ochrany.

§ 9

Administrativní a technická opatření pro II. kategorii

(1) Jaderná zařízení nebo jejich části a jaderné materiály zařazené do II. kategorie se zajišťují zabezpečovací technikou. Signalizace poplachu je vyvedena na pult centralizované ochrany nebo stálou dozorčí službu policie a je zajištěna archivace údajů o poplachové signalizaci.

(2) Fyzická ostraha se zajišťuje nepřetržitě.

(3) Všechny osoby vstupující do chráněného prostoru jsou vybaveny identifikační kartou umožňující automatickou kontrolu vstupu do tohoto prostoru a zařízením pro automatickou kontrolu vstupu, které zajistí archivaci záznamů o výdeji identifikačních karet a o průchodu zařízením pro automatickou kontrolu.

(4) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého nebo chráněného prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.

(5) Poměr počtu návštěvníků k počtu doprovázejících zaměstnanců může být maximálně 8 : 1, pro osoby připravující se na výkon povolání maximálně 10 : 1.

(6) Namátková kontrola osob a zavazadel se provádí při vstupu do střeženého prostoru. Všechna vnášená zavazadla a osoby vstupující do chráněného prostoru se podrobují kontrole pro zamezení vnesení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost, zejména zbraní, výbušnin, alkoholických nápojů a drog.

(7) Dopravní prostředky a všechny zásilky směřující do střeženého prostoru se kontrolují, aby se zamezilo vstupu osob bez povolení a dovezení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost.

(8) K zajištění trvalé archivace všech záznamů o výdeji povolení ke vstupu, k zajištění vedení evidence výdeje klíčů do prostorů s jadernými materiály a k archivování jejích údajů po dobu jednoho roku se přijímají administrativní opatření.

(9) Musí být připravena dokumentace pro řešení situací spojených s narušením fyzické ochrany.

§ 10

Administrativní a technické požadavky pro III. kategorii

(1) Jaderné materiály a jaderná zařízení nebo jejich části zařazené do III. kategorie se umísťují ve střeženém prostoru, do kterého je zajištěna kontrola vstupu a vjezdu.

(2) Objekty s jadernými materiály zařazenými do III. kategorie nebo radioaktivními odpady [§ 2 písm. h) body 3 a 4 zákona] se zajišťují zabezpečovací technikou, signalizace se vyvádí na pult centralizované ochrany nebo stálou dozorčí službu policie a je zajištěna archivace údajů o poplachové signalizaci.

(3) Musí být připravena dokumentace pro řešení situací spojených s narušením fyzické ochrany.

(4) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.

§ 11

Bezpečnostní pracovníci

Bezpečnostní pracovníci zajišťující fyzickou ostrahu na strážních stanovištích jaderných zařízení I. kategorie, jsou ozbrojeni krátkou kulovou zbraní ráže do 9 mm včetně a splňují požadavky podle zvláštních předpisů.4),5)

§ 12

Ochrana technického systému fyzické ochrany a jeho dat

(1) Technický systém fyzické ochrany nesmí být komunikačními linkami propojen s jinými počítačovými systémy, které nejsou výhradně určené k zajištění fyzické ochrany a činností s ní přímo související, a nesmí být žádnou částí umístěn mimo vnější hranici střeženého prostoru s výjimkou vybraných detekčních, komunikačních a kamerových systémů a výdejen identifikačních karet.

(2) Technický systém fyzické ochrany může být propojen s počítačovým systémem pro řízení jeho správy a údržby.

(3) Pro provoz počítačového systému pro řízení správy a údržby platí v plném rozsahu podmínky pro technický systém fyzické ochrany.

(4) Data ze systému slouží výhradně pro účely zajištění fyzické ochrany a jsou dostupná pouze vybraným osobám určeným držitelem povolení a inspektorům Úřadu.

§ 13

Administrativní a technická opatření zajištění fyzické ochrany při výstavbě jaderných zařízení

(1) Staveniště jaderného zařízení je oploceno a je zajištěna jeho ostraha, kontrola vstupu osob a vjezdu dopravních prostředků.

(2) Objekty, v nichž budou umístěny části jaderných zařízení zařazené do I. a II. kategorie, jsou od zahájení montáže technologických zařízení chráněny na úrovni požadavků pro III. kategorii.

(3) Rozsah fyzické ochrany odpovídá postupu výstavby, přičemž se oddělují provozované části jaderného zařízení od částí, které jsou ve výstavbě.

ČÁST TŘETÍ

ZPŮSOB A ROZSAH ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OCHRANY JADERNÝCH MATERIÁLŮ PŘI PŘEPRAVĚ

§ 14

Obecná ustanovení

(1) Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů se zajišťuje na úrovni odpovídající zařazení jaderných materiálů do kategorií podle § 3 této vyhlášky, přičemž jaderné materiály zařazené do I. a II. kategorie při přepravě mimo střežený prostor vyžadují speciální ochranu příslušníků policie (dále jen "policejní doprovod").6) Přeprava jaderných materiálů III. kategorie vyžaduje nejméně dispečerské sledování dopravy, které je zajištěno obousměrným rádiovým spojením nebo telefonním spojením mezi transportními prostředky a odesilatelem, příjemcem, příp. Úřadem a policií a dále písemnou dohodou mezi odesilatelem a příjemcem o tom, že zásilka bude protokolárně převzata po jejím doručení. V případě přeprav jaderného materiálu ve formě čerstvého jaderného paliva pro jaderné reaktory zařazeného do III. kategorie nebo přírodního uranu o hmotnosti více než 1000 kg se zajišťuje dispečerské sledování přeprav a policejní doprovod nebo jiné policejní opatření.

(2) Při přepravě se zajišťuje splnění dalších požadavků podle zvláštního předpisu.7)

(3) Zjistí-li držitel povolení k přepravě ztrátu nebo nepřípustné manipulace se zásilkou jaderných materiálů nebo v případě hrozby uskutečnění takových činností, provede neprodleně opatření k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. O těchto skutečnostech držitel povolení neprodleně informuje Úřad [§ 17 odst. 1 písm. j) zákona] a místní orgány policie.

(4) Při přepravě je

a) třeba zajistit přepravu jaderných materiálů za nejkratší možnou dobu při zajištění jaderné bezpečnosti,

b) třeba zajistit překládání jaderných materiálů, tj. překládání mezi transportními prostředky, překládání do dočasných skladišť a dočasné skladování před příjezdem transportního prostředku za nejkratší možnou dobu při zajištění jaderné bezpečnosti,

c) zajištěna fyzická ochrana při dočasném skladování způsobem odpovídajícím kategorii přepravovaného jaderného materiálu,

d) u osob předem zajištěno ověření bezúhonnosti a splnění požadavků podle zvláštního předpisu,8)

e) zajištěno omezení přístupu k informacím o přepravě na nezbytně nutný počet osob.

(5) Ochrana údajů spojených s přepravou včetně detailních informací o přepravní trase, časovém harmonogramu a o opatřeních pro kódování zpráv přenášených komunikačními prostředky se provede podle zvláštního předpisu.8)

§ 15

Způsob a rozsah zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a II. kategorie

(1) Odesilatel předává příjemci předběžné oznámení o plánované přepravě, které specifikuje druh dopravy (silniční, železniční, námořní, letecká, říční a kombinovaná), očekávanou dobu převzetí zásilky a přesné místo předání zásilky na území České republiky.

(2) Příjemce potvrzuje připravenost převzít zásilku v navrženém místě a čase.

(3) Výběr druhu přepravy a přepravní trasy se provede tak, aby byl minimalizován počet překládání zásilky a doba pobytu zásilky při překládání a bezpečnostní situace podél přepravní trasy byla stabilní.

