Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 135/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 48/1997
Platnost od 26.06.1997
Účinnost od 01.07.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

ZÁKON

ze dne 12. června 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. Izrušeno

Čl. II

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 301/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Do celkového vysílacího času, ze kterého je vypočítáváno procento reklamy, nelze započítávat vysílání teletextu.".

2. § 7 odst. 2 zní:

"(2) V rozhlasovém vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí u provozovatelů ze zákona přesáhnout tři minuty denního vysílacího času na každém celoplošném okruhu a pět minut denního vysílacího času na každém regionálním okruhu, u provozovatelů s licencí a u provozovatelů s registrací 20 % denního vysílacího času.".

3. V § 9 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) opatřit alespoň 25 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené,".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

4. V § 9 se odstavec 5 včetně poznámky č. 5) vypouští.

5. V § 10 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: "Při posouzení žádosti se rovněž přihlíží k připravenosti žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené.".

6. § 11 odst. 1 písm. b) zní:

"b) doklady o výši základního jmění, vkladu jednotlivých společníků, výši jejich obchodních podílů, společenskou nebo zakladatelskou smlouvu, stanovy a seznam akcionářů, bankovní informaci; obdobné údaje, je-li žadatelem fyzická osoba;".

7. § 14 zní:

"§ 14

Změna licence

(1) Provozovatel je povinen požádat předem Radu o souhlas se změnou týkající se údajů uvedených v žádosti (§ 11) nebo plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence (§ 12 odst. 2).

(2) Na základě žádosti podle odstavce 1 Rada podle okolností případu rozhodne o změně udělené licence. Změna může být provedena až poté, kdy ji Rada schválila.

(3) Rada je povinna rozhodnout o změně podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele. Pokud Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas.

(4) Doklady o schválených změnách je provozovatel povinen předložit Radě do 30 dnů od provedení těchto změn. V případě změn, které se zapisují do obchodního rejstříku, je provozovatel povinen předložit Radě výpis z obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne zapsání změn v obchodním rejstříku.

(5) Rada může podmínky licence bez souhlasu provozovatele změnit i v případě, že je to nezbytné k dodržení mezinárodních závazků, jimiž je Česká republika vázána.".

8. § 20 odst. 4 písm. g) zní:

"g) provedl bez souhlasu Rady změny údajů uvedených v žádosti nebo změny týkající se plnění podmínek udělených licencí, které by mohly být důvodem pro změnu nebo odnětí licence (§ 14 a 15), nebo nesplnil povinnost uvedenou v § 25a;".

9. V § 21 se za slova "rozhodnutí o odmítnutí registrace (§ 17)," vkládají tato slova: "rozhodnutí o změně registrace (§ 17),".

10. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a

Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání s licencí udělenou podle dosavadních předpisů je povinen doplnit údaje uvedené v žádosti podle § 11 odst. 1 písm. b) do 31. 12. 1997.".

Čl. III

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 301/1995 Sb., se mění takto:

V § 3 odst. 1 se slovo "devět" nahrazuje číslovkou "13".

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 301/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 11 odst. 2 zní:

"(2) V rozhlasovém vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí u provozovatelů ze zákona přesáhnout tři minuty z denního vysílacího času na každém celoplošném okruhu a pět minut z denního vysílacího času na každém regionálním okruhu. Čas pro reklamu nevyužitý na některém z okruhů nesmí být použit na okruhu jiném.".


Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti k prvnímu dni měsíce následujícího po dni vyhlášení, s výjimkou čl. II bodu 2 a čl. IV, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru