Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 141/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

Částka 49/1997
Platnost od 30.06.1997
Účinnost od 01.07.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

141

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 20. června 1997

o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):


§ 1

Technické požadavky na výrobní zařízení lihovarů a jejich uspořádání

(k § 5 zákona o lihu)

(1) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

(2) Výrobním zařízením lihovaru jsou přístroje, potrubí a prostory, ve kterých je líh a lihové páry neregistrované kontrolním lihovým měřidlem (dále jen "měřidlo"), jakož i zařízení na jímání lutrových vod a odloučených olejů a vosků, přičemž lutrovými vodami se rozumí vody vznikající při získávání lihu způsobem stanoveným zákonem, a to po destilačním oddělení lihu.

(3) Výrobní zařízení lihovaru se vyrábí z kovu nebo jiného materiálu odolného vůči působení lihu, lihových par, provozních teplot a tlaků.

(4) K pájení se používá jen tvrdé pájky. K utěsnění se používají jen hmoty odolné vůči změnám a působení teplot a tlaků a působení lihu a lihových par.

(5) Potrubí, kterým je veden líh a lihové páry, nesmí být poškozené ani vyspravované.

(6) Nátěry výrobního zařízení lihovaru nesmí zakrývat skladbu materiálu, ze kterého je zařízení vyrobeno. Prochází-li potrubí, kterým je veden líh a lihové páry, zdí nebo stropem, ponechá se kolem tohoto potrubí prostor k prohlídce. Tento prostor se uzavře zakrytím odpovídajícím příslušné technické normě1).

(7) Spojovací potrubí chladiče s měřidlem musí mít:

a) spád,

b) vnitřní průměr odpovídající výkonu destilačního přístroje,

c) plechový kryt na všech spojích (přírubách, kohoutech, šroubeních apod.).

(8) Kryt podle odstavce 7 písm. c) může být zhotoven z nenatřeného pozinkovaného plechu nebo z jiného materiálu odpovídajících vlastností odsouhlaseného správcem daně1a) a musí být uzpůsoben k přiložení závěry.

(9) Na spojovacím potrubí chladiče s měřidlem se umísťují epruvety, kohoutky k odběru vzorků, odvzdušňovací zařízení, regulátory množství odtékajícího lihu a zařízení zamezující vniknutí páry a zápary do měřidla.

(10) Vrací-li se zpětný tok lihu do varného kotle destilačního přístroje, musí

a) přívodní záparové potrubí ústit do zvláštní kovové nádoby upevněné na dně varného kotle destilačního přístroje tak, že tato nádoba zůstane naplněna záparou i po vyprázdnění varného kotle a přívodní potrubí bude zcela ponořeno do zbylé zápary,

b) být vypouštěcí výpalkové potrubí seřízeno tak, aby ve varném kotli destilačního přístroje zbyly výpalky minimálně v množství odpovídajícím 10 procentům objemu varného kotle.

(11) V lihovaru chemickém, kde je při výrobě používána oběhová (refluxní) nádrž, se odtah syntetického destilačně rafinovaného lihu z této nádrže seřídí tak, aby při odtahu lihu z této nádrže

a) do potrubí pro syntetický technický líh vznikl líh s minimálním obsahem vyšších alkoholů a těkavých látek stanovených pro syntetický technický líh,

b) do splaškové nádrže byl líh znehodnocen smícháním se surovinou pro výrobu syntetického technického lihu.

(12) V pěstitelské pálenici, kde se úkapy a dokapy odvádějí do zařízení pro jímání lutrových vod, se směs úkapů a dokapů s lutrovými vodami považuje za lutrové vody.

§ 1a

Technické požadavky na zařízení pro kontinuální denaturaci

[k § 21 odst. 1 písm. a) a c) zákona o lihu]

(1) Přívodní potrubí, kterým je veden denaturační prostředek při kontinuální denaturaci, musí být před ústím do potrubí vedoucího líh opatřeno měřidlem.

(2) Množství denaturačního prostředku užitého při kontinuální denaturaci lihu je měřeno měřidly splňujícími požadavky zákona o metrologii1b).

§ 2

Technické požadavky na zařízení pro skladování lihu

(k § 14 zákona o lihu)

(1) Zařízením pro skladování lihu jsou nádrže, sudy, přepravní nádoby nebo obaly, které splňují požadavky stanovené zákonem o metrologii1b), ve kterých je skladován a přepravován změřený líh.

(2) Zařízení pro skladování lihu se vyrábí z materiálu odolného proti působení lihu.

(3) Nádrž se opatří označením objemu.

(4) Nádrž se plní maximálně do 95 procent objemu.

(5) Armatury na dolní části nádrže se vyrábějí z ocele nebo mosazi. Nádrž se opatří průlezem o průměru minimálně 600 mm. Odvzdušňování se připojí na nejvyšší část nádrže a uzpůsobí tak, aby se v něm neusazoval líh nebo voda.

(6) Nádrže vyšší než 2 m musí být opatřeny zařízením umožňujícím odebrání vzorků v každé čtvrtině výšky nebo ve víku otvorem uzpůsobeným pro spuštění vzorkovacího zařízení umožňujícího odebrání vzorků z různých vrstev.

§ 3

Metody stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu a způsob výpočtu množství lihu

[k § 21 odst. 1 písm. b) zákona o lihu]

(1) Pro stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu, s výjimkou lihu denaturovaného, jsou rozhodné výsledky měření

a) hustoty stanovené pyknometrickou metodou,

b) hustoty stanovené areometrem, který splňuje podmínky stanovené zákonem o metrologii1b) pro měření při teplotě 20 stupňů C,

c) metodou plynové chromatografie,

d) hustoty stanovené pomocí elektronického frekvenčního oscilátoru, nebo

e) hustoty stanovené pomocí hydrostatických vah.

V případě lihu denaturovaného se postupuje podle odstavce 8.

(2) Objemová koncentrace lihu v přiboudlině se stanovuje pyknometrickou metodou v destilátu z vodního roztoku získaného extrakcí přiboudliny petroléterem za přídavku nasyceného roztoku chloridu sodného nebo metodou plynové chromatografie.

(3) Hustota lihu se vypočítá podle vzorce uvedeného včetně hodnot koeficientů v příloze č. 1 části A.

(4) Při stanovení objemového množství lihu, kdy objem lihu je měřen ve skladovacích nádržích z oceli nebo v měřidlech z oceli nebo z britania stanovených zvláštním právním předpisem2), se provádí korekce na tepelnou objemovou roztažnost těchto materiálů vynásobením zjištěného objemu lihu korekčním faktorem uvedeným v příloze č. 1 části B.

(5) Při stanovení objemové koncentrace lihu pyknometrickou metodou se provádí korekce na tepelnou objemovou roztažnost pyknometrů z různých druhů skla vynásobením zjištěné hustoty korekčním faktorem uvedeným v příloze č. 1 části C.

(6) Výpočet objemového množství etanolu se provádí způsobem uvedeným v příloze č. 1 části D.

(7) Při použití více metod měření uvedených v odstavci 1 je rozhodující výsledek měření provedeného metodou stanovení hustoty pyknometricky.

(8) Pro stanovení objemové koncentrace denaturovaného lihu jsou rozhodné výsledky měření

a) metodou plynové chromatografie, nebo

b) metodou kapalinové chromatografie.

(9) Při použití více metod měření uvedených v odstavci 8 je rozhodující výsledek měření provedeného metodou plynové chromatografie.

§ 4

Druhy denaturačních prostředků a jejich minimální množství a účel použití denaturovaného lihu

(k § 10 zákona o lihu)

Druhy denaturačních prostředků, jejich minimální množství a účel použití denaturovaného lihu jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 5

Členění základních druhů lihu a jejich kvalitativní znaky

(k § 11 zákona o lihu)

(1) Podrobnější členění základních druhů lihu a kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu jsou uvedeny v příloze č. 3.

(2) Zvláštně denaturovaný a obecně denaturovaný líh musí splňovat fyzikální a chemické požadavky stanovené pro příslušný druh lihu a musí odpovídat platným technickým normám.

§ 6

Metody stanovení kvalitativních znaků

(k § 11 zákona o lihu)

(1) Obsah metanolu se stanovuje metodou plynové chromatografie.

(2) Obsah vyšších alkoholů se stanovuje metodou plynové chromatografie a vyjadřuje se jako součet zjištěných obsahů jednotlivých vyšších alkoholů.

(3) Obsah aldehydů se stanovuje kolorimetricky s použitím fuchsinsiřičitého činidla a vyhodnocuje se jako obsah acetaldehydu nebo metodou plynové chromatografie a vyjadřuje se jako součet zjištěných obsahů jednotlivých aldehydů.

(4) Obsah furalu se stanovuje kolorimetricky nebo metodou plynové chromatografie.

(5) Obsah volných kyselin, jejichž celkový obsah se vyhodnocuje jako obsah kyseliny octové, se stanovuje titrací vzorku lihu zbaveného oxidu uhličitého roztokem hydroxidu sodného o koncentraci 0,1 mol/l, popřípadě metodou plynové chromatografie.

(6) Obsah dusíkatých zásad, jejichž obsah se vyhodnocuje jako obsah metylaminu, se stanovuje titrací vzorku roztokem kyseliny sírové o koncentraci 0,005 mol/l na indikátor podle Maa-Zuazagy nebo na bromkresolovou zeleň nebo metodou plynové chromatografie.

(7) Obsah odparku se stanovuje ze vzorku o objemu 250 ml u lihu kvasného rafinovaného velejemného nedenaturovaného nebo o objemu 100 ml u ostatních druhů nedenaturovaného lihu. Po odpaření a vysušení vzorku za teploty 103 °C až 107 °C a po jeho ochlazení v exsikátoru se vysušený zbytek vzorku zváží na analytických vahách.

(8) Obsah esterů se stanovuje titrací vzorku lihu roztokem hydroxidu sodného o koncentraci 0,1 mol/l na indikátor podle Simpsona a vyhodnocuje se jako obsah octanu etylnatého nebo metodou plynové chromatografie a vyjadřuje se jako součet zjištěných obsahů jednotlivých esterů.

(9) Obsah dietyléteru a benzenu se stanovuje metodou plynové chromatografie.

(10) Celkový obsah vyšších alkoholů a ostatních těkavých složek u lihu syntetického technického se stanovuje metodou plynové chromatografie.

(11) Obsah těkavých denaturačních prostředků v denaturovaném lihu se stanovuje metodou plynové chromatografie.

(12) Rozlišení lihu kvasného a lihu syntetického se provádí izotopovými metodami.

(13) Obsah Denatonium benzoátu (Benzyldiethyl-N-2,6-xylyl-carbamoyl-methyl-amonium benzoát) se stanoví metodou kombinace plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií nebo metodou kombinace vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií.

(14) Obsah 2-methyl-2-propanolu se stanoví metodou plynové chromatografie.

§ 7

Normy ztrát lihu

[k § 21 odst. 1 písm. e) zákona o lihu]

Základ pro výpočet jednotlivých druhů norem ztrát lihu a jejich výše jsou stanoveny v příloze č. 4.

§ 8

Ztráty dopravní

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

(1) Ztráty dopravní se stanoví jako rozdíl mezi odeslaným a přijatým množstvím lihu. Dopravní ztráty zahrnují úbytky, které vznikají

a) přirozeným vypařením lihu v průběhu dopravy,

b) v důsledku přípustných rozdílů měření množství lihu před odesláním a po přijetí lihu.

(2) Dopravní ztráty se nevztahují na množství lihu obsaženého v hotových výrobcích vyrobených z lihu.

(3) Čerpání normy ztrát se posuzuje u každého jednotlivého obalu samostatně. Do základu pro výpočet normovaných ztrát nelze zahrnout množství lihu v těch obalech, u nichž nebyla ztráta zjištěna nebo u nichž byla zjištěna ztráta přesahující normovanou ztrátu.

§ 9

Ztráty manipulační

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

Ztráty manipulační jsou úbytky lihu vznikající při příjmu a vydávání lihu a při jiné technologicky nezbytné manipulaci s lihem (přečerpávání lihu u výrobce a zpracovatele lihu). K těmto ztrátám patří i ztráty vzniklé při přečerpávání lihu před dopravou lihu v případech, kdy líh nelze vyskladnit přímo z lihového skladu do přepravních nádob a jímek a líh musí být napřed přečerpáván.

§ 10

Ztráty skladovací

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

Ztráty skladovací jsou úbytky lihu ve skladech lihu, které vznikají odpařením v průběhu skladování.

§ 11

Ztráty stáčecí

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

Ztráty stáčecí se stanoví jako rozdíl mezi množstvím lihu obsaženého ve výrobku určeném ke stáčení a množstvím lihu obsaženého v hotovém výrobku předaném na sklad zpracovatele lihu ve spotřebitelském balení.

§ 12

Ztráty při úpravách lihu

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

(1) Ztráty rafinační se stanoví jako rozdíl mezi množstvím surového lihu použitého k rafinaci a množstvím lihu obsaženého v rafinovaném lihu a v úkapech, dokapech a přiboudlinách.

(2) Ztráty dehydratační se stanoví jako rozdíl mezi množstvím lihu použitého k dehydrataci a množstvím lihu obsaženého ve vyrobeném bezvodém lihu a dalších vedlejších produktech dehydratace obsahujících líh.

(3) Ztráty rektifikační se stanoví jako rozdíl mezi množstvím lihu obsaženého v destilátech určených k rektifikaci a množstvím lihu obsaženého v rektifikovaném destilátu a v úkapech a dokapech.

(4) Ztráty regenerační se stanoví jako rozdíl mezi množstvím lihu obsaženého v látkách, ze kterých má být líh znovu získán, a množstvím získaného regenerovaného lihu.

§ 13

Ztráty při zpracování lihu

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

Ztráty lihu při zpracování lihu se stanoví jako rozdíl mezi množstvím lihu použitého k výrobě a množstvím lihu obsaženého v polotovaru nebo v hotovém výrobku.


§ 14

Přechodné ustanovení

Výpočet norem ztrát lihu se provádí podle dosavadních předpisů

a) v lihovarech průmyslových, zvláštních lihovarech provádějících rafinaci lihu nebo zušlechťování destilátů a ve Správě hmotných rezerv do 30. září 1997,

b) v lihovarech zemědělských a ovocných do dne ukončení sezonní výroby a při nepřetržité výrobě pak do 30. září 1997,

c) v lihovarech a zvláštních lihovarech neuvedených pod písmeny a) a b) a u výrobců lihovin a ostatních zpracovatelů lihu včetně octáren do 31. prosince 1997,

d) v lihovarech, které jsou současně i výrobci lihovin, do dne ukončení sezonní výroby lihu a při nepřetržité výrobě lihu do 30. září 1997.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 82/2000 Sb. Čl. II

Výpočet norem ztrát se provádí v roce 2000 podle dosavadních právních předpisů v termínu pro uzavření lihových bilancí2)

a) u výroby macerátů, digerátů, lihových perkolátů, výtažků a trestí, vyrobených macerací nebo digerací,

b) u výroby lihovin, s výjimkou emulzních likérů, a výroby jiných výrobků obsahujících líh.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 289/2016 Sb. Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Ministr:
Ing. Lux v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.

ČÁST A

VZOREC PRO VÝPOČET HUSTOTY

n = 5

m1 = 11

m2 = 10

m3 = 9

m4 = 4

m5 = 2

Hodnota koeficientů:

kAk
kg/m3
Bk
19,982 012 300 • 102-2,061 851 3 • 10-1 kg/(m3 • °C)
2- 1,929 769 495 • 102- 5,268 254 2 • 10-3 kg/(m3 °C2)
33,891 238 958 • 1023,613 001 3 • 10-5 kg/(m3 °C3)
4- 1,668 103 923 • 103- 3,895 770 2 • 10-7 kg/(m3 °C4)
51,352 215 441 • 1047,169 354 0 • 10-9 kg/(m3 °C5)
6- 8,829 278 388 • 104-9,973 923 1 • 10-11 kg/(m3 °C6)
73,062 874 042 • 105
8- 6,138 381 234 • 105
97,470 172 998 • 105
10- 5,478 461 354 • 105
112,234 460 334 • 105
12- 3,903 285 426 • 104
C1,k
kg/(m3 • °C)
C2,k
kg/(m3 • °C2)
11,693 443 461 530 087 10-1-1,193 013 005 057 010 10-2
2-1,046 914 743 455 169 1012,517 399 633 803 461 10-1
37,196 353 469 546 523 101 -2,170 575 700 536 993
4-7,047 478 054 272 792 102 1,353 034 988 843 029 101
53,924 090 430 035 045 103 -5,029 988 758 547 014 101
6-1,210 164 659 068 747 104 1,096 355 666 577 570 102
72,248 646 550 400 788 104 -1,422 753 946 421 155 102
8-2,605 562 982 188 164 104 1,080 435 942 856 230 102
91,852 373 922 069 467 104 -4,414 153 236 817 392 101
10-7,420 201 433 430 137 103 7,442 971 530 188 783
111,285 617 841 998 974 103
kC3,k
kg/(m3 • °C3)
C4,k
kg/(m3 • °C4)
C5,k
kg/(m3 • °C5)
1-6,802 995 733 503 803 • 10-44,075 376 675 622 027 • 10-6-2,788 074 354 782 409 • 10-8
21,876 837 790 289 664 • 10-2-8,763 058 573 471110 • 10-61,345 612 883 493 354 • 10-8
3-2,002 561 813 734 156 • 10-16,515 031 360 099 368 • 10-6
41,022 992 966 719 220-1,515 784 836 987 210 • 10-6
5-2,895 696 483 903 638
64,810 060 584 300 675
7-4,672 147 440 794 683
82,458 043105 903 461
9-5,411 227 621 436 812 • 10-1

Poznámka:

1. Tento vzorec platí pro měření prováděná při teplotách od - 20° C do + 40° C.

2. Hodnoty odvozené z tohoto vzorce jsou vypočteny v Úředních alkoholometrických tabulkách (část 1 - 3), vydaných Ministerstvem zemědělství ČR, Praha 1995.

ČÁST B

Tabulka hodnot korekčních faktorů (Fb) pro provedení korekce na tepelnou objemovou roztažnost materiálu při teplotě t (ve °C-1)

materiál: Ocel

Teplotní koeficient objemové roztažnosti (β) = 36 • 10-6 °C-1

tFb
-200,99856
-190,99860
-180,99863
-170,99867
-160,99870
-150,99874
-140,99878
-130,99881
-120,99885
-110,99888
-100,99892
-90,99896
-80,99899
-70,99903
-60,99906
-50,99910
-40,99914
-30,99917
-20,99921
-10,99924
00,99928
10,99932
20,99935
30,99939
40,99942
50,99946
60,99950
70,99953
80,99957
90,99960
100,99964
110,99968
120,99971
130,99975
140,99978
150,99982
160,99986
170,99989
180,99993
190,99996
201,00000
211,00004
221,00007
231,00011
241,00014
251,00018
261,00022
271,00025
281,00029
291,00032
301,00036
311,00040
321,00043
331,00047
341,00050
351,00054
361,00058
371,00061
381,00065
391,00068
401,00072

Materiál: Britanium

Teplotní koeficient objemové roztažnosti (β) = 61 10-6 °C-1

tFb
00,99878
10,99884
20,99890
30,99896
40,99902
50,99909
60,99915
70,99921
80,99927
90,99933
100,99939
110,99945
120,99951
130,99957
140,99963
150,99970
160,99976
170,99982
180,99988
190,99994
201,00000
211,00006
221,00012
231,00018
241,00024
251,00031
261,00037
271,00043
281,00049
291,00055
301,00061
311,00067
321,00073
331,00079
341,00085
351,00092
361,00098
371,00104
381,00110
391,00116
401,00122

ČÁST C

Tabulka hodnot korekčních faktorů (Fb) pro provedení korekce na tepelnou objemovou roztažnost pyknometrů z různých druhů skla při teplotě t (ve °C-1)

Teplotní koeficient objemové roztažnosti (β) sloupec:

a) = 5 • 10-6 °C-1

b) = 10 • 10-6 °C-1

c) = 15 • 10-6 °C-1

d) = 20 • 10-6 °C-1

e) = 25 • 10-6 °C-1

f) = 30 • 10-6 °C-1

g) sklo normální křemenné = 1,6 • 10-6 °C-1

h) sklo normální Simax = 8,8 • 10-6 °C-1

i) sklo normální Sial = 13,0 • 10-6 °C-1

j) sklo normální Neutrál = 17,0 • 10-6 °C-1

k) sklo normální KS = 24,0 • 10-6 °C-1

l) sklo normální Unihost = 27,0 • 10-6 °C-1

t / sloupec

a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)
151,0000251,0000501,0000751,0001001,0001251,0001501,0000081,0000441,0000651,0000871,0001221,000135
161,0000201,0000401,0000601,0000801,0001001,0001201,0000061,0000351,0000521,0000701,0000971,000108
171,0000151,0000301,0000451,0000601,0000751,0000901,0000051,0000261,0000391,0000521,0000731,000081
181,0000101,0000201,0000301,0000401,0000501,0000601,0000031,0000181,0000261,0000351,0000491,000054
191,0000051,0000101,0000151,0000201,0000251,0000301,0000021,0000091,0000131,0000171,0000241,000027
201,0000001,0000001,0000001,0000001,0000001,0000001,0000001,0000001,0000001,0000001,0000001,000000
210,9999950,9999900,9999850,9999800,9999750,9999700,9999980,9999910,9999870,9999830,9999760,999973
220,9999900,9999800,9999700,9999600,9999500,9999400,9999970,9999820,9999740,9999650,9999510,999946
230,9999850,9999700,9999550,9999400,9999250,9999100,9999950,9999740,9999610,9999480,9999270,999919
240,9999800,9999600,9999400,9999500,9999000,9998800,9999940,9999650,9999480,9999300,9999030,999892
250,9999750,9999500,9999240,9999000,9998750,9998500,9999920,9999560,9999350,9999130,9998790,999865