(4) Zásilky obsahující jaderné materiály jsou přepravované v uzavřených a uzamčených dopravních prostředcích nebo v transportních obalových souborech. Pokud zásilka přesahuje hmotnost 2000 kg, může být přepravována na otevřeném dopravním prostředku opatřeném plachtou na obloucích nebo je plachtou přikryta. Při použití plachet je zásilka zajištěna lomovou zaplombovanou uzávěrou.

(5) Před naložením dopravního prostředku se provede jeho pyrotechnická kontrola.

(6) Přepravce7) předává dopravci písemnou instrukci upřesňující způsob zajištění fyzické ochrany, předepsanou trasu přepravy, místa zastávek a překládek, údaje o osobách oprávněných k převzetí zásilky, pokyny pro hlášení o postupu přepravy, upřesnění vzájemné součinnosti s policejním doprovodem včetně spojení a havarijní řád podle ustanovení zvláštního předpisu.

(7) Při přijetí zásilky příjemce zkontroluje celistvost zásilky, zámky, plomby a okamžitě zásilku protokolárně převezme. Neprodleně informuje odesilatele o jejím převzetí.

(8) Při vnitrostátní přepravě se zajišťuje obousměrné rádiové spojení nebo časté telefonní spojení mezi transportními prostředky a odesilatelem, příjemcem nebo odesilatelem, příjemcem, policií a Úřadem.

(9) V případě mezinárodní přepravy se stanovují místa předání odpovědnosti za zajištění fyzické ochrany z odesilatele na příjemce.

(10) V případě přepravy jaderných materiálů do České republiky nebo v případě jejich tranzitu se požaduje, aby u dopravních prostředků před převzetím odpovědnosti České republiky byla provedena pyrotechnická prohlídka.

§ 16

Požadavky na zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a II. kategorie podle druhu přepravy

(1) Při silniční přepravě

a) lze použít jen vozidlo

1. speciálně konstruované tak, aby odolalo útoku a zabránilo zcizení jaderných materiálů,

2. vybavené systémem umožňujícím blokování jeho pohybu,

3. použité výhradně k přepravě jaderných materiálů,

4. doprovázené policejním doprovodem,

b) se zajišťuje

1. trvalý dohled policejního doprovodu nad zásilkou a kontrola zámků a plomb při každé zastávce,

2. že v případě, že se přeprava nemůže uskutečnit v jednom dni, bude vozidlo po dobu noční přestávky imobilizováno nebo zaparkováno v uzamčené a střežené budově,

3. oboustranné rádiové spojení a smluvené signály mezi vozidlem a vozidlem policejního doprovodu,

4. rekognoskace přepravní a náhradní přepravní trasy a jejich zajištění po dobu přepravy.

(2) Při železniční přepravě je

a) přeprava uskutečněna samostatným vlakem nebo jako součást nákladního vlaku,

b) přepravní vagón pod dohledem policejního doprovodu, přičemž držitel povolení zabezpečí vyčlenění potřebného počtu samostatných osobních vagónů pro policejní doprovod.

(3) Při letecké přepravě se přeprava uskutečňuje speciálním letem. Do doby vzletu a po přistání letadla se zajišťuje fyzická ochrana.

§ 17

Způsob a rozsah zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů zařazených do III. kategorie při přepravě

(1) Při přepravě jaderných materiálů III. kategorie se zajišťuje předběžné oznámení příjemci o plánované zásilce se specifikací druhu přepravy, času a místa přibytí zásilky k příjemci.

(2) Příjemce potvrzuje odesilateli připravenost k převzetí zásilky.

(3) Pokud je to možné, u dopravního prostředku nebo transportního obalového souboru se použije zámku a plomb.

(4) Po protokolárním převzetí zásilky příjemce neprodleně oznamuje odesilateli její převzetí.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZSAH A ZPŮSOB PROVEDENÍ ÚŘADEM SCHVALOVANÉ DOKUMENTACE

§ 18

(1) Návrh způsobu zajištění fyzické ochrany (příloha B. II. zákona) obsahuje zejména

a) analýzu možnosti neoprávněných činností s jaderným materiálem a jaderným zařízením a zhodnocení jejich následků se zohledněním projektové základní hrozby pro jaderné materiály a jaderná zařízení,

b) analýzu, jejímž výsledkem je návrh na zařazení jaderného zařízení nebo jeho části do I., II. nebo III. kategorie podle § 4 této vyhlášky,

c) návrh na zařazení jaderných materiálů do jednotlivých kategorií podle § 3 této vyhlášky,

d) podrobnou funkční analýzu navrženého technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky,

e) posouzení detekčních prvků a ústředen zařízení elektrické zabezpečovací signalizace autorizovanou zkušebnou,

f) povolení k navrhování, zřizování a montáži zabezpečovacích zařízení podle zvláštního předpisu,2)

g) způsob zabezpečování jakosti při zajišťování fyzické ochrany po dobu provozu jaderného zařízení podle zvláštního předpisu,

h) zhodnocení účinnosti návrhu fyzické ochrany použitím matematických modelů,

i) návrh předběžných administrativních opatření podle § 18 odst. 2 písm. d) této vyhlášky pro fyzickou ochranu,

j) analýzu funkce fyzické ochrany ve vazbě na výstavbu, spouštění a provoz jaderného zařízení a na případné havarijní situace,

k) popis opatření fyzické ochrany v průběhu výstavby jaderného zařízení.

(2) Dokumentace o způsobu zajištění fyzické ochrany [příloha C. písm. a) bod 5 zákona] obsahuje zejména

a) zohlednění projektové základní hrozby pro jaderné materiály a jaderná zařízení,

b) zařazení jaderných materiálů a jaderných zařízení do jednotlivých kategorií,

c) popis skutečného provedení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a průkaz, že změny původního konstrukčního řešení podle § 18 odst. 1 písm. d) této vyhlášky nesníží úroveň zajištění fyzické ochrany,

d) zhodnocení výsledků zkoušek 144hodinového komplexního vyzkoušení funkčnosti technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky, výsledků zkoušek televizní techniky, účinnosti fyzické ochrany a testování prvků technického systému nebo zabezpečovací techniky použité pro fyzickou ochranu,

e) program komplexního vyzkoušení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky,

f) administrativní opatření, kterými jsou:

1. zajištění ověření bezúhonnosti a splnění požadavků ověřených způsobem podle zvláštního předpisu8) a vedení příslušné dokumentace,

2. režimová opatření pro povolování vstupu a vjezdu,

3. systém výdeje identifikačních karet nebo průkazů pro vstup a vedení jejich evidence podle § 8 odst. 2, § 9 odst. 3, § 10 odst. 1 a § 13 odst. 1 této vyhlášky,

4. směrnice pro klíčové hospodářství a vedení příslušné evidence podle § 8 odst. 7 a § 9 odst. 8 této vyhlášky,

5. směrnice pro obsluhu, provoz, údržbu a testování technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky podle § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 této vyhlášky,

6. směrnice pro archivaci údajů o povolení vstupu osob a vjezdu vozidel podle § 8 odst. 7, § 9 odst. 9 a § 10 odst. 1 této vyhlášky, údajů o poplachových situacích podle § 8 odst. 3, § 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 této vyhlášky, řešení situací s narušením fyzické ochrany podle § 8 odst. 14, § 9 odst. 9 a § 10 odst. 3 této vyhlášky a testování systému,

