Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců

Částka 48/1997
Platnost od 26.06.1997
Účinnost od 26.06.1997
Zrušeno k 01.01.2005 (563/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 28. května 1997

o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 51 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a podle § 34 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.:


§ 1

Vyhláška stanoví podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "pedagogický pracovník")1) včetně předpokladů kvalifikace výchovných poradců.2)

§ 2

(1) Podmínkou odborné způsobilosti jsou odborné vědomosti a dovednosti získané studiem na vysoké škole, ve vyšší odborné škole nebo ve střední škole.

(2) V případě ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "ředitel") je podmínkou odborné způsobilosti, kromě podmínek stanovených v odstavci 1, též pedagogická praxe vyžadovaná pro příslušnou školu, popřípadě příslušný stupeň školy, předškolní zařízení nebo školské zařízení nebo praxe přímo související s řídicí nebo pedagogickou, popřípadě výzkumnou činností zaměřenou na školství nebo s výkonem inspekční činnosti ve školách, předškolních zařízeních nebo školských zařízeních.

(3) Podmínkou pedagogické způsobilosti jsou vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie a pedagogiky, včetně didaktiky výuky, nezbytné pro výkon pedagogické činnosti získané studiem na vysoké škole, ve vyšší odborné škole nebo ve střední škole v učitelských oborech nebo na vysoké škole umělecké a v konzervatoři, v případě pedagogických pracovníků s odbornou způsobilostí získanou studiem neučitelských studijních oborů absolvování pedagogického studia.3)

(4) Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků4) a předpoklady kvalifikace výchovných poradců2) jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky.

(5) Požadovaná délka pedagogické praxe pro výkon funkce ředitele a výchovného poradce je stanovena v příloze č. 2 vyhlášky.

§ 3

(1) U pedagogických pracovníků, kteří získali vzdělání stanovené v příloze č. 1 vyhlášky ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým, je součástí jejich odborné a pedagogické způsobilosti též znalost českého jazyka;5) tito pedagogičtí pracovníci mohou působit ve škole, školském zařízení nebo předškolním zařízení s českým vyučovacím jazykem, jestliže prokáží znalost českého jazyka zkouškou na pracovištích vysokých škol zaměřených na výuku českého jazyka nebo v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků6) nebo na státní jazykové škole.7) Touto zkouškou se nezískává způsobilost k výuce předmětu český jazyk a literatura na základních a středních školách.

(2) Povinnost prokázat znalost českého jazyka se nevztahuje na učitele vyučující cizí jazyk v základních školách, středních školách a státních jazykových školách a na učitele vyučující umělecké předměty v konzervatořích.


§ 4

Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 50 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

2) § 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

3) Např. vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 60/1985 Sb., o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti.

4) § 51 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb.

5) § 3 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb.

6) § 12 odst. 3 písm. g) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

7) § 6 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 526/1992 Sb., o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 139/1997 Sb.

Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a předpoklady kvalifikace výchovných poradců

A.