ČÁST D

Způsob výpočtu objemového množství etanolu

a) výpočet objemového množství etanolu VE ( jednotka: m3 nebo L = dm3) při vážení roztoku etanolu a vody se provádí podle vzorce:

VE = Z • km

kde:

VE je objemové množství etanolu při 20 °C v litrech

Z je zdánlivá hmotnost roztoku etanolu a vody zjištěná vážením na vzduchu (jednotka: kg)

km je převodní koeficient (jednotka: dm3/kg = L/kg), který je vypočten podle vzorce:

kde:

σE je objemová koncentrace etanolu v roztoku etanolu a vody (jednotka: %=0,01)

ρ20 je hustota roztoku při teplotě 20° C (jednotka: kg/m3)

ρa je hustota vzduchu (jednotka: kg/m3, přijatá hodnota: 1,2 kg/m3)

ρZ je hustota závaží (jednotka: kg/m3, přijatá hodnota: 8 000 kg/m3)

b) Výpočet objemového množství etanolu VE (jednotka: m3 nebo L = dm3) při měření objemu roztoku etanolu a vody měřidlem objemu pň teplotách od - 20° C do + 40° C se provádí podle vzorce:

VE = V't • Fb • kv

kde:

VE je objemové množství etanolu v litrech

V't je zdánlivý objem čtený na měřidle objemu při teplotě měření v t (jednotka: m3 nebo L = dm3

Fb je korekční faktor na tepelnou roztažnost měřidla objemu (jednotka: l)

kv je převodní koeficient (jednotka: l), který je vypočten podle vzorce:

kde:

σE je objemová koncentrace etanolu v roztoku etanolu a vody (jednotka: % = 0,01)

ρt je hustota roztoku etanolu a vody při teplotě t (jednotka: kg/m3)

ρ20 je hustota roztoku etanolu a vody při teplotě 20° C (jednotka: kg/m3)

Poznámka:

Hodnoty koeficientů vypočtené podle těchto vzorců jsou uvedeny v Úředních alkoholometrických tabulkách (část 3), vydaných Ministerstvem zemědělství ČR, Praha 1995.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.

Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu

Poř. čísloDenaturační prostředekRegistrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service)Nejmenší přídavek denaturačního prostředku na 1 l etanolu při 20 °CNejmenší přídavek denaturačního prostředku na 1 hl etanolu při 20 °CÚčel použití denaturovaného lihu
1Benzín lékařský64742-49-010 ml1 la) k laboratorním účelům,
b) k použití ve zdravotnických zařízeních a lékárnách,
c) k výdeji v lékárnách v balení do 200 ml,
d) k dodávkám distributorům léčiv3),
e) k výrobě pektinu, léčiv, dezinfekčních roztoků nebo
f) k čištění a dezinfekci výrobního zařízení v potravinářství.
2Benzín lékařský64742-49-020 ml2 lK technickému použití všeho druhu mimo prodeje.
3Benzín technickýa)20 ml2 lK technickému použití všeho druhu mimo prodeje.
4Toluenb)108-88-320 ml2 lK technickému použití všeho druhu mimo prodeje.
5Ajatinc)7281-04-110g1 kgK maskérským účelům.
6Acetond)67-64-150 ml5 lK výrobě čistých chemikálií, kovových katalyzátorů, polovodičů.
Při výrobě a údržbě elektropřístrojů.
7Hexane)110-54-310 ml1 lK laboratorním účelům.
8Metanolf)67-56-150 ml5 lK laboratorním účelům.
9Ocet kvasný lihový o koncentraci 10 až 20%64-19-7100-200 ml10-20 lK výrobě kvasného lihového octa o koncentraci 10 až 20 % hm. tak, aby líh po denaturaci obsahoval minimálně 20 ml kyseliny octové na 1 l absolutního alkoholu.
10Octan etylnatýg) 141-78-620 g2 kgK výrobě barev, ředidel a k ředění barev sloužících k potisku obalových materiálů.
Denatonium benzoáth)3734-33-630 mg3 g
112-propanolch)67-63-0100 ml10 lK výrobě čistých chemikálií, katalyzátorů, kosmetických a dezinfekčních přípravků. K odmašťování desek plošných spojů. Při výrobě měřících a leteckých přístrojů.
12Denatonium benzoáth)3734-33-630 mg3 gK výrobě kosmetických přípravků, které nepřichází do styku s dutinou ústní.
13Dietylftaláti)84-66-25g0,5 kgK výrobě kosmetických přípravků.
Terciální butanolj)75-65-0789 mg78,9 g
14Mentolk)89-78-18g0,8 kgK výrobě kosmetických přípravků, které přichází do styku s dutinou ústní.
15Thymol089-83-88g0,8 kgK výrobě kosmetických přípravků, které přichází do styku s dutinou ústní.
162-propanolch) 67-63-020 ml2 lK výrobě parfémů a toaletních vod.
Denatonium benzoáth)3734-33-610 mg1 g
17Terciální butanolj)75-65-0780 mg78 gK výrobě parfémů a toaletních vod.
Denatonium benzoáth)3734-33-610 mg1 g
182-propanolch)67-63-020 ml2 lK výrobě ústních vod pro ústní nebo zubní hygienu.
19Terciální butanolj)75-65-0780 mg78 gK výrobě ústních vod pro ústní nebo zubní hygienu.
20Denatonium benzoáth)3734-33-610 mg1 gK výrobě drogistického zboží a aditiv do motorových paliv.
Metyletylketonm)78-93-315 ml1,5 l
2-propanolch)67-63-010 ml1 l
21Denatonium benzoáth)3734-33-620 mg2gK výrobě gelových podpalovačů, lihového paliva do bio krbů a hořlavých past.
Metyletylketonm)78-93-310 ml1 l
2-propanolch)67-63-010 ml1 l
22Motorové palivo vyhovující ČSN EN 228n)20 ml2 lK výrobě motorového paliva nebo Etyltercbutyletheru.
23Etyltercbutylether0)637-92-320 ml2 lK výrobě Etyltercbutyletheru.
24Metyltercbutyletherp)1634-04-420 ml2 lK výrobě Etyltercbutyletheru.
25Denatonium benzoáth)3734-33-630 mg3 gK výrobě nemrznoucích směsí, autokosmetiky a čisticích přípravků.
Metyletylketonm)78-93-315 ml1,5 l
2-propanolch)67-63-010 ml1 l
26Denatonium benzoáth)3734-33-630 mg3 gK výrobě nemrznoucích směsí, autokosmetiky a čisticích přípravků.
2-propanolch)67-63-010 ml1 l
Terciální butanolj)75-65-010 mg1 g