7. dokumentace pro zajištění fyzické ostrahy, která obsahuje strukturu a řízení bezpečnostní služby, dohodu o poskytování bezpečnostních služeb uzavřenou s držitelem povolení, výkon ostrahy, dokumentaci pro řešení situací s narušením fyzické ochrany vypracovanou držitelem povolení, plány přípravy bezpečnostních pracovníků pro výkon fyzické ostrahy na jaderných zařízeních a ověřování jejich odborné způsobilosti,

g) provozní předpisy, případně limity a podmínky jaderného zařízení a opatření týkající se omezení provozu jaderného zařízení při pokusu o neoprávněné činnosti s jaderným zařízením nebo při narušení fyzické ochrany,

h) dohody s policií k zabezpečení pohotovostní ochrany jaderných zařízení a policejního doprovodu přeprav jaderných materiálů a k připojení zabezpečovací techniky na pulty centralizované ochrany policie, pokud byly uzavřeny.

(3) Dokumentace změny v zajištění fyzické ochrany [příloha C. písm. b) bod II. 7. zákona] obsahuje uvedení všech změn od dokumentace předkládané podle § 18 odst. 2 této vyhlášky.

(4) Dokumentace o způsobu zajištění fyzické ochrany přeprav (příloha M. bod 8. zákona) podrobně dokumentuje, jak jsou splněny požadavky ke způsobu a rozsahu zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů uvedené v § 14 až 17 této vyhlášky, zohledňuje projektovou základní hrozbu a obsahuje návrh na zařazení přepravovaných jaderných materiálů do příslušné kategorie z hlediska fyzické ochrany (příloha M. bod 7. zákona).


ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 500/2005 Sb. Čl. II

Držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) a m) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, přizpůsobí dokumentaci způsobu zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení požadavkům této vyhlášky a předloží ji ke schválení do 31. října 2006.


Předseda:
Ing. Štuller v. r.


Příloha k vyhlášce č. 144/1997 Sb.

ZAŘAZENÍ JADERNÝCH MATERIÁLŮ DO KATEGORIÍ

Poř.č.MateriálDruhKategorie
I.II.III.c)
1.Plutoniuma)neozářenéb)2 kg a víceMéně než 2 kg, ale více než 500 g500 g nebo méně, ale více než 15 g
2.Uran-235neozářenýb)
- uran obohacený na 20% U-235 nebo více5 kg a víceMéně než 5 kg, ale více než 1 kg1 kg nebo méně, ale více než 15 g
- uran obohacený na 10% U-235 ale na méně než 20%10 kg nebo víceméně než 10 kg, ale více než 1 kg
- uran obohacený nad přírodní avšak na méně než 10% U-23510 kg a více
3.Uran-233neozářenýb)2 kg a víceMéně než 2 kg, ale více než 500 g500 g nebo méně, ale více než 15 g
4.Ozářené palivoOchuzený nebo přírodní uran, thorium nebo nízko obohacené palivo (méně než 10% štěpitelného obsahu) d) e)

Poznámky:

a) Veškeré plutonium kromě plutonia o izotopické koncentraci převyšující 80 % plutonia-238

b) Materiál neozářený v reaktoru nebo materiál ozářený v reaktoru, u kterého je ve vzdálenosti 1 metru bez stínění dávkový příkon roven nebo nižší než 1 Gy.h-1

c) Množství nespadající do III. kategorie a přírodní uran musí být chráněny nejméně v souladu s postupy používanými pro ochranu cenného majetku

d) I když tato úroveň ochrany je doporučena, může Úřad po zvážení specifických okolností stanovit jinou kategorii fyzické ochrany

e) Jiné palivo, které s ohledem na původní obsah štěpitelného materiálu bylo zařazeno před ozářením do I. nebo II. kategorie, může být zařazeno do kategorie snížené o jeden stupeň, pokud dávkový příkon z paliva převyšuje 1 Gy.h-1 ve vzdálenosti 1 metru bez stínění.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 334590 Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace.

2) Zákon ČNR č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o střelných zbraních).

5) § 13 a 14 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 odst. 1 písm. h) zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě).

8) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Přesunout nahoru