Pedagogičtí pracovníci působící ve školách, předškolních zařízeních a školských zařízeníchOdborná způsobilostPedagogická způsobilost
Učitel mateřské školy- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku, nebo
- obsahově ucelená část vysokoškolského studia s titulem bakalář (dále jen „bakalářské studium“) se zaměřením na předškolní pedagogiku, nebo
- vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem se zaměřením na předškolní pedagogiku, nebo
- úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku.
Učitel 1. - 5. ročníku základní školy- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 1. - 5. ročník základní školy, nebo dřívější formy tohoto vzdělání ukončené státní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou nebo státní závěrečnou zkouškou, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro speciální školy, nebo
- jednooborové vysokoškolské vzdělání učitelství cizích jazyků jen pro výuku příslušného jazyka, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů náboženství, jen pro výuku náboženství, nebo
- bakalářské studium pro výuku cizích jazyků, jen pro výuku příslušného jazyka, nebo
- dřívější úplné střední odborné vzdělání v oboru učitelství pro 1. - 5. ročník základní školy.
Učitel 6. - 9. ročníku základní školy- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro 6. - 9. ročník nebo pro 9. - 12. ročník nebo pro 5. - 12. ročník, nebo dřívější formy tohoto vzdělání ukončené státní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou nebo státní závěrečnou zkouškou, nebo
- vysokoškolské vzdělání neučitelské příslušného nebo příbuzného studijního oboru odpovídajícího charakteru vyučovaného všeobecně vzdělávacího předmětudoplněné pedagogickým studiem, popřípadě rozšířené studiem zaměřeným na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů,
nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro jiný stupeň nebo druh školyrozšířené studiem zaměřeným na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro 6. - 9. ročník základní školy,
nebo
- jednooborové vysokoškolské vzdělání učitelství cizích jazyků nebo vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro jazykové školy, jen pro výuku příslušného jazyka, nebo - vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů náboženství, jen pro výuku náboženství.
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročník nebo pro 9. - 12. ročník, nebo dřívější formy tohoto vzdělání ukončené státní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou nebo státní závěrečnou zkouškou, nebo
- vysokoškolské vzdělání neučitelské příslušného nebo příbuzného studijního oboru odpovídajícího charakteru vyučovaného všeobecně vzdělávacího předmětudoplněné pedagogickým studiem, popřípadě rozšířené studiem zaměřeným na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů,
nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro jiný stupeň nebo druh školyrozšířené studiem zaměřeným na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro příslušný druh nebo stupeň školy,
nebo
- vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství pro jazykové školy, jen pro výuku příslušného jazyka, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro 6. - 9. ročník, nebo dřívější formy tohoto vzdělání jen pro výuku v gymnáziích s delším než čtyřletým studijním cyklem, jejichž osnovy jsou srovnatelné s odpovídajícími ročníky základní školy, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů náboženství, jen pro výuku náboženství.
Učitel odborných předmětů střední školy- vysokoškolské vzdělání příslušného studijního oboru odpovídajícího charakteru vyučovaného odborného předmětudoplněné pedagogickým studiem, popřípadě rozšířené studiem zaměřeným na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů,
nebo
- vysokoškolské studium učitelství odborných předmětů ukončené státní zkouškou,
nebo
- dřívější „šestisemestrové studium“ učitelství odborných předmětů na vysoké škole ukončené závěrečnou zkouškou.
Učitel odborných předmětů základní umělecké školy, střední umělecké školy a konzervatoře- vysokoškolské vzdělání příslušného studijního oboru odpovídajícího charakteru vyučovaného předmětudoplněné pedagogickým studiem,
nebo
- vysokoškolské vzdělání neučitelskédoplněné pedagogickým studiem,
nebo
- bakalářské studium pro výuku předmětu odpovídajícího studijního oboru, nebo
- vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem na konzervatoři, nebo
- úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou na střední umělecké škole pro výuku odpovídajících odborných předmětůdoplněné pedagogickým studiem.
Učitel předmětu praxe- vysokoškolské vzdělání v oboru odpovídajícím nebo příbuzném vyučovanému předmětudoplněné pedagogickým studiem,
nebo
- vysokoškolské vzdělání neučitelskédoplněné pedagogickým studiem,
nebo
- dřívější „šestisemestrové studium“ učitelství odborných předmětů na vysoké škole ukončené závěrečnou zkouškou,
nebo
- bakalářské studium v oboru odpovídajícím nebo příbuzném vyučovanému předmětudoplněné pedagogickým studiem,
nebo
- vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v oboru odpovídajícím nebo příbuzném vyučovanému předmětudoplněné pedagogickým studiem,
nebo
- úplné střední vzdělání a vyučení v příslušném oborudoplněné pedagogickým studiem.
Mistr odborné výchovy- vzdělání stanovené pro učitele předmětu praxe, vyučení v odpovídajícím oboru a nejméně roční praxe v příslušné profesi.
Učitel speciální mateřské školy- vzdělání stanovené pro učitele mateřské školy rozšířené studiem speciální pedagogiky.
Učitel speciální základní, zvláštní a pomocné školy- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku pro příslušný druh a stupeň speciální školy, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 1. - 5. ročník základní školy, popřípadě vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 2. stupeň základní školy, rozšířené studiem speciální pedagogiky, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na vychovatelství pro speciální školy, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu vychovatelů rozšířené studiem speciální pedagogiky.
Učitel speciální střední školy, odborného učiliště a praktické školy- vysokoškolské vzdělání požadované pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů nebo odborných předmětů střední školy rozšířené studiem speciální pedagogiky.
Mistr odborné výchovy, učitel odborného výcviku speciální školy- vzdělání stanovené pro mistra odborné výchovy rozšířené studiem speciální pedagogiky.
Trenér sportovní školy (gymnázia)- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů s aprobací tělesná výchova, nebo
- vysokoškolské vzdělání v oboru tělesná výchova a sport směr trenérský nebo metodický, nebo
- bakalářské studium pro příslušný studijní obor, nebo
- úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou z tělesné výchovy na sportovní škole a osvědčení trenéra příslušného sportu, nebo
-úplné střední vzdělání a trenérská škola fakulty tělesné výchovy a sportu.
Vychovatel školského zařízení- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu vychovatelů, popřípadě vychovatelů pro speciální školy a speciální školská zařízení, nebo
- vysokoškolské vzdělání učitelské, nebo
- vysokoškolské vzdělání neučitelskédoplněné pedagogickým studiem (u oborů, které zahrnují zkoušky z pedagogiky a psychologie, se toto studium nevyžaduje),
nebo
- bakalářské studium zaměřené na vychovatelství, nebo
- bakalářské studium neučitelskédoplněné pedagogickým studiem,
nebo
- vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem se zaměřením na vychovatelství, nebo
- úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na vychovatelství, nebo
- úplné střední a úplné střední odborné vzdělánídoplněné pedagogickým studiem.
Vychovatel speciální školy, speciálního školského zařízení- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vychovatelství nebo učitelství pro speciální školy nebo školská zařízení, nebo
- bakalářské studium se zaměřením na speciální pedagogiku, nebo
- vzdělání požadované pro vychovatele školského zařízení rozšířené studiem speciální pedagogiky.
Pedagogičtí pracovníci v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků- vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru činnosti zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

B.

Výchovný poradce- vzdělání požadované pro učitele základní nebo střední školy a absolvování kvalifikačního studia, popř. jeho zahájení do dvou let.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 139/1997 Sb.

Požadovaná délka pedagogické praxe pro výkon funkce ředitele a výchovného poradce

Ředitel školy, předškolního nebo školského zařízení nebo výchovný poradceVelikost školy, předškolního nebo školského zařízeníDélka požadované praxe
Ředitel mateřské školynejvýše dvě oddělení1 rok
více než dvě oddělení2 roky
Ředitel prvého stupně základní školy nebo samostatného druhého stupně základní školyméně než pět tříd1 rok
pět tříd a více2 roky
Ředitel základní školynejvýše devět tříd3 roky
více než devět tříd4 roky
Ředitel střední a státní jazykové školybez omezení4 roky
Ředitel základní umělecké školybez omezení3 roky
Ředitel speciální školybez omezení4 roky
Ředitel školského zařízení apod.bez omezení4 roky
Výchovný poradcebez omezení3 roky
Přesunout nahoru