Druhy denaturačních prostředků pro obecnou denaturaci lihu v České republice, v celé Evropské unii a v jednotlivých členských státech, jsou uvedeny v nařízení Komise (ES) č. 3199/93, ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, v platném znění.

Vysvětlivky:

Denaturační prostředekAlternativní název/názvy
a) Benzín technickýTechnický benzín 60/80
Technický benzín 80/110
Technický benzín 50/110
Technické parametry:
bezbarvá kapalina specifického zápachu, vysoce hořlavá, ve vodě nerozpustná; 97 % předestiluje při 50° C až 110° C.
b) ToluenMethylbenzen
Fenylmethan
Toluol
c) AjatinDimethyldodecylbenzylamoniumbromid
Benzododecinii bromidům 10% roztok
d) AcetonPropan-2-on
Dimethylketon
2-Propanon
e) HexanN-hexan
f) MetanolMethyl alkohol
Methylový alkohol
dřevní líh
g) Octan etylnatýEthylethanoát
Ethylacetát (ETA)
Ethylester kyseliny octové
h) Denatonium benzoátFenylmethyl-[2- [(2,6-dimethylfenyl)amino]- 2-oxoethyl]-diethylammonium benzoát Bitrex (obchodní značka)
ch) 2-propanolIsopropyl alkohol (IPA)
Isopropanol
Propan-2-ol
i) DietylftalátDiethylester kyseliny fialové (DEP)
j) Terciální butanol2-Methylpropan-2-ol
Terc. Butanol TBA
2-Methyl-2-propanol
k) Mentol2-isopropyl-5-methylcyklohexan-1 -ol
Menthomenthol
l) Thymol2-isopropyl-5-methylphenol (IPMP)
Isopropylmethylfenol
Isopropyl-m-kresol
m) Metyletylketon (MEK)Butan-2-on
2-Butanon
Ethylmethylketon
n) Motorové palivo vyhovující ČSN EN 228Bezolovnatý automobilový benzín
o) Etyltercbutylether (ETBE)2-Ethoxy-2-methyl-propan
Ethyl t-butyl ether
Terc. butyl ethyl ether
p) Metyltercbutylether (MTBE)2-Methoxy-2-methylpropan
Methyl t-butyl ether
Terc. butyl methyl ether

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.

Kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu

Druh lihu Ethanol v % objemových nejméně Methanol v g/la* nejvýše Vyšší alkoholy v mg/la* nejvýše Aldehydy v mg/l* nejvýše Fural v mg/la* nejvýše Volné kyseliny jako kyselina octová v mg/la* nejvýše Dusíkaté zásady jako methylamin v mg/la* nejvýše Odparek sušený při 105 °C v mg/la* nejvýše Estery v mg/la* nejvýše Ostatní znaky
Syntetický destilačně rafinovaný 95,7 50 50 10 10 25
Syntetický bezvodý 99,7 250 50 30 Benzen a benzin nejvýše 0,1 % objemových. Dietylester nejvýše 0,1 % hmotnostních.
Syntetický technický 92,9 300 15 25 Dietylester nejvýše 4 g/la. Celkový obsah vyšších alkoholů a ostatních těkavých složek nejméně 5 g/la.
Sulfitový surový 95,0 40,0 400 500 0,1 40,0
Kvasný surový:
- bramborový 80,0 3,0 3500 500 2,0 200
- obilní 80,0 1,0 4000 500 5,0 200
- škrobový 80,0 3,0 3500 500 1,0 200
- drožďárenský 85,0 4500 0,01 500 150
- melasový 85,0 3000 700 0,01 300
- datlový 70,0 15,0 5000 800 6,0 500
- řepný 80,0 3000 700 5,0 250
- z ovocných odpadů 70,0 15,0 5000 800 6,0 500
Kvasný rafinovaný:Vůně a chuť čistá, bez cizích pachů a příchutí, odpovídající zpracované surovině, vzhled čirý bez zákalů a sedlin** Vůně a chuť čistá, bez cizích pachů a příchutí, odpovídající zpracované surovině, vzhled čirý bez zákalů a sedlin, obsah terciárního butanolu (2-methyl-2-propanolu) nejvýše 5 mg/la* Vzhled čirý, bez zákalů a sedlin**
- jemný 95,7 0,8 35 20 negativní 25 1 10 50
- velejemný 96,0 0,0 1 5 negativní 10 0 5 30
- velejemný neutrální 96,0 0,3 5,0 5,0 neprokazatelný 15 1,0 15 13
- technický 95,7 2,4 150 100 negativní 50 2 15
Kvasný bezvodý:
- k průmyslovým účelům
99,8 3,0 750 30 20 Vzhled čirý, bez zákalů a sedlin**
- ke zvláštním průmyslovým účelům 99,7 1,0 60 50 60 10
- k analytickým a zvláštním zdravotním účelům 99,7 0,1 10 20 10 10
Ovocné a jiné destiláty (polotovar): Vůně a chuť čistá, bez cizích pachů a příchutí, odpovídající zpracované surovině a stupni rektifikace** Vzhled čirý, bez zákalů a sedlin**
- borovičkový 37,5 až 70
- hruškový 38 až 75 15 40
- jablečný 38 až 75 15 40
- meruňkový 38 až 75 15
- slivovicový 38 až 75 15 50
- třešňový 38 až 75 15 40
- vinný 37,5 až 75 2 80
- whiskový 40 až 94 15 40
- broskvový 38 až 75 15
- višňový 38 až 75 15 40
- obilní 40 až 94 15 20
Zvláštně denarurovaný kvasný Z celkového obsahu vyšších alkoholů obsah terciárního butanolu nejméně 50 mg/la*, Denatonium benzoát 10 mg/la*, suma vyšších alkoholů nejméně 7000 mg/la. Čirý, bez zákalů a sedlin, maximální obsah vody 0,3 % (m/m), denaturační prostředky v druzích a množství určených v příloze č. 2 této vyhlášky v položce
a) 22
b) 23 a 24.
Množství denaturačních prostředků nesmí překročit minimální množství stanovené touto vyhláškou o více než 50%.
Denarurační prostředky v druzích a množství určených v příloze č. 2 této vyhlášky.
- hydrogenačně rafinovaný 90*** 0,39 316 25 20 25 790
- bezvodý, určený
a) do motorových paliv*****
b) pro výrobu ETBE
99,7*** 16000 60
- ostatní 72***
Zvláštně denaturovaný syntetický 95,7*** Denarurační prostředky v druzích a množství určených v příloze č. 2 této vyhlášky
Zvláštně denaturovaný syntetický technický 92,9*** Celkový obsah vyšších alkoholů a ostatních těkavých složek nejméně 7 g/la*, z toho nejméně 4 g/la* sumy všech butanolů, Denatonium benzoát 2 mg/la*.
Obecně denaturovaný kvasný: Denarurační prostředky v druzích a množství určených v příloze č. 2 této vyhlášky.
Čirý, bez zákalů a sedlin, maximální obsah vody 0,3% (m/m),
množství denaturačních prostředků nesmí překročit minimální množství stanovené touto vyhláškou o více než 50%.
- 92% 92,0*** 150 250
- 95 % 95,0*** 150 250
- 99,7%, určený 99,7%***
a) do motorových paliv*****
b) pro výrobu ETBE
Obecně denaturovaný syntetický 95,0***
Ukapy 93,1**** Vůně silně ovlivněna příměsí z nižší a vyšší destilační frakce před, resp. po oddělení etanolu
Dokapy 88,0****

Poznámka:
* la = 1 litr etanolu o koncentraci 100 % objemových
** hodnotí se ze vzorku po zředění vodou na 30 % objemových etanolu a při teplotě 30 až 35 stupňů C*** před přidáním denaruračního prostředku
**** neplatí pro výrobu a rektifikaci ovocných a jiných destilátů
***** kvalitou musí splňovat ČSN 65 6511.

Druh lihuEtanol v % objemových nejvýše Veškeré vyšší alkoholy v % objemových nejméně Volné kyseliny jako kyselina octová v mg/la nejvýše Hustota při 20 st. C v kg/m3 nejvýše Směs etanolu a vody v % objemových nejvýše Podíl amylalkoholů (destilát od 110 do 135 st. C) v % objemových nejméně
Přiboudlina 15 80 500847 20 45

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.

Normy ztrát lihu

Poř. čísloDruhy ztrátNorma v%Specifikace činnostiZáklad pro odpočet normy ztrát
1Dopravní0,25
2,00
doprava v autocisternách a ostatních cisternách
doprava v železničních cisternách*
množství lihu vyskladněného podle dodacího listu; do základu nelze započítávat dodávky podle § 8 odst. 2 a 3 této vyhlášky
0,30doprava v kovových sudech, skleněných nebo jiných obalech kromě dřevěných
0,60doprava v dřevěných sudech
2Manipulační0,10manipulace v zemědělských a ovocných lihovarechcelkový příjem lihu bez počáteční zásoby a celkové vydání lihu bez konečné zásoby
0,10manipulace v zemědělských lihovarech se samostatnou rafinerií, pokud vedou oba tyto provozy samostatný záznam a mezi těmito provozy nedochází k přepravě lihu, ale pouze k evidenčnímu převodu lihupro zemědělský lihovar příjem lihu bez počáteční zásoby a pro rafinerii celkové vydání lihu bez konečné zásoby
0,05

0,05
manipulace v jiných než zemědělských a ovocných lihovarech s výjimkou pěstitelských pálenic
manipulace v likérkách a u ostatních zpracovatelů lihu
celkový příjem lihu bez počáteční zásoby a celkové vydání lihu bez konečné zásoby

celkové množství lihu obsaženého ve výrobcích předaných na sklad hotových výrobků
3Skladovací0,10skladování lihu a polotovarů v jiných než dřevěných nádobáchevidované množství lihu na zásobě výrobce a zpracovatele lihu a evidované množství lihu na zásobách státních hmotných rezerv k poslednímu dni kalendářního měsíce, přičemž do základu není dovoleno započítávat zásoby lihu a množství lihu v hotových výrobcích stočených do expedičních nebo spotřebitelských obalů
0,200,30skladování polotovarů v dřevěných nádobách o obsahu více než 300 litrů

skladování polotovarů v dřevěných nádobách o obsahu nejvýše 300 litrů
evidované množství lihu na zásobě výrobce a zpracovatele lihu a evidované množství lihu na zásobách státních hmotných rezerv k poslednímu dni kalendářního měsíce, přičemž do základu není dovoleno započítávat zásoby lihu a množství lihu v hotových výrobcích stočených do expedičních nebo spotřebitelských obalů
4Stáčení0,60stáčení emulzních likérů všech druhů balení, stáčení ostatních lihovin a jiných výrobků obsahujících líh do obalů o obsahu menším než 0,1 litrumnožství lihu, obsaženého ve stočených výrobcích, předaných na sklad lihovin a ostatních zpracovatelů lihu
0,45stáčení konzumního lihu, lihovin, jiných výrobků obsahujících líh, do obalů o obsahu od 0,1 do 0,35 litru, s výjimkou emulzních likérů
0,35stáčení konzumního lihu, lihovin a jiných výrobků obsahujících líh do obalů větších než 0,35 litru, s výjimkou emulzních likérů
5Při úpravách lihu1,10rafinace kvasného surového lihu, s výjimkou drožďárenského lihumnožství kvasného surového lihu, použitého k rafinaci
4,00rafinace kvasného surového drožďárenského lihumnožství kvasného surového drožďárenského lihu, použitého k rafinaci
2,50rafinace úkapů a dokapůmnožství úkapů a dokapů, použitých k rafinaci
1,50dehydratace lihumnožství lihu použitého k odvodnění
8,00dehydratace lihu systémem MERCKmnožství lihu použitého k odvodnění
1,30rektifikace ovocných a jiných destilátůmnožství lihu v surovém destilátu při samostatné rektifikaci nebo množství lihu v destilátu při druhé rektifikaci **
1,00regenerace lihu z látek obsahujících líhmnožství lihu obsaženého v látkách, použitých k regeneraci lihu***
6Při zpracování lihu3,60výroba macerátůcelková spotřeba lihu použitého na výrobu macerátů
1,30výroba průtahových destilátůmnožství lihu použitého ve výrobě průtahového destilátu
3,00staření lihovin a ovocných a jiných destilátů (polotovarů) jinými fyzikálními nebo chemickými metodami nebo vymrazováním, při kterém byl oddělen vymrazený podílmnožství lihovin a ovocných a jiných destilátů (polotovarů), u kterých bylo podle stanoveného technologického postupu provedeno umělé staření některou z fyzikálních nebo chemických metod nebo u kterých byla provedena technologická úprava vymrazování podle stanoveného technologického postupu s následným oddělením vymrazeného podílu
1,80výroba sladové whiskymnožství lihu obsaženého v polotovaru určeném k výrobě sladové whisky
0,90výroba konzumního lihu 80 % množství lihu použitého k výrobě polotovaru konzumního lihu 80 %
1,00filtrace lihu přes aktivní uhlí, karbonifikace a jiné fyzikální nebo chemické úpravy lihumnožství lihu použitého k provedení technologickým postupem určené úpravě lihu některou ze specifikovaných metod
3,60čiření lihu bentonitem s následnou filtrací množství lihu, u kterého bylo podle technologického postupu provedeno čiření bentonitem s následnou filtrací
0,30scelování destilátů množství lihu obsaženého v destilátech, u kterých byla provedena technologická úprava egalizace scelováním různých destilátů
1,60výroba emulzních likérů množství lihu použitého k výrobě emulzních likérů
1,00výroba lihovin s výjimkou emulzních likérů a výroba jiných výrobků obsahujících líh včetně výroby motorových palivmnožství lihu použitého k výrobě lihovin, s výjimkou emulzních likérů, a množství lihu použitého kvýrobě jiných výrobků obsahujících líh

Poznámka:

* Za ztráty do normy se pokládají ztráty, ke kterým došlo při dopravě lihu po železnici v drážních cisternách, a to nejvýše 2 %, pokud k těmto ztrátám došlo za okolností specifikovaných v čl. 31 Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM - Přípojek B k Úmluvě), ve znění sdělení č. 49/2006 Sb. m. s, vyhlášky č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů, a pod podmínkou, že železniční cisterna, u které byla ztráta zjištěna, byla na všech vpustních a výpustních otvorech zabezpečena závěrami.

** Použití normy je vázáno na povolení Ministerstva financí podle § 8 odst. 1 zákona.

*** Použití normy je vázáno na povolení Ministerstva financí podle § 8 odst. 3 zákona.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.

1a) Zákon č. 353/2003 Sb, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

1b) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

1a) § 9 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

2) Vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících.

3) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru